Si te marrim nje kredi hipotekare?
Ne artikulllin e meposhtem do te gjeni nje informacion me te gjere rreth hapave dhe procedurave perkatese per marrjen e nje kredie hipotekare.
Shperndaje
 
0
0
Instruksione
 

Kredi hipotekareÇ’farë është kredia hipotekare?

Kredia Hipotekare është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) në mënyrë që huamarrësit t`i perdorin ato për të blerë një shtëpi.
Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një perqindje të vlerës së pronës (70% apo më tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 20 vjet ose edhe më shumë (banka të ndryshme aplikojnë afate të ndryshme). Huamarrësi e shlyen huanë/kredinë gjatë një periudhe të zgjatur, me një perqindje interesi të pershtatshme për të kompensuar huadhënësin/kreditorin për shpenzimet me të cilat perballet gjatë pergatitjes së huasë dhe për riskun që institucioni merr përsiper.

 

Cili është qëllimi i kredisë hipotekare?

Një kredi hopotekare mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin e një shtëpie duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit. Kredia hipotekare zakonisht garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë mundësine kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.

 

 
Hapat kryesore të procedures për marrjen e një kredie hipotekare

Më poshtë do të gjeni një udhërrëfyes të shkurtër përsa i takon hapave që do t’ju duhet të ndërrmerni dhe do të ndeshni gjatë procedurës për marrjen e një kredie per shtëpi:

 1. Para-Aplikimi

Oficeri i kredisë asiston aplikantin me kushtet fillestare të kredisë për shtëpi, duke i shpjeguar gjithashtu të gjitha shpenzimet që mbart kredia për shtëpi. Oficeri i kredisë e pajis aplikantin me setin e dokumentave që ai duhet te paraqesë në bankë per të aplikuar për kredi (kjo në rast se aplikanti i pranon kushtet e kredisë te ofruara nga banka dhe nëse oficeri i kredisë e sheh aplikantin si potencial të mundshem). Gjithashtu oficeri i kredisë i pergatit aplikantit dhe një tabele shembull të amortizimit të kredisë

 1. Aplikimi i kredisë

Aplikanti plotëson formularin e kredisë si dhe paraqet dokumentat e kërkuara nga oficeri i kredisë (duke dhënë dhe pëlqimin që oficeri i kredisë të ketë mundësine e verifikimit të dokumentacioneve të paraqitura).

 1. Verifikimi i dokumentacionit

Oficeri i kredisë pasi merr të gjitha dokumentat e paraqitura është pergjegjës për kryerjen e verifikimit të ardhurave dhe të historikut të punësimit, të kolateralit, të historikut të kredisë (nëse ka) si dhe kontrollit të dokumentave ligjore të pronës që do të perdoret si garanci për këtë kredi. Më pas ai perfundon analizën financiare dhe përgatit rekomandimet per Komitetin e Kredise.

 1. Vendimi i komitetit të kredisë

Oficeri i kredisë dërgon dosjen e kredisë në Komitetin e Kredisë të bankës për shqyrtim, Në këtë komitet shqyrtohen rekomandimet e dhëna nga oficeri i kredisë dhe më pas komiteti merr vendimin të aprovojë ose jo kredinë si dhe kushtet perkatëse.

 1. Njoftimi i aplikantit mbi vendimin e kredisë

Në rast se kredia refuzohet, oficeri i kredisë kontakton menjëhere aplikantin dhe e njofton për refuzimin e kërkesës. Në rast se kredia miratohet, atëhere oficeri i kredisë njofton aplikantin mbi miratimin e kredisë dhe kushtet e miratimit si dhe e njofton per dokumentacionin e nevojshëm që duhet të paraqitet për fazën e dytë.

 1. Hapja llogarisë rrjedhëse në bankë

Klienti hap në bankë llogarinë rrjedhëse e cila do te shërbejë për pagesat e kredisë (nëse nuk e ka një te tillë).

 1. ZRPP (Regjistrimi i kontratës)

Depozitohet në Zyrën e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kontrata e hipotekimit që shërben për caktimin e pronës në emër të bankës. Klienti duhet të paraqese në bankë sigurimin e jetës dhe të pronës. Kur të gjitha dokumentat e nevojshme janë përgatitur, banka është gati të bëjë disbursimin e kredisë në llogarine e shitësit ose në llogarinë e klientit në rast kredie për rikonstruksion ose mobilim.

 1. Disbursimi dhe pajisja e dokumentave

Pas disbursimit të kredisë, klienti pajisjet me kopjet originale të kontratave (Kontrata e Huasë, kontrata e hipotekimit, Kontrate Dorëzanie etj), kopjet origjinale të policave të sigurimit (të jetës dhe të pronës), kopje të shpenzimeve të kredisë si dhe tabelën finale të amortizimit (e detajuar).

 

Elementët kryesore të Kredisë Hipotekare

 

Interesi 

Përqindja e interesit per një kredi për shtëpi mund te jetë:

·         Fikse gjatë gjithë afatit te kredisë;

·         E ndryshueshme – në mënyre periodike me ndryshime në perqindjet e interesit në treg apo sipas inflacionit;

·         Një kombinim i të dyjave– kështu p.sh. përqindja e interesit mund të jetë e fiksuar për disa vite dhe pastaj të jetë e ndryshueshme.

 

Si ndryshon përqindja e interesit 

Gjate jetës së një kredie me përqindje të ndryshueshme, ndryshimet në përqindje mund të percaktohen nga njëri prej faktorëve të mëposhtëm apo nga një kombinim i tyre:

·         Indeksi i publikuar i inflacionit;

·         Indeksi i përqindjes së interesave të tregut;

·         Ndryshime në përqindjen që huadhënësi paguan për depozitat

·         Sipas diskrecionit/pëlqimit te huadhënësit.

Si parim i pergjithshem, një huadhënës duhet ta ndryshojë përqindjen e interesit që zbaton për kreditë e veta për shtëpi në mënyrë të shpeshtë per të ndjekur ndryshimet në perqindjet e interesit që paguan institucioni për fondet që përdor për financimin e kredive – duke ruajtur gjithmonë një diference midis dy përqindjeve. Skema e indeksimit gjithashtu duhet të krijojë një strukturë pagese te kuptueshme dhe të parashikueshme për huamarrësin.

 

Sktruktura e Amortizimit të Kredisë 

Struktura e amortizimit i referohet mënyrës sesi bilanci i papaguar i kredisë per shtëpi ndryshon gjatë periudhës së kredisë. Për shumicën e kredive për shtëpi, bilanci i papaguar vjen duke u ulur gjatë jetës së kredisë, kjo për tu siguruar që bilanci i papaguar i kredisë nuk do ta kalojë asnjëherë vlerën e parashikuar fillestare të pronës si kolaterali kryesor.

Kreditë për shtëpi me interes fiks në pergjithësi janë me vetë-amortizim –d.m.th principali vjen në rënie në mënyre konsistente dhe kredia shlyhet plotësisht në fund të afatit të vet.

Këstet e kredive janë përgjithsisht mujore dhe përbehen nga kapitali (ripagesa e principalit) dhe interesi. Shuma e kapitalit në cdo pagese ndryshon gjatë kohës së kredisë. Gjatë viteve të parë klienti paguan më shumë interes sesa kapital, ndersa në vitet e tjera paguhet më shumë kapital dhe një pjesë të vogël interes. Në këtë mënyrë, pagesa e kredisë bëhet brenda një date të përcaktuar, duke i dhënë siguri klientëve që kredia do të paguhet brenda një periudhe të caktuar nëse interesi nuk ndryshon. Pas disbursimit të kredisë banka e pajis klientin me tabelën e amortizimit të kredisë, të cilën klienti është i detyruar ta zbatojë në mënyrë të përpiktë. Tabela e amortizimit respekton kushtet e kredisë (nëse interesi eshte i ndryshueshëm cdo vit, tabela e amortizimit të kredisë duhet t’i jepet klientit cdo vit duke reflektuar ndryshimet e interesit dhe të kapitalit). Tabela e amortizimit duhet gjithnjë të firmoset nga klienti, me qëllim qe të shmangen gabimet e mundëshme.

 

Datat e pagesave 

Pas disbursimit të kredisë një nga dokumentat me të rëndesishëm është tabela e amortizmit të kredisë (permendur pak më parë), në të cilën janë të mirëpercaktuara të gjitha të dhënat e kredisë duke përfshirë dhe datat përkatëse të pagesave të kredisë.

Për kreditë hipotekare të amortizuara me baze mujore të pandryshueshme (kapital plus interes), pagesa e kësteve mujore fillon tridhjetë ditë pas ditës së disbursimit (sipas llojit të kredisë). Këstet janë të pagueshme në data fikse të c’do muaji (duke patur parasysh fundjavat dhe ditët festive).

Klienti duhet të paguajë këstin mujor në datën e caktuar sic përcaktohet në tabelën e amortizimit, nëse jo aplikohen penalitete të cilat i mbarten këstit pasardhës. Banka i ndjek nga afër pagesat e kredisë dhe në rast vonese në pagesa kontakton menjëhere klientin.

 

Monedha e kredisë 

Kreditë per shtëpi në pergjithësi janë të shprehura në:

·         Monedhën lokale të vendit; ose

·         Një ose më shumë prej monedhave rezervë të tregjeve të zhvilluara si p.sh. Dollarë amerikane apo Euro

Si parim i përgjithshëm, institucioni huadhënës duhet të përputhë monedhën në të cilën ofron kreditë e veta për shtëpi me monedhën e burimit të financimit që është përdorur per të financuar kreditë. Në tregjet ku vlera e monëdhës lokale nuk është e qëndrushme, apo ku inflacioni është në nivele të larta, huadhënësit perballen me sfida të mëdha përsa i takon ofrimit të kredive të shprehura në monedhën vendase.

Nga këndvështrimi i klientit është shume më mire që monedha e kredisë të përputhet me monedhën e të ardhurave familjare, pasi në këtë mënyrë evitohet perfundimisht rreziku i kursit të kembimit midis monedhave. Kjo do të thote që klienti cdo muaj e ka të përcaktuar këstin proporcionalisht me të ardhurat mujore dhe nuk shqetësohet nëse ka apo nuk ka luhatje në kursin e këmbimit (që mund të rezultojë shpesh dhe në të mire por dhe në të kundërt).

Por në të njëjtën kohë, është e vërtetë që bazat e interesit të monedhave të huaja kanë qenë me të ulta se ato të monedhës Lek, duke bërë kësisoj dhe pse në Euro kësti të jëtë më i ulët se ai në Lek, pasi baza e Bonove të thesarit është i lartë (kjo e percaktueshme në varësi të politikave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë dhe Qeverisë).

 

 
Dokumentat më të rëndësishme që klienti duhet të paraqesë në bankë

Një nga dokumentat më të rëndësishëm në analizën e kërkesës për kredi është vërtetimi i të ardhurave personale të huamarrësit kryesor dhë bashkëhuamarresit.

Lloji i dokumentacionit të kërkuar nga një huadhënës ndryshon në varësi të burimit të të ardhurave dhe nga informacioni që është pergjithësisht disponibël në treg.

Të ardhura nga paga. Për punonjesit me pagesë, huadhënësi duhet të kërkojë së paku njërin prej dokumentave që vijojnë më poshtë:

 • Leter nga punëdhënësi që të vërtetojë se huamarrësi është aktualisht i punësuar dhe të dokumentoje vitet e punës dhe pagesën aktuale. Kjo letër duhet të jetë e lëshuar brenda kufirit të 30 diteve dhe jo më vonë se kaq. Borderonë apo ndonjë formë tjetër njoftimi pagese që nga tre periudhat e fundit të pageses. Borderoja nuk duhet të jetë më e vjetër se 30 ditë. Në rast se nuk ka bordero disponibël, huadhënësi mund të zgjedhë të përdore deklaratat bankare që tregojnë hyrjet e zakonshme të pagesës në një llogari kursimesh apo rrjedhëse, si një mënyrë alterantive që dokumenton rrjedhen e të ardhurave të aplikantit. Në të tilla raste, depozita e fundit e regjistruar nuk duhet t’i kete kaluar 30 ditët.
 • Disa banka mund të kërkojnë vërtetime të mëparshme në rast se aplikanti ka më pak se tre vjet në punën aktuale, që të dokumentojë vitet e aplikantit në atë punë, pagesën që merrte në momentin e largimit, dhe arsyet e largimit.

Të ardhurat nga vete-punësimi. Në pergjithësi është më e vështirë të verifikohen të ardhurat e aplikantëve të vetë-punësuar dhe të pronarëve të sipermarrjeve. Vendimi për gjykimin e tyre bëhet mbi bazën e rentabilitetit afatgjatë të biznesit të aplikantit.

Për të verifikuar të ardhurat nga vetë-punësimi dhe për të mbështetur vlerësimin e sasisë së të ardhurave aktuale që vjen nga keto fonde dhe që do të jetë disponibël per të mundësuar pagesat për kredinë e shtëpise, vlerësuesi mbledh dokumentacion në bazë të disponibilitetit të tij. Gjithashtu, vlerësuesi mund të bëjë një vizitë në terren per tu siguruar që ky biznes ekziston në të vertetë. Ndër dokumentat që një huadhënës mund të kerkojë per të verifikuar të ardhurat nga vetë-punësimi që pretendohen në aplikim mund të perfshihen:

 • Deklarata tatimore që raportojnë të ardhurat nga çdo burim vetëpunësimi për tre vitet pararendëse, sipas disponibilitetit.
 • Pasqyrat financiare për tre vitet pararendëse per çdo biznes që prodhon/siguron të ardhurat e pretenduara nga vete-punësimi. Në rastet kur janë disponibël, keto pasqyra duhet të jenë të certifikuara për saktësine e tyre nga një auditor i pavarur që nuk ka lidhje me këtë biznes.
 • Deklarata bankare që tregojnë depozitime të rregullta në llogarinë rrjedhëse apo të kursimit të aplikantit për 12 muajt pararendës.

Të ardhura informale. Disa burime të ardhurash mund të jenë vecanërisht të veshtira per tu dokumentuar, sidomos për individët që janë të punësuar në sektorin informal dhe paguhen me para në dorë (cash). Mund të ketë banka që marrin parasysh dhe të ardhura nga burime informale.

Kur keto dokumenta paraqiten në bankë, banka ka të drejtën që të bëjë verifikimet e veta pas pëlqimit të dhënë nga aplikanti.

