Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 248, datë 10.04.1998 të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore dhe lokale, si dhe të njësive që varen prej tyre".
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 25
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 20.01.2001
Data e aprovimit te Aktit: 20.01.2001
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 2
Data e fletores zyrtare: 13.02.2001
Aktiviteti: Kontabiliteti
Propozuar nga: Ministria e Financave,Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Në vendimin nr.248, datë 10.4.1998, të Këshillit të Ministrave, bëhen shtesa dhe ndryshime:
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM

Nr. 25 datë 20.1.2001

PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.248, DATE 10.4.1998 TE KESHILLIT TE MINISTRAVE "PER MIRATIMIN E PLANIT KONTABEL PUBLIK, PER ORGANET E PUSHTETIT LOKAL, INSTITUCIONET SHTETERORE, QENDRORE DHE LOKALE, SI DHE TE NJESIVE QE VAREN PREJ TYRE "


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, 5 dhe 74, të ligjit nr.7661, datë 19.1.1993, "Për kontabilitetin", me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr.248, datë 10.4.1998, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1 . Në titullin e projektit dhe kudo në vendim fjala "...lokale..." ndryshohet dhe zëvendësohet me fjalën "...vendore..."
2. Në planin kontabël publik të organeve të pushtetit vendor, të institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore, si dhe të njësive që varen prej tyre, bëhen shtesat dhe ndryshimet sipas materialit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Pas pikës 6 shtohet pika 6/1, me këtë përmbajtje: 6/1. Organet e qeverisjes vendore duhet të depozitojnë llogaritë vjetore në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Degët e thesarit në rrethe, dorëzojnë, në Ministrinë e Pushtetit Lokal, një kopje të llogarisë përmbledhëse vjetore për organet e qeverisjes vendore.".
4. Në pikën 7, pas fjalëve "Ngarkohet Ministria e Financave..." shtohen fjalët: "..të përcaktojë modelin e pasqyrave financiare dhe aneksin e llogarisë vjetore të subjekteve, që i nënshtrohen këtij vendimi dhe?."

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në "Fletoren zyrtare".


KRYEMINISTRI
ILIR META

NDRYSHIME E SHTESA NE PLANIN KONTABEL PUBLIK TE ORGANEVE TE PUSHTETIT LOKAL, INSTITUCIONEVE SHTETERORE QENDRORE DHE LOKALE, SI DHE TE NJESIVE QE VAREN PREJ TYRE" ,

