Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për miratimin e standarteve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punëve të ndërtimit.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 68
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 15.02.2001
Data e aprovimit te Aktit: 15.02.2001
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 10
Data e fletores zyrtare: 02.04.2001
Aktiviteti: Standart
Propozuar nga: Ministri i Punëve Publike
Pershkrimi i Aktit: Miratimin e standardeve në punimet e ndërtimit, që kanë të bëjnë me sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerezve, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për miratimin e listës së produkteve të ndërtimit, për të cilat kërkohet vlerësimi i detyruar i konformitetit
2 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.279, DATË 18.4.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT, PËR TË CILAT KËRKOHET VLERËSIMI I DETYRUAR I KONFORMITETIT”
Akte te ngjashem
1 Për miratimin e listës së produkteve të ndërtimit, për të cilat kërkohet vlerësimi i detyruar i konformitetit
2 Per disa shtesa ne vendimin nr. 68, date 15.02.2001 te Keshillit te Ministrave "Per miratimin e standardeve dhe kushteve teknike te projektimit dhe te zbatimit te punimeve te ndertimit", te ndryshuar.
3 Për disa shtesa ne vendimin nr. 68, date 15.2.2001 te Keshillit te Ministrave "Per miratimin e standardeve dhe te kushteve teknike te projektimit dhe te zbatimit te punimeve te ndertimit", ndryshuar me vendimin nr. 186, date 3.5.2002 te Keshillit te
4 Për një shtesë në vendimin nr. 68, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e standarteve dhe te kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit"
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM

Nr. 68 datë 15.2.2001

PER MIRATIMIN E STANDARDEVE DHE TE KUSHTEVE TEKNIKE TE PROJEKTIMIT DHE TE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 5 të ligjit nr.8402, date 10.9.1998, Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", dhe të nenit 17, të ligjit nr.8464, datë 11.3.1999, "Për standardizimin", me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1 .Miratimin e standardeve në punimet e ndërtimit, që kanë të bëjnë me sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Miratimin e kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".

KRYEMINISTRI
ILIR META

LIDHJA Nr 1

LISTA E STANDARDEVE

1. SSH 543 : 1987 Tulla silikate te plota
2. SSH 551 : 1987 Gurë gëlqerore për murature
3. SSH 2505 : 1987 Tulla te plota prej argjile
4. SSH 2572 : 1987 Tulla argjile me veshe dhe tulla dekorative
5. SSH 511 : 1987 Çimento
6. SSH 562 : 1987 Betone hidroteknike. Klasifikime dhe kërkesat cilësore
7. SSH 564 : 1987 Betone te zakonshëm. Kërkesat cilësore për materialet përbërëse
8. SSH 571 : 1987 Betone te zakonshëm. Klasifikime dhe kërkesat cilësore
9. SSH 104 : 1988 Panele te ndryshme betonarmeje, plinta betoni e b/arme për bujqësinë
10. SSH 199 : 1988 Traversa dekovili te paranderura betonarme
11. SSH 200 : 1988 Shtylla e kapele te zakonshme e te paranderura betonarme
12. SSH 507 : 1988 Blloqe betoni
13. SSH 535 : 1988 Penale betonarme me vrima te zakonshme
14. SSH 545 : 1988 Shtylla te centrifuguara betonarme
15. SSH 552 : 1988 Panele te mëdha te parapërgatitura betonarme për mure, dysheme dhe elemente te tjerë
16. SSH 553 : 1988 Prodhime te parapërgatitura betoni e betonarmeje te zakonshme e te paranderuta. Kërkesat cilësore Panele betonarme govate për mbulimin e ndërtesave industriale
17. SSH 558: 1988 Kolona te parapërgatitura betonarme
18. SSH 2765 : 1998 Trarë betonarme te parapërgatitura
19. SSH 2766 : 1988 Pilotë te parapërgatitura betonarme
20. SSH 2769 : 1988 Soleta te paranderura betonarme
21. SSH 2851 : 1988 Kapriata te paranderura betonarme
22. SSH 2852 : 1998 Arkitrarë betonarme te parapërgatitura me dhe pa ngarkese
23. SSH 2853 : 1988
24. SSH 2859 : 1988 Panele te paranderura betonarme me 2 dhe 3 vrima Trarë me qeramike te armuar
25. SSH 3156: 1988
26. SSH ENV 206:1997 Betoni, vetitë, prodhimi, përpunimi dhe kriteret e përshtatshmërisë
27. SSH 501 : 1987 Çimento: KarakteristikatLIDHJA Nr. 2