 

Burimi kryesor i ripagimit të huasë padiskutim që janë të ardhurat që gjenerohen nga rroga mujore ose nga fitimi mujor i biznesit privat. Si burim dytësorë për ripagesën e huasë është dhe ekzekutimi i pasurisë së paluajtshme (në rast mospagese). Aresyeja kryesore e të paturit një kolateral është fakti që gjithmonë ekziston një alternative tjetër ripagese kredie. Nëse gjërat nuk shkojnë mirë, banka mund të rimarre fondet e veta nëpermjet shitjes së shtëpisë që është perdorur si kolateral. Duke qenë se vlera e shtëpisë që përdoret si kolateral është një factor i rëndësishëm në vlerësimin e rrezikut të kredisë, percaktimi i vlerës konsiderohet si element kyc në huadhënien hipotekare. Për bankën është e rëndësishme që gjatë ekzekutimit të kolateralit të ketë një vlerë më të lartë se i gjithë totali i kredisë së pashlyer plus gjithë shpenzimet e tjera, kësisoj roli i vlerësuesit është shume i rëndësishëm gjate procesit të kredidhënies.

Vlerësimi i kolateralit nëpër banka kryhet nga ekspertë privatë të cilët janë përzgjedhur në bazë të eksperiencave profesionale.

Shuma e kredisë që banka vendos të financoje bazohet gjithnjë në vlerën e përcaktuar nga ana e vlerësuesit (zakonisht jo më shumë se 70 % te vlerës së kolateralit, por ka banka që finacojnë deri në 90% të saj).

 

Historiku i kredisë së huamarrësit është një faktor shumë i rëndësishëm për miratimin ose jo të huasë, edhe nëse huakërkuesi nuk është klient ekzistues i bankës. Para se të miratojnë kerkesa për hua, të gjitha bankat në Shqipëri kërkojnë informacione nga regjistri i kredive i cili është një bazë të dhënash elektronike që mirembahet nga autoriteti përgjegjës - Banka e Shqipërisë dhe në të cilin regjistrohen të gjitha të dhënat e kredive dhe informacionet mbi klientin.

Qëllimi kryesor i Rregjistrit të Kredive është administrimi dhe grumbullimi i informacionit mbi cdo ekspozim të klientëve në sistemin bankar Shqiptar. Qëllimi i marrjes së informacionit është vlerësimi i riskut për cdo kredi të re të kerkuar nga klienti. Kësisoj nëse ju nuk keni historik pozitiv, është shumë e vështirë për një bankë që të miratojë kërkesen tuaj, dhe po ashtu një historik i mire (pagesa korrekte të kredive) mund të përcaktojë miratimin e kredisë (dhe nëse parametrat e tjera permbushin kriteret e bankës).

 
 • Kërkesa për kredi drejtuar bankës (e firmosur nga aplikanti et).
 • Fotokopje të pashaportës së aplikantit dhe bashkëshortit(es).
 • Një letër reference të lëshuar nga punëdhënësi brenda një kohe 30 ditore.
 • Një fotografi personale të kohëve të fundit dhe bashkëshortit(es).
 • Certifikate familjare e muajit të fundit.
 • Kontrata e punës e aplikantit dhe bashkëshortit(es).
 • Vërtetim nga punëdhënësi për rrogën aktuale që merrni (dhe bashkëshorti(es).
 • Kontrata për dhënien / marrjen e objekteve me qera (nëse keni të këtilla).
 • Kontrate shitblerje /sipërmarrje /preventive i punimeve/mobilimit
 • Dokumenti që vërteton pronësinë mbi pasurinë e paluajtshme që do të rëndohet me hipotekë
 • Vlerësimi i objektit nga një ekspert i licensuar (rekomandohet nga Banka).

Certifikata e pronësisë është gjithashtu një nga dokumentacionet më të rëndësishme që klienti duhet të depozitojë në bankë. Rregulli i bankës është që ky dokument kur të paraqitet duhet të jetë i leshuar nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme minimalisht 30 ditë nga dita e aplikimit për kredi. Zakonisht në fazën e aplikimit klienti mund të depozitojë dhe një kopje të vërtetimit ekzistues që ka (me datë të hershme) dhe në momentin që merr aprovimin e kredisë nga ana e bankës aplikon në ZRRP për certifikatë të freskët pronësie (i cili sipas rregullores së ZRRP duhet të dergohet më postë në adresë të kërkuesit brenda 7 ditëve).

Pjesë e rëndesishme e dokumentacionit të pergatitur janë dhe Kontrata e Huasë dhe ajo e Hipotekës, të cilat janë marreveshje të shkruara midis palëve (huadhënësit dhe huamarrësit) në të cilën pasqyrohen kushtet e dhënies së fondeve, detyrimet përkatëse të palëve para se kredia të disbursohet. Kontratat shërbejnë gjithashtu per të mbrojtur interesat e huadhënësit duke siguruar që huadhënësi ka një garanci mbi pasurinë në rast se huamarrësi dështon në pagesta e detyrimeve.

Qe në fillim një kontratë kredie për shtëpi duhet të specifikojë:

 • Cilat janë palët e marrëveshjes, duke përfshirë emrin e plotë të huamarrësit apo bashkëhuamarrësve, si dhe emrin juridik dhe identitetin korporativ të institucionit huadhënës ("Kredi per shtëpi"). Në ato raste kur ka edhe bashkëhuamarrës, kontrata do të specifikojë shkallën e detyrimeve dhe pasiveve që aplikohen në mënyrë kolektive si për çdo huamarrës në mënyre individuale dhe për të gjithë huamarrësit bashkërisht.
 • Prona që shërben si kolateral për kredinë. Ketu do të perfshihet adresa e pronës, si edhe një reference në lidhje me truallin mbi të cilin është ndërtuar shtëpia, duke përfshirë regjistrimin juridik në tokë publike dhe/ose regjistrimin e taksave.

Kontrata duhet të specifikojë shumën e fondeve që jepen përmes kredisë për shtëpi per Huamarrësin, duke përfshirë edhe monedhën në të cilën do të paguhen fondet. Kontrata gjithashtu do të percaktojë termat sipas të cilave huamarrësi detyrohet të shlyejë fondet, duke përfshirë:

 • Numrin e pagesave që duhen bërë dhe që shprehen në numrin e muajve gjatë të cilëve kredi per shtëpi është në fuqi;
 • Perqindja e interesit që huamarrësi do te paguajë per fondet që jepen për kredinë per shtëpi;
 • Sa here do të ndryshojë përqindja e interesit, në rast se po, gjatë jetës së kredisë;
 • Përqindja fillestare e interesit dhe shuma fillestare e pagesës;
 • Amortizimi për pagesat e kësteve (zakonisht dita e parë e muajit), si edhe forma(t) e pranueshme për pagesën dhe vendi ku do të bëhen pagesat;
 • Si do te akordohen pagesat suplementare nga kredia për shtëpi (zakonisht në fillim në lidhje me interesat e kaluara dhe pastaj në lidhje me shumën e papaguar të principalit); dhe
 • Do të ketë gjoba apo jo dhe në rast se po, sa do të jetë kjo gjobë- huamarrësi do të shlyejë plotësisht kredinë përpara se të mbarojë afati.

Kontrata duhet të permbajë një listë të kushteve apo premtimeve që jep huamarrësi gjatë jetës së kredisë për shtëpi. Kontrata duhet gjithashtu qe të përcaktojë nëse shkelja e ndonjë konvente do të përbënte një kredi që nuk merr pagesa.

 
 

Dokumentat më të rendësishme që banka duhet ti paraqesë klientit

Zakonisht formularët e aplikimit të kredisë janë forma standarde që përdoren nga cdo bankë dhe permbajnë informacione si më poshtë:

 1. Qëllimi i kredisë
 2. Shuma e kërkuar
 3. Afati i kredisë dhe pagesa fillestare nga ana e klientit
 4. Informacion përsa i përket objektit që do të blihet
 5. Të dhëna bazë të huamarrësit dhe bashkëhumarrësit (të dhënat e edukimit arsimor), të dhëna përsa i takon punësimit aktual dhe atij të mëparshëm, si dhe të dhëna për të ardhurat të huamarrësit dhe të bashkëhuamarrësit
 6. Lista e shpenzimeve mujore familjare, përfshire dhe kredi të tjera nëse ka.
 

Kur kredia perfundon së disbursuari banka është e detyruar të pajisë klientin me kopjen origjinale të kontratave të huasë dhe të hipotekës, kopjen origjinale të policave të sigurimit të jetës dhe të pronës si dhe një kopje të të gjitha shpenzimeve të kryera, si dhe tabelën e amortizimit të kredisë.

Tabela e amortizimit duhet të firmoset nga klienti në mënyrë që të evitohet cfaredo lloj keqkuptimi mbi ripagesen e kredisë.
Tabela e amortizimit duhet të përmbajë keto të dhëna:

 1. Numrin e llogarisë në të cilën do të ripagohet kredia
 2. Emër, mbiemër
 3. Shuma e huasë
 4. Afati i kredisë
 5. Norma e intersit (e ndarë në norma bazë plus marzhin a vendosur nga banka)
 6. Kësti mujor
 7. Datat e pagesave mujore (cdo muaj ose tremujorë në varësi të produktit)
 8. Shuma e kapitalit para cdo pagese të këstit
 9. Shuma e kapitalit pas cdo pagese të këstit

Tabela e amortizimit duhet t’i jepet klientit në varësi të ndryshimit të normës së intersit. Klienti duhet të jetë i kujdesshëm që të pajiset cdo herë me tabelën e rradhës të amortizimit.

 

Zakonisht bankat në fillim të aplikimit nuk aplikojnë kosto kredie. Në rast se kredia refuzohet, atëhere klienti në përgjithësi nuk i detyrohet bankës.

Ka banka që në momentin e miratimit të kredisë kerkon që ti paguhen shpenzimet administrative (në momentin e miratimit të kredisë dhe hapjes së dosjes) dhe pagesën e vlerësimit të kolateralit. Të gjitha shpenzimet e tjera mund të kryhen në fund të procedurës së kredisë ose gjatë saj.

 

 
Informacioni që duhet të dini për vlerësimin e pasurive te palujatshme.

Vlerësimi i pronës është një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash. Vlerësimi i pronës që do të shërbejë si kolateral për bankën është një nga dokumentat me të rëndësishëm për bankën. Bazuar mbi vlerën e nxjerrë nga eksperti banka bazon dhe vlerën e kredisë (në bazë të kritereve të percaktuara).

Vlera e pronës mund të bazohet në kostot e zëvendësimit, shitjet e pronave të krahasueshme apo në kapacitetin e pronës per të prodhuar të ardhura.

Vlerësimet përfshijnë një inspektim fizik të pjesës së brendëshme dhe të jashtme të një enti banimi, si edhe një vlerësim të zonës përreth. Rezultatet e këtij inspektimi më pas paraqiten në një raport vlerësimi që evidenton çdo kusht që mund të ketë ndikim negativ në vlerën e pronës, si p.sh. nëse ka nevojë për riparime për ta bërë shtëpinë të banueshme apo në rastin e ekzistencës së kushteve negative të mjedisit.

Të gjithë vlerësuesit duhet të ndjekin udhëzimet specifike dhe standardet profesionale të perpiluara për të siguruar që vlerësimet e tyre janë të sakta dhe që për të aritur në to është përdorur një metodologji konsistente.

Momentin që ka perfunduar inspektimi në vend, vlera e pronës mund të përllogaritet me dy menyra: (1) përmes krahasimit të pronës në fjalë me objekte/shtëpi të tjera të krahasueshme që janë shitur kohët e fundit në komunitetin në fjalë, ose (2) përmes perllogaritjes së kostos të ndertimit të një pronë të ngjashme në ditët e sotme – d.m.th përmes llogaritjes së kostos së zëvendësimit.

Qasja e shitjes mbi baza krahasimore bazohet në prezumimin që çmimi i kohëve të fundit të shitjes për prona të krahasueshme në lagje/zona të ngjashme jep edhe vlerën më të saktë të mundshme të vlerës së vërtetë të tregut të banesës.

Qasja e kostos së zëvendësimit bazohet në nocionin që me kalimin e kohës vlera e tregut e pronës nuk mundet asnjëhere ta kalojë koston e zëvendësimit – d.m.th. koston e blerjes së tokes dhe ndërtimit të shtëpise nga e para – ndaj dhe rrjedhimisht mënyra më e mirë për të nxjerrë vlerën e një shtëpie është të përllogaritet se cila do të kishte qenë kostoja e zëvendësimit të asaj banese.

 

Vlerësuesit japin një kontribut shumë të rëndësishëm në vendimarrjen e bankës për miratimin ose jo të kredisë. Asnjë kredi hipotekare nuk jepet nëse nuk disponohet informacioni mbi vlerën e objektit që do të shërbejë si garanci për kredinë. Bazuar mbi vlerën e pronës të nxjerrë nga vlerësuesi, banka vendos dhe vlerën e financimit të kredisë (padiskutim duke parë dhe kriteret e tjera).

 

Raporti i vlerësimit që përgatitet për qëllime të bankës në rradhë të parë duhet të përmbajë informacionin mbi inspektim të brendshëm dhe të jashtëm të objektit. Elemente të tjera të vlerësimit janë:

Subjekti: Informacioni bazë si psh adresa, përshkrimi ligjor i pronës, emri i huamarrësit (huamarrësve).

Kontrata: Informacion mbi kontratën e shitjes ose paraprake

Vendodhja: Të dhëna mbi përmasat, zonimi dhe aksesi ndaj fasiliteteve të tjera, foto të objektit si dhe të dhëna mbi shifra krahasuese përsa i takon vlerës së shitjes.

Të dhëna: karakteristika fizike të pasurisë si mosha e pronës, materiali ndërtimore, dhe kushtet reale të gjëndjes së objektit.

Hartat përkatëse të cilat tregojnë vendodhjen e pronës në raport me pronat e tjera të krahasuara që janë perdorur nga vlerësuesi si referentë.

 

Vlerësimi kryhet nga specialiste të cilët janë në gjëndje të kuptojnë dhe të nxjerrin në mënyrë profesionale vlerën e një objekti. Vlerësuesi është një profesionist i licensuar që mund të jetë i punësuar në institucionin financiar, apo një furnitor i jashtëm, i miratuar nga një huadhënës. Për shmangien e konfliktit të mundëshëm të interesit, vlerësuesi gjithmonë zgjidhet dhe mbahet nga një huadhënës dhe asnjëhere nga një huamarrës apo nga shitësi i pronës. Vleresuesit si cdo profesion tjetër e ushtrojne atë në bazë të licensimit përkatës. Në Shqipëri licensimi i vlerësuesve të pasurive të paluajtshme bazohet në Vendimin e Këshillit të Ministrave të 1996 dhe regulloreve të Ministrisë se Punëve Publike. Gjithashtu vlerësuesit si privatë dhe ata shtetërore, kanë krijuar Shoqatën e tyre të Vlerësuesve të Pasurive të Paluajtshme duke u përpjekur për unifikimin e standardeve dhe shkëmbim të ideve dhe eskperiencave.

