Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Per pagat e punonjesve te institucioneve buxhetore.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 726
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 21.12.2000
Data e aprovimit te Aktit: 21.12.2000
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 49
Data e fletores zyrtare: 18.01.2001
Aktiviteti: Pagë
Propozuar nga: Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Punës dhe Çës
Pershkrimi i Aktit: Bashkelidhen lidhjet.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të ndryshuar.
Akte te ngjashem
1 Për disa shtesa ne vendimin nr.726, date 21.12.2000 te Keshillit te Ministrave "Per pagat e punonjesve te Institucioneve Buxhetore", i ndryshuar.
2 Për strukturat dhe nivelet e pagave për nëpunesit civilë në institucionet e administrates qendrore, administrates së Presidentit dhe Kuvendit dhe disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat
3 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të ndryshuar.
4 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Ministrave "Për rritjen e pagave të punonjësve të institucioneve buxhetore me ndryshimet përkatëse.
5 Për disa ndryshime në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 të Këshillit të Mistrave "Për pagat e punonjësve të Institucioneve Buxhetore", me ndryshimet përkatëse.
6 Për disa ndryshime në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000 "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", të ndryshuar
7 Për një ndryshim në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", ndryshuar me vendimet nr. 39, datë 26.01.2001, nr. 158, datë 22.03.2001, nr. 167, datë 30.03.2001, nr. 174, dat
8 Për nje ndryshim ne vendimin nr.726, date 21.12.2000 te Keshillit te Ministrave "Per pagat e punonjesve te institucioneve buxhetore", ndryshuar me vendimet nr.39, date 26.1.2001; nr.158, date 22.3.2001; nr.167, date 30.3.2001; nr.174, date 30.3.2001
9 Për disa shtesa në vendimin nr. 726, datë 21.12.2000, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore", ndryshuar me vendimet nr. 39, datë 26.01.2001, nr. 158, datë 22.03.2001, nr. 167, datë 30.03.2001, nr. 174, datë
10 Per nje ndryshim ne vendimin nr. 726, date 21.12.2000 te Keshillit te Ministrave "Per pagate punonjesve te institucioneve buxhetore" i ndryshuar.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM

Nr. 726 date 21.12.2000

PER PAGAT E PUNONJESVE TE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te ligjit nr. 8487, date 13.5.1999 "Per kompetencat per caktimin e pagave te punes", me propozimin e zevendeskryeministrit dhe minister i Punes dhe Çeshtjeve Sociale, Keshilli i Ministrave

V E N DO S I:

1. Pagat mujore te titullareve per institucionet e larta shteterore, institucionet e tjera qendrore dhe pagat e personave te barazuar me ta jane sipas Lidhjes I "Renditja e funksioneve sipas klasifikimit" dhe Lidhjes II "Klasifikimi i pagave te punonjesve te administrates se larte shteterore, institucioneve qendrore dhe funksionareve ne pushtetin lokal , qe i bashkelidhen ketij vendimi.
2. Numri i klasave, madhesia e pages baze mujore dhe shtesat mbi page per funksionin sipas grupeve per punonjesit e aparateve te organeve te larta shteterore, te institucioneve te tjera qendrore, te organeve te pushtetit lokal dhe te institucioneve te tjera buxhetore e pjeserisht buxhetore ne varesi te ministrive e te institucioneve te tjera qendrore jane perkatesisht sipas Lidhjeve Nr. II "Paga baze sipas klasave", II/M "Paga baze sipas klasave per punonjesit e ministrive, institucioneve te tjera qendrore, ATSH, prefekturave dhe Sherbimit Gjeologjik Shqiptar", Lidhjes II/1 "Pagat baze sipas klasave per punonjesit e shendetesise" dhe Lidhja II/A "Shtesat mbi page per funksionet drejtuese", qe i bashkelidhen ketij vendimi.
Pagat mujore te punonjesve te Presidences, te Kuvendit, te Keshillit te Ministrave, te ministrive e te institucioneve te tjera qendrore jane sipas lidhjeve Nr. II -1, II -3, II -4, II -4/1, II-4/2, II -4/3, II -4/5, II -4/7, II -5, II -5/1, II -8, II-9, II -10, II -11, II-12, II -13, II -14, II -15, II -16, II -17, II -18, II -19, II -20, II -21, II -22, te ketij vendimi.
3. Punonjesit e sistemit te shendetesise paguhen me lidhjen II/1 "Paga baze sipas klasave per punonjesit e shendetesise".
Pagat e punonjesve te keshillavete qarqeve dhe te punonjesve te njesive bashkiake te Tiranes hyjne ne fuqi nga data e konstituimit te tyre, ndersa paga e kryetarit te bashkise se kategorise se pare nga data e hyrjes ne fuqi te ketij vendimi.
4. Pagat mujore te punonjesve te organeve te pushtetit lokal, te institucioneve buxhetore e pjeserisht buxhetore ne varesi te ministrive e te institucioneve te tjera qendrore caktohen ne baze te numrit te k1asave, madhesise se pages baze dhe te shteses mbi page, sipas lidhjes
nr. II, II/1 dhe II-A qe i bashkelidhen ketij vendimi.
Ministri i Punes dhe i Çeshtjeve Sociale me titullaret e ministrive dhe te institucioneve te tjera qendrore caktojne emerimet e detyrave, sipas klasave, dhe shtesen per funksion, sipas grupeve, per punonjesit e institucioneve te sistemit te tyre.
Ministri i Punes dhe Çeshtjeve Sociale me ministrin e Pushtetit Lokal caktojne emertimet e detyrave, sipas k1asave, dhe shtesen per funksion, sipas grupeve, per punonjesit e keshillave te qarqeve, te bashkive e te komunave.
Ministri i Punes dhe i Çeshtjeve Sociale cakton emertimet e detyrave, sipas klasave dhe shtesen per funksion, sipas grupit, per emertime dhe detyra te thjeshta te zbatueshme per te gjithe sektoret.
5. Punonjesit qe marrin pagat sipas klasave te miratuara ne lidhjen nr. II, II/l dhe II/M te ketij vendimi, pas çdo viti pune, u jepet shtese, per vjetersi ne pune 1 per qind mbi pagen baze mujore, por jo me shume se 25 per qind. Per llogaritjen e kesaj shtese njihet vjetersia e pergjithshme ne pune.
6. Titullaret e ministrive dhe te institucioneve te tjera qendrore, te organeve te, pushtetit lokal, te institucioneve buxhetore e pjeserisht buxhetore, mbi bazen e pagave te caktuara ne piken 4 te ketij vendimi, caktojne pagat baze mujore dhe shtesat mbi page per punonjesit e tyre perkatesisht sipas emertesave .
7. Per pune te veshtire e te demshme per shendetin, punonjesve u jepen shtesa mbi pagen baze mujore ne masen qe vijon:
- ne shkallen e pare te veshtiresise e demshmerise deri ne 5 % ,
- ne shkallen e dyte te veshtiresise e demshmerise 10 deri 15% ,
- ne shkallen e trete te veshtiresise e demshmerise 15 deri 20% ,
- ne shkallen e katert te veshtiresise e demshmerise 20 deri 25% .
Keto shtesa, per te kater shkallet, llogariten mbi pagen baze mujore te klases se VI- te te
lidhjeve perkatese, kurse per punonjesit e repartit te Inspektim Minierave llogariten mbi pagen baze mujorete klases se XI-te te Lidhjes II "Paga baze sipas klasave" .
Ministria e Punes dhe Çeshtjeve Sociale me Ministrine e Shendetesise percaktojne kriteret per ndarjen e puneve sipas shkalleve te veshtiresise e te demshmerise.
Punedhenesit ne bashkepunim me drejtorite e shendetit publik ose me drejtorite e higjenes dhe epidemiologjise ne rrethe, mbi bazen e kritereve per ndarjen e puneve sipas shkalles se veshtiresise dhe demshmerise, studiojne vendet e punes dhe profesionet e veshtira e te demshme per shendetin dhe i propozojne ministrise ose institucionit tjeter
qendror te sistemit te tyre masen e shteses mbi page ne perqindje.
Ministrite dhe institucionet e tjera qendrore, ne bashkepunim me Ministrine e Shendetesise miratojne dhenien e ketyre shtesave per punonjesit e institucioneve dhe ndermarrjeve buxhetore te sistemit te tyre.
Kur punonjesit i takon te marre dy a me shume shtesa per veshtiresi a demshmeri, ai do te marre nga nje veshtiresi per çdo shkalle.
Keto shtesa u rekomadohen edhe punedhenesve te tjere te ndermarrjeve e institucioneve jobuxhetore shteterore dhe private.
Punonjesit e sistemit te arsimit qe i kane perfituar keto shtesa deri me 1 Maj 1999 (me miratimin e struktures se re te pagave ne arsim), do te vazhdojne t'i perfitojne ato derisa te qendrojne ne ate vend pune. Punonjesit qe fillojne pune te re ne arsim nuki perfitojne keto shtesa.
8. Mjeket qe jane anetare te KMCAP (komisioni mjekesor i caktimit te aftesise ne pune) eprore dhe KMCAP ne rrethe, per punen qe bejne, marrin shperblim ne masen:
a- Per KMCAP epror dhe KMCAP-te e rretheve te grupit te pare, kryetari 36.5 per qind te pages baze mujore te mjekut dhe anetaret 31 per qind te pages baze mujore te mjekut.
b- Per rrethet e tjera, kryetari 31 per qind dhe anetaret 26 per qind te pages baze, mujore te mjekut.
c- Punonjesit e ekspertizes mjekesore te punes, anetare te KMCAP marrin:
- Per KMCAP epror dhe per KMCAP-te e rretheve te grupit te pare, 15 deri 20 per qind te pages sipas klases qe kane.
- Per KMCAP e rretheve te tjera, 10-15 per qind te pages sipas klases qe kane. Masa e shperblimit caktohet nga drejtuesi i institucionit.
9. Mjeket qe jane anetare te komisioneve mjeko-ligjore per punen qe bejne marrin shperblim ne masen:
a- Per komisionet mjeko-ligjore te rretheve te grupit te pare, kryetari 1.7 per qind
dhe anetaret 15 per qind te pagesbaze mujore te mjekut.
b- Per rrethet e tjera, kryetari 15 per qind dhe anetaret 12.5 per qind te pages baze mujore te mjekutnemuaj.
10. Punonjesve, per kryerjen e sherbimit te rojes, te gadishmerise dhe urgjences ne institucionet shendetesore dhe punonjesve te repartit te inspektim-shpetimit ne miniera u jepet shperblim si me poshte:
a- Mjekeve qe kryejne sherbimin e rojes 24 ore pa ndeprerje ne institucionet shendetesore, u jepet per çdo sherbim roje nje shperblim 10 deri 20 per qind te pages baze mujore. Ne raste te veçanta kete shperblim e perfitojne edhe laborantet, kur eshte e nevojshme te kryejne sherbim 24 ore.
b- Mjekut te qendrave shendetesore ose te qyteteve te vogla te ngarkuar per te siguruar gadishmerine e sherbimit shendetesor gjate 24 oreve, si dhe mjekut, infermierit e shoferit te urgjences se rrethit, (qe eshte i organizuar dhe funksionon si i tille) dhe punonjesit e repartit te inspektim-shpetimit ne miniera per kohen qe qendrojne ne gadishmeri, u jepet nje shperblim deri ne 15 per qind te pages baze mujore.
c- Mjekeve dhe ndihmesve te tyre, kur per raste urgjente thirren pasdite ose naten nga mjeku i rojes se spitalit per veprime diagnostikuese a mjekuese, u jepet nje shperblim si me poshte:
-Per konsultime ne raste urgjente, pavaresisht nga numri i te semureve qe konsultohen ose kohezgjatja e veprimit mjekues a diagnostikues, u jepet nje shperblim per çdo rast, me kusht qe keto shperblime te mos jene me shume se 20 per qind te pages baze per çdo muaj .
-Kur thirren pasdite ose daten ne raste urgjente per nderhyrje kirurgjikale, jepet nje shperblim per çdo rast, me kusht qe keto shperblime te mos jene me shume se 30 per qind te pages baze per çdo muaj.
ç- Ministria e Shendetesise per shtesa mbi page qe permenden ne shkronjat "a", "b", "c", cakton kriteret, rregunat dhe vendet e punes per dhenien e shperblimit.
