Digicom
Digicom
Hyr  |  Regjistrohu
Njoftime  |  Biznese.al   |  Time.al   |  Ligje
 
 
 
Si te marrim nje kredi hipotekare?
 
Shperndaje
ikub#: 1010180066
Ne artikulllin e meposhtem do te gjeni nje informacion me te gjere rreth hapave dhe procedurave perkatese per marrjen e nje kredie hipotekare.
 

Kredi hipotekareÇ’farë është kredia hipotekare?

Kredia Hipotekare është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) në mënyrë që huamarrësit t`i perdorin ato për të blerë një shtëpi.
Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një perqindje të vlerës së pronës (70% apo më tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 20 vjet ose edhe më shumë (banka të ndryshme aplikojnë afate të ndryshme). Huamarrësi e shlyen huanë/kredinë gjatë një periudhe të zgjatur, me një perqindje interesi të pershtatshme për të kompensuar huadhënësin/kreditorin për shpenzimet me të cilat perballet gjatë pergatitjes së huasë dhe për riskun që institucioni merr përsiper.

 

Cili është qëllimi i kredisë hipotekare?

Një kredi hopotekare mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin e një shtëpie duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit. Kredia hipotekare zakonisht garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë mundësine kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.

 

 
Hapat kryesore të procedures për marrjen e një kredie hipotekare

Më poshtë do të gjeni një udhërrëfyes të shkurtër përsa i takon hapave që do t’ju duhet të ndërrmerni dhe do të ndeshni gjatë procedurës për marrjen e një kredie per shtëpi:

 1. Para-Aplikimi

Oficeri i kredisë asiston aplikantin me kushtet fillestare të kredisë për shtëpi, duke i shpjeguar gjithashtu të gjitha shpenzimet që mbart kredia për shtëpi. Oficeri i kredisë e pajis aplikantin me setin e dokumentave që ai duhet te paraqesë në bankë per të aplikuar për kredi (kjo në rast se aplikanti i pranon kushtet e kredisë te ofruara nga banka dhe nëse oficeri i kredisë e sheh aplikantin si potencial të mundshem). Gjithashtu oficeri i kredisë i pergatit aplikantit dhe një tabele shembull të amortizimit të kredisë

 1. Aplikimi i kredisë

Aplikanti plotëson formularin e kredisë si dhe paraqet dokumentat e kërkuara nga oficeri i kredisë (duke dhënë dhe pëlqimin që oficeri i kredisë të ketë mundësine e verifikimit të dokumentacioneve të paraqitura).

 1. Verifikimi i dokumentacionit

Oficeri i kredisë pasi merr të gjitha dokumentat e paraqitura është pergjegjës për kryerjen e verifikimit të ardhurave dhe të historikut të punësimit, të kolateralit, të historikut të kredisë (nëse ka) si dhe kontrollit të dokumentave ligjore të pronës që do të perdoret si garanci për këtë kredi. Më pas ai perfundon analizën financiare dhe përgatit rekomandimet per Komitetin e Kredise.

 1. Vendimi i komitetit të kredisë

Oficeri i kredisë dërgon dosjen e kredisë në Komitetin e Kredisë të bankës për shqyrtim, Në këtë komitet shqyrtohen rekomandimet e dhëna nga oficeri i kredisë dhe më pas komiteti merr vendimin të aprovojë ose jo kredinë si dhe kushtet perkatëse.

 1. Njoftimi i aplikantit mbi vendimin e kredisë

Në rast se kredia refuzohet, oficeri i kredisë kontakton menjëhere aplikantin dhe e njofton për refuzimin e kërkesës. Në rast se kredia miratohet, atëhere oficeri i kredisë njofton aplikantin mbi miratimin e kredisë dhe kushtet e miratimit si dhe e njofton per dokumentacionin e nevojshëm që duhet të paraqitet për fazën e dytë.

 1. Hapja llogarisë rrjedhëse në bankë

Klienti hap në bankë llogarinë rrjedhëse e cila do te shërbejë për pagesat e kredisë (nëse nuk e ka një te tillë).

 1. ZRPP (Regjistrimi i kontratës)

Depozitohet në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kontrata e hipotekimit që shërben për caktimin e pronës në emër të bankës. Klienti duhet të paraqese në bankë sigurimin e jetës dhe të pronës. Kur të gjitha dokumentat e nevojshme janë përgatitur, banka është gati të bëjë disbursimin e kredisë në llogarine e shitësit ose në llogarinë e klientit në rast kredie për rikonstruksion ose mobilim.

 1. Disbursimi dhe pajisja e dokumentave

Pas disbursimit të kredisë, klienti pajisjet me kopjet originale të kontratave (Kontrata e Huasë, kontrata e hipotekimit, Kontrate Dorëzanie etj), kopjet origjinale të policave të sigurimit (të jetës dhe të pronës), kopje të shpenzimeve të kredisë si dhe tabelën finale të amortizimit (e detajuar).

 

Elementët kryesore të Kredisë Hipotekare

 

Interesi 

Përqindja e interesit per një kredi për shtëpi mund te jetë:

·         Fikse gjatë gjithë afatit te kredisë;

·         E ndryshueshme – në mënyre periodike me ndryshime në perqindjet e interesit në treg apo sipas inflacionit;

·         Një kombinim i të dyjave– kështu p.sh. përqindja e interesit mund të jetë e fiksuar për disa vite dhe pastaj të jetë e ndryshueshme.

 

Si ndryshon përqindja e interesit 

Gjate jetës së një kredie me përqindje të ndryshueshme, ndryshimet në përqindje mund të percaktohen nga njëri prej faktorëve të mëposhtëm apo nga një kombinim i tyre:

·         Indeksi i publikuar i inflacionit;

·         Indeksi i përqindjes së interesave të tregut;

·         Ndryshime në përqindjen që huadhënësi paguan për depozitat

·         Sipas diskrecionit/pëlqimit te huadhënësit.

Si parim i pergjithshem, një huadhënës duhet ta ndryshojë përqindjen e interesit që zbaton për kreditë e veta për shtëpi në mënyrë të shpeshtë per të ndjekur ndryshimet në perqindjet e interesit që paguan institucioni për fondet që përdor për financimin e kredive – duke ruajtur gjithmonë një diference midis dy përqindjeve. Skema e indeksimit gjithashtu duhet të krijojë një strukturë pagese te kuptueshme dhe të parashikueshme për huamarrësin.

 

Sktruktura e Amortizimit të Kredisë 

Struktura e amortizimit i referohet mënyrës sesi bilanci i papaguar i kredisë per shtëpi ndryshon gjatë periudhës së kredisë. Për shumicën e kredive për shtëpi, bilanci i papaguar vjen duke u ulur gjatë jetës së kredisë, kjo për tu siguruar që bilanci i papaguar i kredisë nuk do ta kalojë asnjëherë vlerën e parashikuar fillestare të pronës si kolaterali kryesor.

Kreditë për shtëpi me interes fiks në pergjithësi janë me vetë-amortizim –d.m.th principali vjen në rënie në mënyre konsistente dhe kredia shlyhet plotësisht në fund të afatit të vet.

Këstet e kredive janë përgjithsisht mujore dhe përbehen nga kapitali (ripagesa e principalit) dhe interesi. Shuma e kapitalit në cdo pagese ndryshon gjatë kohës së kredisë. Gjatë viteve të parë klienti paguan më shumë interes sesa kapital, ndersa në vitet e tjera paguhet më shumë kapital dhe një pjesë të vogël interes. Në këtë mënyrë, pagesa e kredisë bëhet brenda një date të përcaktuar, duke i dhënë siguri klientëve që kredia do të paguhet brenda një periudhe të caktuar nëse interesi nuk ndryshon. Pas disbursimit të kredisë banka e pajis klientin me tabelën e amortizimit të kredisë, të cilën klienti është i detyruar ta zbatojë në mënyrë të përpiktë. Tabela e amortizimit respekton kushtet e kredisë (nëse interesi eshte i ndryshueshëm cdo vit, tabela e amortizimit të kredisë duhet t’i jepet klientit cdo vit duke reflektuar ndryshimet e interesit dhe të kapitalit). Tabela e amortizimit duhet gjithnjë të firmoset nga klienti, me qëllim qe të shmangen gabimet e mundëshme.

 

Datat e pagesave 

Pas disbursimit të kredisë një nga dokumentat me të rëndesishëm është tabela e amortizmit të kredisë (permendur pak më parë), në të cilën janë të mirëpercaktuara të gjitha të dhënat e kredisë duke përfshirë dhe datat përkatëse të pagesave të kredisë.

Për kreditë hipotekare të amortizuara me baze mujore të pandryshueshme (kapital plus interes), pagesa e kësteve mujore fillon tridhjetë ditë pas ditës së disbursimit (sipas llojit të kredisë). Këstet janë të pagueshme në data fikse të c’do muaji (duke patur parasysh fundjavat dhe ditët festive).

Klienti duhet të paguajë këstin mujor në datën e caktuar sic përcaktohet në tabelën e amortizimit, nëse jo aplikohen penalitete të cilat i mbarten këstit pasardhës. Banka i ndjek nga afër pagesat e kredisë dhe në rast vonese në pagesa kontakton menjëhere klientin.

 

Monedha e kredisë 

Kreditë per shtëpi në pergjithësi janë të shprehura në:

·         Monedhën lokale të vendit; ose

·         Një ose më shumë prej monedhave rezervë të tregjeve të zhvilluara si p.sh. Dollarë amerikane apo Euro

Si parim i përgjithshëm, institucioni huadhënës duhet të përputhë monedhën në të cilën ofron kreditë e veta për shtëpi me monedhën e burimit të financimit që është përdorur per të financuar kreditë. Në tregjet ku vlera e monëdhës lokale nuk është e qëndrushme, apo ku inflacioni është në nivele të larta, huadhënësit perballen me sfida të mëdha përsa i takon ofrimit të kredive të shprehura në monedhën vendase.

Nga këndvështrimi i klientit është shume më mire që monedha e kredisë të përputhet me monedhën e të ardhurave familjare, pasi në këtë mënyrë evitohet perfundimisht rreziku i kursit të kembimit midis monedhave. Kjo do të thote që klienti cdo muaj e ka të përcaktuar këstin proporcionalisht me të ardhurat mujore dhe nuk shqetësohet nëse ka apo nuk ka luhatje në kursin e këmbimit (që mund të rezultojë shpesh dhe në të mire por dhe në të kundërt).

Por në të njëjtën kohë, është e vërtetë që bazat e interesit të monedhave të huaja kanë qenë me të ulta se ato të monedhës Lek, duke bërë kësisoj dhe pse në Euro kësti të jëtë më i ulët se ai në Lek, pasi baza e Bonove të thesarit është i lartë (kjo e percaktueshme në varësi të politikave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë dhe Qeverisë).

 

 
Dokumentat më të rëndësishme që klienti duhet të paraqesë në bankë

Një nga dokumentat më të rëndësishëm në analizën e kërkesës për kredi është vërtetimi i të ardhurave personale të huamarrësit kryesor dhë bashkëhuamarresit.

Lloji i dokumentacionit të kërkuar nga një huadhënës ndryshon në varësi të burimit të të ardhurave dhe nga informacioni që është pergjithësisht disponibël në treg.

Të ardhura nga paga. Për punonjesit me pagesë, huadhënësi duhet të kërkojë së paku njërin prej dokumentave që vijojnë më poshtë:

 • Leter nga punëdhënësi që të vërtetojë se huamarrësi është aktualisht i punësuar dhe të dokumentoje vitet e punës dhe pagesën aktuale. Kjo letër duhet të jetë e lëshuar brenda kufirit të 30 diteve dhe jo më vonë se kaq. Borderonë apo ndonjë formë tjetër njoftimi pagese që nga tre periudhat e fundit të pageses. Borderoja nuk duhet të jetë më e vjetër se 30 ditë. Në rast se nuk ka bordero disponibël, huadhënësi mund të zgjedhë të përdore deklaratat bankare që tregojnë hyrjet e zakonshme të pagesës në një llogari kursimesh apo rrjedhëse, si një mënyrë alterantive që dokumenton rrjedhen e të ardhurave të aplikantit. Në të tilla raste, depozita e fundit e regjistruar nuk duhet t’i kete kaluar 30 ditët.
 • Disa banka mund të kërkojnë vërtetime të mëparshme në rast se aplikanti ka më pak se tre vjet në punën aktuale, që të dokumentojë vitet e aplikantit në atë punë, pagesën që merrte në momentin e largimit, dhe arsyet e largimit.

Të ardhurat nga vete-punësimi. Në pergjithësi është më e vështirë të verifikohen të ardhurat e aplikantëve të vetë-punësuar dhe të pronarëve të sipermarrjeve. Vendimi për gjykimin e tyre bëhet mbi bazën e rentabilitetit afatgjatë të biznesit të aplikantit.

Për të verifikuar të ardhurat nga vetë-punësimi dhe për të mbështetur vlerësimin e sasisë së të ardhurave aktuale që vjen nga keto fonde dhe që do të jetë disponibël per të mundësuar pagesat për kredinë e shtëpise, vlerësuesi mbledh dokumentacion në bazë të disponibilitetit të tij. Gjithashtu, vlerësuesi mund të bëjë një vizitë në terren per tu siguruar që ky biznes ekziston në të vertetë. Ndër dokumentat që një huadhënës mund të kerkojë per të verifikuar të ardhurat nga vetë-punësimi që pretendohen në aplikim mund të perfshihen:

 • Deklarata tatimore që raportojnë të ardhurat nga çdo burim vetëpunësimi për tre vitet pararendëse, sipas disponibilitetit.
 • Pasqyrat financiare për tre vitet pararendëse per çdo biznes që prodhon/siguron të ardhurat e pretenduara nga vete-punësimi. Në rastet kur janë disponibël, keto pasqyra duhet të jenë të certifikuara për saktësine e tyre nga një auditor i pavarur që nuk ka lidhje me këtë biznes.
 • Deklarata bankare që tregojnë depozitime të rregullta në llogarinë rrjedhëse apo të kursimit të aplikantit për 12 muajt pararendës.

Të ardhura informale. Disa burime të ardhurash mund të jenë vecanërisht të veshtira per tu dokumentuar, sidomos për individët që janë të punësuar në sektorin informal dhe paguhen me para në dorë (cash). Mund të ketë banka që marrin parasysh dhe të ardhura nga burime informale.

Kur keto dokumenta paraqiten në bankë, banka ka të drejtën që të bëjë verifikimet e veta pas pëlqimit të dhënë nga aplikanti.

 

Burimi kryesor i ripagimit të huasë padiskutim që janë të ardhurat që gjenerohen nga rroga mujore ose nga fitimi mujor i biznesit privat. Si burim dytësorë për ripagesën e huasë është dhe ekzekutimi i pasurisë së paluajtshme (në rast mospagese). Aresyeja kryesore e të paturit një kolateral është fakti që gjithmonë ekziston një alternative tjetër ripagese kredie. Nëse gjërat nuk shkojnë mirë, banka mund të rimarre fondet e veta nëpermjet shitjes së shtëpisë që është perdorur si kolateral. Duke qenë se vlera e shtëpisë që përdoret si kolateral është një factor i rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut të kredisë, percaktimi i vlerës konsiderohet si element kyc në huadhënien hipotekare. Për bankën është e rëndësishme që gjatë ekzekutimit të kolateralit të ketë një vlerë më të lartë se i gjithë totali i kredisë së pashlyer plus gjithë shpenzimet e tjera, kësisoj roli i vlerësuesit është shume i rëndësishëm gjate procesit të kredidhënies.

Vlerësimi i kolateralit nëpër banka kryhet nga ekspertë privatë të cilët janë përzgjedhur në bazë të eksperiencave profesionale.

Shuma e kredisë që banka vendos të financoje bazohet gjithnjë në vlerën e përcaktuar nga ana e vlerësuesit (zakonisht jo më shumë se 70 % te vlerës së kolateralit, por ka banka që finacojnë deri në 90% të saj).

 

Historiku i kredisë së huamarrësit është një faktor shumë i rëndësishëm për miratimin ose jo të huasë, edhe nëse huakërkuesi nuk është klient ekzistues i bankës. Para se të miratojnë kerkesa për hua, të gjitha bankat në Shqipëri kërkojnë informacione nga regjistri i kredive i cili është një bazë të dhënash elektronike që mirembahet nga autoriteti përgjegjës - Banka e Shqipërisë dhe në të cilin regjistrohen të gjitha të dhënat e kredive dhe informacionet mbi klientin.

Qëllimi kryesor i Rregjistrit të Kredive është administrimi dhe grumbullimi i informacionit mbi cdo ekspozim të klientëve në sistemin bankar Shqiptar. Qëllimi i marrjes së informacionit është vlerësimi i riskut për cdo kredi të re të kerkuar nga klienti. Kësisoj nëse ju nuk keni historik pozitiv, është shumë e vështirë për një bankë që të miratojë kërkesen tuaj, dhe po ashtu një historik i mire (pagesa korrekte të kredive) mund të përcaktojë miratimin e kredisë (dhe nëse parametrat e tjera permbushin kriteret e bankës).

