KUSHTET E PERDORIMIT TE ikub.al
 
Shperndaje
ikub#: 1002150117
ikub.al ofron nje grumbullim informacionesh online, duke perfshire informacionet me pagese, forumet, dhe sherbime te ndryshme email, (te cilat ketu e me poshte do ti referohemi si "Sherbimi") subjekt i Kushteve te Perdorimit ("TOU").
KUSHTET E PERDORIMIT TE ikub.al
 
 
1. PRANIMI I KUSHTEVE
 
ikub.al ofron nje grumbullim informacionesh online, duke perfshire informacionet me pagese, forumet, dhe sherbime te ndryshme email e SMS, (te cilat ketu e me poshte do ti referohemi si "Sherbimi") subjekt i Kushteve te Perdorimit ("TOU"). Duke perdorur Sherbimin ne cdo menyre, ju bini dakord te respektoni  TOU-te. Si rrjedhim, kur perdorni sherbime te vecanta te ikub.al, ju bini dakord te ndiqni cdo udhezues te postimeve, te aplikuar per te gjitha sherbimet e ikub.al, i cili mund te ndryshoje kohe pas kohe. 
Kur ju kundershtoni ndonje kusht te TOU, ndonje udhezues, ose ndonje modifikim ose jeni i pakenaqur me ikub.al, ankimi juaj I vetem eshte te mos perdorni me ikub.al. 
ikub.al ka te drejten, por kjo nuk eshte e detyrueshme, te forcoje TOU nepermjet vetendihmes, moderimit te komunitetit, investigimeve aktive dhe denimeve.
 
 
2. MODIFIKIMET E KESAJ MARREVESHJE
 
Ne rezervojme te drejten per te ndryshuar, modifikuar ose alternuar keto kushte ne cdo kohe. Modifikime te tilla do te jene efektive menjehere pas postimit. Ju mund ta rishikoni kete MARREVESHJE ne menyre qe te jeni ne dijeni te ndryshimeve. Ju mund te gjeni versionin e fundit te TOU ne adresen e meposhtme:
 
http://www.ikub.al/1002150117/Article_KUSHTET-E-PERDORIMIT-TE-ikub-al.aspx
 
 
3. PERMBAJTJA
 
Ju e kuptoni se te gjitha postimet, mesazhet, tekstet, skedaret, imazhet, fotografite, videot, tingujt, ose materialet e tjera ("Permbajtja") te postuara, te transmetuara nepermjet, ose te lidhura nga Sherbimi jane pergjegjesi e vetme e personit nga i cili ka dale nje Permbajtje e tille. Ne menyre me specifike do te thonim se ju jeni plotesisht pergjegjes per cdo te dhene individuale ("E dhene") te Permbajtjes qe ju postoni, dergoni me email ose e beni te mundur nepermjet Sherbimit. Ju e kuptoni se ikub.al nuk kontrollon, dhe nuk eshte pergjegjes per Permbajtjen e cila eshte bere e disponueshme nepermjet Sherbimit, dhe nga perdorimi i Sherbimit, ju mund te jeni te ekspozuar ndaj Permbajtjes e cila eshte fyese, jo e drejte, keq perdorur ose e kundershtueshme. Per me teper, ikub.al dhe Permbajtja e vlefshme nepermjet Sherbimit mund te permbajne linke me website-e te tjere, te cilat jane plotesisht te pavarura nga ikub.al.  ikub.al nuk mbane pergjegjesi ndaj plotesimit ose autenticitetit te informacionit qe e permban nje faqe e tille. Lidhjet tuaja me website-e te tjere jane nen pergjegjesine tuaj.
Ju bini dakord qe ju duhet te vleresoni dhe te merrni parasysh te gjithe rrezikun te lidhur me perdorimin e Permbajtjes, qe ju nuk mund te mbeshteteni ne Permbajtje, dhe ne asnje rrethane ikub.al nuk do te jete pergjegjese per cdo Permbajtje ose per cdo humbje ose demtim te cdo lloji te ndodhur si rezultat i postimit te ndonje Permbajtje, te derguar me emaile ose te bere te mundshme nepermjet Sherbimit. Ju e dini se ikub.al nuk para-kontrollon ose aprovon Permbajtjen, por qe ikub.al do te kete te drejten (por jo detyrimin) te refuzoje, fshije ose zhvendose cdo Permbajtje qe eshte e mundshme nepermjet Sherbimit, per dhunimin e permbajtjes ose frymes se TOU ose per ndonje arsye tjeter.
 