KUSHTET TEKNIKE TE ZBATIMIT

1. Zbatim punimesh. Kushte te përgjithshme për zbatimin dhe marrjen ne dorëzim te punimeve te ndërtim - montimit (KTZ 01-80).
2. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te gërmimit dhe te mbushjes ne veprat industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 2-78).
3. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te themeleve për makineritë (KTZ 3-76).
4. Zbatim punimesh themeli e muri me gur natyror. Te dhëna ndërtimi (KTZ 4-79).
5. Zbatim punimesh themele. Mure me tulla. Te dhëna ndërtimi (KTZ 5-79).
6. Zbatim punimesh suvatimi ne ndërtesat (KTZ 6-79).
7. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e strukturave prej betoni dhe beton/armeje ne veprat hidroteknike (KTZ 7-81).
8. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për veshje te faqeve te mureve te brendshme e te jashtme ne ndërtesat industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 8-79).
9. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve' te hidroizolimit ne ndërtesat qytetare, industriale e bujqësore (KTZ 9-79).
10. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e strukturave prej betoni dhe betonarmeje ne veprat industriale, qytetare dhe bujqësore. Strukturat monolite (KTZ 10/1-78).
11. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e strukturave prej betoni e betonarmeje ne veprat industriale qytetare e bujqësore. Struktura te papërgatitura (KTZ 10/2-78).
12. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve prej betoni dhe betonarmeje ne veprat industriale, qytetare dhe bujqësore. Struktura te paranderura (KTZ 10/3-78).
13. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve prej betoni dhe betonarmeje ne ndërtesat industriale qytetare dhe bujqësore. Ndërtimi i oxhaqeve te larte prej betonarmeje dhe me tulla (KTZ 10/4-80).
14. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te ndërtimit te ndërtesave me panele te mëdha prej betoni te armuar (KTZ 10-79).
15. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me materiale zjarrduruese dhe termoizoluese. Betone zjarrduruese me lidhje çimentoje (KTZ 12/1-79).
16. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me material zjarrdurues dhe termoizolues. Këmisha termoizoluese dhe zjarrduruese ne furrat e industrisë se naftës (KTZ 12/2-79).
17. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me material zjarrdurues dhe termoizolues, murature me tulle zjarrduruese e izoluese ne furrat e industrisë se përpunimit te naftës (KTZ 12/378).
18. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për ndërtimin e rezervuarëve metalik mbitokësore naftëmbajtës (KTZ 13-80).
19. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për termoizolimin e tubacioneve, pajisjeve dhe rezervuarëve (KTZ 14-79).
20. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për mbrojtjen e strukturave ne mjedise gërryese acide (KTZ 15-79). Rishikimi: 1985
21. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te karpentjerise dhe zdrukthëtarisë me dru ne
ndërtesat industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 16-79). Rishikimi: 1985
22. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për ndërtimin e dyshemeve ne ndërtesat
industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 17-79). Rishikuar : 1985
23. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për mbulimin e çative ne ndërtesat
industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 18-79). Rishikimi : 1985
24. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e skelave me tuba çeliku (KTZ 19-79). Rishikimi : 1985
25. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te bojatisjes dhe te vendosjes se xhamave ne
ndërtesat industriale, qytetare dhe bujqësore (KTZ 20-79)
26. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te konstruksioneve metalike (KTZ 21-80).
27. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me pilota (KTZ 22-81).
28. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve e punimeve detare, thellim portesh (KTZ 23-81).
29. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve sanitare, teknike ne ndërtesat e banimit, shoqëroro-kulturore dhe mjedise ndihmese te veprave industriale (KTZ 25-81).
30. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për përfundimin e rrjetit te jashtëm te ujësjellësve dhe kanalizimeve (KTZ 28-81).
31. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te instalimit te ngrohjes ne mjediset e banimit shoqëroro-kulturore dhe te prodhimit (KTZ 27-81).
32. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve elektrike, pjesa e përgjithshme (KTZ 28-80).
33. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve elektrike me përcjellës (KTZ 29-80).
34. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve elektrike. Montimi i linjave kabllore (KTZ 30-80).
35. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve elektrike, instalimet e tokëzimit (KTZ 31-80).
36. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve elektrike (KTZ 32-80).
37. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te ndërtim-montimit ne linjat ajrore te
tensionit te larte (KTZ 33-81).
38. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve, te çimentimit ne formacionet shkëmbore
(KTZ 34-81).
39. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te veprave ne rrugët hekurudhore (KTZ 36-81).
40. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për mbushje dhe gërmim ne hekurudha
(KTZ 37-81).
41. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te shtresave ne rruge, autostrade, etj. (KTZ 38-81).
42. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me pilota UKS (KTZ 39-81).
43. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me shpërthim me mina elektrike (KTZ 40 - 81).
44. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve me shpërthime elektrike (KTZ 41-82).
45. Kushte teknike te zbatimit te punimeve te montimit te pajisjeve elektrike ne nënstacionet
elektrike (KTZ 42-82).
46. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve te furrave te pjekjes se tullave (KTZ 43-82).
47. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve te kullave te ftohjes prej betonarmeje ne forme hiperbolike (KTZ 44-82).
48. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve për ndërtimin e siloseve beton arme (KTZ 45-84).
49. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve për ndërtimin e digave te mesme prej dheu me lartësi deri 50 m (KTZ 46-84).
50. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve për ndërtimin e tuneleve (KTZ 47-84).
51. Kushte teknike te zbatimit dhe te marrjes ne dorëzim te punimeve te termoizolimit te tarracave me skoriet e Selenicës (Vlore) dhe banesa, vepra shoqërore dhe industriale (KTZ 48-88).
52. Kushte teknike te shmangieve te lejuara ne ndërtim-montim (KTZ 49-89).
53. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për saldimin e konstruksioneve dhe tubave
prej viniplasti (PVe) (KTZ 201-80).
54. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për saldimin e konstruksioneve dhe tubave
prej alumini e lidhjeve te tij (KTZ 202-80).
55. Zbatimi i punimeve për montimin e pompave stacionare dhe ventilatorëve centrifugale te
veprave industriale (KTZ 203-80).
56. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim për montimin e pajisjeve hidraulike statike (KTZ 204-80).
57. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e elevatorëve dhe te
transportierëve ne veprat industriale (KTZ 205-80).
58. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për saldimin e çeliqeve inoksidabel ne veprat
industriale (KTZ 206-80).
59. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim i punimeve për montimin e sistemeve te ventilimit (KTZ
207-80)
60. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te ashensorëve dhe ngritësve te
ngarkesave (KTZ 208-80).
61. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te linjave te tubacioneve
teknologjike dhe te avullit dhe te ujit te nxehte mbitokësor (KTZ 209-80).
62. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e kompresorëve me piston
horizontal ne veprat industriale (KTZ 210-80).
63. Zbatimi i punimeve për përdorimin e mekanizmave dhe pajisjen e ngritjes se ngarkesave
(KTZ 211-81)
64. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për saldimin e tubave dhe te konstruksioneve
prej bakri dhe lidhjeve te tij (KTZ 212-80).
65. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për saldimin e plumbit ne veprat industriale
(KTZ -81).
66. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e tubacioneve te turbinave te
H/C (KTZ 214-81).
67. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit dhe portave te H/C (KTZ 215-81).
68. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e udhëzuesve te portave te H/C
(KTZ 216-81).
69. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e rezervuarëve sferike (metalike) (KTZ 217-80).
70. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e mullinjve cilindrike te bluarjes (KTZ 218-81).
71. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e furrave rrotulluese horizontale për pjekje klinkeri (KTZ 219-81).
72. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e vinçit me peshëngritje 6 ton (KTZ 220-81).
73. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te vinçit ure (KTZ 221-81).
74. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te vinçit Cjap (KTZ 222-81).
75. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te shnekeve (KTZ 224-81).
76. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te makinave metal punuese (KTZ 228-81).
77. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve për montimin e tubacioneve te gazsjellësit (KTZ 235-81).
78. Zbatimi dhe marrja ne dorëzim e punimeve te montimit te vinçave shtylle (direk). (KTZ 238-81) .

