Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 393
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 03.09.1992
Data e aprovimit te Aktit: 03.09.1992
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: I pa percaktuar
Pershkrimi i Aktit: Pagat mujore te titullareve ne organet e larta shteterore, institucionet tjera qendrore dhe pagat e personave te tjere te barazuar me ta, jane sipas lidhjes nr.I qe i bashkengjitet ketij ketij vendimi.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për një ndryshim në vendimin nr. 393, datë 03.09.1992, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
Akte te ngjashem
1 Për rritjen e pagave të punonjësve.
2 Për disa ndryshime në vendimin nr. 393, datë 03.09.1992, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
3 Për një ndryshim në vendimin nr. 393, datë 03.09.1992, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
4 Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 393, datë 03.09.1992, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
5 Për një shtesë në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 393, datë 03.09.1992 "Për pagat e punonjësve në institucionet buxhetore".
6 Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 393, datë 03.09.1992 "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
7 Për një ndryshim në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 393, datë 03.09.1992 "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
8 Për një ndryshim në vendimin nr. 393, datë 03.09.1992, të Këshillit të Ministrave, "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore".
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
Keshilli i Ministrave

VENDIM
Nr.393 date 3.9.1992

PER
PAGAT E PUNONJESVE TE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Ne zbatim te neneve 2 dhe 6 te ligjit nr.7583, date 13.7.1992
"Per kompetencat per caktimin e pagave te punes", Keshilli i
Ministrave

V E N D O S I :