 
4. PERMBAJTJA, FAQET, DHE SHERBIMET E PALES SE TRETE
 
Faqja ikub.al  dhe Permbajtja e disponueshme nepermjet Sherbimit mund te permbaje tipare dhe funksione qe mund t’ju lidhin ju ose sigurojne ju me hyrjen ne permbajtjen e pales se trete e cila eshte plotesisht e pavarur nga ikub.al, duke perfshire faqet e internetit, direktorite, server-at, rrjetet, sistemet, informacionin dhe database-at, aplikimet, software, programet, produktet ose sherbimet dhe internetin si te gjithe.
 
Nderveprimet tuaja me organizatat dhe/ose individet te ngritura mbi ose nepermjet Sherbimit, duke perfshire pagesen dhe dergesen e te mirave ose sherbimeve, dhe cdo kusht tjeter, paralajmerime ose riprezantime te shoqeruara me pune te tilla, jane vetem ndermjet teje dhe organizatave te tilla dhe/ose individeve. Ju duhet te beni cfaredo investigimi qe ju e ndjeni te nevojshem ose te duhur perpara se te vazhdoni me ndonje transaksion online ose jo ne linje me ndonje nga palet e treta.
 
Ju bini dakord qe ikub.al nuk do te jete pergjegjes ose ligjerisht pergjegjes per ndonje humbje ose demtim te cdo lloji te ndodhur si rezultat i veprimeve te tilla. Nese ka ndonje mosmarreveshje ndermjet pjesmarresve ne faqe, ose ndermjet perdoruesve dhe ndonje pale te trete, ju e kuptoni dhe bini dakord se ikub.al nuk eshte i detyruar te perfshihet. Ne rastin kur keni nje mosmarreveshje me nje ose me shume perdorues, ju clironi ikubal-in,  punonjesit, agjentet dhe pasuesit nga pretendimet, kerkesat, dhe demtimet (e tanishme dhe mevonshme) te cdo lloj natyre, te njohura ose jo, te dyshuara ose jo, te shfaqura ose jo, te ngritura ose te lidhura ne cdo lloj menyre me mosmarreveshje te tilla dhe/ose sherbimet tona.
 
5.  NJOFTIMI I PRETENDIMEVE TE THYERJES SE MARRVESHJES
 
Nese besoni se puna juaj eshte kopjuar ne ate menyre qe ka te beje me dhunimin e te drejtes se autorit, ose me dhunimin e pasurise tuaj intelektuale, ju lutemi njoftoni agjentin e ikub.al per te njoftuar mbi pretendimet e se drejtes se autorit ose dhunim te pasurise intelektuale ("Agjent"), tek
 
info@ikub.al
 
ose:
 
ikub.al shpk
Rruga Ismail Qemali,
P. 27, Kati 5, Ap.24 Tirana,
ALBANIA
 
Ju lutemi jepini Agjentit tone Te dhenat e meposhtme:
 
a) Identifikoni materialin ne faqen ikub.al qe ju pretendoni se eshte shkelur, me detaje te mjaftueshme ne menyre qe ne mund ta lokalizojme ne faqe;
 
b) Nje deklarate nga ju se ju keni besimin e mire se perdorimi nuk eshte autorizuar nga autori, agjenti i tij ose ligji;
 
c) Nje deklarate nga ju, bere duke pasur parasysh denimin per deshmi te rreme, ku deklaroni se (1) informacioni i mesiperm ne Njoftimin tuaj eshte i drejte, dhe (2) se ju jeni autori te cilit i jane prekur interesat ose perfaqesuesi i autorit;
 
d) Adresen tuaj, numrin e telefonit, dhe adresen e email; dhe
 
e) Firmen tuaj ose ate elektronike.
 
ikub.al do te fshije postimet e mesiperme.
 
 
6. KONFIDENCIALITETI DHE NXJERRJA E INFORMACIONIT
 
ikub.al ka vendosur nje Politike te Konfidencialitetit per tu shpjeguar perdoruesve se si eshte mbledhur informacioni i tyre dhe si eshte perdorur, e cila eshte vendosur ne adresen e meposhtme te web-it:
 
http://www.ikub.al/1002150128/Article_Politika-e-konfidencialitetit.aspx
 
Perdorimi i ikub.al ose Sherbimi tregon njohuri dhe pranim te Politikes sone te Konfidencialitetit. Ju me tej njihni dhe bini dakord se ikub.al mund te ruaje ose shfaqe Permbajtjen tuaj, ashtu si dhe informacionin tuaj, te tille si adresa e email, adresat IP, koha e veprimit, dhe perdorues te tjere te informacionit, neqoftese kerkohet te veprohet keshtu nga ligji ose me besimin e mire se shfaqje te tilla te informacionit jane te arsyeshme per tu bere per: te permbushur procesin ligjor, forcuar TOU; per tu pergjigjur pretendimeve qe ndonje Permbajtje dhunon te drejtat e pales se trete; per tu pergjigjur pretendimeve qe kane te bejne me informacionin (psh numri i telefonit, adresa e rruges) e pales se trete e cila eshte postuar ose transmetuar pa pelqimin e tyre ose si nje forme dhunimi; te mbroje te drejtat, pasurine, ose sigurine personale te ikub.al, perdoruesit e tij ose publikun e pergjithshem.
 
