Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 1027
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 15.12.2010
Data e aprovimit te Aktit: 15.12.2010
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 178
Data e fletores zyrtare: 05.01.2011
Aktiviteti: --
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren për përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

VENDIM
Nr.1027, datë 15.12.2010
PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE
Në mbështetje të neneve 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998
“Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë
19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të
Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave
teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren për
përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dërgon të dhënat për çmimet mesatare të tregut të
katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të
kërkesës së bërë nga MPPT, brenda tre muajve nga data e paraqitjes së kërkesës.
4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe
referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Ministria e Financave për
zbatimin e këtij vendimi.
6. Vendimi nr.30, datë 20.1.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve
teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
9970
M P P T
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS Nëntor - 2010
MANUALI 1
PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
1 1.1/p Prodhim gur kave m3 795 63.6 79.5 938
2 1.3/p Prodhim gur lumi m3 491 39.3 49.1 579
3 1.4/p Prodhim rere lumi m3 654 52.3 65.4 772
4 1.10/p Prodhim rere natyrore shtufi m3 587 46.9 58.7 692
5 1.11/p Prodhim rere e lare shtufi m3 672 53.8 67.2 793
6 1.15/p Prodhim zhavor lumi m3 131 10.5 13.1 155
7 1.17/p Prodhim rere lavatrice m3 964 77.2 96.4 1138
8 1.18/p Prodhim zall (granil) lavatrice m3 537 43.0 53.7 634
9 1.19/p Prodhim cakell per betone m3 635 50.8 63.5 749
10 1.19/1p Prodhim cakell makinerie m3 565 45.2 56.5 666
11 1.19/2p Prodhim cakell gurore m3 341 27.3 34.1 403
12 1.19/3p Prodhim rere guri m3 1889 151.1 188.9 2229
13 1.20/p Prodhim gelqere e pa shuar ton 5781 462.5 578.1 6822
14 1.20/1 Prodhim gelqere e shuar ( qull ) ton 7293 583.4 729.3 8605
15 1.21/p Prodhim llac gelqere 1 : 3 m3 4144 331.5 414.4 4890
16 1.22/p Prodhim llac gelqere 1 : 2 m3 4753 380.2 475.3 5608
17 1.23/p Prodhim llac i perzier M - 15 m3 3407 272.5 340.7 4020
18 1.23/1 Prodhim llac i perzier M - 25 m3 4044 323.6 404.4 4772
19 1.23/2 Prodhim llac i perzier M - 50 m3 4407 352.6 440.7 5200
20 1.23/3 Prodhim llac i perzier M - 75 m3 4379 350.3 437.9 5167
21 1.24/1 Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 ) m3 3434 274.7 343.4 4052
22 1.24/2 Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 ) m3 3757 300.6 375.7 4433
23 1.24/3 Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 ) m3 3860 308.8 386.0 4555
24 1.24/p Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 ) m3 5235 418.8 523.5 6177
25 1.25/p Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 ) m3 7059 564.7 705.9 8330
26 1.26/1 Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall ) m3 3885 310.8 388.5 4584
27 1.26/2 Prodhim betoni C - 6/10 ( me cakell ) m3 4071 325.7 407.1 4803
28 1.27/1 Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall ) m3 4247 339.8 424.7 5012
29 1.27/2 Prodhim betoni C - 7/10 ( me cakell ) m3 4344 347.5 434.4 5126
30 1.28/p Beton C - 12/15 ( Me zall ) m3 4475 358.0 447.5 5280
31 1.28/1 Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakell) m3 4591 367.3 459.1 5418
32 1.29/p Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall) m3 4804 384.4 480.4 5669
33 1.29/1 Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakell) m3 4962 397.0 496.2 5855
34 1.30/p Prodhim betoni C -20/25 (Me zall) m3 5308 424.7 530.8 6264
35 1.30/1 Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell) m3 5535 442.8 553.5 6531
9971
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
36 1.31/p Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall) m3 6055 484.4 605.5 7145
37 1.31/1 Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell) m3 6249 499.9 624.9 7374
38 1.34/p Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall) m3 7571 605.7 757.1 8934
39 1.34/1 Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell) m3 7885 630.8 788.5 9304
40 1.37/p Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm m3 10506 840.5 1050.6 12398
41 1.38/p Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm m3 8395 671.6 839.5 9906
42 1.39/p Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm m3 7365 589.2 736.5 8691
43 1.40/p Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm m3 6838 547.0 683.8 8069
44 1.41/p Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm m3 6588 527.0 658.8 7774
45 1.45/p Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3 m3 6700 536.0 670.0 7906
46 1.47/p Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle m3 10055 804.4 1005.5 11865
47 1.48/p Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate m3 9778 782.2 977.8 11538
48 1.49/p Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm m2 814 65.2 81.4 961
49 1.50/p Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm m2 1185 94.8 118.5 1399
50 1.51/p Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm m2 1186 94.9 118.6 1400
51 1.52/p Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm m2 1878 150.2 187.8 2216
52 1.53/p Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm m3 7820 625.6 782.0 9228
53 1.54/p Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart m3 7631 610.5 763.1 9004
54 1.56/p Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima m2 898 71.8 89.8 1059
55 1.57/p Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30 m2 1340 107.2 134.0 1581
56 1.58/p Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30 m2 1163 93.0 116.3 1372
57 1.59/p Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30 m2 1430 114.4 143.0 1687
58 1.60/p Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta m2 1959 156.7 195.9 2311
59 1.62/p Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta m2 1725 138.0 172.5 2036
60 1.72/p Panele te plota horizontale b/a M-200 m3 7502 600.2 750.2 8853
61 1.73/p Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm cope 50 4.0 5.0 59
62 1.74/p Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm cope 64 5.1 6.4 75
63 1.75/p Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm cope 34 2.7 3.4 40
64 1.78/p Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera cope 417 33.4 41.7 492
65 1.79/p Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera cope 222 17.7 22.2 261
66 1.81/p Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale cope 152 12.2 15.2 179
67 1.85/p Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2 kg 79 6.3 7.9 93
68 1.86/p Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2 kg 74 6.0 7.4 88
69 1.87/p Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2 kg 83 6.6 8.3 98
70 1.88/p Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, ? = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg. kg 83 6.7 8.3 98
71 1.89/p Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, ? = 6500 kg/cm2 tulla sap. kg 90 7.2 9.0 106
72 1.99/p Pergatitje konstruksione metalike te perbera ton 91792 7343.4 9179.2 108315
73 1.100/p Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta ton 89897 7191.8 8989.7 106078
9972
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
74 1.102/p Pergatitje kapriata me hekur betoni ton 100312 8024.9 10031.2 118368
75 1.105/p Pergatitje kapriata metalike me profile ton 118439 9475.1 11843.9 139758
76 1.107/p Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile ton 90143 7211.4 9014.3 106368
77 1.111/p Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha ton 154155 12332.4 15415.5 181903
78 1.111/p Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha ton 140206 11216.5 14020.6 165443
79 1.114/p Prodhim mastiçë bitumi ton 43308 3464.7 4330.8 51104
80 1.117/p Bazamak shkalle me granil m2 899 71.9 89.9 1061
81 1.117/p Pragje dritare me granil m2 828 66.2 82.8 977
82 1.120/p Parapet ballkon me granil m2 792 63.4 79.2 935
83 1.123/p Shpatulla dritare granili m2 644 51.5 64.4 759
84 1.122/p Parapet muri rrethus granil m2 773 61.9 77.3 913
85 1.124/p Bordura betoni 12x25cm M 255 20.4 25.5 301
86 1.125/p Bordura betoni 25x25cm M 468 37.4 46.8 552
87 1.126/p Bordura betoni 15x35cm M 406 32.5 40.6 479
88 1.127/p Bordura betoni 20x35cm M 505 40.4 50.5 595
89 1.128/p Bordura betoni 25x35cm M 618 49.5 61.8 730
90 1.129/p Tuba betoni Ø 200 mm M 291 23.3 29.1 344
91 1.130/p Tuba betoni Ø 300 mm M 500 40.0 50.0 590
92 1.131/p Tuba betoni Ø 400 mm M 661 52.9 66.1 781
93 1.132/p Tuba betoni Ø 500 mm M 1020 81.6 102.0 1203
94 1.133/p Tuba betoni Ø 600 mm M 1172 93.7 117.2 1383
95 1.129/1p Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje M 423 33.8 42.3 499
96 1.130/1p Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje M 608 48.7 60.8 718
97 1.131/1p Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje M 855 68.4 85.5 1008
98 1.132/1p Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje M 1174 93.9 117.4 1386
99 1.133/1p Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje M 1394 111.5 139.4 1645
100 1.138/p Dritare druri kase binar m2 6698 535.9 669.8 7904
101 1.139/p Dritare druri kase bylme m2 7324 585.9 732.4 8643
102 1.143/p Dritare druri dyfishe m2 10796 863.6 1079.6 12739
103 1.143/p-a Dritare druri dopio xham m2 6995 559.6 699.5 8254
104 1.153/p Vetrate druri m2 4898 391.8 489.8 5779
105 1.148/p Prodhim dritare metalike ton 125788 10063.0 12578.8 148429
106 1.166/p Dyer druri kashe derrase m2 6702 536.2 670.2 7909
107 1.182/p Dyer metalike ton 147704 11816.3 14770.4 174291
108 1.189/1p Pllaka granili boje 25/25 cm m2 613 49.0 61.3 723
109 1.190/1p Pllaka granili boje 30/30 cm m2 671 53.7 67.1 791
110 1.188/1p Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm m2 895 71.6 89.5 1056
111 1.192/1p Pllaka mozaik boje 40/40 cm m2 1629 130.3 162.9 1922
112 1.201/1p Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2 m2 2649 211.9 264.9 3126
9973
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
113 1.201/1p Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2 m2 2429 194.3 242.9 2866
114 1.32/p Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm M 3137 251.0 313.7 3702
115 1.33/p Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm M 3240 259.2 324.0 3823
116 1.34/p Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm M 4244 339.5 424.4 5008
117 1.35/p Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm M 5824 465.9 582.4 6873
118 1.36/p Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm M 8225 658.0 822.5 9705
119 1.48/p Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura m3 6985 558.8 698.5 8242
120 1.49/p Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura m3 7274 581.9 727.4 8583
121 1.50/p Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 m3 9002 720.2 900.2 10623
122 1.51/p Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik m3 10698 855.8 1069.8 12623
123 1.52/p Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100 cope 3504 280.3 350.4 4134
124 1.53/p Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150 cope 4043 323.4 404.3 4771
125 1.54/p Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280 cope 5032 402.5 503.2 5937
126 1.55/p Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450 cope 6940 555.2 694.0 8189
127 1.56/p Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600 cope 8793 703.5 879.3 10376
128 1.57/p Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada m3 11376 910.1 1137.6 13423
129 1.58/p Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje. m3 9302 744.2 930.2 10976
130 1.59/p Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25 m3 9247 739.8 924.7 10912
131 1.60/p Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M m3 7444 595.5 744.4 8784
132 1.61/p Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M m3 7603 608.2 760.3 8972
133 1.62/p Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M m3 7522 601.8 752.2 8876
134 1.63/p Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M m3 8233 658.6 823.3 9715
135 1.64/p Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha m3 9608 768.7 960.8 11338
136 1.65/p Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha m3 8202 656.2 820.2 9678
137 1.66/p Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha m3 7414 593.1 741.4 8749
138 1.67/p Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura m3 12397 991.8 1239.7 14629
139 1.68/p Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura m3 12507 1000.6 1250.7 14759
140 1.69/p Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura m3 13236 1058.9 1323.6 15618
141 1.70/p Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto m3 12618 1009.5 1261.8 14890
142 1.71/p Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore m3 10955 876.4 1095.5 12927
143 1.72/p Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm m2 382 30.6 38.2 451
144 1.73/p Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm m2 720 57.6 72.0 850
145 1.74/p Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m m3 6366 509.3 636.6 7512
146 1.75/p Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m m2 292 23.4 29.2 345
147 1.85/p Pergatitje detale metalike ne b/a ton 129957 10396.6 12995.7 153350
148 1.86/a Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer ton 3235 258.8 323.5 3817
149 1.89/p Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe ton 3933 314.6 393.3 4640
150 1.89/1p Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe ton 3734 298.7 373.4 4406
9974
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
151 1.93/p Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatriçe ton 4935 394.8 493.5 5824
152 1.93/1p Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatriçe ton 4468 357.4 446.8 5272
153 1.91/2p Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri ton 8244 659.5 824.4 9728
154 1.94/p Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV ton 87238 6979.0 8723.8 102940
155 1.95/p Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV ton 90835 7266.8 9083.5 107186
156 1.96/p Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV ton 95234 7618.7 9523.4 112376
157 97 - 98 Bazamente b/a per shtylla metalike T L m3 7890 631.2 789.0 9310
158 1.99/p Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L m3 10434 834.7 1043.4 12312
159 1.101/p Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV ton 96738 7739.0 9673.8 114150
160 1.101/1 Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV ton 94062 7525.0 9406.2 110993
161 1.101/2 Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV ton 91525 7322.0 9152.5 108000
162 1.101/3 Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV ton 93821 7505.7 9382.1 110709
163 1.101/4 Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion ton 114028 9122.3 11402.8 134553
164 1.101/5 Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh ton 103083 8246.6 10308.3 121637
165 1.101/6 Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku ton 108700 8696.0 10870.0 128266
166 1.101/7 Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash ton 103362 8268.9 10336.2 121967
167 188/p Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem ton 91982 7358.5 9198.2 108538
168 188/1 Prodhim ankera me hekur Ø periodik ton 98622 7889.7 9862.2 116373
169 1.91/2p Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri ton 8244 659.5 824.4 9728
Shënime teknike:
1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas normativave
SSH-EN 206, eurokodet dhe standartet e ISO-s. Këto sipas standarteve europiane.