 
 • Kërkesa për kredi drejtuar bankës (e firmosur nga aplikanti et).
 • Fotokopje të pashaportës së aplikantit dhe bashkëshortit(es).
 • Një letër reference të lëshuar nga punëdhënësi brenda një kohe 30 ditore.
 • Një fotografi personale të kohëve të fundit dhe bashkëshortit(es).
 • Certifikate familjare e muajit të fundit.
 • Kontrata e punës e aplikantit dhe bashkëshortit(es).
 • Vërtetim nga punëdhënësi për rrogën aktuale që merrni (dhe bashkëshorti(es).
 • Kontrata për dhënien / marrjen e objekteve me qera (nëse keni të këtilla).
 • Kontrate shitblerje /sipërmarrje /preventive i punimeve/mobilimit
 • Dokumenti që vërteton pronësinë mbi pasurinë e paluajtshme që do të rëndohet me hipotekë
 • Vlerësimi i objektit nga një ekspert i licensuar (rekomandohet nga Banka).

Certifikata e pronësisë është gjithashtu një nga dokumentacionet më të rëndësishme që klienti duhet të depozitojë në bankë. Rregulli i bankës është që ky dokument kur të paraqitet duhet të jetë i leshuar nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme minimalisht 30 ditë nga dita e aplikimit për kredi. Zakonisht në fazën e aplikimit klienti mund të depozitojë dhe një kopje të vërtetimit ekzistues që ka (me datë të hershme) dhe në momentin që merr aprovimin e kredisë nga ana e bankës aplikon në ZRRP për certifikatë të freskët pronësie (i cili sipas rregullores së ZRRP duhet të dergohet më postë në adresë të kërkuesit brenda 7 ditëve).

Pjesë e rëndesishme e dokumentacionit të pergatitur janë dhe Kontrata e Huasë dhe ajo e Hipotekës, të cilat janë marreveshje të shkruara midis palëve (huadhënësit dhe huamarrësit) në të cilën pasqyrohen kushtet e dhënies së fondeve, detyrimet përkatëse të palëve para se kredia të disbursohet. Kontratat shërbejnë gjithashtu per të mbrojtur interesat e huadhënësit duke siguruar që huadhënësi ka një garanci mbi pasurinë në rast se huamarrësi dështon në pagesta e detyrimeve.

Qe në fillim një kontratë kredie për shtëpi duhet të specifikojë:

 • Cilat janë palët e marrëveshjes, duke përfshirë emrin e plotë të huamarrësit apo bashkëhuamarrësve, si dhe emrin juridik dhe identitetin korporativ të institucionit huadhënës ("Kredi per shtëpi"). Në ato raste kur ka edhe bashkëhuamarrës, kontrata do të specifikojë shkallën e detyrimeve dhe pasiveve që aplikohen në mënyrë kolektive si për çdo huamarrës në mënyre individuale dhe për të gjithë huamarrësit bashkërisht.
 • Prona që shërben si kolateral për kredinë. Ketu do të perfshihet adresa e pronës, si edhe një reference në lidhje me truallin mbi të cilin është ndërtuar shtëpia, duke përfshirë regjistrimin juridik në tokë publike dhe/ose regjistrimin e taksave.

Kontrata duhet të specifikojë shumën e fondeve që jepen përmes kredisë për shtëpi per Huamarrësin, duke përfshirë edhe monedhën në të cilën do të paguhen fondet. Kontrata gjithashtu do të percaktojë termat sipas të cilave huamarrësi detyrohet të shlyejë fondet, duke përfshirë:

 • Numrin e pagesave që duhen bërë dhe që shprehen në numrin e muajve gjatë të cilëve kredi per shtëpi është në fuqi;
 • Perqindja e interesit që huamarrësi do te paguajë per fondet që jepen për kredinë per shtëpi;
 • Sa here do të ndryshojë përqindja e interesit, në rast se po, gjatë jetës së kredisë;
 • Përqindja fillestare e interesit dhe shuma fillestare e pagesës;
 • Amortizimi për pagesat e kësteve (zakonisht dita e parë e muajit), si edhe forma(t) e pranueshme për pagesën dhe vendi ku do të bëhen pagesat;
 • Si do te akordohen pagesat suplementare nga kredia për shtëpi (zakonisht në fillim në lidhje me interesat e kaluara dhe pastaj në lidhje me shumën e papaguar të principalit); dhe
 • Do të ketë gjoba apo jo dhe në rast se po, sa do të jetë kjo gjobë- huamarrësi do të shlyejë plotësisht kredinë përpara se të mbarojë afati.

Kontrata duhet të permbajë një listë të kushteve apo premtimeve që jep huamarrësi gjatë jetës së kredisë për shtëpi. Kontrata duhet gjithashtu qe të përcaktojë nëse shkelja e ndonjë konvente do të përbënte një kredi që nuk merr pagesa.

 
 

Dokumentat më të rendësishme që banka duhet ti paraqesë klientit

Zakonisht formularët e aplikimit të kredisë janë forma standarde që përdoren nga cdo bankë dhe permbajnë informacione si më poshtë:

 1. Qëllimi i kredisë
 2. Shuma e kërkuar
 3. Afati i kredisë dhe pagesa fillestare nga ana e klientit
 4. Informacion përsa i përket objektit që do të blihet
 5. Të dhëna bazë të huamarrësit dhe bashkëhumarrësit (të dhënat e edukimit arsimor), të dhëna përsa i takon punësimit aktual dhe atij të mëparshëm, si dhe të dhëna për të ardhurat të huamarrësit dhe të bashkëhuamarrësit
 6. Lista e shpenzimeve mujore familjare, përfshire dhe kredi të tjera nëse ka.
 

Kur kredia perfundon së disbursuari banka është e detyruar të pajisë klientin me kopjen origjinale të kontratave të huasë dhe të hipotekës, kopjen origjinale të policave të sigurimit të jetës dhe të pronës si dhe një kopje të të gjitha shpenzimeve të kryera, si dhe tabelën e amortizimit të kredisë.

Tabela e amortizimit duhet të firmoset nga klienti në mënyrë që të evitohet cfaredo lloj keqkuptimi mbi ripagesen e kredisë.
Tabela e amortizimit duhet të përmbajë keto të dhëna:

 1. Numrin e llogarisë në të cilën do të ripagohet kredia
 2. Emër, mbiemër
 3. Shuma e huasë
 4. Afati i kredisë
 5. Norma e intersit (e ndarë në norma bazë plus marzhin a vendosur nga banka)
 6. Kësti mujor
 7. Datat e pagesave mujore (cdo muaj ose tremujorë në varësi të produktit)
 8. Shuma e kapitalit para cdo pagese të këstit
 9. Shuma e kapitalit pas cdo pagese të këstit

Tabela e amortizimit duhet t’i jepet klientit në varësi të ndryshimit të normës së intersit. Klienti duhet të jetë i kujdesshëm që të pajiset cdo herë me tabelën e rradhës të amortizimit.

 

Zakonisht bankat në fillim të aplikimit nuk aplikojnë kosto kredie. Në rast se kredia refuzohet, atëhere klienti në përgjithësi nuk i detyrohet bankës.

Ka banka që në momentin e miratimit të kredisë kerkon që ti paguhen shpenzimet administrative (në momentin e miratimit të kredisë dhe hapjes së dosjes) dhe pagesën e vlerësimit të kolateralit. Të gjitha shpenzimet e tjera mund të kryhen në fund të procedurës së kredisë ose gjatë saj.

 

 
Informacioni që duhet të dini për vlerësimin e pasurive te palujatshme.

Vlerësimi i pronës është një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash. Vlerësimi i pronës që do të shërbejë si kolateral për bankën është një nga dokumentat me të rëndësishëm për bankën. Bazuar mbi vlerën e nxjerrë nga eksperti banka bazon dhe vlerën e kredisë (në bazë të kritereve të percaktuara).

Vlera e pronës mund të bazohet në kostot e zëvendësimit, shitjet e pronave të krahasueshme apo në kapacitetin e pronës per të prodhuar të ardhura.

Vlerësimet përfshijnë një inspektim fizik të pjesës së brendëshme dhe të jashtme të një enti banimi, si edhe një vlerësim të zonës përreth. Rezultatet e këtij inspektimi më pas paraqiten në një raport vlerësimi që evidenton çdo kusht që mund të ketë ndikim negativ në vlerën e pronës, si p.sh. nëse ka nevojë për riparime për ta bërë shtëpinë të banueshme apo në rastin e ekzistencës së kushteve negative të mjedisit.

Të gjithë vlerësuesit duhet të ndjekin udhëzimet specifike dhe standardet profesionale të perpiluara për të siguruar që vlerësimet e tyre janë të sakta dhe që për të aritur në to është përdorur një metodologji konsistente.

Momentin që ka perfunduar inspektimi në vend, vlera e pronës mund të përllogaritet me dy menyra: (1) përmes krahasimit të pronës në fjalë me objekte/shtëpi të tjera të krahasueshme që janë shitur kohët e fundit në komunitetin në fjalë, ose (2) përmes perllogaritjes së kostos të ndertimit të një pronë të ngjashme në ditët e sotme – d.m.th përmes llogaritjes së kostos së zëvendësimit.

Qasja e shitjes mbi baza krahasimore bazohet në prezumimin që çmimi i kohëve të fundit të shitjes për prona të krahasueshme në lagje/zona të ngjashme jep edhe vlerën më të saktë të mundshme të vlerës së vërtetë të tregut të banesës.

Qasja e kostos së zëvendësimit bazohet në nocionin që me kalimin e kohës vlera e tregut e pronës nuk mundet asnjëhere ta kalojë koston e zëvendësimit – d.m.th. koston e blerjes së tokes dhe ndërtimit të shtëpise nga e para – ndaj dhe rrjedhimisht mënyra më e mirë për të nxjerrë vlerën e një shtëpie është të përllogaritet se cila do të kishte qenë kostoja e zëvendësimit të asaj banese.

 

Vlerësuesit japin një kontribut shumë të rëndësishëm në vendimarrjen e bankës për miratimin ose jo të kredisë. Asnjë kredi hipotekare nuk jepet nëse nuk disponohet informacioni mbi vlerën e objektit që do të shërbejë si garanci për kredinë. Bazuar mbi vlerën e pronës të nxjerrë nga vlerësuesi, banka vendos dhe vlerën e financimit të kredisë (padiskutim duke parë dhe kriteret e tjera).

 

Raporti i vlerësimit që përgatitet për qëllime të bankës në rradhë të parë duhet të përmbajë informacionin mbi inspektim të brendshëm dhe të jashtëm të objektit. Elemente të tjera të vlerësimit janë:

Subjekti: Informacioni bazë si psh adresa, përshkrimi ligjor i pronës, emri i huamarrësit (huamarrësve).

Kontrata: Informacion mbi kontratën e shitjes ose paraprake

Vendodhja: Të dhëna mbi përmasat, zonimi dhe aksesi ndaj fasiliteteve të tjera, foto të objektit si dhe të dhëna mbi shifra krahasuese përsa i takon vlerës së shitjes.

Të dhëna: karakteristika fizike të pasurisë si mosha e pronës, materiali ndërtimore, dhe kushtet reale të gjëndjes së objektit.

Hartat përkatëse të cilat tregojnë vendodhjen e pronës në raport me pronat e tjera të krahasuara që janë perdorur nga vlerësuesi si referentë.

 

Vlerësimi kryhet nga specialiste të cilët janë në gjëndje të kuptojnë dhe të nxjerrin në mënyrë profesionale vlerën e një objekti. Vlerësuesi është një profesionist i licensuar që mund të jetë i punësuar në institucionin financiar, apo një furnitor i jashtëm, i miratuar nga një huadhënës. Për shmangien e konfliktit të mundëshëm të interesit, vlerësuesi gjithmonë zgjidhet dhe mbahet nga një huadhënës dhe asnjëhere nga një huamarrës apo nga shitësi i pronës. Vleresuesit si cdo profesion tjetër e ushtrojne atë në bazë të licensimit përkatës. Në Shqipëri licensimi i vlerësuesve të pasurive të paluajtshme bazohet në Vendimin e Këshillit të Ministrave të 1996 dhe regulloreve të Ministrisë se Punëve Publike. Gjithashtu vlerësuesit si privatë dhe ata shtetërore, kanë krijuar Shoqatën e tyre të Vlerësuesve të Pasurive të Paluajtshme duke u përpjekur për unifikimin e standardeve dhe shkëmbim të ideve dhe eskperiencave.

Vlerësuesi është enti që përpiqet të nxjerrë vlerën e objektit në kushte aktuale (duke marrë në konsideratë vlerësimin e të ardhurave që mund të gjenerohen nga objekti në vlerësim në të ardhmen).

 

Vlerësimi i pasurisë –objekt garancie paguhet gjithnjë nga klienti. Ka banka që pagesën e vlerësuesit e kërkojnë të bëhet në fillim të procedurës (para aprovimit zyrtar të kredisë, që do të thotë se kjo pagese kërkohet të bëhet dhe nëse kredia refuzohet) dhe banka të tjera që e kërkojne këtë pagesë të kryhet pas përfundimit të procedurave të miratimit të kredisë.

 

 
Cilat janë kostot e një kredie për shtëpi?

Shpenzimet e një kredie për shtëpi zakonisht ndryshojnë në varësi të bankave. Padyshim që shpenzimet janë një nga pikat që klienti duhet të shoh më me kujdes me qëllim që të bëjë zgjedhjen e duhur.

Më poshtë keni një pasqyrë të detajuar mbi shpenzimet me të zakonshme që hasen në aplikimin e një kredie për shtëpi.

 1. Shpenzimet administrative

Këto shpenzime ndryshojnë në varësi të bankave (mund të varioje nga 1%-2% të shumës së huasë, minimumi 150 Eur). P.sh. nëse ju do të financoni një kredi për shtëpi në shumën e 50,000 Euro, e nëse shpenzimi administrativ i aplikuar është 1% mbi huanë, ju do të paguani 500 Euro). Shpenzimet administrative mund të paguhen në fillim të kredisë (në moment që ajo miratohet) ose në momentin e disbursimit të kredisë (në varësi të procedurës së bankës)

 1. Shpenzimet noteriale.

Keto shpenzime shërbejnë për pagesën e noterizimit të kontratave që lidhen midis klientit dhe bankës. Keto kontrata janë kontrtata huaje, hipotekimi, dorëzanie. Shuma e këtij shpenzimi varion në varësi të marrëveshjes që mund të kenë bërë bankat me noterët përkatës si dhe nga numri i kontratave që noterizohen (psh mund të jetë më shumë se një kontratë hipotekimi). Minimumi i kësaj pagese është 5,000 Lek.

 1. Polica e sigurimit te JjeteS

Pajisja me police sigurimi është një nga kërkesat e domosdoshme të bankës, nëse do të kreditoheni me një kredi për shtëpi. Vlera e primit të paguar për këtë police varet nga shuma e huasë dhe nga mosha e klientit. Kjo do të thotë se sa më e madhe vlera e kredisë dhe sa më e madhe mosha e klientit aq më i madh është dhe premiumi per t'u paguar. Ose një ndërthurje e të dyjave (shumë e madhe, moshë e vogël, ose shumë e vogël dhe moshë e madhe). Zakonisht primi i policës së jetës është i pagueshëm cdo vit bazuar gjithnjë mbi shumën e mbetur të huasë (për rinovimin e policës së jetës janë vetë bankat që përkujdesen duke debituar automatikisht llogarinë tuaj dhe duke kredituar kompaninë e sigurimit, per të evituar cdo problematikë në rast ndodhje të ngjarjes së dëmit). Në përgjithësi është vetë Banka që përcakton kompanitë e sigurimit (në pergjithësi bankat kanë marrëveshje me kompanitë e sigurimit për klientët e tyre ndaj të cilëve aplikohen tarifa më të buta). Edhe kompanitë e sigurimit kanë limitet e tyre të lëshimit të policave bazuar mbi moshën (psh maksimumi është 65 vjec).

 1. Polica e sigurimit të pronës nga tërmeti dhe zjarri

Polica të sigurimit dhe pronës (të cilat janë rreziqet më të zakonshme dhe të rëndësishme nga pikëpamja e riskut të kolateralit). Primi i ketij sigurimi mund të paguhet me baze vjetore ose për të gjithë periudhën e kredisë (në varësi të procedurave të bankës). Vlera e primit të policës varet nga shuma e huasë por edhe nga karakteristikat e objetit të siguruar (vile, apartament, shtëpi ekzistuese) ose nga vlera e tërë objektit (ka banka të cilat bëjnë këtë lloj sigurimi (bazuar mbi vlerën e objektit të përcaktuar nga vlerësuesi i kompanisë ose i bankës). Kësisoj ku primi është më i lartë se ai që siguron vetëm vlerën e kredisë.

 1. Pagesa e vlerësimit të objektit

Një nga shpenzimet është pagesa për vlerësimin e pasurisë që shërben si kolateral. Për këtë qëllim bankat përdorin vlëresues privatë. Zakonisht kostoja e vlerësimit varet nga objekti që vlerësohet dhe vendodhja e tij dhe ndryshon në varësi të bankave dhe marreveshjet që ato kane lidhur me vleresuesit përsa i takon tarifave (Min. 70 Eur- Maksimum 150 Eur).