 
7. PREZANTIMI
 
Ju bini dakord te mos postoni, dergoni email, ose te beni te disponueshem Permbajtjen:
 
a) e cila eshte e jashteligjshme, e demshme, kercenuese, abuzive, e dhunshme, ul reputacionin, e pabesueshme, cenuese e konfidencialitetit, ose eshte e demshme per minorenet ne nje fare menyre;
 
b) e cila eshte pornografike ose pershkruan nje natyre njerezore ne veprime seksuale duke perfshire, por jo duke u kufizuar vetem ne (i) marrdheniet seksuale, duke perfshire ato gjenitale-gjenitale, orale-gjenitale, anale-gjenitale, ose orale-anale, ndermjet personave te se njejtit seks ose te kundert, ose (ii) te dhunshem, ose (iii) masturbimi, ose (iv) sadist ose abuzimin mazokist, ose (v) shfaqjen e organeve gjenitale publikut ose nje personi;
 
c) e cila dhunon, degradon, ndrydh ose eshte urryese ne drejtim te nje individi ose grupi individesh mbi bazat e besimit fetar, perkatesise gjinore, orientimit seksual, races, etnise, moshes ose paaftesise mendore apo fizike;
 
d) e cila dhunon ligjet duke shpallur, ne cdo njoftim apo reklame per shitjen ose dhenien me qira te cdo lloj ngrehine, nje preference diskriminuese te bazuar ne racen, ngjyren, perkatesine etnike, Politike, fene, gjinine, gjendjen civile, origjinen shoqerore ose paaftesine fizike apo mendore.
 
e) e cila dhunon parashikimet ligjore per barazine e shanseve ne punesim, duke perfshire por jo vetem, duke shpallur ne cdo lloj njoftimi ose reklame per punesim nje preference ose kerkese mbi baze te races, ngjyres, besimit, seksit, kombesise, moshes, bindjes Politike, origjine shoqerore ose paaftesise fizike apo mendore.
 
f) e cila impresionon cdo person ose subjekt, duke perfshire, por jo vetem nje punonjes te ikub.al, ose deklarim te rreme ose keqprezantim i lidhjeve me nje person ose subjekt (ky parashikim nuk aplikohet per Permbajtjen e cila perben nje imitim te ligjshem te figurave publike.);
 
g) e cila perfshin informacione personale ose informacione identifikuese per nje person tjeter pa pelqimin eksplicit te atij personi;
 
h) e cila eshte false, mashtruese, keqdrejtuese, e keqinformuese;
 
i) e cila shkel cdo patente, sekret te tregtise, te drejten e autorit ose te drejta te tjera te cdo pale, ose Permbajtjen se ju nuk keni asnje te drejte ta beni te disponueshem sipas cdo ligji ose mardhenieve kontraktuale ose besimi;
 
j) e cila perbene ose permban "marketingun e lidhur," "kodin referues te lidhjes," "email te pavlere," "emaile te bllokuara," "letrat zinxhire," "skemat piramide," ose reklamat komerciale;
 
k) e cila perben ose permban cdo forme te reklames nese: postohet ne pjese te faqe-s se ikub.al e cila nuk eshte krijuar per qellime te tilla; ose dergohen me email tek perdoruesit e ikub.al te cilet nuk kane percaktuar me shkrim se jane dakord per tu kontaktuar per sherbime te tjera, produkte ose interesa komerciale.
 
l) e cila perfshin lidhje me sherbimet komerciale ose web site-e, vetem nese lejohet ne "sherbimet";
 
m) e cila permban viruse te software-it ose kode te kompjuterave te tjere, skedare, ose programe te krijuara per te nderprere, shkatarruar ose kufizuar funksionimin e cdo software-i te kompjuterit ose hardware-i ose pajisje te telekomunikacionit;
 
n) e cila nderpret rrjedhjen normale te dialogut me nje sasi te madhe te Permbajtjes (sulm te vazhdueshem) te Sherbimit, ose ndryshe ndikon negativisht ne aftesine e perdoruesve te tjere per te perdorur Sherbimin; ose
 
o) e cila perdor adresa jo te sakta email-i, ose manipulon treguesit ne menyre qe te ngaterroj origjinen e Permbajtjes te transmetuar nepermjet Sherbimit.
 
p) e cila njofton ose reklamon cdo lloj sherbimi te paligjshem ose shitjen e cdo lloj artikulli/malli te ndaluar per tregetim me ligj
 
q) e cila perdor adresa email-esh mashtruese/te paverteta, ose headers te imituar, ose identifikues te ndryshem te manipuluar ne menyre qe te maskoje origjinen e Permbajtjes te shperndare nepermjet Sherbimit.
 