Ne Planin Kontabël Publik te organeve te pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore dhe lokale, si dhe te njësive qe varen prej tyre, te miratuar me vendimin e Këshillit te Ministrave nr. 248, date 10.04.1998, kryhen shtesa dhe ndryshime si me poshtë:
1. Struktura e llogarive te Planit Kontabël Publik dhe funksionimi i llogarive kontabël është i njëjtë për te gjithë subjektet qe i nënshtrohen zbatimit te vendimit nr.248, date 10.04.1998.
2. Nga struktura e përgjithshme, subjektet e mësipërme te përdorin llogarite kontabël, qe janë te nevojshme për ushtrimin normal te veprimtarisë se tyre.
3. Ne Planin Kontabël Publik shprehjet "organizmat lokale" dhe "organet e pushtetit lokal" zëvendësohen me shprehjen " subjektet qe i nënshtrohen mbajtjes se Planit Kontabël Publik" . Ne kete vendim për shkurtim është përdorur termi "institucion".
4. Ne faqen 8, pika b, paragrafi 1, te hiqet shprehja "(llogarite e klasës 7)" ; ne paragrafin 2 te hiqet shprehja "(Llogarite e klasës 6)"; .
5. Ne faqen 9, pika d, paragrafi 1, shtohet fraza "Struktura e Llogarive te Planit Kontabël Publik qe evidenton sipas natyrës operacionet buxhetore te institucionit, ndërtohet ne përputhje me klasifikimin buxhetor ne nivel artikulli". Ne strukturën e llogarive kontabël te institucioneve, bashkëlidhur këtij vendimi, jepen me shkronja italike llogarite e Planit Kontabël Publik te ndryshuara me kete vendim.
6. Ne faqen 9, pika f, paragrafi 2, shprehja ".. .Nenllogaria shtjellohet ne analiza 5 shifrore..." zëvendësohet me ".. .Nenllogaria shtjellohet ne analiza 7 shifrore te rendit rritës..." dhe te shtohet fraza "Ndryshimet dhe shtesat ne nomenklaturën e llogarive janë kompetence e ministrit te Financave" .
7. Ne faqen 69, pika 1 a, paragrafi i pare, pas shprehjes "formati tip i urdhrit për shpenzim " shtohet ".. .si dhe procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij
dokumenti. . . . "
8. Ne faqen 70, pika 1.b, paragrafi i pare, pas shprehjes "formati tip i titullit për te ardhurat " shtohet ".. .si dhe procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe ruajtjes se këtij
dokumenti.. .. "
9. Ne faqen 71, pika 2A.a, shtohet paragrafi i pare "Për ekzekutimin e shpenzimeve te urdhëruara, përpilohet dokumenti urdhër-pagese i cili dorëzohet për miratim ne organet e Thesarit. Formati tip i urdhër-pagesës, procedurat e regjistrimit, qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij dokumenti jepen me udhëzim te ministrit te Financave"
10. Ne faqen 71, pika 2A.b, paragrafi i dyte, pas shprehjes "Kjo procedure përdoret zakonisht kur organet e pushtetit lokal..." shtohet ". ..dhe institucionet buxhetore nacionale kryejnë shpenzime te vogla brenda limitit te arkës, si dhe "
11. Ne faqen 72, pika 2B.b, shtohet një paragraf si vijon: ""Ne llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara para titullit" regjistrohen gjithashtu ne momentin e arkëtimit te ardhurat aksidentale te arkëtuara nëpërmjet arkës. Ne fund te ditës ose te javës (ne vartësi te fluksit te te ardhurave), përpilohet një liste arkëtimi e emërtuar "Titull për konstatimin e te ardhurave", e firmosur nga urdhëruesi. Dy kopje te titullit shoqërojnë derdhjen e te ardhurave ne llogarinë e institucionit pranë Thesarit. Formati tip i titullit për konstatimin e te ardhurave, procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij dokumenti jepet me udhëzim te ministrit te Financave.
Pas konfermes se Thesarit te shoqëruar me origjinalin e titullit liste (te vulosur nga Thesari) kontabilisti procedon me marrjen ne ngarkim te te ardhurave duke debituar llogarinë 487 ne kredi te llogarisë përkatëse te te ardhurave.
12. Ne faqen 32, klasa 1 "Fonde te veta, hua dhe detyrime te ngjashme afatgjate":
- Llogaria 1050 "Fonde baze" ndryshon ne "Llogaria 1010- fonde baze". Kjo llogari
pasqyron vlerën neto te pasurisë se Institucionit ne momentin e kalimit ne sistemin e kontabilitetit te ri publik me 31.12.1998.
- Shtohet llogaria 1011 "Shtesa mbi fondin baze". Kjo llogari merr ne kredi shtesat mbi fondin baze pas datës 1 janar 1999:
. mbetjen kreditore te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme"
ne fund te vitit;
. ndikimin pozitiv ne fund te vitit te ndryshimit te gjendjeve te inventarit ne debi te
llogarisë 842 "Transferimi i te ardhurave";
. shumat qe rezultojnë si teprica inventari ne debi te llogarive përkatëse te aktiveve te
qëndrueshme.
- Shtohet llogaria 1012 "Pakesime te fondit baze" e cila funksionon ne debi për pakesimet e fondit baze pas datës 1 janar 1999:
. për mbetjen debitorë ne fund te vitit te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e
aktiveve te qëndrueshme";
. për vlerën neto te aktiveve te qëndrueshme, te dhëna falas te tretëve, te nxjerra jashtë
përdorimit apo te humbura;
. për ndikimin negativ te ndryshimit te gjendjeve ne fund te vitit ne kredi te llogarisë
841 "Transferim shpenzimesh";
- Shtohet llogaria 1013 "Konsumi i aktiveve te qëndrueshme", llogari e cila zëvendëson llogarinë 108 me te njëjtin emërtim. Kjo llogari pasqyron ne debi kunderpartine e amortizimit te aktiveve te qëndrueshme te institucionit - llogarite 219.
- Hiqet paragrafi i fundit ne llogarinë 10 - Fonde te veta "Ne fund te vitit, normalisht këto llogari duhet te integrohen ne llogarinë 1050 "Fonde baze".
Llogarite 105 dhe 106 ristrukturohen dhe riemërtohen, përkatësisht 105 "Grande te brendshme kapitale" dhe 106 "Grande te jashtme kapitale". Këto llogari kreditohen, gjate vitit, për financimet dhe grandet për investime te marra ne likuiditete ose ne natyre me kunderparti llogarinë 520 "Disponibilitete ne Thesar" ose llogarite përkatëse te aktiveve te qëndrueshme, sipas rastit. Këto llogari debitohen ne fund te vitit për fondet për investime ne proces (te pakapitalizuara), ne kredi te llogarive përkatëse 140 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit"ose 141 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve", sipas rastit (operacion jobuxhetor). Këtu përjashtohen fondet e financuara nga buxheti i shtetit, te cilat janë regjistruar gjate vitit ne llogarinë 476 "Te ardhura te përcaktuara për t'u përdorur". Periodikisht dhe ne fund te vitit llogaria 476 debitohet ne kredi te llogarisë 105 "Grande te brendshme kapitale" ose llogarive te grupit 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime" për shumën e fondeve te buxhetit, te shpenzuara për investime gjate periudhës.
- Ne përshkrimin e funksionimit te llogarisë 106, shtohet fjalia "- ne debi te llogarisë
520 "Disponibilitete ne Thesar" për grandet ne likuiditete".
- Hiqet paragrafi i fundit ne llogarinë 106 : "Llogaria 106 debitohet me përfshirjen e
ndihmave ne llogarinë e fondeve baze - llogaria 1050 "Fonde baze".
- Llogaria 107 riemërtohet "Aktive te qëndrueshme te caktuara ne përdorim". Ne faqen 34, termi "Kunderpartine" zëvendësohet me "vlerën neto".
- Llogaria 111, faqe 34, përcaktohet "Fonde rezerve për shpenzime korrent".
- Llogaria 116, faqe 35, emërtohet "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme", si dhe ristrukturohet. Funksionimi i kësaj llogarie përcaktohet si vijon: Llogaria 116 pasqyron ne kredi:
. operacionet buxhetore për te ardhurat nga shitja e aktiveve te qëndrueshme te
institucionit (çmimi i shitjes) ne debi te llogarive te te tretëve ose financiare;
. mbetjen debitorë te kësaj llogarie, ne fund te vitit, ne debi te llogarisë 1012
"Pakesime te fondeve baze" (operacion jobuxhetor).
Kjo llogari debitohet:
. për vlerën neto te aktiveve te qëndrueshme te shitura (operacion jobuxhetor) ne kredi
te llogarive përkatëse te aktiveve te qëndrueshme;
. periodikisht ose ne fund te vitit për shumën e derdhur ne buxhet nga te ardhurat e
krijuara (konform akteve ligjore e nënligjore ne fuqi), ne kredi te llogarisë 520
"Disponibilitete ne Thesar";
. ne fund te vitit për mbetjen kreditore qe rezulton ne kete llogari ne kredi te llogarisë
1011 "Shtesa te fondeve baze".
- Llogarite e grupit 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime", faqe 37, riemërtohen ne llogarinë 140 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit" dhe 141 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve". Këto llogari pasqyrojnë ne kredi financimet për investime te papërfunduara, duke debituar llogarite e financimeve 105 (operacione jobuxhetore). Këto llogari debitohen për vlerën e aktiveve te qëndrueshme te përfunduara dhe te dorëzuara ne kredi:
. te llogarisë 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme" për vlerën e
aktiveve te krijuara për te trete;
. te llogarive 105 ose 106 sipas rastit për aktivet e marra ne dorëzim ne institucion.
- Llogaria 16 (faqe 39) "Huamarrje te brendshme afatmesme dhe afatgjate" ristrukturohet. Ky grup llogarish funksionon ne kredi (llogarite 160 -164) për arkëtimin e huase se kontraktuar dhe ne debi (llogarite 165 -169) për shlyerjen e kësteve te principialit te huase se marre me kunderparti llogarite e te tretëve ose financiare.
- Shtohet llogaria 17 "Huamarrje te jashtme" funksionimi i te cilës është i njëjtë me
llogarinë 16.
13. Ne faqen 40 , klasa 2 "Aktive te qëndrueshme" përcaktohet ne përbërje si me poshtë:
- Llogarite e administrimit te aktiveve te qëndrueshme përkatësisht llogarite 20 "Aktive te qëndrueshme te patrupëzuara", llogarite 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", llogarite 25 "Huadhënie dhe nenhuadhenie", 26 "Pjesëmarrje ne kapitalin e vet" llogarite 24 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara te dëmtuara", llogarite 28 "Caktime" dhe llogarite 29 "Zhvlerësimi i aktiveve te Qëndrueshme";
- Llogarite e regjistrimit te operacioneve buxhetore te shpenzimeve për blerjen, krijimin dhe shtimin e aktiveve te qëndrueshme përkatësisht llogarite 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme", llogarite 25 "Huadhënie dhe nenhuadhenie", llogarite 26 "Pjesëmarrje ne kapitalin e vet";
- Ne përshkrimin e llogarisë 20 - "Aktive te patrupëzuara" , faqe 41, paragrafi i pare shtohen fjalët ".. .ne kredi te llogarisë përkatëse 23. "
- Ne përshkrimin e llogarisë 20 - "Aktive te patrupëzuara" paragrafi i dyte shtohet pas fjalisë se pare. "Për institucionet me karakter administrativ amortizimi i aktiveve te patrupëzuara pasqyrohet sipas metodës se rendit ne debi te llogarisë 1013 "Konsumi i aktiveve te qëndrueshme". E njëjta fjali shtohet ne përshkrimin e funksionimit te llogarisë 209 " Amortizimi i aktiveve te qëndrueshme, te patrupëzuara" .
- Llogaria 203 dhe 204 nuk përdoren.
- Ne përshkrimin e funksionimit te llogarive 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", skema e shitjes se aktivit te qëndrueshëm (faqe 44) ndryshon si vijon:
Për dorëzimin e aktivit (ne baze te aktit te dorëzimit ose fletëdaljes)
* llogaria përkatëse e aktivit (grupi 21) kreditohet për vlerën bruto te aktivit ne debi te llogarisë se amortizimit përkatës - llogarite 219 për amortizimin e akumuluar te saj, dhe ne debi te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e AQ" për vlerën e mbetur te aktivit.
Për konstatimin e te ardhurave nga shitja (ne baze te faturës se shitjes dhe titullit te te
ardhurave bashkëngjitur)
* kreditohet llogaria 116 "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme" ne debi te
llogarisë 411 "Klientë".
- Ne përshkrimin e funksionimit te llogarive 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", skema e blerjes se aktivit te qëndrueshëm (faqe 43) ndryshon si vijon: " Operacioni buxhetor i blerjes (me dokumentet justifikues dhe urdhër shpenzimin bashkëngjitur) pasqyrohet ne debi te llogarisë përkatëse 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme" dhe ne kredi te llogarisë 404 "Furnitorë për aktive te qëndrueshme". Fakti i hyrjes ne institucion ose i marrjes ne dorëzim te aktivit te qëndrueshëm pasqyrohet (ne baze te fletëhyrjes ose te marrjes ne dorëzim) ne debi te llogarisë përkatëse te aktivit 21 dhe ne kredi te llogarisë përkatëse 23.
- Strukturimi i llogarisë 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme"(faqe 45) si dhe përshkrimi i funksionimit te saj ndryshon si vijon: "Kjo llogari regjistron ne debi operacionet buxhetore për blerjen, krijimin dhe shpenzimet shtese (rikonstruksionet dhe përmirësimet qe çojnë ne rritjen e vlerës se aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara), duke kredituar llogarite e te tretëve, financiare ose llogarite 782 "Punime ne ekonomi" sipas rastit. Ajo kreditohet me hyrjen efektive te aktiveve ne institucion, ose me marrjen ne dorëzim te aktiveve te përfunduara, ne debi te llogarive përkatëse te aktiveve te qëndrueshme. Gjithashtu llogaria 23 kreditohet ne debi te llogarive 105 "Grande te brendshme", 106 "Grande te huaja", 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime" për dorëzimin e aktiveve te krijuara nga institucioni për te trete.
Ne fund te vitit teprica debitorë e kësaj llogarie jep shumën e investimeve te papërfunduara ose te pa bëra hyrje ne institucion.
- Ne përshkrimin e llogarisë 24 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara te dëmtuara" (faqe 46) përcaktohet "Llogaria 24 përshkruan operacionet lidhur me aktivet e trupëzuara te dëmtuara qe ndodhen ne magazine përkohësisht ose tërësisht jashtë përdorimit deri ne vënien përsëri ne përdorim pas rikonstruksionit ose daljen jashtë përdorimit te tyre. Kjo llogari
a) debitohet për vlerën kontabël neto te aktivit te trupëzuar te dëmtuar ne kredi te llogarive përkatëse te grupit te llogarive 21 "Aktive te trupëzuara";
b) debitohet për vlerën e rikonstruksionit ose punimeve shtese ne kredi te llogarive përkatëse 23;
c) kreditohet për vlerën e mbetur ne debi te llogarisë 1011"Pakesime te fondit baze" për daljen jashtë përdorimit te aktivit;
d) kreditohet për vlerën e krijuar, ne debi te llogarive përkatëse 21 me kalimin e aktivit ne përdorim pas rikonstruksionit.
- Llogarite 25 (faqe 46) ristrukturohen ne përputhje me klasifikimin buxhetor (nomenklatura bashkëngjitur). Llogarite 250, 251 regjistrojnë, ne kredi, operacionet buxhetore te arkëtimit te principialit te huase se dhënë te tretëve. Llogarite 255 deri 259 regjistrojnë ne debi operacionet buxhetore te dhënies se huase te tretëve. Si kunderparti shërbejnë llogarite e te tretëve ose financiare.
- Llogarite 26 "Tituj dhe vlera" (faqe 47) ristrukturohen ne përputhje me klasifikimin buxhetor (nomenklatura bashkëngjitur). Llogarite 260, 261 262, 264 regjistrojnë ne kredi operacionet buxhetore te arkëtimit te te ardhurave nga shitja e titujve te portofolit. Llogarite 265 deri 269 regjistrojnë ne debi operacionet buxhetore te blerjes se titujve te portofolit.
14. Ne faqen 49, llogarite e klasës 3 "Llogarite e gjendjeve te inventarit dhe te prodhimit ne proces", përkatësisht llogarite 312 "Materiale te tjera"dhe 32 "Objekte inventari" ristrukturohen ne përputhje me riorganizimin e llogarive te shpenzimeve për materiale - llogaria 602 "Mallra dhe shërbime te tjera". Funksionimi i llogarive te kësaj klase nuk ndryshon.
15. Ne faqen 50, klasa 4 "Llogarite e te tretëve" riemërtohet "Llogarite e marrëdhënieve me te tretet". Funksionimi i disa llogarive ndryshon si vijon:
- Mënyra e konstatimit te detyrimit te institucionit ndaj personelit. Te gjitha ndalesat nga paga bruto e punonjësve pasqyrohen ne debi te llogarisë 600 "Paga, shpërblime dhe shpenzime te tjera personeli", me kunderparti llogarite përkatëse te te tretëve për te cilët është bere ndalesa.
. Përkatësisht:
- Llogaria 421 "Personeli- paga për t'u paguar" dhe 425 "Personeli-shpërblime për tu paguar"merr ne kredi detyrimet e institucionit ndaj personelit për shumën neto te tyre ne debi te llogarisë se shpenzimeve 6001 "Paga te personelit te përhershëm" dhe 6009 "Shpenzime te tjera shpërblime" .
- Ne llogarinë 423 "Paradhënie personelit" pas fjalëve ".. .për shlyerjen nëpërmjet ndalesave nga paga..." shtohet shprehja "..., për shlyerjen nëpërmjet dokumenteve justifikues te pagesave me leke ne dore,..."
- Ne llogarinë 427 "Ndalesa nga paga për detyrime ndaj te tretëve" zëvendësohen fjalët "...,ne debi te llogarisë 421 "Pagat e personelit"." me "..., ne debi te llogarisë "Shpenzime për paga"."
- Ne llogarinë 429 "Deficite dhe gjoba personale" shtohet paragrafi i dyte "..., ose ne debi te llogarisë "Humbje nga mosarkëtimi i te ardhurave" për kalimin ne shpenzime te tyre me vendim te organit kompetent. ";
- Ne llogarinë 4311 "Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne shtet" shtohet paragrafi i trete "Kjo llogari kreditohet për marrjen ne ngarkim te detyrimit për derdhjen e tatimeve mbi te ardhurat e personelit ne debi te llogarisë "Shpenzime për paga personeli dhe kreditohet për shlyerjen e detyrimit ne kredi te llogarisë se Thesarit. ";
- Ne llogarinë 435 "Sigurime shoqërore" dhe 436 "Sigurime shëndetësore" zëvendësohet shprehja "..(llogaria 421).." me "..(llogaria 6001 "Paga te personelit te përhershëm")..."
- Llogaria 434 "Marrëdhënie me Shtetin" funksionon me dy nenllogari përkatësisht:
a) 4341 "Marrëdhënie me shtetin - Kreditor" e cila pasqyron detyrimet e institucionit
kundrejt shtetit nga te ardhurat për tu arkëtuar. Kjo llogari kreditohet ne fund te periudhës ushtrimore ne debi te llogarisë 842 "transferim i te ardhurave" dhe debitohet me derdhjen efektive te te ardhurave ne buxhet ne kredi te llogarisë 520 "Disponibilitete ne Thesar".
b) 4342 "Marrëdhënie me Shtetin debitor", e cila pasqyron te drejtat e institucionit kundrejt shtetit për detyrime ndaj te tretëve për tu paguar me fonde buxhetore ne periudhat ushtrimore pasardhëse . Kjo llogari debitohet ne fund te periudhës ushtrimore ne kredi te llogarisë 841 "Transferim i shpenzimeve" dhe kreditohet paralelisht me likuidimin faktik te detyrimeve ndaj te tretëve, ne debi te llogarisë 476 "Te ardhura te caktuara për tu përdorur".
16. Ne faqen 61, klasa 5 "Llogarite financiare" ndryshon si vijon: - Llogaria 568 "Disponibilitete ne Thesar" zëvendësohet me llogarinë 520 "Disponibilitete ne Thesar". Kjo llogari, e ndërtuar për te pasqyruar marrëdhëniet e institucionit me sistemin e Thesarit, regjistron te gjithë pagesat dhe arkëtimet e institucionit ne llogarinë tij ne Thesar.
17. Ne faqen 62 , klasa 6 "Shpenzime sipas natyrës" strukturohet ne nivel grupi llogarish si me poshtë:
60 - "Shpenzime korrent". Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te shpenzimit bashkëngjitur urdhrit te shpenzimit te nxjerre nga urdhëruesi, ne këto llogari regjistrohen ne debi operacionet buxhetore te shpenzimeve sipas natyrës, duke kredituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet ose financiare sipas rastit.
63 - "Ndryshimi i gjendjeve te inventarit". Ky grup regjistron operacione jobuxhetore dhe zëvendëson llogarinë 603 "Ndryshimi i gjendjeve". Funksionimi i llogarive te këtij grupi nuk ndryshon.
64 - "Shpenzime ne natyre". Ky grup regjistron kunderpartine e financimit apo transferimit ne natyre te aktiveve qarkulluese te institucionit nga institucione brenda ose jashtë sistemit (operacion jobuxhetor). Ky operacion kryhet paralelisht me regjistrimin e hyrjeve te materialeve ne magazinën e institucionit marres ne debi te llogarisë 64 dhe ne kredi te llogarisë 74 "Financime ne natyre" .
65 "Shpenzime financiare te brendshme" dhe 66 "Shpenzime financiare te jashtme". Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te shpenzimit, bashkëngjitur urdhrit te shpenzimit te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari regjistrohen, ne debi, operacionet buxhetore te shpenzimeve financiare sipas natyrës, duke kredituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet ose financiare sipas rastit.
67 - "Shpenzime te jashtëzakonshme" .Ne kete grup llogarish regjistrohen operacione jobuxhetore qe i përkasin korrigjimeve apo sistemimeve te gabimeve te viteve te kaluara, e te tjera te kësaj natyre.
68 - "Kuota te amortizimit dhe shuma te parashikuara te shfrytëzimit". Regjistron operacione jobuxhetore për institucione me drejtim ekonomik. Funksionimi i tyre nuk ndryshon me kete vendim
18. Ne faqen 63, klasa 7 "Te ardhurat sipas natyrës" strukturohet ne nivel grupi llogarish si me poshtë:
70. "Tatime", 71 "Te ardhura jotatimore". Këto grope llogarish janë strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te te ardhurave bashkëngjitur titullit te te ardhurave te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari konstatohen ne kredi te ardhurat sipas natyrës (operacione buxhetore), duke debituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet, llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara përpara titullit", ose llogarite financiare sipas rastit.
72 "Grande korrent te përgjithshëm". Ne kete llogari përfshihen sponsorizime nga te tretet për funksionim si dhe financimet e përdorura nga buxheti i shtetit për funksionimin e institucionit ne debi te llogarisë se disponibiliteteve ne Thesar.
73. "Ndryshimi i gjendjeve te inventarit" - Ky grup regjistron operacione jobuxhetore dhe zëvendëson llogarinë 703 "Ndryshimi i gjendjeve". Funksionimi i llogarive te këtij grupi nuk ndryshon.
74. "Financime ne natyre". Ky grup regjistron ne kredi vlerën e financimit apo transferimit ne natyre te aktiveve qarkulluese te institucionit nga institucione brenda dhe jashtë sistemit ne debi te llogarisë 64 "Shpenzime ne natyre" (operacion jobuxhetor).
76. "Te ardhura financiare" - Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te te ardhurave bashkëngjitur titullit te te ardhurave te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari konstatohen ne kredi operacionet buxhetore te te ardhurave financiare sipas natyrës, duke debituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet, llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara përpara titullit", ose llogarite financiare sipas rastit.
77. "Te ardhura te jashtëzakonshme". Ne kete grup llogarish regjistrohen operacione jobuxhetore qe i përkasin korrigjimeve apo sistemimeve te gabimeve te viteve te kaluara, etj te kësaj natyre.
78. "Punime për investime dhe rimarrje te shumave te parashikuara." Regjistron operacione jobuxhetore. Funksionimi i tyre nuk ndryshon me kete vendim
19. Ne kapitullin "Mbyllja dhe kontrolli i regjistrimeve" pika 1, shfuqizohet.
20. Kapitulli "Mbyllja dhe kontrolli i regjistrimeve" pika 2, ndryshohet si vijon:
A. Hartimi i llogarisë përfundimtare te vitit ushtrimor hartohet ne disa ekzemplare: Organet e pushtetit vendor përgatisin:
- një kopje për vete institucionin hartues,
- një kopje për inspektorin e kontabilitetit ne rreth,
- një kopje për zyrën e statistikës,
- një kopje për prefekturën ose qarkun,
- një kopje ne Ministrinë e Pushtetit Lokal.
Institucionet buxhetore nacionale te rrethit përgatisin:
- një kopje për vete institucionin përkatës,
- një kopje për inspektorin e kontabilitetit ne rreth,
- një kopje për statistikën.
- një kopje ne institucionin qendror te linjës,
- një kopje për prefekturën ose qarkun.
B. Institucionet qendrore hartojnë përveç llogarisë se tyre si institucion
edhe llogarinë përmbledhëse te linjës ne disa ekzemplare:
- një kopje ruhet ne institucionin qendror,
- një kopje për statistikën,
- një kopje për Ministrinë e Financave,
- një kopje për Kontrollin e Larte te Shtetit.
C. Inspektoret e kontabilitetit hartojnë llogarinë përmbledhëse për organet e pushtetit lokal
te rrethit .
- një kopje ruhet ne degën e Thesarit te rrethit;
- një kopje dorëzohet pranë Ministrisë se Financave.
- një kopje për statistikën,
- një kopje për prefekturën ose qarkun