1. Pagat mujore te titullareve ne organet e larta shteterore,
institucionet tjera qendrore dhe pagat e personave te tjere te
barazuar me ta, jane sipas lidhjes nr.I qe i bashkengjitet ketij
ketij vendimi.
2. Numri i klasave, madhesia e pages baze mujore dhe shtesat
mbi page per funksion sipas grupeve per punonjesit e aparateve te
organeve te larta shteterore, te institucioneve te tjera qendrore,
te organeve te pushtetit lokal dhe te institucioneve buxhetore e
pjeserisht buxhetore ne vartesi te ministrive e institucioneve te
tjera qendrore jane perkatesisht sipas lidhjeve nr.II dhe II-A qe
i bashkengjiten ketij vendimi.
3. Pagat mujore te punonjesve te Presidences, te Gjykates
Kushtetuese, te Kuvendit Popullor, te Keshillit te Ministrave, te
ministrive e te institucioneve te tjera qendrore jane perkatesisht
sipas lidhjeve nr.II-1, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9,
II-10, II-11, II-12 qe i bashkengjiten ketij vendimi.
4. Pagat mujore te punonjesve te organeve te pushtetit lokal,
te institucioneve buxhetore e pjeserisht buxhetore ne vartesi te
minsitrive e te institucioneve te tjera qendrore caktohen ne baze
te numrit te klasave, madhesise se pages baze dhe shteses mbi page,
sipas lidhjeve nr.II dhe II-A qe i bashkengjiten ketij vendimi.
Ministri i Financave dhe i Ekonomise me titullaret e
ministrive e te institucioneve te tjera qendrore caktojne emertimet
e detyrave sipas klasave dhe shtesen per funksion sipas grupeve
per punonjesit e sistemitt e tyre.
Ministri i Financave dhe i Ekonomise cakton emertimet e
detyrave sipas klasave dhe shtesen per funksion sipas grupit per
punonjesit e keshillave te rretheve, bashkive e te komunave si dhe
emertimt per detyra te thjeshta te zbatueshme per gjithe sektoret.
5. Punonjesve qe marrin pagat sipas klasave te miratuara ne
lidhjen nr.III te ketij vendimi,pas cdo vit pune, u jepet shtese
per vjetersi ne pune 1 per qind mbi pagen baze mujore, por jo me
shume se 25 per qind. Per llogaritjen e kesaj shtese njihet
vjetersia e pergjithshme ne pune.
6. Titullaret e ministrive e te institucioneve te tjera
qendrore, te organeve te pushtetit lokal, te institucioneve
buxhetore e pjeserisht buxhetore, mbi bazen e pagave te caktuara ne
piken 4 te ketij vendimi, caktojne pagat baze mujore dhe shtesat
mbi page per punonjesit e tyre perkatesisht sipas emertesave.
7. Per pune te veshtira te demshme per shendetin punonjesve
jepen shtesa mbi pagen baze mujore ne massen qe vijon:
- Ne shkallen e pare te veshtiresise e demshmerise deri 5 %
- " dyte " " 5 " 10 %
- " trete " " 10 " 15 %
- " katert " " 15 " 20
Ministria e Financave dhe e Ekonomise me Ministrine e
Shendetesise dhe te Mbrojtjes se Mjedisit percasktjne kriteret per
ndarjen e punes sipas shkalleve te veshtiresise e demshmerise.
Punedhenesit, ne bashkepunim me drejtorite e shendetit
publik, ose me drejtorite e higjienes e te epidemiologjise ne
rrehte, mbi bazen e kritereve per dhenien e shteses mbi pagen baze
per pune te veshtira e te demshme per shendetin, caktojne vendet e
punes dhe profesionet ku punonjesit do te perfitojne shtesat e
mesiperme.
Keto shtesa u rekomandohen edhe punonjesve te tjere te
ndermarrjeve e institucioneve jobuxhetore shteterore dhe private.
8. Mjeket qe jane anetare te KEMP-it (KOmisioinit te
Ekspertimit Mjeko-Punetor) epror dhe KEMP-it ne rrethe, per punen
qe bejne te marrin shperblim ne masen:
a) Per KEMP-in epror dhe per KEMP-et e rreheve te katefgorise
se pare, kryetari 350 leke ne muaj dhe anetaret 300 leke ne muaj.
b) per rrethet e tjera, kryetaret 300 leke dhe anetaret 250
leke ne muaj.
9. Punonjesve, per kryerjen e sherbimit te rojes, te
gatishmerise dhe te urgjences ne institucionet shendetesore dhe
punonjesve te repartit inspektim-shpetimit ne miniera u jepet
shperblim si me poshte:
a) Mjekeve qe kryejne sherbimin e rojes 24 ore pa nderprerje
ne institucionet shendetesore u jepet per cdo sherbim roje nje
sherblim 10 deri ne 20 per qind te pages baze mujore. ne raste te
vecanta kete shperblim e perfitojne edhe laborantet, kur eshte e
nevojshme te kryejne sherbim 24 ore.
b) Mjekut te qendrave shendetesore ose te qyteteve te vogla,
te ngarkuar per te siguruar gatishmerine e sherbimit shendetesor
gjate 24 oreve, si dhe mjekut, infermierit e shoferit te urgjences
se rrethit(qe eshte i organizuar dhe funksionon si i tille) dhe
punonjesit e repartit te inspektim-shpetimit ne mijiera, per kohen
qe qendrojne ne gatishmeri, u jepet nje shperblim deri ne 15 per
qind te pages se tyre mujore.
c) Mjekeve dhe ndihmesve te tyre, kur per raste urgjente
thirren pasdite ose naten nga mjeku i rojes se spitalit per veprime
diagnostikuese e mjekuese, unjepet nje shperblim si me poshte:
- Per konsultime per raste urgjente, pavaresisht nga numri i
te semureve qe konsultohen ose kohezgjatja e veprimit mjekues a
diagnostikues, u jepet nje shperblim per cdo rast, por keto
shperblime te mos jene me shume se 20 per qind te pages baze per
cdo muaj.