 1. Shpenzimet e hipotekës për bllokimin e pronës

Shpenzimet e hipotekës në favor të bankës në zyrën e Regjistrit të pasurive të Paluajtshme (Min. 3,000 Lek – 10,000 Lek) në varësi të shumës së huasë dhe të kontratave të hipotekimit që rregjistrohen. Zakonisht banka e udhëzon klientin për shumën e saktë për t’u paguar.

 1. Shpenzim mujor për mirëmbajtje llogarie

Bankat aplikojnë gjithashtu dhe një shpenzim mujor për mirëmbajtje llogarie e cila mund të variojë nga 150 -500 Lek, 1.5- 5 EUR/USD në varësi të kushteve të secilës bankë.

 1. Tarifë penaliteti

Në rast likuidimi të parakohshëm të kredisë qoftë pjesore qoftë totale, banka zakonisht aplikon një tarifë penaliteti për shumën e kapitalit të mbetur (që varion nga shuma fikse deri në 5% të shumës së parapaguar).

 

Terminologjia kryesore e fjalorit të përdorur në industrinë e kredive hipotekare

Afati i nje kredie per shtëpi 

- është koha gjatë së cilës një kredi për shtëpi është e skeduluar per tu paguar.

Amortizim i përshpejtuar 

Nënkupton ristrukturimin e një kredie ekzistuese për shtëpi, përmes rritjes së pagesave të kësteve mujore me qëllim shlyrjen e kredisë në një kohë më të shkurtër nga maturimi.

Amortizimi: 

Është periudha gjatë së cilës shlyhet plotësisht shuma e principalit të një kredie. (Pagesa e bërë në kuadrin e një kredie përbëhet nga një pjesë që aplikohet për të paguar interesin me zotërim rritës, ndërsa pjesa tjetër i takon principalit. Për shumicën e kredive për shtëpi, me kalimin e kohës, shuma e pagesës që i takon shlyerjes së interesit zvogëlohet me zvogëlimin e bilancit të kredisë, ndërsa shuma që aplikohet për principalin rritet).

 

Borxh me precedencë: expand/collapse

çdo detyrim qe ka precedence mbi borxhe të tjera.

 

Certifikata e titullit te pronesise: expand/collapse

është një dokument që tregon pronësinë e një prone te paluajtshme, duke përshkruar pronën dhe çdo shënim që ndalon shitjen e shtëpive tek zyra e hipotekës përkundrejt kësaj prone.

 

Heqja dorë nga e drejta: expand/collapse

Heqja në mënyre vullnetare nga një e drejtë e pronës ose ndaj një pretendimi perkundrejt pronës se të tjerëve, ose ndaj të drejtave të tjera qe zbatohen juridikisht.

 

Historiku i kredisë: expand/collapse

Renditja e historisë së kredive të marrë më përpara

 

Historiku i titullit: expand/collapse

Historiku i të gjitha dokumenteve që kanë transferuar/kaluar titullin në një pjesë të pronës së paluajtshme duke nisur me dokumetin më të hershëm që ka ekzistuar duke përfunduar me atë të kohëve më të fundit.

 

Huadhënësi: expand/collapse

përfaqëson institucionin, grupin apo individin që jep para të siguruara nga pasuri të paluajtshme

 

Huamarresi: expand/collapse

është pronari i pasurisë së paluajtshme që lë pronën si kolateral për garanci të shlyerjes së borxhit; huamarrësi.

 

Kredi jorezidenciale: expand/collapse

një kredi për shtëpi e siguruar përmes një prone jo-rezidenciale si p.sh. nje ndërtese zyrash, fabrikë apo magazine.

 

Kredi për ndërtim: expand/collapse

është një kredi për shtëpi që financon ndërtimin e një ndërtese/pallati.

 

Kredi per shtëpi e konvertueshme: expand/collapse

Një kredi për shtëpi me përqindje të rregullueshme (ARM) që i bën të mundur një huamarrësi të kalojë nga një kredi për shtëpi me përqindje të fiksuar ne një afat kredie të specifikuar.

 

Kredi per shtëpi me përqindje fikse interesi: expand/collapse

është një kredi për shtëpi përqindja e interesit të së cilës nuk ndryshon gjatë gjithë afatit/jetës së saj.

 

Kredi per shtëpi me përqindje interesi te rregullueshme (ARM): expand/collapse

Një kredi për shtëpi me përqindje interesi dhe pagesa që ndryshojnë periodikisht gjatë jetës së kredisë bazuar në ndryshime në një indeks të specifikuar.

Kredi për shtëpi: 

është një dokument ligjor që ve si kolateral pronën e një huadhënësi si siguri përkundrejt shlyerjes së një kredie. Gjithashtu i referohet edhe vete kredisë.

Kredi që nuk merr pagesa: 

Dështimi i një huamarrësi për t’iu përmbajtur termave të dispozitave të një kredie për shtëpi.

Kredia e pare: 

Një kredi për shtëpi që është në vend të parë mes kredive të regjistruara përkundrejt një pronë. Zakonisht i referohet të dhënave në të cilat janë të regjistruara kreditë.

Modifikimi: 

Çdo ndryshim i termave origjinale/fillestare të një kredie për shtëpi.

Në proces, të angazhuara, në pritje: 

gjithcka që ndikon apo kufizon titullin e pronësisë, si p.sh. një kredi për shtëpi, qera, të drejta për pronësi toke etj.

Ngarkimi: 

ngarkimi i një cope toke me një shënim që ndalon shitjen e shtëpive tek zyra e hipotekave.

Plan për pagesa shtesë: 

është një marrëveshje midis një huadhënësi dhe një huamarrësi që ka vonesa në pagesat e kredisë, ku huamarrësi bie dakord të bëjë pagesa shtesë për të paguar shumat që detyrohet për të kaluarën, duke bërë në të njëjtën kohë pagesat sipas afateve të skeduluara.

Raporti i kredisë përkundrejt vlerës (LTV): 

Marrëdhënia midis vleres së një kredie për shtëpi dhe vlerës së pronës që shërben si kolateral.

Rastet kur banka merr shtëpinë nga klientit: 

ky është procesi ligjor sipas të cilës një pronë që është lënë si kolateral për një kredi mund të shitet për të paguar kredinë.

Siguria e borxhit: 

Një siguri në të cilën kompania emetuese në përgjithësi bie dakord të shlyeje principalin (zakonisht, shuma fillestare që është marrë hua) dhe të bëjë pagesat e interesit sipas një skeduli të rënë dakord paraprakisht.

Sigurimi i shtëpisë: 

është një formë sigurimi që mbron të siguruarin nga dëmtimet fizike si p.sh. zjarri apo katastrofa të tjera natyrore.

Të dhënat e ndryshimit: 

Të dhënat mbi të cilat ndryshon përqindja e interesit të një kredie për shtëpi me interes të rregullueshëm/te ndryshueshëm.

Tregu dytesor i kredive për shtëpi: 

është tregu në të cilin blihen dhe shiten kreditë rezidenciale për shtëpi por midis bankave.

Vlerësimi i pronës: 

Një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash. Vlera mund të bazohet në kostot e zëvëndësimit, shitjet e pronave të krahasueshme apo në kapacitetin e pronës për të prodhuar të ardhura.

Vlerësuesi: 

Është një individ i kualifikuar nga pikëpamja arsimore dhe që ka trainimin dhe pervojën e duhur për të bërë vlerësimin e vlerës së pronës së paluajtshme dhe të pronës private/personale.

Vonesa në kredi: 

një kredi për shtëpi pagesat për të cilën nuk janë bërë në datën e caktuar.

Zbutja e humbjeve: 

Aktivitete të përpiluara për reduktimin e humbjeve financiare që do të pësonte nje huadhënës në rast të një kredie qe nuk merr pagesa të një klienti.

Vlerësimi i rrezikut: 

Është procesi i vlerësimit të një aplikimi për kredi për të përcaktuar riskun me të cilin mund të përballet huadhënësi. Vlerësimi përfshin analizimin e aftësisë paguese dhe gatishmerisë për pagesën e borxhit, si edhe vlerën e pronës në fjalë.

 
 

Rëndësia e Polices së Sigurimit të Jetës dhe të Pronës? Përse bankat i kërkojnë me domosdoshmëri?

Sigurimi është një formë e transferimit të risk-ut nga klienti tek shoqëria e sigurimit. Në këtë mënyrë, sigurimet reduktojnë barrën financiare dhe lehtëson vazhdimësinë e jetës së familjes pas ndodhjes së një fatkeqësie dhe kanë një impakt të rendesishëm social pasi ulin kostot individuale dhe publike në rast të ndodhjes të fatkeqesive.

Në rast humbje të jetës së klientit huamarrës ose të paaftësise së plotë të përhershme të tij për punë, kompania e sigurimit dëmshpërblen bankën për shumën aktuale të kredisë deri në atë moment, dhe banka cliron nga barra hipotekore garancitë përkatëse. Në këtë rast familja e humarrësit është e mbrojtur nga detyrimet e mëtejshme bankare.

Ndërsa në rastin e sigurimit të një kredie për shtëpi, është po në interesin e bankë që të sigurojë pagesën e kësteve të huasë në mënyrë të rregullt, dhe faktorët që do të ndikonin në pamundësinë e klientit për kthimin e huasë ose të bankës për ekzekutimin e kolateralit mund të ishin dhe humbja totale e banesës nga zjarri ose tërmeti.

Këto do të ishin edhe sigurimet bazë që banka do të kërkonte të kryheshin në mënyrë të detyrueshme për të mbrojtur interesin e saj në huanë e dhënë dhe objektin e huasë.

Ndërkohë, mund të ketë edhe dëmtime të tjera si psh: dëme të pjesshme në banesë nga zjarri, rrjedhja e ujit, thyerja e xhamave, ose dëmtime të pjesshme trupore të vetë huamarrësit, të cilat megjithëse prekin interesat e klientit, nuk janë të tilla që të ndikojnë në aftësinë e tij për të paguar huanë. Për këto lloje rreziqesh klienti mund të kryejë sigurime plotësuese, por nuk do të ishin të detyrueshme.

 

Cfarë duhet të bëj unë si klient në rast se nuk kam mundësi që të bëj pagesat mujore?

Edhe pse askush nuk ka ndërmend që të mos paguajë rregullisht kredinë, ndodh që të përballemi me vështirësi të papritura si humbja e vendit të punës, divorci, shpenzime të paparashikuara qe na detyrojnë të mos e bëjme pagesën ne kohën e caktuar.

Zakonisht institucionet kredidhënëse kanë të parashikuara situate të përkohshme pamundësie pagese të kësteve mujore nga ana e klientëve, keshtu që në momente të caktuara ato mund t’ju ofrojnë lehtësira në pagesa duke zbatuar plane të reja ripagese të kredisë sipas kushteve tuaja.

Disa nga mundësitë që bankat ofrojnë për përmirësim të situatës së pagesave të vonuara, mund të jenë si psh lehtësim i këstit mujor duke paguar këstet e vonuara dhe ato të rradhës sipas një skeduli të ri ose duke bërë një ristrukturim total të kredisë. Nësë problemet tuaja nuk janë të përkohshme dhe situate financiare nuk mund te permiresohet atëhere është më mirë të mendoni që të shisni shtëpinë për të mbyllur detyrimet me bankën.

Cilëndo rruge të keni zgjedhur, gjëja e pare që duhet të keni parasysh është që të kontaktoni bankën tuaj (oficerin e kredisë) në momentin që shihni se pagesa e kësteve është bërë vërtet problem. Duke qenë në kontakt me huadhënësin tuaj, ju krijoni menjëherë një raport besimi që do ju ndihmojë në zgjidhjen sa më të mirë të situatës.

 Ventouris
ventouris


Shfleto artikuj te tjere per: SHTEPI

loading...


Robert Parker   Para 12 oresh     
Diten e mire,

Keni nevojë për një hua personale, të biznesit apo të pasurive të patundshme?
ROBERT PARKER LOAN FIRM ofron të gjitha llojet e kredive si të siguruara dhe të huaja të pasigurta. Ne japim kredi sa më të ulët se norma e interesit prej 3%.
Na dërgoni me email për më shumë informacion nëpërmjet
robertparkerloanfirm@gmail
heller boristov   Para 4 ditesh     
Unë kam një kapital që do të përdoret për të dhënë kredi afat-gjatë të shkurtër dhe të veçanta duke filluar nga 9000 € për 1.000.000 € për të gjithë që duan të rëndë hua këtë. 3 interesi% në vit në bazë të shumës së dhënë hua, sepse duke qenë të veçantë unë nuk dua të shkelin ligjin kamatën. Ju mund të paguani më shumë se 3 deri në 10 vjet maksimale në bazë të shumës huazohet. është e deri tek ju për pagesat mujore. Unë kërkoj vetëm njohjen e borxhit të shkruar me dorë certifikuar dhe gjithashtu disa pjesë të nevojshme.

Ju jeni të mbërthyer ndalon bankën dhe ju nuk keni dobi të bankave, ose ju më mirë të ketë një projekt dhe kanë nevojë për financim, kredi e keqe apo nevojë për të holla për të paguar faturat, paratë për të investuar në biznes.
Pra, nëse keni nevojë për kredi mos hezitoni të më kontaktoni për më shumë në kushtet e mia. Ju lutem më kontaktoni direkt me email:
Abban   Para 4 ditesh     
We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.
we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable.
DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A)
2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro
3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 .
4. Age: One Year, One Day
5. Leasing Price: 4+ 1%
6. Sale Price: 32+2%
7. Delivery by SWIFT .
8. Payment: MT103-23
9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.
If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument.
Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service.
Name : Abban Kangan
E-mail : abbankangan@gmail.com
Skype id :abbankangan@gmail.com
Abban   Para 4 ditesh     
We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.
we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable.
DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A)
2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro
3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 .
4. Age: One Year, One Day
5. Leasing Price: 4+ 1%
6. Sale Price: 32+2%
7. Delivery by SWIFT .
8. Payment: MT103-23
9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.
If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument.
Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service.
Name : Abban Kangan
E-mail : abbankangan@gmail.com
Skype id :abbankangan@gmail.com
Abban   Para 4 ditesh     
We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe.
we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable.
DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A)
2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro
3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 .
4. Age: One Year, One Day
5. Leasing Price: 4+ 1%
6. Sale Price: 32+2%
7. Delivery by SWIFT .
8. Payment: MT103-23
9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.
If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument.
Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service.
Name : Abban Kangan
E-mail : abbankangan@gmail.com
Skype id :abbankangan@gmail.com
IVANA MAJDANDZIC   Para 6 ditesh     
Përshëndetje,
Duke kërkuar për një kredi të mirëfilltë ?, a keni nevojë për para për të filluar një biznes apo për të përmirësuar financat tuaja, a jeni refuzuar nga bankat apo institucionet e tjera financiare. Kërkoni më shumë, znj. Ivana Majdandzic, një huadhënës privat i huasë është këtu për t'i bërë të gjitha problemet tuaja financiare një gjë të së kaluarës. Unë jam një huadhënës i besueshëm, i besueshëm dhe transparent i cili ofron të gjitha llojet e kredive në çdo shumë me një normë interesi të ulët dhe të përballueshëm prej 2% dhe unë do të jem i lumtur dhe i gatshëm t'ju ofroj një hua sot për më shumë informata na kontaktoni përmes Email në {ivanamajdandzic9@gmail.com}.
Falemi
mark joe   Para 8 ditesh     
A jeni një burrë apo grua biznesi? A jeni në ndonjë Stres financiar apo bëni
A keni nevojë për fonde për të filluar biznesin tuaj? A keni nevojë të vendosni
Huaja juaj e borxhit ose të paguani faturat ose të filloni një biznes të mirë? A jeni
Keni një rezultat të ulët të kredisë dhe jeni duke gjetur të vështirë për të marrë një hua
Nga bankat lokale dhe institutet e tjera financiare? A keni nevojë për një hua apo
Për çdo arsye na kontaktoni sot për më shumë detaje në
Markjoeloanhome@gmail.com Ju lutemi, na jepni sa më poshtë
Nëse interesohen.

1) Emri i plotë: .........
2) Gjinia: .........
3) Shuma e Huasë e Nevojshme: .........
4) Kohëzgjatja e huasë: .........
5) Vendi: .........
6) Adresa Kryesore: .........
7) Numri i celularit: .........
Faleminderit dhe gjithë të mirat.

Zoti
Elena   Para 9 ditesh     
Të dashur huamarrës

Ke ndonjë vështirësi financiare? Dëshiron të nisësh biznesin tënd? Kjo kompani e huasë u krijua organizata të të drejtave të njeriut anembanë botës me qëllimin e vetëm për të ndihmuar të varfërit dhe njerëzit me vështirësi financiare të jetës. Nëse dëshironi të aplikoni për një kredi, kthehuni tek ne me hollësitë më poshtë email: elenanino0007@gmail.com

Emri:Kohëzgjatja e huasë:
Numri i celularit:

Faleminderit dhe Perëndia bekoftë
BESIMIT
Elena
Elena   Para 9 ditesh     
Të dashur huamarrës

Ke ndonjë vështirësi financiare? Dëshiron të nisësh biznesin tënd? Kjo kompani e huasë u krijua organizata të të drejtave të njeriut anembanë botës me qëllimin e vetëm për të ndihmuar të varfërit dhe njerëzit me vështirësi financiare të jetës. Nëse dëshironi të aplikoni për një kredi, kthehuni tek ne me hollësitë më poshtë email: elenanino0007@gmail.com

Emri:Kohëzgjatja e huasë:
Numri i celularit:

Faleminderit dhe Perëndia bekoftë
BESIMIT
Elena
Stella   Para 12 ditesh     
Oferta e Kredisë @% 2!

