Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për rritjen e pagave të punonjësve.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 363
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 12.06.1993
Data e aprovimit te Aktit: 12.06.1993
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: Ministria e Financave dhe e Ekonomisë
Pershkrimi i Aktit: Ne V.K.M. nr. 393, date 3.9.1992 "Per pagat e punonjesve te institucioneve buxhetore", behen ndryshime: Ndryshohen lidhja I, II dhe II-A. Ndryshohen pikat 8,11,12,16,17. Ne V.K.M. nr. 345, date 10.8.1992 "Per shperblimin e punes se punonjesve", ne piken 2 behen ndryshime. V.K.M. nr. 537, date 21.12.1992 "Per nje ndryshiim ne v.K.M. nr.393, date 3.9.1992 "per pagat e punonjesve te institucioneve buxhetore" shfuqizohet nga data 1 tetor 1993.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore.
Akte te ngjashem
1 Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
Keshilli i Ministrave

VENDIM
Nr.363 Date 12.6.1993

PER
RRITJEN E PAGAVE TE PUNONJESVE

Me propozimin e Ministrise se Financave dhe te Ekonomise,
Keshilli i Ministrave

V E N D O S I :

1. Ne v.K.M. nr.393, date 3.9.1992 "Per pagat e punonjesve te
institucioneve buxhetore", behen keto ndryshime:
a) Pagat rriten 10 per qind.
Lidhja nr.I "Pagat mujore te titullareve te organeve te larta
shteterore, institucioneve te tjera qendrore dhe personave te nje
rrangu me ta" dhe lidhja II "Paga baze sipas klasave" zevendesohen
me lidhjet me te njetin numer qe i bashkelidhen ketij vendimi,
kurse ne lidhjet perkatese te pagave mujore te punonjesve te
ministrive dhe institucioneve te tjera qendrore behen ndryshimet
sipas tabelave 1 deri ne 14 qe i bashkengjiten ketij vendimi.
b) Ne piken 8 shkronjat "a" dhe "b" ndryshohen perkatesisht si
vijon:
"Per KEMP-in epror dhe per KEMP-et dhe komisionet mjeko-
ligjore te rretheve te grupit te pare, kryetari 485 leke dhe
anetaret 415 leke ne muaj.
- Per rrethet e tjera, kryetari 415 leke dhe anetaret 340
leke.
c) Ne piken 11, shperblimi per cdo ore mesimore per punonjesit
e jashtem qe japin mesim ne shkollat e larta behet 42 leke.
ç) Ne piken 12, shperblimi per cdo ore mesimi behet 25,3 leke.
d) Ne piken 16, shperblimi per cdo ore mesimi mbi normen
mesimore ne shkollat e larta behet 42 leke, ne shkollat e mesme
25,3 leke dhe ne shkollat 8-vjecare 21 leke.
dh) Pika 17 zevendesohet me kete permbajtje:
1. Per punonjesit efektive te shkollave te larta ose te
instituteve kerkimore-shkencore, paga baze mujore ne leke per
emertimeet e poshte shenuara eshte si vijon:
a) Profesor. Drejtues kerkimesh.............7040
b) Asistent profesor. Mjeshter kerkimesh....6180
Kur keta punonjes caktohen ne funksione drejtuese pervec pages
perkatese sipas shkronjave a dhe b, marrin edhe shtese mbi page si
vijon :

