Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR MIRATIMIN E VLERËS SË KOMPENSIMIT TË DËMEVE NË KULTURAT BUJQ?SORE T? FERMER?VE
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 1043
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 22.12.2010
Data e aprovimit te Aktit: 22.12.2010
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 180
Data e fletores zyrtare: 11.01.2011
Aktiviteti: --
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Miratimin e vlerës së kompensimit të dëmeve të shkaktuara në kultura bujqësore, si rrjedhojë e përmbytjeve nga reshjet e shiut në komunat Libonik, Vreshtas dhe Pirg, të qarkut Korçë, në shumën 30 242 214.5 (tridhjetë milionë e dyqind e dyzet e dy mijë e dyqind e katërmbëdhjetë pikë pesë) lekë.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

VENDIM
Nr.1043, datë 22.12.2010
PËR MIRATIMIN E VLERËS SË KOMPENSIMIT TË DËMEVE NË KULTURAT
BUJQ?SORE T? FERMER?VE T? QARKUT KORÇ?, SI PASOJË E PËRMBYTJEVE TË
SHKAKTUARA NGA RESHJET E SHIUT DHE DËMTIMI I ARGJINATURËS SË LUMIT
DEVOLL, GJAT? MUAJVE SHKURT-MARS 2010, FAZA E DYT?
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.8756, datë 26.3.2001 “Për
emergjencat civile”, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.10 190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, me
propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e vlerës së kompensimit të dëmeve të shkaktuara në kultura bujqësore, si
rrjedhojë e përmbytjeve nga reshjet e shiut në komunat Libonik, Vreshtas dhe Pirg, të qarkut Korçë,
në shumën 30 242 214.5 (tridhjetë milionë e dyqind e dyzet e dy mijë e dyqind e katërmbëdhjetë
pikë pesë) lekë.
2. Miratimin e listave të familjeve të komunave të qarkut Korçë, së bashku me shumën
përkatëse të kompensimit të dëmeve, sipas lidhjeve 1, 2, 3, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
3. Efektet që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga fondi rezervë i
Buxhetit të Shtetit.
4. Ngarkohet këshilli i qarkut Korçë për kryerjen e pagesave për personat përfitues, sipas
pikës 2 të këtij vendimi.
5. Ngarkohen Ministri i Financave, Ministri i Brendshëm, këshilli i qarkut Korçë dhe
institucioni i prefektit të qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
1008 6
Përfundimtare faza e dytë
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Fshatrat Fermerë Sip. dëmt gjithsej Grurë Vlera lekë Foragjere Vlera lekë Jonxhe Vlera lekë Hudhër Vlera lekë Totali lekë
Liboniku 47 16.091 13.75 1650000 2.04 489600 0.301 301000 2440600
Vlocishti 14 17.91 16.81 2017200 1.1 264000 0 0 2281200
Maliqi 3 0.87 0.87 104400 0 0 0 0 104400
Drithasi 31 36.36 22.95 2754000 13.35 3204000 0.06 60000 6018000
Symizi 5 0.442 0.412 49440 0.03 30000 79440
K.Libonik 100 71.673 54.792 6575040 0 0 16.49 3957600 0.391 391000 10923640
0
Sheqeras 46 42.4 42.22 5066400 0.18 22500 5088900
Bregas 8 5.65 5.65 678000 678000
Vreshtas 135 77.8824 68.9955 8279460 7.4869 935862.5 1.4 336000 9551322.5
Podgorie 112 25.4171 24.7171 2966052 0.7 87500 3053552
K.Vreshtas 301 151.3495 141.5826 16989912 8.3669 1045862.5 1.4 336000 0 0 18371774.5
0
Sovjan 7 7.43 7.43 891600 891600
Gurishte 0 0 0
Veliterne 0 0 0
Leminot 0 0 0
Pirg 2 0.46 0.46 55200 55200
Zvirine 0 0 0
K.Pirg 9 7.89 7.89 946800 0 0 0 0 0 0 946800
Korça 410 230.9125 204.2646 24511752 8.3669 1045862.5 17.89 4293600 0.391 391000 30242214.5
Lidhja nr.1
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Fshatrat Fermere Sip demt gjithsej Grure Vlera lekë Foragjere Vlera lekë Jonxhe Vlera lekë Hudher Vlera lekë Totali lekë
Liboniku 47 16.091 13.75 1650000 2.04 489600 0.301 301000 2440600
Vlocishti 14 17.91 16.81 2017200 1.1 264000 0 0 2281200
Maliqi 3 0.87 0.87 104400 0 0 0 0 104400
Drithasi 31 36.36 22.95 2754000 13.35 3204000 0.06 60000 6018000
Symizi 5 0.442 0.412 49440 0.03 30000 79440
K.Libonik 100 71.673 54.792 6575040 0 0 16.49 3957600 0.391 391000 10923640