NOMENKLATURA E LLOGARIVE TE PLANIT KONTABEL PUBLIK

KLASA 1

FONDE TE VETA, HUA DHE DETYRIME TE NGJASHME AFATGJATE

10 FONDE TE VETA

101 Fonde baze
1010 Fondi baze (ne momentin e integrimit)
1011 Shtesa te fondit baze
1012 Pakesime te fondit baze
1013Konsumi i aktiveve te qëndrueshme

105 GRANTE TE BRENDSHME KAPITALE

1050 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
10500 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
105000 Artikujt identifikojnë projektin specifik
1051 Nga nivele te tjera te qeverisjes
10510 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
105100 Artikujt identifikojnë projektin specifik
1052 Kontribute te te tretëve për investime
10520 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
105200 Artikujt identifikojnë projektin specifik
1053 Te tjera
1059 Grande te brendshme kapitale ne natyre
10590 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
10591 Nga nivele te tjera qeverisjeje
10592 Te tjera ne natyre

106 GRANTE TE HUAJA KAPITALE

1060 Nga qeveri te huaja
10600 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
106000 Artikujt identifikojnë projektin specifik
1061 Nga institucione ndërkombëtare
10610 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
106100 Artikujt identifikojnë projektin specifik
1069 Grande te huaja kapitale ne natyre
10690 Nga qeveri te huaja
10691 Nga institucione ndërkombëtare

107 AKTIVE TE QENDRUESHME TE CAKTUARA NE PERDORIM
109 REZERVA NGA RIVLERESIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA.
11 Fonde te tjera te veta
111 Fonde rezerve për shpenzime korrent
115 Caktim fondi për investime nga rezultati i funksionimit te vitit
116 te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme

1160 Shitja e aktiveve te patrupëzuara.
116001 E drejta e koncesionit te pyjeve
116002 E drejta e peshkimit ne ujerat kombëtare
116003 E drejta e shfrytëzimit te mineraleve dhe karburanteve
116004 E drejta e shfrytëzimit te ujit
116009 Te tjera

1161 Shitja e aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara.
116101 Ndërtesa
116102 Automjete
116103 Pajisje te përgjithshme
116104 Pajisje për qëllime te veçanta
116199 Te tjera

1162 Shitja e tokës
116201 Urbane
116202 Rurale

1163 Shitja e rezervave shtetërore strategjike dhe emergjente
116301 Sheqer
116302 Grurë
116303 Vaj
116309 Te tjera

12. REZULTATI I MBARTUR
121 Rezultati i mbartur i seksionit te funksionimit

13. SUBVENCIONE TE JASHTEZAKONSHME

130 Subvencione për investime te derdhura ose për tu derdhur
138 Amortizimi i subvencioneve

14. PJESEMARRJE TE INSTITUCIONIT NE INVESTIME

140 - Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit
141 - Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve

15. SHUMA TE PARASHIKUARA PER RREZIQE E SHPENZIME
16. HUAMARRJE E BRENDSHME DHE TE TJERA TE NGJASHME

160 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE (TE HYRA)
1600 Bono thesari
1601 Obligacione
1602 Te tjera

161. TE TJERA HUAMARRJE TE BRENDSHME (TE HYRA)
1610 Hua nga i njëjti nivel qeverisjeje
1611 Hua nga nivele te tjera qeverisjeje
1612 Hua nga sistemi bankar

165 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE TE QEVERISE (TE DALA) 1650 Bono thesari
1651 Obligacione
1652 Te tjera

166 HUAMARRJE TE TJERA TE BRENDESHME (TE DALA)

1660 Hua nga i njëjti nivel i qeverise
166000 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase
1661 Hua nga te tjera nivele te qeverise
166100 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase
1662 Hua nga sistemi bankar
166200 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase

16. HUAMARRJE E HUAJ

170 QEVERI TE HUAJA (TE HYRA)
1700 1talia
170000
1701 Gjermania
170100
1702 Greqia
170200
1703 Kuvajt
170300
1704 Japoni
170400
1705 Kine
170500
1709 Qeveritë e huaja te tjera
170900

171 INSTITUCIONET NDERKOMBETARE (TE HYRA)

1710 Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim (BERZH)
171000
1711 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
171100
1712 Banka Botërore (IDA)
171200
1713 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
171300
1714 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IF AD)
171400
1715 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
171500
1716 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
171600
1719 Institucione ndërkombëtare te tjera
171900

172 HUAMARRJE TE TJERA (TE HYRA)

1720 Bono
172000
1721 Te-Tjera
172100

175 QEVERITE E HUAJA (TE DALA)

1750 Gjermania
175000 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

1751 Italia
175100 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1752 Greqia
175200 identifiko marrëveshjet individuale te huase
1753 Kuvajt
175300 identifiko marrëveshjet individuale te huase
1754 Japonia
175400 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1755 Kina
175500 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1759 Qeveri e huaja te tjera
175900 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

175. INSTITUCIONET NDERKOMBETARE (TE DALA)

1760 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
176000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1761 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
17610 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1762 Banka Botërore (IDA dhe IBRD)
176200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1763 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
176300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1764 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD)
176400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1765 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
176500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1766 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
176600 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1769 Institucione ndërkombëtare te tjera
176900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

177 HUAMARRJE TE TJERA TE JASHTME (TE DALA)

1770 Bono
177000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
1771 Financime te tjera
177100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

18 HUA ME AFAT TE MESEM DHE TE GJATE PA DERDHJE PARAPRAKE FONDESH

180 SUBVENCIONE TE PERVITSHME PER TU DERDHUR

KLASA 2

AKTIVE TE QENDRUESHME

20 AKTIVE TE QENDRUESHME TE PATRUPEZUARA

201 Shpenzime dhe prime te emisionit ose rimbursimit te huave
202 Shpenzime për studime ose kërkime
205 Koncesione dhe te drejta te ngjashme, patenta, licenca, marka te drejta dhe vlera te tjera te ngjashme
209 Amortizimi i aktiveve te patrupëzuara

21 AKTIVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA

210 TERRENE

2101 Toka urbane
2102 Toka rurale
2103 Aktivet natyrale
2104 Sistemime dhe rregullime te tokave
2105 Terrene te shtresave

211 PYJET, PLANTACIONET
2111 Pyjet
2112 Plantacione

212 NDERTIME

2121 Blerja e ndërtesave te zyrave.
2122 Blerja e ndërtesave rezidenciale
2127 Blerje për konstruksione dhe ndërtesa te tjera

213 RRUGET, RRJETET DHE VEPRAT UJORE


2131 Rrugët tokësore
2132 Ura
2133 Rrjetet (kanalizimet)
2134 Rezervuare

214 INSTALIME TEKNIKE, PAJISJE, INSTRUMENTE DHE VEGLA PUNE


21401 Pajisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit
21402 Orendi dhe pajisje mense
21403 Pajisje qe sigurojnë energji
21404 Pajisje dhe instrumente laboratorike
21405 Pajisje mjekësore dhe spitalore
21406 Instalimi i sistemit te kompjuterëve
21407 Pajisje dhe instalimi i kondicionerëve
21408 Makineri printimi dhe grafimi
21409 Pajisje për kontrollin e trafikut
21410 Pajisje dhe instalime portuale (për portet)
21411 Pajisje agrikulturore
21412 Makineri dhe pajisje për minierat
21413 Pajisje dhe makineri për kopshtarinë
21414 Pajisje dhe makineri për konstruksione (ndërtime)
21415 Pajisje për mbrojtjen ndaj zjarrit
21416 Pajisje pastrimi për rrugët
21417 Pajisje për polkine
21418 Pajisje për sistemin e sigurimit
21419 Pajisje audio-vizuale
21420 Pajisje rezidenciale
21421 Ashensorë dhe vinça
21499 Mjete dhe pajisje te tjera teknike


215 MJETE TRANSPORTI

2151 Motorrikleta
2152 Makina
2153 Autobusë
2154 Kamionë dhe mjete transporti te renda
2155 Ambulanca
2156 Mjete kundër zjarrit
2157 Mjete policore
2159 Mjete te tjera

216 REZERVA SHTETERORE
2161 Sheqer
2162 Grurë
2163 Vaj
2169 Stoqe te tjera
217 KAFSHE PUNE E PRODHIMI

2171 Kafshe pune
2172 Kafshe prodhimi

218 INVENTAR EKONOMIK

2181 Orendi zyre
2184 Fotokopje
2185 Fakse
2186 Pajisje kompjuteri
2187 Blerje te tjera pajisjesh për zyra

219 AMORTIZIME

2192 Ndërtesa
2193 Rruge, rrjete, rezervuare
2194 Makinën e pajisje
2195 Mjete transporti
2197 Kafshe pune
2198 Inventar ekonomik

23 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME

230 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE PATRUPEZUARA

2300 Studime fizibiliteti dhe përgatitje projektesh
230001 Studime fizibiliteti
230002 Përgatitje projektesh
2301 Blerja e aktiveve te patrupëzuara
230199 Blerje te tjera te aktiveve te patrupëzuara

231 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA

2310 Blerja e tokës dhe aktiveve natyrale
231001 Blerja e tokës urbane
231002 Blerja e tokës rurale
231003 Blerje te aktiveve natyrale
231004 Sistemime dhe rregullime te tokave


2312 Blerja e ndërtesave dhe konstruksione te tjera
231201 Blerje te ndërtesave te zyrave.
231202 Blerja e ndërtesave rezidenciale
231299 Blerje për konstruksione dhe ndërtesa te tjera Konstruksione te rrugëve, urave, rrjeteve, etj

2313 Konstruksione te rrugëve, urave, rrjeteve etj.
231301 Konstruksione te rrugëve
231302 Konstruksione te urave
231303 Konstruksione te rrjeteve
231304 Konstruksione te rezervuarëve
2314 Blerje e pajisjeve operacionale
231401 Pajisje dhe shpenzime instaluese te telekomunikacionit
231402 Orendi dhe pajisje mense
231403 Pajisje qe sigurojnë energji
231404 Pajisje dhe instrumente laboratorike
231405 Pajisje mjekësore dhe spitalore
231406 Instalimi i sistemit te kompjuterëve
231407 Pajisje dhe instalimi i kondicionerëve
231408 Makineri printimi dhe grafimi
231409 Pajisje për kontrollin e trafikut
231410 Pajisje dhe instalime portuale (për portet)
231411 Pajisje agrikulturore
231412 Makineri dhe pajisje për minierat
231413 Pajisje dhe makineri për kopshtarinë
231414 Pajisje dhe makineri për konstruksione (ndërtime)
231415 Pajisje për mbrojtjen ndaj zjarrit
231416 Pajisje pastrimi për rrugët
231417 Pajisje për policinë
231418 Pajisje për sistemin e sigurimit
231419 Pajisje audio-vizuale
231420 Orendi dhe pajisje rezidenciale
231421 Ashensorë dhe vinça
231499 Mjete dhe pajisje te tjera teknike
2315 Blerje e mjeteve te transportit
231501 Motoçikleta
231502 Makina
231503 Autobusë
231504 Kamionë dhe mjete transporti te renda
231505 Ambulanca
231506 Mjete kundër zjarrit
231507 Mjete policore
231599 Mjete te tjera
2316 Sigurimi i Rezervës Shtetërore
231601 Sheqer
231602 Grurë
231603 Vaj
231609 Stoqe te tjera
2317 Kafshe pune e prodhimi
231701 Kafshe pune
231702 Kafshe prodhimi
2318 Blerje pajisjesh zyrash
231801 Orendi zyre
231804 Fotokopje
231805 Fakse
231806 Pajisje kompjuteri
231899 Blerje te tjera pajisjesh për zyra
2319 Rinovime, rehabilitime dhe përmirësime
231910 Toka, aktive natyrore
231912 Ndërtesa dhe konstruksione te tjera
231913 Rruge, rrjete, etj
231914 Pajisje operacionale
231915 Mjete transporti
231917 Kafshe pune e prodhimi
231918 Pajisje zyrash