Vlerësuesi është enti që përpiqet të nxjerrë vlerën e objektit në kushte aktuale (duke marrë në konsideratë vlerësimin e të ardhurave që mund të gjenerohen nga objekti në vlerësim në të ardhmen).

 

Vlerësimi i pasurisë –objekt garancie paguhet gjithnjë nga klienti. Ka banka që pagesën e vlerësuesit e kërkojnë të bëhet në fillim të procedurës (para aprovimit zyrtar të kredisë, që do të thotë se kjo pagese kërkohet të bëhet dhe nëse kredia refuzohet) dhe banka të tjera që e kërkojne këtë pagesë të kryhet pas përfundimit të procedurave të miratimit të kredisë.

 

 
Cilat janë kostot e një kredie për shtëpi?

Shpenzimet e një kredie për shtëpi zakonisht ndryshojnë në varësi të bankave. Padyshim që shpenzimet janë një nga pikat që klienti duhet të shoh më me kujdes me qëllim që të bëjë zgjedhjen e duhur.

Më poshtë keni një pasqyrë të detajuar mbi shpenzimet me të zakonshme që hasen në aplikimin e një kredie për shtëpi.

 1. Shpenzimet administrative

Këto shpenzime ndryshojnë në varësi të bankave (mund të varioje nga 1%-2% të shumës së huasë, minimumi 150 Eur). P.sh. nëse ju do të financoni një kredi për shtëpi në shumën e 50,000 Euro, e nëse shpenzimi administrativ i aplikuar është 1% mbi huanë, ju do të paguani 500 Euro). Shpenzimet administrative mund të paguhen në fillim të kredisë (në moment që ajo miratohet) ose në momentin e disbursimit të kredisë (në varësi të procedurës së bankës)

 1. Shpenzimet noteriale.

Keto shpenzime shërbejnë për pagesën e noterizimit të kontratave që lidhen midis klientit dhe bankës. Keto kontrata janë kontrtata huaje, hipotekimi, dorëzanie. Shuma e këtij shpenzimi varion në varësi të marrëveshjes që mund të kenë bërë bankat me noterët përkatës si dhe nga numri i kontratave që noterizohen (psh mund të jetë më shumë se një kontratë hipotekimi). Minimumi i kësaj pagese është 5,000 Lek.

 1. Polica e sigurimit te JjeteS

Pajisja me police sigurimi është një nga kërkesat e domosdoshme të bankës, nëse do të kreditoheni me një kredi për shtëpi. Vlera e primit të paguar për këtë police varet nga shuma e huasë dhe nga mosha e klientit. Kjo do të thotë se sa më e madhe vlera e kredisë dhe sa më e madhe mosha e klientit aq më i madh është dhe premiumi per t'u paguar. Ose një ndërthurje e të dyjave (shumë e madhe, moshë e vogël, ose shumë e vogël dhe moshë e madhe). Zakonisht primi i policës së jetës është i pagueshëm cdo vit bazuar gjithnjë mbi shumën e mbetur të huasë (për rinovimin e policës së jetës janë vetë bankat që përkujdesen duke debituar automatikisht llogarinë tuaj dhe duke kredituar kompaninë e sigurimit, per të evituar cdo problematikë në rast ndodhje të ngjarjes së dëmit). Në përgjithësi është vetë Banka që përcakton kompanitë e sigurimit (në pergjithësi bankat kanë marrëveshje me kompanitë e sigurimit për klientët e tyre ndaj të cilëve aplikohen tarifa më të buta). Edhe kompanitë e sigurimit kanë limitet e tyre të lëshimit të policave bazuar mbi moshën (psh maksimumi është 65 vjec).

 1. Polica e sigurimit të pronës nga tërmeti dhe zjarri

Polica të sigurimit dhe pronës (të cilat janë rreziqet më të zakonshme dhe të rëndësishme nga pikëpamja e riskut të kolateralit). Primi i ketij sigurimi mund të paguhet me baze vjetore ose për të gjithë periudhën e kredisë (në varësi të procedurave të bankës). Vlera e primit të policës varet nga shuma e huasë por edhe nga karakteristikat e objetit të siguruar (vile, apartament, shtëpi ekzistuese) ose nga vlera e tërë objektit (ka banka të cilat bëjnë këtë lloj sigurimi (bazuar mbi vlerën e objektit të përcaktuar nga vlerësuesi i kompanisë ose i bankës). Kësisoj ku primi është më i lartë se ai që siguron vetëm vlerën e kredisë.

 1. Pagesa e vlerësimit të objektit

Një nga shpenzimet është pagesa për vlerësimin e pasurisë që shërben si kolateral. Për këtë qëllim bankat përdorin vlëresues privatë. Zakonisht kostoja e vlerësimit varet nga objekti që vlerësohet dhe vendodhja e tij dhe ndryshon në varësi të bankave dhe marreveshjet që ato kane lidhur me vleresuesit përsa i takon tarifave (Min. 70 Eur- Maksimum 150 Eur).

 1. Shpenzimet e hipotekës për bllokimin e pronës

Shpenzimet e hipotekës në favor të bankës në zyrën e Regjistrit të pasurive të Paluajtshme (Min. 3,000 Lek – 10,000 Lek) në varësi të shumës së huasë dhe të kontratave të hipotekimit që rregjistrohen. Zakonisht banka e udhëzon klientin për shumën e saktë për t’u paguar.

 1. Shpenzim mujor për mirëmbajtje llogarie

Bankat aplikojnë gjithashtu dhe një shpenzim mujor për mirëmbajtje llogarie e cila mund të variojë nga 150 -500 Lek, 1.5- 5 EUR/USD në varësi të kushteve të secilës bankë.

 1. Tarifë penaliteti

Në rast likuidimi të parakohshëm të kredisë qoftë pjesore qoftë totale, banka zakonisht aplikon një tarifë penaliteti për shumën e kapitalit të mbetur (që varion nga shuma fikse deri në 5% të shumës së parapaguar).

 

Terminologjia kryesore e fjalorit të përdorur në industrinë e kredive hipotekare

Afati i nje kredie per shtëpi 

- është koha gjatë së cilës një kredi për shtëpi është e skeduluar per tu paguar.

Amortizim i përshpejtuar 

Nënkupton ristrukturimin e një kredie ekzistuese për shtëpi, përmes rritjes së pagesave të kësteve mujore me qëllim shlyrjen e kredisë në një kohë më të shkurtër nga maturimi.

Amortizimi: 

Është periudha gjatë së cilës shlyhet plotësisht shuma e principalit të një kredie. (Pagesa e bërë në kuadrin e një kredie përbëhet nga një pjesë që aplikohet për të paguar interesin me zotërim rritës, ndërsa pjesa tjetër i takon principalit. Për shumicën e kredive për shtëpi, me kalimin e kohës, shuma e pagesës që i takon shlyerjes së interesit zvogëlohet me zvogëlimin e bilancit të kredisë, ndërsa shuma që aplikohet për principalin rritet).

 

Borxh me precedencë: expand/collapse

çdo detyrim qe ka precedence mbi borxhe të tjera.

 

Certifikata e titullit te pronesise: expand/collapse

është një dokument që tregon pronësinë e një prone te paluajtshme, duke përshkruar pronën dhe çdo shënim që ndalon shitjen e shtëpive tek zyra e hipotekës përkundrejt kësaj prone.

 

Heqja dorë nga e drejta: expand/collapse

Heqja në mënyre vullnetare nga një e drejtë e pronës ose ndaj një pretendimi perkundrejt pronës se të tjerëve, ose ndaj të drejtave të tjera qe zbatohen juridikisht.

 

Historiku i kredisë: expand/collapse

Renditja e historisë së kredive të marrë më përpara

 

Historiku i titullit: expand/collapse

Historiku i të gjitha dokumenteve që kanë transferuar/kaluar titullin në një pjesë të pronës së paluajtshme duke nisur me dokumetin më të hershëm që ka ekzistuar duke përfunduar me atë të kohëve më të fundit.

 

Huadhënësi: expand/collapse

përfaqëson institucionin, grupin apo individin që jep para të siguruara nga pasuri të paluajtshme

 

Huamarresi: expand/collapse

është pronari i pasurisë së paluajtshme që lë pronën si kolateral për garanci të shlyerjes së borxhit; huamarrësi.

 

Kredi jorezidenciale: expand/collapse

një kredi për shtëpi e siguruar përmes një prone jo-rezidenciale si p.sh. nje ndërtese zyrash, fabrikë apo magazine.

 

Kredi për ndërtim: expand/collapse

është një kredi për shtëpi që financon ndërtimin e një ndërtese/pallati.

 

Kredi per shtëpi e konvertueshme: expand/collapse

Një kredi për shtëpi me përqindje të rregullueshme (ARM) që i bën të mundur një huamarrësi të kalojë nga një kredi për shtëpi me përqindje të fiksuar ne një afat kredie të specifikuar.

 

Kredi per shtëpi me përqindje fikse interesi: expand/collapse

është një kredi për shtëpi përqindja e interesit të së cilës nuk ndryshon gjatë gjithë afatit/jetës së saj.

 

Kredi per shtëpi me përqindje interesi te rregullueshme (ARM): expand/collapse

Një kredi për shtëpi me përqindje interesi dhe pagesa që ndryshojnë periodikisht gjatë jetës së kredisë bazuar në ndryshime në një indeks të specifikuar.

Kredi për shtëpi: 

është një dokument ligjor që ve si kolateral pronën e një huadhënësi si siguri përkundrejt shlyerjes së një kredie. Gjithashtu i referohet edhe vete kredisë.

Kredi që nuk merr pagesa: 

Dështimi i një huamarrësi për t’iu përmbajtur termave të dispozitave të një kredie për shtëpi.

Kredia e pare: 

Një kredi për shtëpi që është në vend të parë mes kredive të regjistruara përkundrejt një pronë. Zakonisht i referohet të dhënave në të cilat janë të regjistruara kreditë.

Modifikimi: 

Çdo ndryshim i termave origjinale/fillestare të një kredie për shtëpi.

Në proces, të angazhuara, në pritje: 

gjithcka që ndikon apo kufizon titullin e pronësisë, si p.sh. një kredi për shtëpi, qera, të drejta për pronësi toke etj.

Ngarkimi: 

ngarkimi i një cope toke me një shënim që ndalon shitjen e shtëpive tek zyra e hipotekave.

Plan për pagesa shtesë: 

është një marrëveshje midis një huadhënësi dhe një huamarrësi që ka vonesa në pagesat e kredisë, ku huamarrësi bie dakord të bëjë pagesa shtesë për të paguar shumat që detyrohet për të kaluarën, duke bërë në të njëjtën kohë pagesat sipas afateve të skeduluara.

Raporti i kredisë përkundrejt vlerës (LTV): 

Marrëdhënia midis vleres së një kredie për shtëpi dhe vlerës së pronës që shërben si kolateral.

Rastet kur banka merr shtëpinë nga klientit: 

ky është procesi ligjor sipas të cilës një pronë që është lënë si kolateral për një kredi mund të shitet për të paguar kredinë.

Siguria e borxhit: 

Një siguri në të cilën kompania emetuese në përgjithësi bie dakord të shlyeje principalin (zakonisht, shuma fillestare që është marrë hua) dhe të bëjë pagesat e interesit sipas një skeduli të rënë dakord paraprakisht.

Sigurimi i shtëpisë: 

është një formë sigurimi që mbron të siguruarin nga dëmtimet fizike si p.sh. zjarri apo katastrofa të tjera natyrore.

Të dhënat e ndryshimit: 

Të dhënat mbi të cilat ndryshon përqindja e interesit të një kredie për shtëpi me interes të rregullueshëm/te ndryshueshëm.

Tregu dytesor i kredive për shtëpi: 

është tregu në të cilin blihen dhe shiten kreditë rezidenciale për shtëpi por midis bankave.

Vlerësimi i pronës: 

Një përllogaritje e vlerës së pronës sipas të dhënave të caktuara, e përcaktuar nga një vlerësues profesionist i kualifikuar apo nga një vlerësues pronash. Vlera mund të bazohet në kostot e zëvëndësimit, shitjet e pronave të krahasueshme apo në kapacitetin e pronës për të prodhuar të ardhura.

Vlerësuesi: 

Është një individ i kualifikuar nga pikëpamja arsimore dhe që ka trainimin dhe pervojën e duhur për të bërë vlerësimin e vlerës së pronës së paluajtshme dhe të pronës private/personale.

Vonesa në kredi: 

një kredi për shtëpi pagesat për të cilën nuk janë bërë në datën e caktuar.

Zbutja e humbjeve: 

Aktivitete të përpiluara për reduktimin e humbjeve financiare që do të pësonte nje huadhënës në rast të një kredie qe nuk merr pagesa të një klienti.

Vlerësimi i rrezikut: 

Është procesi i vlerësimit të një aplikimi për kredi për të përcaktuar riskun me të cilin mund të përballet huadhënësi. Vlerësimi përfshin analizimin e aftësisë paguese dhe gatishmerisë për pagesën e borxhit, si edhe vlerën e pronës në fjalë.

 
 

Rëndësia e Polices së Sigurimit të Jetës dhe të Pronës? Përse bankat i kërkojnë me domosdoshmëri?

Sigurimi është një formë e transferimit të risk-ut nga klienti tek shoqëria e sigurimit. Në këtë mënyrë, sigurimet reduktojnë barrën financiare dhe lehtëson vazhdimësinë e jetës së familjes pas ndodhjes së një fatkeqësie dhe kanë një impakt të rendesishëm social pasi ulin kostot individuale dhe publike në rast të ndodhjes të fatkeqesive.

Në rast humbje të jetës së klientit huamarrës ose të paaftësise së plotë të përhershme të tij për punë, kompania e sigurimit dëmshpërblen bankën për shumën aktuale të kredisë deri në atë moment, dhe banka cliron nga barra hipotekore garancitë përkatëse. Në këtë rast familja e humarrësit është e mbrojtur nga detyrimet e mëtejshme bankare.

Ndërsa në rastin e sigurimit të një kredie për shtëpi, është po në interesin e bankë që të sigurojë pagesën e kësteve të huasë në mënyrë të rregullt, dhe faktorët që do të ndikonin në pamundësinë e klientit për kthimin e huasë ose të bankës për ekzekutimin e kolateralit mund të ishin dhe humbja totale e banesës nga zjarri ose tërmeti.

Këto do të ishin edhe sigurimet bazë që banka do të kërkonte të kryheshin në mënyrë të detyrueshme për të mbrojtur interesin e saj në huanë e dhënë dhe objektin e huasë.