10087
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Libonik
Fshati: Libonik Fshati Libonik
GRURË FORAGJERE JONXHË HUDHËR
NR
Emër mbiemër i
fermerit
Emër mbiemër
qiramarrësit
Me tapi
ose jo
Vlera e
dëmit
gjithsej ne
lekë
Sip e
dëmtuar ha
Prodhim i
dëmtuar kv
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
demtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit
lekë
1
Hasan
Demollari Po 12000 0.05 20 12000
2
Nebi
Sulejmani Po 7200 0.06 2.4 7200
3
Qamil
Demollari Nevrez Demollari Po 9600 0.08 3.2 9600
4 Bashkim Sela Po 61200 0.51 20.4 61200
5 Xhafer Agolli Po 49200 0.41 16.4 49200
6 Shefit Zhuri Po 86400 0.72 28.8 86400
7 Xhevit Kosturi Po 144000 1.2 48 144000
8
Demirali
Kula Po 216000 1.8 72 216000
9 Besim Beqiraj Po 72000 0.6 24 72000
10 Sazan Petriti Po 36000 0.3 12 36000
11
Haxhi
Zacellari Po 108000 0 0.45 600 108000
12
Skender
Hamzaj Po 72000 0.6 24 72000
13
Shpetim
Agolli Po 12000 0.1 4 12000
14
Shkelqim
Bebri Po 15600 0.13 5.2 15600
15
Mestan
Kanan Po 58800 0.49 19.6 58800
16
Vladimir
Kanani Po 28800 0.24 9.6 28800
17
Xhelal
Karanxha Po 24000 0.2 8 24000
18
Skender
Beshiri Sali Qato Po 14400 0.12 4.8 14400
19 Mihal Jonuzi Po 18000 0.15 6 18000
20
Avdulla
Zacellari Po 74400 0.62 24.8 74400
21 Raif Agolli Po 49200 0.41 16.4 49200
22
Dashmir
Kosturi Ramadan Merolli Po 200200 0.41 16.4 49200 0.151 30.2 151000
23 Dilaver Jonuzi Po 48000 0 0.2 80 48000 0
24 Remzi Hamzaj Po 28800 0.24 9.6 28800 0 0
25 Nefail Jonuzi Po 74000 0.2 80 24000 0 0.05 10 50000
26 Maksi Kanani Po 18000 0.15 6 18000 0 0
27 Mylazim Roko Po 24000 0.2 8 24000 0 0
28 Valter Vila Po 19200 0.16 6.4 19200 0 0
1008 8
29
Haxhi
Zacellari Rexhep Zacellari Po 98400 0 0.41 164 98400 0
30
Besnik
Demollari Po 21600 0.18 7.2 21600 0 0
31 Lytfi Asimi Qesor Calleku Po 14400 0.12 4.8 14400 0 0
32
Irfan
Kollcinaku Po 168000 1.4 56 168000 0 0
33
Gurali
Hoxhallari Po 18000 0.15 6 18000 0 0
34 Sami Pillati Lulezim Pillati Po 31200 0.26 10.4 31200 0 0
35 Gazmir Leka Po 14400 0.12 4.8 14400 0 0
36 Edmond Leka Po 21600 0.18 7.2 21600 0 0
37 Nafis Kanani Po 19200 0.16 6.4 19200 0 0
38
Avduraman
Leka Po 18000 0.15 6 18000 0 0
39 Yllson Muco Fatmira Muco Po 19200 0.16 6.4 19200 0 0
40
Myzafer
Caushi Sefedin Caushi Po 26400 0.22 8.8 26400 0 0
41 Namik Hajro Po 18000 0.15 6 18000 0 0
42 Shefki Kanani Po 24000 0.2 8 24000 0
43
Bashkim
Metko Po 24000
0.2
8 24000
44
Engjellush
Metko 12000
0 0.05 12000 0
45 Vasfi Lipollari 122400 0 0.51 122400 0
46 Artur Hoxhalli 100000 0 0 0.1 100000
47 Mestan Kanan 88800 0.37 148 88800
Po 2440600 13.75 1650000 2.04 489600 0.301 301000
10089
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Libonik
Komuna: Libonik Fshati: Vloçisht
Nr Emër, mbiemër i GRURË FORAGJERE JONXHË HUDHËR
fermerit
Emër,
mbiemër
qiramarrësit
Me tapi
ose jo
Vlera e
dëmit
gjithsej ne
leke
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhim
i
dëmtuar
kv
Vlera e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera e dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
demit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera e dëmit lekë
1 Sami Mollaymeri po 188400 1.57 62.8 188400 0
2 Celnik Manxhari po 188400 1.57 62.8 188400 0
3 Fatli Belishta po 144000 1.2 48 144000 0
4 Pellump Manxhari po 188400 1.57 62.8 188400 0
5 Myzafer Saliu po 84000 0.7 28 84000 0
6 Skender Firaj po 192000 1.6 64 192000 0
7 Luan Cane po 336000 2.8 112 336000 0
8 Arshin Hysenllari po 144000 1.2 48 144000 0
9 Nuri Koroni po 120000 0 0.5 200 120000
10 Landi Demollari po 120000 1 40 120000 0
11 Merita Hena Shefqet Hena po 144000 1.2 48 144000 0
12 Nevrus Hena po 120000 1 40 120000 0
13 Hodo Likaj po 168000 1.4 56 168000 0
14 Mehmet Musahllari po 144000 0 0.6 240 144000
po 2281200 16.81 2017200 1.1 264000
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS KOMUNA LIBONIK
Komuna: Libonik
Komuna: B.Maliq Fshati: Maliq
GRURË FORAGJERE JONXHË HUDHËR
Nr.