Kompania jonë është një organizatë ligjore që u krijua për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, të tilla si ndihma financiare. Ne jemi një kompani financiare me bazë në SHBA.
   Pra, nëse jeni në vështirësi financiare në rrëmujë financiare dhe keni nevojë për para për të filluar vetë biznesin tuaj, ose keni nevojë për një hua për të paguar borxhet ose për të paguar faturat tuaja, për të filluar një biznes të mirë ose për të marrë hua Vështirësitë mbi bankat lokale, na kontaktoni sot
Email: authenticcreditsolution@gmail.com për më shumë informacion. Faleminderit
Stella   Para 12 ditesh     
Oferta e Kredisë @% 2!

Kompania jonë është një organizatë ligjore që u krijua për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, të tilla si ndihma financiare. Ne jemi një kompani financiare me bazë në SHBA.
   Pra, nëse jeni në vështirësi financiare në rrëmujë financiare dhe keni nevojë për para për të filluar vetë biznesin tuaj, ose keni nevojë për një hua për të paguar borxhet ose për të paguar faturat tuaja, për të filluar një biznes të mirë ose për të marrë hua Vështirësitë mbi bankat lokale, na kontaktoni sot
Email: authenticcreditsolution@gmail.com për më shumë informacion. Faleminderit
Max Bent   Para 12 ditesh     
Huadhënësit e oqeanit dhe hipotekat e kufizuar për shuma të vogla dhe të mëdha të huave Me normën e interesit prej 2%.

A keni nevojë për një hua për të filluar një biznes apo për të paguar faturat tuaja? Ne ofrojmë të gjitha llojet e huave, huave private,
  Komerciale dhe personale me një normë interesi shumë të ulët deri në 2% në një vit deri në 25 vjet periudhë të ripagimit kudo në botë. Ne ofrojmë kredi që variojnë nga 1000 në çdo shumë që ju kërkoni, na kontaktoni sot Email;

oceanfmortgages@gmail.co
GARRY   Para 14 ditesh     

Duke kërkuar një hua biznesi, hua personale, strehim, kredi për makinë, hua studentore, konsolidim kredie, kredi të siguruara, kapital sipërmarrës etj. Apo ju privohen një huaje nga një bankë ose një marrëveshje për një ose më shumë arsye financiare. Ju ka shumë të ngjarë të jeni të mirëpritur të merrni vendime për kredi! Një hua për kompanitë dhe individët me një normë interesi të ulët dhe të përballueshëm prej 2%. A je i interesuar? Na kontaktoni për të shëruar pas transferimit të kredisë brenda 24 orëve. KONTAKTONI: (westernlendingcompany@gmail.com)

Emri:
mosha:Afati i huasë:
të ardhurat mujore:
Qëllimi i fondeve:
Kontaktoni email: westernlendingcompany@gmail.com

drejtim,
GARRY
GARRY   Para 14 ditesh     

Duke kërkuar një hua biznesi, hua personale, strehim, kredi për makinë, hua studentore, konsolidim kredie, kredi të siguruara, kapital sipërmarrës etj. Apo ju privohen një huaje nga një bankë ose një marrëveshje për një ose më shumë arsye financiare. Ju ka shumë të ngjarë të jeni të mirëpritur të merrni vendime për kredi! Një hua për kompanitë dhe individët me një normë interesi të ulët dhe të përballueshëm prej 2%. A je i interesuar? Na kontaktoni për të shëruar pas transferimit të kredisë brenda 24 orëve. KONTAKTONI: (westernlendingcompany@gmail.com)

Emri:
mosha:Afati i huasë:
të ardhurat mujore:
Qëllimi i fondeve:
Kontaktoni email: westernlendingcompany@gmail.com

drejtim,
GARRY

Marcu Dorlca   Para 19 ditesh     
Një ditë e mirë,
Emri im është Marcu Dorlca, jam nga Rumania. Unë dua të dëshmoj për huadhënësin më të mirë që më tregoi dritën pasi u mashtrua nga dy huadhënës të ndryshëm ndërkombëtarë në internet, të gjithë më premtojnë të më japin një hua pasi më kanë bërë të paguajnë shumë taksa dhe nuk më kanë dhënë asgjë dhe Nuk kanë pasur ndonjë rezultat pozitiv. Kam humbur paratë e mia të fituara dhe ka qenë gjithsej (3,000 euro). Një ditë po shfletoja internetin duke u hutuar dhe të frustruar, më pas gjeta një dëshmi nga një grua, e cila gjithashtu ishte e scammed dhe përfundimisht e lidhur me një kredi të ligjshme dhe të besueshme znj. Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) ku më në fund mori Kështu që vendosa të kontaktoj kompaninë e njëjtë të huasë dhe pastaj u tregova atyre historinë time se si u grabitën nga dy kreditorë të ndryshëm të cilët nuk më shumë se të më dhurojnë më shumë dhimbje. Unë u shpjegoj atyre me email. Ata më thanë të mos qaja sepse unë do të merrja kredi nga kompania e tyre dhe gjithashtu bëra zgjedhjen e duhur duke i kontaktuar ata. Kam plotësuar formularin e kredisë dhe kam bërë gjithçka që më është kërkuar dhe më është dhënë një hua prej (25,000.00 euro) nga kjo kompani e madhe. Këtu unë jam i lumtur me familjen time sot, sepse nëna Alicia Radu më ka dhënë një hua, kështu që betohem për veten time se do të vazhdoj të dëshmoj në internet se si e kam marrë kredinë time. Unë mendoj se njerëzit e tjerë gjithashtu dëshmojnë dhe kreditorin e njëjtë. A keni nevojë për një hua emergjente? Mirësi dhe shpejt kontaktoni nënën me e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
Ju ende mund të më kontaktoni nëse keni nevojë për ndonjë informacion të mëtejshëm përmes emailit: (marcudorlca750@gmail.com)
ANA MICHAEL   Para 21 ditesh     
Emri im është znj. Ana Michael, menaxhere e garancisë së garancisë. A keni nevojë për kredi urgjente për të paguar borxhet tuaja? Keni nevojë për një hua për të përmirësuar biznesin tuaj? Keni nevojë për një kredi konsolidimi? Peng apo qëllime të tjera? A jeni refuzuar nga bankat dhe institucionet e tjera financiare? Kërkoni më shumë, sepse ne jemi këtu për t'i bërë të gjitha problemet tuaja financiare një gjë të së kaluarës! Ne u japim kredi kompanive, subjekteve private dhe individëve të besueshëm me një normë interesi të ulët dhe të përballueshëm për një periudhë të caktuar prej 1-30 vjetësh dhe një periudhe gjashtë mujore para fillimit të këstit mujor. Ju mund të na kontaktoni përmes
E-mail përmes: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com) OFERTOJMË LLOJET E MËPOSHTME TË KREDIVE;

1) KREDITË E STUDENTIT
2) MORTGAGES
3) KREDI PERSONALE
4) KREDITË E BIZNESIT
5) KREDITË E PASURISË NË SHQIPËRI
6) KREDI KONSOLIDUAR
7) KREDI AUTO
8) KREDI PËR VETERANËT

Faleminderit
richardpeterson   Para 23 ditesh     
Aplikoni për një kredi të shpejtë dhe të përshtatshme për të paguar faturat dhe për të filluar një biznes të ri ose për të rifinancuar projektet e tyre në një normë më të lirë interesi prej 2%. Na kontaktoni sot përmes: për më shumë informacion me shumën e kredisë që nevojitet, pasi oferta jonë minimale e kredisë është 5.000,00 për çdo zgjedhje të shumës së kredisë. Ne jemi një huadhënës i regjistruar dhe i certifikuar i ligjshëm. Ju mund të na kontaktoni sot përmes postës elektronike për përgjigje të shpejtë, nëse jeni të interesuar për marrjen e kësaj kredie, na kontaktoni për më shumë informacion rreth procesit të kredisë, procesit të mënyrës se si kushtet e kredisë dhe si do të transferohet kredia për të bërë ju. Unë kam nevojë për përgjigjen tuaj urgjente nëse jeni të interesuar. Email: richardpeterson706@gmail.com
MARIA HEINZE   Para 26 ditesh     
Përshëndetje, po kërkon një hua? Ju jeni në vendin e duhur. Në financimin e Marquez, ne jemi në gjendje t'ju japim një hua me qëllim të zgjerimit të biznesit tuaj, konsolidimin e borxhit, kredinë hipotekare, huazimin e makinave ose kredinë studentore me një normë interesi të përballueshme prej 2%. Mund të na kontaktoni me e-mail përmes (mariaheinze@marquezfinanceltd.com)
MARIA HEINZE   Para 26 ditesh     
Kam nevojë për hua urgjentisht
Trinitygloballoanltd@gmail.com   Para 35 ditesh     
OFERTA URGJENTE E KREDISE.
Diten e mire,
Të nderuar kërkues të huave, Përshëndetje nga Trinity Global Loan Ltd.
Jemi certifikuar huadhënësit e huasë. A keni nevojë për kredi? Ne japim kredi për projektin, biznesin, taksat, faturat, dhe shumë arsye të tjera. Ne operojmë me normën e interesit prej 2%. Ka
Më shumë për të fituar duke marrë një kredi nga kjo kompani, kështu që ju nevojitet një
Kredi, A jeni në borxh? A doni të filloni një biznes dhe keni nevojë
kapitale? A keni nevojë për financim? Ndihma juaj është
Së fundi këtu, ne japim kredi për të gjithë me një çmim të lirë
Norma e interesit të përballueshëm prej vetëm 2%, nëse interesoheni me mirësi të na kontaktoni
Sot në> (Trinitygloballoanltd@gmail.com)
MARIA HEINZE   Para 43 ditesh     
Përshëndetje, po kërkon një hua? Ju jeni në vendin e duhur. Ne jemi në gjendje të ju japim një hua me qëllim të zgjerimit të biznesit tuaj, konsolidimin e borxhit, kredinë hipotekare, huazimin e makinave ose hua studentore me një normë interesi të përballueshme prej 2%. Mund të na kontaktoni me e-mail nëpërmjet mariaheinze@marquezfinanceltd.com

1) Emri i plotë:
2) Vendi:
3) të trajtuar:
4) Shteti:
5) Sex:
6) Statusi martesor:
7) Te
8) Numri i telefonit:
9) Pozicioni aktual në vendin e punës:
10) Të ardhura mujore:
11) Shuma e kredisë e nevojshme:
12) Kohëzgjatja e huasë:
13) Qëllimi i kredisë:
14) fe:
15) A keni aplikuar më parë:
16) Data e lindjes:
Faleminderit.
Osman    Para 49 ditesh     
Do you need Personal Loan?
Business Cash Loan?
Unsecured Loan
Fast and Simple Loan?
Quick Application Process?
Approvals within 24-72 Hours?
No Hidden Fees Loan?
Funding in less than 1 Week?
Get unsecured working capital?
Contact Us At : housingfinance247@gmail.com

LOA SERVICES AVAILABLE INCLUDE:
=========================== Loans.
*Personal Loans.
*Business Loans.
*Investments Loans.
*Development Loans.
*Acquisition Loans .
*Construction loans.
*Business Loans And many More:

LOAN APPLICATION FORM:
=================
Full Name:................
Loan Amount Needed:.
Purpose of loan:.......
Loan Duration:..
Gender:.............
Location:..........
Address:..
City:............
Cou / Cell:....
Occupation:......
Mont Income:....

Contact Us At :housingfinance247@gmail.com
Mr Jonhson   Para 50 ditesh     
We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 72 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $5000 to a maximum of $20 million.

- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:
Have You Applied Before?...
With Best Regards.
Mr. Johnson Becklas
Emaill: Johnsonyeman022@gmail.com
Thank you.
emm   Para 59 ditesh     
Përshëndetje Sir / Madam, jeni duke kërkuar për një kredi urgjente për të filluar biznesin tuaj, të rinovuar banesën tuaj, shtëpi, ndërtesë, ose për të bërë një projekt personal ose për arsye të tjera, por ju nuk keni dhuntinë e bankar, ju nuk keni për t'u shqetësuar për ndonjë gjë, ne ofrojmë kredi deri në 5.000.000 € me normë shumë të volitshme interesi prej midis 3 dhe 7% në varësi nga sasia e huazuar. Shënim: Kontrolloni aftësinë tuaj shlyerjes para se të punësojë. "Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni me:
  emmanuelquebre@gmail.com whatsap: +33756840334
Norton Finance   Para 60 ditesh     
A jeni nën Rishikimi ose Administrimi i borxheve? A jeni në listën e zezë? A po përpiqeni të përballoni pagesat tuaja mujore? Dëshironi të blini një kredi për shtëpi, makinë ose biznes, por ju jeni nën rishikim të borxhit apo administrim? Nëse jeni përgjigjur PO për ndonjë nga pyetjet e mia? Mirësi të na kontaktoni përmes emailit: nortonfinance2017@gmail.com
cloud   Para 2 muajsh     

Unë jam një huadhënës potencial për kredi dhe i jap kredi huamarrësve dhe nevojtarëve, nëse keni nevojë për kredi urgjente kontaktoni me mua tani në adresën time email cloudloancenter@gmail.com
Puna ime është të ndihmoj të varfërit dhe nevojtarët, që të më kontaktojnë tani

Unë të dua
CLOUD   Para 2 muajsh     

Unë jam një huadhënës potencial për kredi dhe i jap kredi huamarrësve dhe nevojtarëve, nëse keni nevojë për kredi urgjente kontaktoni me mua tani në adresën time email cloudloancenter@gmail.com
Puna ime është të ndihmoj të varfërit dhe nevojtarët, që të më kontaktojnë tani

Unë të dua
Robert   Para 2 muajsh     
Përshëndetje,

A jeni duke kërkuar një kredi shumë të mirëfilltë me një normë interesi të përballueshme, sipas kushteve dhe kushteve të favorshme të huasë? A keni nevojë për një hua për të shlyer borxhin apo për të paguar faturat tuaja? A jeni refuzuar vazhdimisht nga bankat dhe institucionet e tjera financiare vetëm për shkak se keni një rezultat të ulët kreditimi? A keni nevojë për një hua apo fonde për ndonjë arsye si:

* Kreditë e automjeteve
* Kredi për pasuri të patundshme
* Kredi Biznesi
* Kreditë hipotekare
* Kredi në shtëpi
* Kreditë e konsolidimit të borxhit
* Kreditë personale

Shënim: Ne japim kredi për vetëm 3% normë interesi vjetore.

Personat e interesuar duhet të na kontaktoni përmes emailit: - cashloancompany10@gmail.com për të na mundësuar të hapim një skedar të përpunimit të huasë.

Kontaktoni Email: - cashloancompany10@gmail.com

Uri më të mira,
Z. Robert Smith.
catherine flores   Para 2 muajsh     
Përshëndetje, Kjo është për të informuar publikun e gjerë se znj. CATHERINE FLORES një kredi prestigjoze private huadhënës ka hapur një mundësi ekonomike për të gjithë ata që kanë nevojë për ndonjë ndihmë financiare. A keni nevojë për një hua urgjente për të pastruar borxhet tuaja apo keni nevojë për një hua në shtëpi për të përmirësuar biznesin tuaj? A jeni refuzuar ndonjëherë nga bankat dhe institucionet e tjera financiare? Mos kërkoni më tej, sepse ne jemi këtu për të gjitha problemet tuaja financiare. Ne kemi siguruar kredi me normë interesi prej 2% për individë, kompani dhe korporata në një mënyrë, kushte dhe kushte të qarta dhe të kuptueshme. Nuk ka nevojë për kontroll kredie, 100% e garantuar. E-mail: (CATHERINEFLORES307@GMAIL.COM)
florianedutrochets@gmail.com   Para 2 muajsh     

Përshëndetje
Ky mesazh është për individët për të gjithë
të cilët janë në nevojë për një kredi të veçantë për të rindërtuar e tyre
jeta. ju jeni gati për të kërkuar për të rritur tuaj
Aktivitetet qoftë për një projekt apo për ju
të blerë një apartament, një shtëpi, një makinë, por ju janë të ndaluara
banka ose dosja juaj është refuzuar në bankë. Unë jam një
sidomos Unë japë kredi variojnë nga 3,000 deri në 2.000.000 € për të gjithë
njerëz të aftë për të përmbushur kushtet. Unë nuk jam një
Banka dhe unë nuk kanë nevojë për një shumë të dokumenteve për ju
besimit, por ju duhet të jetë një njeri i drejtë, i ndershëm, dhe Sage
Reliable. I jep kredi për njerëzit që jetojnë në të gjithë Evropën
dhe në botë. Kursi im e interesit është 2% në vit. Nëse ju
janë të interesuar, ju lutem kontaktoni me mua direkt nga tim
mail: florianedutrochets@gmail.com
Fred Robert   Para 3 muajsh     
KREDI PER JU.