- Kur thirren pasdite ose naten ne raste urgjente per
nderhyrje kirurgjikale, u jepet nje shperblim per cdo rast, por
keto shperblime te mos jene me shume se 30 per qind te pages baze
per cdo muaj.
ç) Ministria e Shendetesise per shtesat mbi page qe permenden
ne shkronjat "a", "b", "c" cakton kriteret, rregullat dhe vendet e
punes per dhenien e shperblimit.
10. Mesuesit, mjeket dhe personeli i mesem mjekesor qe punojne
larg vendbanimit te tyre, marrin nje shtese mbi pagen mujore si
vijon:
a) Kur punojne brenda rrethit te tyre, por larg vendbanimit,
dhe kthehen brenda dites ne vendbanimin e tyre, deri ne 10 per qind
shtese, kurse kur nuk kthehen ne vendbanimin e tyre brenda dites,
deri ne 30 per qind shtese.
b) Kur emerohen jashte rrethit te tyre, me afat kthimi:
- Ne rrethet Puke, Tropoje, Kukes, Has,Malesi e Madhe, Diber,
Bulqize, deri ne 40 per qind, kur punojne ne qytet e ne qendren e
rrethit dhe deri ne 50 per qind, kur punojne jashte qytetit e
qendres se rrethe.
- Ne rrethet Mat, Mirdite,, Gramsh. Librazhd deri ne 30 per
qind, kur punojne ne qytet dhe ne qendren e rrethit, dhe deri ne 40
per qind, kur punojne jashte qytetit e qendres se rrethit.
- Ne rrethet e tjera deri ne 20 per qind, kur punojne ne qytet
e ne qendren e rrethit, dhe deri ne 30 per qind, kur punojne jashte
qytetit e qendres se rrethit.
Ministria e Arsimit de Ministria e Shendetesise dhe e
Mbrojtjes se Mjedisit leshojne udhezim per dhenien e ketyre
shtesave.
11. Punonjesit e jashtem qe japin mesim ne shkollat e larta, per
cdo ore mesimore marrin 30 leke. Kur oret behen brenda kohes
normale te punes, punonjesi paguhet deri ne 6 ore ne jave.
12. Punonjesit e jashtem inxhiniere, ekonomiste, agronome, etj. qe
japin mesim ne shkollat e mesme, ne shkollat e uleta profesionale
dhe ne kurset e ndryshme (me perjashtim te kurseve qe ndrohen
prane shkollave te larta, Institutit Pedagogjik dhe drejtorise se
kuaklifikimit te kuadrit te arsimit), per cdo ore mesim paguhen me
18 leke. Per oret qe bejne brenda koher normale te punes, paguhen
deri ne 6 ore ne jave.
13. Punonjesit e institucioneve e te organizatave ekonomike
qendrore e joqendrore, per te cilet behet fjale ne piken 12, per
mesimet qe japin brenda kohes normale te punes ne kurset e
kualifikimit qe organizohen nga institucionet e tyre perkatese, nuk
shperblehen, kur oret e mesimit jane te barabarte me normen e
arsimtarit peer te njejten lende. Per oret suplementare paguhen
sipas pikes 12.
14. Kuadri drejtues dhe instruktor efektiv ne kurset e
ndryshme, me perjashtim te kurseve qe ngrihen prane shkollave te
larta, trajtophen per efekt page si drejtuesit dhe mesuesit e
shkollave te mesme.
14. Kuadri drejtues ne shkolat e uleta prifesionale trajtohet per
efejkt page si drejtuesit e shkollave te mesme.
16. Punonjesit mesimore qe per nevoja te procesit mesimor
japin ore mesimi mbi normen mesimore vjetore (te lejuar me
dispozite)paguhen per cdo ore mesimore ne shkollat e larta 30 leke,
ne shkollat e mesme 18 leke dhe ne shkollat 8 vjecare 15 leke.
17,. Punonjesve qe kane tituj shkencore, u jepet nje shperblim
mujor si vijon:
a) Profesori 350 leke
b) Docenti, bashkepunetori i vjeter shkencor 230 leke.
Vendet e punes qe kerkojne punonjes me titull shkencor,
caktohen nga ministrat perkates.
18. Punonjesit e radiostacioneve te zonave te thella marrin
nje shtese mbi pagen baze mujore deri ne 15 per qind. Masa e
shteses per cdo radiostacion caktohet nga Drejtoria e Pergjithshme
e RTV, ne bashkepunim me Ministrine e Financave dhe te Ekonomise.
19. Punonjesve civile qe punojne ne sistemin e ushtrise u
jepet deri 20 per qind shtese mbi pagen baze mujore, ne raste te
vecanta dhe kur puna e tyre lidhet me gadishmerine ushtarake.
Ministrite perkatese caktojne masen e shteses per cdo vend
pune.
10. Shtesa per funksion sipas lidhjes nr.II-A qe i
bashkengjitet ketij vendimi, perjashtimisht per vitin 1992, te
jepet per te gjitha rastet brenda kufinjve 5 deri 15 per qind,
kurse per drejtuesit e kontrollit te shtetit te jepet sipas
kufinjve te caktuar ne lidhjen perkatese.
21. Sistemi i pagave, i miratuar me kete vendim, hyn ne fuqi
si vijon:
- Per punonjesit e gjykatave e te prokurorive ne rrethe,
punonjesit e shendetesise, te arsimit, te degeve te kontrollit te
shtetit dhe te degeve e zyrave te tatimeve e taksave ne rrethe ne
daten 1 shtator 1992.
- Per punonjesit e ndermarrjeve te sherbimit komunal me 15
shtator 1992.
- Per punonjesit e organeve te larta shteterore, te
institucioneve te tjera qendrore, te organeve te pushtetit lokal,
si dhe gjithe punonjesit e institucioneve qe nuk permenden me
siper, ne daten 1 tetor 1992.
22. Tabelat e pagave te punonjesve, te miratuara ne vitin
1967, ndryshuar me V.K.M. nr.52, date 21.2.1976 "Per uljen e pagave
te larta dhe mbi disa masa te tjera per problemet e puner dhe te
pagave", si dhe cdo dispozite tjeter qe bie ne kundershtim me kete
vendim, shfuqizohen.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI


Lidhja nr.I
PAGAT E TITULLAREVE TE ORGANEVE TE LARTA SHTETERORE,INSTITUCIONVE
TE TJERA QENDRORE DHE PERSONAVE TE NJE RANGU ME TA

ne leke
1.Presidenti 10.000
2.Kryetar i Keshillit te Ministrave,
Kryetar i Kuvendit Popullor 9.000
3.Zvendeskryetar i Kuvendit Popullor
Zvendeskryetar i Keshillit te Ministrave 8.000
4.Kryetar i Komisionit te Kontrollit te
Shtetit,Minister.Kryetar i Komitetit te
Shkencave.Sekretar i Pergjithshem i
Keshillit te Ministrave 7.500
5.Deputet.Kryetar i bashkise se qytetit te
Tiranes.kryetar i sherbimit Informativ
Kombetar 7.000
6.Zevendes Kryetar i Sherbimit te Kontrollit
te Shtetit. Sekretar i Pergjithshem ne
Kabinetin e Presidentit. Drejtor i
Pergjithshem i RTV. Zevendesminister
Zevdendeskryetar i Komitetit te Shkences
dhe Teknikes. Zevendeskryetar i Akademise
se Shkencave. Sekretar Shkencor ne
Akademine e Shkencave. Kryetar i Komitetit
Olimpik Shqiptar............................6.500
7. Shef Kabineti ne Presidence. Kryekeshilltar
ne Keshillin e Ministrave . Keshilltar
juridik i Presidentit. Keshilltar prane
Kryesise se Kuvendit Popullor. Ndihmes i
Presidentit. Zedhenes i Presidentit. Rektor
i Universitetit te kategorise se pare.
Drejtor i ATSH. Drejtor i Pergjithshem i
Arkivit te Shtetit. Kryetar i Keshillit te
Rrethit te kategorise se pare. Kryetar i
Arbitrazhit Shteteror. Kryetar i Komitetit
per Mbrojtjen e Mjedisit. Kryetar i Agjencise
Kombetare te Privatizimit. Drejtor i
Pergjithshem i rezervave Shteterore. Drejtor
i Institutit te Sigurimeve Shoqerore. Drejtor
i Pergjithshem i Doganave. Drejtor ne
drejtori te pergjithshme. Zevendeskryetar
i bashkise se qytetit te Tiranes..............5.500
8. Kryetar keshilli ne rrethet e kategorise se
dyte. Kryetar i bashkise i kategorise se pare.
Zevendesrektor i Universitetit te kategorise se
pare. Keshilltar ne Presidence. Keshilltar ne
Keshillin e Ministrave. Shef i protokollit dhe i
ceremonise ne aparatin e Presidences. Shef i
zyres se pritjes ne Presidence. Drejtor i
Drejtorise se Pergjitshme te Hekurudhave.
Zevendesdrejtor i pergjithshem i televizionit.
Zevendesdrejtor i Institutit te Sigurimeve
Shoqerore. Zevendesdrejtor i doganave. Kryetar
seksioni ne Akademine e Shkencave. Keshilltar
komisioni (pergjegjes) ne Kryesine e Kuvendit
Popullor. Zevendesdrejtor i rezervave shteterore.
Zevendesdrejtor ne drejtorite e pergjithshme.
Drejtor i Agjencise se privatizimit dhe
ristrukturimit te ndermarrjve bujqesore.......5.500Lidhja II
PAGA BAZE SIPAS KLASAVE