Si rrjedhim, ju bini dakord te mos:
 
r) kontaktoni asnje person qe ka kerkuar te mos kontaktohet, ose te kete kontakte te pakontrolluara me asnje per qellime komerciale;
 
s) mblidhni te dhena personale per perdoruesit per qellime komerciale ose jo ligjore;
 
t) perdorni mjete te automatizuara, duke perfshire spiders, robote, zvarrites, mjete te te dhenave te vogla, ose sit-e  per te shkarkuar te dhena nga Sherbimi – vetem nese lejohet nga ikub.al;
 
u) postoni Permbajtje jo lokale, postoni shpesh te njejten ose Permbajtje te ngjashme ose te vendose nje sasi te madhe te paarsyeshme mbi infrastrukturen tone;
 
v) postoi te njejtin artikull ose sherbim ne me shume se nje kategori te klasifikuar ose forum, ose ne me shume se nje zone vendodhjeje;
 
w) perpiqeni te fitoni hyrje te paautorizuar  ne sistemin kompjuterik te ikub.al ose te angazhoheni ne ndonje aktivitet qe nderpret, zvogelon cilesine e, nderhyn me performancen e, ose rregullon funksionalitetin e, Sherbimit ose website-it te ikub.al; ose
 
x) perdorni cdo forme te pajisjes te automatizuar ose programi kompjuterik qe ben te mundur pranimin e postimeve ne ikub.al duke mos qene te postuar manualisht nga autori (nje "pajisje e postimit te automatizuar"), duke i perfshire pa kufizim, perdorimin e cdo pajisje per te pranuar postimet ne bulk ose pranimi automatic i postimeve ne intervale te rregullta.
 
 
8. AGJENTET E POSTIMIT
 
Nje Agjent Postimi eshte nje agjent i trete, sherbimi, ose ndermjetes i cili ofron te postoje Permbajtjen tek Sherbimi ne emer dhe per te tjeret. Per te moderuar kerkesat ne burimet e ikub.al-it, Ju nuk mund te perdorni Agjentin e Postimit per te postuar Permbajtjen tek Sherbimi pa marre lejen ose licencen nga ikub.al. Ne menyre korresponduese Agjentet e Postimit nuk lejohen te postojne Permbajtjen ne emer dhe per te tjeret, duke e bere ne kete menyre Permbajtjen te postuar, ose te aksesojne Sherbimin per te lehtesuar postimin e Permbajtjes ne emer dhe per te tjeret, pervec atehere kur eshte dhene leja ose licenca nga ikub.al.
 
 
9. POLITIKE NO SPAM
 
Ju kuptoni dhe bini dakord se dergimi i reklamave me email ne adresat e email-it te ikub.al ose nepermjet sistemit kompjuterik te ikub.al, i cili eshte i ndaluar nga keto kushte, do te perdore ose beje te perdoren server-at e ikub.al. Cdo perdorim i paautorizuar i sistemit kompjuterik te ikub.al eshte dhunim i ketyre Kushteve dhe i ligjeve te caktuara. Dhunime te tilla mund te perfshijne derguesin dhe agjentin e tij ose saj ne denime civile dhe penale.
 
 
10. POSTIMET E PAGUARA
 
Ne mund te leshojme fature per te postuar Permbajtjen ne disa zona te Sherbimit. Pagesa sherben si nje leje hyrje te Permbajtjes per tu postuar ne nje zone te percaktuar.
Cdo pale duke postuar Permbajtjen tek Sherbimi eshte pergjegjese per Permbajtjen dhe ne perputhje me TOU. Te gjitha pagesat e paguara nuk do te jene te kthyeshme ne rastin kur Permbajtja zhvendoset nga Sherbimi per dhunimin e TOU.
 
 
11. KUFIZIME NE SHERBIM
 
Ju e dini se ikub.al mund te vendose kufizime lidhur me perdorimin e Sherbimit, duke perfshire numrin maksimal te diteve qe Permbajtja do te mbahet nga Sherbimi, numrin maksimal dhe masen e postimeve, mesazheve te email-it dhe ose te SMS-ve, ose Permbajtje tjeter qe mund te transmatohet nga Sherbimi, dhe frekuencen me te cilen ju mund te hyni ne sherbim. Ju bini dakord qe ikub.al nuk ka asnje pergjegjesi per fshirjen ose deshtimin per te furnizuar Permbajtjen te mbajtur ose te transmetuar nga Sherbimi. Ju e dini se ikub.al ka te drejten qe ne cdo kohe te modifikoje ose te mosvazhdoje Sherbimin (ose cdo pjese) me ose pa njoftuar, dhe qe ikub.al nuk do te jete besnik ndaj jush ose cdo pale te trete per ndonje modifikim, pezullim ose mosvazhdimesi te Sherbimit.
 