Emër, mbiemër i
fermerit
Emër,
mbiemër i
qiramarrësit
Me
tapi
ose
jo
Vlera e
dëmit
gjithsej
në lekë
Sip. e
dëmtuar
ha
Prodhim i
dëmtuar
kv
Vlera e
dëmit
lekë
Sip. e
dëmtuar
Prodhim
i dëmtuar
Vlera e
dëmit
në lekë
Sip. e
dëmtuar
Prodhim
i dëmtuar
Vlera e
dëmit
në lekë
Sip. e
dëmtuar
Prodhim
i dëmtuar
Vlera e
dëmit
në lekë
1 Adiol Mero Engjëllushe po 48000 0.4 16 48000
2 Lindita Protopapa po 50400 0.42 16.8 50400
3 Nevruz Jaupi Ilir Jaupi po 6000 0.05 2 6000
104400 0.87 104400
1009 0
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Libonik
Komuna: Libonik Fshati: Drithas
G RURË FORAGJERE JONXHË HUDHËR
Nr.
Emër mbiemër i
fermerit
Emër mbiemër
qiramarrësit
Me tapi
ose jo
Vlera e dëmit
gjithsej në lekë Sip. e
dëmtuar
ha
Prodhim
i
dëmtuar
kv
Vlera e dëmit
lekë
Sip. e demtuar Prodhim i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
Sip. e
demtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
demit
lekë
1 Xhentil Shtylla po 19200 0.16 6.4 19200
2 Fatli Ibro po 12000 0.1 4 12000
3 Engjell Hoxhalli po 240000 2 80 240000
4 Skender Cezma po 24000 0.2 8 24000
5 Viktor Cezma Axhire Cezma po 24000 0.2 8 24000
6 Ymerli Cezma po 24000 0.2 8 24000
7 Adnan Mara po 288000 0 1.2 480 288000
8 Sotiraq Panariti po 144000 1.2 480 144000 0
9 Festim Hoxhalli po 72000 0.6 24 72000 0
10 Islam Mece po 288000 0 1.2 480 288000
11 Gani Dino(Alfred) po 25200 0.21 8.4 25200 0
12 Skender Shuli po 168000 1.4 56 168000 0
13 Hyda Kovaci po 192000 1.6 64 192000 0
14 Clirim Rena po 96000 0.8 32 96000 0
15 Njazi Abasllari po 144000 1.2 48 144000 0
16 Fatos Shukulli po 864000 0 3.6 1440 864000
17 Ali Aliu Shkelqim Guri po 228000 0.6 24 72000 0.4 96000 0.06 12 60000
18 Xhafer Mece po 301200 0.11 4.4 13200 1.2 480 288000 0
19 Ferdinand Bilimani po 240000 2 80 240000 0 0
20 Kujtim Kreka po 432000 1.2 48 144000 1.2 480 288000 0
21 Hamza Shukulli po 79200 0.66 26.4 79200 0 0
22 Petrit Hoxha po 284400 0.77 30.8 92400 0.8 320 192000 0
23 Arben Miska po 384000 0.8 32 96000 1.2 480 288000 0
24 Petrit Miska po 432000 1.2 48 144000 1.2 480 288000 0
25 Ferush Bicoku po 120000 1 40 120000 0 0
26 Rajmond Sejati po 408000 1.4 56 168000 1 400 240000 0
27 Vangjel Shkulla po 94800 0.79 31.6 94800 0 0
28 Kalem Lame po 12000 0.1 4 12000 0
29 Guri Bregu po 96000 0.8 32 96000 0
30 Kastriot Mecaj po 84000 0 0.35 140 84000
31 Arben Spaho 198000 1.65 66 198000
6018000 22.95 2754000 13 3204000 0.06 60000
10091
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Libonik
Komuna: Libonik Fshati: Symiz
Nr. Emër, mbiemër i GRURË FORAGJERE JONXHË HUDHËR
fermerit
Emër, mbiemër
qiramarrësit
Me tapi ose
jo
Vlera e
dëmit
gjithsej ne
leke
Sip e dëmtuar
ha
Prodhim i
dëmtuar kv
Vlera e
demit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit
lekë
1 Gezim Bakollari Besim Petriti po 30000 0 0.03 6 30000
2 Avdyl Bakollari po 7440 0.062 2.48 7440
3 Vladimir Beqari po 24000 0.2 80 24000
4 Ramadan Jashllari po 12000 0.1 4 12000
5 Selim Refatllari po 6000 0.05 2 6000
79440 0.41 49440 0.03 30000
Lidhja nr.2
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Sheqeras 46 42.4 42.22 5066400 0.18 22500 5088900
Bregas 8 5.65 5.65 678000 678000
Vreshtas 135 77.8824 68.9955 8279460 7.4869 935862.5 1.4 336000 9551322.5
Podgorie 112 25.4171 24.7171 2966052 0.7 87500 3053552
K.Vreshtas 301 151.3495 141.5826 16989912 8.3669 1045862.5 1.4 336000 0 0 18371774.5
1009 2
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Vreshtas
Fshati: Sheqeras Faza e dytë
GRURË FORAGJERE TË TJERA J ONXHË
Nr. Emër, mbiemër i fermerit
Emër, mbiemër
qiramarrësit
Me tapi
ose jo
Vlera e
dëmit
gjithsej në
leke
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhim i
dëmtuar
kv
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim
i
dëmtuar
Vlera e
dëmit lekë
1 Adriatik Qemal Kurti Po 120000 1 40 120000 0 0 0 0 0
2 Adriatik Seat Melaj Po 66000 0.55 22 66000 0 0 0 0 0
3 Agron Avdyl Andoni Po 21600 0.18 7.2 21600 0 0 0 0 0
4 Agron Sadik Lipe Gjergji Nastini Po 40800 0.34 13.6 40800 0 0 0 0 0
5 Arjan Bardhyl Jazexhiu Po 156000 1.3 52 156000 0 0 0 0 0
