0 0
0
 
Detajet e Aktit
Titulli: Për mënyrat e ushtrimit te funksioneve nga seksionet e administrimit dhe te mbrojtjes së tokës në qark dhe zyrat e menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në komunë dhe/ose bashki.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 532
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 31.10.2002
Data e aprovimit te Aktit: 31.10.2002
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 72
Data e fletores zyrtare: 15.11.2002
Aktiviteti: Pushteti Lokal,Administratë
Propozuar nga: Ministri i Bujqësisë dhe Ushqimit,Ministri i Pushtetit Vendor
Pershkrimi i Aktit: Mënyrat e ushtrimit te funksioneve nga seksionet e administrimit dhe te mbrojtjes së tokës në qark dhe zyrat e menaxhimit dhe të mbrojtjes së tokës në komunë dhe/ose bashki.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:V E N D I M

Nr. 532, date 31.10.2002

PER MENYRAT E USHTRIMIT TE FUNKSIONEVE NGA SEKSIONET E ADMINISTRIMIT DHE TE MBROJTJES SE TOKES NE QARK DHE ZYRAT E MENAXHIMIT DHE TE MBROJTJES SE TOKES NE KOMUNE DHE /OSE BASHKI

Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe te neneve 7, 12 e 13 te ligjit nr.8752, date 26.3.2001 "Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës", me propozimin e Ministrit te Bujqësisë dhe te Ushqimit dhe te Ministrit te Pushtetit Vendor dhe te Decentralizimit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Ne zbatim te këtij vendimi, termat e mëposhtme kane këto kuptime:
a) "Resurs" nënkupton te gjitha përkufizimet e përdorura ne nenin 11 te ligjit nr. 8752, date 26.3.2001.
b) " Ndryshim " nënkupton ndryshimin e kategorizimit te resurseve te përcaktuara ne piken 10 te këtij vendimi.
c) "Kategori toke" nënkupton vlerësimin e tokës bujqësore sipas bonitetit.
ç) "përdorues shtetëror" nënkupton institucionet shtetërore qe kane toke ne përdorim.

