Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Per formen, menyren e mbajtjes, elementet perberes dhe afatin e perdorimit te dokumenteve nga zyrat e gjendjes civile.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 828
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 11.12.2003
Data e aprovimit te Aktit: 11.12.2003
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 104
Data e fletores zyrtare: 24.12.2003
Aktiviteti: Gjendja Civile
Propozuar nga: Ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit
Pershkrimi i Aktit: Forma dhe elementet perberes te dokumenteve, qe mbahen ne zyrat e gjendjes civile, te jene sipas modeleve, qe i bashkelidhen ketij vendimi.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për disa ndryshime në vendimin nr. 828, datë 11.12.2003 të Këshillit të Ministrave "Për formën, mënyrën e mbajtjes, elementet përbërëse dhe afatin e përdorimit të dokumenteve nga zyrat e gjendjes civile".
Akte te ngjashem
1 Për disa ndryshime në vendimin nr. 828, datë 11.12.2003 të Këshillit të Ministrave "Për formën, mënyrën e mbajtjes, elementet përbërëse dhe afatin e përdorimit të dokumenteve nga zyrat e gjendjes civile".
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM
Nr.828, date 11.12.2003

PER FORMEN, MENYREN E MBAJTJES, ELEMENTET PERBERES DHE AFATIN E PERDORIMIT TE DOKUMENTEVE NGA ZYRAT E GJENDJES CIVILE

Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës, te pikës 5 te nenit 19 te ligjit nr.8950, date 10.10.2002 "Për gjendjen civile" dhe te neneve 15, 23 dhe 32 te ligjit nr.9062, date 8.5.2003 "Kodi i familjes", me propozimin e Ministrit te Pushtetit Vendor dhe te Decentralizimit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Forma dhe elementet përbërës te dokumenteve, qe mbahen ne zyrat e gjendjes civile, te
jene sipas modeleve, qe i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Certifikata te këtë numër rendor progresiv, ku tre numrat e pare te tregojnë kodin e
përcaktuar për çdo zyre te gjendjes civile, sipas tabelës 1, qe i bashkëlidhet këtij vendimi.
3. Përmasat e fletëve te dokumenteve te gjendjes civile janë si me poshtë vijon:
a) Modeli 1, 3 dhe 9 30x35
b) Modeli 2 40x50
c) Modeli 4 e 5 60x40
ç) Modeli 6 e 7 60x30
d) Modeli 10,11,12,15 e 16 20x30
dh) Modeli 13 e 14 20x15
4. Numri i fletëve te dokumenteve te gjendjes civile te jete si me poshtë vijon: .
a) Modeli 1, libri i akteve te lindjeve me 50 dhe me 100 flete;
b) Modeli 2, libri i akteve te martesave me 50 dhe me 100 flete;
c) Modeli 3, libri i akteve te vdekjeve me 50 dhe me 100 flete;
ç) Modeli 4, Regjistri Themeltar i Gjendjes Civile i shtetasve shqiptare me 100 flete;
d) Modeli 5, Regjistri Themeltar i Gjendjes Civile i shtetasve te huaj dhe pa shtetësi, me
banim te përhershëm ne Shqipëri me 50 flete;
dh) Modeli 9, libri i procesverbaleve për bashkim dhe ndarje familjare, me 50 flete.
5. Libri i procesverbaleve për bashkim dhe ndarje familjare, ruhet përgjithmonë.
6. Specifikimet teknike te shtypshkrimeve dhe mënyra e plotësimit te rubrikave te dokumenteve te gjendjes civile përcaktohen me urdhër te Ministrit te Pushtetit Vendor dhe te Decentralizimit.
7. Zbatimi i modeleve 8, 9, 14, 15 dhe 16 te filloje me 1.1.2004.
8. Zbatimi i modeleve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 dhe 13 te filloje me 1.4.2004.
9. Ngarkohen Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit dhe Ministria e Punëve te Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano


Mod. 1
Zyra e Gjendjes Civile______________________ Fleta Nr._________

AKT LINDJE

1. Nr.________ data____/_____________/___________/____________________
(Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim)
2. Datlindja:______/_____________/___________/________________________
(Data) (Muaji me Shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me Shkrim)
3. Vendi i lindjes____________________/__________Ora e lindjes___________
(Fshati/Qyteti) (Rrethi)
4. Emri_________________(_____________) Mbiemri__________Seksi_______
(emri i përkohshëm)
5. Kombësia_______________ (____________________)
(Kombësia e përkohshme)
6. Shtetësia______________________

7. Normal Binjak Siamez
Përbërës te gjendjes civile Te dhënat e babait Te dhënat e nënës Shënime nga
verifikimi vjetor
8. Emri e Mbiemri
Mbiemri i vajzërisë

9. Numri i identitetit
10. Datëlindja
11. Vendlindja (fshati/qyteti,
rrethi)

12. Kombësia
13. Shtetësia
14. Profesioni
15. Vendbanimi (fshati/qyteti
rrethi, zyra e gjendjes
civile e prindërve, regjistri
themeltar, fleta)16. Deklaruesi, Emri e Mbiemri
Numri i identitetit
Vendbanimi, (fshati/qyteti,
rrethi, zyra e gj.civile,
regjistri themeltar, fleta)
Cilësia e deklaruesit

Vërejtje
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Deklaruesi Nëpunësi i Gjendjes Civile
____________________ _____________________________
(emri, mbiemri, nënshkrimi) (emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)

_______________________
(emri, mbiemri, nënshkrimi)


Mod.2
Zyra e Gjendjes Civile______________________ Fleta Nr.__________

AKT MARTESE

1.Nr.________ data____/_____________/___________/____________________
(Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim)
2.Data e shpalljes sa martesës___/___________/___________/__________________
(Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim)
3.Vendi i lidhjes se martesës____________________Ora________________

Përbërës te gjendjes civile Te dhënat e
bashkëshortit Te dhënat e
bashkëshortes Shënime nga
verifikimi vjetor
4. Emri e Mbiemri
5. Numri i identitetit
6. Atësia
7. Amësia
8. Datëlindja
9. Vendlindja (fshati/qyteti, rrethi)
10. Gjendja Civile
11. Kombësia
12. Shtetësia
13. Profesioni
14. Vendbanimi (fshati/qyteti,
rrethi, zyra e gjendjes civile,
regjistri themeltar, fleta)15. Vendbanimi pas martesës
16. Mbiemri qe do te mbaje
secila pale pas martesës
17. Njohja e atësisë ose amësisë
se fëmijëve te bashkëshortëve,
te lindur para martesës
18. Lloji i martesës
19. Dëshmitarët, Emri e Mbiemri,
Numri i identitetit
Vendbanimi (fshati/qyteti, rrethi
zyra e gjendjes civile, regjistri
themeltar, fleta) 1.


2.


Vërejtje
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Dëshmitarët Bashkëshortet Nëpunësi i Gjendjes Civile
1.______________________ 1.__________________ ______________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi) (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (Emri, mbiemri, nënshkrimi,vula)
2. ______________________ 2. ____________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi) (Emri, mbiemri, nënshkrimi)

Mod. 3
Zyra e Gjendjes Civile__________________ Fleta Nr.___________

AKT VDEKJE
1.Nr._______ data____/__________/______________/______________________
(Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim )
2.Data e vdekjes____/____________/______________/______________________
(Data) (Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim )
3.Vendi i vdekjes _______________________Ora e vdekjes__________________

4 .Shkaku i vdekjes_______________________ Kodi i sëmundjes______________
Përbërës te gjendjes civile Ta dhënat e te vdekurit Shënime nga
verifikimi vjetor
5. Emri e Mbiemri
6. Numri i identitetit
7. Atësia
8. Amtia
9. Datëlindja
10. Vendlindja (fshati/qyteti, rrethi)
11. Gjendja Civile
(Emri e mbiemri i bashkëshortit)