Ndërkohë, mund të ketë edhe dëmtime të tjera si psh: dëme të pjesshme në banesë nga zjarri, rrjedhja e ujit, thyerja e xhamave, ose dëmtime të pjesshme trupore të vetë huamarrësit, të cilat megjithëse prekin interesat e klientit, nuk janë të tilla që të ndikojnë në aftësinë e tij për të paguar huanë. Për këto lloje rreziqesh klienti mund të kryejë sigurime plotësuese, por nuk do të ishin të detyrueshme.

 

Cfarë duhet të bëj unë si klient në rast se nuk kam mundësi që të bëj pagesat mujore?

Edhe pse askush nuk ka ndërmend që të mos paguajë rregullisht kredinë, ndodh që të përballemi me vështirësi të papritura si humbja e vendit të punës, divorci, shpenzime të paparashikuara qe na detyrojnë të mos e bëjme pagesën ne kohën e caktuar.

Zakonisht institucionet kredidhënëse kanë të parashikuara situate të përkohshme pamundësie pagese të kësteve mujore nga ana e klientëve, keshtu që në momente të caktuara ato mund t’ju ofrojnë lehtësira në pagesa duke zbatuar plane të reja ripagese të kredisë sipas kushteve tuaja.

Disa nga mundësitë që bankat ofrojnë për përmirësim të situatës së pagesave të vonuara, mund të jenë si psh lehtësim i këstit mujor duke paguar këstet e vonuara dhe ato të rradhës sipas një skeduli të ri ose duke bërë një ristrukturim total të kredisë. Nësë problemet tuaja nuk janë të përkohshme dhe situate financiare nuk mund te permiresohet atëhere është më mirë të mendoni që të shisni shtëpinë për të mbyllur detyrimet me bankën.

Cilëndo rruge të keni zgjedhur, gjëja e pare që duhet të keni parasysh është që të kontaktoni bankën tuaj (oficerin e kredisë) në momentin që shihni se pagesa e kësteve është bërë vërtet problem. Duke qenë në kontakt me huadhënësin tuaj, ju krijoni menjëherë një raport besimi që do ju ndihmojë në zgjidhjen sa më të mirë të situatës.

 

Çfare ju duhet
Aplikim, dokumenta.
Keshilla dhe Kujdes!
Një nga dokumentat më të rëndësishëm në analizën e kërkesës për kredi është vërtetimi i të ardhurave personale të huamarrësit kryesor dhë bashkëhuamarresit.
Niveli i vështirësisë
I Veshtire   
 
 
*Nese nuk e lexoni kodin atehere ringarkoni faqen per nje kod te ri.
Znj Taylor Helen.
Para 8 ditesh  
  
Diten e mire, A jeni në ndonjë lloj të vështirësive financiare; A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja; A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja; Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar biznesin e tij / saj. Ne, nëpërmjet kësaj këshillojmë të kontaktoni hero të vërtetë, besimin, dhe kompania efektive kreditimit të kredisë për kredi tuaj. I njohur si nga individë dhe qeveria e efektivitetit tonë të madh. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse të interesuar, nëpërmjet: worldwidelendingcompany@gmail.com Ne jemi të certifikuar, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Dhe ne mund t'ju ofrojmë një kredi prej € 5.000 deri € 25,000,000.00 me normë të ulët interesi prej 3% në vit. Ju lutem na kontaktoni nëse keni nevojë për një kredi nga kompania ime. Adresa jonë e-mail e kontaktit: worldwidelendingcompany@gmail.com sinqerisht, Znj Taylor Helen. ditë të lumtur (ofertë kredi)
 
Znj Taylor Helen.
Para 8 ditesh  
  
Diten e mire, A jeni në ndonjë lloj të vështirësive financiare; A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja; A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja; Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar biznesin e tij / saj. Ne, nëpërmjet kësaj këshillojmë të kontaktoni hero të vërtetë, besimin, dhe kompania efektive kreditimit të kredisë për kredi tuaj. I njohur si nga individë dhe qeveria e efektivitetit tonë të madh. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse të interesuar, nëpërmjet: worldwidelendingcompany@gmail.com Ne jemi të certifikuar, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Dhe ne mund t'ju ofrojmë një kredi prej € 5.000 deri € 25,000,000.00 me normë të ulët interesi prej 3% në vit. Ju lutem na kontaktoni nëse keni nevojë për një kredi nga kompania ime. Adresa jonë e-mail e kontaktit: worldwidelendingcompany@gmail.com sinqerisht, Znj Taylor Helen. ditë të lumtur (ofertë kredi)
 
citi mortage
Para 8 ditesh  
  
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
 
citi mortage
Para 8 ditesh  
  
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
 
citi mortage
Para 8 ditesh  
  
A keni nevojë për kredi për të shlyer borxhet ose të paguajnë faturat apo të fillojë një biznes? ju keni një rezultat të ulët të kreditit dhe ajo bëhet e vështirë për të marrë një kredi Ju lutemi te kontaktoni Z. Raymond Logan. ai më ka dhënë një ju do të merrni kredi tuaj, pa vështirësi. Norma e interesit është 2%. Për më shumë informacion kontaktoni atë në këtë address.Email: CITIMORTAGE01@GMAIL.COM
 
Mr James Walters
Para 13 ditesh  
  
Diten e mire

Mirë ditë zonja dhe zotërinj unë jam Z. James Walters një legit Private pronar kompani kredi dhe kompania ime i jep kredi në të ulët një normë interesi më të ulët se 3% Ne u japim kredi për kompaninë është nevoja financiare dhe unë gjithashtu hua paratë për individët që janë në nevojë dhe për ata që gjithashtu ka nevojë për ndihmë për të paguar faturat e tyre, të blerë shtëpi, makina dhe të paguajnë qiratë, dhe unë gjithashtu të holla hua për bankat që janë në ndihmën financiare të fondeve gjithashtu, Nëse ju keni kredi e keqe ose keni nevojë për të holla për të paguajnë faturat? Mos kini frikë, Ne jemi të licencuar huadhënësi dhe Sigurimi i kredive të shkurtër afatgjatë /. Miratimi i shpejtë, 100% e garantuar të na kontaktoni përmes

email: mrjameswalters990@hotmail.com

T fala
Mr James Walters
 
joyce
Para 45 ditesh  
  
Hello, njerëzit e mirë, për të gjithë ata që është në të vdekur nevojën e mbështetjes financiare, ne jemi këtu për të ndihmuar me KREDIVE
kredi personale
kreditë e biznesit
Kreditë e siguruara dhe të pasigurta
kredi të pasurive të patundshme
Kredi konsolidimin e borxhit.
ne hua në një ritme shumë të volitshme prej 2%, ju mund të merrni miratuar brenda 6 orëve të punës.
Na kontaktoni në: (newageloanfirm@writeme.com) OR (newageloanfirm@gmail.com)
 
eric financee
Para 51 ditesh  
  
A keni nevojë për kredi A jeni duke kërkuar për një kredi biznesi? kredi personale, kredi shtëpi, kredi e makinave, kredi studentore, konsolidimin e borxhit, kredi të pasigurta, e kapitaleve, etj .. Apo keni qenë të refuzuar një kredi nga një bankë ose institucion financiar për çfarëdo arsye. Unë jam i financave Z. Eric, një huadhënës, kreditimin e bizneseve dhe individëve në një normë të ulët dhe të përballueshme të interesit prej normë interesi 3%. nëse të interesuar? Kontaktoni me ne sot në (ericfinancee@gmail.com ose ericfinancee@outlook.com) ju gjithashtu mund të telefononi +1 936-681-9131 ose tekst për më shumë dhe për të marrë kredi tuaj sot.
 
Robertfinance
Para 2 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni seriozisht në nevojë për kredi urgjente për të filluar biznesin tuaj? A jeni në borxh? Ky është shansi tuaj për të arritur dëshirat tuaja, ne ofrojmë kredi personale, kredi biznesit dhe kredi të korporatave dhe të gjitha llojet e kredive dhe sasinë tonë të kredisë në paund, Euro dhe Dollar është 1,000 deri në 500,000, për individët dhe 500.000 për 500,000,000 për kompaninë me interes në 2% për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni me e-mail (Robertfinance616@gmail.com)

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
 
daniel demetrios
Para 2 muajsh  
  
Ju në çdo lloj të vështirësive financiare? A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja? A jeni duke shkuar për të rritur financat tuaja? Ju jeni një person i biznesit i cili dëshiron për të zgjeruar kompaninë e tij / saj. Ju kërkohet në këtë mënyrë për të kontaktuar hero të vërtetë, besimin dhe kreditë efektive e kreditit të kompanisë kreditimit. Kam mësuar të dy individët dhe qeverinë për efikasitetin tonë të lartë. Shërbimet përfshijnë: * Kredi personale (Sigurt dhe të pasigurta) * Kredi Biznesi (Secure dhe të pasigurta) * Përmirësim në shtëpi * Kredi Inventor * Kredi Auto etj .. Ju lutemi të kthehet tek ne, nëse jeni të interesuar, nëpërmjet gkfinance01@gmail.com sinqerisht, Demetrios daniel gkfinance01@gmail.com 3% ofrojnë kredi
 
Robertfinance
Para 2 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni seriozisht në nevojë për kredi urgjente për të filluar biznesin tuaj? A jeni në borxh? Ky është shansi tuaj për të arritur dëshirat tuaja, ne ofrojmë kredi personale, kredi biznesit dhe kredi të korporatave dhe të gjitha llojet e kredive dhe sasinë tonë të kredisë në paund, Euro dhe Dollar është 1,000 deri në 500,000, për individët dhe 500.000 për 500,000,000 për kompaninë me interes në 2% për më shumë informacion ju lutem na kontaktoni me e-mail (Robertfinance616@gmail.com)

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
 
will armstrong
Para 2 muajsh  
  
ofrojnë kredi urgjente
Hua nga $ 10.000 dollarë sot.
Kredi janë në dispozicion. Kursi im e interesit është e lirë dhe kushtet e kthimit janë fleksibile, ju gjithashtu mund të merrni kredi tuaj në 24 orë pa kolateral.
na kontaktoni sot për më shumë informacion nëpërmjet këtë Email:
ibtc.investorsgroup@gmail.com
 
Myra
Para 3 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni në vështirësi financiare? A keni nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja, ose për ndonjë qëllim tjetër? Nuk është një mundësi unike për ju për të marrë një kredi nga një kompani me reputacion dhe legjitime kreditimit të kredisë të siguruar kredi, kredi për individët dhe të bashkëpunojnë organet në normë të ulët interesi prej 2%. në 1 vit deri në 20 vjet kohëzgjatje të shlyerjes. Personat e interesuar duhet të kontaktoni me E-mail: welfarecorporation@gmail.com
 
Myra
Para 3 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente? A jeni në vështirësi financiare? A keni nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja, ose për ndonjë qëllim tjetër? Nuk është një mundësi unike për ju për të marrë një kredi nga një kompani me reputacion dhe legjitime kreditimit të kredisë të siguruar kredi, kredi për individët dhe të bashkëpunojnë organet në normë të ulët interesi prej 2%. në 1 vit deri në 20 vjet kohëzgjatje të shlyerjes. Personat e interesuar duhet të kontaktoni me E-mail: welfarecorporation@gmail.com
 
freedominvestment
Para 3 muajsh  
  
Përshëndetje! Ne ofrojmë të gjitha llojet e ndihmës financiare që variojnë nga: kredi të siguruara, kredi të pasigurta, ndërmjetësi aksioneve, dhe shërbimet e hipotekave dhe kështu shumë më tepër dhe e gjithë kjo të shkoni për një normë aq të ulët sa 3% në anulojë. Nëse për ndonjë arsye, ju jeni në nevojë për ndonjë formë të ndihmës financiare, ose keni nevojë për një investitor, atëherë na kontaktoni sot përmes emailit: freedominvestment@outlook.com
 
Loan offer
Para 3 muajsh  
  
Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of
your own? If yes ,contact US with this following details... SHAVEY FINANCIAL LOAN COMPANY
shaveyloanfinance@gmail.com< Name
(2)Loan Amount Needed
(3)Duration
(4)Country
shaveyloanfinance@gmail.com< +91 900 8640 112.

Best Regards,
 
Catherine
Para 3 muajsh  
  
Good Seekers ditë Kredi Zgjidhja për problemet tuaja financiare ......
Ne jemi një firmë e regjistruar plotësisht dhe të certifikuar të kredisë, e cila ofron kredi të siguruara dhe të pasigurta për individët dhe kompanitë në një shkallë shumë të ulët interesi prej 2%. Ne ofrojmë kompani e gjatë dhe të shkurtër afat loans.Our ka regjistruar një shumë përparime në ofrimin e shërbimeve të klasit të parë financiare për klientët tanë, sidomos në fushën e syndication huasë dhe ofrimin e kapitalit për individët dhe kompanitë. Ne kemi sjellë industrive në vështirësi përsëri në jetë dhe ne të mbështetur idetë e mira të biznesit, duke siguruar fonde për fillimin e tyre deri. Ne kemi një rrjet të Investitorëve që janë të gatshëm për të siguruar fondet e çfarëdo shuma të individëve dhe organizatave për të filluar biznesin dhe operations.We janë një grup profesionistësh energjike dhe me përvojë të kredisë me njohuri të plotë të markets.In financiare përgjithësi ne ofrojmë hipotekat, kredi për shtëpi kreditë e biznesit dhe kredi të kredisë kreditë e këqija tregtare, të fillojë-up-duke punuar kredi kapitalit të ndërtimit kredi kredi e makinave, kredi hotel Xmas kredi norma jonë e interesit është 2% në vjetor paguhet, kredia jonë merr një maksimum prej 3 ditëve të punës për të marrë për të gjithë konsumatorët të miratuara në të gjithë globin. Ju mund të na kontaktoni përmes: catherineloanfirm97@gmail.com
 
Robertfinance
Para 4 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente?
vetëm të na kontaktoni me email TONA më poshtë.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
Ne proces dhe të miratojë kredi për klientët tanë pa kërkuar ADVANCE pagesës,
Shpenzimeve ose taksave, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga LENDERS.WE tjetër kanë qenë në aktivitetin e kredidhënies për 22years fundit.
Shërbimet tona të tjera përfshijnë kredi vijim personale, kredi biznesi, kredi e makinave, kredi strehimi, kredi studentore etj Shuma e kredisë ynë stërlina dollarit e euros është 2.000 në 500.000 për person dhe 500.000 në 1,000.000 për biznesin. Dhe norma jonë e interesit është më i lirë sesa 2%
Kontaktoni me ne sot SHBA PËR APLIKIM
SHËNIM: NO pagesa ose tarifat më parë.

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
 
mark
Para 4 muajsh  
  
A keni filluar të kursyer për Krishtlindje ende? A keni nevojë për kredi urgjente dhe për Xmas?
A mendoni se ju mund të jetë një paraqitje të shkurtër të vogël të shumës që ju duhet për të marrë të gjitha paraqet tuaja për familjen dhe miqtë tuaj?