I. FUNKSIONET DHE DETYRAT E SEKSIONIT TE ADMINISTRIMIT DHE
MBROJTJES SE TOKES.
1. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark ka për detyre përcaktimin, dokumentimin dhe publikimin e te dhënave, ne formën e hartave e regjistrave, dhe kryerjen e procedurave për ndryshimet, përdorimin, vlerësimin dhe mbrojtjen e resurseve ne juridiksion te qarkut.
2. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark krijon bazën e te dhënave dhe sistemin e te dhënave te kadastrës për njësitë e qeverisjes vendore.
3. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark për resurset ne juridiksion te qarkut, komunës dhe/ose bashkise, mban regjistra dhe harta kadastrale për:
a) kategorizimin e resurseve;
b) pronësinë e tyre;
c) përdorimin e tyre;
C) vendndodhjen (pozicionin, kufijtë, koordinatat, madhësinë, pjerrësinë etj);
d) treguesit, fizike e kimike;
dh) vlerën;
e) zonat e dëmtuara ose te rrezikuara nga dëmtimet fizike, erozioni, shkretëtirëzimi, degradimi e ndotja.
4. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark krijon dokumentacionin nga shfrytëzimi i hartave dhe i regjistrave ekzistuese, këmbimi i dokumentacionit falas me zyrat e regjistrimit, drejtoritë e shërbimit pyjor, drejtoritë e bujqësisë dhe ushqimit, seksionet e urbanistikes dhe institucionet e tjera, shtetërore dhe private, qe zotërojnë te dhëna nga matjet e thjeshta, inventarizimet, rivelimet tipografike, fotografitë ajrore, imazhet satelitore etj.
5. Mënyra e mbajtjes se te dhënave ne regjistra përgatitet nga Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit, ne bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe te Decentralizimit. Regjistrat te jene te njësuar për te gjitha seksionet e administrimit te tokës ne qarqe dhe te detyrueshme për t'u plotësuar .
6. Për pasqyrimin e treguesve te te dhënave, njësia baze te jete ngastra, prone private dhe
publike.
7. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark, ne bashkëpunim me institucionet, private dhe shtetërore, përgatit, përditëson dhe ruan te dhënat gjeografike, ne formën e hartave, për çdo komune dhe/ose bashki, ne juridiksion te qarkut.
8. Hartat e administrimit te tokës te jene te shkalles 1-1000, 1-2500, 1-5000, 1-10000 dhe 1-25000.
9. Kategorizimi i resurseve te jete: toke bujqësore, toke urbane e fshatit (truall), toke pyjore,
pyll, kullote, livadh, breg lumi, toke e pafrytshme.
10. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki pasqyrojnë te dhënat për treguesit fizike, kimike dhe te bonitetit te tokave bujqësore.
11. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark shërben si baze lidhjeje për sistemet informatike te specializuara për nevojat qe kane institucionet e ndryshme dhe njësitë e qeverisjes vendore, kur ato përdorin te dhënat kadastrale.
12. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark kryen shërbime dypalëshe, informacione me zyrën e regjistrimit te pasurive te paluajtshme për ndryshimet e pronësisë dhe bashkimet e parcelave, si rezultat i efektit te tregut te tokës ndryshimet pasqyrohen çdo 6 muaj.
13. Seksioni i administrimit dhe mbrojtës se tokës ne qark u jep te dhëna kadastrale edhe për elemente te tjerë te administrimit, personave, fizike e juridike, private, kundrejt tarifave te miratuara nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
14. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark kryen procedurat për ndryshimet e kategorive te tokës, ne baze te aktit te organit përkatës, sipas dispozitave ne fuqi, dhe bën
pasqyrimet përkatëse ne regjistrat dhe ne hartat.
15. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark kryen procedurat për zbatimin e vendimeve te organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet dhe ndryshimet ne gjendjen e tokave dhe bën pasqyrimet përkatëse.
16. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark ndjek përditësimet periodike te fondit te tokës dhe kryen veprimet përkatëse ne dokumentacion. Ne bashkëpunim me institucionet e specializuara, shtetërore ose private, organizon punën për kryerjen e rilevimeve topografike.
17. Seksioni i administrimit dhe mbrojtës se tokës ne qark, ne baze te dokumentacionit qe merr nga zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki pasqyron çdo 6 muaj te dhënat e fondit te tokës bujqësore, te tokave pyjore e pyjeve, kullotave, livadheve, trojeve, brigjeve te lumenjve dhe tokave te pafrytshme; dhe përmbledhëset e fondit, ne shkalle qarku, paraqiten ne Ministrinë e Bujqësisë dhe te Ushqimit. Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit bën përmbledhësen ne shkalle republike.
18. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark, ne bashkëpunim me institucionet
e specializuara, kryen studime për përdorimin e tokës sipas metodikave te miratuara nga organet përgjegjëse dhe ndjek zbatimin e tyre.
19. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe zyra e menaxhimit dhe
mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki pasqyrojnë, çdo vit, ndryshimet ne përdorimin e tokës dhe bëjnë përmbledhëset ne shkalle komune dhe qarku. Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit bën përmbledhësen ne shkalle republike.
20. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, pasqyrojnë, çdo vit, ndryshimet e treguesve, fizike e kimike, te tokës si rezultat i kryerjes se analizave nga zotëruesit, private dhe shtetërore, ne laboratorë te certifikuar dhe ne bashkëpunim me institucionet e specializuara, ne përputhje me metodikat e miratuara nga Instituti i Studimit te Tokave, dhe bëjnë ndryshimet ne kategorizimin e tokave sipas bonitetit.
21. Ne rastet e dëmtimit te cilësive te tokave, si rezultat i veprimit te faktorëve natyrore, ndryshimi i kategorisë se tokave sipas bonitetit behet me miratim te Ministrit te Bujqësisë dhe te Ushqimit. Ndryshimi behet me propozimin e seksionit te administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe ne baze te aktvleresimit zyrtar te Institutit te Studimit te Tokave.
22. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, ne bashkëpunim me institucionet e specializuara kryejnë procedurat për vlerësimin e tokave, për përcaktimin e vlerës, te shpronësimit e taksimit, ne baze te metodikave te miratuara për këtë qellim nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
23. Seksioni i administrimit dhe i mbrojtjes se tokës ne qark, ne bashkëpunim me zyrën e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, ndjekin dhe mbështesin zbatimin e politikave a te projekteve te miratuara nga organet përkatëse për forcimin e fermave private.
24. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark, ne bashkëpunim me zyrën e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, përcaktojnë dëmtimet e tokës bujqësore nga ndërtimet pa leje. Për shkeljet marrin masa administrative, te përcaktuara sipas ligjit nr .7697, date 7.4.1993 "Për kundërvajtjet administrative" dhe njoftojnë organet drejtuese te komunës dhe/ose te bashkise e qarkut.
25. Seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark bashkërendon punën me zyrën e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki dhe me institucionet e specializuara shtetërore për përcaktimin e zonave te dëmtuara ose te rrezikuara nga dëmtimet, si rezultat i erozionit, shkretëtirëzimit, degradimit e ndotjeve.
26. Seksioni i administrimit dhe i mbrojtjes se tokës ne qark kontrollon zbatimin e projekteve për shfrytëzimin e resurseve nga shoqëritë private. Ne raste shkeljesh, merr masa administrative, te përcaktuara ne ligjin nr. 7697, date 7.4.1993 dhe njofton organet drejtuese te komunës dhe/ose bashkise, qarkut dhe institucionin shtetëror, i cili ka lëshuar licencën e shfrytëzimit.
27. Seksioni i administrimit dhe i mbrojtjes se tokës ne qark bashkëpunon me zyrën e planifikimit te territorit te qarkut për kryerjen e studimeve, për krijimin dhe zgjerimin e sipërfaqeve urbane ne zonat rurale.