2. Edhe çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet europiane.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7%
në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
9975
M P P T Nëntor - 2010
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
MANUALI 2
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
P U N I M E D H E U
1 2.1 Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III m3 471 38 47 555
2 2.1/a Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV m3 687 55 69 811
3 2.2 Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III m3 509 41 51 600
4 2.2/a Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV m3 725 58 73 856
5 2.5 Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m m3 750 60 75 886
6 2.5/a Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m m3 992 79 99 1171
7 2.6 Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m m3 808 65 81 953
8 2.6/a Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 3 m m3 1049 84 105 1238
9 2.11 Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m m3 636 51 64 750
10 2.11/a Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m m3 865 69 86 1021
11 2.15 Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m m3 687 55 69 811
12 2.15/a Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m m3 941 75 94 1111
13 2.16 Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 3 m m3 731 59 73 863
14 2.16/a Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 3 m m3 986 79 99 1163
15 2.19 Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III m3 204 16 20 240
16 2.19/a Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV m3 216 17 22 255
17 2.20 Perforcim germimi me lende ndertimi m2 184 15 18 217
18 2.21 Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 m3 289 23 29 341
19 2.22 Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 m3 172 14 17 202
20 2.23 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke m3 184 15 18 217
21 2.23/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke m3 203 16 20 240
22 2.24 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto m3 208 17 21 246
23 2.24/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto m3 229 18 23 271
24 2.25 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke m3 117 9 12 138
25 2.25/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke m3 130 10 13 153
26 2.26 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto m3 135 11 13 159
27 2.26/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto m3 149 12 15 176
28 2.27 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke m3 100 8 10 118
29 2.27/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke m3 110 9 11 130
30 2.28 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto m3 123 10 12 145
31 2.28/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto m3 135 11 13 159
32 2.29 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke m3 56 4 6 66
33 2.29/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke m3 62 5 6 73
34 2.30 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto m3 68 5 7 80
9976
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
35 2.30/a Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto m3 74 6 7 87
36 2.31 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke m3 41 3 4 48
53 2.35/1 Rrafshim me buldozer me shtresa t = 20 cm m3 1.75 0.14 0.18 2
54 2.36 Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik m3 34 3 3 40
P U N I M E M U R A T U R E G U R I
55 2.52 Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3 m3 3737 299 374 4410
56 2.52/1 Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15 m3 4069 326 407 4802
57 2.52/2 Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 m3 4530 362 453 5346
58 2.52/3 Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50 m3 4828 386 483 5697
59 2.52/4 Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25 m3 3758 301 376 4435
60 2.53 Mur guri themel e xokol i thate m3 1929 154 193 2276
61 2.54 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 m3 4950 396 495 5841
62 2.54/1 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6068 485 607 7160
63 2.54/2 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 m3 5583 447 558 6588
64 2.55 Mur guri ne lartesi deri 3m i thate m3 2923 234 292 3450
65 2.56 Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15 m3 8841 707 884 10433
66 2.56 Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15 m3 9608 769 961 11337
67 2.57 Kollona guri me llaç te perzier M 25 m3 9865 789 987 11641
68 2.58 Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 m3 5651 452 565 6668
69 2.58/1 Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6831 547 683 8061
70 2.58/2 Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 m3 6683 535 668 7886
71 2.59 Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3 m3 6698 536 670 7904
72 2.59/1 Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15 m3 5877 470 588 6935
73 2.59/2 Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25 m3 7276 582 728 8586
74 2.60 Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 m3 6161 493 616 7270
75 2.60/1 Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6813 545 681 8040
76 2.61 Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25 m3 10579 846 1058 12483
77 2.62/1 Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6944 556 694 8194
78 2.62/2 Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15 m3 8028 642 803 9473
P U N I M E M U R A T U R E T U L L E
79 2.88 Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6046 484 605 7134
80 2.89 Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15 m3 6818 545 682 8045
81 2.64 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 m3 8760 701 876 10336
82 2.64/1 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 m3 9015 721 901 10637
83 2.64/2 Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 m3 9345 748 935 11028
84 2.65 Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3 m3 9465 757 947 11169
85 2.65/1 Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15 m3 9701 776 970 11447
86 2.65/2 Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25 m3 10022 802 1002 11826
87 2.66 Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3 m3 9665 773 967 11405
88 2.66/1 Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15 m3 9901 792 990 11683
9977
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
89 2.66/2 Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25 m3 10054 804 1005 11864
90 2.68 Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15 m3 10831 867 1083 12781
91 2.69 Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15 m3 16230 1298 1623 19151
92 2.70 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3 m3 10203 816 1020 12040
93 2.70/1 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15 m3 10362 829 1036 12227
94 2.70/2 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 m3 10884 871 1088 12843
95 2.71 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3 m3 8365 669 836 9870
96 2.71/1 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15 m3 8671 694 867 10232
97 2.71/2 Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25 m3 8997 720 900 10616
98 2.73 Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15 m3 9833 787 983 11603
99 2.74 Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15 m3 10693 855 1069 12618
100 2.75 Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15 m3 10439 835 1044 12318
101 2.76 Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15 m3 11548 924 1155 13627
102 2.77 Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15 m3 10767 861 1077 12705
103 2.78 Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15 m3 11788 943 1179 13910
104 2.83 Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 m3 10820 866 1082 12767
105 2.84 Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 m3 10119 809 1012 11940
106 2.86 Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 m3 8887 711 889 10487
107 2.90 Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m m3 14843 1187 1484 17515
108 2.91 Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m m3 16783 1343 1678 19804
109 2.93 Mure me tulla shamot h ~ 4 m m3 12612 1009 1261 14882
110 2.94 Mure me tulla shamot, qemere m3 19722 1578 1972 23272
P U N I M E B E T O N I D H E B / A
111 2.109 Themel e xokol betoni C - 7/10 m3 7237 579 724 8539
112 2.109/2 Themel e xokol betoni C - 12/15 m3 7721 618 772 9111
113 2.110/1 Themel e xokol butobetoni C - 7/10 m3 6714 537 671 7923
114 2.110/2 Themel e xokol butobetoni C - 12/15 m3 6566 525 657 7748
115 2.111/1 Mure betoni C - 7/10 m3 9129 730 913 10773
116 2.111/2 Mure betoni C - 12/15 m3 9614 769 961 11344
117 2.112/1 Mure buto betoni C - 7/10 m3 7814 625 781 9220
118 2.112/2 Mure buto betoni C - 12/15 m3 8179 654 818 9651
119 2.113 Qemere betoni C - 12/15 m3 10639 851 1064 12555
120 2.114 Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15 m3 7074 566 707 8348
121 2.114/1 Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 m3 7456 596 746 8798
122 2.115 Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 12/15 m3 6816 545 682 8042
123 2.115/1 Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 16/20 m3 9330 746 933 11009
124 2.116 Trare themeli monolit b/a C - 12/15 m3 10326 826 1033 12184
125 2.116/1 Trare themeli monolit b/a C - 16/20 m3 9466 757 947 11170
126 2.117 Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 4 m m3 11548 924 1155 13626
127 2.117/1 Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m m3 12347 988 1235 14570
9978
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
128 2.118 Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 8 m m3 12092 967 1209 14269
129 2.118/1 Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m m3 12474 998 1247 14719
130 2.119 Trare e arkitrare b/a C - 12/15, h ~ 4 m m3 11999 960 1200 14159
131 2.119/1 Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m m3 12632 1011 1263 14906
132 2.121 Brez b/a C 12/15, h ~ 8 m m3 9143 731 914 10788
133 2.121/1 Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m m3 9610 769 961 11340
134 2.125 Soleta me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15 m3 2933 235 293 3461
135 2.129 Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 12/15, h ~ 4 m m3 11077 886 1108 13071
136 2.129/1 Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m m3 11471 918 1147 13536
137 2.130 Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 12/15, h ~ 4 m m3 9078 726 908 10712
138 2.130/1 Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m m3 9497 760 950 11206
139 2.131 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=10cm, h ~ 4 m m3 17991 1439 1799 21230
140 2.131/1 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m m3 18421 1474 1842 21737
141 2.132 Mure b/a per rezervuare kendrejte, C 12/15, t=11~20cm, h~4 m m3 14199 1136 1420 16754
142 2.132/1 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m m3 14776 1182 1478 17435
143 2.133 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=21~30cm, h~4 m m3 11698 936 1170 13804
144 2.133/1 Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m m3 12327 986 1233 14546
145 2.134 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 10 cm m3 21612 1729 2161 25502
146 2.134/1 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm m3 22189 1775 2219 26183
147 2.135 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 11 ~ 20 cm m3 16558 1325 1656 19539
148 2.135/1 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm m3 16988 1359 1699 20046
149 2.136 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 21 ~ 30 cm m3 12674 1014 1267 14956
150 2.136/1 Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm m3 13228 1058 1323 15609
151 2.137 Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20 m3 15161 1213 1516 17890
152 2.138 Freskore hiperbol b/a C 16/20 m3 25520 2042 2552 30113
153 2.140 Plinta b/a C 16/20 V ~ 1 m3, te parapergatitura m3 7569 606 757 8932
154 2.142 Tra b/a themeli C 16/20, te parapergatitur m3 8465 677 847 9989
155 2.143 Koloneta e trare b/a C 16/20, te parapergatitura m3 7450 596 745 8791
156 2.144 Arkitrare e arkareç C 16/20, brinje ~ 21 cm te parapergatitura m3 7229 578 723 8531
157 2.145 Trare e arkitrare C 16/20, h = 7m, te parapergatitur m3 8097 648 810 9554
158 2.145/3 Trare e arkitrare C 16/20, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur m3 8563 685 856 10104
159 2.146 Trare me mure te holle C 16/20, te parapergatitur m3 8822 706 882 10410
160 2.147 Kollona te plota b/a C 16/20, te parapergatitura m3 7505 600 751 8856
161 2.148 Kollona tip govate b/a C 16/20, te parapergatitura m3 8243 659 824 9727
162 2.149 Skelet b/a me shume kate C 16/20 per banesa tip m3 10835 867 1084 12785
163 2.149/1 Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale m3 7723 618 772 9113
164 2.150 Kapriata, shede, fanar b/a C 16/20 m3 9705 776 971 11452
165 2.152 FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima m2 1251 100 125 1477
166 2.153 FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima m2 1292 103 129 1524
167 2.154 FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima m2 1359 109 136 1604
168 2.155 FV Soleta b/a "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull m2 1664 133 166 1964
9979
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
169 2.156 FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20 m2 2451 196 245 2892
170 2.156/2 FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20 m2 2402 192 240 2834
171 2.157 Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20 m2 1577 126 158 1861
172 2.157/1 Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20 m2 2411 193 241 2845
173 2.158 Soleta te plota b/a C 16/20 m3 11670 934 1167 13771
174 2.159 Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, C 16/20 m2 1182 95 118 1394
175 2.159/3 Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, C 16/20 m2 1613 129 161 1904
176 2.160 Hark b/a C 16/20 Hd 1.5m m3 14500 1160 1450 17110
177 2.161 Armocemeti freskore m2 1179 94 118 1391
178 2.162 Panele b/a C 16/20 1 kate m3 13064 1045 1306 15415
179 2.164 Panele b/a C 16/20 sh kate m3 13972 1118 1397 16487
P U N I M E H E K U R B E T O N I
180 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 121329 9706 12133 143168
181 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm ton 112878 9030 11288 133196
182 2.181 Konstruksione metalike te perbera ton 86611 6929 8661 102201
183 2.182 Konstruksione metalike te thjeshta ton 82939 6635 8294 97868
184 2.184 Kapriata me hekur Ø ton 104326 8346 10433 123105
185 2.186 Kapriata me shume profile ton 107793 8623 10779 127196
186 2.188 Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø ton 84437 6755 8444 99636
P U N I M E H / I Z O L I M I D H E Ç A T I E
187 2.195 Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum m2 289 23 29 341
188 2.196 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama m2 574 46 57 678
189 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama m2 1047 84 105 1236
190 2.198 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama m2 1529 122 153 1804
191 2.198/1 Hidroizolim me pvc 0.8mm m2 534 43 53 630
192 2.199 Shtrese mbrojtese mastiçe 5 mm e 30 mm zall m2 450 36 45 531
193 2.199/1 Shtrese mbrojtese mastiçe 2.5 mm dhe 4 cm beton C 12/15 m2 629 50 63 742
194 2.200 Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm m2 278 22 28 328
195 2.200/1 Shtrese lluster cimento 1:2, t = 30 mm m2 376 30 38 443
196 2.158/1 Pllake mbrojtese b/a, C 16/20, t=5cm m2 523 42 52 617
197 2.203 Veshje korrnize llamarine xingat m2 986 79 99 1164
198 2.206 Kasete shkarkimi me llamarine xingat cope 750 60 75 885
199 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm ml 454 36 45 535
200 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm ml 518 41 52 611
201 2.214 Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine m2 1572 126 157 1855
202 2.218 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi m2 2627 210 263 3100
203 2.219 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze m2 2112 169 211 2492
204 2.224 Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me rrasa guri m2 2917 233 292 3442
205 2.225 Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde m2 1888 151 189 2228
206 2.234 Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegulla vendi m2 3032 243 303 3578
207 2.235 Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegull marselieze m2 2383 191 238 2812
9980
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
208 2.238 Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegulla vendi m2 3567 285 357 4209
209 2.239 Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar me tjegull marselieze m2 3029 242 303 3575
210 2.240 Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me llamarine tip tjegull m2 2578 206 258 3042
211 2.254 Mbulese çatie me plastmas te valezuar m2 1118 89 112 1320
212 2.255 Mbulese çatie me tjegulla vendi m2 1542 123 154 1820
213 2.256 Mbulese çatie me tjegulla marselieze m2 1191 95 119 1406
214 2.257 Mbulese çatie me karton katrama 4 mm m2 360 29 36 425
215 2.258 Nenshtrese zhavori m3 860 69 86 1014
216 2.258/1 Nenshtrese mbeturina m3 931 74 93 1098
217 2.261 Shtrese rere m3 1426 114 143 1683
218 2.262 Shtrese betoni C 6/10 m3 5967 477 597 7041
219 2.262/1 Shtrese betoni C 7/10 m3 6210 497 621 7328
220 2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 m3 6461 517 646 7624
221 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 m3 6850 548 685 8083
222 2.263 Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm m2 754 60 75 890
223 2.264 Shtrese lluster çimento 1:2 m2 266 21 27 314
224 2.265 Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25cm m2 987 79 99 1165
225 2.265/1 Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25cm m2 1094 88 109 1291
226 2.265/2 Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25cm m2 1140 91 114 1345
227 2.266 Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm m2 1129 90 113 1332
228 2.266/1 Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm m2 1365 109 137 1611
229 2.267 Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm m2 2082 167 208 2457
230 2.267/1 Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm m2 2082 167 208 2457
231 2.267/a Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm m2 4320 346 432 5097
232 2.267/b Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm m2 2032 163 203 2398
233 2.268 Shkalle montazhi granili me boje m2 2500 200 250 2950
234 2.269 Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara m2 2821 226 282 3329
235 2.270 Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi m2 1479 118 148 1745
236 2.268/a Shkalle montazhi mermeri m2 4438 355 444 5237
237 2.276 Shtrese parketi m2 3543 283 354 4181
238 2.279 Shtrese derrasa FM 2.5cm m2 1507 121 151 1778
239 2.282 Shtrese derrasa FM 4.0cm m2 1960 157 196 2313
240 2.258/2 Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave m3 1346 108 135 1588
241 2.258/2 Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave m3 667 53 67 787
242 2.261 Shtrese rere ne teritorin e ndertesave m3 1799 144 180 2123
243 2.271 Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm m2 3721 298 372 4391
244 2.272 Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm m2 4575 366 458 5399
245 2.273 Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm m2 4296 344 430 5070
246 2.273/1 Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm m2 4574 366 457 5397
247 2.286 Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere m2 722 58 72 852
9981
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
248 2.287 Shtrese pllaka qelqi 15x15 m2 3351 268 335 3954
249 2.287/1 Shtrese pllaka antiacide m2 3344 267 334 3946
250 2.288 Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit m2 1683 135 168 1986
251 2.289 Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit m2 932 75 93 1099
252 2.290 Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura ml 858 69 86 1012
253 2.291 Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend ml 660 53 66 779
254 2.292 Trare tavani te sharruar m2 196 16 20 232
255 2.295 Tavan rrjete teli + suva m2 1383 111 138 1632
256 2.300 Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah m2 699 56 70 825
257 2.303 Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah m2 786 63 79 927
258 2.300/1 Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe m2 570 46 57 672
259 2.303/1 Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe m2 854 68 85 1007
260 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 m2 532 43 53 627
261 2.310/1 Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25 m2 377 30 38 445
262 2.312 Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25 m2 576 46 58 680
263 2.312/1 Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25 m2 457 37 46 539
264 2.314 Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25 m2 795 64 79 938
265 2.314/1 Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25 m2 593 47 59 700
266 2.324a Plintuse pllake grez ml 208 17 21 245
267 2.324/b Plintuse grez importi, h = 10 cm ml 268 21 27 316
268 2.324/2 Plintuse mermeri h = 10cm ml 327 26 33 386
269 2.325 Veshje me pllake mermeri m2 3895 312 389 4596
270 2.326 Veshje me pllake majolike m2 1711 137 171 2019
271 3.328 Patinim muri allçi (stuko) m2 166 13 17 195
272 3.330 Patinim tavani allçi (stuko) m2 232 19 23 274
273 3.355 Veshje fasade me pllaka qeramike importi m2 2631 210 263 3104
274 3.355/a Veshje fasade me pllaka mermeri m2 4776 382 478 5635
275 3.355/b Veshje fasade me pllaka guri m2 2569 206 257 3032
276 2.331 Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m m2 598 48 60 705
277 2.332 Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m m2 638 51 64 753
278 2.334 Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m m2 689 55 69 813
279 2.335 Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m m2 736 59 74 869
280 2.340 Suva xokoli me granil e çimento te bardhe m2 864 69 86 1019
281 2.343 Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m m2 1185 95 118 1398
282 2.345 Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m m2 1239 99 124 1462
283 2.346 Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m m2 828 66 83 977
284 2.348 Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje m2 1707 137 171 2015
285 2.350 Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco m2 469 38 47 553
286 2.352 Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m m2 1030 82 103 1215
287 2.352 Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m m2 1085 87 108 1280
9982
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
288 2.358 Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm m2 5348 428 535 6310
289 2.358 Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm m2 5625 450 562 6637
290 2.363 Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII m2 1243 99 124 1467
291 2.364 Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII m2 3799 304 380 4482
292 2.369 Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII m2 2993 239 299 3532
293 3.370 F.V dritare druri kase binar, teke xham m2 7778 622 778 9178
294 3.371 F.V dritare druri kase bylme, teke xham m2 8254 660 825 9739