6 Avdyl Sherif Dervisha Agron Andoni Po 28800 0.24 9.6 28800 0 0 0 0 0
7 Barjam Dervisha Po 22500 0 0 0.18 27 22500 0 0
8 Bujar Xhezo Shahinasi Po 79200 0.66 26.4 79200 0 0 0 0 0
9 Burim Hasani Po 94800 0.79 31.6 94800 0 0 0 0 0
10 Fadil Naim Qazolli Po 56400 0.47 18.8 56400 0 0 0 0 0
11 Fredi Bektash Kovaci Po 36000 0.3 12 36000 0 0 0 0 0
12 Hazbi Shyqyri Mersinasi Kadri Mersinasi Po 72000 0.6 24 72000 0 0 0 0 0
13 Ilmi Xhelal Kajo Po 210000 1.75 70 210000 0 0 0 0 0
14 Ismete Luman Daci Po 111600 0.93 37.2 111600 0 0 0 0 0
15 Kadri Mersinasi Po 84000 0.7 28 84000 0 0 0 0 0
16 Kujtim Shyqyri Dervishi Po 34800 0.29 11.6 34800 0 0 0 0 0
17 Landa Mark Markaj Agron Andoni Po 118800 0.99 39.6 118800 0 0 0 0 0
18 Mentor Enver Mazelliu Po 252000 2.1 84 252000 0 0 0 0 0
19 Mustafa Hajdar Muca Po 46800 0.39 15.6 46800 0 0 0 0 0
20 Myzafer Ramadan Skora Po 24000 0.2 8 24000 0 0 0 0 0
21 Nazif Vait Idrizi Po 82800 0.69 27.6 82800 0 0 0 0 0
22 Pelivan Potka Po 72000 0.6 24 72000 0 0 0 0 0
23 Pelivan Zalo Bori Po 36000 0.3 12 36000 0 0 0 0 0
24 Perparim Fadil Qazolli Po 55200 0.46 18.4 55200 0 0 0 0 0
25 Qemal Halim Kurti Po 120000 1 40 120000 0 0 0 0 0
26 Rahim Demir Neziri Ajet Beqiri Po 118800 0.99 39.6 118800 0 0 0 0 0
27 Ridvan Osman Ocka Fatmir Rama Po 216000 1.8 72 216000 0 0 0 0 0
28 Sadik Hekuran Biraku Bukurie Nastini Po 79200 0.66 26.4 79200 0 0 0 0 0
29 Sefedin H Veizllari Po 108000 0.9 36 108000 0 0 0 0 0
30 Selman Potka Po 96000 0.8 32 96000 0 0 0 0 0
31 Shefqet Ilmi Kajo Po 66000 0.55 22 66000 0 0 0 0 0
32 Shuaip Hysen Ajazllari Po 216000 1.8 72 216000 0 0 0 0 0
33 Tosun Abedin Lace Po 24000 0.2 8 24000 0 0 0 0 0
34 Vait Neshat Hasanllari Po 156000 1.3 52 156000 0
35 Xhafer Servet Kora Po 138000 1.15 46 138000 0 0 0 0 0
36 Ylli Kastriot Cenolli Po 120000 1 40 120000 0 0 0 0 0
37 Zerde Azis Biraku Bukurie Nastini Po 79200 0.66 26.4 79200 0 0 0 0 0
38 Avdulla Nuri Mucollari Po 192000 1.6 64 192000 0 0 0 0 0
39 Xhevair Gani Lleshi Migena Lleshi Po 192000 1.6 64 192000 0 0 0 0 0
40 BaftjarFetah Mara Po 151200 1.26 50.4 151200 0 0 0 0 0
41 Mazllem Isa Kreka Po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0 0 0
10093
42 Sokol Ibrahimi Po 516000 4.3 172 516000 0 0 0 0 0
43 Iljaz Muharem Gura Muharem Gura Po 82800 0.69 27.6 82800 0 0 0 0 0
44 Hajdar Nuredin Selfo Po 85200 0.71 28.4 85200 0 0 0 0
45 Lumturi Osman Ocka Albert Qazolli po 57600 0.48 19.2 57600 0 0 0 0
46 Xhemal Ymeraj Po 288000 2.4 96 288000 0 0 0 0
Shuma 5088900 42.22 5066400 0.18 22500 0 0
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Vreshtas
Fshati: Bregas Faza e dytë
GRURË FORAGJERE TË TJERA JONXHË
Nr. Emër, mbiemër i fermerit
Emër, mbiemër
qiramarrësit
Me tapi
ose jo Vlera e dëmit gjithsej
në lekë
Sip e dëmtuar
ha
Prodhim i
dëmtuar kv
Vlera
e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera
e
demit
lekë
Sip e
dëmtuar
Prodhim i
dëmtuar
Vlera e dëmit
lekë
1 Arif Berati po 38400 0.32 12.8 38400 0 0 0 0
2 Eqerem Cocka po 38400 0.32 12.8 38400 0 0 0 0
3 Feridon Hajdarllari po 252000 2.1 84 252000 0 0 0 0
4 Nevruz Hasan Pavliqoti po 66000 0.55 22 66000 0 0 0 0
5 Ramadan Avdyl Hoxha po 60000 0.5 20 60000 0 0 0 0
6 Selami Hysen Pavliqoti po 120000 1 40 120000 0 0 0 0
7 Shefqet Vait Dushku po 98400 0.82 32.8 98400 0 0 0 0
8 Skender Xhem Koleci po 4800 0.04 1.6 4800 0 0 0 0
678000 5.65 678000 0 0 0 0 0
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Vreshtas
Fshati: Vreshtas
Nr. Emër, mbiemër i fermerit Emër, mbiemër i
qiramarrësit
Me
tapi
ose jo
Vlera e
dëmit
gjithsej lekë
GRURË FORAGJERE TË TJERA JONXHË
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi i
demtuar kv
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi i
dëmtuar kv
Vlera e
dëmit lekë
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi i
dëmtuar kv
Vlera e
dëmtimit
lekë
1 Zake Matraku Po 100800 0.84 33.6 100800 0 0
2 Shaban Xhixho Po 60000 0 0 0.25 100 60000
3 Feridon Salla Po 81250 0 0.65 162.5 81250 0
4 Mihal Vako Po 16800 0.14 5.6 16800 0 0
5 Isuf Isallari Po 68400 0.57 22.8 68400 0 0