II. FUNKSIONET DHE DETYRAT E ZYRES SE MENAXHIMIT DHE MBROJTJES SE
TOKES

1. Zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki ka për detyre grumbullimin e te dhënave dhe kryen procedurat për shfrytëzimin e resurseve, qe me ligj i kalojnë komunës dhe/ose bashkise.
2. Zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki kryen studime për përdorimin e resurseve, qe me ligj i kalojnë komunës dhe/ose bashkise. Studimet miratohen nga këshilli i komunës dhe/ose i bashkise.
3. Zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki ndjek procedurat per dhënien me qira te tokës bujqësore, pyjeve, kullotave, livadheve, tokave pyjore e brigjeve te lumenjve, qe me ligj i kalojnë ne përdorim komunës dhe/ose bashkise.
4. Zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki ndjek zbatimin e projekteve për përdorimin dhe mbrojtjen e tokës, te hartuara nga komuna, qarku ose institucionet shtetërore.
5. Zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki është përgjegjëse përpara organeve drejtuese te komunës dhe/ose te bashkise për shfrytëzimin e resurseve.
6. Seksionet e administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark bashkëpunojnë me zyrën e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki dhe me institucionet e specializuara për hartimin e studimeve për përdorimin e tokës .
7. Seksionet e administrimit dhe mbrojtjes se tokës, ne studimet për përdorimin e tokës, përcaktojnë termat e referencës, mundësitë për ndryshime, vlerësojnë përshtatshmërinë e tokës dhe mundësitë mjedisore, ekonomike e shoqërore.
8. Studimet për përdorimin e tokës, te hartuara nga institucionet e specializuara, nga seksionet e administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe nga zyra e menaxhimit dhe e mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki diskutohen për një periudhe 2-mujore ne bashkine e njësive vendore, për te cilat është kryer studimi.
9. Studimet e kryera nga seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark dhe zyra e menaxhimit te mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, përpara miratimit, vlerësohen te pakten nga dy institucione te specializuara, te përcaktuara nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
10. Studimet për përdorimin e tokës, përpara zbatimit, miratohen ne këshillin e qarkut.