Nr. Klasa Paga baze mujore ne leke

1. I 750
2. II 810
3. III 870
4. IV 930
5. V 990
6. VI 1.050
7. VII 1.130
8. VIII 1.210
9. IX 1.290
10. X 1.370
11. XI 1.450
12. XII 1.540
13. XIII 1.630
14. XIV 1.720
15. XV 1.810
16. XVI 1.900
17. XVII 2.000
18. XVIII 2.100
19. XIX 2.200
20. XX 2.300
21. XXI 2.400
22. XXII 2.500


Lidhja II-a
1. SHTESAT MBI PAGE PER FUNKSIONE DREJTUESE

Nr. Grupi Perqindja e shperblimit

1 deri ne 5
2 5 deri ne 10
3 10 deri ne 15
4 15 deri ne 20
5 20 deri ne 25
6 25 deri ne 30


2. Shtesa te tjera

Per natyre te vecante pune u jepet shtese mbi pagen baze:
a) Drejtuesve dhe inspektoreve te drejtorise se tatimeve ne
Ministrine e Financave dhe te Ekonomise 10 per qind dhe kryetareve
te degeve e inspektoreve te tatimeve e taksave ne rrehte 20 per
qind.
b) Drejtuesve dhe inspektoreve ne Drejtorine e Pergjithshme te
Doganave 10 per qind dhe drejtuesve, inspektoreve dhe doganiereve
ne drejtorite e doganave ne rrethe 20 per qind.
c) Drejtuesve dhe inspektorve t kontrollit ne Komisionin e
Kontrollit te Shtetit dhje drejtuesve dhe inspektoreve t kontrollit
ne deget e kontrllit ne rreth 20 per qind.
ç) Revizoreve dhe drejtuesoit e tyre 10 per qind.
d) Permbaruesit e gjykatave te retheve 15 per qind.
e) Punonjesve te repartit te inspektim-shpetimit te minierave
20 per qind. Vendet e punes qe [perfitoljne kete shtese caktohen
nga Ministria e Industrise, Burimeve Minerare dhe Energjetike.
Nuk perfitojne shtesa ne page punonjesit e tjere te
institucioneve qe permenden ne shkronjat a, b, c, qe nuk kryejne
funksion kontrolli.


Lidhja II-1
PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E PRESIDENCES

Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

Presidenti 10.000

1. Sekretar i Pergjithshem 6.500
2. Ndihmes i Presidentit. Zedhenesi i
Presidentit. Keshilltar juridik.
Shef Kabineti. 5.500
3. Shef o proptokollit dhe ceremonive.
Shef i zyres se pritjes se popullit.
Keshilltar. 5.000
4. Pergjegjes i sektorit te pergjithshem XXI 5
5. Sekretar teknik i Presidentit XIX
6. Gazetar ne zyren e shtypit. Jurist. XX
7. Sekretar teknik i Sekretarit te
Pergjithshem XVII
8. Inxhinier. Ekonomist. XVIII
9. Stenografist XV
10.Arkivist XIII-XV
11.Bibliotekar XIII
12.Laborant. Fotograf. XI
13.Pergjegjes oficine XII 1
14.Mekanik IXLidhja II-2
PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E APARATIT TE GJYKATES KUSHTETUESE


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Inspektor XXI
2. Pergjegjes adminsitrate. Kryesekratar XV 1
3. Sekretar i titullarit XVII
4. Arkiviste XIII-XV
5. Sekretar X
6. Daktilografiste IX
7. Shofer VIII-IX
8. Portier. Pastruese. Korrier IIILidhja II-3
PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT e KRYESISE SE KUVENDIT POPULLOR