Ne perqindje

- Rektori i Universitetit te kategorise I.......... 18
- Zevendesrektor i Universitetit te
kategorise I..................................... 16
- Rektor i Universitetit te kategorise II
Ndihmes rektor per ekonomine..................... 15
- Dekan. Drejtor instituti. Zevendesrektor
i kategorise II...................................12
- Zevendesdekan. Zevendesdrejtor instituti.
Shef i sherbimit universitar. Drejtor ne
qender kerkimore shkencore........................10
- SHef sektori. Shef katedre. Shef klinike.......... 8
2. Punonjesit qe kane graden shkencore "Doktrot i shkencave"
kur nuk jane efektiv ne shkollat e larta ose ne institucione
kerkimore-shkencore, por jane bashkepunetore ne veprimtarite e
tyre, u jepet shperblimi mujor 750 leke.
Keto paga hyjne ne fuqi me 1 tetor 1993. Deri ne kete date
punonjesit, qe aktuaklisht marrin pagern e caktuar per titull dhe
grade shkencore, te vazhdojne te marrin pagat qe kane te rritura me
10 per qind.
e) ne lidhjen II-A, ne piken 2 behen keto plotesime :
- ne fund te shkronjes "a" shtohet nje paragraf me kete
permbajtje : Drejtuesit dhe inspektoret e drejtorise se buxhetit ne
Ministrine e Financave e te Ekonomise 10 per qind dhe drejtuesit
dhe inspektoret e seksioneve e zyrave te finances ne rreth, bashki
e komuna 20 per qind.
- Ne fund te shkronjes "ç" shtohet : Drejtuesit dhe
specialistet e Drejtorise se sigurimit ushqimor nr Minisrtrine e
Bujqesise dhe te Ushqimit 10 per qind dhe specialisteve te
drejtorive te ushqimit prane drejtorive te bujqesise dhe ushqimit
ne rrethe 20 per qind.
2. N v.K.M. nr.345, date 10.8.1992 "per shperblimin e oubnes
se punonjesve", ne piken 2 paga baze minimale mujore behet 925
leke.
3. Efektet financiare qe lindin nga zbatimi i ketij
venmdimi, jane parashikuar ne buxhetin e shtetit per vitin 1993.
Ministria e Financave dhe e Ekonomise te beje detajimin e
ketyre efekteve sipas ministrive dhe institucioneve qendrore.
4. V.K.M. nr.537, date 21.12.1992 "Per nje ndryshim ne v.K.M.
nr.393, date 3.9.1992 "Per pagat e punonjesve te institucioneve
buxhetore" shfuqizohet nga data 1 tetor 1993.
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe efektet financiare
fillojne me 1 gusht 1993.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI

Lidhja nr.I

PAGAT MUJORE TE TITULLAREVE TE ORGANEVE TE LARTA SHTETERORE,
INSTITUCIONEVE TE TJERA QENDRORE DHE PERSONAVE TE NJE RRANGU
ME TA

Ne leke

1. Presidenti................................... 13750
2. Kryetari i Keshillit te Ministrave,
Kryetari i Kuvendit Popullor................. 12375
3. Zv.kryetari i Keshillit te Ministrave
Zv.kryetari i Kuvendit Popullor............... 11000
4. Minister. Kryetar i Komitetit te SHkencave
dhe Teknologjise. Sekretar i Pergjithshem i
Keshillit te Ministrave. Sekretar i Pergjithshem
i Presidences. Kryetari i Komitetit te ish te
Perndjekurve Politike...........................10300
5. Deputet. Kryetar i Bashkise se Qytetit te Tiranes.
Drejtor i Pergjithshem i RTV.....................9625
6. Zv,minister. Zv.kryetar i Komitetit te Shkences
dhe Teknologjise. Zv.kryetar i Akademise se
SHkencave. Seklretar Shkencor ne Akademine e
Shkencave. President i Komitetit Olimpik Shqiptar.
Drejtor i ATSH. Kryetar i Agjencise Kombetare te
Privatizimit......................................8930
7. Zv.drejtor i Pergjithshem i RTV. Drejtor i radios
se Jashtme. Drejtor i Radios se Brendshme. Drejtor
i Televizionit. Shef i kabinetit ne Presidence.
Drejtor i Arkivit t Shtetit. Kryetar i Komitetit
per Mbrojtjen e Mjedisuit. Drejtor i Institutit te
SIgurimeve Shoqerore. Kryetar i Qendres Shqiptare
per Nxitjen e Investimve te Huaja.................. 8250
8. Kryekeshilltar ne Keshillin e Miniustrave.
Kryekeshilltar ne komisionet e perhershme te
Kuvendit Popullor. Shef kabineti ne Keshillin e
Ministrave. Keshilltar ne Presidence. Keshilltar
prane Kryesise se Kuvendit Popullor. Ndihmes i
Presidentit. Zedhenes i Presidwentit. Rektor i
Universitetit te kategorise se pare. Kryetar i
Keshillit te Rrethiot te kategorise se pare.
Kryetar i Arbitrazhit Shteteror. Drejtor i
Pergjithshem i Rezervave Shteterore. Drejtor i
Pergjithshem i Doganave. Zv.kryetar i Bashkise se
Tiranes. Zv.drejtor i ATSH. Drejtor i organizimit te
kontrollit ne Ministrine e Drejtsise. Drejtor i
drejtorise se kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise.
Zv.drejtor i Institutit te Sigurimeve SHoqerore.
Drejtor ne Drejtorine e Pergjithshme................7590
9. Kryetar i keshillit ne rrethet e kategorise se
dyte. Zv.rektor i Universitetit te kategorise se
pare. Keshilltar ne Keshillin e Ministrave. Shef i
protokollit dhe i ceremonise ne Presidence.
Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme te Hekurudhave.
Zv.drejtor i doganave. Kryetar seksioni ne Akedamine
e Shkencave. Keshilltar ne komisionet e perhershme
ne Kryesine Kuvenbdit Popullor. Zedhenes i Kuvendit
Popullor. Zv.drejtor i rezerves shteterore. Zv.drejtor
ne drejtorite e pergjithshme. Zv.president i Komitetit
Olimpik Shqiptar. Sekretar i Komitetit Olimpik Shqiptar.
Zv.drejtor I Televizionit. Zv.drejtor i Radios se
Brendshme. Zv.drejtor i Radios se Jashtme. Drejtor i
Drejtorise teknike ne Drejtorine e Pergjthshme te RTV.
Specialist ne drejtorine e organizimit e kontrollit ne
Minisrtrione e Drejtesise. Specialist ne Drejtorine e
kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise. Drejtor i Agjencise
Privatizimit dhe Ristrukturimit te Ndermarrjeve Bujqesore.
Kryetar i bashkise se kategorise se pare................7040
10.Sekretar i Presidentit. Sekretar i Kryetarit te te
Kryesise se Kuvendit Popullor. Sekrtetar i
Kryeministrit..........................................5500
--- --- ---
Lidhja II
PAGA BAZE SIPAS KLASAVE