11. Punonjesit e radiostacioneve te zonave te thena, mjeket dhe personeli i mesem mjekesor qe punojne larg vendbanimit te tyre marrin njeshtese mbi pagen baze mujore si vijon:
a- Kur punojne brenda rrethit te tyre, por larg vendbanimit, dhe kthehen brenda dites ne vendbanimin e tyre, deri ne 10 per qind shtese, kurse kur nuk kthehen ne vendbanimin e
tyre brenda dites, deri ne 30 per qind shtese dhe kur punojne ne zonen e Dukagjinit e te Shllakut 50 per qind.
b- Kur emerohen jashte rrethit te tyre, me afat kthimi:
-ne rrethet Puke, Tropoje, Kukes, Has, Malesi e Madhe, Diber, Bulqize, deri ne 40 per qind, kur punojne ne qytet e ne qendren e rrethit, dhe deri ne 50 per qind kur punojne jashte qytetit dhe qendres se rrethit.
-ne rrethet Mat, Mirdite, Gramsh, Librazhd deri ne 300 per qind kur punojne ne qytet e ne qendren e rrethit dhe deri ne 40 per qind nese punojne jashte qendres se rrethit.
-ne rrethet e tjera deri ne 20 per qind kur punojne ne qytet e ne qendren e rrethit dhe deri ne 30 per qind kur punojne jashte qytetit e qendres se rrethit.
Drejtoria e pergjithshme e RTV dhe Ministria e Shendetesise leshojne udhezim per dhenien ketyre shtetasve.
12. Punonjesve te jashtem qe japin mesim ne shkonat e larta, per çdo ore mesimi u jepet 286 leke.
13. Punonjesit e jashtem inxhiniere, ekonomiste, agronome, etj., qe japin mesim ne shkollat e mesme, ne shkollat e uleta profesionale dhe ne kurset e ndryshme (me perjashtim shkollat e mesme, ne shkollat e uleta profesionale dhe ne kursete ndryshme (me perjashtim te kurseve qe ngrihen prane shkollave te larta, Institutit Pedagogjik dhe Drejtorise se kualifikimit te kuadrit te arsimit), per çdo ore mesimore u jepet 160 leke.
14. Punonjesit e institucioneve e te organizatave ekonomike qendrore e jo qendrore, per te cilet behet fjale ne piken 13, per mesimet qe japin brenda kohes normale te punes ne
kurset e kualifikimit qe organizohen nga institucionet e tyre perkatese, nuk shperblehen kur oret e mesimit jane te barabarta me normen e arsimtarit per te njejten lende. Per oret
suplementare paguhen sipas pikes 13.
15. Kuadri drejtues dhe instruktor efektiv ne kurset e ndryshme, me perjashtim te
kurseve qe ngrihen prane shkollave te larta, trajtohet per efekt page si drejtuesit dhe
mesuesit e shkollave te mesme.
16. Kuadri drejtues ne shkollat e uleta profesionale trajtohet per efekt page si drejtuesit e shkollave te mesme.
17. Punonjesit mesimore, qe per nevoja te procesit mesimor japin ore mesimi mbi normen mesimore vjetore (te lejuar me dispozite), paguhen per çdo ore mesimore:
-ne shkollat e larta 286 leke
-ne shkollat e mesme 160 leke
-ne shkollat 8-vjeçare 132 leke
18. Per nevojat e domosdoshme te fazes se projektimit dhe implementimit te rrjetit te telefonise mobile, lejohet te aktivizohen edhe specialiste te profilizuar, qe jane efektive ne shkollat e larta ose ne institucione te tjera buxhetore. Keta specialiste te paguhen me pagen e specialistit te njesise se implementimit te projektit mobil ne varesi te oreve efektive te punes.
19. Per punonjesit efektive, pedagogjiko-shkencore e kerkimore, te shkollave te larta dhe te instituteve kerkimore-shkencore, paga baze mujore eshte si vijon:
- Akademik¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿45 980 leke.
-Profesor. Drejtues kerkimesh ¿¿.¿¿¿¿37 510 leke
-Profesor i asociuar. Mjeshter kerkimesh¿¿..31460 leke
Kur keta punonjes caktohen ne funksione drejtuese, perveç pages perkatese marrin edhe shtesen ne perqindje mbi kete page si vijon:
Rektori i Universitetit te kategorise I¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 20
Zevendesrektor i Universitetit te kategorise I ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Rektor i Universitetit te kategorise II¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...18
Zevendesrektor i Universitetit te kategorise se II ¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Drejtor instituti.
Sekretar shkencor i seksionit ne Akademine e Shkencave¿¿¿¿¿¿17
-Dekan, Kancelar i Universitetit te Kategorise se I ¿¿¿¿¿¿¿¿..15
Zevendesdekan. Zevendesdrejtor Instituti.
Drejtor ne Qendren Kerkimore Shkencore.
Kancelar ne Universitetin e Kategorise se II ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿13
Pergjegjes Departamenti ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...12
Pergjegjes qendre kerkimore. Pergjegjes sherbimi.
Kancelar ne fakultet.
Kryetar seksioni ne Akademine e Shkencave¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...10
Pergjegjes seksioni. Pergjegjes klinike.
pergjegjes sektori¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 8
-Punonjesit, qe nuk jane efektive ne shkollat e larta ose ne institutet kerkimore-shkencore, por jane bashkepunetore ne veprimtarine e tyre, si dhe punonjesit efektive te shkollave te
-Per emertesen Profesor ose Drejtues kerkimesh¿¿¿¿¿¿¿¿.4 840 leke
-Per emertesen Profesor i asociuar ose mjeshter kerkimesh¿¿¿¿4 235 leke
-Per graden shkencore Doktor i shkencave¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.3 630 leke
20. Punonjesve civile qe punojne ne sistemin e ushtrise, u jepet deri ne 20 per qind shtese mbi pagen baze mujore, ne raste te vecanta dhe kur puna e tyre lidhet me gadishmerine ushtarake. Kurse per punonjesit civile ne sistemin e Ministrise se Rendit Publik, masa e kesaj shtese eshte deri ne 50 per qind.
Punonjesve civile te sistemit te burgjeve per natyre te vecante pune, u jepet deri ne 70 per qind shtese mbi pagen baze mujore.
Titullaret e ministrive perkatese caktojne masen e shteses per cdo vend pune.
21. Per natyre te vecante pune per mbajtjen ne gadishmeri te ndricimit te qytetit, punonjesve te ndermarrjes se ndricimit elektrik publik ne Tirane u jepet shperblim 25-50 per qind te pages baze mujore.
22. Shoferi i Presidentit, i Kryetarit te Kuvendit dhe i Kryeministrit marrin pagen sipas klases se VI-te te lidhjes II/M qe i bashkelidhet ketij vendimi.
-Shoferet e titullareve te tjere, te ministrave dhe te funksionareve qe perfshihen ne klasifikimin A3, A4, A5, A6, A7 dhe A8, marrin pagen sipas klases se V-te te lidhjes II/M
qe i bashkelidhet ketij vendimi.
-Shoferet e tjere te aparatit te Presidences, te Kuvendit dhe te Keshillit te Ministrave marrin pagen sipas klases se V-te te lidhjes II/M qe i bashkelidhet ketij vendimi, ndersa shoferet e funksionareve te tjere qe permenden ne klasifikimin A9, A10, A11, A12, B1, B2 dhe B3, marrin pagen sipas klases IV te lidhjes II/M qe i bashkelidhet ketij vendimi.
23. Kryeministri dhe Zevendeskryeministri mund te caktojne keshilltare te jashtem, specialiste te shquar te fushave te ndryshme, qe kane pervoje pune, vendas ose te huaj.
Ministrat caktojne deri ne 3 keshilltare te jashtem, te cilet mund te zgjidhen prej specialisteve te shquar te fushave te ndryshme, qe kane pervoje pune.
Keshilltari i jashtem, i cili nuk ka shtetesine shqiptare caktohet nga ministri me miratim te Kryeministrit.
Keshilltari i jashtem, mund te jete honorifik, ose mund t'i jepet per per punen qe kryen, nje shperblim mujor deri ne 40 per qind te pages baze mujore te keshilltarit te brendshem te institucionit. Masa e shperblimit caktohet nga titullari i institucionit.
24. Punonjesit shqiptare qe perfshihen ne njesite ose drejtorite e zbatimit te projekteve, kredive e ndihmave qe perfiton Republika e Shqiperise nga institucione nderkombetare ose qeveri te vendeve te ndryshme, trajtohen me keto paga:
per projektet me rendesi te vecante, drejtori i projektit njehsohet ne page me klasifikimin A12. Rendesia e projektit caktohet nga Kryeministri.
per projekte te tjera drejtori njehsohet ne page me drejtoret e drejtorive te pergjithshme ne varesi te ministrive.
Ne te dy rastet, punonjesit e tjere njehsohen ne page me funksionet analoge ne aparatet e ministrive, dhe mbi pagen baze perfitojne nje shtese prej 20% .
25. Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera, perdoret lidhja III-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe pagat te caktohen sipas lidhjes II/M.
26. Vendimi nr. 393, date 3.9.1992, i Keshillit te Ministrave "Per pagat e punonjesve te institucioneve buxhetore", shfuqizohet.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Ilir Meta