 
12. LEJA E SHERBIMIT
 
ikub.al ju garanton nje licence te kufizuar, te rikthyeshme, joeskluzive per te hyre ne sherbim per perdorimin tuaj vetjak. Kjo licence nuk perfshin:
(a) hyrje ne sherbim nga Agjentet e Postimit; ose (b) ndonje koleksion, nje numer te madhe, kopimin, duplikimin, shfaqjen ose perdorimin derivative te Sherbimit dhe as perdorimin e te dhenave te vogla, robotet, merimangat, ose te dhena te ngjashme mbledhese dhe mjete terheqese per ndonje arsye vetem nese lejohen nga ikub.al.
Nje dallim i kufizuar (b) i jepet mjeteve kerkuese te internetit per qellime te pergjithshme dhe arkivat publike jokomerciale qe perdorin mjete te tilla perdorimi per te mbledhur informacion per qellimin e vetem te shfaqjes se nderlidhjeve me Sherbimin, duke siguruar se te gjithe veprojne keshtu nga nje adrese e qendrueshme IP ose nje game te adresave IP duke perdorur nje agjente te lehte per tu identifikuar dhe ne perputhje me robotet tane robots.txt
"Mjetet kerkuese te internetit per qellime te pergjithshme" nuk perfshijne nje website ose mjete kerkimi ose sherbim tjeter te specializuar ne listimet e klasifikuara ose ne ndonje nenlistim te klasifikuar te tille si punesime, akomodimi, per shitje, sherbimet, ose personale, ose e cila eshte ne biznes me sherbimet e listuara te reklamave.
 
ikub.al ju lejon ju te shfaqni ne website-in tuaj, ose krijoni nje nderlidhje ne website-in tuaj me, postimet individuale ne sherbim aq gjate sa nje perdorim i tille eshte per qellime komerciale dhe/ose raportimin e lajmeve (per shembull, per perdorim ne web-in personal ose media online personale).  Nese numri total i postimeve te shfaqura ose te lidhura ne website-in tuaj kalon nje qind (100) postime, perdorimi juaj do te jete ne dhunim te TOU, ne mungese te lejes se ikub.al per te vepruar keshtu. Ju gjithashtu mund te krijoni nje nderlidhje me faqen kryesore te faqes te ikub.al aq gjate sa lidhja nuk e pershkrun ikub.al, punonjesit e tij, ose lidhjet e tij ne nje menyre false, te keqdrejtuar, ose ne ndonje forme tjeter ofensive.
 
ikub.al ofron pjese te ndryshme te Sherbimit ne formatin RSS ne menyre qe perdoruesit te mund te vendose te dhenat individuale ne nje website personal ose ne blog, ose te shohe postimet nepermjet lajmeve te software te pales se trete. ikub.al ju lejon te shfaqni, dhe lidhni ushqyes RSS ne website-in tuaj personal ose web log-un personal, duke siguruar se (a) perdorimi juaj i ushqyesit RSS eshte per qellime personale dhe jokomerciale, (b) cdo titull eshte i lidhur me posten origjinale ne sherbim dhe ridrejton perdoruesin te posta kur perdoruesi klikon mbi te, (c) ju siguroni shume afer me ushqimin e RSS, atribut i 'ikub.al' si burim, (d) perdorimin tuaj ose shfaqja nuk sygjeron qe ikub.al te promovoje ceshtje, ide, web site, produkte ose sherbime te ndonje pale te trete, (e) ju nuk e rishperndani ushqimin e RSS, dhe (f) perdorimi juaj nuk i mbingarkon sistemet e ikub.al.  ikub.al ruan te gjithe te drejtat ne kontekstin e ushqimit te RSS dhe mund te perfundoje cdo ushqim te RSS ne cdo kohe.
 
Perdorimi i Sherbimit tej qellimit te autorizuar te hyrjes qe u eshte dhene ju nga ikub.al menjehere perfundon lejen ose licencen. Ne menyre per te lidhur, perbere, kopjuar, duplikuar, shfaqur ose per te bere perdorime derivative te Sherbimit ose te cdo Permbajtje te bere te mundshme nepermjet Sherbimit per qellime te tjera (duke perfshire qellimet komerciale) jo te deklaruara ketu, ju se pari duhet te merrni nje licence nga ikub.al.
 