6 Reshit Ibro Po 67200 0.56 22.4 67200 0 0
7 Flamur Vila Po 48000 0 0 0.2 80 48000
8 Gurali Kungulli Nazmi Kungull Po 100800 0.84 33.6 100800 0 0
9 Kujtim Yzo Po 38400 0.32 12.8 38400 0 0
10 Myrvet Fraholli Po 24000 0.2 8 24000 0 0
11 Haxhi Manelli Po 67200 0.56 22.4 67200 0 0
12 Myzafer Zaçe Po 72000 0.6 24 72000 0 0
13 Hasan Xherra Po 144000 0 0 0.6 240 144000
14 Selam Ibro Po 84000 0.7 28 84000 0 0
1009 4
15 Elez Matraku Po 12000 0.1 4 12000 0 0
16 Sami Ibrahimllari Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
17 Ziriko Shkembi Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
18 Urimtar Spaho Po 100800 0.84 33.6 100800 0 0
19 Fejzi Hoxha Po 30000 0.25 10 30000 0 0
20 Feridon Çuka Genti Xhafkollari Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
21 Kostandin Vako Po 97356 0.8113 32.452 97356 0 0
22 Adriatik Ibro Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
23 Fatos Muçelli Spartak Toshi Po 40668 0.3389 13.556 40668 0 0
24 Bardhyl Beqiraj Po 60000 0.5 20 60000 0 0
25 Bashkim Mile Fiqiri Bezati Po 40800 0.34 13.6 40800 0 0
26 Argjir Çela Po 24000 0.2 8 24000 0 0
27 Perparim Isallari Po 84000 0.7 28 84000 0 0
28 Esheref Leka Po 81024 0.6752 27.008 81024 0 0
29 Hekuran Halimllari Fatmir Halimllari Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
30 Bajram Çeço Po 44400 0.37 14.8 44400 0 0
31 Bedri Matraku Thanas Mollaymeri Po 52800 0.44 17.6 52800 0 0
32 Perparim Ibro Albert Ibro Po 84000 0.7 28 84000 0 0
33 Artan Qazimllari Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
34 Shkelqime Hoxha Po 31200 0.26 10.4 31200 0 0
35 Ilirjan Ibro Po 33600 0.28 11.2 33600 0 0
36 Maliq Spaho Riza Agolli Po 84000 0.7 28 84000 0 0
37 Haki Spaho Petrit Bezati Po 84000 0.7 28 84000 0 0
38 Nazmi Rena Po 48000 0.4 16 48000 0 0
39 Koçi Gjoni Po 100800 0.84 33.6 100800 0 0
40 Ilmi Zenullari Po 117744 0.9812 39.248 117744 0 0
41 Saime Yzo Fatmir Pilinxhi Po 42000 0.35 14 42000 0 0
42 Dritan Zenunllori Po 84000 0.7 28 84000 0 0
43 Trendafile Sofi Po 67236 0.5603 22.412 67236 0 0
44 Refke Spaho Andrea Baxheli Po 129804 1.0817 43.268 129804 0 0
45 Xhemal Spaho Andrea Baxheli Po 97200 0.81 32.4 97200 0 0
46 Kujitim Toshi Po 100800 0.84 33.6 100800 0 0
47 Marjol Toshi Po 140125 0 1.121 280.5 140125 0
48 Fatos Muçollari Spartak Toshi Po 67200 0.56 22.4 67200 0 0
49 Ilirjan Muçollari Spartak Toshi Po 50460 0.4205 16.8 50460 0 0
50 Feridon Çuka Genti Xhafkollari Po 84000 0.7 28 84000 0 0
51 Ervin Zenullari Po 67188 0.5599 22.396 67188 0 0
52 Ilirjan Ibro Po 48000 0.4 16 48000 0 0
53 Selami Çuka Maksut Toshi Po 84000 0.7 28 84000 0 0
54 Shpetim Cenolli Po 107592 0.8966 35.864 107592 0 0
55 Koçi Fraholli Po 117600 0.98 39.2 117600 0 0
56 Perparim Kroi Po 84000 0.7 28 84000 0 0
57 Sabri Spaho Po 30528 0.2544 10.176 30528 0 0
58 Albian Spaho Po 117600 0.98 39.2 117600 0 0
59 Fatmir Matraku Po 97200 0.81 32.4 97200 0 0
60 Koçi Fraholli Po 96000 0.8 32 96000 0 0
61 Hetem Muçelli Po 50400 0.42 16.8 50400 0 0
62 Musa Allko Fiqiri Bezati Po 40800 0.34 13.6 40800 0 0
63 Maliq Zenunllari Po 36000 0.3 12 36000 0 0
10095
64 Lulezim Sala Gezim Tora Po 60000 0.5 20 60000 0 0
65 Servet Spaho Po 15120 0.126 5.04 15120 0 0
66 Riza Agolli Po 117600 0.98 39.2 117600 0 0
67 Shefki Kovaçi Po 84000 0 0 0.35 140 84000
68 Rifan Hasanllari po 50000 0 0 0.4 100 50000 0
69 Koci Gjoni po 60000 0.5 20 60000 0 0 0
70 Venedik Matraku po 67500 0 0 0.54 135 67500 0
71 Reshit Ibro po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
72 Arben Matraku po 67500 0 0 0.54 135 67500 0
73 Bujar Shkembi Fiqiri Molla po 51600 0.43 17.2 51600 0 0 0
74 Bajram Zace po 75000 0 0 0.6 150 75000 0
75 Ramadan Manelli po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
76 Shpetim Gjoni po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
77 Hysni Sofi Andrea Baxheli po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
78 Faik Spaho Eduart Isallari po 101362.5 0 0 0.8109 202.73 101363 0
79 Safet Spaho Bektash Spaho po 48000 0.4 16 48000 0 0 0