Úäääääâääääääääääääääääääääääääääääääâääääääääääääääääääääääääää¿
³ ³ ³ ³
³ NR. ³ Klasa ³ Paga baze mujore ne leke ³
àäääääáääääääääääääääääääääääääääääääáääääääääääääääääääääääääääÙ
1. I. -
2. II -
3. III 1200
4. IV 1290
5. V 1365
6. VI 1440
7. VII 1550
8. VIII 1660
9. IX 1770
10. X 1880
11. XI 1990
12. XII 2120
13. XIII 2245
14. XIV 2365
15. XV 2485
16. XVI 2610
17. XVII 2750
18. XVIII 2880
19. XIX 3025
20. XX 3160
21. XXI 3300
22. XXII 3960


Shenim : Klasat I dhe II shfuqizohen dhe grupohen ne klasen
III.Tabela 1

a) Ne lidhjen II-1, pagat mujore per punonjesit e Presidences behen
si vijon :
Presidenti......................................13750
1. Sekretar i Pergjithshem i Presidnces..........10300
2. Shef i kabinetit............................. 8250
3. Ndihmes i Presidentit. Zedhenes i Presidentit.
Keshilltar....................................7590
4. Shef i protokllit dhe i ceremonive. Shef i
zyres se pritjes se popullit..................7040
5. Sekretar i Presidentit........................5500

b) Ne nunmrin rendor 8 shtohet emertimi "Fotoreporter".

___ ___ ___
Tabela 2

Ne lidhjen II-3 pagat mujore per punonjesit e Kryesise ser
Kuvendit Popullor behen si vijon :
Kryetar.......................................... 12375
Zevendeskryetar.................................. 11000
Deputet...........................................9625
1. Keshilltar i Kryesise. Kryekeshilltar ne
komisionet e perhershme.........................7590
2. Keshilltar ne komisionet e perhershme.
Zedhenes i Kuvendit Popullor....................7040
3. Sekretar i Kryetarit............................5500


___ ___ ___

Tabela 3

Ne lidhjen II-4 paga mujore per punonjesit e Keshillit te
Ministrave behen keto ndryshime:
1. Kryetari i Keshillit te Ministrave...............12.375
2. Zv.kryetari i Keshillit te Ministrave............11.000
3. Sekretar i Pergjthshem i Keshillit te Ministrave.10.300
4. Shefi i kabinentit. Kryekeshilltar.............. 7.590
5. Keshilltar....................................... 7.040
6. Sekretar i Kryeministrit......................... 5.500
7. Ne numrin rendor 7 shtohet emertimi ndihmes per
organet e pushtetit lokal dhe shfuqizohet ky emertim nr numrin
rendor 8.
8. Emertimi me numrin rendor 15 behet redaktor-stenograf.
Klasa XV - XVII


___ ___ ___

Tabela 4

Ne lidhjen II-4/1 paga mujopre per kryetarin e Arbitrazhit
Shteteror behet 7590 leke.