12. Kombësia
13. Shtetësia
14. Profesioni
15. Vendbanimi (fshati/qyteti,
rrethi, zyra e gjendjes civile,
regjistri themeltar, fleta)16.Deklaruesi Emri e Mbiemri,
Numri i identitetit
Vendbanimi
Cilësia e deklaruesit17.Mjeku ose eksperti ligjor
Emri e mbiemri
Numri i identitetit


18. Leja e Prokurorisë (Nr. date)
19. Vendimi i Gjykatës (Nr. date)

Vërejtje
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Deklaruesi Nëpunësi i Gjendjes Civile
____________________ _____________________________
(emri, mbiemri, nënshkrimi) (emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)Mod. 6
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________ _________,me____/___/_________


ÇERTIFIKATE__________________

Ne baze te________________te_____________Nr.___________________,te vitit_________ vërtetohen te dhënat e mëposhtme :


Përbërës te Gjendjes Civile
Emri e Mbiemri
Atësia
Amësia
Datëlindja
Vendlindja
Seksi
Gjendja Civile
Kombësia
Shtetësia
Data e
Vendi i
Shkaku i
Mbiemri para/pas marteseMod. 7
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________

_____________me____/____/_____

Njoftim për Lindje / Martese / Vdekje

Zyrës se Gjendjes civile________________

Ju njoftojmë se ne librin e akteve te_______________te vitit_______________, qe i përket shtetasit____________________________________ është mbajtur akti i ______________, nr.________, date_______________.

PERBERES TE
GJENDJES CIVILE
Emri dhe mbiemri
Numri i identitetit
Atësia
Amësia
Datëlindja
Vendlindja
Seksi
Gjendja Civile
Kombësia
Shtetësia
Vendbanimi (fshati/qyteti
rrethi, zyra e gjendjes
civile, regjistri themeltar, fleta)Njohja e atësisë ose amësisë
te fëmijëve
Mbiemri pas
Data e
Vendbanimi pas
Lloji i martesës

Nëpunësi i gjendjes civile
________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula )Mod.8


Zyra e gjendjes civile__________________

PROCES VERBAL nr.______, date ____/____/______

Për ndryshim emri, mbiemri

Sot me datën ____/___/_____, para meje_______________, punonjës i zyrës se gjendjes civile te_____________________________, u paraqit ____________________________
_______________, Nr. Identitetit ____________, atësia ________________, amësia
___________, datëlindja ____/____/______, vendlindja________________________,
banues ne adresën___________________________________________, i regjistruar ne
regjistrin themeltar te gjendjes civile nr.___________________fleta____________, ndaj te
cilit nuk ka kallëzim penal, ose ka nisur procedimi penal, i cili me kërkesë nr.________prot, date ____/____/_____ kërkon t'i ndryshohet emri / mbiemri i tij, ose emri/mbiemri i
________________nga_________________ne_________________________, për arsye se:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ne mbështetje te nenit 37 te ligjit nr. 8950, date 10.10.2002 "Për Gjendjen Civile", pranoj kërkesën, për te bare ndryshimin e___________________te ________________________,
nga______________, ne_________________________, ne regjistrin themeltar përkatës.

Ky procesverbal nënshkruhet nga punonjësi i gjendjes civile, kërkuesi dhe te gjithë pjesëtarët madhore te familjes.