232 TRANSFERIMET KAPITALE

2320 Transferimet kapitale tek nivele te tjera te qeverise se përgjithshme 23201 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
231010. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2321 Transferimet kapitale tek fondet ekstra-buxhetore
23211 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232110. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2322 Transferimet kapitale tek institucionet jo-fitimprurëse
23221 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232210. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2323 Transferimet kapitale tek ndërmarrjet publike
23231Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232310. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2324 Transferimet kapitale tek institucionet financiare
23241 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232410. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2325 Transferimet kapitale tek ndërmarrjet private
23251Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232510. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2326 Transferimet kapitale tek individët
23261 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232610. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
2327 Transferimet kapitale jashtë shtetit
23271 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
232710. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes

233 TAKSE MBI VLEREN E SHTUAR
234 KOSTO LOKALE

23 AKTIVE TE TRUPEZUARA TE DEMTUARA

242 NDERTESA
243RRUGE,RRJETE,REZERVUARE
244 MAKINERI E PAJISJE
245 MJETE TRANSPORTI
247 KAFSHE PUNE
248 INVENTAR EKONOMIK
25 HUADHENIE DHE NENHUADHENIE
250 TE HYRA.
NGA PRINCIPALI I TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES SE BRENDSHME

2500 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
250001 I njëjti nivel qeverisjeje
250002 Te tjera nivele te qeverisjes
250003 Ndërmarrjet

2501 Huadhënie afatshkurtër për marrëveshjet me garant shtetërore
250100
2502 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisje
250200
2503 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera te qeverisjes
250300
2504 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
250400251 TE HYRA NGA PRINCIPALI I TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES E HUAJ

2510 Qeveri te huaja
251000
2511Te tjera
251100

253 KREDI MBI TE TRETET PA DERDIUE PARAPRAKE FONDESH
255 TE DALA PER HUADHENIE DHE NENHUADHENIE TE BRENDSHME

2550 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
255001 Hua për te njëjtin nivel qeverisjeje
255002 Hua për nivele te tjera te qeverisjes
255003 Hua nga ndërmarrjet

2551 Hua afat-shkurtër sipas marrëveshjeve te garancisë 255100 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin.
2552 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisjeje
255200 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin. 2553 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera qeverisje
255300 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin. 2554 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
255400 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin.

256 TE DALA PER HUADHENIE JASHTE VENDIT

2560 Qeveri te huaja
256000 Qeveri te huaja
2561 Huadhënie te huaja te tjera
256100 Huadhënie te huaja te tjera

26 PJESEMARRJA NE KAPITALIN E VET

260 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE NDERMARRJEVE SHTETERORE 2609 Te tjera
260900
261 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE INSTITUCIONEVE FINANCIARE 2619 Institucionet financiare te tjera
261900
262 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE SHOQERIVE TE PERBASHKETA

2629 Te tjera
262900

264 TE HYRA NGA TE TJERA OPERACIONE

2649 Te Tjera
264900

265 TE DALA PER KAPITALE TE VETA NE NDERMARRJET PUBLIKE JOFITIMPRURESE
2659 Ndërmarrjet publike jofitimprurëse te tjera
265900 Ndërmarrjet publike jofitimprurëse te tjera

266 TE DALA PERKAPITALE TE VETA NE INSTITUCIONET FINANCIARE
2669 Institucione financiare te tjera
266900 Institucione financiare te tjera

267 TE DALA PER KAPITALE TE VETA NE JOINT-VENTURE
2679 Join - venture te tjera
267900 Join - venture te tjera

269 TE DALA PER KAPITALE TE VETA TE TJERA
2699Kapitale te veta te tjera
269900 Kapitale te veta te tjera

28 CAKTIME
280 Toka, terrene
281 Pyje plantacione
282 Ndërtesa
283 Rruge, rrjete, rezervuare
284 Makineri e pajisje
285 Mjete transporti
287 Kafshe pune
288 Inventar ekonomik

29 ZHVLERESIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME

KLASA 3

LLOGARITE E GJENDJEVE TE INVENTARIT DHE TE PRODHIMIT NE PROCES

31 MATERIALE
311 Materiale te para
312 Materiale te tjera
3120 Materiale zyre e te përgjithshme
312001 - Kancelari
312002 - Materiale pastrimi
312003 - Pjese këmbimi, rrota, bateri
312004 - Materiale te aparateve e pajisjeve teknike
312005 - Materiale kompjuterike
312099 - Materiale te tjera
3121 Materiale speciale
312102 - Plehra kimike
312103 - Llace e materiale mjekësore
312104 - Furnizime ushqimore
312105 - Materiale ushtarake
312106 - Materiale policore
312199 - Te tjera materiale speciale
3122 Lende djegëse e te ngjashme
312201 - Karburant
312202 - Vaj
312205 - Lende djegëse
312299 - Te tjera te ngjashme

32 OBJEKTE INVENTARI
326 AMBALAZH I KTHYESHEM
327 INVENTAR I IMET
3270 - Objekte inventari te përgjithshëm
327005 - Objekte inventari te mjeteve te transportit
327008 - Objekte inventari zyre
327004 - Objekte inventari te pajisjeve teknike
327009 - Objekte inventari kompjuterike
327099 - Te tjera objekte te përgjithshme.
3271 - Objekte inventari speciale
327101 - Uniforma e te tjera veshje speciale
327105 - Pajisje ushtarake
327106 - Pajisje policore
327107 - Libra e publikime
327199 -Te tjera objekte speciale

33 PRODHIME (PUNIME SHERBIME) NE PROCES

331 Prodhime ne proces
332 Punime ne proces
333 Shërbime ne proces
339 Te tjera

34 PRODUKTE

341 Produkte te ndërmjetme
342 Produkte te gatshme
347 Nënprodukte e produkte mbeturine

35 MALLRA
36 GJE E GJALLE NE RRITJE E MAJMERI
37 GJENDJE TE PAMBERRITURA OSE PRANE TE TRETEVE

371 Materiale te para
372 Materiale te tjera
374 Produkte
375 Mallra
376 Gjë e gjalle ne rritje e majmëri

38 DIFERENCA NGA CMIMET E MAGAZINIMIT

39 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM

391 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te materialeve te para
392 """ " " "" " "te tjera
393 """" """" "ne proces
394 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te produkteve
395"""" " " "" "te mallrave

KLASA 4

LLOGARITE E MARRDHENIEVE ME TE TRETET

40 FURNITORE DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO

401 Furnitorë
402 Te tjerë kreditore
403 Efekte për tu paguar
404 Furnitorë për aktive te qëndrueshme
405 Efekte për tu paguar për aktivet e qëndrueshme.
407 Kundërshtime dhe mbajtje garancie për blerje
408 Furnitorë për fatura te pamberritura

409 FURNITORE (DEBITORE). PARAPAGIME DHE PAGESA PJESORE TE PAGUARA PER POROSI

41 KLIENTE DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO
411 Klientë
413 Efekte për tu arkëtuar
415 Siguracione për tu arkëtuar
416 Klientë te dyshimte ose te kundërshtuar
418 Klientë- te ardhura te pafaturuara
419 Klientë(kreditore) parapagime dhe pagesa pjesore te arkëtuara për porosi

42 PERSONELI DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO

421 Personeli-paga për tu paguar
423 Personeli-paradhënie e pagesa pjesore
424 Personeli-depozita
425 Personeli- shpërblime për t'u paguar
427 Ndalesa nga paga për detyrime ndaj te tretëve
428 Personeli-shpenzime për tu paguar dhe te ardhura për t'u arkëtuar
429 Deficite dhe gjoba personale

42 SHTETI,SIGURIME SHOQERORE DHE ORGANIZMA TE TJERE SHOQERORE

431 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne Shtet
4311 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne zyrat e tatimeve
4312 Tatim mbi vlerën e shtuar
4313 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne thesar
432 Tatime te mbledhura nga Shteti për llogari te pushtetit lokal
433 Shpenzime për fatkeqësi natyrore te mbuluara nga Shteti
464 Te tjera operacione me Shtetin
435 Sigurime shoqërore.
436 Sigurime shëndetësore
437 Organizma te tjerë shoqërore
438 Te tjera detyrime

44 INSTITUCIONE TE TJERA PUB LIKE

443 Shpenzime te buxhetit nacional qe kryhen ne lokalitet
445 Organizma te tjerë publike
448 Agjente shërbimesh

45 MARREDHENIE ME INSTITUCIONE BRENDA DHE JASHTE SISTEMIT

46 DEBITORE DHE KREDITORE TE NDRYSHEM

460 Huadhënës.
4600 Nënshkrimet e huave
4601 Interesa për tu paguar
4602 Tituj te amortizuar ose kapital për tu rimbursuar
461 Fonde dhe ndihma transit.
463 Derdhje tepër
464 Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlere te vendosjes
465 Efekte për tu arkëtuar nga shitja e letrave me vlere te
vendosjes
466 Kreditore për mjete ne ruajtje
4660 Zyra e Përmbarimit
466000 Zyra e Përmbarimit
4661 Paradhënie për ankande
466100 Paradhënie për ankande
4662 Garanci bankare
466201 Garanci bankare
466202 Garanci bankare për takse doganore
4663 Për komisionet e kthimit te pronave
466300 Për komisionet e kthimit te pronave
4664 Derdhur gabimisht
466400 Derdhur gabimisht
4665 Depozitime Te tjera
466500 Depozitime Te tjera
4666 Depozitime te kontributeve ne avance te ISKSH
466600 Depozitime te kontributeve ne avance te ISKSH

467 KREDITORE TE NDRYSHEM
4670 Kreditore - viti ne vazhdim
4671 Kreditore - Viti i mëparshëm
4679 Kreditore - vilet e mëparshme

468 DEBITORE TE NDRYSHEM
4680 Debitorë - viti ne vazhdim
4681 Debitorë - viti i mëparshëm
4689 Debitorë - vitet e mëparshme