295 3.371/1 F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme m2 9594 768 959 11321
296 3.371/2 F.V Dritare druri dopio xham kase binari m2 9047 724 905 10675
297 2.373 F.V Vetrato druri m2 6009 481 601 7090
298 2.374 F.V dritare metalike m2 4942 395 494 5832
299 3.375 Dritare d/alumini tek xham. m2 7893 631 789 9314
300 2.375/a Dritare d/alumini dyfish xham. m2 8893 711 889 10494
301 2.383 F.V dyer druri m2 7124 570 712 8406
302 3.388 Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham m2 6371 510 637 7517
303 2.395 Dyer d/alumini tek xham. m2 9105 728 910 10743
304 2.395/a Dyer d/alumini dopio xham. m2 9355 748 935 11038
305 2.399 Sherbetisje e bojatisje me gelqere m2 35 3 4 42
306 2.400 Boje vaji siperfaqe druri m2 154 12 15 182
307 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik m2 334 27 33 395
308 2.402 Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare m2 252 20 25 297
309 2.403 Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar m2 116 9 12 137
310 2.404 Boje hidroplastike m2 152 12 15 180
311 2.404/1 Patinim granili si mermer artistik m2 614 49 61 724
312 2.405 Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje m2 1473 118 147 1738
313 2.406 Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje m2 1925 154 192 2271
314 2.407 Pllake b/a granili mbi parapet tarace m2 1630 130 163 1924
315 2.408 Pllake b/a granili mbi mure rrethues m2 1497 120 150 1767
316 2.409 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri m2 3323 266 332 3921
317 2.410 Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili m2 3228 258 323 3809
318 2.411 Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar m2 2032 163 203 2397
319 2.412 Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano ton 147019 11761 14702 173482
320 2.413 F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare ton 125531 10042 12553 148126
321 2.414 F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ ton 142490 11399 14249 168138
322 2.410 Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative m2 1294 104 129 1527
323 2.426 Prishje mur tulle pa pastrim m3 280 22 28 330
324 2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m3 789 63 79 931
325 2.426/2 Prishje mur blloqe betoni m3 420 34 42 495
326 2.426/3 Prishje shtresa betoni m3 2391 191 239 2822
327 2.426/4 Prishje soleta b/a m3 3269 262 327 3858
9983
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
328 2.426/5 Prishje mure betoni m3 2073 166 207 2447
329 2.426/6 Prishje mure beton/arme m3 3498 280 350 4128
330 2.426/7 Prishje kollona, trare b/a m3 4478 358 448 5284
331 2.418 Parmak me lende druri m3 1174 94 117 1386
332 2.420 Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket m3 19608 1569 1961 23138
333 2.421 Pergatitje e vendosje lende e sharruar m3 20158 1613 2016 23787
334 2.422 Termoizolim muri 10 cm me piaterme m2 5063 405 506 5974
335 2.422 Termoizolim tavani 20 cm me piaterme m2 4442 355 444 5242
336 2.425 Grope septike me V = 6 m3 cope 197544 15804 19754 233102
337 2.425/1 Grope septike me V = 8 m3 cope 254792 20383 25479 300654
338 2.425/2 Grope septike me V = 12 m3 cope 306175 24494 30618 361287
339 2.425/3 Grope septike me V = 16 m3 cope 340366 27229 34037 401632
340 2.427 Skele metalike h=1.5m m2 89 7 9 105
341 2.428 Skele metalike me tubo tavani ~ 4m m2 115 9 11 136
342 2.429 Skele metalike me tubo tavani ~ 8m m2 207 17 21 244
343 2.431 Skele metalike me tubo fasade ~8m m2 101 8 10 119
344 2.431 Skele metalike me tubo fasade > 12m m2 128 10 13 151
345 2.439 Panele metalike per skele m2 2484 199 248 2932
346 2.439/1 Panele derrase per skele m2 978 78 98 1154
347 2.440 Kambaleca metalike cope 1088 87 109 1284
348 2.441 Kallepe per plinta,themele m2 354 28 35 418
349 2.444 Kallepe per kollona b/a m2 698 56 70 824
350 2.448 Kallepe per mure b/a m2 484 39 48 572
351 2.450 Kallepe per trare b/a m2 834 67 83 984
352 2.454 Kallepe per soleta b/a m2 840 67 84 991
353 480 F.V tub plastmasi Ø 11-13 mm ml 66 5 7 78
354 480/1 F.V tub plastmasi Ø 14-17 mm ml 71 6 7 84
355 480/2 F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm ml 77 6 8 90
356 480/3 F.V tub plastmasi Ø 22-26 mm ml 101 8 10 119
357 480/4 F.V tub plastmasi Ø 27-30 mm ml 106 8 11 125
358 480/5 F.V tub plastmasi Ø 31-36 mm ml 111 9 11 131
359 2.481 F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 ml 33 3 3 38
360 2.481/1 F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 ml 43 3 4 50
361 2.481/2 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 ml 63 5 6 74
362 2.481/3 F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 ml 84 7 8 99
363 2.481/4 F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 ml 94 8 9 111
364 2.481/5 F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 ml 135 11 13 159
365 2.482 F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2 ml 69 5 7 81
366 2.482/1 F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 ml 89 7 9 105
367 2.483 F.V Çelesa e priza 10 A cope 379 30 38 447
9984
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
368 2.485 F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim cope 439 35 44 518
369 2.486 F.V Portollampa normale 10 A cope 249 20 25 294
370 2.487 F.V Kutiderivacioni plastike cope 79 6 8 93
371 2.489 F.V Siguresa ~ 25 A cope 494 39 49 583
372 2.490 F.V kuader ndriçimi cope 1663 133 166 1963
373 2.490/a F.V Automat sekondar me 4 vende cope 863 69 86 1018
374 2.490/e F.V Automat kryesor me 24 vende cope 3925 314 393 4632
375 2.491 F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 " kg 301 24 30 355
376 2.492 F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 " kg 206 17 21 244
377 2.493 F.V tub te zeze dhe rakorderi kg 247 20 25 292
378 2.494 F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm cope 715 57 72 844
379 2.494/1 F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm cope 867 69 87 1023
380 2.494/2 F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm cope 1220 98 122 1440
381 2.494/3 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm cope 1422 114 142 1678
382 2.494/4 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm cope 1826 146 183 2155
383 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm cope 2076 166 208 2449
384 2.494/6 F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm cope 2483 199 248 2930
385 2.495 F.V lavaman porcelani importi me mishelator cope 6427 514 643 7584
386 2.498 F.V lavapjate importi porcelani cope 7794 624 779 9197
387 2.499 F.V lavapjate importi me llamarine xingat cope 5499 440 550 6489
388 2.501 F.V WC allafrenga importi cope 8190 655 819 9665
389 2.504 F.V WC allaturka importi cope 6965 557 697 8219
390 2.505 F.V pisuar importi porcelani cope 2961 237 296 3494
391 2.506 F.V bide importi porcelani cope 4895 392 489 5776
392 2.507 F.V vaske dushi importi cope 15403 1232 1540 18175
393 2.508 F.V bolier 100 liter importi cope 15018 1201 1502 17721
394 2.510 F.V hidrante Ø 50 mm cope 3351 268 335 3955
395 2.511 F.V hidrante Ø 80 mm cope 4107 329 411 4846
396 2.512 F.V hidrante Ø 100 mm cope 5216 417 522 6155
397 2.513 F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm cope 776 62 78 916
398 2.514 F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm cope 1354 108 135 1598
399 2.515 F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm cope 1564 125 156 1845
400 2.516 Tuba plastmasi dhe rakorderi ton 180211 14417 18021 212649
401 2.517 Tuba gize me plumb ton 208250 16660 20825 245735
402 2.518 Pjese speciale gize ton 286057 22885 28606 337547
403 2.519 Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm ml 723 58 72 853
404 2.520 Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm ml 859 69 86 1013
405 2.521 Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm ml 1025 82 103 1210
406 2.522 Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm ml 1267 101 127 1495
407 2.523 Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm ml 1552 124 155 1831
9985
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
408 2.524 F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm cope 4969 397.5 496.9 5863
409 2.525 F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm cope 4301 344.1 430.1 5075
410 2.526 F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm cope 3782 302.5 378.2 4462
411 2.527 Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum m2 3226 258.1 322.6 3807
412 2.528 Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum m2 2848 227.8 284.8 3360
413 2.531 Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj. m2 4490 359.2 449.0 5298
414 2.534 Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj. m2 5921 473.7 592.1 6987
415 2.535/1 Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj. m2 4784 382.7 478.4 5645
416 2.536 F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm kg 158 12.7 15.8 187
417 2.538 Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm kg 158 12.6 15.8 187
418 2.54 Tuba gize me plumb kg 165 13.2 16.5 195
419 2.518 Pjese speciale gize kg 233 18.7 23.3 275
420 2.552 F.V tuba betoni Ø 200 mm ml 715 57.2 71.5 844
421 2.553 F.V tuba betoni Ø 300 mm ml 1214 97.1 121.4 1433
422 2.554 F.V tuba betoni Ø 400 mm ml 1703 136.3 170.3 2010
423 2.555 F.V tuba betoni Ø 500 mm ml 2421 193.7 242.1 2856
424 2.556 F.V tuba betoni Ø 600 mm ml 3203 256.2 320.3 3780
425 2.557 F.V tuba b/a Ø 800 mm ml 6703 536.3 670.3 7910
426 2.558 F.V tuba b/a Ø 1000 mm ml 8602 688.2 860.2 10151
427 2.559 F.V tuba b/a Ø 1200 mm ml 11305 904.4 1130.5 13340
428 2.560 F.V tuba b/a Ø 1500 mm ml 15404 1232.3 1540.4 18177
429 2.565 F.V tuba grez Ø 200 mm ml 1193 95.5 119.3 1408
430 2.572 F.V tuba eterniti Ø 189 mm ml 1075 86.0 107.5 1268
431 2.575 Puse kontrolli 1x1x1.5m cope 50101 4008.1 5010.1 59120
432 2.576 Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m cope 55288 4423.1 5528.8 65240
433 2.576 Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m cope 61383 4910.6 6138.3 72431
434 2.584 Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m cope 68767 5501.4 6876.7 81145
435 2.584 Puse kontrolli 2x2x1,5m cope 71997 5759.8 7199.7 84957
ANALIZA T E REJA TEKNIKE
436 2.423/a Shtrese avullizoluese gjeotekstil m2 186 14.9 18.6 219
437 2.267/a Shtrese me pllaka grez porcelanato m2 2381 190.5 238.1 2810
438 2.273 Shtrese pllaka mermeri graniti m2 4228 338.2 422.8 4989
439 2.276 Shtrese parketi laminat m2 3346 267.7 334.6 3949
440 2.268a Shkalle mermer graniti m2 5018 401.4 501.8 5921
441 2.297 Tavan me kartonxhes m2 1657 132.6 165.7 1956
442 An Veshje fasade me alukoband m2 6048 483.8 604.8 7136
443 An Veshje fasade me pllake terakote m2 3398 271.8 339.8 4010
444 An Veshje fasade me mermer travetin m2 5357 428.5 535.7 6321
445 2.491/a FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 ml 382 30.5 38.2 451
446 2.491/b FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16 ml 271 21.7 27.1 319
9986
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
447 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16 ml 291 23.28 29.09 343
448 2.491/d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16 ml 584 46.71 58.38 689
449 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16 ml 266 21.26 26.57 314
450 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16 ml 306 24.49 30.61 361
451 2.491/g FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16 ml 346 27.72 34.65 409
452 2.491/h FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16 ml 392 31.36 39.19 462
453 2.491/i FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16 ml 478 38.22 47.78 564
454 2.535/a Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) ml 66 5.28 6.60 78
455 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) ml 83 6.65 8.32 98
456 2.535/c Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) ml 113 9.08 11.35 134
457 2.535/d Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) ml 149 11.91 14.88 176
458 2.535/f Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) ml 169 13.52 16.90 199
459 2.535/g Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) ml 191 15.30 19.13 226
460 2.535/h Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) ml 225 17.97 22.46 265
461 2.494/a FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm ml 722 57.72 72.15 851
462 2.494/b FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm ml 857 68.55 85.69 1011
463 2.494/c FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm ml 940 75.23 94.04 1110
464 2.494/d FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm ml 1206 96.45 120.57 1423
465 2.494/e FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm ml 1866 149.30 186.62 2202
466 2.491/a FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10 ml 95 7.62 9.53 112
467 2.491/b FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10 ml 115 9.18 11.47 135
468 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 ml 159 12.76 15.94 188
469 2.491/d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10 ml 222 17.80 22.25 263
470 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10 ml 320 25.61 32.02 378
471 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10 ml 482 38.58 48.22 569
472 2.491/g FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10 ml 864 69.10 86.37 1019
473 2.491/h FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10 ml 944 75.56 94.45 1114
474 2.491/i FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10 ml 1589 127.13 158.92 1875
475 2.491/j FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10 ml 2545 203.62 254.53 3003
476 2.491/k FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10 ml 3911 312.85 391.06 4615
477 2.491/l FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10 ml 5760 460.77 575.97 6796
478 2.491/m FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10 ml 9078 726.21 907.76 10712
479 2.491/n FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10 ml 11453 916.21 1145.26 13514
480 2.491/o FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10 ml 14526 1162.09 1452.61 17141
481 2.491/p FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10 ml 18333 1466.65 1833.31 21633
482 2.491/q FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10 ml 22594 1807.52 2259.41 26661
483 2.491/1a FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20 ml 98 7.84 9.81 116
484 2.491/1b FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20 ml 130 10.42 13.02 154
485 2.491/1c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20 ml 178 14.26 17.82 210
486 2.491/1d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20 ml 253 20.27 25.34 299
9987
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
487 2.491/1e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20 ml 369 29 37 435
488 2.491/1f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20 ml 562 45 56 663
489 2.491/1g FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20 ml 1016 81 102 1199
490 2.491/1h FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20 ml 1470 118 147 1735
491 2.491/1i FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20 ml 1880 150 188 2218
492 2.491/1j FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20 ml 3018 241 302 3561
493 2.491/1k FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20 ml 4693 375 469 5537
494 2.491/1l FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20 ml 6843 547 684 8075
495 2.491/1m FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20 ml 10826 866 1083 12774
496 2.491/1n FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20 ml 13690 1095 1369 16154
497 2.491/1o FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20 ml 17358 1389 1736 20482
498 2.491/1p FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20 ml 21934 1755 2193 25882
499 2.491/1q FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20 ml 26964 2157 2696 31817
500 An - 5 F.V Pilete (sifon) lavatriçe cope 688 55 69 812
501 An - 6 F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme ml 1775 142 177 2094
502 An - 7 F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme ml 2371 190 237 2798
503 An - 8 F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme ml 4422 354 442 5218
504 An - 9 F.V Saraçineske PPR 1/2" cope 710 57 71 838
505 An - 10 F.V Saraçineske PPR 3/4" cope 862 69 86 1017
506 An - 11 F V rezervuari zingato 5000 litra cope 52462 4197 5246 61906
507 An - 12 F V rezervuari zingato 2000 litra cope 25970 2078 2597 30644
508 An - 13 F V rezervuari zingato 1000 litra cope 15987 1279 1599 18865
509 An - 14 F V rezervuari zingato 500 litra cope 12254 980 1225 14459
510 An - 15 F V bolier 80 liter, uje te ngrohte cope 14429 1154 1443 17026
511 An - 16 F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar cope 5733 459 573 6765
512 An - 17 F V pompe me pulmon 24 litra cope 17322 1386 1732 20440
513 An - 18 Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm cope 4984 399 498 5881
514 An - 19 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm cope 23285 1863 2329 27477
515 An - 20 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm cope 25876 2070 2588 30534
516 An - 21 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm cope 27916 2233 2792 32941
517 An - 22 Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri cope 8425 674 843 9942
518 An - 22/1 Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize cope 9965 797 997 11759
519 An - 23 Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize cope 12794 1024 1279 15097
520 2.383/1 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. m2 18144 1451 1814 21409
521 2.383/2 F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te. m2 16084 1287 1608 18979
522 2.386/1 F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. m2 19068 1525 1907 22500
523 2.375/1 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham m2 11728 938 1173 13839
524 2.373/1 F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham m2 10266 821 1027 12114
525 2.395/1 F V dyer d/alumini plastike me dopio xham m2 13236 1059 1324 15618
9988
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
526 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat importi m2 3799 304 380 4483
527 2.273/1 Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" m2 6252 500 625 7378
528 2.273/2 Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO" m2 6757 541 676 7973
529 2.273/3 Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA" m2 9787 783 979 11549
530 2.273/1a Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" m2 10040 803 1004 11847
531 2.273/2a Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" m2 10292 823 1029 12145
532 2.273/2a Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE" m2 10797 864 1080 12741
533 2.273/2b Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" m2 11050 884 1105 13039
534 2.273/4 Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" m2 4535 363 454 5351
535 2.273/5 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" m2 5343 427 534 6305
536 2.273/6 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE" m2 4384 351 438 5173
537 2.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m m2 787 63 79 928
538 2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 modular cope 200 16 20 236
539 2.487/b F.V kuti suport pllaket 4 modular cope 304 24 30 358
540 2.487/c F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis cope 158 13 16 187
541 2.487/d F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis cope 289 23 29 341
542 2.487/e F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino cope 136 11 14 160
543 2.487/f F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino cope 198 16 20 234
544 2.485/a F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar cope 506 40 51 597
545 2.485/b F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis cope 362 29 36 427
546 2.485/c F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino cope 392 31 39 462
547 2.485/d F.V priza shuko "Gevis" universal cope 511 41 51 603
548 2.485/e F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" cope 859 69 86 1014
549 2.485/f F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" cope 619 50 62 730
550 2.485/g F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" cope 679 54 68 801
551 2.485/h F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" cope 739 59 74 872
552 2.485/i F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" cope 979 78 98 1155
553 2.485/1 F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" cope 343 27 34 405
554 2.485/2 F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis" cope 319 26 32 376
555 2.485/3 F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino" cope 349 28 35 412
556 2.485/4 F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" cope 535 43 54 631
557 2.485/5 F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis" cope 511 41 51 603
558 2.485/6 F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar" cope 1879 150 188 2217
559 2.485/7 F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis" cope 1579 126 158 1863
560 2.485/8 F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino" cope 1759 141 176 2076
561 2.490/b F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) cope 868 69 87 1024
562 2.490/c F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende) cope 1097 88 110 1295
563 2.490/d F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) cope 1538 123 154 1814
564 2.490/f F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) cope 3608 289 361 4257
9989
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
565 2.490/g F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) cope 4760 381 476 5617
566 2.490/h F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende) cope 5520 442 552 6514
567 2.490/1 F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A cope 3563 285 356 4204
568 2.490/2 F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A cope 3233 259 323 3814
569 2.490/1a F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A cope 998 80 100 1177
570 2.490/1b F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A cope 1053 84 105 1242
571 2.490/1c F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A cope 1108 89 111 1307
572 2.490/1d F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A cope 1398 112 140 1649
573 2.490/1e F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A cope 1838 147 184 2168
574 2.262/4a Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 m3 6078 486 608 7172
575 2.262/4b Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 m3 6633 531 663 7827
576 2.130/1a Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 m3 8965 717 897 10579
577 2.117/1a Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m m3 13795 1104 1379 16278
578 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m m3 14530 1162 1453 17145
579 2.119/1a Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m m3 11686 935 1169 13790
580 2.122/1a Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m m3 11871 950 1187 14008
581 2.125/1a Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m m2 1808 145 181 2134
582 2.37/1a Transport dheu me auto deri 1.0 km m3 90 7 9 106
583 2.37/2a Transport dheu me auto deri 2.0 km m3 144 12 14 170
584 2.37/3a Transport dheu me auto deri 3.0 km m3 189 15 19 223