KUSHTET TEKNIKE TE PROJEKTIMIT

1. Kritere projektimi për veprat e industrisë mekanike, te pasurimit te mineraleve, depove e stallave (KTP 1-78).
2. Kritere projektimi e ndërtimi ne; zona sizmike (KTP 2-78).
3. Kritere projektimi Klasifikimi i veprave ekonomike e shoqërore (KTP 3-78).
4. Kritere projektimi. Kategorizimi dhe klasifikimi i veprave hidroteknike (KTP 4-78).
5. Kritere projektimi. Klasifikimi i dherave joshkembore qe shërbejnë si bazament për veprat inxhinierike (KTP 5-78).
6. Kritere projektimi. Përcaktimi i ngarkesave ne objektet shoqërore ekonomike (KTP 6-78).
7. Kritere projektimi. Përcaktimi i ngarkesës se erës (KTP 7-78).
8. Kritere projektimi. Përcaktimi i ngarkesës se bores (KTP 8-78).
9. Kritere projektimi. Llogaritja e mureve dhe themeleve me teorinë e gjendjes kufitare.
(KTP 9-78).
10. Kritere projektimi. Llogaritja e konstruksioneve prej çeliku (KTP 10-78).
11. Kritere projektimi. Llogaritja e rrjetit te jashtëm te furnizimit me ujë (KTP 11-78).
12. Kritere projektimi. Llogaritja e rrjetit te brendshëm te furnizimit me ujë dhe kanalizimet
(KTP 12-78).
13. Kritere projektimi te sistemeve te ngrohjes qendrore dhe te ajrimit (KTP 13-78).
14. Kritere projektimi. Instalimet e ndriçimit ne veprat ekonomiko-shoqërore (KTP 14-78).
15. Kritere projektimi. Instalimet elektrike ne mjediset me rrezik zjarri (KTP 15-78).
16. Kritere projektimi. Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike (KTP 16-78).
17. Kritere projektimi. Mbrojtja reale dhe automatike.(KTP 17-78).
18. Kritere projektimi te linjave ajrore te tensionit te larte (KTPI8-78).
19. Kritere projektimi te impiantit shpërndarës dhe te nënstacioneve me tension mbi 1000V
(KTP 19-78).
20. Kritere projektimi te hekurudhave (KTP 20-78).
21. Kritere projektimi për urat e tombinat prej betoni e beton armeje ne hekurudhat (KTP 21-78).
22. Kritere projektimi për rrugët automobilistike (KTP 22-78).
23. Kritere projektimi për urat e tombinat prej betoni dhe beton armeje ne rrugët
automobilistike (KTP 23-78). .
24. Kritere projektimi. Tunelet hidroteknike (KTP 24-78).
25. Udhëzime teknike projektimi. Mbi përmbajtjen e projekteve sipas fazave te projektimit te veprave te ndërtimit.
26. Simbolet ne llogaritjen e konstruksioneve te ndërtimit.
27. Standardet e "Paraqitjes grafike te projekteve dhe simbolet ne Vizatimet e Ndërtimit".
28. Metodika e përcaktimit te përshkueshmërisë se formacioneve me metoda derekte ne terren.
29. Metodika e përcaktimit soliditetit te dherave ne shtypje njëboshtore.
30. Udhëzuesi i studimeve gjeologo-inxhinierike për ura, viadukte mbikalime e nënkalime hekurudhore.
31. Hidroizolimi ne banesa, objekte social-kulturore dhe ekonomike.
32. Hidroizolimi ne veprat e artit rrugor, hekurudhore dhe hidrocentrale.
33. Klasifikimi i veprave dhe ndërtesave ekonomike dhe shoqërore.
34. Veprat ekonomike dhe shoqërore. Kriteret baze llogaritëse.
35. Llogaritja e konstruksioneve prej guri te veprave shoqërore dhe ekonomike me teorinë e gjendjes kufitare.
36. Mbi ngarkesat dhe veprimet ne rrugët automobilistike.
37. Mbistruktura dhe nenstruktura prej betoni dhe betoni te armuar te zakonshëm ne veprat e