Aplikoni për një kredi LASER sot dhe paratë do të jenë në dispozicion në një normë maksimale interesi prej 3% në muaj.

Ne mund të procesit kërkesën tuaj brenda 48 orëve dhe nuk ka akuza të fshehura.

Nëse dëshironi të aplikoni dërgoni përgjigjen tuaj për këtë email- (markfinance8@gmail.com)
 
Robertfinance Institution
Para 4 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente?
vetëm të na kontaktoni me email TONA më poshtë.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
Ne proces dhe të miratojë kredi për klientët tanë pa kërkuar ADVANCE pagesës,
Shpenzimeve ose taksave, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga LENDERS.WE tjetër kanë qenë në aktivitetin e kredidhënies për 22years fundit.
Shërbimet tona të tjera përfshijnë kredi vijim personale, kredi biznesi, kredi e makinave, kredi strehimi, kredi studentore etj Shuma e kredisë ynë stërlina dollarit e euros është 2.000 në 500.000 për person dhe 500.000 në 1,000.000 për biznesin. Dhe norma jonë e interesit është më i lirë sesa 2%
Kontaktoni me ne sot SHBA PËR APLIKIM
SHËNIM: NO pagesa ose tarifat më parë.

TË FALA.
CLARA.
HEAD ADMIN.
Robertfinance.
E-mail: Robertfinance616@gmail.com
 
Kelly Flack
Para 4 muajsh  
  
Përshëndetje Z. / Znj
Ne ofrojmë kredi private, kredi komerciale dhe personale me një norma shumë të ulëta e interesit vjetor të ulëta si 3% në një vit për 30 vjet periudhë shlyerjes kudo në botë. Ne ofrojmë kredi variojnë nga 1000 në çdo shumë të kërkuar për të, na kontaktoni sot Email; paydayloancompany9@gmail.com
 
Mrs Rose Berry
Para 5 muajsh  
  
Përshëndetje (Kredi),

Ne jemi Organizata krishterë formuar për të ndihmuar njerëzit në nevojat e ndihmon, të tilla si help.So financiar në qoftë se ju jeni duke kaluar nëpër vështirësi financiare ose ju jeni në ndonjë rrëmujë financiare, dhe keni nevojë për fonde për të filluar biznesin tuaj, apo keni nevojë për kredi të zgjidhur borxhin tuaj ose të paguajë faturat tuaja, të filluar një biznes të mirë, ose ju jeni të gjetur të vështirë për të marrë kredi kapitalit nga bankat lokale, na kontaktoni sot përmes emailit mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com~ për Bibël thotë "" Luka 11:10 kush lyp merr; kush kërkon gjen; dhe atij që troket, dera do të hapet. "Pra, mos i lini këta mundësi të kalojë nga ju, sepse Jezusi është i njëjtë dje, sot dhe përgjithmonë more.Please këto është për serioze me mendje dhe Perëndisë Popullit frikë.

Emri juaj:
SEX;
MOSHA;
vend
S e kredisë:
Kredi Duration:
QËLLIMI I KREDI;
Të ardhurat tuaja mujore;
Vlefshme Numri Cell Phone:

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj për kontakt tuaj ndërsa presim

Të fala
drejtuesit
E-mail: mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com
 
joyce
Para 5 muajsh  
  
Diten e mire,
A keni nevojë për personale, Biznes, Car ose Estate Kredi Real? DAVID LIPP INCORPORATED DLI ofron të gjitha llojet e kredive. Aplikoni për kredi tani dhe të merrni miratuar me normë të reduktuar interesi prej 2%. Na shkruani në email: betterdaysloanfirm@gmail.com
 
oliver wilson
Para 5 muajsh  
  
Dear Sir / Madam,
Ne Oferta Kredi private, komerciale dhe personale me norma shumë minimale e interesit vjetor aq të ulët sa 2% brenda 2years për periudhën e kohëzgjatjes 30years shlyerjes në çdo pjesë të botës. Ne u japim kredi brenda gamës së 5.000 $ në $ 100.000.000 USD. Kreditë tona janë të siguruar edhe për sigurinë maksimale në prioritet tona, nëse të interesuar mos hezitoni të na kontaktoni përmes emailit: oliverwilsonloanfunds@gmail.com
Plot info më poshtë në mënyrë që ne mund të vazhdojë.
* Emri i plotë:
* Adresë:
Qyteti:
* State:
* Vendi:
* Gjinia:
* Age:
* Gjendja civile:
* Profesioni:
* Të ardhurat mujore:
* Tel:
* Mobile:
Qëllimi i kredisë:
* Shuma e kredisë e nevojshme:
* Kohëzgjatja e kredisë:
Personat e interesuar duhet të kontaktojnë përmes E-mail:
Emri i huadhënësit: Z. Oliver Wilson.
Email huadhënësit: Oliverwilsonloanfunds@gmail.com
 
Guillermo jaume
Para 5 muajsh  
  
??????? ???? !!! ???? ???? ?????? ????, ???? ??? ??? ??? ?????? ????? ?????, ??? ??????? ??????, ?????? ????: ???? ??? ?????, ?????? ????: ???? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??????, ???? ??? ?? ???? ???, ???????? @ ???? Guillermojaume1 ??? ????. ??????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ????. Have a Bette
 
lucien
Para 5 muajsh  
  
ofertë të besueshme kredi në mes të veçantë

përshëndetje
I kalojnë nëpër këtë kanal për të informuar një dhe të gjithë që për vite kam ardhur për të ndihmuar me një ofertë të veçantë të kredisë. A keni nevojë për një kredi? më kontaktoni për kushtet e mia për një përgjigje të favorshme. Unë jam në dispozicion për ju me kredi me një normë prej mes 2 dhe 3.5% në vit. Qoftë në CDI, KDK, ose kontratë tjetër unë jam në dispozicion për të ju jap këtë kredi. ju falënderoj për të kontaktuar me shpejt. Jam financefiable59@gmail.com
falemnderi
 
Senecaut Peter
Para 5 muajsh  
  
Unë jam Senecaut Peter, Unë jam një oficer financiare, unë japin kredi për individ dhe shoqëri, për qëllime biznesi dhe personale, kontaktoni me mua nëse ju jeni në nevojë për çdo lloj kredie. I bëjnë kredi për publikun e gjerë në normë interesi 2%. Më kontaktoni në authentichomefinance@gmail.com
 
Robertfinance
Para 5 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi?

  Ju nuk keni nevojë për t'u shqetësuar, ne kemi bërë dallimin në
industria e kreditimit

Shërbimet tona përfshijnë kredi personale, kredi biznesi, kredi e makinave,
kredi për strehim, dhe partneriteti të biznesit.

Shuma e kredisë ynë në paund Dollar, dhe Euro shkon nga 2.000 në
  100,000 për individët dhe 100.000 në 1.000.000 për co.operate
organizatë. norma jonë e interesit është më i lirë sesa 1.5%.

  Të gjithë ju duhet të bëni është vetëm për të na japin me dokumentacionin e duhur duke plotësuar Formularin tonë Credit / Kredi e aplikimit që i nënshtrohet
verifikimit, me konfirmimin tonë dhe ekipi i verifikimit. Aprovuesit proceset tona është më pak se 48hours.

na kontaktoni përmes email-poshtë (Robertfinance616@gmail.com)
 
MARIA HOFFMAN
Para 6 muajsh  
  
A jeni duke kërkuar për një kredi? ju jeni në vendin e duhur për zgjidhje tuaj të kredisë të drejtë këtu! Global Finance Limited japin kredi për kompanitë dhe individët në një normë të ulët dhe të përballueshme interesi prej 2%. ju lutem na kontaktoni me e-mail nëpërmjet hoffmanmaria91@gmail.com

KËRKES TË DHËNAT

1) Emri i plotë:
2) Vendi:
3) Adresa:
4) Shteti:
5) Sex:
6) Gjendja martesore:
7) Profesioni:
8) Numri i telefonit:
9) pozicioni i tanishëm në vendin e punës:
10) Të ardhurat mujore:
11) Shuma e kredisë e nevojshme:
12) Kohëzgjatja e kredisë:
13) Qëllimi i kredisë:
14) Feja:
15) A keni aplikuar më parë:
16) Data e Lindjes:
Faleminderit.
 
MARTHA MARQUEZ
Para 6 muajsh  
  
Përshëndetje, jeni një individ, apo një subjekt i cili është i interesuar në marrjen e një kredie me qëllim zgjerimin e biznesit tuaj, konsolidimin e borxhit, kredi hipotekare, kredi e makinave, ose kredi studentore. i duan të le ju e dini se ju jeni në vendin e duhur, ku ne të ju jap shumë të madhe të kredisë me një rate.you të përballueshme të interesit mund të na kontaktoni përmes marquezmartha911@gmail.com
 
lucien
Para 7 muajsh  
  
përshëndetje
I kalojnë nëpër këtë kanal për të informuar atë dhe të gjithë që për vite unë kam ardhur në ndihmë të të një ofertë të veçantë të kredisë. A keni nevojë për një kredi? më kontaktoni për kushtet e mia për një përgjigje të favorshme. Unë jam në dispozicion për ju me kredi me një normë prej mes 2 dhe 3.5% në vit. Qoftë në CDI, KDK, ose kontratë tjetër unë jam në dispozicion për të ju jap këtë kredi. ju falënderoj për të kontaktuar me shpejt. Jam financefiable59@gmail.com
falemnderi
 
ROBERT NIEMOELLER
Para 7 muajsh  
  
Mirë se vini në Robert Niemoeller Shërbimet Kredi, Ne ofrojmë kredi prej 2% për klientët inneed për çdo lloj kredie, qoftë kredi personale, kredi biznesi, kredi studentore etj, Nëse të interesuar në një kredi, ju lutemi na kontaktoni për më shumë informacion ... kontakt ne në: robertniemoeller33@gmail.com
 
Glyn Jones
Para 8 muajsh  
  
Ne jemi trupi sipër financiare, ne japin kredi për individ të gjithë botën, a jeni në këtë moment përjeton financiar në aftësitë? A keni nevojë për një kredi? A dëshirojnë të vendosin në tuaj, në qoftë se përgjigjja juaj është po të mësipërme atëherë ju jeni vetëm një hap larg nga kapërcimi këtyre hitches financiare?

Ne u japim individët dhe organizatat personal dhe të biznesit të kredisë, këto shërbime mund të shtrihet gjatë një periudhe të caktuar kohe duke filluar në mes të një periudhe të caktuar dhe pesë vjet me një normë maksimale interesi prej 3%.

Mirësi kontaktoni email më poshtë për nëse jeni të interesuar.

freedomfinance231@g Sinqerisht,
Glyn Jones.
 
DËSHMIA
Para 8 muajsh  
  
Dëshmitë e dëshmitarëve DËSHMIA
Emri im është zonja Eriani Desi e Indonezisë, familja ime është shumë e lumtur sot, sepse kemi ku abel për të marrë një hua të siguruara të lehtë dhe të pasiguruar kompanitë e kredisë Kredi quajtur GABRIELLA ELEANOR KREDI TË KOMPANISË pa collataral, fëmija im është duke vdekur dhe është për shkak të transplantim Kindey dhe ne nuk kemi para kam provuar bankën time që të më refuzojë kapitali im cryied të xhaxhait tim në Jarkata, ai drejtoi mua për një kompani të kredisë të quajtur, kompanitë GABRIELLA Eleanor kredisë. ai më tha se si ai aplied dhe mori një kredi nga një kompani të kredisë, kur ai kishte nevojë për fonde për të mbështetur biznesin, Unë pastaj aplikuar për një kredi nga kredi firmë, për habinë time më të madhe të kredisë im miratohet dhe jepet brenda 24 orëve dhe të transferohet në llogarinë bankare të tim pa formë e kontroll kredive, pa kolateral, dhe vetëm 2% e interesit të ulët rates.So nëse ju jeni atje duke kërkuar për një hua për arsye financiare në të gjitha, atëherë unë do të ju këshilla në email kompani kredisë në GABRIELLAELEANORLOANFIRM@gmail.com~~pobj {} për info më tej ju gjithmonë mund të më kontaktoni në email time në erianidesi41@gmail.com
Unë shpresoj të mirë për ju.
 
anna
Para 8 muajsh  
  
kredi ofrojnë të holla për individët
Email: anna.angelina.vinna@gmail.com
Oferta speciale të holla hua prej 2.000€ deri 25.200.000€ me një normë
Interesi është 2% e pagueshme gjatë një periudhe që shkon nga 2 deri në 30 vjet me
Termat e arsyeshme, nëse interesat e mia ofrojnë ju lutem kontaktoni me sa më
shpejt të jetë e mundur për ne për të diskutuar modalitetet dhe
dokumentet e kërkuara.
Email: anna.angelina.vinna@gmail.com
 
Help Care Portal
Para 8 muajsh  
  
Të marrë një kredi nga ne në normë interesi 3% për të krijuar ose të qëndrojë një biznes ose mund të jetë blerë një makinë sot. Për kredi të shpejtë, të besueshme dhe të menjëhershme, na kontaktoni sot përmes emailit: helpcareportalservice@gmail.com për më shumë detaje. Faleminderit
 
rakesh
Para 9 muajsh  
  


përgjigje nga email për ulët interes siguruar & pasiguruar kredi.
huazoj nga 3000€ te 5000.000€, zgjedh nga 1 vit te 20years si hua shlyerjes kohëzgjatja.
rakesh.vinord@yahoo.com
 
matto
Para 9 muajsh  
  
të marrë 2% të shpejtë dhe legjitime kredi për të bërë biznes, të blerë shtëpi, të blerë makinën dhe për të paguar faturat kontaktoni selsumat@gmail.com
 
butler
Para 10 muajsh  
  
të marrë 2% të ofrojë legjitime kredi për të bërë biznes, të blerë shtëpi, makinë dhe për të paguar faturat kontaktoni lipsobuth@gmail.com
 
matto
Para 10 muajsh  
  
të marrë 2% ofertë kredi të menjëhershme për të bërë biznes, dhe të paguajnë faturat etj kontaktit selsumat@gmail.com
 
egli
Para 11 muajsh  
  
me duhen leket
 
SOPHIA RAMIRES
Para 14 muajsh  
  
Përshëndetje, emri im është Sophia Ramires, dhe unë kam qenë një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme. Kam humbur një sasi të madhe parash për këtë huadhënësve të rreme, kam humbur deri në 30,000ALL, vetëm për shkak se unë isha duke kërkuar për një kredi të 120,000ALL, dhe si rezultat unë pothuajse vdiq. Biznesi im shpërbë, dhe unë kam ku të shkojnë. Derisa takova një grua shumë të mirë të quajtur Znj Hoffman Maria, i cili më njohu me një kompani të kredisë ku kam aplikuar për një kredi, dhe unë menjëherë mori shumën e saktë unë kam qenë në kërkim për. Ju gjithashtu mund të merrni një kredi të mirë dhe të sigurt si unë e bëri. Ju mund të kontaktoni këtë grua përmes këtij email: hoffmanmaria91@gmail.com~~HEAD=dobj. Unë jam i sigurt që ju do të gjeni ndihmë si unë e bëri. Ju gjithashtu mund të më kontaktoni për më shumë informacion përmes këtij email: ramiressophia111@gmail.com
 