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar 9.000
2. Zevendeskryetar 8.000
3. Deputet 7.000
4.Keshilltar prane kryesise 5.500
5. Keshilltar komisioni (pergjegjes) 5.000
6. Instruktor i marredhenieve me jashte.
Kryetar i deges se letrave. XXII
7. Pergjegjes i sektorit te prgjithshem XXI
8. Instruktor i deges se letrave. XXI
9. Sekretar i Kryetarit XIX
10. Sekretar i zevendeskryetarit XVIII
11. Redaktor XVII
12. Stenografist XV
13. Arkiviste XIII-XV
14. Llogaritar i pare. Teknik shumefishimi XIII
15. Shofere te aparatit IX-X
16. Elektronist. Mekanik. Daktilografist.
Hidraulik IX
17. Pastruese III

Lidhja II-4

PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E KESHILLIT TE MINISTRAVE

NR. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar i Keshillit te Ministrave 9.000
2. Zevendeskryetar i Keshillit te Mi-
nistrave 8.000
3. Sekretar i Pergjithshem i Keshillit
te Ministrave 7.500
4. Shef i kabinetit. Kryekeshilltar 5.500
5. Keshilltare 5.500
6. Pergjegjes i sektorit te
informacionit XXII 6
7. Pergjegjes sektori XXI 5
8. Specialist i sektorit te shtypit.
Redaktor XIX-XX
9. Inspektor per pritjen e popullit XVIII-XIX
10. Sekretar i Kryeministrit XVIII
11. Ekonomist ne sektor. Sekretar i
Zevendeskryeministrit. Sekretar i
Sekretarit te Pergjithshem. Pergjegjes
arkivi. Inspektor i personelit XVII
12. Pergjegjes administrate XVI
13. Stenografist. Punonjes arkivi XV
14. Teknik shumefishimi. Specialist
fonetike. XIII
15. Pegjegjes i sektorit te transportit XII
16. Elektricist. Centralist. Mekanik.
Daktilografiste. Shofere. IX
17. Pastruese III

LidhjA II-4/1


PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESVE
E ARBITRAZHIT SHTETEROR

NR. Emerimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar 5.500
2. Arbiter i pare XXI
3. Arbiter i dyte XX
4. Arkivist XIII-XV
5. Shfer IX
6. Dktilografist VIII
Lidhja II-4/2

PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E AGJENSISE SE PRIVATIZIMIT

Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar 5.500
2. Specialist XXI
Lidhja II-4/4


PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT
E INSTITUTIT TE SIGURIMEVE SHOQERORE


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Drtejtor 5.500
2. Zevendesdrejtor 5.000
3. Drejtor drejtorie XXII 6
4. Kryetar dege. Pergjegjes
sektori. XXI 5
5. Specialist i pare XX
6. Specialist XIX
7. Specialist i trete XVIII
8. Pergjegjes administrate XV
9. Arkivist. Sekretar i
drejtorit. Kryellogaritar XV
10.Llogaritar i pare XIII
11.Magazinier. Llogaritar.
Kaldaist. IX
12.Shofer VIII-IX
13.Daktiklografist. Sekretar.
Shaptilografist.
Fotokppjues. Arketar. VII
Lidhja II-4/5
PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT
E DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE REZERVAVE SHTETERORENr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)


1. Drejtor i pergjithshem 5.500
2. Zevdnesdrejtor 5.500
3. Drejtor drejtorie XXII 6
4. Shef sektori XXI 5
5. Specialist i pare XX
6. Specialist i dyte XIX
7. Specialist i trete XVIII
8. Pergjegjes administrate XV 1
9. Arkivist. Sekretar i drejtorit
Kryellogaritar XV
10.Llogaritar i pare XIII
11.Shofer i drejtorit IX
12.Daktilografist. Sekretar IX
13.Shofer VIII
Lidhja II-5
PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT
E MINISTRIVE DHE INSTITUCIONEVE TE TJERA QENDRORENr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)