585 2.37/4a Transport dheu me auto deri 4.0 km m3 216 17 22 255
586 2.37/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3 225 18 23 266
587 2.47/an Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir m3 1120 90 112 1322
588 2.48/an Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir m3 2100 168 210 2478
589 2.515/1 F.V Pilete grumbulluese shume dalje cope 668 53 67 788
590 2.516/1 F.V Tuba e rakorderi PVC kg 387 31 39 457
591 2.493/1 F.V Tuba çeliku i zi kg 256 21 26 302
592 2.512/2 F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 ) cope 12431 994 1243 14668
593 2.512/3 F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 ) cope 14390 1151 1439 16981
594 2.512/4 F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 ) cope 27173 2174 2717 32064
595 2.512/5 F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 ) cope 35146 2812 3515 41472
596 2.512/6 F.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 ) cope 40475 3238 4047 47760
597 2.523/1 F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar ml 1817 145 182 2144
598 An 105 F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm ml 1506 120 151 1777
599 An 106 F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm ml 814 65 81 960
600 An 135 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm ml 1521 122 152 1795
601 An 136 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm ml 2076 166 208 2449
602 An 137 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm ml 1870 150 187 2206
603 An 149 F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte cope 16927 1354 1693 19974
9990
NR. Shpenzime Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA ÇMIMI pergjithshme TOTALI
MANUALI 8% 10%
604 An 151 F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm ml 739 59.1 73.9 872
605 An 152 F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm ml 558 44.6 55.8 658
606 An 153 F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm ml 575 46.0 57.5 679
Shenime teknike:
1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7%
në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
9991
M P P T Nëntor- 2010
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
M A N U A L I 3
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
PUNIME ÇPYLLEZIMI
1 3.1 Skarifikim bari me lopate m2 8 1 1 9
2 3.2 Prerje bime te vogla ø-10cm m2 10 1 1 12
3 3.3 Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm cope 51 4 5 60
4 3.4 Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm cope 153 12 15 180
5 3.5 Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm cope 407 33 41 480
6 3.6 Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm cope 967 77 97 1141
7 3.7 Shkulje rrenjeve bimeve te vogla m2 25 2 3 30
PUNIME GERMIMI
8 3.17 Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje m3 247 20 25 291
9 3.17/a Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m m3 335 27 33 395
10 3.18 Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje m3 408 33 41 482
11 3.18/a Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m m3 491 39 49 579
12 3.19 Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje m3 603 48 60 711
13 3.19/a Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m m3 707 57 71 835
14 3.25/a Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. m3 319 26 32 377
15 3.25/b Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. m3 458 37 46 540
16 3.25/c Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. m3 667 53 67 787
17 3.26/a Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute. m3 384 31 38 453
18 3.26/b Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. m3 509 41 51 600
19 3.26/c Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. m3 728 58 73 859
20 3.27/a Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. m3 429 34 43 506
21 3.27/b Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme. m3 579 46 58 683
22 3.27/c Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. m3 803 64 80 947
23 3.28/a Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. m3 342 27 34 404
24 3.28/b Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme. m3 490 39 49 578
9992
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
25 3.28/c Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. m3 712 57 71 841
26 3.29/a Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. m3 411 33 41 485
27 3.29/b Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. m3 544 44 54 642
28 3.29/c Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. m3 778 62 78 919
29 3.29/d Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. m3 472 38 47 557
30 3.38 Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² m3 903 72 90 1066
31 3.44 Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute m3 445 36 45 525
32 3.45 Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme m3 674 54 67 796
33 3.46 Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte m3 941 75 94 1111
34 3.44/1 Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m² m3 534 43 53 630
35 3.45/1 Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² m3 840 67 84 991
36 3.46/1 Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² m3 1196 96 120 1411
37 3.44/2 Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² m3 509 41 51 600
38 3.45/2 Germim kanalesh toke e zakomshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² m3 776 62 78 916
39 3.46/2 Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² m3 1107 89 111 1306
40 3.44/3 Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² m3 496 40 50 585
41 3.45/3 Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² m3 750 60 75 886
42 3.46/3 Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² m3 1069 85 107 1261
43 3.47/1a Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute m3 100 8 10 118
44 3.47/1b Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak m3 148 12 15 174
45 3.47/1c Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte m3 184 15 18 217
46 3.48/a Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute m2 20 2 2 24
47 3.48/b Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme m2 45 4 4 53
48 3.48/c Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte m2 59 5 6 69
49 3.49/a Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute m2 14 1 1 17
50 3.49/b Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute m2 20 2 2 24
51 3.49/c Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute m2 24 2 2 29
52 3.50/a Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute. m3 207 17 21 245
53 3.50/b Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak. m3 290 23 29 342
54 3.50/c Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte. m3 315 25 32 372
55 3.59/a Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m m3 446 36 45 527
56 3.59/b Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m m3 578 46 58 681
57 3.59/c Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m m3 798 64 80 941
58 3.67/a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri, m3 553 44 55 653
59 3.67/b Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji m3 591 47 59 698
60 3.68/a Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri, m3 642 51 64 758
9993
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
61 3.68/b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji m3 680 54 68 803
62 3.69/a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri, m3 731 59 73 863
63 3.69/b Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji m3 782 63 78 923
64 3.70/a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri. m3 846 68 85 998
65 3.70/b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji m3 909 73 91 1073
66 3.67/1a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri. m3 591 47 59 697
67 3.67/1b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji m3 629 50 63 742
68 3.68/1a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri. m3 680 54 68 802
69 3.68/1b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji m3 731 58 73 862
70 3.69/1a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri. m3 742 59 74 875
71 3.69/1b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji m3 820 66 82 967
72 3.70/1a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri. m3 870 70 87 1027
73 3.70/1b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji m3 934 75 93 1102
74 3.67/2a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri m3 683 55 68 806
75 3.67/2b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji m3 721 58 72 851
76 3.68/2a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri. m3 772 62 77 911
77 3.68/2b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji m3 823 66 82 971
78 3.69/2a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri. m3 874 70 87 1031
79 3.69/2b Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji m3 937 75 94 1106
80 3.70/2a Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri. m3 975 78 98 1151
81 3.70/2b Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji m3 1039 83 104 1226
82 3.83/a
Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne
toke m3 270 22 27 318
83 3.83/b Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 245 20 25 289
84 3.84/a
Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne
toke m3 296 24 30 349
85 3.84/b Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 270 22 27 318
86 3.85/a
Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne
mjet m3 299 24 30 353
87 3.85/b Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 271 22 27 320
88 3.86/a
Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne
mjet m3 329 26 33 388
89 3.86/b Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet m3 298 24 30 351
9994
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
90 3.87/a Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 165 13 16 194
91 3.87/b Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 149 12 15 176
92 3.88/a Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke m3 296 24 30 349
93 3.88/b Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke m3 270 22 27 318
94 3.89/a Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 191 15 19 225
95 3.89/b Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 175 14 18 207
96 3.90/a Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet m3 210 17 21 248
97 3.90/b Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet m3 191 15 19 225
98 3.91/a
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne
toke m3 116 9 12 136
99 3.91/b
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne
toke m3 103 8 10 122
100 3.92/a
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne
toke m3 128 10 13 151
101 3.92/b Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke m3 116 9 12 136
102 3.93/a
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne
mjet m3 135 11 13 159
103 3.93/b
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne
mjet m3 121 10 12 142
104 3.94/a
Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim
ne mjet m3 149 12 15 176
105 3.94/b Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet m3 135 11 13 159
106 3.95/a Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 130 10 13 153
107 3.95/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke m3 117 9 12 138
9995
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
108 3.96/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne
toke m3 142 11 14 167
109 3.96/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne
toke m3 128 10 13 151
110 3.97/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne
toke m3 156 12 16 184
111 3.97/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne
toke m3 140 11 14 165
112 3.98/a Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 151 12 15 178
113 3.98/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3 137 11 14 161
114 3.99/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne
mjet m3 142 11 14 167
115 3.99/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne
mjet m3 151 12 15 178
116 3.100/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne
mjet m3 156 12 16 184
117 3.100/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne
mjet m3 163 13 16 192
118 3.101/a Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 96 8 10 113
119 3.101/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 86 7 9 101
120 3.102/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 106 8 11 125
121 3.102/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 96 8 10 113
122 3.103/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne
toke m3 116 9 12 137
123 3.103/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 104 8 10 123
124 3.104/a Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 118 9 12 139
125 3.104/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 106 8 11 125
9996
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
126 3.105/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 130 10 13 153
127 3.105/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 118 9 12 139
128 3.106/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne
mjet m3 142 11 14 168
129 3.106/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 128 10 13 151
130 3.107/a Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 83 7 8 98
131 3.107/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 74 6 7 88
132 3.108/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 92 7 9 109
133 3.108/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 83 7 8 98
134 3.109/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne
toke m3 99 8 10 117
135 3.109/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne
toke m3 88 7 9 104
136 3.110/a Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 104 8 10 122
137 3.110/b Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 92 7 9 109
138 3.111/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 115 9 11 135
139 3.111/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 104 8 10 122
140 3.112/a
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne
mjet m3 124 10 12 146
141 3.112/b
Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne
mjet m3 110 9 11 130
142 3.113/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 55 4 6 65
143 3.113/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke m3 48 4 5 56
9997
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
144 3.114/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 60 5 6 71
145 3.114/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke m3 53 4 5 62
146 3.115/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke m3 65 5 7 77
147 3.115/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke m3 58 5 6 68
148 3.116/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 63 5 6 74
149 3.116/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet m3 55 4 6 65
150 3.117/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 70 6 7 83
151 3.117/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 63 5 6 74
152 3.118/a Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet m3 75 6 8 89
153 3.118/b Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet m3 68 5 7 80
154 3.119/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 154 12 15 182
155 3.119/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke m3 140 11 14 165
156 3.120/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 170 14 17 201
157 3.120/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 154 12 15 182
158 3.121/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 184 15 18 217
159 3.121/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 168 13 17 198
160 3.122/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 204 16 20 241
161 3.122/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 180 14 18 212
9998
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
162 3.123/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 224 18 22 264
163 3.123/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 200 16 20 236
164 3.124/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 244 20 24 288
165 3.124/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 220 18 22 260
166 3.125/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 83 7 8 98
167 3.125/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke m3 77 6 8 90
168 3.126/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 92 7 9 109
169 3.126/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 83 7 8 98
170 3.127/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 99 8 10 117
171 3.127/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 90 7 9 106
172 3.128/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 124 10 12 146
173 3.128/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 113 9 11 133
174 3.129/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 137 11 14 162
175 3.129/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 124 10 12 146
176 3.130/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 149 12 15 175
177 3.130/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 135 11 14 159
178 3.131/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, m3 55 4 6 65
179 3.131/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke m3 50 4 5 59
9999
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
180 3.132/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 60 5 6 71
181 3.132/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 55 4 6 65
182 3.133/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
toke, m3 65 5 7 77
183 3.133/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
toke m3 60 5 6 71
184 3.134/a Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet m3 98 8 10 115
185 3.134/b Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet m3 88 7 9 103
186 3.135/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 108 9 11 127
187 3.135/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 98 8 10 115
188 3.136/a
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne
mjet m3 118 9 12 139
189 3.136/b
Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne
mjet m3 108 9 11 127
190 3.137 Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 403 32 40 475
191 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke m3 245 20 25 289
192 3.139 Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke m3 175 14 18 207
193 3.158/a Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 95 8 9 112
194 3.158/e Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 389 31 39 458
195 3.159/a Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 109 9 11 128
196 3.159/e Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 410 33 41 483
197 3.160/a Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 m3 137 11 14 161
198 3.160/e Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 m3 448 36 45 529
199 3.161 Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 m3 18 1 2 21
200 3.161/1 Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 m3 16 1 2 19
201 3.161/2 Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3 m3 12 1 1 14
202 3.164 Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe m3 85 7 8 100
10000
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
PUNIME SHTRESASH
203 3.178 Ndertim kasonete ne toke te bute m2 351 28 35 414
204 3.179 Ndertim kasonete ne toke mesatare m2 466 37 47 549
205 3.180 Ndertim kasonete ne toke te forte m2 649 52 65 766
206 3.181 Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute m2 649 52 65 765
207 3.182/a Shtrese rere natyrore t=10cm m2 163 13 16 193
208 3.182/b Shtrese rere natyrore t=15cm m2 249 20 25 294
209 3.182/c Shtrese rere natyrore t=20cm m2 334 27 33 395
210 3.183/a Shtrese zhavor lumi t=10cm m2 106 8 11 125
211 3.183/b Shtrese zhavor lumi t=15cm m2 157 13 16 185
212 3.183/c Shtrese zhavor lumi t=20cm m2 203 16 20 239
213 3.184/a Shtrese zhavor lumi t=30cm m2 313 25 31 369
214 3.184/b Shtrese zhavor lumi t=40cm m2 415 33 42 490
215 3.193/a Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim m2 131 10 13 154
216 3.193/b Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim m2 229 18 23 270
217 3.193/c Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim m2 340 27 34 401
218 3.197 Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri m2 29 2 3 35
219 3.197/1 Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri m2 41 3 4 48
220 3.198 Cilindrim kasonete me rul m2 11 1 1 12
221 3.198 Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul m2 14 1 1 16
222 3.199 Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul m2 14 1 1 16
223 3.199/1 Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul m2 15 1 2 18
224 3.201 Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul m2 14 1 1 17
225 3.201/1 Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul m2 16 1 2 19
226 3.202 Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm m2 29 2 3 34
227 3.203 Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm m2 29 2 3 34
228 3.204 Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim m2 22 2 2 26
229 3.204/1 Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim m2 31 2 3 36
230 3.205 Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 110 9 11 130
231 3.205/1 Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 161 13 16 190
232 3.205/2 Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 203 16 20 240
233 3.206 Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 310 25 31 366
234 3.207 Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 102 8 10 120
235 3.207 Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri m2 119 10 12 140
236 3.208 Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri m2 172 14 17 203
237 3.209 Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 282 23 28 333
238 3.210 Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 334 27 33 394
239 3.211 Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri m2 385 31 38 454
10001
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
240 3.212 Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri m2 218 17 22 257
241 3.212/a Shtrese stabilizanti t=5cm m2 124 10 12 147
242 3.212/b Shtrese stabilizant t=10cm m2 217 17 22 256
243 3.212/c Shtrese stabilizant t=15cm m2 311 25 31 367
244 3.212/d Shtrese stabilizant t=20cm m2 407 33 41 481
PUNIME ASFALTIMI m2
245 3.213 Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri m2 947 76 95 1117
246 3.214 Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri m2 728 58 73 859
247 3.215 Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri m2 714 57 71 842
248 3.216 Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri m2 533 43 53 629
249 3.217 Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil m2 374 30 37 442
250 3.218 Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm m2 184 15 18 217
251 3.219 Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm m2 110 9 11 129
252 3.220 Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah m2 355 28 35 419
253 3.220/1 Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri m2 372 30 37 439
254 3.221 Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah m2 459 37 46 542
255 3.221/1 Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri m2 478 38 48 563
256 3.222 Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah m2 561 45 56 662
257 3.222/1 Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri m2 583 47 58 687