 
13. PERFUNDIMI I SHERBIMIT
 
Ju bini dakord qe ikub.al, ka te drejte (por jo detyrim) per te fshire ose caktivizuar llogarine tuaj, bllokoje email-in tuaj ose adresen IP, ose ndryshe te perfundoje aksesin tuaj ose perdorimin te Sherbimit (ose ndonje pjese), menjehere dhe pa njoftuar, dhe te zhvendose dhe te beje te pavleshme Permbajtjen brenda Sherbimit, per cdo arsye, duke perfshire pa kufizime nese ikub.al beson se ju keni vepruar jo drejte me pikat ose shpirtin e TOU. Me tej, ju bini dakord se ikub.al nuk do te jete i drejte me ju per perfundimin e aksesit tuaj ne sherbim. Ju bini dakord te mos perpiqeni te perdorni Sherbimin pas perfundimit.
 
Pavaresisht per sa me siper, nese kane kaluar 12 muaj nga hyrja e fundit ne llogarine tuaj, ikub.al ne diten vijuese do ta fshije ose caktivizoje ate.
 
Me fshirjen ose caktivizimin e llogarise, ikub.al do te fshije te dhenat Tuaja personale qe keni dhene ne momentin e krijimit te saj.
 
14. TE DREJTAT E PASURISE
 
Sherbimi eshte i mbrojtur ne maksimumin e lejuar nga ligji i se drejtes se autorit dhe marrveshjet nderkombetare. Permbajtja e shfaqur ne ose nepermjet Sherbimit eshte e mbrojtur nga e drejta e autorit si nje pune kolektive dhe/ose e renditur, ne perputhje me ligjin e se drejtes se autorit, dhe konventave nderkombetare. Cdo riprodhim, modifikim, krijimi i puneve derivate nga ose rishperndarje e faqes ose punes kolektive, dhe/ose kopimi ose riprodhimi  I faqes ose ndonje pjese e serveri tjeter ose vendodhje per riprodhim te metejshem ose rishperndarje eshte e ndaluar pa pelqimin  me shkrim te ikub.al. Ju me tej pranoni te mos prodhoni, duplikoni ose te kopjoni Permbajtjen nga Sherbimi pa pelqimin me shkrim te ikub.al, dhe bini dakord te pranoni cilendo dhe te gjitha njoftimet e se drejtes se autorit te shfaqura ne sherbim. Ju nuk mund te cgrumbulloni ose te corganizoni, ose te perpiqeni te zbuloni ndonje kod burimi qe permban Sherbimi. Ju pranoni te mos prodhoni, duplikoni, kopjoni, shisni, rishisni ose perdorni per ndonje qellim komercial, cdo aspect te Sherbimit.
Megjithese ikub.al nuk pretendon pronesi te permbajtjes qe postojne perdoruesit e tij, duke postuar Permbajtjen ne ndonje zone publike te Sherbimit, ju automatikisht garantoni, dhe perfaqesoni dhe perligjni se ju keni te drejten ti garantoni ikub.al nje licence te pakthyeshme, te vazhdueshme, jo-ekskluzive, te paguar per te perdorur, kopjuar, performuar, shfaqur, dhe te shperndaje Permbajtjen dhe per te pergatitur pune derivative, ose te inkorporuara ne pune te tjera, te Permbjtjes dhe te garantoje dhe autorizoje nenlicenca. Duke postuar Permbajtjen ne ndonje zone publike te Sherbimit, ju automatikisht i garantoni ikub.al te gjithe te drejtat te nevojshme per te ndaluar ndonje eksplorim te Permbajtjes ne sherbim nga cdo pale per cfardo lloj arsyeje.
 
 
15. MUNGESA E GARANCIVE
 
JU BINI DAKORD SE PERDORIMI I FAQES IKUB.AL DHE SHERBIMI ESHTE PLOTESISHT NE PERGJEGJESINE TUAJ. FAQJA IKUB.AL SITE DHE SHERBIMI JANE OFRUAUR NE BAZE TE "SI ESHTE" OSE "SI E DISPONUESHME", PA NDONE GARANCI TE CDO LLOJI. TE GJITHA GARANCITE E SHPREHURA DHE TE IMPLIKUARA, DUKE PERFSHIRE, POR PA U KUFIZUAR, GARANCITE E SHITJES, PER NJE QELLIM TE VECANTE DHE MOS-SHKELJEN E TE DREJTAVE TE PRONESISE JANE SHPREHIMISHT TE MOHUARA NE TERESINE E LEJUAR NGA LIGJI. PER AQ SA LEJOHET NGA LIGJI, IKUB.AL MOHON CDO GARANCI PER SIGURINE, BESUESHMERINE, KOHEZGJATJEN, SAKTESINE, DHE PERFORMANCEN E IKUB.AL SITE DHE SHERBIMIT. PER AQ SA LEJON LIGJI, IKUB.Al MOHON CDO GARANCI PER SHERBIMET E TJERA OSE TE MIRAT TE MARRA NEPERMJET OSE REKLAMUAR NE IKUB.AL OSE SITE-ET OSE SHERBIMIN, OSE TE MARRE NGA NDONJE LIDHJE NE IKUB.AL SITE.  PER AQ SA LEJON LIGJI, IKUB.AL MOHON CDO GARANCI PER VIRUSE OSE KOMPONENTE TE TJERE DEMTUES NE LIDHJE ME IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIN.
 