80 Hetem Mucollari po 50460 0.4205 16.82 50460 0 0 0
81 Visorjan Killa Shpetim Riska po 101136 0.8428 33.712 101136 0 0 0
82 Flutur Shaqollari Eduart Isallari po 126250 0 0 1.01 252.5 126250 0
83 Etem Hoxhallari po 97320 0.811 32.44 97320 0 0 0
84 Gezim Manelli Ramiz Shaqellari po 54000 0.45 18 54000 0 0 0
85 Nezahet Fezullari po 60000 0.5 20 60000 0 0 0
86 Kurti Spaho po 145000 1 40 120000 0.2 50 25000 0
87 Qani Osmani Myredin Bazelli po 65664 0.5472 21.888 65664 0 0 0
88 Koco Dimareli po 113400 0.945 37.8 113400 0 0 0
89 Vasil Dimareli Arben Beqari po 67608 0.5634 22.536 67608 0 0 0
90 Argjerim Killa Shpetim Riska po 67200 0.56 22.4 67200 0 0 0
91 Petrit Potomi Pellumb Fraholli po 82800 0.69 27.6 82800 0 0 0
92 Pellumb Osmani Myredin Bazelli po 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
93 Syrja Mullajmeri 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
94 Ekuran Mullajmeri 16200 0.135 5.4 16200 0 0 0
95 Bexhet Manelli 50460 0.4205 16.82 50460 0 0 0
96 Durim Caushi 50688 0.4224 16.896 50688 0 0 0
97 Vasfi Fraholli Koci Fraholli 113628 0.9469 37.876 113628 0 0 0
98 Ramadan Mile 108000 0.9 36 108000 0 0 0
99 Njazi Spaho 48000 0.4 16 48000 0 0 0
100 Viktor Matraku 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
101 Sami Matraku 84375 0 0 0.675 168.75 84375 0
102 Vait Calleku 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
103 Behar Calleku 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
104 Adem Xhemollari 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
105 Yllson Vila 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
106 Kudret Calleku Behar Calleku 97200 0.81 32.4 97200 0 0 0
107 Agim Lici 96000 0.8 32 96000 0 0 0
108 Bato Mullaymeri 97200 0.81 32.4 97200 0 0 0
109 Nderim Zacellari 81000 0.675 27 81000 0 0 0
110 Bujar Rena Kastriot Laraku 36000 0.3 12 36000 0 0 0
111 Gramoz Bazelli 50400 0.42 16.8 50400 0 0 0
112 Nazmi Rena 112800 0.94 37.6 112800 0 0 0
1009 6
113 Neki Bazelli 100776 0.8398 33.592 100776 0 0 0
114 Gurali Cuka 33600 0.28 11.2 33600 0 0 0
115 Bexhet Manelli Rifan Hasanllari 48000 0.4 16 48000 0 0 0
116 Sefedin Guce 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
117 Ilir Halimllari 96000 0.8 32 96000 0 0 0
118 Pellumb Halimllari 97200 0.81 32.4 97200 0 0 0
119 Myzafer Zace 50000 0 0 0.4 100 50000 0
120 Sefedin Guce 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
121 Fari Sofi 67500 0 0 0.54 135 67500 0
122 Kudret Zeqollari Xhafer Oparaku 24000 0.2 8 24000 0 0 0
123 Edmond Potomi 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
124 Sami Ibraimllari Edmond Potomi 48000 0.4 16 48000 0 0 0
125 Shkelqim Zacellari Arben Beqari 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
126 Xhevdet Bazelli 55200 0.46 18.4 55200 0 0 0
127 Andrea Baxheli 57600 0.48 19.2 57600 0 0 0
128 Fari Duda 81600 0.68 27.2 81600 0 0 0
129 Zarif Kulla Ferdinand Duda 69600 0.58 23.2 69600 0 0 0
130 Gazil Baci Remzi Baci 32400 0.27 10.8 32400 0 0 0
131 Kujtim Yzo 120000 1 40 120000 0 0 0
132 Eqerem Shaqollari 78000 0.65 26 78000 0 0 0
133 Zija Bazelli 80400 0.67 26.8 80400 0 0 0
134 Idajet Bazelli Zija Bazelli 64800 0.54 21.6 64800 0 0 0
135 Sali Sualli 60000 0.5 20 60000 0 0 0
Shuma 9551322.5 68.9955 8279460 7.4869 935862.5 1.4 336000
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Vreshtas
Fshati: Podgorie
GRURË FORAGJERE TË TJERA JONXHË
NR
Emër, mbiemër i
fermerit
Emër ,mbiemër
i qiramarrësit
Me tapi
ose jo
Vlera e
dëmit
gjithësej
lekë
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi
i dëmtuar
kv
Vlera e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi
i dëmtuar
kv
Vlera e
dëmit
lekë
Sip e
dëmtuar
ha
Prodhimi
i dëmtuar
kv
Vlera e
dëmtimit
lekë
1 Izja Çoçka Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
2 Fiqiri Baçi Po 35280 0.294 11.76 35280 0 0
3 Miri Dushku Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
4 Avdulla Çoçka Izija Çoçka Po 25416 0.2118 8.472 25416 0 0
5 Izja Çoçka Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
6 Syrja Çoçka Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