ANALIZA TEKNIKE TE REJA m2
258 3.222/2 Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri m2 688 55 69 811
259 3.222/3 Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri m2 793 63 79 935
260 3.222/4 Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri m2 898 72 90 1059
261 3.222/5 Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri m2 1003 80 100 1183
262 3.222/6 Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. m2 1108 89 111 1307
263 3.223 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah m2 300 24 30 354
264 3.223/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri m2 314 25 31 370
265 3.224 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah m2 433 35 43 511
266 3.224/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri m2 446 36 45 526
267 3.225 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah m2 503 40 50 593
268 3.225/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri m2 517 41 52 610
269 3.226 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah m2 567 45 57 669
270 3.226/1 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri m2 578 46 58 682
271 3.226/2 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri m2 710 57 71 837
272 3.226/3 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri m2 841 67 84 993
273 3.226/4 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri m2 973 78 97 1148
10002
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
274 3.226/5 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri m2 1105 88 110 1304
275 3.226/6 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri m2 1236 99 124 1459
276 3.226/7 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri m2 1314 105 131 1550
277 3.227 Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 337 27 34 397
278 3.227/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri m2 354 28 35 418
279 3.228 Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah m2 435 35 43 513
280 3.228/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri m2 453 36 45 535
281 3.229 Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah m2 531 42 53 627
282 3.229/1 Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri m2 552 44 55 652
283 3.229/2 Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri m2 651 52 65 769
284 3.229/3 Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri m2 750 60 75 886
285 3.229/4 Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri m2 849 68 85 1002
286 3.229/5 Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri m2 949 76 95 1119
287 3.229/6 Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. m2 1048 84 105 1236
288 3.230 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah m2 288 23 29 340
289 3.230/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri m2 300 24 30 354
290 3.231 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah m2 413 33 41 487
291 3.231/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri m2 426 34 43 502
292 3.232 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah m2 479 38 48 565
293 3.232/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri m2 493 39 49 582
294 3.233 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah m2 539 43 54 637
295 3.233/1 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak m2 551 44 55 650
296 3.233/2 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri m2 675 54 68 797
297 3.233/3 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri m2 800 64 80 944
298 3.233/4 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri m2 925 74 93 1092
299 3.233/5 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri m2 1050 84 105 1239
300 3.233/6 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri m2 1175 94 117 1386
301 3.233/7 Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri m2 1248 100 125 1473
PUNIME BETONI E BETONARMEJE
302 3.234 Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur m3 5821 466 582 6869
303 3.235 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 6288 503 629 7420
304 3.236 Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur m3 5734 459 573 6766
305 3.237 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur m3 6070 486 607 7163
306 3.238 Struktura monolite betoni C 6/10 m3 7174 574 717 8466
307 3.239 Struktura monolite betoni C 7/10 m3 7573 606 757 8937
308 3.240 Struktura monolite betoni C 12/15 m3 7852 628 785 9266
309 3.241 Struktura te holla monolite betoni C 12/15 m3 8186 655 819 9659
10003
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
310 3.242 Struktura monolite betoni C 12/15 m3 8025 642 802 9469
311 3.243 Struktura monolite betoni C 16/20 m3 8560 685 856 10101
312 3.243/1 Struktura te holla monolite betoni C 16/20 m3 8692 695 869 10257
313 3.244 Struktura monolite betoni C 20/25 m3 9033 723 903 10659
314 3.244/1 Struktura te holla monolite betoni C 20/25 m3 9165 733 917 10815
315 3.245 Struktura monolite betoni C 25/30 m3 9840 787 984 11612
316 3.245/1 Struktura te holla monolite betoni C 25/30 m3 12411 993 1241 14645
317 3.246 Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 m3 11826 946 1183 13954
318 3.247 Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 m3 12682 1015 1268 14965
319 3.248 Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 m3 12785 1023 1278 15086
320 3.249 F V soletone b/a C 16/20 m3 12028 962 1203 14193
321 3.250 F V pilota b/a C 16/20 m3 9602 768 960 11330
322 3.251 Ngulja e pilota b/a me batipal m 2102 168 210 2480
323 3.252 Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal m 2654 212 265 3131
324 3.253 Ngulja e pilota b/a me traktor batipal m 3004 240 300 3544
325 3.254 F V lugje e pila b/a te parapergatitura m3 20265 1621 2027 23913
326 3.255 F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m cope 4535 363 454 5351
327 3.256 F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m cope 5397 432 540 6368
328 3.257 F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m cope 6795 544 680 8018
329 3.258 F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m cope 9614 769 961 11344
330 3.259 F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m cope 11851 948 1185 13984
331 3.260 F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik m3 23987 1919 2399 28305
332 3.261 F V elemente b/a C 16/20 per kaskada m3 19801 1584 1980 23365
333 3.262 F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah m3 15264 1221 1526 18012
334 3.263 F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah m3 15525 1242 1553 18320
335 3.264 F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m m3 11893 951 1189 14034
336 3.265 F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m m3 16903 1352 1690 19946
337 3.266 F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m m3 12805 1024 1280 15110
338 3.268 F V tombino kendrejte b/a C 16/20 m3 12790 1023 1279 15093
339 3.269 F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20 m3 15605 1248 1561 18414
340 3.270 F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30 m3 16357 1309 1636 19301
341 3.271 F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m m3 22757 1821 2276 26853
342 3.272 F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m m3 23797 1904 2380 28080
343 3.273 F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m m3 24636 1971 2464 29070
344 3.274 F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m m3 23848 1908 2385 28140
345 3.275 F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete m3 21631 1730 2163 25525
346 3.276 F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli" m3 21719 1738 2172 25629
10004
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
347 3.277 F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli" m3 19503 1560 1950 23013
348 3.278 F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç m2 659 53 66 777
349 3.279 F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç m2 1043 83 104 1231
350 3.280 F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç m3 1991 159 199 2349
351 3.281 F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç m3 2128 170 213 2512
352 3.282 F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm m3 8053 644 805 9503
353 3.283 F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm m3 8314 665 831 9811
354 3.284 F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm m3 8567 685 857 10109
355 3.285 F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 40 ~ 60 cm m3 9980 798 998 11777
356 3.286 F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 70 ~ 100 cm m3 9288 743 929 10960
PUNIME HEKUR BETONI
357 3.287 F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm ton 117643 9411 11764 138819
358 3.288 F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm ton 108927 8714 10893 128534
359 3.289 F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm ton 113977 9118 11398 134493
360 3.290 F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm ton 163137 13051 16314 192501
361 3.290/1 F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm ton 128319 10266 12832 151417
362 3.291 F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm ton 124866 9989 12487 147342
363 3.292 F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm ton 129142 10331 12914 152388
364 3.293 F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm ton 119042 9523 11904 140470
365 3.294 F V detaje metalike ne b/a ton 165334 13227 16533 195094
PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI
366 3.303 Skele metalike deri 10m m2 95 8 9 112
367 3.304 Skele sherbimi druri m2 568 45 57 670
368 3.305 Kallep themele e mure me derrasa te veçuara m2 357 29 36 421
369 3.306 Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara m2 598 48 60 705
370 3.307 Kallep per soleta ne ura te vogla m2 468 37 47 552
371 3.308 Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash m2 640 51 64 755
372 3.309 Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark m2 538 43 54 635
373 3.310 Kallep me derrasa te veçuara, per fuga m2 239 19 24 282
374 3.311 Kallep inventari i zakonshem m2 661 53 66 780
375 3.312 Kallep inventari i me ngaterresa m2 886 71 89 1045
376 3.313 Pergatitje kallep metalik ( perdorimi 120-150 here = 8879/135 ) m2 8266 661 827 9754
377 3.314 Panele derrase per mure, themele e pila m2 541 43 54 639
378 3.315 Panele derrase per soleta e trare m2 741 59 74 874
379 3.316 Kallep me panele druri per themele e mure m2 1193 95 119 1408
380 3.317 Kallep me panele druri per pila e ballna e mure m2 1012 81 101 1194
10005
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
381 3.318 Kallep me panele druri per soleta te vogla m2 1275 102 127 1504
382 3.319 Kallep me panele druri per soleta e trare m2 1223 98 122 1443
383 3.320 Kallep me panele per veshje kanale me beton m2 678 54 68 800
NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT
384 3.321 Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15 m3 3187 255 319 3760
385 3.322 Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25 m3 3418 273 342 4033
386 3.323 Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 m3 3547 284 355 4185
387 3.324 Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25 m3 4813 385 481 5679
388 3.325 Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50 m3 4941 395 494 5831
389 3.326 Mur mbajtes e themele me gur te thate m3 2665 213 267 3145
390 3.331 Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m m3 3177 254 318 3749
391 3.332 Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m m3 3124 250 312 3687
392 3.333 Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m m3 2850 228 285 3363
393 3.334 Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m m3 2567 205 257 3029
394 3.335 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m m3 5343 427 534 6305
395 3.336 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m m3 3891 311 389 4591
396 3.337 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m m3 2253 180 225 2658
397 3.338 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m m3 3599 288 360 4247
398 3.339 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m m3 3468 277 347 4092
399 3.340 Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m m3 2637 211 264 3112
400 3.352 Mbushje me gur kave m3 1164 93 116 1373
401 3.353 Mbushje me shkemb te germuar me pare m3 471 38 47 555
402 3.354 Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm m 656 52 66 774
403 3.355 Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm m 1156 93 116 1364
404 3.356 Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm m 1597 128 160 1885
405 3.357 Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm m 2311 185 231 2726
406 3.358 Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm m 2749 220 275 3244
407 3.359 Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm m 6725 538 673 7936
408 3.360 Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm m 8948 716 895 10559
409 3.361 Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm m 12231 978 1223 14433
410 3.362 Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm m 17235 1379 1723 20337
411 3.363 Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni m 2027 162 203 2392
412 3.364 Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni m 2875 230 287 3392
413 3.365 Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni m 3505 280 351 4136
414 3.366 Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni m 7931 634 793 9358
415 3.367 Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni m 10648 852 1065 12565
416 3.368 Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni m 14494 1160 1449 17103
10006
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
417 3.369 Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni m 20464 1637 2046 24148
418 3.370 Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor m 6169 494 617 7280
419 3.371 Tombino me tuba b/a, hekur periodiik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor m 6485 519 648 7652
420 3.372 Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor m 8565 685 857 10107
421 3.373 Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor m 8937 715 894 10546
422 3.374 Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor m 16762 1341 1676 19779
423 3.375 Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori m 17368 1389 1737 20494
424 3.376 Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave m3 1267 101 127 1495
425 3.377 Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi m3 1193 95 119 1407
426 3.378 Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak m3 1388 111 139 1638
427 3.379 Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale m3 1416 113 142 1671
428 3.381 Ndertim drenazhi me tuba qeramike ml 147 12 15 174
429 3.385 Konstruksion metalik i zakonshem, per sera ton 125252 10020 12525 147798
430 3.386 Konstruksion metalik i xinguar, per sera ton 145978 11678 14598 172254
431 3.388 Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera m2 1104 88 110 1303
432 3.389 Instalim per ajrim me 25 % hapje m2 295 24 30 348
433 3.390 F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm m 432 35 43 510
434 3.391 F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm m 442 35 44 521
435 3.392 F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat m 117 9 12 139
436 3.393 Veshje e kunetave, me kalldrem m2 489 39 49 577
437 3.394 Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento m2 761 61 76 898
URA DRURI DHE METALIKE
438 3.415 Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave m3 21082 1687 2108 24877
439 3.415/1 Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese m3 16806 1344 1681 19831
440 3.415/2 Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela m3 4141 331 414 4886
441 3.415/3 Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm m2 908 73 91 1071
442 3.415/4 Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm m2 1308 105 131 1543
443 3.416 Ura druri. Parmake me lende Ø m 1537 123 154 1813
444 3.416 Ura druri. Parmake me lende te sharruar m 1577 126 158 1860
445 3.421 Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m m 58870 4710 5887 69466
446 3.422 Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m m 83519 6681 8352 98552
447 3.423 Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m m 107457 8597 10746 126799
448 3.424 Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m m 124498 9960 12450 146907
449 3.425 Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m m 174938 13995 17494 206426
450 3.426 Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m m 183824 14706 18382 216912
451 3.427 Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m m 250391 20031 25039 295462
10007
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE
452 3.431 Ndertim vija dekovili te perhershme ml 3577 286 358 4221
453 3.432 Ndertim vija dekovili te perkohshme ml 3487 279 349 4114
454 3.443 Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re m2 12175 974 1218 14367
455 444/445 Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te m2 6050 484 605 7139
456 3.446 Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re m2 22787 1823 2279 26888
457 447/448 Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te m2 11393 911 1139 13444
458 3.449 Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re m2 30434 2435 3043 35912
459 450/451 Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te m2 14816 1185 1482 17483
460 3.452 Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re m2 12885 1031 1288 15204
461 453/454 Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte m2 6442 515 644 7602
PUNIME ME SONDA NE U R A
462 3.455 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore. m 14040 1123 1404 16567
463 3.456 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 27180 2174 2718 32072
464 3.457 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor m 43920 3514 4392 51826
465 3.455/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore. m 14760 1181 1476 17417
466 3.456/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 27720 2218 2772 32710
467 3.457/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb m 44640 3571 4464 52675
468 3.459 Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore. m 28800 2304 2880 33984
469 3.460 Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 41580 3326 4158 49064
470 3.457/8 Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb. m 71820 5746 7182 84748
471 3.459/1 Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore m 29520 2362 2952 34834
472 3.460/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 42300 3384 4230 49914
473 3.457/9 Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb m 72540 5803 7254 85597
474 3.461 Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore. m 43560 3485 4356 51401
475 3.462 Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore. m 65520 5242 6552 77314
476 3.461/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore. m 43560 3485 4356 51401
477 3.462/1 Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor m 66240 5299 6624 78163
PUNIME HEKURUDHORE
478 3.474 F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta km 1884298 150744 188430 2223472
479 3.475 F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m km 2093908 167513 209391 2470812
480 3.476 F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta km 1779776 142382 177978 2100136
481 3.483 Ndertim shtrese ballasti me zhavorr m3 1187 95 119 1400
482 3.484 Ndertim shtrese ballasti me çakell m3 1158 93 116 1367
LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE
483 3.497 Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 m3 382 31 38 450
10008
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
484 3.497/a Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 m3 649 52 65 766
485 3.497/b Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 m3 878 70 88 1036
486 3.497/c Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2 m3 343 27 34 405
487 3.497/d Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 m3 483 39 48 570
488 3.497/e Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2 m3 687 55 69 811
489 3.498 Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 m3 420 34 42 495
490 3.498/a Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 m3 636 51 64 750
491 3.498/b Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 m3 878 70 88 1036
492 3.498/c Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2 m3 420 34 42 495
493 3.498/d Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 m3 636 51 64 750
494 3.498/e Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2 m3 878 70 88 1036
495 3.499 Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 m3 560 45 56 660
496 3.499/a Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2 m3 954 76 95 1126
497 3.499/b Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 m3 1272 102 127 1501
498 3.499/c Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2 m3 509 41 51 600
499 3.499/d Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 801 64 80 946
500 3.499/e Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 1081 86 108 1276
501 3.503 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2 m3 552 44 55 651
502 3.503/a Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 m3 705 56 71 832
503 3.503/c Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2 m3 475 38 48 561
504 3.503/d Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2 m3 552 44 55 652
505 3.504 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2 m3 641 51 64 756
506 3.504/a Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2 m3 781 63 78 922
507 3.504/c Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2 m3 552 44 55 651
508 3.504/d Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 m3 642 51 64 757
509 3.505 Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2 m3 743 59 74 876
510 3.505/a Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2 m3 883 71 88 1042
511 3.505/c Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2 m3 653 52 65 771
512 3.505/d Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 m3 743 59 74 877
513 3.506 Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike m3 21136 1691 2114 24940
514 3.507 Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark ton 145660 11653 14566 171879
515 3.508 Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark ton 149544 11964 14954 176462
516 3.509 Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv ton 182131 14571 18213 214915
517 3.510 Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv ton 159295 12744 15930 187969
518 3.511 Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv ton 126654 10132 12665 149452
10009
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE
519 3.512 Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske ton 4125 330 412 4867
520 3.513 Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete ton 7485 599 749 8833
521 3.514 Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe ton 8225 658 823 9706
522 3.515 Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim ton 1898 152 190 2240
523 3.516 Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 ton 2767 221 277 3265
LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA.