16. KUFIZIMET E PERGJEGJESISE
 
NE ASNJE RRETHANE IKUB.AL DO TE JETE PERGJEGJES PER DEMTIMET DIREKTE, INDIREKTE, INCIDENTALE, SPECIALE, (EDHE NESE IKUB.AL ESHTE KESHILLUAR PER MUNDESINE E DEMTIMEVE TE TILLA), DUKE REZULTUAR NGA CDO ASPEKT I PERDORIMIT TUAJ TE IKUB.AL SITE OSE TE SHERBIMIT, EDHE KUR DEMTIMET BEHEN NGA KEQPERDORIMI I IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIT, NGA PAMUNDESIA E PERDORIMIT TE IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIT, OSE NDERPRERJES, PEZULLIMIT, MODIFIKIMIT, ALTERNIMIT, OSE PERFUNDIMIT TE IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIT. KUFIZIME TE TILLA DO TE APLIKOHEN GJITHASHTU DUKE PATUR PARASYSH DEMTIMET TE BERA PER ARSYE TE SHERBIMEVE TE TJERA OSE PRODUKTEVE TE MARRA NEPERMJET OSE REKLAMUAR NE LIDHJE ME IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIT OSE CDO LIDHJEJE NE IKUB.AL SITE, ASHTU SI DHE PER ARSYE TE NDONJE INFORMACIONI OSE KESHILLE TE MARRE NEPERMJET OSE REKLAMUAR NE LIDHJE ME IKUB.AL SITE OSE SHERBIMIN OSE CDO LIDHJEVE NE IKUB.AL SITE. KETO KUFIZIME DO TE APLIKOHEN PER AQ SA E LEJON LIGJI.
 
17. MBROJTE NDAJ DENIMEVE
 
Ju bini dakord te siguroni dhe konsideroni ikub.al, oficeret e tij, zevendesuesit, lidhjet, pasardhesit, drejtoret, oficeret, agjentet, sherbimet e bera, funizuesit dhe punonjesit, te pafajshem ndaj cdo pretendim ose kerkese, duke perfshire pagesat e arsyeshme te avokateve dhe kostot e gjykates, te bera nga nje pale e trete ne lidhje me Permbajtjen qe ju pranoni, postoni ose e beni te vlefshme nepermjet Sherbimit, perdorimit tuaj te Sherbimit, dhunimin tuaj ndaj TOU, shkeljen tuaj te ndonje prezantimi ose paralajmerimi ose dhunimi juaj i cdo te drejte ose ndonje tjeter.
 
 
18. INFORMACIONI I PERGJITHSHEM
 
TOU perben te gjithe marreveshjen midis jush dhe ikub.al dhe drejton perdorimin tuaj te Sherbimit, duke prevaluar cdo marveshje te meparshme ndermjet jush dhe ikub.al. TOU dhe mardhenia midis jush dhe ikub.al do te drejtohet nga ligjet e Republikes se Shqiperise pa marre parasysh parashikimet per konfliktin e ligjeve. Ju dhe ikub.al bini dakord te pranoni juridiksionin e gjykatave qe ndodhen ne Rrethin Gjyqesor Tirane. Deshtimi i ikub.al per te ushtruar ose forcuar cdo te drejte ose mase te TOU nuk do te perbeje heqje dore nga keto te drejta ose parashikime. Nese ndonje parashikim i TOU gjendet i pavlefshem nga gjykata e caktuar si kopetente, palet jane dakord se gjykata duhet te perpiqet ti jape efekt qellimeve te paleve sic tregohet ne parashikim, dhe parashikimet e tjera te TOU mbeten ne fuqi dhe me efekt te plote. Ju pranoni se pavarsisht cdo statusi ose parashikimi ligjor te kundert, cdo ankese ose shkak i veprimit te shkaktuara nga perdorimi i Sherbimit ose te TOU duhet te parashkruhet brenda (1) viti pas lindjes se te drejtes se  ankesave te tilla ose veprimeve.
 