Lidhja II-A

I. SHTESAT MBI PAGE PER FUNKSIONE DREJTUESE

______________________________________________________________________
Nr. ! Grupi ! Perqindja e shperblimit
______________________________________________________________________
1. deri ne 5
2. 5 deri ne 10
3. 10 deri ne 15
4. 15 deri ne 20
5. 20 deri ne 30
6. 30 deri ne 40

II. Shtesa te tjera.

Per natyre te vecante pune u jepet shtese mbi pagen baze:
1. Drejtuesve dhe specialisteve te Drejtorise se Thesarit ne Ministrine e Financave 40 per qind, drejtuesve dhe inspektoreve te degeve te buxhetit ne rrethe dhe inspektoreve te buxhetit ne ministrite dhe institucionet e tjera qendrore 30 per qind, drejtuesve dhe inspektoreve te seksioneve te zyrave te finances ne rrethe, bashki e komuna 20 per qind.
-Punonjesve te Drejtorise se Financimit te Huaj e te Borxhit te Jashtem ne Ministrine e Financave 20 per qind.
-Drejtuesve dhe specialisteve te Drejtorise se Mbikeqyrjes se Bankave ne Ministrine
e Financave 40 per qind .
-Pervec shtesave te siperpermendura, drejtuesit, specialistet dhe punonjesit e tjere ne sistemin e Ministrise se Financave marrin edhe nje shtese per natyre te vecante pune deri ne 30 per qind, sipas percaktimit qe do te heje ministri i Financave.
2. Mjekeve dhe specialisteve te tjere te sistemit te shendetesise, te specializuar (te vertetuar me deshmine perkatese) qe punojne ne vendet e punes sipas percaktimit te Ministrise se Shendetesise, 10 per qind mbi pagen baze te specialistit.
Mjekeve qe punojne ne qendrat shendetesore ne komuna, larg vendbanimit te tyre u jepet nje shtese 35 per qind mbi pagen baze si dhe nje shtese per transport 5-15 per qind mbi pagen baze sipas distancave qe percaktohen nga Ministria e Shendetesise.
-Punonjesve, te cilet punojne me te semuret psikike me te meta mendore, u jepet shtese ne masen 15-20 per qind mbi pagen baze mujore, sipas percaktimit qe do te beje Ministri i Shendetesise.
3. Punonjesve te kontroll-revizionit ekonomiko-financiar:
Ne ministri dhe institucione te tjera qendrore drejtorit 10 per qind, shefit te sektorit dhe kryetarit te deges 20 per qind, revizoreve (Inspektor kontrolli) 25-35 per qind.
Ne keshillat e rretheve, bashkite e komunat, pergjegjesve 25 per qind dhe revizoreve (inspektor kontrolli) 35-40 per qind.
Ne ndermarrjet dhe institucionet shteterore buxhetore revizoret 20 per qind dhe drejtuesit e tyre 10 per qind.
4. Kryeinspektorit dhe inspektoreve sanitare shteterore te Republikes;
kryeinspektoreve, inspektoreve ndihmes inspektoreve sanitare shteterore te rretheve ose te
ngarkuar me keto funksione; epidemiologut dhe ndihmesepidemiologut ne strukturat e Drejtorise se Shendetit Publik dhe Drejtorise se Higjenes dhe Epidemiologjise e Institutit te Higjenes dhe Epidemiologjise ne Tirane deri ne 20 per qind.
Me te njejtat kritere te trajtohen edhe inspektoret e drejtuesit e tyre ne Inspektoriatin e Ushqimit, te Veterinarise te mbrojtjes se bimeve, te zooteknikes, te farerave dhe te peshkimit. Inspektoreve dhe punonjesve te peshkimit qe punojne ne det me mjete lundruese t'u jepet 25 per qind shtese mbi pagen ditore per çdo dite lundrim.
5. Inspektoreve per Kontrollin Farmaceutik Shteteror ne Ministrine e Shendetesise dhe ne Qendren Kombetare te Kontrollit te Barnave 10 per qind dhe inspektoreve per kontrollin farmaceutik ne rrethe 20 per qind.
Per caktimin e mases se shteses mbi page, ngarkohet Ministria e Shendetesise dhe Ministria Bujqesise dhe Ushqimit te nxjerre udhezimin perkates.
6. Inspektoreve te ruajtjes se mjedisit ne Agjencine Kombetare te Mjedisit 10 per qind.
7. Inspektoreve te inspektoriatit hekurudhor qe kryejne funksione kontrolli dhe drejtuesve te tyre 20 per qind.
8. Specialisteve te Drejtorise se Standardizimit dhe Cilesise dhe Drejtorise Kombetare te Metrologjise dhe Kalibrimit qe kryejne funksione kontrolli dhe drejtuesve te tyre ne Drejtorite e pergjithshme 10 per qind, kurse inspektoreve dhe drejtuesve te degeve ne rrethe 20 per qind.
9. Punonjesve te inspektimit te Drejtorise se Ndihmes Ekonomike dhe te Inspektoriatit Shteteror te Punes, ne Ministrine e Punes dhe Çeshtjeve Sociale dhe ne prefekture:
Drejtuesit 10 per qind, shefit te sektorit 15 per qind dhe inspektoreve 25-35 per qind.
10. Shefi i sektorit dhe specialistet e Drejtorise se Punesim-Pagave ne Ministrine e Punes dhe Çeshtjeve Sociale marrin nje shtese per natyre te veçante pune ne masen 30 per qind mbi pagen baze.
11. Inspektoret dhe pergjegjesit e zyres se tyre ne prefektura 30-40 per qind.
12. Ne deget e Agjencise Kombetare te Privatizimit drejtuesit 30 per qind dhe inspektoret 40 per qind, ne Agjencine Kombetare te Privatizimit drejtuesit 20 per qind, inspektoret 40 per qind.
13.Specialisteve dhe drejtuesve te tyre ne Ministrine e Puneve te Jashtme 10 per qind.
14. Mjeket ne Qendren e Sherhimit Mjekesor (Klinika Qeveritare) deri ne 20 per qind.
15. Punonjesve te repartit te inspektim-shpetimit te minierave 20 per qind. Vendet e punes qe perfitojne kete shtese, caktohen nga Ministria e Puneve Publike dhe Privatizimit.
16. Shoferit te Presidentit, te Kryetarit te Kuvendit, te Kryeministrit, shofereve te titullareve te tjere, te ministrive dhe te funksioneve qe perfshihen ne klasifikimin A3, A4, A5, A6 dhe A8 50 per qind.
Shofereve te funksionareve qe permenden ne klasifikimin A9, A10, A11, A12, B1, B2 dhe B3 40 per qind.
Shofereve te tjere te aparatit te Presidences, Kryesise se Kuvendit dhe te Keshillit te Ministrave deri 30 per qind.
17. Inspektoreve te Pergjithshem ne Drejtorine e pergjithshme te Arkivave 20 per qind.
18. Asistenteve te shkollave te larta 10-20 per qind sipas sasise se leksioneve qe japin.
19. Drejtuesit dhe specialistet e sistemit te Ministrise se Drejtesise marrin nje shtese
ministri i Drejtesise.
20. Drejtuesit dhe specialistet e Drejtorise se Programimit dhe Koordinimit, Sekretari Shqiptar per Paktin e Stabilitetit, Drejtorise se Vleresimit te Programeve, Drejtorise se Analizave Ekonomike dhe Tregtare, Drejtorise Juridike e te Marreveshjeve dhe Sekretarit te Perhershem Shqiptar te Koordinimit ne Ministrine e Bashkepunimit Ekonomik dhe Tregetise 45 per qind, kurse drejtuesit dhe specialistet e tjere ne po kete Ministri 20 per qind.
21. Punonjesite Sherbimit Gjeologjik Shqiptar, per natyre te veçante pune perfitojne shtese mbi pagen baze deri 20 per qind, sipas percaktimit qe do te beje drejtori i pergj ithshem.
22. Drejtuesit dhe Specialistet e Drejtorise se pergjithshme te Sherbimit Kombetar te Punesjmit dhe te Administrates se pergjithshme te Ndihmes, te cilet paguhen sipas Lidhjes II/M, marrin nje shtese per natyre te veçante, deri 30 per qind, sipas percaktimit qe do te beje Ministri i Punes dhe Çeshtjeve Sociale.