SOPHIA RAMIRES
Para 14 muajsh  
  
Përshëndetje, emri im është Sophia Ramires, dhe unë kam qenë një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme. Kam humbur një sasi të madhe parash për këtë huadhënësve të rreme, kam humbur deri në 30,000ALL, vetëm për shkak se unë isha duke kërkuar për një kredi të 120,000ALL, dhe si rezultat unë pothuajse vdiq. Biznesi im shpërbë, dhe unë kam ku të shkojnë. Derisa takova një grua shumë të mirë të quajtur Znj Hoffman Maria, i cili më njohu me një kompani të kredisë ku kam aplikuar për një kredi, dhe unë menjëherë mori shumën e saktë unë kam qenë në kërkim për. Ju gjithashtu mund të merrni një kredi të mirë dhe të sigurt si unë e bëri. Ju mund të kontaktoni këtë grua përmes këtij email: hoffmanmaria91@gmail.com~~HEAD=dobj. Unë jam i sigurt që ju do të gjeni ndihmë si unë e bëri. Ju gjithashtu mund të më kontaktoni për më shumë informacion përmes këtij email: ramiressophia111@gmail.com
 
sir joel williams
Para 14 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente financiare për kredi?
* Transferimi Shumë të shpejtë dhe të menjëhershme në llogarinë tuaj bankare
* Kthimi fillon tetë muaj pasi të keni marrë të holla
llogari bankare
* Shkalla e ulët e interesit prej 2%
* Shlyerjes afatgjatë (1-30 vjet) Length
* Termat fleksibile kredisë dhe pagesa mujore
*. Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të aplikimit të kredisë
Ju mund të presin një përgjigje paraprake e më pak se 24 orë
Financimi në 72-96 orë pas marrjes informacionin që ata kanë nevojë
nga ti.

Kontaktuar me këtë kompani të ligjshme dhe të licencuar, i autorizuar
për të dhënë ndihmë financiare për Gjithkush
Për më shumë formë e informacionit dhe të aplikimit të kredisë

email: cashfirmarena@gmail.com
Best Regards
Sir Joel Williams
 
WORLD LOAN
Para 15 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemin tuaj financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj? nëse po na kontaktoni përmes emailit: Freibrymm@gmail.com
 
flori
Para 15 muajsh  
  
dua nje kredi per blerje apartamente gjithcka do te behet ne menyre te regullt me dekumenta por dua qe gjithcka te zhvillohet ne takim nuk dua keto emali pa lidhje qe gjen ne cdo faqe qe te japin kredi duke derguar te dhenat e tua personale si mundet ti besosh dikujt qe se njeh dhe ti japesh cdo te dhen tenden keshtu qe nese nuk jeni ne shqiperi mos me shkruani emaili loshabr@hotmail.com ju pres
 
RAMLEE EMMANUELA
Para 16 muajsh  
  
Përshëndetje, emri im është Emmanuela Ramlee, një viktimë e mashtrimit në duart e huadhënësve të rreme, unë kam qenë një mashtrim të gjithë më 70,000ALL sepse kam nevojë për një 700,000ALL të madhe të kapitalit, unë pothuajse vdiq, unë nuk kishte asnjë vend për të shkuar, tim biznesit shkatërruar në procesin e kam humbur djalin tim .. Unë nuk mund të qëndrojë këtë të ndodh përsëri. në dhjetor të vitit 2014, kam takuar një mik i cili më njohu me një nënë e mirë zonja Susan që në fund të fundit më ndihmoi të siguruar një kredi në kompani, nënë e mirë kam kërkuar për të shfrytëzoj rastin Kjo për të thënë faleminderit, Perëndia vazhdojë që t'ju bekojë, unë gjithashtu doja të shfrytëzoja këtë mundësi për të këshilluar shokët e shqiptarëve, se ka shumë mashtrimet atje, në qoftë se keni nevojë për një kredi dhe hua të siguruara shpejt vetëm regjistrohen nëpërmjet znj Susan përmes emailit: michelsusan561@gmail.com~~HEAD=pobj. ju mund të më kontaktoni përmes këtij email; emmanuelaramlee@gmail.com nëse keni ndonjë dyshim. ju lutem ajo ishte i vetmi person i besueshëm dhe besnik. Faleminderit.
 
matto
Para 16 muajsh  
  
ne jemi të regjistruar investitor privat & një huadhënës të kredisë dhe ne ofrojmë të shpejtë 2% kredi Bonanza legjitime për të zgjeruar biznesin tuaj, të paguajnë faturat etj kontakt selsumat@gmail.com
 
matto
Para 16 muajsh  
  
të marrë të shpejtë 2% legjitime burim fitimi ofrojmë kredi sot për të zgjeruar biznesin tuaj, të paguajnë faturat etj kontakt
selsumat@gmail.com
 
butler
Para 17 muajsh  
  
të marrë 2% legjitime kredi burim fitimi Krishtlindjeve kredi për të bërë biznes, blej shtëpi, pajisje, dhe për të
  paguajnë të gjitha llojet e faturave, etj kontaktoni lipsobuth@gmail.com
 
Dewi ahmad
Para 17 muajsh  
  
Ju keni borxhe, qira të papaguar apo u keni refuzuar një kredi në bankë? Ekipi ynë do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve tuaja me normë interesi 2%. Ne rekomandojmë një kredi të shpejtë për çfarëdo qëllimi. Vetëm një kartë ID, verifikimi i shpejtë, formalitetet minimale, pranueshmëria e lartë e propozimeve dhe vendimeve të kredisë në më pak se 24 orë pa nevojën për të siguruar dëshmi të të ardhurave. Ne kemi marrë një sasi të kredisë të lartë deri në 10 miliard Rupiah. Periudha jonë e shlyerjes është nga 6 muaj deri në 20 vjet. Nuk ka kontrolle të kredisë apo historia e kreditit. Ejani tek ne, ne të trajtojë çdo gjë në një ditë. Na kontaktoni sot përmes emailit tonë: dewiahmad.loanfirm@gmail.com
 
David Morgan
Para 17 muajsh  
  
Oferta jonë kredisë është në një normë të ulët, kredi fleksibël personale dhe kredi për investime që e bën të lehtë për të arritur atë që me të vërtetë rëndësi për ju. Get përgjigje të shpejtë për të dëshiruar përgjigjen tuaj të kredisë të aplikojnë sot me ne. Email: dmthriftagency@gmail.com
 
laban
Para 18 muajsh  
  
merrni urgjente 2% burim fitimi Krishtlindjeve kredi sot për të bërë biznes, të blerë shtëpi dhe për të paguar faturat etj kontakt nëpërmjet selsumat@gmail.com
 
mattosa
Para 18 muajsh  
  
marrin certifikuar 2% burim fitimi Krishtlindjeve të kredisë në 3 orë për të bërë biznes, të blerë pajisje, apartament dhe për të paguar faturat, etj nëpërmjet selsumat@gmail.com
 
Rev Jeffery Terrance
Para 18 muajsh  
  
Kredi për të financuar Urgjentisht? * Paratë Transferimi Shpejt dhe janë menjëherë në bankën llogari * pagesën tuaj fillon tetë muaj pas jush të marrë interes nga një llogari bankare në një normë më të ulët se 2% të borxhit në afat të gjatë. (1-30 vjet) * Kushtet periudhë. Kreditë fleksibile dhe pagesat mujore * Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të kërkesës për kredi, ju mund të presin një përgjigje në më pak se 24 orë e kapitalit fillestar në 72-96 orë pas marrjes së informacionit ata janë nga ju. Kontaktoni me saktësinë dhe besueshmërinë e kompanisë marrjes së licencës do të lejohet. Ndihma financiare për vende të tjera për informacione të mëtejshme dhe formularët për të aplikuar për një kredi të biznesit së bashku përmes emailit: christianloan1@gmail.com
 
Mr David Mutuku.
Para 19 muajsh  
  
Are you a business man or woman? Do you need funds to start up your own business? Do you need loan to settle your debt or pay off your bills or start a nice business? Do you need funds to finance your project? We Offers guaranteed loan services of any amount and to any part of the world for (Individuals, Companies, Realtor and Corporate Bodies) at our superb interest rate of 3%. For application and more information send replies to the following E-mail address: david.mutukufinance60@yahoo.com
 
Edison Veliu
Para 27 muajsh  
  
Jam interesuar per nje kredi te mundeshme per biznes rreth 100 000 Euro ju lutem me kontaktoni ne numrin e telefonit 00355697648665
 
GREATUNIVERSAL
Para 29 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj, ose për të planifikuar kundër Krishtlindjeve dhe aktivitetet e vitit të ri? nëse po, na kontaktoni përmes emailit: greatuniversalloancompany1@gmail.com
 
Roland
Para 29 muajsh  
  
I ofrojnë kredi në mes të individëve të cilët kanë vështirësi
financiare dhe të paaftë për të shlyer shumën e marrë hua. Jobs e mia
Kreditë janë 10,000 € për 3.000.000 €. Termat e mia kredisë janë
thjeshtë dhe të përcaktuara mirë. Unë mund të ketë një kapital të rëndësishëm
japë dhe pjekuria e kredisë do të bazohet në buxhetin tuaj mujore.
Shkalla është e arsyeshme 2%.
Email: rolanddarlehen@gmail.com
 
Roland
Para 29 muajsh  
  I ofrojnë kredi në mes të individëve të cilët kanë vështirësi
financiare dhe të paaftë për të shlyer shumën e marrë hua. Jobs e mia
Kreditë janë 10,000 € për 3.000.000 €. Termat e mia kredisë janë
thjeshtë dhe të përcaktuara mirë. Unë mund të ketë një kapital të rëndësishëm
japë dhe pjekuria e kredisë do të bazohet në buxhetin tuaj mujore.
Shkalla është e arsyeshme 2%.
Email:
 
jespar
Para 29 muajsh  
  
Nëse ju jeni të shkurtër në të holla, keni faturat për të paguar, dhe nuk mund të presë deri në ditën tuaj të ardhshëm të paguajnë një paradhënie afat të shkurtër të holla nga një kompani duke pretenduar për të zgjidhur të gjitha problemet tuaja mund të duket si një ide e madhe. Të gjithë ju duhet të bëni është të ecin në derë dhe brenda minutes- ashtu si shenjat promise- ju do të keni të holla që ju duhet të bëni atë përmes dy javët e ardhshme para ditës së pagës. Ju mund të merrni edhe një kredi afat të shkurtër në lidhje me internet këto ditë, duke e bërë edhe më tej perspektivën e parave të shpejtë të lehtë dhe më joshëse, me anë të {jespargorrson595@gmail.com}
 
Sara
Para 30 muajsh  
  
Individët duhet kredi për të përballuar me vështirësi ose të thyejnë bllokimin nga bankat dhe shkaktoi refuzimin e dosjeve tuaja të aplikimit të kredisë. Unë jam një individ në gjendje për të bërë një kredi në shumën që ju nevojitet dhe me kushtet që e bëjnë jetën tuaj më të lehtë. Këtu janë fusha ku unë mund t'ju ndihmojnë:
* Financimi
* Kredi Real Estate
* Kreditë për investime `
* Auto Kredi
* Debt Consolidation
* Linja e kredisë
* Mortgage dytë
* Fitimi i kredisë
* Kredi personale
Ju nuk janë të mbërthyer bankë dhe ju nuk keni favor të bankave, ose ju më mirë të ketë një projekt dhe kanë nevojë për kredi, financim i keq ose keni nevojë për të holla për të paguar faturat, për të investuar fondet në biznes. Unë ju jep kredi me interes 3%. Pra, nëse keni nevojë për një kredi, mos hezitoni të kontaktoni me mua me e-mail : sara.bouronne@outlook.fr

 
GREAT UNIVERSAL
Para 30 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur objektet e biznesit tuaj, nëse po? na kontaktoni përmes emailit: greatuniversalloancompany1@gmail.com Oferta kredi
 
mr luther
Para 31 muajsh  
  
në qoftë se keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja, ose për të zgjidhur ndonjë problem financiare, ju duhet të kontaktoni me mua tani përmes emailit si johnlutherloanfirm1@outlook.com ju faleminderit
 
barclaysloans@outlook.com
Para 31 muajsh  
  
Barclays Kredi është e kufizuar në kapitalin aksionar. Ne ofrojnë kredi dhe shërbime financiare të të gjitha llojeve. Kredia jonë ndryshon nga biznesi me kushtet personale apo të gjatë apo të shkurtër afat me norma të favorshme të interesit (2%). Procesi ynë kredisë është shumë e shpejtë dhe të besueshme me garanci. Për më shumë informacion rreth shërbimeve tona, ju lutem na tregoni shumën e kredisë që ju duhet dhe duan kohëzgjatjen e kredisë. Ne shpresojmë që të dëgjojmë nga ju. Ju mund të dërgoni një mesazh në e-mail adresën e mëposhtme. barclaysloans@outlook.com
 
Sir Eva Demeeter
Para 32 muajsh  
  

Në nevojë për kredi urgjente?
* Transferimi Shumë i shpejtë dhe urgjente për llogarinë tuaj bankare
* Kthimi fillon tetë muaj pasi ju të merrni paratë në llogarinë tuaj bankare
* Shkalla e ulët e interesit nga 2%
* Ripagimit afatgjatë (1-30 vjet) duration
* Kushtet e kredisë fleksibile dhe pagesa mujore
*. Sa kohë duhet për të financuar? Pas dorëzimit të aplikimit të kredisë, ju mund të presin që përgjigja paraprak më pak se 24 orë dhe fonde brenda 72-96 orëve pas marrjes informacion ne kemi nevojë nga ju.