1. Minister. Kryetar i Komisionit
te Kontrolli te shtetit 7.500
2. Kryetar i Sherbimit Informativ
Kombetar. 7.000
3. Zevendesminsiter. Zevendeskryetar
i Komisionit te Kontrollit te
Shtetit. Kryetar i Komitetit
Olimpik SHqiptar. 6.500
4. Kryetar i Komitetit per
Mbrojtjen e Mjedisit. Drejtor
ne drejtiorite e pergjithshme 5.500
5. Zevendesdrejtor ne drejtorite
e pergjithshme. 5.000
6. Drejtor drejtorie XXII 6
7. Shef sektori. Kryetari dege.
Kryetar dege. Kryeinspektor ne
Komisionin e Kontrollit te
Shtetit. XXI 5
8. Keshilltar i ministrit. XXII
9. Specialist i pare. Inspektor
i pare. XX
10.Specialist i dyte. Inspektor
i dyte. XIX
11.Specialist i trete. Inspektor
i trete. XVIII
12. Pergjegjes administrate XVI 1
13. Sekretar i ministrit XVI
14. Perkthyes. Kryellogaritar XV
15. Arkivist XIII-IX
16. Llogaritar i pare XIII
17. Magazinier. Llogaritar. Shofer VIII-IX
18. Daktilografiste. Sekretare.
Shaptilografiste.
Fotokopjuese. Arketar. IX
19. Punetor mirembajtjeje IV-IX
20. Portier. Pastrues. Korrier III


Emertime te tjera per punonjsit e
Ministrise se Puneve te Jashtme

1. Ambasador XXII 6
2. Sekretar i pare ne ambasade XX 5
3. Sekretar i dyte XIX
4. Sekretar i trete XVIII
5. Atashe XVII
6. Shifrant XV
7. Korrier diplomatik. Shperndares
shifre. Spedisioner XI
8. Kafaz i salloneve te pritjes VIII

Lidhja II-6

PAGA DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT
E APARATIT TE GJYKATES SE KASACIONIT


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)


1. Drejtor drejtorie XXII 6
2. Shef sektori XXI 5
3. Inspektor i pare XX
4. Inspektor i dyte XIX
5. Inspektor i trete XVIII
6. Sekretar i kryetarit XVI
7. Kryellogaritar. Referent
ligjshmerie. Perkthyes XV
8. Pergjegjes administrate.
Kryesekretar XV 1
9. Arkivist XIII-XV
10.Sekretar X
11.Daktilografiste IX
12. Shofer VIII-IX
13. Portier. Pastrues. Korrier III
Lidhja II-7
PAGA MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PUNONJESIT
E KOMITETIT TE SHKENCES DHE TEKNIKES


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar 7.000
2.Zevendeskryetar 6.500
3. Shef sektori XXII 6
4. Specialist i pare XX
5. Specialist i dyte XIX
6. Specialist i trete XVIII
7. Pergjegjes adminsitrate XV 1
8. Daktilografist. Shaptolografist
Arketar. IX
10.Pastrues.Portier. Korrier III
11. Shofer VIII-IXLidhja II-8
PAGA MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E AKDEMISE SE SHKENCAVE
Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Kryetar 7.500
2. Zevendeskryetar. Sekretar
shkencor 6.500
3. Kryetar seksioni 5.000
4. Sekretar shkencor seksioni.
Pergjegjes sektori XXII 6
5. Kryetar dege XXI 2
6.Bashkepunetor shkencor
(specialist i pare) XX
7. Specialist XVIII
8. Pergjegjes administrate XV 1
9. Redaktor XV
10.Perkthyes XV-XVI
11.Pergjegjes oficine XIV 1
12.Sekretar i kryetarit XV
13.Arkivist XIII-XV
14.Drejtor i bibliotekes shkencore XVIII 2
15.Pergjegjes sektori ne biblioteken
shkencore. XVI 1
16.Bibliograf. Klasifikator XV
17.Bibliotekar XII-XIV
18.Shofer VII-IX
19. Portier. Pastruese. Korrier III

Lidhja II-9


PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE ARKIVIT

Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Drejtor i perghjithshem 5.500
2. Zevendesdrejtor i pergjithshem XXII 6
3. Drejtor drejtorie XXI 5
4. Pergjegjes sektori XX 4
5. Arkivist i pare. Inspektor XIX
6. Pergjegjes vendruajtjeje. XVII 2
7. Arkivist i dyte. Ekonomist.
Inxhinier. XVII
8. Punonjes salle. Deporuajtes XV-XVI
9. Pergjegjes administrate XV 1
10.Perkthyes. Bibliotekar XV
11.Fotograf. Piktor. Teknik i mesem
me specialitete te ndryshme.
Laborant (Mikrofilmues.Restaurues)XII
12. Shofer VIII-IX