7 Myzafer Çoçka Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
8 Avni Çoçka Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
9 Pëllumb Xhone Po 38400 0.32 12.8 38400 0 0
10 Faik Çami Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
11 Nexhdet Goroveci Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0
12 Bujar Goroveci Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
13 Ferdinat Rozani Po 26052 0.2171 8.684 26052 0 0
14 Albert Rozani Po 38400 0.32 12.8 38400 0 0
15 Resmi Adri Po 42600 0.355 14.2 42600 0 0
16 Xhevdet Qorllari Po 32760 0.273 10.92 32760 0 0
17 Vasil Qorllari Po 11772 0.0981 3.924 11772 0 0
10097
18 Fari Adri Po 57500 0 0.46 115 57500 0
19 Dilaver Adri Po 55200 0.46 18.4 55200 0 0
20 Isuf Çoçka Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
21 Refki Bregu Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
22 Gurali Bregu Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
23 Fidai Laze Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
24 Gezim Baçi Po 20160 0.168 6.72 20160 0 0
25 Agim Pilinxhi Ferdinat Goroveci Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0
26 Mevlud Goroveci Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
27 Xhevit Goroveci Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
28 Ramadan Goroveci Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
29 Rami Gorovece Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
30 Ferit Goroveci Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0
31 Hysni Bezati Po 52560 0.438 17.52 52560 0 0
32 Dervish Shkembi Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
33 Setmir Shkembi Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
34 Seit Rusi Po 40800 0.34 13.6 40800 0 0
35 Arefi Rusit Po 73920 0.616 24.64 73920 0 0
36 Estref Rusit Arefi Rusit Po 60000 0.5 20 60000 0 0
37 Zydi Çoçka Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
38 Skender Dushku Po 11772 0.0981 3.924 11772 0 0
39 Nevrus Dushku Po 9804 0.0817 3.268 9804 0 0
40 Aurel Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
41 Ismail Goroveci Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
42 Hysni Goroveci Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
43 Defrim Gorovece Po 11040 0.092 3.68 11040 0 0
44 Fari Goroveci Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
45 Zaim Goroveci Po 48000 0.4 16 48000 0 0
46 Muhamer Çami Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
47 Shefqet Goroveci Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
48 Qani Adri Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
49 Lefter Adri Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
50 Xhezmi Baçi Po 19332 0.1611 6.444 19332 0 0
51 Valter Xhone Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
52 Nevzat Pilinxhi Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
53 Klodian Xhone Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
54 Fidai Bregu Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
55 Vasfi Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
56 Rapo Qorllari Po 5880 0.049 1.96 5880 0 0
57 Ismail Dushku Po 17292 0.1441 5.764 17292 0 0
58 Maliq Dushku Po 9804 0.0817 3.268 9804 0 0
59 Haki Baçit Po 37500 0.3125 12.5 37500 0 0
60 Ardian Qorllari Po 5880 0.049 1.96 5880 0 0
61 Zarif Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
62 Agim Dushku Po 31776 0.2648 10.592 31776 0 0
63 Ruzhdi Qorllari Po 13728 0.1144 4.576 13728 0 0
64 Hetem Baçi Po 30240 0.252 10.08 30240 0 0
65 Gafur Duro Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
66 Arefi Qorllari Vasil Qorllari Po 7800 0.065 2.6 7800 0 0
67 Fadil Tare Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
1009 8
68 Farie Baçi Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
69 Ruzhdi Qorllari Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0
70 Mehmet Adri Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0
71 Ruzhdi Goroveci Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
72 Avdyl Goroveci Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