Kontaktoni kompani legjitime dhe të licencuar kredi authourised
që ndihma financiare për vendet e tjera.
Për më shumë informacion dhe një formë aplikimi kredi tani kontaktoni përmes emailit: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA Demeter
Drejtori i Përgjithshëm
CASHFIRMARENA STUDIO
LONDON
 
WORLD LOAN
Para 33 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur e objektit tuaj të biznesit? në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit: tom_hbc_bnkltd@outlook.com
 
WORLD LOAN
Para 33 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi urgjente për të zgjidhur problemet tuaja financiare dhe gjithashtu për të filluar biznesin tuaj ose për të rritur e objektit tuaj të biznesit? në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit: tom_hbc_bnkltd@outlook.com
 
Claudia
Para 33 muajsh  
  
Hello Sir / Madam Më lejoni të lidhen me ju në këtë Ditë. Dëshiroj t'ju informoj se unë jam një individ i cili ofron kredi financiare për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ne nuk jemi pa injoruar kriza e përjetuar kontinenti ynë ka dobësuar bankat tona dhe institucionet financiare. Unë do të doja të ndajnë kredi time ofertë ose të holla ndërmjet kredi të veçantë, kjo kredi është në dispozicion për të gjithë, nëse të papunë, të ndaluara apo fotografi bankë. Unë jam gjithashtu duke folur për njerëzit që janë në nevojë dhe duke kërkuar fonde për të parë projektet e tyre apo borxhet e tyre. Unë ju ofrojmë një kredi për të gjithë në gjendje të paguaj me interes në 3%, për të gjithë të interesuar shkruani mua, dikush jo serioze refrenin. E-mail: claudia.dumitriu28@gmail.com/claudia.dumitriu28@hotmail.com, unë jam gjithashtu e arritshme në facebook: https://www.facebook.com/claudia.dumitriu.31 Faleminderit për të më përgjigjesh!
 
adelinep
Para 34 muajsh  
  
Përshëndetje atje, Së pari unë do të ju këshilloj që të kini kujdes e ofertave në net, si dhe njoftimet. Për shkak se mbi 90% e këtyre reklama janë mashtruese. Ditët e sotme ka gjithnjë e më shumë scams. Unë të kërkuar për të marrë hua para, pas postimit një reklamë, çdo ditë kam marrë më shumë se 25 mesazhe asgjë, por të përhershme që kërkojnë të holla të quajtur kështu Shpenzime të dhënat. Dhe unë shtypur mesazhin e tyre, por një ditë unë erdhi nëpër një personi të emëruar Gerrard Kermagoret kam menduar se ai ishte edhe partia e crooks net, por për habinë time ajo është e ndryshme, ajo më dha një kredi prej 25.000 euro dhe I shlyer në kohë. Unë mund të konfirmoj se ka ndodhur dhe në qoftë se jeni duke kërkuar për kontakt kredisë me email. Këtu është email i tij: gkermagoret@gmx.fr
 
Dr Carlos
Para 35 muajsh  
  
A jeni në nevojë për një kredi ?
A doni për të paguar faturat tuaja ?
A doni të jetë financiarisht e qëndrueshme ?
Të gjithë ju duhet të bëni është që të na kontaktoni për më shumë informacion se si të merrni
filluar dhe për të marrë kredi që ju dëshironi .
Kjo ofertë është e hapur për të gjithë që do të jetë në gjendje të paguajë mbrapa në kohën e duhur .
Shënim - se afati kohor i shlyerjes është e negociueshme dhe në normën e interesit të
3 % .

Ju pritet që të na informojnë të shumës së saktë të kredisë së kërkuar në mënyrë që të
na mundësojnë të siguruar me Termat dhe Kushtet e kredisë . nëse jeni të
të interesuar në marrjen e kredisë nga firmën tonë .
Ju lutem , mos plotësoni formularin e shkurtër e aplikimit dhënë më poshtë dhe ne
premtuar për të ju ndihmuar në çdo nevojë financiare që janë në
FORMULAR APLIKIMI KREDI { FORMULAR ONLINE }

1 ) EMRI JUAJ ...................
2 ) VENDI JUAJ ................
3 ) PROFESIONI JUAJ .............
4 ) Gjendja civile .........
5 ) NUMRI I TELEFONIT ................
6 ) Të ardhurat mujore ..............
7 ) ADRESA .....................
8 ) QËLLIMI I HUA .............
9 ) KËRKESA KREDI ................
10 ) KOHËZGJATJA KREDI ..................
A jeni në nevojë për një kredi ?
Kontakt Email : carloskumerloanfinance@hotmail.com
< FINANCAVE KUFIZUAR
FALEMINDERIT ,
Dr Carlos

KREDI OFERTA
 
GARRY COLEMAN
Para 35 muajsh  
  
A jeni në çdo lloj vështirësi financiare ? A keni nevojë për një kredi për të pastruar borxhet tuaja ? A jeni një njeri i biznesit apo grua që synojmë të zgjerojë firmë të tij ose të saj ? ne ofrojmë kredi të të gjitha llojet për të individëve, firmave dhe bashkëpunojnë organet që janë në nevojë për një kredi në një normë të ulët interesi prej 3% të na kontaktoni sot për një kredi të vërtetë përmes emailit : garrycoleman_loanoffice@yahoo.com

Emri : ___________________________
Mbiemri: ____________________________
Gjinia : _______________________________
Gjen civile : _______________________
Kontakt Adresa : ______________________
Kodi Qyteti / Zip : ______________________
Vendi: ______________________________
Data e Lindjes : ________________________
Shuma e nevojshme si Loan : ________________
Kredi Duration : ________________________
Të ardhurat Të ardhurat mujore / vit : _________
Profesioni: ___________________________
Qëllimi për Kredi : _____________________
Phone : ________________________________
Fax : __________________________________
j keni një pasaportë , patentë shoferi , letërnjoftimi apo ndonjë formë të identifikimit ?
A flisni anglisht ?

të fala
Garry Coleman
{ Processor Kredi dhe Konsulenti Financiar }
 
Danmark
Para 35 muajsh  
  
Kompania hua Danmark ka vetëm kapital. Ne ofrojmë kredi dhe financiare
Shërbime të të gjitha llojeve. Kredia jonë shkon nga personale, arsimit, biznesit, etj me
kushte të favorshme normave të interesit (2%).
Procesi ynë e kredisë është shumë e shpejtë dhe të sigurt me garanci.
Për më shumë informacion rreth shërbimeve tona, mesazh us në këtë adresë e-mail më poshtë.
danmarkloanfirm@gmail.com
 
Financial Aid
Para 37 muajsh  
  
Ndonjëherë, ne të gjithë duhet të holla pa asnjë vonesë. Ndoshta një shpenzim i papritur papritur duhet të marrë kujdesin e.
Çfarëdo që të jetë situata juaj, FINANCIAL AID FINANCIMI ofron kredi të menjëhershme pa ndonjë punë letër të jetë faks-në shumicën e kohës. Për më shumë njohuri Na @ Financial_Aid_2@live.com kontaktoni
 
Latifah
Para 38 muajsh  
  
Parave të veçantë kredi

    Ju duhet të holla në mes të individëve për të përballuar me vështirësi financiare dhe gjithashtu për të kaluar pushimet në stilin e në mes të familjes apo me miqtë tuaj, më shumë probleme për të bërë.
            Unë jam një ekspert financiar individual mund t'ju japin të holla në shumën që ju nevojitet dhe kushtet që lehtësojnë vie.mes ofertat e para janë për të gjitha llojet e zonave.
            Shumat variojnë nga € 4,500 deri në € 2 milion për një të normës së interesit Vitit 1%.
       PS: E veçanta e këtij ofertës monetare është se të gjithë ata që do të konsiderueshme kërkesat për para për pushime, të ketë një zbritje prej 5% në interes.

latifahabdalah@consultant.com
 
Denise Blanchard
Para 39 muajsh  
  
Good-ditë,

A jeni në ndonjë vështirësi financiare? Nevojë për kredi urgjente për të paguar faturat tuaja? ose për ndonjë qëllim tjetër? A keni qenë të mohuar një kredi para nga institucionet financiare? Pastaj ka një mundësi unike për të marrë një kredi nga kompania jonë, One World Loan Company është i respektuar dhe legjitime kreditimit të kredisë kompani që japin kredi për individët dhe bashkëpunojnë organet botën e gjerë në normë të ulët interesi. Kontaktoni me ne sot, ne mund të ju ndihmojë me ndihmën tuaj financiare. Na shkruani në: oneworldloancompany@gmail.com
 
Fedrick Scott
Para 40 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? nëse po atëherë të marrë fund tuaj të kredisë year në: fedrickloanlender01@gmail.com për kredi të lehtë dhe të besueshëm, ne ofrojmë kredi tonë në normë interesi 2% për individët kompanisë dhe firmave që janë në nevojë për një kredi me 2%, për mbështetjen tuaj është shqetësimi ynë.
 
Fedrick Scott
Para 40 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? nëse po atëherë të marrë fund tuaj të kredisë year në: fedrickloanlender01@gmail.com për kredi të lehtë dhe të besueshëm, ne ofrojmë kredi tonë në normë interesi 2% për individët kompanisë dhe firmave që janë në nevojë për një kredi me 2%, për mbështetjen tuaj është shqetësimi ynë.
 
Mr Jack Warmer
Para 42 muajsh  
  
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .

Ju lutemi më poshtë ështëinformacioni që ju do të duhet të vazhdojë në këtë transaksion në mënyrë që ne mund të japë kërkesën tuaj si përfitues dhe pas kësaj, ne jemi duke shkuar për të siguruar ju me termat tona të kredisë për shumën e kredisë tuaj thoshte , siç kërkohet nga ju falenderon

Plotësoni aplikimin e shkurtër më poshtë.
*************************** e plotë aplikuese :
Full Aplikuesi Kontakt Adresa :
Telefon :
vendi:
Qyteti juaj:
Gjinia :
Moshë:
Si keni dëgjuar për ne :
Shuma e kredise kërkohet :
Kohezgjatja e kredise:
Qëllimi i kredisë:
Të ardhurat mujore:
Profesioni:
Gjendja Martesore :
feja :
********************************* të kemi marrë këtë informacion , ne do t'ju mobiluar me kushtet tona të kredisë dhe ne do të vazhdojë të marrë fondet tuaja në kohë.

Best Regards,

Z. Jack ngrohta
 
Mr Jack Warmer
Para 42 muajsh  
  
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .

Ju lutemi më poshtë ështëinformacioni që ju do të duhet të vazhdojë në këtë transaksion në mënyrë që ne mund të japë kërkesën tuaj si përfitues dhe pas kësaj, ne jemi duke shkuar për të siguruar ju me termat tona të kredisë për shumën e kredisë tuaj thoshte , siç kërkohet nga ju falenderon

Plotësoni aplikimin e shkurtër më poshtë.
**************************** e plotë aplikuese :
Full Aplikuesi Kontakt Adresa :
Telefon :
vendi:
Qyteti juaj:
Gjinia :
Moshë:
Si keni dëgjuar për ne :
Shuma e kredise kërkohet :
Kohezgjatja e kredise:
Qëllimi i kredisë:
Të ardhurat mujore:
Profesioni:
Gjendja Martesore :
feja :
********************************** të kemi marrë këtë informacion , ne do t'ju mobiluar me kushtet tona të kredisë dhe ne do të vazhdojë të marrë fondet tuaja në kohë.

Best Regards,

Z. Jack ngrohta
 
Mr Jack Warmer
Para 42 muajsh  
  
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
 
Mr Jack Warmer
Para 42 muajsh  
  
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
 
Mr Jack Warmer
Para 42 muajsh  
  
Ditë e mirë për ju të gjitha unë jam Z. Jack ngrohta, një legjitime , huadhënës reputacion të holla. Ne u japim kredi për njerëzit e biznesit të kompanisë dhe gratë që janë në transaksion biznesi, ne japim kredi afatgjatë për tre deri në 30years maksimum me normë të ulët interesi prej 3% , në këtë rast si edhe ju mund të na tregoni shumën që ju nevojitet si kredi. Kredia është dhënë jashtë në paund euro dhe USD $maksimale që ne japim është 500,000,000 të dyja në paund EURO dhe USD $ dhe minimumi £ 5.000 euro dhe USD $ kështu që nëse me të vërtetë jeni të interesuar të na kontaktoni në ( jackwarmer1loanlender@gmail.com ) për më shumë informacion mbi se si për të marrë kredi .
 
bishop west mark
Para 42 muajsh  
  
HELLO

A keni nevojë për një kredi për të blerë një makinë, të konsoliduar debits, zotërojnë një
shtëpi, udhëtimit, për të marrë një biznes të ri nga mesi juaj, ose të ketë një të shkëlqyer
pushime me familjen dhe miqtë ..
Peshkopi West firmë Mark kredisë është aktualisht i dhënë nga kredi me interes 2%
Shkalla me asnjë kolateral përfshira. Të kthehet në mua Nëse jeni të interesuar
në marrjen e një kredie me anë të bishopwestmarkloan@gmail.com time email


Të fala
 
collins
Para 45 muajsh  
  
keni nevojë për një kredi në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit:? harrycollinsloancompany@yahoo.com me emër vendi: shuma: duration: mosha:
 
collins
Para 45 muajsh  
  
keni nevojë për një kredi në qoftë se po të na kontaktoni përmes emailit:? harrycollinsloancompany@yahoo.com me emër vendi: shuma: duration: mosha:
 
daniel godleads
Para 45 muajsh  
  
Nevojë për financim? APLIKO TANI! Biznes dhe Kredi të pasigurta personale ... • tarifat e ulëta! • Nuk ka tarifa të fshehura! • Get Miratuar në 1-2 ditë! • Normat e interesit konkurruese! • Kolaterali JO Needed! • Dokumentimi Minimal! • sigurt dhe konfidencial • nuk ka dënim parapagimit! • Tarifat Aplikimi JO! • Kredi personale $ 5000 - $ 200,000 • Kredi Biznesi $ 10,000 - $ 5.000.000 ... Email: pacesettersloancentre@hotmail.com
 
daniel godleads
Para 45 muajsh  
  
Nevojë për financim? APLIKO TANI! Biznes dhe Kredi të pasigurta personale ... • tarifat e ulëta! • Nuk ka tarifa të fshehura! • Get Miratuar në 1-2 ditë! • Normat e interesit konkurruese! • Kolaterali JO Needed! • Dokumentimi Minimal! • sigurt dhe konfidencial • nuk ka dënim parapagimit! • Tarifat Aplikimi JO! • Kredi personale $ 5000 - $ 200,000 • Kredi Biznesi $ 10,000 - $ 5.000.000... Email:pacesettersloancentre
 
steve ohonsi
Para 45 muajsh  
  
FINANCIMI GARANTUAR: Biznes dhe kredi personale!   Tired of kërkuar fonde dhe hipotekat? A keni qenë kthyer poshtë vazhdimisht nga bankat tuaja dhe institucionet e tjera financiare? A keni gjetur veten në borxh aq shumë nga disa Sharks kreditit? A jeni duke kërkuar për të cilët ju mund të besimit? Pastaj Ne Oferta financave duke filluar nga $ 5,000.00 Min. në $ 10,000,000.00 Max. në 3.124% norma e interesit per anulon. Kredi për zhvillimin e biznesit e një konkurrues zgjerimin e buzë / biznesit. Ne jemi të certifikuar, të besueshëm, të besueshme, efikase, të shpejtë dhe dinamik. Na kontaktoni Sot ..... Email:creditdoorlinks@hotmail.com
 