Kërkuesi Nëpunësi i Gjendjes Civile
________________________ ___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi) (Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)

Personat madhore

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________ Drejtuesi i zyrës se gjendjes civile
5. _________________________ ____________________________
6. _________________________ (Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)
7. _________________________
8. _________________________
9. _________________________ Pullat

(Emri, mbiemri, nënshkrimi)Mod. 9

Fleta Nr._____

Zyra e gjendjes civile__________________

PROCES VERBAL nr.______, date ____/____/______

Për bashkim / ndarje familjare

Sot me datën ____/___/_____, para meje_______________, punonjës i zyrës se gjendjes civile te_____________________________, u paraqit ____________________________
_______________, Nr. Identitetit ____________, atësia ________________, amësia
___________, datëlindja ____/____/______, vendlindja________________________,
banues ne adresën___________________________________________, i regjistruar ne
regjistrin themeltar te gjendjes civile nr.___________________fleta____________, me kërkesën nr_____ prot, date____/____/______, i cili kërkon te veçohet si familje me vete/ te bashkohet me një familje tjetër.

Ne mbështetje te pikës 2 te nenit 11 dhe te pikës 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te nenit 12, te ligjit nr. 8950, date 10.10.2002 "Për Gjendjen Civile", pranoj kërkesën, për te bere bashkimin/veçimin ne regjistrin themeltar te gjendjes civile nr._______________________________________
fleta_____________.

Ky procesverbal nënshkruhet nga punonjësi i gjendjes civile, kërkuesi dhe ne rastin e bashkimit familjar, nga te gjithë pjesëtarët madhore te familjes.


Kërkuesi Nëpunësi i Gjendjes Civile
________________________ ___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi) (Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)

Personat madhore te familjes pranuese

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________ Drejtuesi i zyrës se gjendjes civile
5. _________________________ ____________________________
6. _________________________ (Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)
7. _________________________
8. _________________________
9. _________________________ Pullat

(Emri, mbiemri, nënshkrimi)

Nr.________________ mandat arkëtimi
Date____/_____/_______


Mod. 10

Shteti
State/Etat/Estado/Staat/Stato/K?????
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Republic of Albania
Republique d' Albanie
Republica de Albania
Republik Albanien
Repubblica d'Albania
A??????? ??????????
Zyra e Gjendjes Civile_______________
Civil Registry Office of
Service de l'etat civil de
Registro Civil de
Standesamtsbehörde
Servizio dello stato civile
?????????? '???? ???
ÇERTIFIKATE LINDJEJE
Personal certificate - Certificat individual - Certificado personal- Ehefähigkeitszeugnis
- Certificate personale - ?????????????? y?vv????
Emri - name - prènom - nombre - Vorname - prenome - ovo??
Mbiemri - surname - nom - apellido - Familienname - cognome - e???vu?o
Atësia - name of father - prènom du père - nombre de pila padre -
- Vornamen des Vaters - prenome del padre - ovo?? ???????
Amësia - name of mother - prènom de la mère - nombre de pila de la madre - Mädchenname der Mutter - prenome della madre - ovo?? ????o?
Mbiemri para martese - surname before marriage - nom avant mariage -
- apellido antes de matrimonio - cognome prima di matrimonio -Familienname vor der Heirat - e???vu?o ???lv ?o ya?o
Datëlindja - date of birth - date de naissance - fecha de nacimiento - Geburtsdatum - data di nascita - ??ovo?oyi? y?vv?o???
Vendlindja - place of birth - lieu de naissance - lugar de nacimiento
- Geburtsort - luogo di nascita - ?o??o y?vv?o???
Seksi - sex - sexe - saxo - Geschlecht - sasso - ?u?o
Kombësia - nationality - nationalitè - nacionalidad - Nationalität - nazionalitá-??v??o????
Shtetësia - citizenship - citoyennetè - ciudadania -Staatsangehörigkeit -
- cittadinanza -u????o????
Gjendja Civile - civil status - ètat civil - estado civil - Zivilstand - state
civile - ??????? ?????????
beqar/e - single - cèlibataire - soltero/a - ledig - celibe - ?y??o?/?
i/e martuar - married - mariè,e - casado/a - verheiratet - sposato/a
?y??o?/?
i/e shkurorëzuar - divorced - divorcè,e - divorciado - geschieden -
divorziato/a-ó????uy??vo?/?
i/e ve - widower/widow - veuf/veuve - viudo/a - verwitwet -
vedovo/a - ???o?/?
?