___ ___ ___


Tabela 5

ne lidhjen II-4/2 paga mujore per Kryetarin e Agjencise
KOmbetare te Privatizimit behet 8930 leke.


___ ___ ___

Tabela 6

Ne lidhjen II-4/4 pagat mujore per punonjesit e Institutit te
Sigurimeve SHoqerore behen si vijon :

1. Drejtor............................8250
2. Zevendesdrejtor....................7590


___ ___ ___


Tabela 7

Ne lidhjen II-4/5 pagat mujore per punonjesit e Drejtorise se
Pergjithshme te Rezervave Shteterore behen si vijon:

1. Drejtor i Pergjithshem................7590
2. Zevendsedrejtor.......................7040


___ ___ ___


Tabela 8

a) Ne liodhjen II-5 pagat mujore per punonjesit e ministrive dhe
instiotucioneve te tjera qendrore behen si vijon :
1. Minister. Kryetar i Komitetit te ish-te
Perndjekurve Politike...................... 10300
2. Drejtor i Pergjithshem i Radiotelevizionit. 9625
3. Zevendesminister. President i Komitetit
Olimpik Shqiptar. Drejtor i ATSH-se........ 8930
4. Zv.drejtor i Pergjiothshem i Radiotelevizionit
Kryetar i Komitetit per Mbrojtjen e Mjedisit.
Drejtor i Pergjithshem i Institutit te
Statistikes....................................8250
5. Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme. Zv.drejor
i ATSH-se. Zv.drejtor i pergjithshem i
Institutit te Statistikes. Drejtor ne Drejtorine e
organizimit te kontrollit dhe ne Drejtorine e
kodifikimit ne Ministrine e Drejtesise.......... 7590
6. Zv.drejtor ne Drejtorine e Pergnhithshme.
Zv.president i Komitetit Olimpik Shqiptar.
Sekretar i Komitetit Olimpik Shqiptar. Drejtor
i Drejtorise teknike ne Drejtorine e Pergjithshme
te Radiotelevizionit. Specialist ne Drejtorine e
organizimit te kontrollit dhe ne Drejtorine e
kodifikimit ne Minsitrine e Drejtesise........... 7040


___ ___ ___

Tabela 9

Ne lidhjen II-7 pagat mujore per punonjesit e Komitetit te
Shkences dhe Teknologjise behen si vijon :

1. Kryetar...........................10300
2. Zevendeskryetar................... 8930


___ ___ ___


Tabela 10


a) Ne lidhjen II-8 pagat mujore per punonjesit e Akademise se
Shkencave behen si vijon :
1. Kryetar............................... 10300
2. Zevendsekryetar, sekretar shkencor.... 8930
3. Kryetar seksioni...................... 7040___ ___ ___


Tabela 11

Ne lidhjen II-9 paga mujore per emertimin Drejtor i
Pergjithshem i Arkivit te Shtetit behen 8250 leke.

___ ___ ___

Tabela 12

Ne lidghjen II-11 pagat mujore per drejrtuesit e
institucioneve ne vartesi te Drejtorise se Pergjithshme te
Radiotelevizionit behen si vijon :

1. Drejtor i Televizionit. Drejtor i Radios se
Brendhshme. Drejtor i Radios se Jashtme........8250
2. Zv.drejtor i televizionuit. Zv.drejtor i
Radios se Brendshme. Zv.drejtor i Radios
se Jashtme.....................................7040


___ ___ ___

Tabela 13

Pagat mujore te Komitetit te Eemergjise behen si vijon :

1. Kryetari............................9625
2. Zevendeskryetari....................8930___ ___ ___


Tabela 14

Pagat mujore te Qendres Shqiptare te Nxitjes se Investimeve te
huaja behen si vijon:
1. Kryetari................................8250
2. Zevendeskryetari........................7590


___ ____ ___


Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
306120020