Aplikoni për një interes të ulët Biznesi / Kreditë personale me FREDROBERT LOAN.
Nëse jeni i interesuar, na kontaktoni përmes emailit: Fredrobert129@gmail.com me
Shuma e nevojshme, kohëzgjatja për të paguar kredinë, email-in dhe vendndodhjen tuaj.

FREDROBERT LOAN, shërbimet e kompanisë përfshijnë si në vijim:

* Kreditë personale (të sigurta dhe të pasigurta):
* Kreditë për biznes (të sigurta dhe të pasigurta):
* Kredi Studentore:
* Huaja e konsolidimit të borxhit:
* Kredia e kombinuar:
* Kredi për ndërtim:
* Kredi Kryesore:
* Auto Loan:
* Kredi hipotekare:
* Kredi Biznesi:

SHËNIM: Përgjigja juaj duhet të dërgohet nëpërmjet: Fredrobert129@gmail.com

Ne japim kredi personale në rangun prej 1000 deri në 500000 ndërsa Biznes
Kreditë jepen nga sfera prej 10000 deri në 50000000 dhe kjo hua
U jepet individëve nga kohëzgjatja prej 1 vit deri në 20 vjet.

Prisni përgjigjen tuaj të shpejtë përmes postës elektronike: Fredrobert129@gmail.com
Lucy   Para 3 muajsh     
BRAUCHEN SIE EIN DARLEHEN, WENN JA JETZT JETZT BEI JUNGFÜHREN IST: lucypaulloaninvestment01@gmail.com
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Catherine   Para 3 muajsh     
Oferta e kredisë përgjigjet përsëri sa më shpejt që ju të merrni këtë postë


A ju është refuzuar hua nga bankat dhe organet e tjera financiare? atëherë
Na kontaktoni tani si ne ofrojmë kredi të pasigurta në një interes të minimizuar
Normë prej 2% brenda periudhës më të shkurtër, në mënyrë që të përmbushë financat
Kërkesën e aplikantëve tanë të shumtë. Për të aplikuar, dërgoni detajet
Më poshtë në këtë e-mail catherineloanfirm97@gmail.com

F E APLIKIMIT TË KREDISË PËRFUNDON DHE KTHIMI

1. Emri i Aplikuesit në Plotë: ...
2. Numrat e telefonit: ..........
3. Adresa dhe Vendndodhja: .......
4. Shuma në kërkesë ...........
5. Periudha e ripagimit: ...........
6. Qëllimi i huasë .............
7. vendi .....................
8. telefon ......................
9. profesioni .................
10.mbajtja: ......................
11.sex ........................

Ju do të kontaktoheni brenda 24 orëve me kushtet dhe kushtet e huasë
Sa më shpejt që detajet janë marrë. Dërgo detajet për ne nëpërmjet
Email KOPJE DHE PASTE KETE EMAIL NË REKLAMIN TUAJ EMAIL:
catherineloanfirm97@gmail.com falat me te ngrohta,
Catherine Rodriquez
Menaxher.
Luz   Para 3 muajsh     
Përshëndetje për ju të gjithë jam zonja Luz nga shtetet e bashkuara, kur unë kam nevojë për një hua gjatë 3 viteve mbrapa unë kam qenë scammed nga $ 14,500.00 nga disa huadhënës në Gana Por kur kam aplikuar nga ky njeri i frikësuar nga Perëndia i quajtur James Ben kredi ai Më ndihmoni me shumën e kredisë prej $ 150,000.00 që unë kam nevojë për pa ndonjë gjurmë të aktiviteteve të scam unë do t'ju këshilloj të kontaktoni këtë email: jamesben614@gmail.com për më shumë informacion ...
Luz   Para 3 muajsh     
Përshëndetje për ju të gjithë jam zonja Luz nga shtetet e bashkuara, kur unë kam nevojë për një hua gjatë 3 viteve mbrapa unë kam qenë scammed nga $ 14,500.00 nga disa huadhënës në Gana Por kur kam aplikuar nga ky njeri i frikësuar nga Perëndia i quajtur James Ben kredi ai Më ndihmoni me shumën e kredisë prej $ 150,000.00 që unë kam nevojë për pa ndonjë gjurmë të aktiviteteve të scam unë do t'ju këshilloj të kontaktoni këtë email: jamesben614@gmail.com për më shumë informacion ...
Luz   Para 3 muajsh     
Përshëndetje për ju të gjithë jam zonja Luz nga shtetet e bashkuara, kur unë kam nevojë për një hua gjatë 3 viteve mbrapa unë kam qenë scammed nga $ 14,500.00 nga disa huadhënës në Gana Por kur kam aplikuar nga ky njeri i frikësuar nga Perëndia i quajtur James Ben kredi ai Më ndihmoni me shumën e kredisë prej $ 150,000.00 që unë kam nevojë për pa ndonjë gjurmë të aktiviteteve të scam unë do t'ju këshilloj të kontaktoni këtë email: jamesben614@gmail.com për më shumë informacion ...
franca woller   Para 3 muajsh     
Diten e mire
A mendoni të merrni një kredi? A jeni seriozisht në nevojë për një urgjencë
Kredi për të filluar biznesin tuaj? A jeni në borxh? Ky është shansi juaj për të
Arrijnë dëshirën tuaj, ne japim kredi personale, kredi biznesi dhe korporata
Kredi, dhe të gjitha llojet e kredisë me interes në 2% për më shumë informacion
Na kontaktoni përmes emailit: Lapo.financialgroup01@outlook.com
SH TË GJITHA PËRGJIGJE DUHET TË DREJTOHET NË Lapo.financialgroup01@outlook.com
   Të fala
AUDREY   Para 3 muajsh     
A keni nevojë për kredi 2% për të bërë biznes, për të blerë shtëpi, makinë dhe për të paguar faturat kontaktoni carteraudry01@gmail.com
AUDREY   Para 3 muajsh     
A keni nevojë për kredi 2% për të bërë biznes, për të blerë shtëpi, makinë dhe për të paguar faturat kontaktoni carteraudry01@gmail.com
M. Michael Andrew   Para 3 muajsh     
Demandez un prêt rapide et pratique pour payer les factures et commencer un nouveau projet financier à moins de 3% du taux d'intérêt. Contactez-nous aujourd'hui par courrier électronique: michaelandrewloanfirm@hotmail.com avec le montant du prêt requis. Notre offre minimale de prêt est de 5 000 $ à 50 000 000 $ US $. Nous sommes un prêteur certifié, enregistré et légitime. Vous pouvez nous contacter aujourd'hui si vous souhaitez obtenir ce prêt, contactez-nous pour plus d'informations sur le processus de prêt. Procéder comme les termes et conditions du prêt et comment le prêt vous sera transféré. Nous avons besoin de votre réponse urgente si vous êtes intéressé.

KINDLY complétez et soumettez le formulaire de demande de prêt suivant:

Votre nom:______________________
Votre adresse:____________________
Votre pays:____________________
Son métier: __________________
Le montant requis du prêt: ______________
Durée du prêt: ____________________
Revenu mensuel: __________________
Numéro de téléphone:________________
Avez-vous déjà demandé un prêt avant: ________________

email:
Mic Michael Andrew
M. Michael Andrew   Para 3 muajsh     
Demandez un prêt rapide et pratique pour payer les factures et commencer un nouveau projet financier à moins de 3% du taux d'intérêt. Contactez-nous aujourd'hui par courrier électronique: michaelandrewloanfirm@hotmail.com avec le montant du prêt requis. Notre offre minimale de prêt est de 5 000 $ à 50 000 000 $ US $. Nous sommes un prêteur certifié, enregistré et légitime. Vous pouvez nous contacter aujourd'hui si vous souhaitez obtenir ce prêt, contactez-nous pour plus d'informations sur le processus de prêt. Procéder comme les termes et conditions du prêt et comment le prêt vous sera transféré. Nous avons besoin de votre réponse urgente si vous êtes intéressé.

KINDLY complétez et soumettez le formulaire de demande de prêt suivant:

Votre nom:______________________
Votre adresse:____________________
Votre pays:____________________
Son métier: __________________
Le montant requis du prêt: ______________
Durée du prêt: ____________________
Revenu mensuel: __________________
Numéro de téléphone:________________
Avez-vous déjà demandé un prêt avant: ________________

email:
Mic Michael Andrew
ilateanprovidersltd@gmail.com   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
ilateanprovidersltd@gmail.com   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
ilateanprovidersltd@gmail.com   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
constantloanfirm@gmail.com   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
SERGEY YAKUBOVA   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
SERGEY YAKUBOVA   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
SERGEY YAKUBOVA   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
SERGEY YAKUBOVA   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
SERGEY YAKUBOVA   Para 3 muajsh     
Oferta e afërt e kredisë pa tarifa UPFRONT

Përshëndetje,

janë nevojat tuaja financiare?
Ne japim kredi nga një minimum prej $ 2,000.00 deri në një maksimum prej $ 100,000,000.00 me kohëzgjatje të rehatshme që varion nga 1 në 30 vjet me një normë interesi shumë të reduktuar prej 3%.

A keni nevojë për një hua biznesi?
Keni nevojë për një hua personale?
A doni të blini një makinë?
A doni të refinance?
A keni nevojë për një hua hipotekare?

A keni nevojë për një kapital të madh për të nisur propozimin apo zgjerimin e biznesit tuaj? A keni humbur shpresën dhe mendoni se nuk ka rrugëdalje, dhe barrët tuaja financiare vazhdojnë ende?
Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni për bashkëpunim të mundshëm të biznesit

Na kontaktoni përmes emailit: constantloanfirm@gmail.com
Catherine   Para 4 muajsh     
Good Seekers ditë Loan Zgjidhja për problemet tuaja financiare ...... Ne jemi një kompani e regjistruar plotësisht dhe të certifikuar të kredisë që ofron kredi të siguruara dhe të pasigurta për individët dhe bizneset në një shkallë shumë të ulët interesi prej 2%. Ne ofrojmë kredi afat gjatë dhe të shkurtër. Kompania jonë ka parë shumë përparime në ofrimin e shërbimeve financiare të klasit të parë për klientët tanë, sidomos në fushën e syndication huasë dhe kapitalit për individët dhe bizneset. Ne kemi sjellë industritë duke luftuar përsëri në jetë dhe ne jemi të mbështetur idetë e mira të biznesit, duke siguruar fonde për të marrë ato filluar. Ne kemi një rrjet të "Investitorët, të cilët janë të gatshëm për të siguruar fonde të çdo sasi të individëve dhe organizatave për të filluar biznesin dhe operacionet. Ne jemi një energjik dhe me përvojë kreditimit grup profesional me një njohuri të plotë të tregjeve financiare. Në përgjithësi, ne ofrojmë peng kredi, kredi biznesi dhe kredi të këqija kredi kredi komerciale, të fillojnë deri - kredi për kapital qarkullues ndërtimit kredi kredi e makinave, kredi hotel kredi Christmas norma jonë e interesit është 2% Per kthim vjetore, kredia jonë merr një maksimum prej 3 ditëve të punës për të marrë të gjitha të miratuara . klientëve në mbarë botën Ju mund të na kontaktoni përmes: catherineloanfirm97@gmail.com
agda zak   Para 4 muajsh     
A keni nevojë për kredi për projektin, investime, kredi personale, kredi biznesi, kredi për shtëpi, kredi studentore, kredi konsolidimin dhe kredi për projektin e ndryshme? për ata që dëshirojnë për të marrë një kredi nga kompania jonë duhet të na kontaktoni sot në (agdazak@gmail.com agdazak@outlook.com) dhe për të marrë kredi tuaj sot.
Valdrin   Para 4 muajsh     
Ruhuni nga mashtruesit te gjith kta qe shiten si huadhenes jan mashtruas veqenarisht Robertfinance616@gmail.com
REMY,CREDIT   Para 5 muajsh     
Përshëndetje

A keni nevojë për një kredi ose financim të çdo lloji? Janë hedhur poshtë nga banka juaj për shkak të kredive të këqija? A keni faturat e papaguara apo në borxh? Ne kemi një plan të mirë shlyerjes me një normë të ulët interesi prej 2%. Për më shumë informacion, na kontaktoni direkt përmes emailit: REMY.CREDIT111@gmail.com, llojin e shërbimeve tona të kredisë ne jep jashtë

formularin e aplikimit të kredisë

Emrat e aplikantëve: ____________________
Shuma e kredisë e kërkuar: __________________
Kohëzgjatja e kredisë: _________________
Qëllimi i kredisë: _______________________
Adresa e aplikuesit: _________________
Profesioni: __________________________
Qyteti: ___________________________
Shteti: __________________________
Vendi: __________________________
Gjinia: _____________________
Mosha: ________________________
të aplikojnë për një kredi para ...........
Numër telefoni:_______________________________ E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com
REMY,CREDIT   Para 5 muajsh     
Përshëndetje

A keni nevojë për një kredi ose financim të çdo lloji? Janë hedhur poshtë nga banka juaj për shkak të kredive të këqija? A keni faturat e papaguara apo në borxh? Ne kemi një plan të mirë shlyerjes me një normë të ulët interesi prej 2%. Për më shumë informacion, na kontaktoni direkt përmes emailit: REMY.CREDIT111@gmail.com, llojin e shërbimeve tona të kredisë ne jep jashtë

formularin e aplikimit të kredisë

Emrat e aplikantëve: ____________________
Shuma e kredisë e kërkuar: __________________
Kohëzgjatja e kredisë: _________________
Qëllimi i kredisë: _______________________
Adresa e aplikuesit: _________________
Profesioni: __________________________
Qyteti: ___________________________
Shteti: __________________________
Vendi: __________________________
Gjinia: _____________________
Mosha: ________________________
të aplikojnë për një kredi para ...........
Numër telefoni:_______________________________ E-mail: REMY.CREDIT111@gmail.com
Znj Taylor Helen.   Para 5 muajsh     
Diten e mire, A jeni në ndonjë lloj të vështirësive financiare; A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja; A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja; Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar biznesin e tij / saj. Ne, nëpërmjet kësaj këshillojmë të kontaktoni hero të vërtetë, besimin, dhe kompania efektive kreditimit të kredisë për kredi tuaj. I njohur si nga individë dhe qeveria e efektivitetit tonë të madh. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse të interesuar, nëpërmjet: worldwidelendingcompany@gmail.com Ne jemi të certifikuar, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Dhe ne mund t'ju ofrojmë një kredi prej € 5.000 deri € 25,000,000.00 me normë të ulët interesi prej 3% në vit. Ju lutem na kontaktoni nëse keni nevojë për një kredi nga kompania ime. Adresa jonë e-mail e kontaktit: worldwidelendingcompany@gmail.com sinqerisht, Znj Taylor Helen. ditë të lumtur (ofertë kredi)
Znj Taylor Helen.   Para 5 muajsh     
Diten e mire, A jeni në ndonjë lloj të vështirësive financiare; A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja; A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja; Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar biznesin e tij / saj. Ne, nëpërmjet kësaj këshillojmë të kontaktoni hero të vërtetë, besimin, dhe kompania efektive kreditimit të kredisë për kredi tuaj. I njohur si nga individë dhe qeveria e efektivitetit tonë të madh. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse të interesuar, nëpërmjet: worldwidelendingcompany@gmail.com Ne jemi të certifikuar, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Dhe ne mund t'ju ofrojmë një kredi prej € 5.000 deri € 25,000,000.00 me normë të ulët interesi prej 3% në vit. Ju lutem na kontaktoni nëse keni nevojë për një kredi nga kompania ime. Adresa jonë e-mail e kontaktit: worldwidelendingcompany@gmail.com sinqerisht, Znj Taylor Helen. ditë të lumtur (ofertë kredi)
citi mortage   Para 5 muajsh     
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
citi mortage   Para 5 muajsh     
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
citi mortage   Para 5 muajsh     
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
Mr James Walters   Para 5 muajsh     
Diten e mire