Lidhja I

RENDITJA E FUNKSIONEVE SIPAS KLASIFIKIMIT

A1 Presidenti 145 200
A2 Kryeminister, Kryetar i Kuvendit 133 100
A3 Zevendeskryeminister, Zevendeskryetar i Kuvendit 102 850
A4 Minister, Kryetar i Akademise se Shkencave 96 800
A5 Deputet 90 750
A6 Kryetar i Komitetit te Zhvillimit te Turizmit.
Kryetar i Komisionit te Sherbimit Civil. 84 700
A7 Sekretar i Pergjithshem ne Presidence. Sekretar i pergjithshem ne Keshillin e Ministrave. Sekretar i Pergjithshem i Kuvendit.
Kancelar i Gjykates se Larte 78 650
A8 Anetar i Komisionit te Sherbimit Civil 72 600
A9 Prefekt i Tiranes
Kryetar i Bashkise se Tiranes 66 550

A10 Shef Kabineti ne Presidence. Drejtor Kabineti ne Keshillin e Ministrave. Shef Kabineti ne Kuvend. Zevendesminister. Kryetar i Komitetit Shteteror per Kontreollin e Figurave te Zyrtareve. 64 350
A11 Keshilltar i Presidentit. Keshilltar i Kryeministrit.
Keshilltar i Kryetarit te Kuvendit.
Zedhenes i Presidentit. Zedhenes i Kryeministrit.
Zedhenes i Kryetarit te Kuvendit.
Drejtor i Departamentit te Kontrollit te Brendshem Administrativ, ne Keshillin e Ministrave. 62 920
A12 Sekretar i Pergjithshem ne ministri
Prefekt.
Drejtor i Pergjithshem i RTV. Drejtor i ATSH.
Drejtor i Departamentit te Administrates Publike.
Ndihmes i Presidentit. Ndishmes i Kryeministrit.
Keshilltar i Zevendeskryeministrit. 61 710
Kryetar i Agjencise Kombetare te Energjise.
Kryetar i Keshillit Drejtues te Entit Rregullator te Telekomunikacioneve.
Zevendeskryetar i Komitetit te Zhvillimit te Turizmit.
Kryetar i Komitetit Shteror per Kultet.
Kryetar i Agjencise Kombetare te Mjedisit.
Zevendeskryetar, Sekretar Shkencor i Akademise se Shkencave.
B1 Grupi i pare i Drejtoreve te drejtorive ( departamenteve) ne varesi te Presidences, Keshillit te Ministrave, Kuvendit.
Drejtor Departamenti ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave, ne Kuvend.
Drejtor Departamenti ne ministri.
Drejtor i Pergjithshem ne Ministrine e Mbrojtjes
Keshilltar i Kryesise se Kuvendit. 56 870
Ndihmes i Zevendeskryeministrit.
Drejtor i pergjithshem i Burgjeve.
Kryetar i Keshillit te Qarkut.
Kryetar i Komitetit te Kthimit dhe Kompensimin te Pronave.
Kryeregjistrues i Zyres Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.
B2 Drejtor i Drejtorise se pergjithshme ne Ministri dhe ne varesi te ministrive.
Drejtor i Drejtorise se Protokollit te Shtetit ne Ministrine e Puneve te Jashtme
Drejtor i Drejtorise se Kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise
Drejtor ne Drejtorine e Perafrimit te Legjislacionit Shqiptar me ate te Bashkimit Europian ne Ministrine e Drejtesise.
Shef i Kabinetit te Ministrit.
Jurist ne Departamentin Juridik ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave dhe ne Kuvend.
Perfaqesuesi Ligjor prane organizmave nderkombetare per te Drejtat e Njeriut
Perfaqesuesi i Zyres se Minoriteteve
Inspektor i Kontroll-Bashkerendimit ne Departamentin e Kontrollit te Brendshem Administrativ ne Keshillin e Ministrave.
Ambasador .
Shef Kabineti ne Administraten e Keshillit Kombetar te Radios dhe Televizionit
Drejtor Departamenti ne Administraten e Keshillit Kombetar te Radios e Televizionit
B3 Grupi i dyte i Drejtoreve te Drejtorive ne varesi te Presidences, Keshillit te Ministrave, te Kuvendit
Drejtor Drejtorie ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave, ne Kuvend
Shef Protokolli ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave, ne Kuvend.
Keshilltar i Ministrit.
Keshilltar ne Komisionin Parlamentar .
Keshilltar ne Kuvend.
Zevendeskryetar i Bashkise se Tiranes.
Zevendesdrejtor i pergjithshem i RTSH.
Drejtor i Drejtorise se Inspektimit ne Ministrine e Drejtesise.
Drejtor i Radios se Jashtme. Drejtor i Radios se Brendshme.
Drejtor i Televizionit.
Zevendesdrejtor i pergjithshem i Burgjeve.
Kryetar i Keshillit te Rrethit Tirane .
Akademik
Drejtor i Drejtorise se Kontrollit ne Ministri.
Minister fuqiplote (ne sherbimin diplomatik).
Drejtor drejtorie ne ministri.
Kryetar bashkie i kategorise se pare . 45 980
B4 Kryetar i Keshillit ne rrethet e kategorise se pare 37 510
Kryetar i Keshillit ne rrethet e kategorise se pare
Kryetar i Njesise se bashkise ne Bashkine e Tiranes.
Sekretar i Pergjithshem i Prefektures.
Shef i Zyres se Pritjes se Popullit ne Presidence, ne Keshillin e
Ministrave, ne Kuvend.
Pergjegjes Sektori ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave, ne Kuvend. Drejtor i pergjithshem ne Bashkine e Tiranes .
Sekretar i pergjithshem i Bashkise se Tiranes.
Profesor. Drejtues kerkimesh. Kryeinspektor i Sherbimit te
Inspektoriatit te pergjithshem Financiar ne Ministrine e Financave. Inspektor ne Drejtorine e Kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise.
Inspektor ne Drejtorine e perafrimit te Legjislacionit Shqiptar me ate te Bashkimit Europian ne Ministrine e Drejtesise.
Inspektor i pergjithshem ne Ministrine e Mbrojtjes.
Zevendesdrejtor ne Drejtorine e Inspektimit dhe Kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise.
Zevendesdrejtor i grupit te pare te drejtorive (departamenteve) ne varesi te Presidences, te Keshillit te Ministrave, te Kuvendit.
Zevendesdrejtor i Drejtorive te pergjithshme ne varesi te ministrive. Zevendesdrejtor i ATSH.
Kryeinspektor i Inspektoriatit ne Ministrine e Pushtetit Lokal.
Keshilltar i Kryetarit te Komitetit te Zhvillimit te Turizmit.
Drejtor ne burgje dhe institucione riedukimi.
Drejtori i Institutit te Monumenteve te Kultures.
Drejtor i Bibliotekes Kombetare.
Drejtori i Muzeut Historik Kombetar .
Drejtori i Galerise Kombetare te Arteve.
Drejtor i Teatrit te Operas dhe Baletit.
Drejtor i Teatrit Kombetar .
Rektor .
Drejtor i Drejtorise se Kontrollit ne prefekture.
Pergjegjes sektori dhe pergjegjes i Zyres se Kontrollit ne Ministri. Minister Keshilltar (ne sherbimin diplomatik).
Drejtor Drejtorie ne Administraten e Keshillit Kombetar te Radios e Televizonit.
Zevendeskryeregjistrues i Zyres Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.
Zevendeskryetar i Komitetit te Kthimit dhe Kompesimit te Pronave. Zevendeskryetar i keshillit te qarkut.
B5 Kryetar i keshillit te rrethit te kategorise se dyte 31 460
Kryetar i bashkise se kategorise se dyte.
Asistent profesor. Mjeshter kerkimesh.
Drejtor i Drejtorise Teknike ne RTV.
Drejtor i Drejtorise Ekonomike ne RTV.
Zevendesdrejtor i Televizionit.
Zv/drejtor i Radios se Brendshme e te Jashtme.
President i Keshillit Kombetar te Urdherit te Mjekut.
Keshilltar i Kryetarit te Komisionit te Kthimit te pronave.
Inspektor ne Drejtorine e Inspektimit ne Ministrine e Drejtesise.
Inspektor ne Inspektoriatin e pergjithshem Financiar ne Ministrine e Financave.
Zedhenes i ministrit.
Zedhenes i Gjykates se Larte.
Zevendesdrejtor i grupit te dyte te drejtorive ne varesi te Presidences, te Keshillit te Ministrave, te Kuvendit.
Inspektor i Inspektoriatit ne Ministrine e Pushtetit Lokal.
Drejtor Drejtorie ne Komitetin e Zhvillimit te Turizmit.
Inspektor i kontrollit ne ministri.
Keshilltar (ne sherbimin diplomatik) .
Sekretar i keshillit te qarkut.
C1 Sekretar i Presidentit. Sekretar i Kryeministrit. Sekretar i Kryetarit te Kuvendit. 31 460
C2 Sekretar i Zevendeskryeministrit. Sekretar i zevendeskryetarit te Kuvendit.
Sekretar teknik ne Kabinetin e Presidentit, e Kryeministrit, Kryetarit te Kryesise se Kuvendit.
Redaktor, bibliograf, perkthyes, stenograf, asistent, inxhinier, inspektor , ekonomist, specialist ne Presidence, Keshillin e Ministrave, ne Kuvend.
Asistent i Inspektorit te Kontroll-Bashkerendimit ne Departamentin e Kontrollit te Brendshem Administrativ, ne Keshillin e Ministrave. Sekretar i Pare (ne sherbimin diplomatik).
Specialist ne Administraten e Keshillit Kombetar te Televizionit. 27 830
C3 Sekretar i ministrit. Sekretar i komisionit parlamentar.
Sekretar i Sekretarit te pergjithshem ne Presidence, ne Keshillin e Ministrave, ne Kuvend.
Pergjegjes Sektori ne Komitetin e Zhvillimit te Turizmit.
Sekretar i Kryetarit te Komitetit te Zhvillimit te Turizmit.
Sekretar i Dyte (ne sherbimin diplomatik) 24 200


Lidhja Nr. 2

KLASIFIKIMI I PAGAVE TE PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SE LARTE SHTETERORE, INSTITUCIONEVE QENDRORE DHE FUNKSIONAREVE NE PUSHTETIN LOKAL

A1 145 200
A2 133 100
A3 102 850
A4 96 800
A5 90 800
A6 84 700
A7 78 650
A8 72 600
A9 66 550
A10 64 350
A11 62 920
A12 61 710
B1 56 870
B2 54 450
B3 45 980
B4 37 510
B5, C1 31 460
C2 27 830
C3 24 200

Lidhja Nr. II

PAGA BAZE SIPAS KLASAVE

Nr. Klasa Paga baze mujore ne leke
1. I 7 018
2. II 7 260
3. III 7 590
4. IV 7 865
5. V 8 168
6. VI 8 470
7. VII 8 894
8. VIII 9 416
9. IX 9 862
10. X 10 164
11. XI 10 577
12. XII 12 029
13. XIII 14 350
14. XIV 17 111

Lidhja Nr. II/1

PAGA BAZE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT E SHENDETSISE

Nr. Klasa Paga baze mujore ne leke

1. I 7 018
2. II 7 260
3. III 7 590
4. IV 7 865
5. V 8 539
6. VI 8 855
7. VII 9 298
8. VIII 9 844
9. IX 10 310
10. X 10 626
11. XI 11 057
12. XII 12 575
13. XIII 15 002
14. XIV 17 888

Lidhja Nr. II/M

PAGA BAZE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT E MINISTRIVE, INSTITUCIONEVE TE TJERA QENDRORE, ATSH, PREFEKTURA DHE SHERBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR

Nr. Klasa Paga baze mujore ne leke

1. I 7 986
2. II 8 470
3. III 8 712
4. VI 9 416
5. V 10 285
6. VI 11 011
7. VII 12 463
8. VIII 14 784
9. IX 15 807
10. X 19 437

Lidhja II-1

NIVELET E PAGES SIPAS FUNKSIONEVE NE PRESSIDENCE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Presidenti ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A1
2. Sekretar i pergjithshem ne Presidence ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A7
3. Shef i Kabinetit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...A10
4. Keshilltar i Presidentit
Zedhenes i Presidentit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.A11
5 Ndihmes i Presidentit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...A12
6. Grupi i pare i drejtoreve te drejtorive (departamenteve)
ne varesi te Presidences
Drejtor departamenti ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B1
7. Jurist ne departamentin juridik ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B2
8. Grupi i dyte i drejtoreve te drejtorive ne varesi te
Presidences
Drejtor drejtorie.
Shef i protokollit dhe ceremonive ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B3
9. Shef i zyres se pritjes se popullit.
Pergjegjes sektori.
Zevendesdrejtor i Grupit te pare te Drejtorise
(Departamenteve) ne varesi te Presidences ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B4
10. Zevendesdrejtor i Grupit te dyte te Drejtorise
(Departamenteve) ne varesi te Presidences ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B5
11. Sekretar i Presidentit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.C1
12. Sekretar teknik ne Kabinetin e Presidentit. Redaktor,
bibliograf, perkthyes, stenograf, asistent, inxhinier,
inspektor, specialist ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿C2
13. Sekretar i Sekretarit te Pergjithshem ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿C3

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Pergjegjes arkivi.Pergjegjes administrate ¿¿¿¿¿¿¿¿¿.IX 4
2. Pergjegjes i Salles ne Kuvendin Popullor
Pergjegjes i teknikes se shumfishimit. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VIII 3
3. Arkivist. Llogaritar i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿VIII
4. Pergjegjes ofiçine ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...VII 1
5. Punonjes shtypshkronje,daktilografist, arketar,
dekorator, fonist, teknik mirembajtje,
Magazinier ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VII
6. Punetore te tjere. Shofer ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.V
7. Punetor pastrimi¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..III