 
19. DHUNIMI I KUSHTEVE DHE DEMTIMET E LIKUIDUARA
 
Ju lutem raportoni cdo dhunim te TOU, duke shenuar Postimet per rishikim, ose duke derguar email tek:
 
info@ikub.al
 
deshtimi yne per te vepruar ne lidhje me shkeljet e kryera nga ju ose te tjere nuk shuan te drejten tone per te vepruar ne lidhje me shkelje te ngjashme.
 
Ju kuptoni dhe pranoni se, per shkak se demtimet jane shpesh te veshtira per tu matur, nese eshte e nevojshme per ikub.al per te bere veprime ligjore per te forcuar kushte te tilla, ju do ti paguani ikub.al-it shumat e meposhtme si likuidim i demtimeve, te cilen ju e pranoni si vleresime te arsyeshme te demtimeve te ikub.al-it per shkelje specifike te ketyre Kushteve:
 
 Nes ju postoni nje mesazh i cili (1) impresionon cdo person ose subject; (2) eshte deklarim i rreme ose keqprezantim i lidhjeve me nje person ose subject; ose perfshin informacion personal ose identifikues per nje person tjeter pa miratimin eksplicit te ketij te fundit, ju bini dakord ti paguani ikub.al-it njemije dollare Amerikane (1.000) per cdo mesazh te tille. Ky parashikim nuk aplikohet per Permbajtje e cila perben nje imitim te ligjshem te figurave publike.
 
b. Nese ikub.al vendos kufizime ne frekuencen me te cilen ju mund te hyni ne sherbim, ose perfundoni hyrjen ose perdorimin ne sherbim, ju bini dakord ti paguani ikub.al nje qind dollare Amerikane ($100) per cdo mesazh te postuar duke kaluar limitin ose per cdo dite ne te cilen ju hyni ne ikub.al duke kaluar limite te tilla, per cilindo qe eshte me I larte.
 
c. Nese ju dergoni reklama me email tek ikub.al, adresa email-i ose nepermjet sistemeve kompjuterike te ikub.al, ju jeni dakord te paguani njezete e pese dollare Amerikane ($25) per email-e te tilla.
 
d. Nese ju postoni Permbajtjen duke dhunuar TOU, ju pranoni ti paguani ikub.al nje qind dollare Amerikane ($100) per cdo artikull te postuar te Permbajtjes. ikub.al mund te zgjedhe te perdore nje paralajmerim perpara se te pranoje demtimet.
 
e. Nese ju jeni nje Agjent Postimi qe perdorni Sherbimin ne dhunim te TOU, si rrjedhim i ndonje demtimi sipas klauzoles (d), ju pranoni ti paguani ikub.al nje qind dollare Amerikane ($100) per cdo dite  dhe cdo artikull te postuar ne dhunim te TOU.  Nje Agjent Postimi do te konsiderohet gjithashtu si nje agjent i pales qe angazhoi Agjentin e Postimit te aksesonte Sherbimin ( Drejtuesi) dhe Drejtuesin  (duke e angazhuar Agjentin e Postimit ne dhunimin e TOU) pranon ti paguaje ikub.al-s nje tjeter shume prej nje qind dollare Amerikane ($100) per cdo artikull te postuar nga agjenti i Postimit ne emer te Drejtuesit duke dhunuar TOU.
 
f. Nese ju mblidhni, shfaqni, kopjoni, duplikoni, riprodhoni, ose ne te kundert theksoni per cdo qellim Permbajtjen (pervec Permbajtjes suaj) ne dhunim te ketyre Kushteve pa lejen me shkrim te ikub.al, ju pranoni ti paguani ikub.al tre mije dollare Amerikane ($3,000) per cdo dite ne te cilen ju u angazhuat per sjellje te tille.
 
Ne te kundert, ju bini dakord te paguani demtimet ikub.al, ne ate mase qe demi te jete llogaritur mire. Pavaresisht te cdo parashikimi tjeter te ketyre Kushteve, ikub.al ka te drejten te kerkoje rregullimin e performances specifike te cdo kushti te permbajtur ne keto kushte, ose nje urdher ndalimi gjyqesor te perkoheshem ose perfundimtar kunder shkeljes te cdo njerit prej ketyre kushteve, ose ne ndihme te ushtrimit te cdo prerogative te parashikuar ne keto kushte ose te cdo kombinimi te tyre.
 
20. FEEDBACK-u
 
Ne i mirepresim pyetjet dhe komentet tuaja mbi kete dokument ne faqen e kontaktit http://kompania.ikub.al/kontakt.aspx

 

loading...
Shfleto artikuj te tjere per: IKUB

 


Shfleto artikuj te tjere per: IKUB
Postuar nga: argjenti
ikub #:
1002150117
Copyright © 2006 - ikub.al shpk, All Rights Reserved