47 LLOGARI TE PERKOHSHME OSE NE PRITJE
475 Te ardhura për t'u regjistruar ne vitet pasardhëse
476 Te ardhura te përcaktuara për t'u përdorur
477 Diferenca konvertimi- Aktive
4771Pakesim i kërkesave për arkëtim
4772 Shtim i detyrimeve
478 Diferenca konvertimi - Pasive
4781 Shtim i kërkesave për arkëtim
4782 Pakësim i detyrimeve

48 LLOGARI RREGULLUESE
480 Te ardhura për t'u klasifikuar ose për t'u rregulluar
481 Shpenzime për t'u shpërndarë ne disa ushtrime
482 Shpenzime për t'u regjistruar ose rregulluar.
486 Shpenzime te periudhave te ardhshme
487 Te ardhura te arkëtuara para nxjerrjes se urdhrit

49 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM
491 Shuma te parashikuara për klientët
496 Shuma te parashikuara për debitorë te ndryshëm

KLASA 5

LLOGARI FINANCIARE

50 LETRA ME VLERE TE VENDOSJES

500 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE TE VENDOSJES (TE HYRA)

5000 Me afat deri 3 mujor
500001 Bono Thesari
500002 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
500009 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.
5001 Me afat deri 6 mujor
500101 Bono Thesari
500102 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
500109 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

506 BONO THESARI DHE LETRA ME VLERE TE VENDOSJES (TE DALA)

5060 Me afat deri 3 mujor
506001 Bono Thesari
506002 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
506009 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

5061 Me afat deri 6 mujor
506101 Bono Thesari
506102 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
506109 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

509 DERDHJE PER TU KRYER PER LETRAT ME VLERE TE VENDOSJES

51 VLERA PER TU ARKETUAR DHE LLOGARI NE BANKE
511 Vlera për t'u arkëtuar
5112 Çeqe për t'u arkëtuar
5113 Efekte për t'u arkëtuar
5114 Efekte për t'u skontuar

512 LLOGARI NE BANKE

520 DISPONIBILITETE NE THESAR

53 ARKA DHE VLERA TE TJERA
531 Arka
5311 Arka ne leke
5312 Arka ne valute

532 VLERA TE TJERA
5321 Puna tatimore dhe postare
5322 Bileta
5328 Vlera te tjera

53 AKREDITIVA DHE PARADHENIE
541 Akreditiva
5411Akreditiva ne leke

565 LLOGARI NE ORGANIZEM KREDITI

58 XHIRIME TE BRENDESHME

580 XHIRIME TE BRENDSHME

59 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM TE LETRA VE ME VLERE TE VENDOSJES
5903 Për aksionet
5905 Për obligacionet
5908 Për te tjera letra me vlere te vendosjes

KLASA 6

LLOGARITE E SHPENZIMEVE

60 SHPENZIME KORRENTE

600 PAGA, SHPERBLIME DHE SHPENZIME TE TJERA PERSONELI

6001 Paga te personelit te përhershëm
60010 Paga baze
600101 Paga baze për te punësuarit ne Shërbimin Civil
600102 Pagesa për funksionaret publik dhe te tjerë punonjës te caktuar me ligj
60011 Shtesa page
6001101 Shtese page për vjetërsi ne pune
6001102 Shtese page rezidence
6001103 Shtese page ne pune
6001104 Shtese page për vështirësi ne pune sipas
legjislacionit
6001105 Shtese page për funksionin
6001106 Shtese page për fëmijët
6001107Shtese page për pune mbi kohen normale
6001108 Shtesa page nga Taksa e Solidaritetit
6001109 Shtese page për mësuesit e fshatit
6001110 Shtese page për kualifikimin
6001111 Paga e 13-te për mësuesit
6001112 Shtese page për strukturat e Ministrisë se Mbrojtjes
6001120 Shtese page për uniforme (çash)
6001121 Shtese page për ushqim(çash)
6001122 Shtese page për te përballuar transportin
6001123 Shtese page për gradat ne strukturat ushtarake
6001124 Shtese page për ushtaraket e liruar ne reforme
6001125 Shtese page për bashkëshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar
6001126 Shtese page për komisionarët e tokave
6001127 Shtese page për pozicionin
6001199 Kompensime te tjera

6002 Paga me kontrate
600201 Paga për punëtorë me kontrate, pune sezonale dhe te tjera
600202 Punonjës për një kontrate me terma fikse

6009 Shpenzime te tjera personeli-shpërblime
600901 Shpërblime për rezultate ne pune
600902 Pune jashtë orarit
600903 Fondi veçante
600904 Honorarë
600999 Te tjera shpenzime për personelin

601 KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE SHOQERORE

6010 Kontribute pensioni dhe sigurime shoqërore
601001 Kontribute për pension
601002 Kontribute për sigurime shoqërore

6011 Kontribute shëndetësore
601101 Kontributet shëndetësore

602 MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA

6020 Materiale dhe shërbime zyre dhe te përgjithshme
602001 Kancelari
602002 Materiale për pastrim dhe shërbime
600003 Rojet dhe shërbime sigurimi
602004 Shërbime mirëmbajtjeje te sistemit kompjuterik
602005 Shërbime printimi dhe publikimi
602101 Uniforma dhe te tjera veshje speciale
602102 Plehra kimike, veterinari dhe te tjera produkte agrikulturore
602103 Llace dhe materiale mjekësore
602104 Furnizime dhe shërbime me ushqim dhe mensave (te ushtrisë)
602105 Pajisje ushtarake, materiale dhe shërbime
602106 Pajisje te policisë dhe materiale
602107 Libra dhe publikime
602199 Te tjera materiale dhe shërbime speciale

6022 Shërbime
602201 Elektricitet
602202 Ujë
602203 Telefon dhe faks
602204 Posta dhe shërbimi kamer
602205 Lende djegëse për ngrohje
602299 Shërbime te tjera

6023 Shpenzime transporti
602301 Karburant dhe vaj
602302 Mirëmbajtje rutine e mjeteve te transportit
602303 Pjese këmbimi, rrote dhe bateri
602304 Kostot e sigurimit te mjeteve transportit
602399 Shpenzime te tjera transporti

6024 Shpenzime udhëtimi
602401 Udhëtim i brendshëm: dieta
602402 Udhëtim i brendshëm: hotel
602403 Udhëtim i brendshëm: bileta
602404 Udhëtim i brendshëm: te tjera
602411 Udhëtim jashtë shtetit: dieta
602412 Udhëtim jashtë shtetit: hotel
602413 Udhëtim jashtë shtetit: bileta
602414 Udhëtim jashtë shtetit: te tjera

6025 Mirëmbajtje te zakonshme
602502 Ndërtesat
602503 Rrugët
602504 Aparate dhe pajisje teknike
602505 Mjete transporti
602508 Materiale zyre dhe te përgjithshme
602509 Pajisje kompjuteri
602599 Mirëmbajtje te tjera rutine

6026 Qiradhëniet
602601 Qiradhënie e zyrave
602602 Qiradhënie për prona rezidenciale
602603 Qiradhënie për aparate dhe pajisje teknike

6027 Detyrime dhe kompensime legale
602701 Kompensimi për ish te përndjekurit politik
602702 Kompensimi për burgosje te padrejta
602703 Kompensimi për shpronësim ne te kaluarën
602799 Kompensime te tjera te paguara
6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua
602801 Kuota qe rrjedhin nga detyrimet

6029 Shpenzime te tjera operative
602901 Kostot e trajnimit dhe seminareve
602902 Kostot e reklamimit dhe publikimit
602903 Argëtimi
602904 Aktivitetet sociale
602905 Kostot legale
602906 Siguracioni për ndërtesa dhe te tjera te ngjashme
602907 Kuota e seancave te bordeve
602908 Kompensime për anëtarët e Parlamentit dhe zyrtare te tjerë te
zgjedhur
602909 Kuota për pjesëmarrje anëtarësie
602910 Pagesa për prodhimin e pullës fiskale, faturës tatimore, pullat e
taksës
602999 Te tjera materiale dhe shërbime operative

SUBVENCIONE

6030 Subvencione për diference çmimi
603001 Subvencione për çmimin e librave shkollore
603002 Subvencion për energjinë elektrike te importuar
603003 Subvencione për strehim
603004 Subvencione për transportin urban te autobusëve
603005 Subvencione për transportin hekurudhor
603006 Subvencione për ndërmarrjet e Ujësjellësit për furnizim me ujë te pijshëm

6031 Subvencion për te nxitur punësimin
603100 Subvencion për te nxitur punësimin

6032 Subvencione për te mbuluar humbjet (te ardhura - shpenzime)
603204 Subvencione për furnizimin me ujë për vaditje
603205 Subvencione për ndërmarrjet e Trajtimit te Studenteve

6033 Subvencioni për sipërmarrjet individuale
603300 Subvencioni për sipërmarrjet individuale

604 TRANSFERIMET KORRENTE TE BRENDSHEM

6040 Transferime korrent tek nivele te tjera te qeverise
604001 Tek pushtetet vendore
604002 Tek këshillat e rretheve
6041 Transferime korrent tek institucionet qeveritare
604100 Transferime korrent tek institucionet qeveritare

6042 Transfertat korrent tek Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore
604201 Kompensim për pensionistet për diferenca çmimi
604202 Për pensione te veçanta shtetërore
604203 Për kompensim suplementar për ish te persekutuarit
604204 Për kompensim suplementar për veteranet e luftës
604205 Për kompensim suplementar për invalidët e punës
604208 Transferime për te mbuluar rritjen ne përfituesit e sigurimeve shoqërore
604209 Transferime për te mbuluar deficitin e Fondit te Sigurimeve Shoqërore
604220 Transferime speciale tek IKSH
604229 Transferime për te mbuluar deficitin e ISKSH