?

?

?
Vendbanimi - place of registration - lieu d'inscription - lugar de registracion- Eintragungsort - luogo di iscrizione - ?o??o? ?yy?????


Data e lëshimit - date of issue - date de délivrance - fecha de expedicion -
Ausstellungsdatum - data del rilascio - ?povo?oy?? ?op?y???? ______________________

Emri, mbiemri, firma e nëpunësit te gjendjes civile ______________________
Name, surname, signature and seal of keeper - prénom, nom, signature et sceau du dépositaire -
- nombre, apellido, firma y sella del depositario - Vorname, Familienname, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerfürhrers- nome, Cognome, firma e timbro dell'ufficiale - ovo??,e???vu?o, u??oyp??? ?ou u???????uo ?ou ?????????ou, ??p?y?ó?

Mod. 11

Shteti
State/Etat/Estado/Staat/Stato/K?????
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Republic of Albania
Republique d' Albanie
Republica de Albania
Republik Albanien
Repubblica d'Albania
A??????? ??????????

Zyra e Gjendjes Civile_______________
Civil Registry Office of
Service de l'etat civil de
Registro Civil de
Standesamtsbehörde
Servizio dello stato civile
?????????? '???? ???
ÇERTIFIKATE MARTESE
Marriage certificate - Certificat de mariage - Certificato de matrimanio- Heiratsurkunde
- Certificato di matrimonio- ?????????????? y??ou
Emri - name - prènom - nombre - Vorname - prenome - ovo??
Mbiemri - surname - nom - apellido - Familienname - cognome - e???vu?o
Atësia - name of father - prènom du père - nombre de pila padre
- Vornamen des Vaters - prenome del padre - ovo?? ???????
Amësia - name of mother - prènom de la mère - nombre de pila de la madre - Mädchenname der Mutter - prenome della madre - ovo?? ????o?
Datëlindja - date of birth - date de naissance - fecha de nacimiento - Geburtsdatum - data di nascita - ??ovo?oyi? y?vv?o???
Vendlindja - place of birth - lieu de naissance - lugar de nacimiento
- Geburtsort - luogo di nascita - ?o??o y?vv?o???
Seksi - sex - sexe - saxo - Geschlecht - sasso - ?u?o
Kombësia - nationality - nationalitè - nacionalidad - Nationalität - nazionalitá-??v??o????
Shtetësia - citizenship - citoyennetè - ciudadania -Staatsangehörigkeit -
- cittadinanza -u????o????
Nr, data e aktit te martesës-no, date of marriage register-n°, date de l'acte de marriage-nr, fecha del registro del matrimonies-Nr, Datum aus dem Heiratsregister- N, data del atto di matrimonio-Ap|??o? ?yy????? ????o??v|? ?uv???? y??ou
Mbiemri para martese - surname before marriage - nom avant mariage -
- apellido antes de matrimonio - cognome prima di matrimonio -Familienname vor der Heirat - e???vu?o ???lv ?o ya?o
Vendbanimi - place of registration - lieu d'inscription - lugar de registracion- Eintragungsort - luogo di iscrizione - ?o??o? ?yy?????


Data e leshimit - date of issue - date de délivrance - fecha de expedicion -
Ausstellungsdatum - data del rilascio - ?povo?oy?? ?op?y???? ______________________

Emri, mbiemri, firma e nepunesit te gjendjes civile ______________________
Name, surname, signature and seal of keeper - prénom, nom, signature et sceau du dépositaire -
- nombre, apellido, firma y sella del depositario - Vorname, Familienname, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerfürhrers- nome, Cognome, firma e timbro dell'ufficiale - ovo??,e???vu?o, u??oyp??? ?ou u???????uo ?ou ?????????ou, ??p?y?ó?