Lidhja II-3
NIVELET E PAGES SIPAS FUNKSIONEVE NE KUVEND,

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Kryetar¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. A2
2. Zevendeskryetar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A3
3. Deputet ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.A5
4. Sekretar i pergjithshem ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A7
5. Shef i Kabinetit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A10
6. Keshilltar i Kryetarit
Zedhenes i Kryetarit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A11
7. Grupi i pare i drejtoreve te drejtorive ( departamenteve ) ne
varesi te Kuvendit.
Drejtor departamenti.
Keshilltar i Kryesise. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B1
8. Jurist ne departamentinjuridik¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...B2
9. Grupi i dyte i drejtoreve te drejtorive ne varesi te
Kuvendit.
Drejtor drejtorie.
Shef Protokolli.
Keshilltar i komisioneve parlamentare.
Keshilltar ne ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B3
Kuvend
10. Shef i zyres se pritjes se popullit
Pergjegjes sektori.
Zevendesdrejtor i grupit te pare te drejtorive
(departamenteve) ne varesi te Kuvendit ¿¿¿¿¿¿¿¿..B4
11. Zevendesdrejtor i grupit te dyte te drejtorive ne varesi te
Kuvendit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B5
12. Sekretar i Kryetarit. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..C1
13. Sekretar i zevendeskryetarit. Sekretar teknik ne kabinetin
e Kryetarit te Kryesise se Kuvendit. Redaktor, bibliograf ,
perkthyes, stenograf, asistent, inxhinier, inspektor ,
ekonomist, specialist ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..C2
14. Sekretar i Sekretarit te pergjithshem
Sekretar i Komisionit Parlamentar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..C3
Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Pergjegjes arkivi. Pergjegjes administrate ¿¿¿¿¿¿¿¿IX 4
Pergjegjes i Salles ne Kuvendin Popullor
2. Pergjegjes i teknikes se shumefishimit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VIII 3
3. Arkivist. Llogaritar i pare¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...VIII
4. Pergjegjes oficine. .¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VII
5. Punonjes shtypshkronje, daktilografist,arketar,
dekorator, fonist, teknik mirembajtje, magazinier¿¿¿¿¿¿VII
6. Punetore te tjere. Shofer ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...V
7. Punetore pastrimi ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..III

Lidhja 11-4

NIVELET E PAGES SIPAS FUNKSIONEVE NE KESHILLIN E MINISTRAVE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI


1. Kryeminister ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..A2
2. Zevendeskryeminister ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A3
3. Sekretar i pergjithshem ne Keshillin e Ministrave. ¿¿¿¿¿¿¿¿A7
4. Drejtor kabineti ne Keshillin e Ministrave. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A10
5. Keshilltar i Kryeministrit
Zedhenes i Kryeministrit
Drejtor i Departamentit te Kontrollit te Brendshem
Administrativ ne Keshillin e Ministrave ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A11
6. Drejtor i Administrates Publike
Ndihmes i Kryeministrit
Keshilltar i Zevendeskryeministrit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..A12
7. Grupi i pare i drejtoreve te drejtorive (departamenteve)
ne varesi te Keshillit te Ministrave
Drejtor departamenti ne Keshillin e Ministrave
Ndihmes i Zevendeskryeministrit¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B1
8. Jurist ne Departamentin Juridik ne Keshillin e Ministrave
Inspektor i Kontroll-Bashkerendimit ne Departamentin
e Kontrollit te Brendshem Administrativ, ne
Keshillin e Ministrave ¿¿¿¿¿..¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B2
9. Grupi i dyte i drejtoreve te drejtorive ne varesi te
Keshillit te Ministrave
Drejtor Drejtorie ne Keshillin e Ministrave
Shef Protokolli ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B3

10. Shef i Zyres se Pritjes se Popullit
Pergjegjes Sektori ne Keshillin e Ministrave
Zevendesdrejtor i grupit te pare te drejtorive
(departamenteve) ne varesi te Keshillit te Ministrave ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..B4
11. Zevendesdrejtor i grupit te dyte te drejtorive ne
varesi te Keshillit te Ministrave ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..B5
12. Sekretar i Kryeministrit¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ C1
13. Sekretar i Zevendeskryeministrit
Sekretar teknik ne Kabinetin e Kryeministrit
Redaktor, bibliograf, perkthyes, stenograf ,
asistent, inxhinier, inspektor, ekonomist, specialist
Asistent i Inspektorit te Kontroll-Bashkerendimit
ne Departamentin e Kontrollit te Brendshem
Administrativ ne Keshi1lin e Ministrave¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ C2
14. Sekretar i Sekretarit te Pergjithshem ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..C3

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages

Klasa Shtese per
funksion
(grupi)

1. Pergjegjes arkivi.Pergjegjes administrate¿¿¿¿.. IX 4
2. Pergjegjes i teknikes se shurnefishimit¿¿¿¿¿..VIII 3
3. Arkivist. Llogaritar i pare¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..VIII
4. Pergjegjes ofiçine¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VII 1
5. Punonjes shtypshkronje, daktilografist,
arketar, dekorator, fonist, teknik mirembajtje,
magazinier¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿VII
6. Punetore te tjere, shofer¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿V
7. Punetor pastrimi ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...III

Lidhja II-4/1

DREJTORI TE PERGJITHSHME DHE INSTITUCIONE QENDRORE NE VARESI TE KESHILLIT TE MINISTRAVE
Grupi i I-re Drejtor i pergjithshem Zevendesdrejtor i Pergjithshem
B1 B4
1. Kryetar i Komitetit te Kthimit dhe
Kompensimit te Pronave
2. Drejtor i Pergjithshem i Rezervave te Shtetit
3. Drejtor i Agjencise Kombetare te Privatizimit
4 Kryeregjistrues i Zyres Qendrore te
Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
5. Drejtor i Drejtorise Kombetare te Metrokalibrimit
6. Drejtor i pergjithshem i Arkivit te Shtetit
7. Drejtor i pergjithshem i Institutit te Integrimit te perndjekurve.
8. Drejtor i pergjithshem i Instat-tit

Grupi i II-te B3 B5

1.Kryetar i Entit Kombetar i Administrimit te Zonave te Lira
2.Kryetar i Komitetit Shqiptar te Biresimeve
3.Drejtor i Njesise se Implementimit te Projektit Mobil
4.Kryetar i Qendres se Nxitjes se Investimeve te Huaja
5. Drejtor i Agjencise se Prokurimit Publik
6.Drejtor i Drejtorise se Standardeve dhe Cilesise

Lidhja II-4/2

NIVELET E PAGES PER PUNONJESIT E AGJENCISE KOMBETARE TE PRIVATIZIMIT

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1.Drejtor i pergjithshem
2. Zevendesdrejtor

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per
Funksion
(grupi)

1. Pergjegjes sektori.Pergjegjes Administrate X 6
2. Inspektor IX

Shenim: Per punonjesit e tjere zbatohen pagat sipas lidhjes II-5 "Pagat mujore dhe renditja e detyrave sipas klasave per punonjesit e ministrive dhe institucioneve te tjera qendrore"., te ketij vendimi.

Lidhja II-4/3
NIVELET E PAGES PER PUNONJESIT E KOMITETIT TE KTHIMIT DHE
KOMPENSIMIT TE PRONAVE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Kryetari B1
2. Zevendeskryetari B4
3. Keshilltar i Kryetarit B5
Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Sekretar i Kryetarit VII
Shenim: Per punponjesit e tjere zbatohen pagat sipas lidhjes II-4 "Pagat mujore dhe renditja e detyrave sipas klasave per punonjesit e Keshillit te Ministrave" .
Lidhja II-4/5
NIVELET E PAGES PER PUNONJESIT E DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE REZERVAVE SHTETIT

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Drejtor i Pergjithshem B1
2. Zevendesdrejtor B4
I
Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per
funksion
(grupi)

1. Drejtor drejtorie X 6
2. Shef sektori IX 5
3. Specialist i pare VIII
4. Specialist i dyte VII
5. Pergjegjes administrate VI 1
6. Sekretar i drejtorit. Kryellogaritar VI
7. Arkivist V-VI
8. Llogaritar i pare V
9. Daktilografist. Sekretar III
10. Shofer II
Shenim: Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera te perdoret lidhja III-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjitha sektoret" dhe paga te caktohet sipas lidhjes II/M.