524 3.517 Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme m3 29919 2393 2992 35304
525 3.518 Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A" m3 24378 1950 2438 28766
526 3.518/1 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4 cope 21883 1751 2188 25823
527 3.519 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4 cope 22129 1770 2213 26113
528 3.520 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5 cope 22748 1820 2275 26843
529 3.521 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5 cope 23082 1847 2308 27237
530 3.522 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5 cope 23748 1900 2375 28023
531 3.523 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5 cope 23748 1900 2375 28023
532 3.524 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5 cope 23385 1871 2338 27594
533 3.525 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5 cope 24748 1980 2475 29203
534 3.526 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5 cope 26112 2089 2611 30812
535 3.527 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5 cope 27748 2220 2775 32743
536 3.528 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5 cope 31748 2540 3175 37463
537 3.529 FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323 cope 73023 5842 7302 86167
538 3.530 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350 cope 81023 6482 8102 95607
539 3.531 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7 cope 86788 6943 8679 102410
540 3.531/1 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 cope 87788 7023 8779 103590
541 3.532 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 cope 211232 16899 21123 249254
542 3.532/1 FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8 cope 213232 17059 21323 251614
LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA
543 3.533 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m cope 148495 11880 14849 175224
544 3.534 FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m cope 152931 12234 15293 180458
545 3.535 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m cope 148495 11880 14849 175224
546 3.536 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m cope 146495 11720 14649 172864
547 3.537 FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m cope 148931 11914 14893 175738
548 3.538 FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8 cope 143495 11480 14349 169324
549 3.539 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12 cope 156883 12551 15688 185121
550 3.540 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12 cope 156495 12520 15649 184664
10010
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
551 3.541 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12 cope 156919 12553 15692 185164
552 3.542 FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12 cope 155014 12401 15501 182916
553 3.543 FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5 cope 249944 19995 24994 294934
554 3.544 FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8 cope 253944 20315 25394 299654
LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA
555 3.545 FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m cope 158145 12652 15815 186611
556 3.546 FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m cope 154145 12332 15415 181891
557 3.547 Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m cope 207105 16568 20710 244384
L I N J A T / L. S H T R I R J E E T E R H E Q J E T E L I
558 3.548 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m² cope 163856 13108 16386 193350
559 3.549 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m² km 213163 17053 21316 251533
560 3.550 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m² km 277163 22173 27716 327053
561 3.551 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m² km 355938 28475 35594 420007
562 3.552 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m² km 471989 37759 47199 556947
563 3.553 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m² km 578924 46314 57892 683130
564 3.554 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m² km 854234 68339 85423 1007996
565 3.548/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m² km 86973 6958 8697 102628
566 3.549/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m² km 99311 7945 9931 117187
567 3.550/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m² km 117836 9427 11784 139046
568 3.551/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m² km 142736 11419 14274 168428
569 3.552/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m² km 172773 13822 17277 203872
570 3.553/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m² km 202173 16174 20217 238564
571 3.554/1 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m² km 284073 22726 28407 335206
572 3.548/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m² km 96571 7726 9657 113953
573 3.549/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m² km 121983 9759 12198 143940
574 3.550/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m² km 135031 10802 13503 159336
575 3.551/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m² km 176873 14150 17687 208710
576 3.552/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m² km 239353 19148 23935 282437
577 3.553/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m² km 277891 22231 27789 327911
578 3.554/2 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m² km 400136 32011 40014 472160
579 3.555 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m² km 696416 55713 69642 821770
580 3.556 Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m² km 874861 69989 87486 1032336
581 3.557 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm² km 19656 1572 1966 23194
582 3.558 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm² km 22376 1790 2238 26404
583 3.559 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm² km 27976 2238 2798 33012
10011
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
584 3.560 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² km 36536 2923 3654 43112
585 3.561 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² km 49756 3980 4976 58712
586 3.562 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm² km 69382 5551 6938 81871
587 3.563 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm² km 88102 7048 8810 103960
588 3.560/1 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm² km 20611 1649 2061 24321
589 3.561/1 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm² km 24211 1937 2421 28569
590 3.562/1 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm² km 31647 2532 3165 37343
591 3.563/1 Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm² km 37872 3030 3787 44689
592 3.559/2 Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm² km 19248 1540 1925 22713
593 3.560/2 Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm² km 23018 1841 2302 27162
594 3.561/2 Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm² km 27468 2197 2747 32413
595 3.562/2 Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm² km 37701 3016 3770 44488
596 3.563/2 Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm² km 44371 3550 4437 52358
597 3.564 Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35 km 71426 5714 7143 84283
598 3.565 Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50 km 84911 6793 8491 100195
599 3.566 Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70 km 114781 9182 11478 135442
600 3.567 Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50 km 169822 13586 16982 200390
LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA
601 3.568 Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope shtylla 1199 96 120 1415
602 3.569 Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope shtylla 2809 225 281 3315
603 3.570 Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh. shtylla 2360 189 236 2785
604 3.571 Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares shtylla 9196 736 920 10851
605 3.572 Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm² shtylla 26987 2159 2699 31845
606 3.573 Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm² shtylla 28644 2292 2864 33800
607 3.576 Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja shtylla ankeror cdo tip shtylla 1247 100 125 1472
608 3.577 Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel shtylla 26216 2097 2622 30935
609 3.578 Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm² shtylla 68316 5465 6832 80613
610 3.579 Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm² shtylla 70626 5650 7063 83338
611 3.580 Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem shtylla 62435 4995 6243 73673
612 3.581 Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland shtylla 119118 9529 11912 140559
613 3.582 Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore shtylla 251927 20154 25193 297274
614 3.583 Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem shtylla 125055 10004 12505 147565
615 3.584 Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland shtylla 238295 19064 23830 281188
616 3.585 Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore shtylla 497809 39825 49781 587414
617 3.586 Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300 shtylla 84042 6723 8404 99169
10012
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
618 3.587 Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 400 shtylla 85992 6879 8599 101470
619 3.603 Shirit togezimi ton 242758 19421 24276 286454
620 3.604 Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv shtylla 875 70 87 1032
621 3.605 Togezim Trosi per linja T / L 220 kv shtylla 1836 147 184 2167
622 3.606 Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar shtylla 15496 1240 1550 18286
623 3.606/1 Skalle metalike ne shtylla T / L ton 162622 13010 16262 191894
624 3.607 Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros - 50 mm² cope 299 24 30 353
625 3.608 Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm² cope 553 44 55 652
626 3.609 Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm² cope 870 70 87 1027
627 3.610 Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm² cope 1658 133 166 1956
628 3.611 Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm² cope 1004 80 100 1185
629 3.612 Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm² cope 1074 86 107 1268
630 3.613 Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 ) shtylla 19215 1537 1921 22673
LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE
631 3.614 Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) shtylla 1409 113 141 1662
632 3.615 Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen cope 2791 223 279 3293
633 3.615/1 Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione ton 170572 13646 17057 201275
634 3.615/2-9
F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø
190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm ml 821 66 82 968
642
615/10-
615/17 F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9 ml 253 20 25 298
643 615/18 Nderprerje me linjat, T / Ulet cope 64780 5182 6478 76441
644 615/19 Nderprerje me linjat, telefonike cope 71906 5752 7191 84849
645 615/20 Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv cope 118152 9452 11815 139420
646 615/21 Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv cope 82405 6592 8241 97238
647 615/22 Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv cope 167260 13381 16726 197367
PUNIME TE NDRYSHME
648 3.616 Bordura betoni 12x25 cm m 458 37 46 540
649 3.617 Bordura betoni 15x35 cm m 669 54 67 789
650 3.618 Bordura betoni 20x35 cm m 850 68 85 1003
651 3.619 Bordura betoni 25x35 cm m 1010 81 101 1191
652 3.620 Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka m2 1076 86 108 1269
653 3.621 Trotuar, me 6 cm beton, me lluster m2 573 46 57 676
654 3.622 Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell m2 337 27 34 398
655 3.623 Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor m2 341 27 34 402
656 3.624 H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum m2 302 24 30 357
657 3.625 H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum m2 572 46 57 675
10013
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
658 3.626 H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum m2 1044 84 104 1232
659 3.627 H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum m2 1518 121 152 1791
660 3.628 Lluster cimento 2 cm 1: 2 m2 239 19 24 282
661 629- 630 Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri m2 365 29 36 431
662 631-632 Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni m2 340 27 34 402
663 3.633 Fugature llac cimento M - 50, Mur guri m2 194 16 19 229
664 3.636 Parmake ure, metalik I gatshem kg 125 10 13 148
665 3.639 Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm m2 1058 85 106 1249
666 3.640 Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure m2 506 40 51 597
667 3.643 Mbjellje bari ne skarpat m2 22 2 2 26
668 3.644 Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe ton 121420 9714 12142 143276
669 3.645 Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore cope 401 32 40 473
670 3.646 Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor cope 674 54 67 795
671 3.647 Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik cope 647 52 65 764
672 3.649 Konstruksione metalike kolona e diagonale ton 39202 3136 3920 46259
673 3.650 Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka m3 1364 109 136 1610
674 3.651 Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri m2 949 76 95 1120
675 3.652 Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 m 741 59 74 874
676 3.653 Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 m 560 45 56 661
677 3.654 Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 m 363 29 36 429
678 3.654/1 Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 m 296 24 30 349
679 3.655 Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh. cope 14279 1142 1428 16849
680 3.656 Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh cope 21132 1691 2113 24936
681 3.657 Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m cope 14501 1160 1450 17111
682 3.658 Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut cope 13008 1041 1301 15350
PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE
683 3.659 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B'' cope 75273 6022 7527 88823
684 3.660 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1'' cope 85032 6803 8503 100338
685 3.661 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B'' cope 134187 10735 13419 158341
686 3.662 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1'' cope 150196 12016 15020 177231
687 3.663 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B'' cope 183625 14690 18363 216678
688 3.664 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1'' cope 211381 16910 21138 249429
689 3.665 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B'' cope 254498 20360 25450 300307
690 3.666 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1'' cope 227646 18212 22765 268622
691 3.667 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B'' cope 440030 35202 44003 519235
692 3.668 Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1'' cope 498841 39907 49884 588632
693 3.669 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon cope 152419 12194 15242 179854
10014
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
694 3.670 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m cope 9070 726 907 10702
695 3.671 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon cope 263418 21073 26342 310833
696 3.672 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m cope 16397 1312 1640 19348
697 3.673 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon cope 252019 20162 25202 297383
698 3.674 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m cope 16924 1354 1692 19970
699 3.675 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon cope 403894 32312 40389 476595
700 3.676 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m cope 26146 2092 2615 30852
701 3.677 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon cope 347715 27817 34771 410304
702 3.678 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m cope 21653 1732 2165 25550
703 3.679 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon cope 615287 49223 61529 726038
704 3.680 Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m cope 37592 3007 3759 44359
KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE )
705 715-717 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5 m3 1714 137 171 2023
706 718-720 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10 m3 1849 148 185 2182
707 721-723 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5 m3 1155 92 115 1363
708 724-726 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8 m3 1220 98 122 1440
709 727-729 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5 m3 1012 81 101 1194
710 730-732 Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8 m3 1053 84 105 1243
711 3.733 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2 m3 2051 164 205 2420
712 3.733/1 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2 m3 1826 146 183 2155
713 3.733/2 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 m3 1631 130 163 1925
714 3.733/3 Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 m3 1556 124 156 1836
PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE
715 3.737 Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme m3 10297 824 1030 12150
716 3.738 Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme m3 15664 1253 1566 18483
717 3.742 Perforcime ne tunele, metalike ton 7671 614 767 9051
718 3.743 Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m² m2 555 44 55 654
719 3.744 Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m² m2 593 47 59 699
720 3.745 Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m² m2 570 46 57 673
721 3.746 Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m² m2 734 59 73 866
722 3.747 Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m² m2 889 71 89 1049
723 3.748 Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 10 m² m2 543 43 54 641
724 3.749 Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m² m2 584 47 58 690
725 3.750 Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I m2 2651 212 265 3128
726 3.751 Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I m2 2028 162 203 2392
727 3.752 Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale m2 3718 297 372 4388
10015
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
728 3.753 Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta m2 6047 484 605 7135
729 3.754 Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni m2 2109 169 211 2489
730 3.755 Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m², per nderprerje betoni m2 763 61 76 901
731 3.755/1 Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale. m2 3773 302 377 4452
732 3.761 Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m² m3 7862 629 786 9278
733 3.761/1 Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m² m3 8205 656 821 9682
734 3.761/2 Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm m2 1744 140 174 2058
735 3.761/3 Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm m2 1448 116 145 1709
736 3.762 Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m² ton 127336 10187 12734 150256
737 3.763 Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m² ton 131818 10545 13182 155546
738 3.764 Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m² ton 136919 10954 13692 161564
739 3.765 Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem ton 244634 19571 24463 288668
740 3.766 Ankera ø ne tunele, me hekur periodik ton 251082 20087 25108 296277
741 3.766/1 Vendosje rrjeti teli ne tunele m2 1899 152 190 2241
742 3.771 Transport betoni me autobetonjere 0.5 km m3 300 24 30 354
743 3.771/a Transport betoni me autobetonjere 1.0 km m3 325 26 33 384
744 3.771/b Transport betoni me autobetonjere 1.5 km m3 488 39 49 575
745 3.771/c Transport betoni me autobetonjere 2.0 km m3 675 54 68 797
746 3.771/d Transport betoni me autobetonjere 2.5 km m3 700 56 70 826
747 3.771/e Transport betoni me autobetonjere 3.0 km m3 738 59 74 870
PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE
748 3.772 Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem m3 700 56 70 826
749 3.772/1 Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte m3 740 59 74 873
750 3.786 Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta m2 2905 232 291 3428
751 3.787 Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes m2 2857 229 286 3371
752 3.789 Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit m2 3662 293 366 4321
753 3.790 Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave m2 2437 195 244 2875
754 3.793 F.V. rrjete gabioni ne skarpat m2 232 19 23 274
755 3.794 Diafragma e betonit ne dige m3 48792 3903 4879 57575
PUNIME NGRITJE KANTJERI
756 3.801 Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm m2 7568 605 757 8930
757 3.810 Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm m2 13851 1108 1385 16344
758 3.815 Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm m2 12579 1006 1258 14844
759 3.830 Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit m2 4855 388 485 5729
760 3.837 Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli m2 1216 97 122 1435
ANALIZA TEKNIKE TE REJA
10016
NR Shpenzime te Fitimi
NR. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme Maximum TOTALI
ANALIZE max 8% 10%
761 3.212/1a Shtrese konglomerati t=10cm m2 770 62 77 909
762 3.212/1a Shtrese konglomerati t=15cm m2 1293 103 129 1525
763 3.224/1a Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri m2 743 59 74 877
764 3.233/2a Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri m2 1205 96 120 1422
765 3.233/2a Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri m2 2360 189 236 2785
766 3.158/1a Transport dheu me auto deri 1.0 km m3 90 7 9 106
767 3.158/2a Transport dheu me auto deri 2.0 km m3 144 12 14 170
768 3.158/3a Transport dheu me auto deri 3.0 km m3 189 15 19 223
769 3.158/4a Transport dheu me auto deri 4.0 km m3 216 17 22 255
770 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3 225 18 23 266
771 3.124/1a Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir m3 1170 94 117 1381
772 3.124/2a Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir m3 1950 156 195 2301
Shenime teknike:
1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit
shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.
2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.
3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7%
në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009.
10017
MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS
M A N U A L I 4
ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
Nëntor - 2010
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
1 4.1 F.V Konstruksione metalike te perbera Ton 136635 10931 13663 161229
2 4.2 F.V Kapriata me shume profile Ton 142554 11404 14255 168213
3 4.3 Konstruksione metalike te thjeshta Ton 136040 10883 13604 160527
4 4.4 Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile Ton 128724 10298 12872 151895
5 4.5 Shkalle metalike me llamarine te riguar Ton 133850 10708 13385 157943
6 4.6 Sheshe te perhershem 1 Ton Ton 132459 10597 13246 156302
7 4.7a Sheshe te perkohshem 1 Ton Ton 140142 11211 14014 165367
8 4.8 Trare e kollona me llamarine Ton 243563 19485 24356 287404
9 4.13 Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 Ton 130948 10476 13095 154519
10 4.14 Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3 Ton 132260 10581 13226 156067
11 4.15 Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3 Ton 131295 10504 13130 154928
12 4.17 Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200 Ton 369734 29579 36973 436286
13 3.18 Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500 Ton 302901 24232 30290 357423
14 4.19 Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa Ton 455424 36434 45542 537400
15 4.20 Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa Ton 439643 35171 43964 518778
16 4.22 Bunkera metalike drejtkendore Ton 131909 10553 13191 155652
17 4.23 Bunkera metalike rrethore Ton 139870 11190 13987 165047
18 4.25 Shina vinc ure te zakonshme Ton 158762 12701 15876 187339
19 4.26 Shina vinc ure mbi gome Ton 172012 13761 17201 202975
20 4.27 Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm Ton 150142 12011 15014 177167
21 4.28 Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm Ton 119960 9597 11996 141552
22 4.29 Veshje vaske me flete plumbi Ton 392443 31395 39244 463082
23 4.30 Gazgolder teleskopik Ton 155334 12427 15533 183294
24 4.31 Koncentrator metalik Ton 148724 11898 14872 175494
25 4.33 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze Ton 170955 13676 17096 201727
26 4.34 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar Ton 194428 15554 19443 229425
27 4.35 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze Ton 162032 12963 16203 191197
28 4.36 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar Ton 184682 14775 18468 217924
29 4.36/1 F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini Ton 485489 38839 48549 572876
30 4.41 F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte Ton 155434 12435 15543 183413
31 4.42 F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor Ton 150050 12004 15005 177059
32 4.43 F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte Ton 254154 20332 25415 299902
33 4.44 F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor Ton 251413 20113 25141 296667
34 4.46 F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte Ton 413825 33106 41383 488314
10018
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
35 4.47 F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor Ton 368593 29487 36859 434939
36 4.48 F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte Ton 554439 44355 55444 654238
37 4.49 F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor Ton 431877 34550 43188 509615
38 4.51 F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku Ton 160729 12858 16073 189660
39 4.52 F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave Ton 369907 29593 36991 436490
40 4.53 F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave Ton 272306 21784 27231 321321
41 4.59 F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 118790 9503 11879 140172
42 4.60 F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 124890 9991 12489 147370
43 4.61 F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 138838 11107 13884 163828
44 4.62 F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Ton 130484 10439 13048 153971
45 4.63 F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese Ton 206133 16491 20613 243237
46 4.64 F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese Ton 258990 20719 25899 305608
47 4.65 F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem Ton 156685 12535 15669 184889
48 4.66 F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem Ton 186561 14925 18656 220142
49 4.69 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 Ton 145365 11629 14536 171531
50 4.70 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 Ton 139784 11183 13978 164945
51 4.71 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 Ton 135409 10833 13541 159783
52 4.72 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 Ton 132784 10623 13278 156686
53 4.73 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 Ton 132886 10631 13289 156805