III. PROCEDURAT PER NDRYSHIMIN E KATEGORIZIMIT TE RESURSEVE
1. Ndryshimi i kategorisë se tokave pyjore, kullotave, livadheve dhe pyjeve ne toke bujqësore, për efekt te zbatimit te normave ligjore përkatëse, ne përputhje me udhëzimin e Ministrit te Bujqësisë dhe te Ushqimit, me propozimin e këshillit te komunës dhe/ose bashkise dhe këshillit te qarkut, miratohet nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
2. Ndryshimi i kategorisë se tokave pyjore, kullotave, livadheve e pyjeve shtetërore ne toka bujqesore;c me propozimin e këshillit te komunës dhe/ose bashkise dhe këshillit te qarkut, miratohet nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
3. Ndryshimi i kategorisë se tokave bujqësore, pyjore, kullotave, livadheve e pyjeve ne toke truall behet sipas procedurave te përcaktuara ne ligjin nr. 8405, date 17.9.1998, "Për urbanistiken".
4. Ndryshimi i kategorisë nga toke e pafrytshme me toke bujqësore, toke pyjore, pyll,
livadh dhe kullote behet me propozimin e këshillit te komunës, dhe/ose bashkise dhe te këshillit te qarkut dhe miratohet nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
5. Ndryshimi i kategorisë nga toke bujqësore ne toke te pafrytshme, ne livadh, kullote, toke pyjore dhe pyll behet me propozimin e këshillit te komunës dhe/ose bashkise dhe te qarkut dhe miratohet nga Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit.
6. Ndryshimet sipas pikave 1,2,3 dhe 4, te sipërpërmendura bëhen sipas raportit teknik te hartuar nga zyra e menaxhimit dhe mbrojtjes se tokës ne komune dhe/ose bashki, nga seksioni i administrimit dhe mbrojtjes se tokës ne qark, ne bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë dhe te Ushqimit dhe me Institutin e Studimit te Tokave. Ministri i Bujqësisë dhe i Ushqimit harton udhëzim te veçante për ndryshimet, sipas pikave te sipërpërmendura.

IV. PER MBROJTJEN DHE RIAFTESIMIN E TOKAVE
1. Institucionet shtetërore, qe japin licenca shfrytëzimi për resurset, për qëllime jobujqësore, te cilat, me ligj, janë vene ne përdorim te qarkut, te komunës dhe/ose bashkise, janë te detyruara te marrin mendimin e këshillit te qarkut, te këshillit te komunës dhe/ose bashkise dhe miratimin e Ministrit te Bujqësisë dhe te Ushqimit.
2. Institucionet shtetërore, qe japin licenca shfrytëzimi, për qëllime jobujqësore, për tokat bujqësore shtetërore, janë te detyruara te marrin miratimin e Ministrit te Bujqësisë dhe te Ushqimit.
3. Kur personi fizik ose juridik, lidh marrëveshje me pronare private toke, institucioni shtetëror, qe jep licence shfrytëzimi, është i detyruar te marre miratimin e këshillit te komunës dhe/ose bashkime.
4. Ne te gjitha rastet, investitori qe shfrytëzon resurset për qëllime jobujqësore është i detyruar t'i ktheje ato ne gjendjen e mëparshme, jo me vone se 6 muaj nga përfundimi i shfrytëzimit.
5. Riaftësimi i resurseve behet nga investitori, sipas projekteve te riaftësimit. Projektet e riaftësimit, përpara zbatimit, vlerësohen nga Instituti i Studimit te Tokave dhe miratohen nga institucioni qe ka ne pronësi ose ne përdorim resursin.
6. Vendimi nr. 256, date 2.8.1991 i Këshillit te Ministrave "Për rregulloren, për regjistrimin, ndryshimin dhe kalimin ne gjendjen e tokave dhe detyrat e kadastrës" dhe çdo akt tjetër nënligjor, qe bie ne kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano


Komente: Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
 0 210310015

   
 
  *Nese nuk e lexoni kodin atehere ringarkoni faqen per nje kod te ri.Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


keit

spitaliamerikan

as