MAXWELL FELANI
Para 45 muajsh  
  
Mirëdita, Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të kredive për individët (kredi personale) dhe të bashkëpunojnë organet në një normë interesi prej 3% annul.This është që të ju ndihmojë të përmbushur detyrimet tuaja financiare, veçanërisht me krizën e vazhdueshme globale financiare. Ju mund të huazoni nga 1000 deri 850,000.00 (paund, euro apo dollarë) Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi të na kontaktoni përmes e-mail (patriotictrustfundinc@gmail.com) fala. Zoti të bekoftë
 
Anthony loveday
Para 46 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? kontaktoni me mua tani për të aplikuar për të gjitha llojet e
Kredia për çdo vend në botë, ne ofrojmë llojet më të mirë dhe të lehtë të
Kreditë, kontaktoni me mua tani nëpërmjet macrofinance.loans @ gmail.com
 
Anthony loveday
Para 46 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? kontaktoni me mua tani për të aplikuar për të gjitha llojet e
Kredia për çdo vend në botë, ne ofrojmë llojet më të mirë dhe të lehtë të
Kreditë, kontaktoni me mua tani nëpërmjet macrofinance.loans @ gmail.com
 
Anthony loveday
Para 46 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? kontaktoni me mua tani për të aplikuar për të gjitha llojet e
Kredia për çdo vend në botë, ne ofrojmë llojet më të mirë dhe të lehtë të
Kreditë, kontaktoni me mua tani nëpërmjet macrofinance.loans @ gmail.com
 
Anthony loveday
Para 46 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi? kontaktoni me mua tani për të aplikuar për të gjitha llojet e Kredia për çdo vend në botë, ne ofrojmë llojet më të mirë dhe të lehtë të Kreditë, kontaktoni me mua tani nëpërmjet macrofinance.loans @ gmail.com
 
MAXWELL FELANI
Para 46 muajsh  
  
Mirëdita,

Ne ofrojmë një shumëllojshmëri të kredive për individët (kredi personale) dhe të bashkëpunojnë organet në një normë interesi prej 3% annul.This është që të ju ndihmojë të përmbushur detyrimet tuaja financiare, veçanërisht me krizën e vazhdueshme globale financiare. Ju mund të huazoni nga 1000 deri 850,000.00 (paund, euro apo dollarë) Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi të na kontaktoni përmes e-mail (patriotictrustfundinc@gmail.com) fala.

Zoti të bekoftë
 
groletnicole1@gmail.com
Para 48 muajsh  
  
Individët duhet kredi për të përballuar me vështirësi ose të thyejnë bllokimin nga bankat dhe shkaktoi refuzimin e dosjeve tuaja të aplikimit të kredisë. Unë jam një individ në gjendje për të bërë një kredi në shumën që ju nevojitet dhe me kushtet që e bëjnë jetën tuaj më të lehtë. Këtu janë fusha ku unë mund t'ju ndihmojnë:
* Financimi
* Kredi Real Estate
* Kreditë për investime `
* Auto Kredi
* Debt Consolidation
* Linja e kredisë
* Mortgage dytë
* Fitimi i kredisë
* Kredi personale
Ju nuk janë të mbërthyer bankë dhe ju nuk keni favor të bankave, ose ju më mirë të ketë një projekt dhe kanë nevojë për kredi, financim i keq ose keni nevojë për të holla për të paguar faturat, për të investuar fondet në biznes. Unë ju jep kredi me interes 3%. Pra, nëse keni nevojë për një kredi, mos hezitoni të kontaktoni me mua me e-mail : groletnicole1@gmail.com
 
clamsinloan@gmail.com
Para 49 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi për të filluar një biznes? A keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja? Ne aktualisht ofrojnë kredi arsimor, kredi biznesi, kredi në shtëpi, kredi bujqësore, kredi personale, kredi auto, etj Nëse keni nevojë për një kredi tregoni interesin tuaj kështu që ne mund të dërgoni detaje të mëtejshme për ju.

na kontaktoni përmes email clamsinloan@gmail.com 
clamsinloan@gmail.com
Para 49 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi për të filluar një biznes? A keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja? Ne aktualisht ofrojnë kredi arsimor, kredi biznesi, kredi në shtëpi, kredi bujqësore, kredi personale, kredi auto, etj Nëse keni nevojë për një kredi tregoni interesin tuaj kështu që ne mund të dërgoni detaje të mëtejshme për ju.

na kontaktoni përmes email clamsinloan@gmail.com 
clamsinloan@gmail.com
Para 49 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi për të filluar një biznes? A keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja? Ne aktualisht ofrojnë kredi arsimor, kredi biznesi, kredi në shtëpi, kredi bujqësore, kredi personale, kredi auto, etj Nëse keni nevojë për një kredi tregoni interesin tuaj kështu që ne mund të dërgoni detaje të mëtejshme për ju.

na kontaktoni përmes email clamsinloan@gmail.com 
clamsinloan@gmail.com
Para 49 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi për të filluar një biznes? A keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja? Ne aktualisht ofrojnë kredi arsimor, kredi biznesi, kredi në shtëpi, kredi bujqësore, kredi personale, kredi auto, etj Nëse keni nevojë për një kredi tregoni interesin tuaj kështu që ne mund të dërgoni detaje të mëtejshme për ju.

na kontaktoni përmes email clamsinloan@gmail.com 
clamsinloan@gmail.com
Para 49 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi për të filluar një biznes? A keni nevojë për një kredi për të paguar faturat tuaja? Ne aktualisht ofrojnë kredi arsimor, kredi biznesi, kredi në shtëpi, kredi bujqësore, kredi personale, kredi auto, etj Nëse keni nevojë për një kredi tregoni interesin tuaj kështu që ne mund të dërgoni detaje të mëtejshme për ju.

na kontaktoni përmes email clamsinloan@gmail.com 
Bishop Eric
Para 51 muajsh  
  
Kjo është për të njoftojnë publikun e gjerë se peshkopi Eric Raymond ka
hapur një mundësi për çdo një në nevojë për ndonjë help.We financiare japin
nga kredi në një normë interesi prej 2% për individët, firmat dhe kompanitë nën një të qartë dhe
Termat e kuptueshme dhe na condition.contact nëpërmjet Email
bishopericraymondloans@gmail.c Plotësoni informacionin e duhur dhe të kthehet.
Emri:
Mosha:
Gjinia martesore:
Adresa:
Qyteti:
S / Provinca:
Zip / Postal Code:
vendi:
telefoni:
E-mai Qëllimi shteti i huasë:
Shuma e kredisë:
Duration Kredi:
Të ardhurat neto mujore:
A keni aplikuar për një kredi para?
nëse po si e bëri atë të shkojnë.

falënderim

Er Raymond Peshkopi
 
Fred Finns
Para 52 muajsh  
  
Japim kredi vështirë paratë

Ne japë kredi të vështirë të holla dhe çdo llojet e tjera të kredive, me një normë interesi që variojnë nga 3% - 5%. Ne japë kredi Nation Wide, duke filluar nga 1,000.00 në 100 milion paund USD / / euro. Ne financuar 100% dhe me një LTV prej 75% -85% në blerjen e pronës.

Ne ofrojmë këto lloje të kredive paratë e vështirë:

Kredi Hard Parave, Linja e kredisë,
Kreditë komerciale Hard Parave
Kredi personale Hard Parave
Kredi Hard biznesit parave
Investimet Kredi Hard Parave
Kredi Hard Parave zhvillimit
Blerja-Kredi Leasing Pajisje
Start-up Kredi Kredi komerciale Pronës
Kredi Inventari huamarrjes pasiguruar
kredi ndërtim
Llogaritë e arkëtueshme Kredi linjat e kredisë
Magazina Factoring Financimi
Kredi makineri
Kredi Lines Capital pune parket
Kredi bujqësore, Kredi Ndërkombëtare
Rendit Blerje Financimi: praktikisht çdo LLOJI BIZNESIT KREDI
E.T.C. ..

Nëse jeni të interesuar na kontaktoni përmes email; fredlenders01@gmail.com

Të fala
Mr Fred Finlandezët
 
Mr Landre
Para 52 muajsh  
  
Oferta e Krishtlindjeve kredi për të gjithë ata që janë në stres financiar në një normë interesi shumë të ulët prej 3%
    çdo organ të interesuar, na kontaktoni tani përmes adresën e-mail, si lendingtree@live.com për më shumë informacion

Oferta kredi
 
Mr Richard
Para 54 muajsh  
  
jeni në çdo lloj të vështirësive financiare dhe keni nevojë për një kredi për të kompensuar borxhin tuaj? Apo jeni duke kërkuar për një burim i besueshëm për të marrë një kredi për qëllime të tjera, na kontaktoni sot për ofertën tonë të kredisë është normë interesi 3%.
Për më shumë informacion dhe detaje, na kontaktoni përmes postës> unionbankloanfirm3@gmail.com
 
Mr Paker
Para 54 muajsh  
  
Një ditë e bukur

Ju jeni një biznesmen të ndershëm apo investitorët individuale? Këtu është një mundësi për ju për të marrë kredi nga kreditë rreth botës. Ne bëjmë një klient të ndryshme, qëllime të ndryshme, të tilla si blerja e një makinë dhe blerjen e mobiljeve të reja dhe profesionale apo akademike përpjekjet ëndërr, një gamë të gjerë të kredive për ndërtesa të reja banimi dhe zyra. E gjithë kjo në një normë interesi shumë të ulët prej 3%. Zgjidhja globale e kredisë është e besueshme, efikase dhe më e rëndësishmja, ai është ndihma humanitare në botë.

Për më shumë informacion, na kontaktoni worldwideloanfundplc@gmail.com. Prandaj, ne mund të ndihmojë në zgjidhjen e trishtim tuaj.

Informacioni huamarrësi është si vijon:
Emri i produktit: ...
Mbiemri: ...
Vendndodhja: .........
Kodi postar: ...
Shteti: .........
Shteti: .........
Gjinia: .........
Data e lindjes: ...
Tel: ...
Gjendja Martesore:
Profesioni: ......
Shuma e kredisë: ......
Qëllimi Kredi:.
Kredi: .........
Afati i kredisë: ...
Të ardhurat mujore: ......
Sportive ndërkombëtare juaj të kalojë ose shoferët e licencës është:
Ju duhet të aplikoni për një kredi para (po ose jo) ..

yti
 
Dhimiter
Para 54 muajsh  
  
kerkoj nje kredi prej 200.000,00 Dolllar per biznesin e prodhimit te veres.z Dhimiter Cuko.
 
Andrian
Para 57 muajsh  
  
Unë jam Andrian.

I vlerësoj kaq shumë Perëndinë për atë që ka sjellë lumturi për familjen time. Pas tre vjetësh që kam qenë në internet në kërkim për një kredi, Perëndia e ka më në fund përgjigjen lutjen time.

Unë kam marrë fund një kredi në Kryeqyteti Barclay mbi premten. Kjo ishte një supprise i madh për mua. Unë në fakt dhënë lavdi Perëndisë.

Ju lutem më ndihmoni të falënderoj ata për ndihmën ata bëjnë për mua dhe familjen time. Mail adresën e tyre është (www.barcap@hotmail.co.uk)

Perëndia ju bekoftë të gjithëve.

Andrian.
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI

Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI


Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI


Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI


Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI


Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Para 61 muajsh  
  
OFERTA KREDI


Oqeani dhe Financave Pengu Kufizuar
Pacific House, Pika Relay
Tamworth, Staffordshire
B77 5PA
Mbretëria e Bashkuar.Goodday Sir / Madam,

Mirë se vini në Oqeani Financave dhe hipotekat Limited. Si pjesë e paketës së tij sociale është
duke ofruar një biznes dhe të ofrojë kredi personale në normë interesi 3% pa
çdo kolateral të sigurisë. Kjo është për të ndihmuar individët të arrijnë tyre financiare
Personat objectives.Interested duhet të na dërgoni me email në ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj.<
* Kredi personale (pasiguruar)
* Kredi Biznesi (pasiguruar)
* Debt Consolidation Kredi
* Permiresimi shtëpinë tuaj

APLIKIMI:

1) Prefiksi (Z., Znj, (znj)., Dr, etj)
2) Emri:
3) Mbiemri:
4) Adresa:
5) Shteti:
6) Gjendja Martesore:
7) Numri i telefonit:
8) Cell Phone:
9) Profesioni:
10) Shuma e Kredisë sipas nevojës:
11) Duration kredise:
12) Qëllimi i kredisë:
13) A keni aplikuar Para:

Të gjitha përgjigjet duhet të përcillet tek: E-mail me: ocean_financemortgage@live.co.uk~~pobj. Posa
kemi marrë kërkesën, atëherë ne do të përpunojë aplikimin tuaj të kredisë për
miratim

regards,

Z. Jason Morgan Martins.
Konsulenti i Përgjithshëm dhe folësi
E-mail: ocean_financemortgage@live.co.uk.
-- mesazh është dërguar në përputhje e Bill-mail ri HR 1910. sipas
Bill HR 1910 i miratuar nga Kongresi i SHBA 106 më 24 Maj 1999, ky
Mesazhi nuk mund të konsiderohet Spam për aq kohë sa nuk është një mënyrë ajo të hiqet.
Per Seksionit HR 1910, ju lutem tip, "Remove" në rreshtin e subjektit dhe përgjigje
ky email. Të gjitha kërkesat heqjen jemi të nderuar menjëherë pranuar një herë. nëse
ne ofenduar, ju lutem pranoni të sinqertë Pergjigju tonë falje:
ocean_financemortgage@live.co.uk
---
 
loanhomeservices@rocketmail.com
Para 61 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi të rehatshme në ofertën tuaj satisfaction.We
Kredi të përballueshme në normë interesi 3 për qind në dispozicion për vendor dhe
ndërkombëtar borrowers.If interesuar në marrjen e një kredie atëherë na kontaktoni përmes

email: loanhomeservices@rocketmail.com
 
loanhomeservices@rocketmail.com
Para 61 muajsh  
  
A keni nevojë për një kredi të rehatshme në ofertën tuaj satisfaction.We
Kredi të përballueshme në normë interesi 3 për qind në dispozicion për vendor dhe
ndërkombëtar borrowers.If interesuar në marrjen e një kredie atëherë na kontaktoni përmes

email: loanhomeservices@rocketmail.com
 
RH-Zenith SHËRBIME Kredi