54 4.74 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 Ton 132780 10622 13278 156681
55 4.75 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 Ton 132305 10584 13231 156120
56 4.76 F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 Ton 132105 10568 13211 155884
57 4.77
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda
reparteve ÷φ89 Ton 144845 11588 14485 170917
58 4.78
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda
reparteve >φ90 Ton 127599 10208 12760 150567
59 4.79 F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89 Ton 145270 11622 14527 171419
60 4.80 F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90 Ton 128833 10307 12883 152022
61 4.81
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e
veprave, ne estakada ÷φ89 Ton 132033 10563 13203 155799
62 4.82
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e
veprave, ne estakada ÷φ250 Ton 127206 10176 12721 150103
10019
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
63 4.83
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e
veprave, ne estakada >φ250 Ton 135278 10822 13528 159628
64 4.84
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e
veprave, nen toke ÷φ200 Ton 147352 11788 14735 173875
65 4.85
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e
veprave, nen toke >φ200 Ton 138954 11116 13895 163966
66 4.77/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
brenda reparteve, ÷φ89 Ton 171596 13728 17160 202483
67 4.78/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
brenda reparteve, >φ90 Ton 153775 12302 15377 181454
68 4.79/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
ne furra, ÷φ89 Ton 172021 13762 17202 202985
69 4.80/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
ne furra, >φ90 Ton 154833 12387 15483 182703
70 4.81/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89 Ton 158025 12642 15803 186470
71 4.82/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250 Ton 152790 12223 15279 180292
72 4.83/a
F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77),
ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250 Ton 143146 11452 14315 168912
73 4.86 F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve Ton 471026 37682 47103 555811
74 4.87 F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100 Ton 483569 38686 48357 570612
75 4.88 F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 Ton 487253 38980 48725 574958
76 4.91/2 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100 Ton 205055 16404 20506 241965
77 4.92/2 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100 Ton 191077 15286 19108 225471
78 4.94 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 Ton 416359 33309 41636 491303
79 4.95 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 Ton 403035 32243 40304 475582
80 4.96 F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 Ton 448723 35898 44872 529493
81 4.103 F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90 Ton 321590 25727 32159 379476
82 4.104 F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90 Ton 245953 19676 24595 290224
83 4.105 F.V. radiatore me tuba celiku per avull Ton 216761 17341 21676 255778
84 4.106 F.V. radiatore me tuba celiku per uje Ton 183621 14690 18362 216672
85 4.112 Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile m2 308 25 31 364
86 4.112/a Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare m2 226 18 23 267
87 4.112/b Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile m2 209 17 21 247
88 4.112/d Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare m2 136 11 14 160
89 4.112/c Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio m2 79 6 8 93
90 4.108 Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa m2 2255 180 226 2661
91 4.109 Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin m2 3166 253 317 3735
10020
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
92 4.113/2 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50 çift 2316 185 232 2732
93 4.113/4 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100 çift 4337 347 434 5118
94 4.113/8 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200 çift 9427 754 943 11124
95 4.113/10 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300 çift 15992 1279 1599 18870
96 4.113/12 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400 çift 27006 2160 2701 31867
97 4.113/14 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500 çift 45588 3647 4559 53794
98 4.113/15 F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600 çift 65443 5235 6544 77223
99 4.115/2 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50 çift 4701 376 470 5548
100 4.115/4 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100 çift 8963 717 896 10577
101 4.115/7 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200 çift 18942 1515 1894 22351
102 4.115/9 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300 çift 33270 2662 3327 39259
103 4.115/11 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400 çift 54825 4386 5482 64693
104 4.115/13 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500 çift 93150 7452 9315 109917
105 4.115/14 F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600 çift 133309 10665 13331 157305
106 4.117/2 F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50 çift 7991 639 799 9429
107 4.117/5 F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100 çift 18313 1465 1831 21609
108 4.117/8 F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200 çift 59867 4789 5987 70643
109 4.117/10 F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300 çift 113725 9098 11373 134196
110 4.117/12 F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400 çift 219944 17596 21994 259534
111 4.119/2 F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50 çift 5734 459 573 6766
112 4.119/5 F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100 çift 13812 1105 1381 16298
113 4.119/9 F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200 çift 42636 3411 4264 50311
114 4.119/12 F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300 çift 85954 6876 8595 101426
115 4.119/14 F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400 çift 169467 13557 16947 199971
116 4.120/2 F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50 çift 10966 877 1097 12940
117 4.120/5 F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100 çift 26550 2124 2655 31329
118 4.120/9 F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200 çift 90669 7254 9067 106989
119 4.120/12 F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300 çift 211415 16913 21141 249469
120 4.120/14 F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400 çift 347360 27789 34736 409885
121 4.121/2 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 cope 23852 1908 2385 28146
122 4.121/4 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 cope 41139 3291 4114 48544
123 4.121/8 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 cope 104979 8398 10498 123875
124 4.121/10 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 cope 188693 15095 18869 222657
125 4.121/12 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 cope 377092 30167 37709 444969
126 4.121/14 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 cope 596882 47751 59688 704321
127 4.121/15 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 cope 862395 68992 86240 1017626
128 4.121/16 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ800 cope 1482252 118580 148225 1749058
129 4.121/17 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ1000 cope 2281768 182541 228177 2692486
130 4.122/2 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ50 cope 32312 2585 3231 38128
131 4.122/4 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ100 cope 55021 4402 5502 64925
132 4.122/7 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ200 cope 149457 11957 14946 176359
133 4.122/9 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ300 cope 274066 21925 27407 323398
10021
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
146 4.122/11 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ400 cope 549381 43950 54938 648270
147 4.122/13 F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ500 cope 575946 46076 57595 679617
148 4.123/1 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50 cope 16503 1320 1650 19474
149 4.123/4 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100 cope 28632 2291 2863 33786
150 4.123/7 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200 cope 71998 5760 7200 84958
151 4.123/9 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300 cope 128478 10278 12848 151604
152 4.123/11 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ400 cope 252965 20237 25297 298499
153 4.123/13 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ500 cope 394369 31550 39437 465356
154 4.123/14 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ600 cope 567509 45401 56751 669660
155 4.123/15 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ800 cope 1002892 80231 100289 1183413
156 4.123/16 F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ1000 cope 1561593 124927 156159 1842680
157 4.124/1 F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ50 cope 26084 2087 2608 30779
158 4.124/4 F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100 cope 44710 3577 4471 52758
159 4.124/7 F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200 cope 112915 9033 11291 133240
160 4.124/9 F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ300 cope 203210 16257 20321 239788
161 4.124/11 F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ400 cope 401625 32130 40163 473918
162 4.125/2 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 cope 12753 1020 1275 15049
163 4.125/4 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 cope 32158 2573 3216 37947
164 4.125/8 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 cope 105012 8401 10501 123914
165 4.125/10 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 cope 192812 15425 19281 227518
166 4.125/12 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 cope 297985 23839 29799 351623
167 4.125/14 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 cope 455757 36461 45576 537794
168 4.125/15 F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 cope 705434 56435 70543 832412
169 4.126/2 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ50 cope 8493 679 849 10022
182 4.126/4 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ100 cope 20008 1601 2001 23610
183 4.126/8 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ200 cope 62562 5005 6256 73823
184 4.126/10 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ300 cope 122276 9782 12228 144285
185 4.126/12 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ400 cope 224485 17959 22449 264893
186 4.126/14 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ500 cope 355257 28421 35526 419204
187 4.126/15 F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ600 cope 541709 43337 54171 639217
188 4.127/4 F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ100 cope 63184 5055 6318 74557
189 4.127/7 F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ200 cope 206954 16556 20695 244206
190 4.127/9 F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ300 cope 378630 30290 37863 446783
191 4.127/11 F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ400 cope 584665 46773 58467 689905
192 4.128/2 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ50 cope 13503 1080 1350 15934
193 4.128/4 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ100 cope 30658 2453 3066 36177
194 4.128/6 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200 cope 87732 7019 8773 103524
195 4.128/8 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ300 cope 224768 17981 22477 265226
196 4.128/10 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ400 cope 418635 33491 41864 493990
197 4.128/11 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ500 cope 785251 62820 78525 926597
10022
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
198 4.128/12 F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ600 cope 1209934 96795 120993 1427722
199 4.129/2 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50 cope 7573 606 757 8936
200 4.129/4 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100 cope 16081 1286 1608 18975
201 4.129/6 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200 cope 53742 4299 5374 63416
202 4.129/8 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300 cope 101333 8107 10133 119573
203 4.129/10 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400 cope 190650 15252 19065 224967
204 4.129/12 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500 cope 264482 21159 26448 312088
205 4.129/13 F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600 cope 389332 31147 38933 459412
206 4.130/2 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50 cope 26361 2109 2636 31106
207 4.130/4 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100 cope 60307 4825 6031 71162
208 4.130/7 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200 cope 172664 13813 17266 203744
209 4.130/9 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300 cope 441945 35356 44194 521495
210 4.130/11 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400 cope 824920 65994 82492 973406
211 4.130/13 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ500 cope 1553582 124287 155358 1833226
212 4.130/14 F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ600 cope 2397247 191780 239725 2828751
213 4.131/1.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 m 343 27 34 405
214 4.131/1.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 m 702 56 70 828
215 4.131/1.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 m 1285 103 128 1516
216 4.131/1.11 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 m 2233 179 223 2634
217 4.131/1.13 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 m 3451 276 345 4072
218 4.131/1.15 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 m 5311 425 531 6267
219 4.133/1.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 m 177 14 18 208
220 4.133/1.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 m 284 23 28 335
221 4.133/1.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 m 453 36 45 535
222 4.133/1.11 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 m 653 52 65 770
223 4.133/1.13 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 m 963 77 96 1136
224 4.133/1.15 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 m 1331 106 133 1571
225 4.131/2.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 m 442 35 44 521
10023
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
226 4.131/2.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 m 941 75 94 1110
227 4.131/2.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 m 1760 141 176 2077
228 4.131/2.11 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 m 3177 254 318 3749
229 4.131/2.13 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 m 4942 395 494 5832
230 4.131/2.15 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 m 7714 617 771 9103
231 4.133/2.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 m 192 15 19 226
232 4.133/2.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 m 315 25 32 372
233 4.133/2.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 m 517 41 52 610
234 4.133/2.11 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 m 814 65 81 961
235 4.133/2.13 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 m 1214 97 121 1433
236 4.133/2.15 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 m 1751 140 175 2066
237 4.131/3.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 m 556 44 56 656
238 4.131/3.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 m 1219 98 122 1439
239 4.131/3.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 m 2007 161 201 2368
240 4.131/3.11 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 m 3809 305 381 4494
241 4.131/3.13 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 m 5904 472 590 6967
242 4.131/3.15 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 m 9218 737 922 10877
243 4.133/3.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 m 223 18 22 263
244 4.133/3.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 m 386 31 39 455
245 4.133/3.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 m 557 45 56 657
10024
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
246 4.133/3.11 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 m 1034 83 103 1220
247 4.133/3.13 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 m 1394 112 139 1645
248 4.133/3.15 F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 m 2019 162 202 2382
249 4.132/1.5
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x10mm2 m 371 30 37 438
250 4.132/1.7
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x25mm2 m 723 58 72 853
251 4.132/1.9
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x50mm2 m 1271 102 127 1499
252 4.132/1.11
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x95mm2 m 2198 176 220 2593
253 4.132/1.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x150mm2 m 3376 270 338 3984
254 4.132/1.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
2x240mm2 m 5204 416 520 6141
255 4.134/1.5
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10
mm2 m 198 16 20 233
256 4.134/1.7
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25
mm2 m 289 23 29 341
257 4.134/1.9
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50
mm2 m 421 34 42 496
258 4.134/1.11
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95
mm2 m 583 47 58 688
259 4.134/1.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150
mm2 m 826 66 83 975
260 4.134/1.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240
mm2 m 1125 90 112 1327
261 4.132/2.5
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x10mm2 m 471 38 47 555
262 4.132/2.7
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x25mm2 m 938 75 94 1107
263 4.132/2.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50m2 m 1729 138 173 2040
264 4.132/2.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95m2 m 3105 248 311 3664
265 4.132/2.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x150m2 m 4790 383 479 5652
10025
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
266 4.132/2.15 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2 m 210 17 21 248
267 4.134/2.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2 m 210 17 21 248
268 4.134/2.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2 m 313 25 31 370
269 4.134/2.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2 m 467 37 47 551
270 4.134/2.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2 m 707 57 71 834
271 4.134/2.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x
150mm2 m 1037 83 104 1223
272 4.134/2.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x
240mm2 m 1462 117 146 1726
273 4.132/3.5
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
4x10mm2 m 583 47 58 687
274 4.132/3.7
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
4x25mm2 m 1240 99 124 1463
275 4.132/3.9
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x50+25mm2 m 1969 158 197 2324
276 4.132/3.11
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x95+50mm2 m 3706 296 371 4373
277 4.132/3.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x150+95mm2 m 5713 457 571 6742
278 4.132/3.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x240+150mm2 m 8916 713 892 10520
279 4.134/3.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2 m 237 19 24 279
280 4.134/3.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2 m 374 30 37 441
281 4.134/3.9
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25
mm2 m 499 40 50 589
282 4.134/3.11
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50
mm2 m 893 71 89 1053
283 4.134/3.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95
mm2 m 1172 94 117 1383
284 4.134/3.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar,
3x240+150 mm2 m 1667 133 167 1967
285 4.135/1.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 m 408 33 41 482
10026
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
286 4.135/1.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 m 783 63 78 924
287 4.135/1.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 m 1367 109 137 1613
288 4.135/1.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 m 2338 187 234 2759
289 4.135/1.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,
2x150mm2 m 3595 288 359 4242
290 4.135/1.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,
2x240mm2 m 5487 439 549 6474
291 4.136/1.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2 m 234 19 23 276
292 4.136/1.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2 m 346 28 35 409
293 4.136/1.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2 m 515 41 51 607
294 4.136/1.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2 m 719 58 72 849
295 4.136/1.13 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2 m 1065 85 106 1256
296 4.136/1.15 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2 m 1439 115 144 1699
297 4.135/2.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 m 507 41 51 598
298 4.135/2.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 m 1023 82 102 1207
299 4.135/2.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 m 1843 147 184 2175
300 4.135/2.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 m 3285 263 329 3877
301 4.135/2.13
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,
3x150mm2 m 5083 407 508 5997
302 4.135/2.15
F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar ,
3x240mm2 m 7885 631 789 9305
303 4.136/2.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 m 248 20 25 293
304 4.136/2.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 m 376 30 38 443
305 4.136/2.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 m 577 46 58 681
10027
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
306 4.136/2.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 m 880 70 88 1038
307 4.136/2.13 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2 m 1314 105 131 1551
308 4.136/2.15 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2 m 1856 149 186 2191
309 4.135/3.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 m 623 50 62 735
310 4.135/3.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25 mm2 m 1306 104 131 1541
311 4.135/3.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 m 2090 167 209 2466
312 4.135/3.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 m 3920 314 392 4626
313 4.135/3.13 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 m 6038 483 604 7124
314 4.135/3.15 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 m 9378 750 938 11066
315 4.136/3.5 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 m 279 22 28 330
316 4.136/3.7 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2 m 447 36 45 528
317 4.135/3.9 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 m 617 49 62 727
318 4.135/3.11 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 m 1102 88 110 1300
319 4.136/3.13 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 m 1492 119 149 1760
320 4.136/3.15 F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 m 2122 170 212 2503
321 4.141/1.1 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 m 934 75 93 1103
322 4.141/1.3 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 1548 124 155 1826
323 4.141/1.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 2389 191 239 2819
324 4.141/1.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 3919 314 392 4624
325 4.141/1.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 5680 454 568 6703
326 4.141/1.11 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 8605 688 860 10154
327 4.141/2.1 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 m 685 55 69 808
328 4.141/2.3 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 925 74 93 1092
10028
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
329 4.141/2.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 1144 92 114 1350
330 4.141/2.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 1554 124 155 1833
331 4.141/2.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 1953 156 195 2304
332 4.141/2.11 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 2641 211 264 3117
333 4.142/1.1 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2 m 210 17 21 248
334 4.142/1.5 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 m 323 26 32 381
335 4.142/1.10 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 m 565 45 57 667
336 4.142/1.13 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 m 740 59 74 873
337 4.142/1.14 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 m 870 70 87 1027
338 4.142/1.15 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 m 258 21 26 305
339 4.142/1.19 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 m 438 35 44 517
340 4.142/1.24 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 m 802 64 80 946
341 4.142/1.27 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 m 1089 87 109 1284
342 4.142/1.28 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 m 1305 104 130 1540
343 4.142/1.29 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 m 348 28 35 411
344 4.142/1.33 F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 m 640 51 64 755
345 4.142/3.5 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 m 367 29 37 433
346 4.142/3.10 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 m 650 52 65 768
347 4.142/3.13 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 m 859 69 86 1014
348 4.142/3.14 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 m 1016 81 102 1199
349 4.142/3.15 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 m 289 23 29 341
350 4.142/3.19 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 m 504 40 50 595
351 4.142/3.24 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 m 933 75 93 1101
352 4.142/3.27 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 m 1278 102 128 1508
353 4.142/3.28 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 m 1537 123 154 1814
354 4.142/3.29 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 m 395 32 39 466
355 4.142/3.33 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 m 745 60 74 879
356 4.142/2.1 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2 m 198 16 20 234
357 4.142/2.5 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2 m 325 26 32 383
358 4.142/2.10 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2 m 591 47 59 698
10029
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
359 4.142/2.13 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2 m 790 63 79 932
360 4.142/2.14 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2 m 939 75 94 1108
361 4.142/2.15 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2 m 254 20 25 299
362 4.142/2.19 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2 m 458 37 46 541
363 4.142/2.24 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2 m 871 70 87 1027
364 4.142/2.27 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2 m 1203 96 120 1420
365 4.142/2.28 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2 m 1454 116 145 1715
366 4.142/2.29 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2 m 357 29 36 421
367 4.142/2.33 F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2 m 692 55 69 817
368 4.143/2 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(10÷25)mm2 cope 1221 98 122 1441
369 4.143/3 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(35÷95)mm2 cope 1899 152 190 2241