73 Feti Goroveci Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0
74 Gurali Adri Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
75 Nustret Pilinxhi Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
76 Shkelqim Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
77 Luan Adri Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
78 Fiqiri Adri Po 44160 0.368 14.72 44160 0 0
79 Ruzhdi Hadri Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
80 Hysni Adri Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0
81 Izet Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0
82 Çelnik Duro Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0
83 Safet Hadri Po 12000 0.1 4 12000 0 0
84 Bajram Hadri Enver Adri Po 9648 0.0804 3.216 9648 0 0
85 Xhevat Hadri Enver Adri Po 13488 0.1124 4.496 13488 0 0
86 Nexhdet Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0 0
87 Bejamin Adri Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0 0
88 Neshet Bollguri Po 41412 0.3451 13.804 41412 0 0 0
89 Zydi Cocka Po 27600 0.23 9.2 27600 0 0 0
90 Flutur Shaqellari Eduart Isallari Po 84000 0.7 28 84000 0 0 0
91 Garip Yzo Esat Qorllari Po 28800 0.24 9.6 28800 0 0 0
92 File Kanto Esat Qorllari Po 36000 0.3 12 36000 0 0 0
93 File Kanto Esat Qorllari Po 24000 0.2 8 24000 0 0 0
94 Suzan Rusi Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
95 Xhevat Adri Po 33120 0.276 11.04 33120 0 0 0
96 Petrit Topi Po 16560 0.138 5.52 16560 0 0 0
97 Eqerem Kapushi Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0 0
98 Ruzhdi Kapushi Po 38640 0.322 12.88 38640 0 0 0
99 Emine Rusi Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
100 Avdyl Baci Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
101 Bujar Xhemollari Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
102 Fuat Shkembi Po 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
103 Ilmi Dushku 7872 0.0656 2.624 7872 0 0 0
104 Pellumb Qorllari 9804 0.0817 3.268 9804 0 0 0
105 Besim Dushku 1968 0.0164 0.656 1968 0 0 0
106 Isuf Isallari Fatmir Duro 34692 0.2891 11.564 34692 0 0 0
107 Syrja Bregu Fatmir Duro 30000 0 0 0.24 60 30000 0
108 Bexhet Pilinci 16560 0.138 5.52 16560 0 0 0
109 Sali Molla 11040 0.092 3.68 11040 0 0 0
110 Malor Rusi 22080 0.184 7.36 22080 0 0 0
111 Nuri Adri 38640 0.322 12.88 38640 0 0 0
112 Nuri Islam Adri 44160 0.368 14.72 44160 0 0 0
Shuma 3053552 24.7171 2966052 0.7 87500 0 0 0
10099
Lidhja nr.3
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Fshatrat Fermerë Sip e dëmtuar Grurë Vlera lekë Foragjere Vlera lekë Jonxhë Vlera në lekë Hudhër Vlera në lekë Totali lekë
Sovjan 7 7.43 7.43 891600 891600
Gurishte 0 0 0
Veliterne 0 0 0
Leminot 0 0 0
Pirg 2 0.46 0.46 55200 55200
Zvirine 0 0 0
K.Pirg 9 7.89 7.89 946800 0 0 0 0 0 0 946800
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Pirg
GRURË
N
R
Emër, mbiemër i
fermerit
Emër mbiemër
qiramarrësit
Me tapi ose
jo
Vlera e dëmit gjithsej në
lekë
Sip e dëmtuar
ha
Shkalla e dëmimit në
%
Rend
kv/ha
Prodhimi i dëmtuar
kv
Çmimi
lekë/kv
Vlera e demit
lekë
FSHATI SOVJAN
1 Sezai Rakipllari po 36000 0.3 100 40 12 3000 36000
2 Xhezar Rakipllari po 12000 0.1 70 40 4 3000 12000
3 Hymet Kodra po 14400 0.12 60 40 4.8 3000 14400
4 Selami Elmaz Roko po 120000 1 100 40 40 3000 120000
5 Myrteza Çaci po 283200 2.36 100 40 94.4 3000 283200
6
Sali Kamber
Abazllari po 144000 1.2 100 40 48 3000 144000
7 Hetem Abazllari po 282000 2.35 100 40 94 3000 282000
Shuma 891600 7.43 40 3000 891600
PËRMBLEDHËSE E FORMULARIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA PËRMBYTJET NË QARKUN E KORÇËS
Komuna: Pirg
GRURË
NR
EMËR,
MBIEMËR I
FERMERIT EMËR, MBIEMËR QIRAMARRËSIT Me tapi ose jo Vlera e dëmit gjithsej në lekë Sip e dëmtuar ha Shkalla e dëm në % Rend kv/ha Prodhimi i dëmtuar kv Çmimi lekë/kv Vlera e dëmit lekë
FSHATI PIRG
1 Mustafa Mekollari po 36000 0.3 100 40 12 3000 36000
2 Ali Hasanllari po 19200 0.16 100 40 6.4 3000 19200
Shuma 55200 0.46 40 3000 55200

Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: khoxha
ikub #:
1101220085