Lidhja II-10


PAGA MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E AGJENCISE TELEGRAFIKE SHQIPTARE


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Drejtor 5.500
2. Zevendesdrejtor XXII 6
3. Shef sektori XX 4
4. Shef redaksie XIX 3
5. Gazetar. Korrespondent ne
rrethe. Fotokorrespondent XVII-XVIII
6. Pergjegjes turni XVIII 2
7. Inxhinier XVIII
8. Perkhtyes XV-XVI
9. Ekonomist. Llogaritar i pare XVI
10.Pergjegjes adminsitrates XV 1
11.Teknik aparaturash XI-XIII
12.Radio-foto-teletajp XII
13.Shofer VIII-IX
14.Punetore te shtypit IX-XI
15.Daktilografist IX
16.Laborant XI


Lidhja II-11

PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE RADIOTELEVIZIONIT

Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)

1. Drejtor i Pergjithshem 6.500
2. Zevendesdrejtor i pergjithshem 5.000
3. Drejtor drejtorie XXI 5
4. Shef sektori XX 4
5. Specialist i pare XIX
6. Specialist dyte. XVIII
7. Specialist i trete. XVII
8. Pergjegjes administrate XV 1
9. Sekretare e drejtorit XV
10.Pergjegjes oficine XIII 1
11.Shofer VIII-IXLidhja II-12
PAGAT MUJORE DHE RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER
PUNONJESIT E PROKURORISE SE PERGJITHSHME


Nr. Emertimi i detyrave Paga mujore Shtesa per
ne leke funksion
ose klasa (grupi)


1. Drejtor drejtlrie XXII 6
2. Shef sektori XXI 5
3. Inspektor i pare XX
4. Inspektor i dyte XIX
5. Inspektor i trete XVIII
6. Sekretar i kryetarit XVI
7. Kryellogaritar. Perkthyes . XV
8. Pergjegjes adminsitrate XV
9. Arkivist XIII-XV
10.Daktilografist IX
11. Shofer VIII-IX
12. Portier.Pastrues. Korrier III
Lidhja III-5/37
RENDITJA E DETYRAVE SIPAS KLASAVE PER PROFESIONE
TE NJEJTA NE TE GJITHE SEKTORET

Nr. Emertimi i detyres Klasa Shtesa per
rend. funksion
(grupi)_
1. Programist XVI
2. Stenografist XVIII-XV
3. Redaktor XIII
4. Pekrthyes. Bibliotekar XII
5. Arkivist IX-XII
6. Teknik i mesem i specialiteteve te
ndryshme. Fotograf. Fotoreporter.
Llogaritar i pare. Telekronist.
Kryellogaritar. XI
7. Korektor X
8. Kaldaist(sipas kapacitetit te
kaldajes) VIII-X
9. Piktor. Skicograf. Kopjues notash.
Kolaudator. Inspektor MKZ. Operator
i terminaleve. IX
10.Magazinier VII-IX
11.Punetor mirembajtjeje. IV-IX
12.Llogaritar. Ekonomist. Administrator.
Kinomekanik. Kinioperator. VIII
13.Daktilografist. Shaptilografist.
Helografist. Sekretar. VI-VII
14.Kuzhinier. Kamarier. IV-VII
15.Furnitor. Invetarizues. Laborant.
Disenjator. Ndihmesbibliotekar.
Rekuizitier. Gerderobier. Grimior. VII
16.Arketar. Biletashites. Kartelist. VI
17.Roje pa arme. Roje me arme. V-VI
18.Punetor ngarkim shkarkimi. V
19.Centralist IV
20.Pastrues. Portier. Korrier. Ashensorist III
21.Shofer:
a) Shofere autoveture, mikrobus VII
b) Shofer autobuzi(mbi 12 deri 60 vende)
me patente te klasit te dyte X-XII
c) Shofer transporti deri 2,5 tone dhe
mbi 2,5 tone VIII-XI
d) Shofer automjetesh speciale IX-XIV
e) Shofer autoambulance VIII
22.Punetore te tjere(pjatalares,
lulishtar etj.) I-III
23. Pergjegjes i sektorit te transportit XII
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
209030003