370 4.143/4 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(120÷240)mm2 cope 3158 253 316 3726
371 4.143/6 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(10÷25)mm2 cope 1511 121 151 1783
372 4.143/7 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2 cope 2372 190 237 2799
373 4.143/8 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2 cope 3993 319 399 4711
374 4.143/10 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(10÷25)mm2 cope 1789 143 179 2111
375 4.143/11 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(35÷95)mm2 cope 2782 223 278 3283
376 4.143/12 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(120÷240)mm2 cope 4768 381 477 5627
377 4.144/2 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(10÷25)mm2 cope 1974 158 197 2329
378 4.144/3 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(35÷95)mm2 cope 2838 227 284 3349
379 4.144/4 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(120÷240)mm2 cope 3974 318 397 4689
380 4.144/6 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2 cope 2238 179 224 2641
381 4.144/7 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2 cope 3395 272 339 4006
382 4.144/8 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2 cope 4828 386 483 5697
383 4.144/10 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(10÷25)mm2 cope 2474 198 247 2919
384 4.144/11 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(35÷95)mm2 cope 3738 299 374 4411
385 4.144/12 Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(120÷140)mm2 cope 5439 435 544 6418
386 4.147/1 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x1.5mm2 cope 1255 100 125 1481
387 4.147/4 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x1.5mm2 cope 3700 296 370 4367
10030
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
388 4.147/5 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x2.5mm2 cope 1397 112 140 1648
389 4.147/8 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x2.5mm2 cope 4305 344 430 5080
390 4.147/9 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x4mm2 cope 1578 126 158 1862
391 4.147/10 Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x4mm2 cope 2189 175 219 2583
392 4.149/1 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2 km 22169 1773 2217 26159
393 4.149/2 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2 km 28616 2289 2862 33766
394 4.149/3 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2 km 38642 3091 3864 45598
395 4.149/4 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2 km 53524 4282 5352 63159
396 4.149/5 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2 km 78668 6293 7867 92828
397 4.149/6 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2 km 104839 8387 10484 123710
398 4.149/7 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 km 195541 15643 19554 230738
399 4.149/8 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2 km 289266 23141 28927 341334
400 4.149/9 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2 km 389729 31178 38973 459880
401 4.149/10 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2 km 544096 43528 54410 642034
402 4.149/11 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2 km 749514 59961 74951 884426
403 4.149/12 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2 km 998698 79896 99870 1178463
404 4.150/1 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2 km 38422 3074 3842 45338
405 4.150/2 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2 km 73209 5857 7321 86386
406 4.150/3 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 km 83140 6651 8314 98105
407 4.150/4 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2 km 97879 7830 9788 115497
408 4.150/5 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2 km 120330 9626 12033 141990
409 4.150/6 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2 km 177087 14167 17709 208963
410 4.150/7 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 km 246641 19731 24664 291036
411 4.150/8 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2 km 352199 28176 35220 415594
412 4.150/9 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2 km 443317 35465 44332 523114
413 4.150/10 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2 km 592993 47439 59299 699732
414 4.150/11 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2 km 796548 63724 79655 939927
415 4.150/12 F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2 km 1043396 83472 104340 1231207
10031
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
416 4.165 F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), Ton 266718 21337 26672 314727
417 4.166 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13 km 68998 5520 6900 81418
418 4.166/1 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17 km 73119 5850 7312 86280
419 4.166/2 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21 km 78270 6262 7827 92359
420 4.166/3 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26 km 106077 8486 10608 125171
421 4.166/4 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30 km 126681 10134 12668 149484
422 4.166/5 F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36 km 147285 11783 14729 173796
423
4.151/a1
4.152/a1
4.153/a1 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5 km 69405 5552 6940 81898
424
4.151/a2
4.152/a2
4.153/a2 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5 km 97135 7771 9713 114619
425
4.151/a3
4.152/a3
4.153/a3 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4 km 133863 10709 13386 157959
426
4.151/a41
4.152/a41
4.152/a41 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5 km 89632 7171 8963 105766
427
4.151/a42
4.152/a42
4.153/a42 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5 km 108539 8683 10854 128076
428
4.151/a51
4.152/a51
4.153/a51 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5 km 124861 9989 12486 147336
429
4.151/a52
4.152/a52
4153/a52 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5 km 156221 12498 15622 184341
430
4.151/a61
4.152/a61
4.153/a61 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4 km 178471 14278 17847 210596
431
4.151/a62
4.152/a62
4.153/a62 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4 km 226325 18106 22633 267064
432
4.151/b1
4.152/b1
4.153/b1 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5 km 72906 5832 7291 86029
433
4.151/b2
4.152/b2
4.153/b2 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5 km 100636 8051 10064 118750
10032
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
434
4.151/b3
4.152/b3
4.153/b3 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4 km 137364 10989 13736 162090
435
4.151/b41
4.152/b41
4.153/b41 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5 km 91880 7350 9188 108419
436
4.151/b42
4.152/b42
4.153/b42 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5 km 110424 8834 11042 130300
437
4.151/b51
4.152/b51
4.153/b51 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5 km 128362 10269 12836 151467
438
4.151/b52
4.152/b52
4.153/b52 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5 km 159722 12778 15972 188472
439
4.151/b61
4.152/b61
4.153/b61 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4 km 181972 14558 18197 214727
440
4.151/b62
4.152/b62
4.153/b62 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4 km 229826 18386 22983 271195
441
4.151/1
4.152/1
4153/1 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5 km 284158 22733 28416 335306
442
4.151/2
4.152/2
4.153/2 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5 km 311338 24907 31134 367379
443
4.151/3
4.152/3
4.153/3 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4 km 347473 27798 34747 410018
444
4.151/41
4.152/41
4.153/41 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5 km 312478 24998 31248 368724
445
4.151/42
4.152/42
4.153/42 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5 km 331204 26496 33120 390820
446
4.15/51
4.152/51
4.153/51 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5 km 346916 27753 34692 409361
447
4.151/52
4.152/52
4.153/52 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5 km 377974 30238 37797 446009
10033
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
448
4.151/61
4.152/61
4.153/61 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4 km 399554 31964 39955 471474
449
4.151/62
4.152/62
4.153/62 F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4 km 446943 35755 44694 527393
450 4.153/2.1 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5 km 299197 23936 29920 353053
451 4.153/2.2 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5 km 327064 26165 32706 385936
452 4.153/2.3 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4 km 363253 29060 36325 428638
453 4.153/2.41 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5 km 321587 25727 32159 379472
454 4.153/2.42 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5 km 343403 27472 34340 405215
455 4.153/2.51 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5 km 355337 28427 35534 419297
456 4.153/2.52 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5 km 390182 31215 39018 460414
457 4.153/2.61 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4 km 405651 32452 40565 478668
458 4.153/2.62 F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4 km 456757 36541 45676 538973
459 4.154/1 F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit cope 331 26 33 391
460 4.154/2 F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit cope 438 35 44 517
461 4.154/3 F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit cope 362 29 36 427
462 4.155/a F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit cope 341 27 34 403
463 4.155/b F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit cope 523 42 52 617
464 4.155/c F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit cope 374 30 37 442
465 4.155/4 F.V. kuti shperndarese me kapak plastike cope 73 6 7 87
466 4.155/5 F.V. kuti shperndarese me kapak metalike cope 106 8 11 125
467 4.155/1 F.V. portollampa te zakoneshme cope 129 10 13 152
468 4.155/3 F.V. siguresa t/ulet cope 416 33 42 491
469 4.156 F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini Ton 245265 19621 24526 289412
470 4.157 F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini Ton 313741 25099 31374 370214
471 4.158 F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve Ton 278741 22299 27874 328914
472 4.159 F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve Ton 619749 49580 61975 731304
473 4.160 F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore Ton 511610 40929 51161 603699
474 4.161/a F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2 km 957297 76584 95730 1129610
475 4.161/b F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2 km 1028118 82249 102812 1213179
476 4.161/c F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2 km 1115123 89210 111512 1315845
10034
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
477 4.161/d F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2 km 1292168 103373 129217 1524758
478 4.161/e F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2 km 1578658 126293 157866 1862816
479 4.161/f F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2 km 1984335 158747 198434 2341516
480 4.161/g F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2 km 2319207 185537 231921 2736664
481 4.161/h F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2 km 2745130 219610 274513 3239253
482 4.161/1a F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2 km 1499375 119950 149938 1769263
483 4.161/1b F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2 km 1570090 125607 157009 1852706
484 4.161/1c F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2 km 1664035 133123 166404 1963561
485 4.161/1d F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2 km 1850915 148073 185092 2184080
486 4.161/1e F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2 km 2125141 170011 212514 2507666
487 4.161/1f F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2 km 2551436 204115 255144 3010694
488 4.161/1g F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2 km 2900956 232076 290096 3423128
489 4.161/1h F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2 km 3386826 270946 338683 3996455
490 4.161/2a F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2 km 1772537 141803 177254 2091594
491 4.161/2b F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2 km 1843168 147453 184317 2174938
492 4.161/2c F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2 km 1937113 154969 193711 2285793
493 4.161/2d F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2 km 2124263 169941 212426 2506630
494 4.161/2e F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2 km 2426227 194098 242623 2862948
495 4.161/2f F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2 km 2852522 228202 285252 3365976
496 4.161/2g F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2 km 3202042 256163 320204 3778410
497 4.161/2h F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2 km 3687912 295033 368791 4351736
498 4.162 F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese Ton 1762357 140989 176236 2079581
499 4.162/1 F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese Ton 2381158 190493 238116 2809766
500 4.163 F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize Ton 1461545 116924 146155 1724623
501 4.163/1 F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize Ton 1295790 103663 129579 1529032
502 4.163/2 F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike Ton 2096466 167717 209647 2473830
503 4.164 F.V.konstruksione te vogla elektrike Ton 303267 24261 30327 357854
504 4.167 F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit Ton 327781 26223 32778 386782
505 4.167/1 F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ Ton 325809 26065 32581 384455
506 4.168 F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik Ton 291534 23323 29153 344010
507 4.169 F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit Ton 480697 38456 48070 567222
508 4.169/1 F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit Ton 480697 38456 48070 567222
509 4.170 F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5) km 271576 21726 27158 320460
510 4.170/1 F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5) km 443541 35483 44354 523378
511 4.170/2 F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5) km 783026 62642 78303 923970
512 4.171 F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5 km 71681 5734 7168 84584
513 4.172 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1 km 874530 69962 87453 1031945
514 4.172/1 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1 km 1488897 119112 148890 1756899
515 4.172/2 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1 km 2903217 232257 290322 3425796
516 4.173 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1 km 71687 5735 7169 84590
517 4.174 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1 km 121743 9739 12174 143657
518 4.175 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1 km 175093 14007 17509 206610
10035
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
519 4.176 F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1 km 274313 21945 27431 323690
520 4.177 F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18 Ton 1263505 101080 126351 1490936
521 4.178 F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18 Ton 974118 77929 97412 1149459
522 4.179 F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2" Ton 442627 35410 44263 522299
523 4.180 F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm Ton 2543678 203494 254368 3001539
524 4.181 F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm Ton 2083535 166683 208354 2458571
525 4.182 F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri Ton 258107 20649 25811 304567
526 4.183 F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip Ton 277439 22195 27744 327378
527 4.1/p Pergatitje konstruksione metalike te perbera Ton 121296 9704 12130 143129
528 4.2/p Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile Ton 127171 10174 12717 150062
529 4.3/p Pergatitje konstruksione te thjeshta Ton 124596 9968 12460 147023
530 4.4/p Pergatitje shkalle me profile e hekur φ Ton 116907 9353 11691 137951
531 4.5/p Pergatitje shkalle me llamarine te riguar Ton 122733 9819 12273 144825
532 4.6/p Pergatitje sheshe te perhershem Ton 121707 9737 12171 143615
533 4.8/p Pergatitje trare e kolona me llamarin Ton 213672 17094 21367 252132
534 4.11/p Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze Ton 119529 9562 11953 141045
535 4.19/p Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox Ton 442029 35362 44203 521594
536 4.22/p Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze Ton 119360 9549 11936 140845
537 4.23/p Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze Ton 127288 10183 12729 150200
538 4.33/p Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze Ton 143407 11473 14341 169221
539 4.34/p Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar Ton 165907 13273 16591 195771
540 4.35/p Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze Ton 134219 10737 13422 158378
541 4.36/p Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar Ton 156869 12549 15687 185105
542 4.36/1p Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini Ton 455622 36450 45562 537634
543 4.41/p Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim Ton 135912 10873 13591 160376
544 4.42/p Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim Ton 128160 10253 12816 151229
545 4.43/p Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim Ton 204720 16378 20472 241569
546 4.44/p Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim Ton 215473 17238 21547 254258
547 4.45/p Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi Ton 338572 27086 33857 399514
548 4.46/p Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike Ton 375646 30052 37565 443262
549 4.47/p Pergatitje tuba rrethor me flete plastike Ton 336865 26949 33687 397501
550 4.48/p Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike Ton 481754 38540 48175 568470
551 4.49/p Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike Ton 378629 30290 37863 446782
552 4.69/p Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm Ton 127856 10229 12786 150870
553 4.70/p Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm Ton 122356 9788 12236 144380
554 4.71/p Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm Ton 118495 9480 11850 139824
555 4.72/p Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm Ton 116095 9288 11609 136992
10036
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
556 4.105/p Pergatitje radiator me tuba celiku per avull Ton 204805 16384 20481 241670
557 4.106/p Pergatitje radiator me tuba celiku per uje Ton 169982 13599 16998 200579
0
ANALIZA TE REJA 0
558 141/b3.1 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 m 1184 95 118 1398
559 141/b3.2 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 m 1510 121 151 1782
560 141/b3.3 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1951 156 195 2302
561 141/b3.4 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 2341 187 234 2762
562 141/b3.5 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 2921 234 292 3447
563 141/b3.6 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 3763 301 376 4441
564 141/b3.7 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 4714 377 471 5562
565 141/b3.8 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 5604 448 560 6613
566 141/b3.9 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 6666 533 667 7866
567 141/b3.10 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 8036 643 804 9482
568 141/b3.11 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 10023 802 1002 11828
569 4.141/b4.1 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 m 922 74 92 1088
570 4.141/b4.2 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 m 1090 87 109 1286
571 4.141/b4.3 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1296 104 130 1529
572 4.141/b4.4 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 1423 114 142 1679
573 4.141/b4.5 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 1634 131 163 1928
574 4.141/b4.6 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 1962 157 196 2315
575 4.141/b4.7 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 2268 181 227 2677
576 4.141/b4.8 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 2560 205 256 3021
10037
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
577 4.141/b4.9 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 2860 229 286 3375
578 4.141/b4.10 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 3342 267 334 3943
579 4.141/b4.11 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 3935 315 394 4643
580 4.141/a1.1 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 1465 117 146 1728
581 4.141/a1.2 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 m 1801 144 180 2126
582 4.141/a1.3 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 2331 186 233 2751
583 4.141/a1.4 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 m 2981 239 298 3518
584 4.141/a1.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 3788 303 379 4470
585 4.141/a1.6 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 m 4672 374 467 5513
586 4.141/a1.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 5599 448 560 6606
587 4.141/a1.8 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 m 6786 543 679 8008
588 4.141/a1.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 8510 681 851 10042
589 4.141/a2.1 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 m 839 67 84 991
590 4.141/a2.2 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 m 927 74 93 1094
591 4.141/a2.3 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 m 1083 87 108 1278
592 4.141/a2.4 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 m 1235 99 124 1458
593 4.141/a2.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 m 1419 114 142 1675
594 4.141/a2.6 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 m 1682 135 168 1984
595 4.141/a2.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 m 1862 149 186 2197
596 4.141/a2.8 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 m 2181 174 218 2573
597 4.141/a2.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 m 2538 203 254 2994
598 141/a3.1 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1755 140 175 2071
599 141/a3.2 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 2203 176 220 2600
600 141/a3.3 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 2792 223 279 3295
601 141/a3.4 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 3542 283 354 4180
602 141/a3.5 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 4472 358 447 5277
603 141/a3.6 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 5407 433 541 6380
604 141/a3.7 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 6450 516 645 7611
605 141/a3.8 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 7794 624 779 9197
606 141/a3.9 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 9744 780 974 11498
10038
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
607 141/a4.1 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1095 88 110 1292
608 141/a4.2 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 1282 103 128 1513
609 141/a4.3 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 1496 120 150 1765
610 141/a4.4 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 1731 138 173 2043
611 141/a4.5 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 2018 161 202 2381
612 141/a4.6 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 2353 188 235 2777
613 141/a4.7 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 2636 211 264 3110
614 141/a4.8 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 3091 247 309 3648
615 141/a4.9 F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 3646 292 365 4303
616 4.141/a5.1 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1672 134 167 1973
617 4.141/a5.2 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 2106 169 211 2486
618 4.141/a5.3 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 2683 215 268 3166
619 4.141/a5.4 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 3412 273 341 4027
620 4.141/a5.5 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 4316 345 432 5093
621 4.141/a5.6 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 5283 423 528 6234
622 4.141/a5.7 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 6308 505 631 7443
623 4.141/a5.8 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 7626 610 763 8999
624 4.141/a5.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 9541 763 954 11258
625 4.141/a6.1 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 m 1040 83 104 1227
626 4.141/a6.2 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 m 1228 98 123 1449
627 4.141/a6.3 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 m 1428 114 143 1685
10039
NR. Shpenzime Fitimi
NR. AN. E M E R T I M I NJESIA CMIMI pergjithshme % TOTALI
MANUALI Leke 8% 10 Leke
628 4.141/a6.4 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 m 1657 133 166 1955
629 4.141/a6.5 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 m 1935 155 194 2284
630 4.141/a6.6 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 m 2286 183 229 2698
631 4.141/a6.7 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 m 2564 205 256 3025
632 4.141/a6.8 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 m 3011 241 301 3553
633 4.141/a6.9 F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 m 3555 284 356 4195
634 4. 107 Montim rezervuar gazi cope 209946 16796 20995 247736
635 4. 108 F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar cope 126390 10111 12639 149140
636 4. 109 F.V Termostat per avulluesin cope 51143 4091 5114 60349
637 4. 110 F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur cope 192218 15377 19222 226818
638 4. 112 F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h cope 1188884 95111 118888 1402883
639 4. 114 F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h cope 48039 3843 4804 56687
640 4. 116 F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar cope 6605 528 661 7794
641 4. 117 F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar cope 109519 8761 10952 129232
642 4. 118 F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1", Pn=40 bar cope 4613 369 461 5443
643 4. 119 F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba cope 5346 428 535 6308
644 4. 120 F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz cope 2568 205 257 3030
645 4. 124 F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor cope 154907 12393 15491 182790
646 4. 132 Montim pompe zhytese cope 13467 1077 1347 15891
647 4. 140 F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 cope 5373 430 537 6340
648 4. 145 Montim grup motorr - reduktor cope 139347 11148 13935 164429
649 4. 166 F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2''-1'') cope 1522 122 152 1796
650 4. 167 F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar cope 1030 82 103 1215
651 4. 168 F.V Valvul ajernxjerresi 1/2" cope 1239 99 124 1462
652 4. 169 F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l cope 23971 1918 2397 28286
653 4. 170 Montim I kaldajes 80 kw cope 30167 2413 3017 35598
Shënime teknike:
1. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7%
në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.

Shfleto artikuj te tjere per: CMIM
Postuar nga: khoxha
ikub #:
1101180065