Mirë ditë zonja dhe zotërinj unë jam Z. James Walters një legit Private pronar kompani kredi dhe kompania ime i jep kredi në të ulët një normë interesi më të ulët se 3% Ne u japim kredi për kompaninë është nevoja financiare dhe unë gjithashtu hua paratë për individët që janë në nevojë dhe për ata që gjithashtu ka nevojë për ndihmë për të paguar faturat e tyre, të blerë shtëpi, makina dhe të paguajnë qiratë, dhe unë gjithashtu të holla hua për bankat që janë në ndihmën financiare të fondeve gjithashtu, Nëse ju keni kredi e keqe ose keni nevojë për të holla për të paguajnë faturat? Mos kini frikë, Ne jemi të licencuar huadhënësi dhe Sigurimi i kredive të shkurtër afatgjatë /. Miratimi i shpejtë, 100% e garantuar të na kontaktoni përmes

email: mrjameswalters990@hotmail.com

T fala
Mr James Walters
joyce   Para 6 muajsh     
Hello, njerëzit e mirë, për të gjithë ata që është në të vdekur nevojën e mbështetjes financiare, ne jemi këtu për të ndihmuar me KREDIVE
kredi personale
kreditë e biznesit
Kreditë e siguruara dhe të pasigurta
kredi të pasurive të patundshme
Kredi konsolidimin e borxhit.
ne hua në një ritme shumë të volitshme prej 2%, ju mund të merrni miratuar brenda 6 orëve të punës.
Na kontaktoni në: (newageloanfirm@writeme.com) OR (newageloanfirm@gmail.com)
eric financee   Para 6 muajsh     
A keni nevojë për kredi A jeni duke kërkuar për një kredi biznesi? kredi personale, kredi shtëpi, kredi e makinave, kredi studentore, konsolidimin e borxhit, kredi të pasigurta, e kapitaleve, etj .. Apo keni qenë të refuzuar një kredi nga një bankë ose institucion financiar për çfarëdo arsye. Unë jam i financave Z. Eric, një huadhënës, kreditimin e bizneseve dhe individëve në një normë të ulët dhe të përballueshme të interesit prej normë interesi 3%. nëse të interesuar? Kontaktoni me ne sot në (ericfinancee@gmail.com ose ericfinancee@outlook.com) ju gjithashtu mund të telefononi +1 936-681-9131 ose tekst për më shumë dhe për të marrë kredi tuaj sot.
Robertfinance   Para 7 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni seriozisht në nevojë për kredi urgjente për të filluar biznesin tuaj? A jeni në borxh? Ky është shansi tuaj për të arritur dëshirat tuaja, ne ofrojmë kredi personale, kredi biznesit dhe kredi të korporatave dhe të gjitha llojet e kredive dhe sasinë tonë të kredisë në paund, Euro dhe Dollar është 1,000 deri në 500,000, për individët dhe 500.000 për 500,000,000 për kompaninë me interes në 2% për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni me e-mail (Robertfinance616@gmail.com)

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
daniel demetrios   Para 7 muajsh     
Ju në çdo lloj të vështirësive financiare? A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja? A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja? Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar kompaninë e tij / saj. Ju kërkohet në këtë mënyrë për të kontaktuar hero të vërtetë, besimin dhe kreditë efektive e kreditit të kompanisë kreditimit. Kam mësuar të dy individët dhe qeverinë për efikasitetin tonë të lartë. Shërbimet përfshijnë: * Kredi personale (Sigurt dhe të pasigurta) * Kredi Biznesi (Secure dhe të pasigurta) * Përmirësim në shtëpi * Kredi Inventor * Kredi Auto etj .. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse jeni të interesuar, nëpërmjet gkfinance01@gmail.com sinqerisht, Demetrios daniel gkfinance01@gmail.com 3% ofrojnë kredi
Robertfinance   Para 7 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni seriozisht në nevojë për kredi urgjente për të filluar biznesin tuaj? A jeni në borxh? Ky është shansi tuaj për të arritur dëshirat tuaja, ne ofrojmë kredi personale, kredi biznesit dhe kredi të korporatave dhe të gjitha llojet e kredive dhe sasinë tonë të kredisë në paund, Euro dhe Dollar është 1,000 deri në 500,000, për individët dhe 500.000 për 500,000,000 për kompaninë me interes në 2% për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni me e-mail (Robertfinance616@gmail.com)

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
will armstrong   Para 7 muajsh     
ofrojnë kredi urgjente
Hua nga $ 10.000 dollarë sot.
Kredi janë në dispozicion. Kursi im e interesit është e lirë dhe kushtet e kthimit janë fleksibile, ju gjithashtu mund të merrni kredi tuaj në 24 orë pa kolateral.
na kontaktoni sot për më shumë informacion nëpërmjet këtë Email:
ibtc.investorsgroup@gmail.com
Myra   Para 8 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni në vështirësi financiare? A keni nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja, ose për ndonjë qëllim tjetër? Nuk është një mundësi unike për ju për të marrë një kredi nga një kompani me reputacion dhe legjitime kreditimit të kredisë të siguruar kredi, kredi për individët dhe të bashkëpunojnë organet në normë të ulët interesi prej 2%. në 1 vit deri në 20 vjet kohëzgjatje të shlyerjes. Personat e interesuar duhet të kontaktoni me E-mail: welfarecorporation@gmail.com
Myra   Para 8 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni në vështirësi financiare? A keni nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja, ose për ndonjë qëllim tjetër? Nuk është një mundësi unike për ju për të marrë një kredi nga një kompani me reputacion dhe legjitime kreditimit të kredisë të siguruar kredi, kredi për individët dhe të bashkëpunojnë organet në normë të ulët interesi prej 2%. në 1 vit deri në 20 vjet kohëzgjatje të shlyerjes. Personat e interesuar duhet të kontaktoni me E-mail: welfarecorporation@gmail.com
freedominvestment   Para 8 muajsh     
Përshëndetje! Ne ofrojmë të gjitha llojet e ndihmës financiare që variojnë nga: kredi të siguruara, kredi të pasigurta, ndërmjetësi aksioneve, dhe shërbimet e hipotekave dhe kështu shumë më tepër dhe e gjithë kjo të shkoni për një normë aq të ulët sa 3% në anulojë. Nëse për ndonjë arsye, ju jeni në nevojë për ndonjë formë të ndihmës financiare, ose keni nevojë për një investitor, atëherë na kontaktoni sot përmes emailit: freedominvestment@outlook.com
Loan offer   Para 8 muajsh     
Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of
your own? If yes ,contact US with this following details... SHAVEY FINANCIAL LOAN COMPANY
shaveyloanfinance@gmail.com< Name
(2)Loan Amount Needed
(3)Duration
(4)Country
shaveyloanfinance@gmail.com< +91 900 8640 112.

Best Regards,
Catherine   Para 8 muajsh     
Good Seekers ditë Kredi Zgjidhja për problemet tuaja financiare ......
Ne jemi një firmë e regjistruar plotësisht dhe të certifikuar të kredisë, e cila ofron kredi të siguruara dhe të pasigurta për individët dhe kompanitë në një shkallë shumë të ulët interesi prej 2%. Ne ofrojmë kompani e gjatë dhe të shkurtër afat loans.Our ka regjistruar një shumë përparime në ofrimin e shërbimeve të klasit të parë financiare për klientët tanë, sidomos në fushën e syndication huasë dhe ofrimin e kapitalit për individët dhe kompanitë. Ne kemi sjellë industrive në vështirësi përsëri në jetë dhe ne të mbështetur idetë e mira të biznesit, duke siguruar fonde për fillimin e tyre deri. Ne kemi një rrjet të Investitorëve që janë të gatshëm për të siguruar fondet e çfarëdo shuma të individëve dhe organizatave për të filluar biznesin dhe operations.We janë një grup profesionistësh energjike dhe me përvojë të kredisë me njohuri të plotë të markets.In financiare përgjithësi ne ofrojmë hipotekat, kredi për shtëpi kreditë e biznesit dhe kredi të kredisë kreditë e këqija tregtare, të fillojë-up-duke punuar kredi kapitalit të ndërtimit kredi kredi e makinave, kredi hotel Xmas kredi norma jonë e interesit është 2% në vjetor paguhet, kredia jonë merr një maksimum prej 3 ditëve të punës për të marrë për të gjithë konsumatorët të miratuara në të gjithë globin. Ju mund të na kontaktoni përmes: catherineloanfirm97@gmail.com
Robertfinance   Para 8 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente?
vetëm të na kontaktoni me email TONA më poshtë.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
Ne proces dhe të miratojë kredi për klientët tanë pa kërkuar ADVANCE pagesës,
Shpenzimeve ose taksave, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga LENDERS.WE tjetër kanë qenë në aktivitetin e kredidhënies për 22years fundit.
Shërbimet tona të tjera përfshijnë kredi vijim personale, kredi biznesi, kredi e makinave, kredi strehimi, kredi studentore etj Shuma e kredisë ynë stërlina dollarit e euros është 2.000 në 500.000 për person dhe 500.000 në 1,000.000 për biznesin. Dhe norma jonë e interesit është më i lirë sesa 2%
Kontaktoni me ne sot SHBA PËR APLIKIM
SHËNIM: NO pagesa ose tarifat më parë.

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
mark   Para 9 muajsh     
A keni filluar të kursyer për Krishtlindje ende? A keni nevojë për kredi urgjente dhe për Xmas?
A mendoni se ju mund të jetë një paraqitje të shkurtër të vogël të shumës që ju duhet për të marrë të gjitha paraqet tuaja për familjen dhe miqtë tuaj?

Aplikoni për një kredi LASER sot dhe paratë do të jenë në dispozicion në një normë maksimale interesi prej 3% në muaj.

Ne mund të procesit kërkesën tuaj brenda 48 orëve dhe nuk ka akuza të fshehura.

Nëse dëshironi të aplikoni dërgoni përgjigjen tuaj për këtë email- (markfinance8@gmail.com)
Robertfinance Institution   Para 9 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente?
vetëm të na kontaktoni me email TONA më poshtë.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
Ne proces dhe të miratojë kredi për klientët tanë pa kërkuar ADVANCE pagesës,
Shpenzimeve ose taksave, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga LENDERS.WE tjetër kanë qenë në aktivitetin e kredidhënies për 22years fundit.
Shërbimet tona të tjera përfshijnë kredi vijim personale, kredi biznesi, kredi e makinave, kredi strehimi, kredi studentore etj Shuma e kredisë ynë stërlina dollarit e euros është 2.000 në 500.000 për person dhe 500.000 në 1,000.000 për biznesin. Dhe norma jonë e interesit është më i lirë sesa 2%
Kontaktoni me ne sot SHBA PËR APLIKIM
SHËNIM: NO pagesa ose tarifat më parë.

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
Kelly Flack   Para 9 muajsh     
Përshëndetje Z. / Znj
Ne ofrojmë kredi private, kredi komerciale dhe personale me një norma shumë të ulëta e interesit vjetor të ulëta si 3% në një vit për 30 vjet periudhë shlyerjes kudo në botë. Ne ofrojmë kredi variojnë nga 1000 në çdo shumë të kërkuar për të, na kontaktoni sot Email; paydayloancompany9@gmail.com
Mrs Rose Berry   Para 9 muajsh     
Përshëndetje (Kredi),

Ne jemi Organizata krishterë formuar për të ndihmuar njerëzit në nevojat e ndihmon, të tilla si help.So financiar në qoftë se ju jeni duke kaluar nëpër vështirësi financiare ose ju jeni në ndonjë rrëmujë financiare, dhe keni nevojë për fonde për të filluar biznesin tuaj, apo keni nevojë për kredi të zgjidhur borxhin tuaj ose të paguajë faturat tuaja, të filluar një biznes të mirë, ose ju jeni të gjetur të vështirë për të marrë kredi kapitalit nga bankat lokale, na kontaktoni sot përmes emailit mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com~ për Bibël thotë "" Luka 11:10 kush lyp merr; kush kërkon gjen; dhe atij që troket, dera do të hapet. "Pra, mos i lini këta mundësi të kalojë nga ju, sepse Jezusi është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë more.Please këto është për serioze me mendje dhe Perëndisë Popullit frikë.

Emri juaj:
SEX;
MOSHA;
vend
S e kredisë:
Kredi Duration:
QËLLIMI I KREDI;
Të ardhurat tuaja mujore;
Vlefshme Numri Cell Phone:

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj për kontakt tuaj ndërsa presim

Të fala
drejtuesit
E-mail: mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com
joyce   Para 10 muajsh     
Diten e mire,
A keni nevojë për personale, Biznes, Car ose Estate Kredi Real? DAVID LIPP INCORPORATED DLI ofron të gjitha llojet e kredive. Aplikoni për kredi tani dhe të merrni miratuar me normë të reduktuar interesi prej 2%. Na shkruani në email: betterdaysloanfirm@gmail.com
oliver wilson   Para 10 muajsh     
Dear Sir / Madam,
Ne Oferta Kredi private, komerciale dhe personale me norma shumë minimale e interesit vjetor aq të ulët sa 2% brenda 2years për periudhën e kohëzgjatjes 30years shlyerjes në çdo pjesë të botës. Ne u japim kredi brenda gamës së 5.000 $ në $ 100.000.000 USD. Kreditë tona janë të siguruar edhe për sigurinë maksimale në prioritet tona, nëse të interesuar mos hezitoni të na kontaktoni përmes emailit: oliverwilsonloanfunds@gmail.com
Plot info më poshtë në mënyrë që ne mund të vazhdojë.
* Emri i plotë:
* Adresë:
Qyteti:
* State:
* Vendi:
* Gjinia:
* Age:
* Gjendja civile:
* Profesioni:
* Të ardhurat mujore:
* Tel:
* Mobile:
Qëllimi i kredisë:
* Shuma e kredisë e nevojshme:
* Kohëzgjatja e kredisë:
Personat e interesuar duhet të kontaktojnë përmes E-mail:
Emri i huadhënësit: Z. Oliver Wilson.
Email huadhënësit: Oliverwilsonloanfunds@gmail.com
Guillermo jaume   Para 10 muajsh     
??????? ???? !!! ???? ???? ?????? ????, ???? ??? ??? ??? ?????? ????? ?????, ??? ??????? ??????, ?????? ????: ???? ??? ?????, ?????? ????: ???? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??????, ???? ??? ?? ???? ???, ???????? @ ???? Guillermojaume1 ??? ????. ??????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ????. Have a Bette
lucien   Para 10 muajsh     
ofertë të besueshme kredi në mes të veçantë

përshëndetje
I kalojnë nëpër këtë kanal për të informuar një dhe të gjithë që për vite kam ardhur për të ndihmuar me një ofertë të veçantë të kredisë. A keni nevojë për një kredi? më kontaktoni për kushtet e mia për një përgjigje të favorshme. Unë jam në dispozicion për ju me kredi me një normë prej mes 2 dhe 3.5% në vit. Qoftë në CDI, KDK, ose kontratë tjetër unë jam në dispozicion për të ju jap këtë kredi. ju falënderoj për të kontaktuar me shpejt. Jam financefiable59@gmail.com
falemnderi
Senecaut Peter   Para 10 muajsh     
Unë jam Senecaut Peter, Unë jam një oficer financiare, unë japin kredi për individ dhe shoqëri, për qëllime biznesi dhe personale, kontaktoni me mua nëse ju jeni në nevojë për çdo lloj kredie. I bëjnë kredi për publikun e gjerë në normë interesi 2%. Më kontaktoni në authentichomefinance@gmail.com
Robertfinance   Para 10 muajsh     
A keni nevojë për një kredi?

  Ju nuk keni nevojë për t'u shqetësuar, ne kemi bërë dallimin në
industria e kreditimit

Shërbimet tona përfshijnë kredi personale, kredi biznesi, kredi e makinave,
kredi për strehim, dhe partneriteti të biznesit.

Shuma e kredisë ynë në paund Dollar, dhe Euro shkon nga 2.000 në
  100,000 për individët dhe 100.000 në 1.000.000 për co.operate
organizatë. norma jonë e interesit është më i lirë sesa 1.5%.

  Të gjithë ju duhet të bëni është vetëm për të na japin me dokumentacionin e duhur duke plotësuar Formularin tonë Credit / Kredi e aplikimit që i nënshtrohet
verifikimit, me konfirmimin tonë dhe ekipi i verifikimit. Aprovuesit proceset tona është më pak se 48hours.

na kontaktoni përmes email-poshtë (Robertfinance616@gmail.com)
MARIA HOFFMAN   Para 11 muajsh     
A jeni duke kërkuar për një kredi? ju jeni në vendin e duhur për zgjidhje tuaj të kredisë të drejtë këtu! Global Finance Limited japin kredi për kompanitë dhe individët në një normë të ulët dhe të përballueshme interesi prej 2%. ju lutem na kontaktoni me e-mail nëpërmjet hoffmanmaria91@gmail.com

KËRKES TË DHËNAT

1) Emri i plotë:
2) Vendi:
3) Adresa:
4) Shteti:
5) Sex:
6) Gjendja martesore:
7) Profesioni:
8) Numri i telefonit:
9) pozicioni i tanishëm në vendin e punës:
10) Të ardhurat mujore:
11) Shuma e kredisë e nevojshme:
12) Kohëzgjatja e kredisë:
13) Qëllimi i kredisë:
14) Feja:
15) A keni aplikuar më parë:
16) Data e Lindjes:
Faleminderit.
MARTHA MARQUEZ   Para 11 muajsh     
Përshëndetje, jeni një individ, apo një subjekt i cili është i interesuar në marrjen e një kredie me qëllim zgjerimin e biznesit tuaj, konsolidimin e borxhit, kredi hipotekare, kredi e makinave, ose kredi studentore. i duan të le ju e dini se ju jeni në vendin e duhur, ku ne të ju jap shumë të madhe të kredisë me një rate.you të përballueshme të interesit mund të na kontaktoni përmes marquezmartha911@gmail.com
lucien   Para 12 muajsh     
përshëndetje
I kalojnë nëpër këtë kanal për të informuar atë dhe të gjithë që për vite unë kam ardhur në ndihmë të të një ofertë të veçantë të kredisë. A keni nevojë për një kredi? më kontaktoni për kushtet e mia për një përgjigje të favorshme. Unë jam në dispozicion për ju me kredi me një normë prej mes 2 dhe 3.5% në vit. Qoftë në CDI, KDK, ose kontratë tjetër unë jam në dispozicion për të ju jap këtë kredi. ju falënderoj për të kontaktuar me shpejt. Jam financefiable59@gmail.com
falemnderi
ROBERT NIEMOELLER   Para 12 muajsh     
Mirë se vini në Robert Niemoeller Shërbimet Kredi, Ne ofrojmë kredi prej 2% për klientët inneed për çdo lloj kredie, qoftë kredi personale, kredi biznesi, kredi studentore etj, Nëse të interesuar në një kredi, ju lutemi na kontaktoni për më shumë informacion ... kontakt ne në: robertniemoeller33@gmail.com
Glyn Jones   Para 12 muajsh     
Ne jemi trupi sipër financiare, ne japin kredi për individ të gjithë botën, a jeni në këtë moment përjeton financiar në aftësitë? A keni nevojë për një kredi? A dëshirojnë të vendosin në tuaj, në qoftë se përgjigjja juaj është po të mësipërme atëherë ju jeni vetëm një hap larg nga kapërcimi këtyre hitches financiare?