Lidhja 11-4/7

NIVELET E PAGES PER PUNONJESIT E KOMITETIT SHQIPTAR TE BIRESIMEVE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Kryetar B3
2. Keshilltar Juridik B4NR. EMERTIMI I PUNONJESIT

1. Specialist Niveli i Pages
2. Sekretar i Kryetarit Klasa . Shtese per 3. Shofer i Kryetarit funksion
(grupi)

Lidhja 11-5
NIVELI I PAGAVE PER PUNONJESIT E MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TE TJERA QENDRORE

Nr. EMERTIMI

1. Minister
Kryetar i Akademise se Shkencave ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..A4
2. Kancelar ne Gjykaten e Larte ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A7
3. Zevendesminister . ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.A10
4. Kryetar i Komisionit Shteteror per Kontrolin e Figurave te Zyrtareve
Drejtor i pergjithshem i Radio- Televizionit Shqiptar Drejtor i ATSH
Kryetar i Agjencise Kombetare te Energjise
Kryetar i Keshillit Drejtues te Entit Rregullator te Telekomunik.
Kryetar i Agjencise Kombetare te Mjedisit
Sekretar i pergjithshem ne ministri ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..A12
5. Drejtor departamenti ne ministri ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B1
6. Drejtor i Drejtorise se pergjithshme ne Ministri, dhe ne varesi te
ministrive
Drejtor i Drejtorise se Protokollit te Shtetit ne Ministrine e puneve te Jashtme
Drejtor i Drejtorise se Kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise
Drejtor i Drejtorise se perafrimit te Legjislacionit Shqiptar me ate te Bashkimit Evropian ne Ministrine e Drejtesise
Shef i kabinetit te ministrit
Anetar i Keshillit Drejtues te Entit Regull. te Telekomunikacionit¿¿¿¿¿.. B2
7. Keshilltar i ministrit
Keshilltar Juridik ne Gjykaten e Larte
Drejtor i Drejtorise se Inspektimit ne Ministrine e Drejtesise
Drejtor i Drejtorise se Kontrollit ne Ministri
Drejtor drejtorie ne ministri ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B3
8. Kryeinspektor i Inspektoriatit te pergjithshem Financiar ne
Ministrine e Financave
Zevendesdrejtor ne Drejtorine e Inspektimit dhe Kodifikimit ne
Ministrine e Drejtesise
Inspektor ne Drejtorine e Kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise
Inspektor ne Drejtorine e perafrimit te Legjislacionit Shqiptar me ate te
Bashkimit Europian ne Ministrine e Drejtesise
Kryeinspektor i Inspektoriatit ne Ministrine e Pushtetit Lokal
Zevendesdrejtor i Drejtorive te pergjithshme ne varesi te ministrive
Zevendesdrejtor i A TSH
Drejtor i drejtorise se kontrollit ne prefekture, pergjegjes sektori dhe
Pergjegjes i Zyres se Kontrollit, ne ministri ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B4
9. Drejtor i Drejtorise teknike ne RTV
Drejtor i Drejtorise ekonomike ne RTV
President i Keshillit Kombetar te Urdherit te Mjekut
Inspektor ne Drejtorine e Inspektimit ne Ministrine e Drejtesise
Inspektor ne Inspektoriatin e pergjithshem Financiar ne Ministrine e Financave
zedhenes i ministrit
zedhenes i Gjykates se Larte
Inspektor i Kontrollit ne ministri ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B5
10. Inspektor i Kontrollit ne drejtorite e kontrollit ne prefektura. ¿¿¿¿¿¿C2
11. Sekretar i ministrit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..C3


Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
12. Drejtor i Drejtorise. Sekretar i komisionit te
kualifikimit shkencor ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..X 6
13. Shef sektori. Kryetar dege ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿IX 5
14. Pergjegjes zyre ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.IX 3
15. Sekretar i Keshillit Kombetar te Urdherit te Mjekut.
Sekretar i Keshilit Kombetar te Punes
Kryesekretar i Shkolles se Magjistratures. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..X
16. Specialist i pare. Inspektor i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..VIII
17. Specialist i dyte. Inspektor i dyte ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..VII
18. pergjegjes administrate ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VI 1
19. Sekretar i zevendesministrave dhe i
titullareve te tjere te klasifikimit A12 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VII
20. Kryellogaritar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Sekretar i Zv/Prokurorit te Pergjithshem ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿VI
21. Perkthyes
Referent ligjshmerie ne Gjykaten e
Kasacionit ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿VI
22. Arkivist ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.VI-VII
23. Pergjegjes oficine dhe transporti ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿V 1
24. Llogaritar i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.V
25. Operator i terminaleve ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...V
26. Shofer ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿IV
27. Magazinier
Llogaritar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿IV
28. Daktilografiste
Sekretare. Shaptilografiste
Fotokopjuese
Arketar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..IV
29. Punetor ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..II-IV
30. Nepunes informacioni ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.II
31. Portier, pastrues, korrier ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..I

EMERTIME TE TJERA PER PUNONJESIT E MINISTRISE SE PUNEVE TE JASHTME (Me grada diplomatike)

Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Ambasador ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B2
2. Minister Fuqiplote¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...B3
3. Minister Keshilltar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B4
4. Keshilltar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿B5
5. Sekretar i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿C2
6. Sekretar i dyte ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿C3
7. Sekretar i trete ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿IX
8. Atashe VIII
9. Shifrant VI
10 Korrier diplomatik,shpemdares IV
shifre,spedicioner
11 Kafaz i salloneve te pritjes II

EMERTIME TE T JERA PER MINISTRITE USHTARAKE

1. Drejtor i Pergjithshem ne Ministrine e Mbrojtjes B1
2. Shef i Kabinetit B2
3. Inspektor i Pergjithshem B4

EMERTIME TE TJERA PER PUNONJESIT E GJYKATES SE LARTE

Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
1. Kryesekretar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿X
2. Kryereferent. Sekretar i Kryetarit IX
3. Referent VII
4. Sekretar . VI
5. Mbikeqyres i salles se gjyqit V

EMERTIME TE TJERA PER PUNONJESIT E GJYKATES KUSHTETUESE

Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Kryesekretar dhe sekretar seance IX
2. Sekretar i Kryetarit VIII
3. Sekretare dhe indeksuese e legjislacionit. VI

EMERTIME TE TJERA PER PUNONJESIT E MINISTRISE SE DREJTESISE

Nr EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

1. Drejtor i Pergjithshem i Burgjeve B1
2. Zevendesdrejtor i Pergjithshem i Burgjeve B3

Lidhja II 5/1

DREJTORI TE PERGJITHSHME NE VARESI TE MINISTRIVE

Grupi i I-re Drejtor i pergjithshem Zevendesdrejtor i
Pergjithshem
B2 B4
1.Drejtori i Pergjithshem Inspektoriatit Shteteror te Punes
2. Drejtor i Pergjithshem i Administrates se Ndihmes dhe Sherbimeve Sociale
3. Drejtor i Sherbimit Kombetar te Punes
4. Kryetar i Qendres Kombetare te Kinematografise
5. Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme te Rrugeve
6. Drejtor i pergjithshem Aviacionit Civil


NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E AKADEMISE SE SHKENCAVE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar A4
2. Zevendeskryetar A12
3. Sekretar Shkencor A12

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per
Funksion
(grupi)

4. Sekretar shkencor seksioni. Pergjegjes sektori X 6
5. Kryetar dege IX 2
6. Kerkues X
7. Specialist. VII
8. Pergjegjes administrate VI 1
9. Redaktor VI
10. Perkthyes VI
11. Pergjegjes ofiçine V 1
12. Sekretar i kryetarit VI
13. Arkivist I-VI
14. Drejtor i Bibliotekes Shkencore VII 2
15. Pergjegjes sektori ne Biblioteken Shkencore. VI 1
16. Bibliograf, klasifikator VI
17. Bibliotekar IV-V
18. Shofer . II-III
19. Arketar, daktilografist III
20. Portier, pastrues, korrier I
21. Llogaritar i pare. Ekonomist V

Shenim: Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera te perdoret lidhja 111-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe paga te caktohet sipas lidhjes II/M

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE ARKIVAVE TE SHTETIT

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

I. DREJTORIA
1. Drejtor i Pergjithshem. Bl


Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Page
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

3. Inspektor i Pergjithshem X
4. Drejtor i drejtorise se sherbimeve X
administrative dhe personelit 6
5. Specialist VII-VIII
6. K/llogaritar VI
7. Teknik i mesem me specialitete te ndryshme IV
8. Daktilografist III
9. Shofer i drejtorit IV

II. ARKIVI SHTETEROR QENDROR

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion (grupi)

1. Zv/drejtor X 6
2. Shef departamenti IX 5
3. Shef seksioni VIII 4
4. Arkivist i pare VIII
5. Arkivist i dyte VII
6. Administrator dokumentesh VI
7. Inxhinier VII
8. Laborant (mikrofilmues, restaurues,fotograf) V-VI

Shenim: Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera te perdoret lidhja III-5/37 "Renditja e detyrave si klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe paga te caktohet sipas lidhjes II/M

Lidhja II-10

PAGA MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT E AGJENSISE TELEGRAFIKE SHQIPTARE

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion (grupi)
Emertime te tjera
1. Pergjegjes turni VII 2
2. Inxhinier VII
3. Teknik aparaturash IV-V
4. Radio-foto-teletajp IV
5. Punetore te shtypit III-IV
6. Laborant IV

Shenim: Per punonjesit e tjere te zbatohet lidhja II-5 "Pagat mujore dhe renditja e detyrave sipas klasave per punonjesit e ministrive dhe institucioneve te tjera qendrore", te ketij vendimi.