artit rrugore dhe hekurudhore (përfshirë dhe cernierat).
38. Tunelet hidroteknike.
39. Konstruksione prej betoni dhe betoni te armuar ne veprat hidroteknike me teorinë e gjendjes kufitare.
40. Vlerësimi i agresivitetit te ujit natyror, nëntokësor dhe sipërfaqësor.
41. Veprat hidroteknike ne lumenj. Kriteret themelore te projektimit.
42. Llogaritja e konstruksioneve prej betoni dhe betoni te armuar te zakonshëm ne veprat ekonomike dhe shoqërore me teorinë e gjendjes kufitare.
43. Llogaritja e konstruksioneve b/arme te paranderur ne veprat ekonomike dhe shoqërore.
44. Studimi gjeologo-ixhinierik për projektimin e veprave hidroenergjetike.
45. Studimet gjeologo-inxhinierike për projektimin e objekteve nëntokësore (te tuneleve).
46. Llogaritja e konstruksioneve prej betoni dhe betoni te armuar te zakonshëm ne veprat ekonomike dhe shoqërore me teorinë e gjendjes kufitare.
47. Llogaritja e konstruksioneve prej guri te veprave ekonomike e shoqërore me teorinë e gjendjeve kufitare.
48. Llogaritja e konstruksioneve prej betoni dhe betoni te armuar ne veprat hidroteknike me
teorinë e gjendjeve kufitare.
49. Projektimi i veprave te artit, rrugore dhe hekurudhore prej betoni dhe beton armeje te zakonshme.
50. Studime gjeologo-inxhinierike për projektimin e veprave shoqërore kulturore.
51. Studime gjeologo-inxhinierike për projektimin e veprave ekonomike.
52. Përcaktimi i vetive fizike te dherave me metoda laboratorike.
53. Përcaktimi i vetive gjeoteknike te dherave presiometer.
54. Llogaritja e konstruksioneve metalike te veprave shoqërore dhe ekonomike me teorinë e gjendjes kufitare.
55. Udhëzues teknik projektimi. Studime gjeologo-inxhinierike te vendburimeve te materialeve rrethanore te ndërtimit për veprat hidroteknike dhe hekurudhore.
56. Kushte teknike projektimi te bazave e themeleve te objekteve inxhinierike me gjendjen kufitare.
1. Kusht teknik projektimi te bazave e themeleve industriale e ekonomiko-shoqërore me gjendjen kufitare.
2. Kusht teknik studimeve gjeologo-inxhinierike për projektimin e objekteve industriale dhe
ekonomiko-shoqërore me gjendjen kufitare.
3. Kusht teknik i projektimit te bazave e themeleve te thella masive e me pilota me gjendjen kufitare.
4. Kusht teknik i studimeve gjeologo-inxhinierike për projektimin e bazave e themeleve masive e me pilota te objekteve inxhinierike me gjendjen kufitare.
57. Udhëzues për llogaritjen e oxhaqeve ne veprat industriale.
58. Udhëzues për llogaritjen e themeleve nen makineri (Pjesa teorike Val.l).
59. Udhëzues për llogaritjen e themeleve nen makineri. Shembuj llogaritës.
60. Detyra tip te projektimit ne ndërtim për veprat shoqërore dhe banesat.
61. Detyra tip te projektimit ne ndërtim për studimet urbanistike.
62. Detyra tip te projektimit për veprat industriale.
63. Detyra tip te projektimit për vepra te industrisë se material ndërtimit.
64. Detyra tip te projektimit për HIC, tunele dhe vepra detare.
65. Detyra tip te projektimit për veprat hekurudhore, rrugore dhe urat.
Shfleto artikuj te tjere per: STANDARD URBANISTIKA
Postuar nga: admin
ikub #:
102150005