Ne u japim individët dhe organizatat personal dhe të biznesit të kredisë, këto shërbime mund të shtrihet gjatë një periudhe të caktuar kohe duke filluar në mes të një periudhe të caktuar dhe pesë vjet me një normë maksimale interesi prej 3%.

Mirësi kontaktoni email më poshtë për nëse jeni të interesuar.

freedomfinance231@g Sinqerisht,
Glyn Jones.
DËSHMIA   Para 13 muajsh     
Dëshmitë e dëshmitarëve DËSHMIA
Emri im është zonja Eriani Desi e Indonezisë, familja ime është shumë e lumtur sot, sepse kemi ku abel për të marrë një hua të siguruara të lehtë dhe të pasiguruar kompanitë e kredisë Kredi quajtur GABRIELLA ELEANOR KREDI TË KOMPANISË pa collataral, fëmija im është duke vdekur dhe është për shkak të transplantim Kindey dhe ne nuk kemi para kam provuar bankën time që të më refuzojë kapitali im cryied të xhaxhait tim në Jarkata, ai drejtoi mua për një kompani të kredisë të quajtur, kompanitë GABRIELLA Eleanor kredisë. ai më tha se si ai aplied dhe mori një kredi nga një kompani të kredisë, kur ai kishte nevojë për fonde për të mbështetur biznesin, Unë pastaj aplikuar për një kredi nga kredi firmë, për habinë time më të madhe të kredisë im miratohet dhe jepet brenda 24 orëve dhe të transferohet në llogarinë bankare të tim pa formë e kontroll kredive, pa kolateral, dhe vetëm 2% e interesit të ulët rates.So nëse ju jeni atje duke kërkuar për një hua për arsye financiare në të gjitha, atëherë unë do të ju këshilla në email kompani kredisë në GABRIELLAELEANORLOANFIRM@gmail.com~~pobj {} për info më tej ju gjithmonë mund të më kontaktoni në email time në erianidesi41@gmail.com
Unë shpresoj të mirë për ju.
anna   Para 13 muajsh     
kredi ofrojnë të holla për individët
Email: anna.angelina.vinna@gmail.com
Oferta speciale të holla hua prej 2.000€ deri 25.200.000€ me një normë
Interesi është 2% e pagueshme gjatë një periudhe që shkon nga 2 deri në 30 vjet me
Termat e arsyeshme, nëse interesat e mia ofrojnë ju lutem kontaktoni me sa më
shpejt të jetë e mundur për ne për të diskutuar modalitetet dhe
dokumentet e kërkuara.
Email: anna.angelina.vinna@gmail.com
Help Care Portal   Para 13 muajsh     
Të marrë një kredi nga ne në normë interesi 3% për të krijuar ose të qëndrojë një biznes ose mund të jetë blerë një makinë sot. Për kredi të shpejtë, të besueshme dhe të menjëhershme, na kontaktoni sot përmes emailit: helpcareportalservice@gmail.com për më shumë detaje. Faleminderit
rakesh   Para 14 muajsh     


përgjigje nga email për ulët interes siguruar & pasiguruar kredi.
huazoj nga 3000€ te 5000.000€, zgjedh nga 1 vit te 20years si hua shlyerjes kohëzgjatja.
rakesh.vinord@yahoo.com
matto   Para 14 muajsh     
të marrë 2% të shpejtë dhe legjitime kredi për të bërë biznes, të blerë shtëpi, të blerë makinën dhe për të paguar faturat kontaktoni selsumat@gmail.com
butler   Para 15 muajsh     
të marrë 2% të ofrojë legjitime kredi për të bërë biznes, të blerë shtëpi, makinë dhe për të paguar faturat kontaktoni lipsobuth@gmail.com
matto   Para 15 muajsh     
të marrë 2% ofertë kredi të menjëhershme për të bërë biznes, dhe të paguajnë faturat etj kontaktit selsumat@gmail.com
egli   Para 15 muajsh     
me duhen leket
SOPHIA RAMIRES   Para 18 muajsh     
Përshëndetje, emri im është Sophia Ramires, dhe unë kam qenë një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme. Kam humbur një sasi të madhe parash për këtë huadhënësve të rreme, kam humbur deri në 30,000ALL, vetëm për shkak se unë isha duke kërkuar për një kredi të 120,000ALL, dhe si rezultat unë pothuajse vdiq. Biznesi im shpërbë, dhe unë kam ku të shkojnë. Derisa takova një grua shumë të mirë të quajtur Znj Hoffman Maria, i cili më njohu me një kompani të kredisë ku kam aplikuar për një kredi, dhe unë menjëherë mori shumën e saktë unë kam qenë në kërkim për. Ju gjithashtu mund të merrni një kredi të mirë dhe të sigurt si unë e bëri. Ju mund të kontaktoni këtë grua përmes këtij email: hoffmanmaria91@gmail.com~~HEAD=dobj. Unë jam i sigurt që ju do të gjeni ndihmë si unë e bëri. Ju gjithashtu mund të më kontaktoni për më shumë informacion përmes këtij email: ramiressophia111@gmail.com
SOPHIA RAMIRES   Para 18 muajsh     
Përshëndetje, emri im është Sophia Ramires, dhe unë kam qenë një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme. Kam humbur një sasi të madhe parash për këtë huadhënësve të rreme, kam humbur deri në 30,000ALL, vetëm për shkak se unë isha duke kërkuar për një kredi të 120,000ALL, dhe si rezultat unë pothuajse vdiq. Biznesi im shpërbë, dhe unë kam ku të shkojnë. Derisa takova një grua shumë të mirë të quajtur Znj Hoffman Maria, i cili më njohu me një kompani të kredisë ku kam aplikuar për një kredi, dhe unë menjëherë mori shumën e saktë unë kam qenë në kërkim për. Ju gjithashtu mund të merrni një kredi të mirë dhe të sigurt si unë e bëri. Ju mund të kontaktoni këtë grua përmes këtij email: hoffmanmaria91@gmail.com~~HEAD=dobj. Unë jam i sigurt që ju do të gjeni ndihmë si unë e bëri. Ju gjithashtu mund të më kontaktoni për më shumë informacion përmes këtij email: ramiressophia111@gmail.com
sir joel williams   Para 18 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente financiare për kredi?
* Transferimi Shumë të shpejtë dhe të menjëhershme në llogarinë tuaj bankare
* Kthimi fillon tetë muaj pasi të keni marrë të holla
llogari bankare
* Shkalla e ulët e interesit prej 2%
* Shlyerjes afatgjatë (1-30 vjet) Length
* Termat fleksibile kredisë dhe pagesa mujore
*. Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të aplikimit të kredisë
Ju mund të presin një përgjigje paraprake e më pak se 24 orë
Financimi në 72-96 orë pas marrjes informacionin që ata kanë nevojë
nga ti.

Kontaktuar me këtë kompani të ligjshme dhe të licencuar, i autorizuar
për të dhënë ndihmë financiare për Gjithkush
Për më shumë formë e informacionit dhe të aplikimit të kredisë

email: cashfirmarena@gmail.com
Best Regards
Sir Joel Williams
WORLD LOAN    Para 19 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemin tuaj financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj? nëse po na kontaktoni përmes emailit: Freibrymm@gmail.com
flori   Para 20 muajsh     
dua nje kredi per blerje apartamente gjithcka do te behet ne menyre te regullt me dekumenta por dua qe gjithcka te zhvillohet ne takim nuk dua keto emali pa lidhje qe gjen ne cdo faqe qe te japin kredi duke derguar te dhenat e tua personale si mundet ti besosh dikujt qe se njeh dhe ti japesh cdo te dhen tenden keshtu qe nese nuk jeni ne shqiperi mos me shkruani emaili loshabr@hotmail.com ju pres
RAMLEE EMMANUELA   Para 20 muajsh     
Përshëndetje, emri im është Emmanuela Ramlee, një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme, unë kam qenë një mashtrim të gjithë më 70,000ALL sepse kam nevojë për një 700,000ALL të madhe të kapitalit, unë pothuajse vdiq, unë nuk kishte asnjë vend për të shkuar, tim biznesit shkatërruar në procesin e kam humbur djalin tim .. Unë nuk mund të qëndrojë këtë të ndodh përsëri. në dhjetor të vitit 2014, kam takuar një mik i cili më njohu me një nënë e mirë zonja Susan që në fund të fundit më ndihmoi të siguruar një kredi në kompani, nënë e mirë kam kërkuar për të shfrytëzoj rastin Kjo për të thënë faleminderit, Perëndia vazhdojë që t'ju bekojë, unë gjithashtu doja të shfrytëzoja këtë mundësi për të këshilluar shokët e shqiptarëve, se ka shumë mashtrimet atje, në qoftë se keni nevojë për një kredi dhe hua të siguruara shpejt vetëm regjistrohen nëpërmjet znj Susan përmes emailit: michelsusan561@gmail.com~~HEAD=pobj. ju mund të më kontaktoni përmes këtij email; emmanuelaramlee@gmail.com nëse keni ndonjë dyshim. ju lutem ajo ishte i vetmi person i besueshëm dhe besnik. Faleminderit.
matto   Para 20 muajsh     
ne jemi të regjistruar investitor privat & një huadhënës të kredisë dhe ne ofrojmë të shpejtë 2% kredi Bonanza legjitime për të zgjeruar biznesin tuaj, të paguajnë faturat etj kontakt selsumat@gmail.com
matto   Para 21 muajsh     
të marrë të shpejtë 2% legjitime burim fitimi ofrojmë kredi sot për të zgjeruar biznesin tuaj, të paguajnë faturat etj kontakt
selsumat@gmail.com
butler   Para 21 muajsh     
të marrë 2% legjitime kredi burim fitimi Krishtlindjeve kredi për të bërë biznes, blej shtëpi, pajisje, dhe për të
  paguajnë të gjitha llojet e faturave, etj kontaktoni lipsobuth@gmail.com
Dewi ahmad   Para 21 muajsh     
Ju keni borxhe, qira të papaguar apo u keni refuzuar një kredi në bankë? Ekipi ynë do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve tuaja me normë interesi 2%. Ne rekomandojmë një kredi të shpejtë për çfarëdo qëllimi. Vetëm një kartë ID, verifikimi i shpejtë, formalitetet minimale, pranueshmëria e lartë e propozimeve dhe vendimeve të kredisë në më pak se 24 orë pa nevojën për të siguruar dëshmi të të ardhurave. Ne kemi marrë një sasi të kredisë të lartë deri në 10 miliard Rupiah. Periudha jonë e shlyerjes është nga 6 muaj deri në 20 vjet. Nuk ka kontrolle të kredisë apo historia e kreditit. Ejani tek ne, ne të trajtojë çdo gjë në një ditë. Na kontaktoni sot përmes emailit tonë: dewiahmad.loanfirm@gmail.com
David Morgan   Para 22 muajsh     
Oferta jonë kredisë është në një normë të ulët, kredi fleksibël personale dhe kredi për investime që e bën të lehtë për të arritur atë që me të vërtetë rëndësi për ju. Get përgjigje të shpejtë për të dëshiruar përgjigjen tuaj të kredisë të aplikojnë sot me ne. Email: dmthriftagency@gmail.com
laban    Para 22 muajsh     
merrni urgjente 2% burim fitimi Krishtlindjeve kredi sot për të bërë biznes, të blerë shtëpi dhe për të paguar faturat etj kontakt nëpërmjet selsumat@gmail.com
mattosa   Para 22 muajsh     
marrin certifikuar 2% burim fitimi Krishtlindjeve të kredisë në 3 orë për të bërë biznes, të blerë pajisje, apartament dhe për të paguar faturat, etj nëpërmjet selsumat@gmail.com
Rev Jeffery Terrance   Para 23 muajsh     
Kredi për të financuar Urgjentisht? * Paratë Transferimi Shpejt dhe janë menjëherë në bankën llogari * pagesën tuaj fillon tetë muaj pas jush të marrë interes nga një llogari bankare në një normë më të ulët se 2% të borxhit në afat të gjatë. (1-30 vjet) * Kushtet periudhë. Kreditë fleksibile dhe pagesat mujore * Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të kërkesës për kredi, ju mund të presin një përgjigje në më pak se 24 orë e kapitalit fillestar në 72-96 orë pas marrjes së informacionit ata janë nga ju. Kontaktoni me saktësinë dhe besueshmërinë e kompanisë marrjes së licencës do të lejohet. Ndihma financiare për vende të tjera për informacione të mëtejshme dhe formularët për të aplikuar për një kredi të biznesit së bashku përmes emailit: christianloan1@gmail.com
Mr David Mutuku.   Para 24 muajsh     
Are you a business man or woman? Do you need funds to start up your own business? Do you need loan to settle your debt or pay off your bills or start a nice business? Do you need funds to finance your project? We Offers guaranteed loan services of any amount and to any part of the world for (Individuals, Companies, Realtor and Corporate Bodies) at our superb interest rate of 3%. For application and more information send replies to the following E-mail address: david.mutukufinance60@yahoo.com
Edison Veliu   Para 32 muajsh     
Jam interesuar per nje kredi te mundeshme per biznes rreth 100 000 Euro ju lutem me kontaktoni ne numrin e telefonit 00355697648665
GREATUNIVERSAL   Para 34 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj, ose për të planifikuar kundër Krishtlindjeve dhe aktivitetet e vitit të ri? nëse po, na kontaktoni përmes emailit: greatuniversalloancompany1@gmail.com
Roland   Para 34 muajsh     
I ofrojnë kredi në mes të individëve të cilët kanë vështirësi
financiare dhe të paaftë për të shlyer shumën e marrë hua. Jobs e mia
Kreditë janë 10,000 € për 3.000.000 €. Termat e mia kredisë janë
thjeshtë dhe të përcaktuara mirë. Unë mund të ketë një kapital të rëndësishëm
japë dhe pjekuria e kredisë do të bazohet në buxhetin tuaj mujore.
Shkalla është e arsyeshme 2%.
Email: rolanddarlehen@gmail.com
Roland   Para 34 muajsh     I ofrojnë kredi në mes të individëve të cilët kanë vështirësi
financiare dhe të paaftë për të shlyer shumën e marrë hua. Jobs e mia
Kreditë janë 10,000 € për 3.000.000 €. Termat e mia kredisë janë
thjeshtë dhe të përcaktuara mirë. Unë mund të ketë një kapital të rëndësishëm
japë dhe pjekuria e kredisë do të bazohet në buxhetin tuaj mujore.
Shkalla është e arsyeshme 2%.
Email:
jespar   Para 34 muajsh     
Nëse ju jeni të shkurtër në të holla, keni faturat për të paguar, dhe nuk mund të presë deri në ditën tuaj të ardhshëm të paguajnë një paradhënie afat të shkurtër të holla nga një kompani duke pretenduar për të zgjidhur të gjitha problemet tuaja mund të duket si një ide e madhe. Të gjithë ju duhet të bëni është të ecin në derë dhe brenda minutes- ashtu si shenjat promise- ju do të keni të holla që ju duhet të bëni atë përmes dy javët e ardhshme para ditës së pagës. Ju mund të merrni edhe një kredi afat të shkurtër në lidhje me internet këto ditë, duke e bërë edhe më tej perspektivën e parave të shpejtë të lehtë dhe më joshëse, me anë të {jespargorrson595@gmail.com}
Sara   Para 34 muajsh     
Individët duhet kredi për të përballuar me vështirësi ose të thyejnë bllokimin nga bankat dhe shkaktoi refuzimin e dosjeve tuaja të aplikimit të kredisë. Unë jam një individ në gjendje për të bërë një kredi në shumën që ju nevojitet dhe me kushtet që e bëjnë jetën tuaj më të lehtë. Këtu janë fusha ku unë mund t'ju ndihmojnë:
* Financimi
* Kredi Real Estate
* Kreditë për investime `
* Auto Kredi
* Debt Consolidation
* Linja e kredisë
* Mortgage dytë
* Fitimi i kredisë
* Kredi personale
Ju nuk janë të mbërthyer bankë dhe ju nuk keni favor të bankave, ose ju më mirë të ketë një projekt dhe kanë nevojë për kredi, financim i keq ose keni nevojë për të holla për të paguar faturat, për të investuar fondet në biznes. Unë ju jep kredi me interes 3%. Pra, nëse keni nevojë për një kredi, mos hezitoni të kontaktoni me mua me e-mail : sara.bouronne@outlook.fr

GREAT UNIVERSAL    Para 35 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj, nëse po? na kontaktoni përmes emailit: greatuniversalloancompany1@gmail.com Oferta kredi
mr luther   Para 36 muajsh     
në qoftë se keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja, ose për të zgjidhur ndonjë problem financiare, ju duhet të kontaktoni me mua tani përmes emailit si johnlutherloanfirm1@outlook.com ju faleminderit
barclaysloans@outlook.com   Para 36 muajsh     
Barclays Kredi është e kufizuar në kapitalin aksionar. Ne ofrojnë kredi dhe shërbime financiare të të gjitha llojeve. Kredia jonë ndryshon nga biznesi me kushtet personale apo të gjatë apo të shkurtër afat me norma të favorshme të interesit (2%). Procesi ynë kredisë është shumë e shpejtë dhe të besueshme me garanci. Për më shumë informacion rreth shërbimeve tona, ju lutem na tregoni shumën e kredisë që ju duhet dhe duan kohëzgjatjen e kredisë. Ne shpresojmë që të dëgjojmë nga ju. Ju mund të dërgoni një mesazh në e-mail adresën e mëposhtme. barclaysloans@outlook.com
Sir Eva Demeeter   Para 37 muajsh     

Në nevojë për kredi urgjente?
* Transferimi Shumë i shpejtë dhe urgjente për llogarinë tuaj bankare
* Kthimi fillon tetë muaj pasi ju të merrni paratë në llogarinë tuaj bankare
* Shkalla e ulët e interesit nga 2%
* Ripagimit afatgjatë (1-30 vjet) duration
* Kushtet e kredisë fleksibile dhe pagesa mujore
*. Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të aplikimit të kredisë, ju mund të presin që përgjigja paraprak më pak se 24 orë dhe fonde brenda 72-96 orëve pas marrjes informacion ne kemi nevojë nga ju.