Lidhja II-11
NIVELI I PAGES PER DREJTUESIT E INSTITUCIONEVE NE VARESI TE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE RTV
Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Drejtor i Televizionit. Drejtor i Radios se Brendshme.
Drejtor i Radios se Jashtme. B3
2. Zevendesdrejtor i Televizionit. Zevendesdrejtor i Radios
se Brendshme. Zevendesdrejtor i Radios se Jashtme. B5

Lidhja II-12

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E PREFEKTURES

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI

1. Prefekt i Tiranes A9
2. Prefekt A12
3. Sekretar i Pergjithshem i Prefektures B4

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)

4. Sekretar i Prefektit VI
5. pergjegjes zyre IX 3
6. Inspektor i pare VIII
7. Inspektor i dyte VII
8. pergjegjes administrate VI 1
9. Arkivist V-VI

Shenim: 1. Inspektori i rendit dhe i ushtrise te paguhet si gjithe ushtaraket e tjere.
2. Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera te perdoret lidhja III-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe paga te (caktohet sipas lidhjes II/M
3. Pagat sipas klasave lidhja II/M per sekretaret e pergjithshem te dhomave te tregtise dhe industrise te jene:
- Ne Bashkimin Kombetar te Dhomave te Tregtise dhe Industrise¿¿¿. klasa IX
- Ne rrethet e kategonse se pare¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿klasa VIII
- Ne rrethet e tjera ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿klasa VII

Lidhja II-13

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E QENDRES SHQIPTARE TE NXITJES SE INVESTIMEVE TE HUAJA

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetari B3
2. Zevendeskryetari B5

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion (grupi)
3. Pergjegjes sektori X 6
4. Specialist IX
5. Sekretar-perkthyes VI

Shenim: per punonjesit e tjere zbatohen pagat sipas lidhjes II-5 "pagat mujore dhe renditja e detyrave klasave per punonjesit e ministrive dhe institucioneve te tjera qendore", te ketij vendimi.

Lidhja II-14

NlVELI I P AGAVE PER PUNONJESIT E AGJENCISE KOMBETARE TE ENERGJISE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetari B12
2. Zevendeskryetari B4

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
3. Shef sektori. Sekretar shkencor X 6
4. Specialist i pare VIII
5. Specialist i dyte VII
6. Pergjegjes i administrates dhe personelit VI 1
7. Sekretar i Kryetarit. perkthyes VI
8. Arkiviste V-VI
9. Arketar, daktilografiste, fotokopjuese III
10. Magazinier III
11. Shofer II-III
12. Pastruese I

Lidhja II-15

NIVELI I P AGAVE PER PUNONJESIT E AGJENSISE SE PROKURIMIT PUBLIK

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Drejtor B3

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
2. Pergjegjes sektori X 6
3. Specialist IX
4. Operator Terminali V
5. Arkiviste, sekretare VII
6. Shofer IV

Lidhja II-16

NIVELI I PAGAVE PER PUNONJESIT E QENDRES KOMBETARE TE KINEMATOGRAFISE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar B2
2. Drejtor ekzekutiv B3

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
3. Shef Sektori¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.IX 5
4. Specialist i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..VIII
5. Specialist i dyte ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..VII
6. Llogaritar i pare ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.V
7. Shofer ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.IV

Shenim: Nese del e nevojshme te kete emertesa te tjera, perdoret lidhja III-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe pagat te caktohen sipas lidhjes II/M.

Lidhja II-17

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E BASHKISESE TIRANES

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿A9
2. Zevendeskryetar ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.B3
3. Sekretar i Keshillit. Drejtor i Pergjithshem. ¿..B4

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
4. Drejtor drejtorie X 6
5. Keshilltar i Kryetarit X
6. Pergjegjes sektori, Administrator i njesise IX 5
administrative
7. Pergjegjes zyre VIII 4
8. Specialist i pare VIII
9. Specialist i dyte VII
10. Arkivist V-VI
11. Sekretar i Kryetarit te Bashkise. Sekretar i
Kryetarit te Keshillit Bashkiak VI
12. Shofer, daktilografist IV
13. Punetor II-IV
14. Pastrues, portier, korrier I
15. Supervizor VIII

PER NJESITE BASHKIAKE TE TIRANES

1. Kryetar u Njesise Bashkiake te Tiranes¿¿¿¿¿¿¿¿B4
2. Pagat e administrates se njesive Bashkiake te Tiranes njehsohen me ato te punonjesve te bashkive te kategorise se pare.
Shenim: Ne rast se eshte e domosdoshme te kete emertesate tjera ato vendosen sipas lidhjes III-5/37 "Renditja e detyrave sipas klasave per profesione te njejta ne te gjithe sektoret" dhe paga caktohet sipas lidhjes II/M, te ketij vendimi.

Lidhja II-18

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E KESHILLAVE TE RRETHEVE DHE BASHKIVE

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar i Keshillit te Rrethit Tirane B3
2. Kryetar i keshillit ne rrethet e kategorise se pare
Kryetar i bashkise se kategorise se pare B4
3. Kryetar i keshillit te rrethit te kategorise se dyte
Kryetar i bashkise se kategorise se dyte B5

Lidhja II-19

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E SHERBIMIT GJEOLOGJIK SHQIPTAR

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Drejtori i pergjithshem B2
2. Zevendesdrejtor i pergjithshem B4

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
1. Drejtor Departamenti ne Drejtorine e Pergjithshme
Drejtor ne Institutin e Kerkimeve Gjeologjike
Drejtor ne Qendren e Punimeve Gjeologjike X 6
2. Zv/drejtor ne Institutin, k/inxh. ne Qendren e
Punimeve Gjeologjike, Drejtor Departamenti ne
Institut, Drejtor i Departarnentit te , Gjeofizikes te
Hidrogjeologjise, te Gjeokimise-Gjeoambientit dhe
Gjeologjise Inxhinierike, te Analizes se Lendeve te
Para Minerale, te Punimeve Topografike, shef
sektori ne Drejtorine e pergjithshme X 5
3. Drejtor i Deges Rajonale, pergjegjes i Arkivit Qendror
te Gjeologjise, pergjegjes i Muzeut te Shkencave te Tokes X 4
4. Pergjegjes Sektori ne njesine Kerkimore
Aplikative X 1
5. Drejtues Teknik, drejtues projekti ne njesite
Kerkimore-Aplikative, specialist ne
Drejtorine e pergjithshme IX-X
6. Inxhinier i specialiteteve te Gjeologjise
specialiteteve te ndryshme, financier,
ekonomist revizor, jurist, fizikant,
informaticien, arkivist, punonjes biblioteke,
punonjes muzeu, perkthyes, protokollues.
7. Teknik gjeolog, teknik i specialiteteve te
ndryshme, laburant, operator, ekonomist
llogantar, perpunues dokumentacioni,
kompjuterist, heliografist, disenjator, kopist,
arketar, magazinier, arkivist, punonjes biblioteke,
punonjes muzeu III-VII
8. Punetor (mjeshter shpimi, sondist, minator,
armator, mekanik, motorrist, elektricist, i tornitor,
saldator, axhustator, llamarinist, shofer, nd/sondist,
nd/sondist, nd/minator.
nd/armator, marangoz, murator, roje me
arme, roje, pastrues, punetor i thjeshte I-VII

Lidhja nr.II-20

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E KOMITETIT TE ZHVILLIMIT TE TURIZMIT

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar A6
2. Zevendeskryetar A12
3. Keshilltar i Kryetarit B4
4. Drejtor drejtorie B5
5. Pergjegjes sektori. Sekretare e Kryetarit C3

Nr. EMERTIMI I PUNONJESIT Niveli i Pages
Klasa Shtese per funksion
(grupi)
1. Specialist X
2. Specialist IX
3. Arkivist VIII
4. Magazinier,arketar,teknik mirembajtje VII
5. Punetor te tjere. Shofere V
Lidhja nr. II-21

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E ADMINISTRATES SE KESHILLIT KOMBETAR TE RADIOS E TELEVIZIONIT

Nr. EMERTlMI KLASIFIKIMI
1. Shef Kabineti B2
2. Drejtor Departamenti B2
3. Drejtor Drejtorie B4
4. Specialist C2

Shenim: Per punonjesit e tjere zbatohen pagat sipas Lidhjes II-5 "Niveli i pages per punonjesit e ministrive dhe institucioneve te tjera qendrore", te ketij vendimi.

Lidhja II-22

NIVELI I PAGES PER PUNONJESIT E KESHILLAVE TE QARQEVE,

Nr. EMERTIMI KLASIFIKIMI
1. Kryetar i keshillit te qarkut B1
2. Zevendeskryetar i keshillit te qarkut B4
3. Sekretar i keshillit te qarkut B5

Shfleto artikuj te tjere per: PAGA
Postuar nga: admin
ikub #:
12210001