6043 Transferta për buxhetet familjare dhe individët
60430I Kompensim për pa-aftësi te përkohshme për shkak te sëmundjes
604302 Kompensim për pa-aftësi te përkohshme për shkak te dëmtimit ne pune
604303 Kompensim për leje lindje
604304 Grand për fëmijë te lindur
604305 Pensione për moshe madhore
604306 Pension pa-aftësie
604307 Pension mbijetese
604308 Grande për familjar për shpenzime funerale
604311 Kompensim suplementar për çmimin për pensionistet
604312 Pensione te veçanta shtetërore
604313 Kompensim suplementar për ish te persekutuarit
604314 Kompensim për veteranet e luftës
6043I5 Kompensim suplementar për invalidët e punës
604316 Shpërblim për ish-ushtaraket
604321 Kompensim papunësie për personat e siguruar
604322 Ndihme ekonomike
604323 Pagese paaftësie
604324 Kompensime speciale te tjera
604341 Pagesa për shërbime mjekësore dhe dentare
604342 Pagesa për produkte farmaceutike
604351 Bursa
604361 Grande për artistet, producentët e filmave dhe shkrimtaret
604371 Subvencionimi i përqindjeve te normave te interesave bankare
604399 Te tjera transferta tek individët

6044 Transferime tek organizatat jofitimprurëse
604401 Grande për shoqëritë e jetimeve
604402 Grande për shoqëritë e te verbërve
604403 Grande për shoqëritë e invalidëve te luftës
604404 Grande për shoqëritë e invalidëve te punës
604405 Grande për Albafilmin
604406 Grande për klubet dhe asociacionet e sportit
604407 Grande për RTSH
604408 Grande për Institutin e Mjeteve Matëse dhe Kalibrimi
604409 Grande për partitë politike
604410 Grande për Komisionin e Letrave me Vlere
604499 Te tjera transferta për institucionet jofitimprurëse

605 TRANSFERIMET KORRENTE JASHTE

6051 Transferime korrent për institucionet ndërkombëtare
605101 Kombet e Bashkuara
605102 Banka Botërore
605199 Institucionet ndërkombëtare te tjera

6052 Transferime korrent për qeveritë e huaja
605200 Transferime korrent për qeveritë e huaja

6053 Transferime korrent për organizatat jofitimprurëse te huaja
605300 Transferime korrent për organizatat jofitimprurëse te huaja

6059 Te tjera transferime korrent jashtë shtetit
605900 Te tjera transferime korrent jashtë shtetit .

609 REZERVAT

6090 Fondi rezerve nacional dhe kontigjencat
609001 Fondi rezerve i Këshillit te Ministrave
609002 Kontigjencat

6091 Fondi rezerve i pushtetit vendor
609100 Fondi rezerve i pushtetit vendor

63 NDRYSHIMI I GJENDJEVE TE INVENTARIT

64 SHPENZIME NE NATYRE

65 SHPENZIME FINANCIARE TE BRENDSHME

650 INTERESA PER BONOT E THESARIT DHE LETRA TE TJERA ME VLERE TE QEVERISE

6500 Afat-shkurtër
650001 Bono Thesari
650002 Kredi direkte ne Bankën e Shqipërisë
650009 Te tjera letra me vlere afat-shkurtra

6501 Afatgjate
650100 Afatgjate

651 INTERESA PER HUAMARRJE TE TJERA TE BRENDSHME AFATGJATA

6510 Hua nga i njëjti nivel qeverisje
651000 Hua nga i njëjti nivel qeverisje

6511 Hua nga nivele te tjera te qeverisjeje
651100 Hua nga nivele te tjera te qeverisjeje

6512 Hua nga sistemi bankar
651200 Hua nga sistemi bankar

66 SHPENZIME FINANCIARE TE JASHTME

660 INTERESA PER HUAMARRJEN NGA QEVERITE E HUAJA

6600 Gjermania
660000 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6601 Itali
660100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

6602 Greqia
660200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6603 Kuvajt
660300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6604 Japonia
660400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6605 Kina
660500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6609 Te tjera qeveri te huaja
660900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

661 INTERESA PER FINANCIME NGA INSTITUCIONET NDERKOMBETARE

6610 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) 661000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

6611 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
661100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
6612 Banka Botërore (IDA dhe IBRD)
661200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
6613 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
661300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
6614 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD)
661400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
6615 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
661500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
6616 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
661600 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
6619 Institucione ndërkombëtare te tjera
661900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

662INTERESA PER HUAMARRJE TE TJERA TE JASHTME

6620 Bono
662000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

6621 Financime te tjera
662100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

67 SHPENZIME TE JASHTEZAKONSHME
677 Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhëse
678 Te tjera

68 KUOTAT E AMORTIZIMIT DHE SHUMA TE PARASHIKUARA TE SHFRYTEZIMIT

681 KUOTAT E AMORTIZIMIT DHE SHUMA TE PARASHIKUARA TE SHFRYTEZIMIT
6810 Amortizime te subvencioneve për investime
6811 Amortizime te aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara
6812 Amortizime te aktiveve te patrupëzuara
6813 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e
aktiveve te qëndrueshme
6814 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve qarkulluese
6815 Shuma te parashikuara për rreziqe e shpenzime
6816 Kuota pjese e shpenzimeve për tu shpërndarë ne disa ushtrime

686 SHUMA TE PARASHIKUARA PER AKTIVET FINANCIARE

6862 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve
financiare te qëndrueshme
6864 Shuma te parashikuara për rreziqe e shpenzime
6865 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve financiare qarkulluese

687 SHUMA TE PARASHIKUARA TE JASHTEZAKONSHME
69 LLOGARI TE PERKOHSHME

KLASA 7

LLOGARITE E TE ARDHURAVE

70 TATIME
700 TATIM MBI TE ARDHURAT PERSONALE, FITIMIN DHE TE ARDHURAT KAPITALE

7000 Tatim mbi te ardhura personale
700001 Nga te punësuarit ne shërbimin publik
700002 Nga te punësuarit ne shërbimin jopublik
700003 Tatim mbi te ardhurat nga interesat
700005 Te ardhura nga qiratë
700006 Te ardhura nga lojërat e fatit
700009 Te tjera

7001 Taksa mbi fitimin e ndërmarrjes
700101 Ndërmarrjet shtetërore
700102 Ndërmarrjet private

7002 Takse mbi biznesin e vogël
700201 Takse mbi biznesin e vogël

7009 Te tjera tatime mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale
700901 Te ardhura nga tatimet mbi dividentet dhe aksionet
700902 Te ardhura nga tatimet mbi pronësinë intelektuale
700999 Te tjera taksa mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale

701 KONTRIBUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE E SHENDETSORE

7010 Nga te punësuarit
701001 Sigurime Shoqërore te sektorit buxhetor
701002 Sigurime Shëndetësore te sektorit buxhetor
701011 Sigurime Shoqërore te sektorit jobuxhetor
701012 Sigurime Shëndetësore te sektorit jobuxhetor
701021 Sigurime Shoqërore te sektorit privat
701022 Sigurime Shëndetësore te sektorit privat
701099 Te tjera kontribute

7011 Nga punëdhënësit
701101 Sigurime Shoqërore te sektorit buxhetor
701102 Sigurime Shëndetësore te sektorit buxhetor
701111 Sigurime Shoqërore te sektorit jobuxhetor
701112 Sigurime Shëndetësore te sektorit jobuxhetor
701121 Sigurime Shoqërore te sektorit privat
701122 Sigurime Shëndetësore te sektorit privat
701199 Te tjera kontribute

7012 Nga te vetëpunesuarit
701201 Sigurime Shoqërore
701202 Sigurime Shëndetësore
701250 Gjoba dhe sekuestrime
701299 Te tjera kontribute

7013 Nga Fermerët
701301 Sigurime Shoqërore
701302 Sigurime Shëndetësore
701350 Gjoba dhe sekuestrime
701399 Te tjera kontribute

7014 Sigurime Vullnetare
701401 Sigurimet Shoqërore nga shtetas me banim jashtë
701402 Sigurimet Shoqërore nga jo-kontribuues te përkohshëm

7015 Kontribute Te Buxhetit për sigurime shoqërore
701501 Sigurime Shoqërore për ushtaret
701502 Sigurime Shoqërore për te papunët
701503 Sigurime Shoqërore për ushtarake ne reforme dhe pension te parakohshëm
701504 Sigurime Shoqërore për ish funksionaret
701509 Sigurime Shoqërore për fermerët

7016 Kontribute te buxhetit për sigurime shëndetësore
701601 Shërbime mjekësore dhe dentare
701602 Produkte farmaceutike

702 TATIM MBI PASURINE

7020 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
702001 Tatim mbi token
702002 Ndërtesa

7021 Jetërsim (tjetërsim) i Pasurisë se Paluajtshme
102101 Shitja e pasurisë se paluajtshme
702102 Trashëgimia dhe dhurimi

7029 Te tjera
702901 Takse për shitjen e pasurive te luajtshme.

703 TATIM MBI MALLRAT DHE SHERBIMET BRENDA VENDIT

7030 T V S H - Tatim mbi vlerën e shtuar
703001 Mbi mallrat dhe shërbimet brenda vendit
703002 Mbi mallrat e importuara

7031 Akciza
703101 Cigaret
703102 Pije alkoolike - akcize e parapaguar
703103 Pije alkoolike - akcize e mbledhur nga dogana
703104 Karburanti i prodhuar ne vend
703105 Karburanti i importuar
703106 Kafe
703109 Te tjera

7032 Taksa mbi shërbime specifike
703201 Llogarite
703202 Bingo
703203 Automatet e lojërave te fatit dhe bilardot
703204 Kazinotë
703205 Ndonjë forme tjetër

7033 Taksa mbi përdorimin e mallrave ose lejimin e veprimtarive
703301 Takse vjetore për regjistrimin e automjeteve
703302 Takse vjetore e tonazhit për aks.
703303 Takse për qarkullimin e automjeteve te huaja
703304 Takse regjistrimi e aktivitetit te lotarive.
703305 Takse vjetore për licencimin e transmetimeve radio-televizive
703306 Takse për përdorimin e aparateve te radios dhe televizorit
703307 Takse për shërbimet e radio-telekomunikacioneve.
703308 Takse për përdorimin e aparatit te telefonit
703309 Takse për lejen e veprimtarisë se peshkimit
703350 Takse për regjistrim biznesi
703351 Takse vendi ne treg dhe shitësit ne rruge
703352 Takse për ndërtime te reja
703353 Takse gjuetie
703399 Te tjera
7039 Te tjera
703901 Takse për fjetjen ne hotel te te huajve
703902 Tatim mbi xhiron e hoteleve dhe restoranteve
703903 Takse për therjen e bagëtive
703904 Takse për reklamat
703905 Taksa e tabelës
703999 Te tjera