Kontaktoni kompani legjitime dhe të licencuar kredi authourised
që ndihma financiare për vendet e tjera.
Për më shumë informacion dhe një formë aplikimi kredi tani kontaktoni përmes emailit: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA Demeter
Drejtori i Përgjithshëm
CASHFIRMARENA STUDIO
LONDON
WORLD LOAN    Para 38 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur e objektit tuaj të biznesit? në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit: tom_hbc_bnkltd@outlook.com
WORLD LOAN    Para 38 muajsh     
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur e objektit tuaj të biznesit? në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit: tom_hbc_bnkltd@outlook.com
Claudia   Para 38 muajsh     
Hello Sir / Madam Më lejoni të lidhen me ju në këtë Ditë. Dëshiroj t'ju informoj se unë jam një individ i cili ofron kredi financiare për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ne nuk jemi pa injoruar kriza e përjetuar kontinenti ynë ka dobësuar bankat tona dhe institucionet financiare. Unë do të doja të ndajnë kredi time ofertë ose të holla ndërmjet kredi të veçantë, kjo kredi është në dispozicion për të gjithë, nëse të papunë, të ndaluara apo fotografi bankë. Unë jam gjithashtu duke folur për njerëzit që janë në nevojë dhe duke kërkuar fonde për të parë projektet e tyre apo borxhet e tyre. Unë ju ofrojmë një kredi për të gjithë në gjendje të paguaj me interes në 3%, për të gjithë të interesuar shkruani mua, dikush jo serioze refrenin. E-mail: claudia.dumitriu28@gmail.com/claudia.dumitriu28@hotmail.com, unë jam gjithashtu e arritshme në facebook: https://www.facebook.com/claudia.dumitriu.31 Faleminderit për të më përgjigjesh!
adelinep   Para 38 muajsh     
Përshëndetje atje, Së pari unë do të ju këshilloj që të kini kujdes e ofertave në net, si dhe njoftimet. Për shkak se mbi 90% e këtyre reklama janë mashtruese. Ditët e sotme ka gjithnjë e më shumë scams. Unë të kërkuar për të marrë hua para, pas postimit një reklamë, çdo ditë kam marrë më shumë se 25 mesazhe asgjë, por të përhershme që kërkojnë të holla të quajtur kështu Shpenzime të dhënat. Dhe unë shtypur mesazhin e tyre, por një ditë unë erdhi nëpër një personi të emëruar Gerrard Kermagoret kam menduar se ai ishte edhe partia e crooks net, por për habinë time ajo është e ndryshme, ajo më dha një kredi prej 25.000 euro dhe I shlyer në kohë. Unë mund të konfirmoj se ka ndodhur dhe në qoftë se jeni duke kërkuar për kontakt kredisë me email. Këtu është email i tij: gkermagoret@gmx.fr
Dr Carlos   Para 39 muajsh     
A jeni në nevojë për një kredi ?
A doni për të paguar faturat tuaja ?
A doni të jetë financiarisht e qëndrueshme ?
Të gjithë ju duhet të bëni është që të na kontaktoni për më shumë informacion se si të merrni
filluar dhe për të marrë kredi që ju dëshironi .
Kjo ofertë është e hapur për të gjithë që do të jetë në gjendje të paguajë mbrapa në kohën e duhur .
Shënim - se afati kohor i shlyerjes është e negociueshme dhe në normën e interesit të
3 % .

Ju pritet që të na informojnë të shumës së saktë të kredisë së kërkuar në mënyrë që të
na mundësojnë të siguruar me Termat dhe Kushtet e kredisë . nëse jeni të
të interesuar në marrjen e kredisë nga firmën tonë .
Ju lutem , mos plotësoni formularin e shkurtër e aplikimit dhënë më poshtë dhe ne
premtuar për të ju ndihmuar në çdo nevojë financiare që janë në
FORMULAR APLIKIMI KREDI { FORMULAR ONLINE }

1 ) EMRI JUAJ ...................
2 ) VENDI JUAJ ................
3 ) PROFESIONI JUAJ .............
4 ) Gjendja civile .........
5 ) NUMRI I TELEFONIT ................
6 ) Të ardhurat mujore ..............
7 ) ADRESA .....................
8 ) QËLLIMI I HUA .............
9 ) KËRKESA KREDI ................
10 ) KOHËZGJATJA KREDI ..................
A jeni në nevojë për një kredi ?
Kontakt Email : carloskumerloanfinance@hotmail.com
< FINANCAVE KUFIZUAR
FALEMINDERIT ,
Dr Carlos

KREDI OFERTA
GARRY COLEMAN   Para 40 muajsh     
A jeni në çdo lloj vështirësi financiare ? A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja ? A jeni një njeri i biznesit apo grua që synojmë të zgjerojë firmë të tij ose të saj ? ne ofrojmë kredi të të gjitha llojet për të individëve, firmave dhe bashkëpunojnë organet që janë në nevojë për një kredi në një normë të ulët interesi prej 3% të na kontaktoni sot për një kredi të vërtetë përmes emailit : garrycoleman_loanoffice@yahoo.com

Emri : ___________________________
Mbiemri: ____________________________
Gjinia : _______________________________
Gjen civile : _______________________
Kontakt Adresa : ______________________
Kodi Qyteti / Zip : ______________________
Vendi: ______________________________
Data e Lindjes : ________________________
Shuma e nevojshme si Loan : ________________
Kredi Duration : ________________________
Të ardhurat Të ardhurat mujore / vit : _________
Profesioni: ___________________________
Qëllimi për Kredi : _____________________
Phone : ________________________________
Fax : __________________________________
j keni një pasaportë , patentë shoferi , letërnjoftimi apo ndonjë formë të identifikimit ?
A flisni anglisht ?

të fala
Garry Coleman
{ Processor Kredi dhe Konsulenti Financiar }
Danmark   Para 40 muajsh     
Kompania hua Danmark ka vetëm kapital. Ne ofrojmë kredi dhe financiare
Shërbime të të gjitha llojeve. Kredia jonë shkon nga personale, arsimit, biznesit, etj me
kushte të favorshme normave të interesit (2%).
Procesi ynë e kredisë është shumë e shpejtë dhe të sigurt me garanci.
Për më shumë informacion rreth shërbimeve tona, mesazh us në këtë adresë e-mail më poshtë.
danmarkloanfirm@gmail.com
Financial Aid   Para 42 muajsh     
Ndonjëherë, ne të gjithë duhet të holla pa asnjë vonesë. Ndoshta një shpenzim i papritur papritur duhet të marrë kujdesin e.
Çfarëdo që të jetë situata juaj, FINANCIAL AID FINANCIMI ofron kredi të menjëhershme pa ndonjë punë letër të jetë faks-në shumicën e kohës. Për më shumë njohuri Na @ Financial_Aid_2@live.com kontaktoni
Latifah   Para 42 muajsh     
Parave të veçantë kredi

    Ju duhet të holla në mes të individëve për të përballuar me vështirësi financiare dhe gjithashtu për të kaluar pushimet në stilin e në mes të familjes apo me miqtë tuaj, më shumë probleme për të bërë.
            Unë jam një ekspert financiar individual mund t'ju japin të holla në shumën që ju nevojitet dhe kushtet që lehtësojnë vie.mes ofertat e para janë për të gjitha llojet e zonave.
            Shumat variojnë nga € 4,500 deri në € 2 milion për një të normës së interesit Vitit 1%.
       PS: E veçanta e këtij ofertës monetare është se të gjithë ata që do të konsiderueshme kërkesat për para për pushime, të ketë një zbritje prej 5% në interes.

latifahabdalah@consultant.com
Denise Blanchard   Para 44 muajsh     
Good-ditë,

A jeni në ndonjë vështirësi financiare? Nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja? ose për ndonjë qëllim tjetër? A keni qenë të mohuar një kredi para nga institucionet financiare? Pastaj ka një mundësi unike për të marrë një kredi nga kompania jonë, One World Loan Company është i respektuar dhe legjitime kreditimit të kredisë kompani që japin kredi për individët dhe bashkëpunojnë organet botën e gjerë në normë të ulët interesi. Kontaktoni me ne sot, ne mund të ju ndihmojë me ndihmën tuaj financiare. Na shkruani në: oneworldloancompany@gmail.com
Fedrick Scott   Para 45 muajsh     
A keni nevojë për një kredi? nëse po atëherë të marrë fund tuaj të kredisë year në: fedrickloanlender01@gmail.com për kredi të lehtë dhe të besueshëm, ne ofrojmë kredi tonë në normë interesi 2% për individët kompanisë dhe firmave që janë në nevojë për një kredi me 2%, për mbështetjen tuaj është shqetësimi ynë.
Fedrick Scott   Para 45 muajsh     
A keni nevojë për një kredi? nëse po atëherë të marrë fund tuaj të kredisë year në: fedrickloanlender01@gmail.com për kredi të lehtë dhe të besueshëm, ne ofrojmë kredi tonë në normë interesi 2% për individët kompanisë dhe firmave që janë në nevojë për një kredi me 2%, për mbështetjen tuaj është shqetësimi ynë.
Mr Jack Warmer   Para 47 muajsh     
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .

Ju lutemi më poshtë ështëinformacioni që ju do të duhet të vazhdojë në këtë transaksion në mënyrë që ne mund të japë kërkesën tuaj si përfitues dhe pas kësaj, ne jemi duke shkuar për të siguruar ju me termat tona të kredisë për shumën e kredisë tuaj thoshte , siç kërkohet nga ju falenderon

Plotësoni aplikimin e shkurtër më poshtë.
*************************** e plotë aplikuese :
Full Aplikuesi Kontakt Adresa :
Telefon :
vendi:
Qyteti juaj:
Gjinia :
Moshë:
Si keni dëgjuar për ne :
Shuma e kredise kërkohet :
Kohezgjatja e kredise:
Qëllimi i kredisë:
Të ardhurat mujore:
Profesioni:
Gjendja Martesore :
feja :
********************************* të kemi marrë këtë informacion , ne do t'ju mobiluar me kushtet tona të kredisë dhe ne do të vazhdojë të marrë fondet tuaja në kohë.

Best Regards,

Z. Jack ngrohta
Mr Jack Warmer   Para 47 muajsh     
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .

Ju lutemi më poshtë ështëinformacioni që ju do të duhet të vazhdojë në këtë transaksion në mënyrë që ne mund të japë kërkesën tuaj si përfitues dhe pas kësaj, ne jemi duke shkuar për të siguruar ju me termat tona të kredisë për shumën e kredisë tuaj thoshte , siç kërkohet nga ju falenderon

Plotësoni aplikimin e shkurtër më poshtë.
**************************** e plotë aplikuese :
Full Aplikuesi Kontakt Adresa :
Telefon :
vendi:
Qyteti juaj:
Gjinia :
Moshë:
Si keni dëgjuar për ne :
Shuma e kredise kërkohet :
Kohezgjatja e kredise:
Qëllimi i kredisë:
Të ardhurat mujore:
Profesioni:
Gjendja Martesore :
feja :
********************************** të kemi marrë këtë informacion , ne do t'ju mobiluar me kushtet tona të kredisë dhe ne do të vazhdojë të marrë fondet tuaja në kohë.

Best Regards,

Z. Jack ngrohta
Mr Jack Warmer   Para 47 muajsh     
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
Mr Jack Warmer   Para 47 muajsh     
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
Mr Jack Warmer   Para 47 muajsh     
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
bishop west mark    Para 47 muajsh     
HELLO

A keni nevojë për një kredi për të blerë një makinë, të konsoliduar debits, zotërojnë një
shtëpi, udhëtimit, për të marrë një biznes të ri nga mesi juaj, ose të ketë një të shkëlqyer
pushime me familjen dhe miqtë ..
Peshkopi West firmë Mark kredisë është aktualisht i dhënë nga kredi me interes 2%
Shkalla me asnjë kolateral përfshira. Të kthehet në mua Nëse jeni të interesuar
në marrjen e një kredie me anë të bishopwestmarkloan@gmail.com time email


Të fala
collins   Para 50 muajsh     
keni nevojë për një kredi në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit:? harrycollinsloancompany@yahoo.com me emër vendi: shuma: duration: mosha:
collins   Para 50 muajsh     
keni nevojë për një kredi në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit:? harrycollinsloancompany@yahoo.com me emër vendi: shuma: duration: mosha:
daniel godleads   Para 50 muajsh     
Nevojë për financim? APLIKO TANI! Biznes dhe Kredi të pasigurta personale ... • tarifat e ulëta! • Nuk ka tarifa të fshehura! • Get Miratuar në 1-2 ditë! • Normat e interesit konkurruese! • Kolaterali JO Needed! • Dokumentimi Minimal! • sigurt dhe konfidencial • nuk ka dënim parapagimit! • Tarifat Aplikimi JO! • Kredi personale $ 5000 - $ 200,000 • Kredi Biznesi $ 10,000 - $ 5.000.000 ... Email: pacesettersloancentre@hotmail.com
daniel godleads   Para 50 muajsh     
Nevojë për financim? APLIKO TANI! Biznes dhe Kredi të pasigurta personale ... • tarifat e ulëta! • Nuk ka tarifa të fshehura! • Get Miratuar në 1-2 ditë! • Normat e interesit konkurruese! • Kolaterali JO Needed! • Dokumentimi Minimal! • sigurt dhe konfidencial • nuk ka dënim parapagimit! • Tarifat Aplikimi JO! • Kredi personale $ 5000 - $ 200,000 • Kredi Biznesi $ 10,000 - $ 5.000.000... Email:pacesettersloancentre
steve ohonsi   Para 50 muajsh     
FINANCIMI GARANTUAR: Biznes dhe kredi personale!   Tired of kërkuar fonde dhe hipotekat? A keni qenë kthyer poshtë vazhdimisht nga bankat tuaja dhe institucionet e tjera financiare? A keni gjetur veten në borxh aq shumë nga disa Sharks kreditit? A jeni duke kërkuar për të cilët ju mund të besimit? Pastaj Ne Oferta financave duke filluar nga $ 5,000.00 Min. në $ 10,000,000.00 Max. në 3.124% norma e interesit per anulon. Kredi për zhvillimin e biznesit e një konkurrues zgjerimin e buzë / biznesit. Ne jemi të certifikuar, të besueshëm, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Na kontaktoni Sot ..... Email:creditdoorlinks@hotmail.com
MAXWELL FELANI   Para 50 muajsh     
Mirëdita, Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të kredive për individët (kredi personale) dhe të bashkëpunojnë organet në një normë interesi prej 3% annul.This është që të ju ndihmojë të përmbushur detyrimet tuaja financiare, veçanërisht me krizën e vazhdueshme globale financiare. Ju mund të huazoni nga 1000 deri 850,000.00 (paund, euro apo dollarë) Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi të na kontaktoni përmes e-mail (patriotictrustfundinc@gmail.com) fala. Zoti të bekoftë
Anthony loveday   Para 50 muajsh     
A keni nevojë për një kredi? kontaktoni me mua tani për të aplikuar për të gjitha llojet e
Kredia për çdo vend në botë, ne ofrojmë llojet më të mirë dhe të lehtë të
Kreditë, kontaktoni me mua tani nëpërmjet macrofinance.loans @ gmail.com