704 TAKSA MBI TREGTINE DHE TRANSAKSIONET NDERKOMBETARE

7040 Taksa doganore për mallrat e importit
704001 Taksa doganore për mallrat e importit
704002 Gjoba te sistemit doganor për importet

7041 Taksa doganore për mallrat e eksportit
704101 Taksa doganore për Mallrat e eksportit
704102 Gjoba te sistemit doganor për eksportet

7049 Te tjera
704901 Takse për importin e automjeteve te përdorura
704999 Te tjera

709 TE TJERA TAKSA

7090 Te tjera
709001 Taksa e solidaritetit
709002 Takse për kalimin e kufirit me avion
709003 Takse për uljen, ngritjen e avionëve dhe qëndrimin e tyre ne aeroport
709004 Takse për mbikalimet ajrore te avionëve ne Republikën E Shqipërisë.
709005 Takse portuale
709006 Takse pulle
709051 Takse perimetrale
709052 Takse për shfrytëzimin e lendes drusore
709059 Te tjera taksa lokale
709099 Te tjera te paklasifikuara

71 TE ARDHURA JOTATIMORE

710 TE ARDHURA NGA ND/JET E PRONESIA

7100 Te ardhura nga ndërmarrjet publike jofinanciare
710001 Ndërmarrjet shtetërore
710002 Shoqëritë e përbashkëta
710003 Te tjera

7101 Te ardhura nga ndërmarrjet publike financiare
710101 Banka e Shqipërisë
710102 Bankat tregtare (te nivelit te dyte)
710103 Kompanitë e sigurimeve
710109 Te tjera

7109 Te tjera
710901 Qira toke
710902 Takse e rentës minerare dhe e karrierës
710903 Te tjera taksa te shfrytëzimit te nëntokës
710904 Te ardhura nga llogarite shtetërore
710905 Te ardhura nga interesat mbi depozitat e llogarive rrjedhëse bankare
710999 Te tjera

711 TE ARDHURA NGA SHERBIMET ADMINISTRATIVE E TE ARDHURA SEKONDARE

7110 Tarifa administrative dhe rregullatorë
711001 Takse për shërbime konsullore
711002 Takse për dëshmi aftësie automjeti
711003 Takse për regjistrimin ne arsim te larte
711004 Takse për pasaporte lundrimi
711005 Takse mbi aktet administrative dhe gjyqësore
711051 Takse pastrimi dhe higjiene
711052 Kontribut i detyrueshëm nga publiku për mirëmbajtjen e rrugëve
711053 Takse për mbajtjen e qenve te luksit.
711054 Takse për regjistrimin e një vendbanimi te ri.
711099 Te tjera

7111 Te ardhura sekondare dhe pagesa shërbimesh
711101 Te ardhura nga kopshtet e fëmijëve
711102 Te ardhura nga çerdhet
711103 Te ardhura nga nxënësit me pagese
711104 Te ardhura nga shërbimi mjekësor dhe spitalor
711105 Te ardhura nga analizat kimike e biologjike.
711106 Te ardhura nga policet e rendit për ruajtjen e godinave
711107 Te ardhura nga parkingu
711120 Te ardhura te ISSH nga komisionet për shërbimin e mbledhjes se kontributit
shëndetësore për ISKSH
711199 Te tjera

7112 Takse për veprime gjyqësore dhe ligjore (noteriale)
711201 Gjyqësore
711202 Ligjore (noteriale)
711299 Te tjera

7113 Te ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve
711301 Shitja e produkteve bujqësore dhe pyjore
711302 Shitja e produkteve kulturore dhe turistike
711303 Te ardhura nga mensat
711304 Shitja e produkteve te azileve te pleqve
711305 Shitja e arkave regjistruese nga Drejtoria e Tatim-Taksave
711306 Shitja e shtypshkrimeve
711307 Shitja e hartave
711399 Te tjera

7114 Te tjera nga biletat
711401 Muzeumet
711402 Qendrat kulturore
711499 Te tjera nga biletat


7115 Gjoba dhe sekuestrime
711501 Gjoba gjyqësore
711502 Gjoba trafiku - kontrabande
711503 Gjoba te Policisë Pyjore
711504 Gjoba te Inspektoratit Sanitar
711505 Gjoba te Policisë Elektrike
711506 Gjoba te Departamentit te Çmimeve dhe Standardeve
711507 Gjoba te Departamentit te Kontrollit te Ushqimit
711508 Gjoba te Departamentit te Kontrollit te Peshëmatjes
711509 Gjoba te Policisë se Ndërtimit
711599 Te tjera

7116 Te Ardhura Nga Qiratë
711601 Ndërtesat
711602 Pajisjet
711699 Te tjera

7119 Te tjera
719000

719 TE TJERA TE ARDHURA JO-TATIMORE

7190 Te tjera te paklasifikuara
719001 Rikthime te pjesës se papërdorur te grandit ne vitin e mëparshëm
719002 Pagesat e siguracioneve (INSIG..)
719003 Pagesat për moskryerjen e shërbimit ushtarak
719099 Te tjera

72 GRANTE KORENT TE PERGJITHSHEM

719 GRANTE KORENT TE BRENDSHEM TE PERGJITHSHEM

7200 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
720001 Nga buxheti i pushtetit qendror
720002 Nga buxheti i pushtetit vendor
720003 Te tjera autoritete

7201 Nga nivele te tjera te qeverisjes
72010I Nga buxheti i pushtetit qendror
720102 Nga buxheti i pushtetit vendor
720103 Te tjera autoritete

7202 Nga Buxheti i shtetit për buxhetin e sigurimeve shoqërore për pagesa te posaçme 720201 Për kompensimin e rritjes se çmimit për pensionistet
720202 Për pensione shtetërore te posaçme
720203 Për shtesa te parashikuara për ish-te përndjekurit politike
720204 Për shtesa te parashikuara për veteranet dhe invalidët e punës
720205 Për shtesa te parashikuara për invalidët e punës
720206 Për shtesa te parashikuara për pensionet e ushtarakeve.
720207 Për pagesa kalimtare e pensione te ish-funksionareve.

7203 Nga buxheti i shtetit për buxhetin e Sigurimeve Shoqërore për mbulimin e deficitit 720301 Grande për te mbuluar deficitin e fondit te sigurimeve shoqërore
720302 Për mbështetje te shpenzimeve shtese nga indeksimi.
720303 Grande për te mbuluar deficitin e ISKSH

7209 Te tjera
720900

719 GRANTE TE HUAJA TE PERGJITHSHEM DHE KORRENT

7210 Nga qeveri te huaja
721000

7211 Nga organizata ndërkombëtare
721100

73 NDRYSHIMII GJENDJEVE TE INVENTARIT

74 FINANCIME NE NATYRE

76 TE ARDHURA FINANCIARE

760 TE ARDHURA NGA INTERESAT E TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES

7600 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
760001 i njëjti nivel qeverisjeje
760002 Te tjera nivele te qeverisjes
760003 Ndërmarrjet
7601 Huadhënie afatshkurtër për marrëveshjet me garant shtetërore
760100
7602 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisjeje
760200
7603 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera te qeverisjes
760300
7604 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
7605 E huaj
760500
77 TE ARDHURA TE JASHTEZAKONSHME

773 Te ardhura nga veprimtaritë e mbyllura dhe ndryshimet e tjera te strategjisë
777 Fitime nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhëse
778 Korrigjime nga vitet e kaluara
779 Te ardhura te tjera

78 PUNIME PER INVESTIME DHE RIMARRJE TE SHUMAVE TE PARASHIKUARA

782 Punime për investime ne ekonomi
783 Rimarrje te shumave te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve qarkulluese
784 Rimarrje te shumave për zhvlerësimin e aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara
e te patrupëzuara
785 Suprimimi i shumave te parashikuara për shpenzime te viteve te ardhshme
786 Përdorimi i shumave te parashikuara për shpenzime te viteve te ardhshme
787 Tërheqje nga seksioni i investimeve

79 LLOGARI TE PERKOHSHME

KLASA 8

REZULTATET E VITIT

80 LLOGARITE E ANGAZHIMIT (JASHTE BILANCIT)

801 Angazhime te organizmave lokale ndaj te tretëve (detyrime)
8014 Efekte ne qarkullim ne ngarkim te organizmit lokal
802 Angazhime te te tretëve ndaj organizmit lokal( te drejta)

809 KUNDERPARTI E ANGAZHIMEVE
8091 Kunderparti e llogarisë 801
8092 Kunderparti e llogarisë 802

81 LLOGARI TE ELEMENTEVE TE MARRA ME QERA (JASHTE BILANCIT)
812 Aktive te qëndrueshme
813 Gjendje te inventarit
819 Llogari kunderparti
8192 Kunderparti e llogarisë 812
8193 Kunderparti e llogarisë 813

82 OPERACIONE TE VITEVE TE MEPARSHME

828 Tituj te ardhurash te anuluar ose te pranuar si te pambledhshem
829 Urdhra shpenzimesh te anuluara ose me afat te skaduar

83 CAKTIM NGA TE ARDHURAT E FUNKSIONIMIT PER INVESTIME
831 Caktim nga te ardhurat e funksionimit për investime

84 OPERACIONE TRANSFERIMESH

841 Transferim shpenzimesh
842 Transferim te ardhurash

85 REZULTATE NGA OPERACIONET E FUNKSIONIMIT

850 Rezultate te operacioneve te funksionimit

KLASA 9

KONTABILITETI ANALITIK

Grupi 90 : Programe te investimeve te veta
Grupi 91 : Programe te investimeve për organizma te tjerë
Grupi 92 : Operacione jashtë programit
Grupi 93 : Shërbime te përgjithshme ose indirekte
Grupi 94 : Shërbime administrative
Grupi 95 : Shërbime sociale
Grupi 96 : Shërbime ekonomike
Grupi 97 : Shërbimi fiskal
Grupi 99 : Llogari kunderpartiShfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
101200002

Reklame
Raiffeisen


Reklame
Allweb
Reklame
inTV