Mod. 12

Shteti
State/Etat/Estado/Staat/Stato/K?????
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Republic of Albania
Republique d' Albanie
Republica de Albania
Republik Albanien
Repubblica d'Albania
A??????? ??????????
Zyra e Gjendjes Civile_______________
Civil Registry Office of
Service de l'etat civil de
Registro Civil de
Standesamtsbehörde
Servizio dello stato civile
?????????
ÇERTIFIKATE PER LIDHJE MARTESE
Certificate of capacity to contract marriage/ Certificat de capacite matrimoniale/ Certificado para contraer matrimonio/ Ehefähigkeitszeugnis - Certificato per contrare matrimonio/Aö?|? y???u
Emri - name - prènom - nombre - Vorname - prenome - ovo??
Mbiemri- surname- nom- apellido - Familienname - cognome- e???vu?o
Seksi - sex - sexe - saxo - Geschlecht - sasso - ?u?o
Vendlindja - place of birth - lieu de naissance - lugar de nacimiento
- Geburtsort - luogo di nascita - ?o??o y?vv?o???
Datëlindja - date of birth - date de naissance - fecha de nacimiento - Geburtsdatum - data di nascita - ??ovo?oyi? y?vv?o???
Shtetësia - citizenship - citoyennetè - ciudadania -Staatsangehörigkeit -
- cittadinanza -u????o????
Gjendja Civile - civil status - ètat civil - estado civil - Zivilstand - state
civile - ??????? ?????????
beqar/e - single - cèlibataire - soltero/a - ledig - celibe - ?y??o?/?
i/e martuar - married - mariè,e - casado/a - verheiratet - sposato/a -
?y??o?/?
i/e shkurorëzuar - divorced - divorcè,e - divorciado - geschieden -
divorziato/a-ó????uy??vo?/?
i/e ve - widower/widow - veuf/veuve - viudo/a - verwitwet -
vedovo/a - ???o?/??
?

?

?

?
Vendbanimi - place of registration - lieu d'inscription - lugar de registracion- Eintragungsort - luogo di iscrizione - ?o??o? ?yy?????

Nuk ka pengese per t'u martusr- no impediment to marry- peut contracter mariage-para contraer matrimonio- Keine Hindernisse für die Ehescliessung - per contrare matrimonio - ??v u???p??| vo?|?o ???v??
Emri - name - prènom - nombre - Vorname - prenome - ovo??
Mbiemri- surname - nom- apellido - Familienname - cognome - e???vu?o
Seksi - sex - sexe - saxo - Geschlecht - sasso - ?u?o
Vendlindja - place of birth - lieu de naissance - lugar de nacimiento
- Geburtsort - luogo di nascita - ?o??o y?vv?o???
Datëlindja - date of birth - date de naissance - fecha de nacimiento - Geburtsdatum - data di nascita - ??ovo?oyi? y?vv?o???
Shtetësia - citizenship - citoyennetè - ciudadania -Staatsangehörigkeit -
- cittadinanza -u????o????
Gjendja Civile - civil status - ètat civil - estado civil - Zivilstand - state
civile - ??????? ?????????
beqar/e - single - cèlibataire - soltero/a - ledig - celibe - ?y??o?/?
i/e martuar - married - mariè,e - casado/a - verheiratet - sposato/a -
?y??o?/?
i/e shkurorëzuar - divorced - divorcè,e - divorciado - geschieden -
divorziato/a-ó????uy??vo?/?
i/e ve - widower/widow - veuf/veuve - viudo/a - verwitwet -
vedovo/a - ???o?/?
?

?

?

?
Vendbanimi - place of registration - lieu d'inscription - lugar de registracion- Eintragungsort - luogo di iscrizione - ?o??o? ?yy?????

Data e lëshimit - date of issue - date de délivrance - fecha de expedicion -
Ausstellungsdatum - data del rilascio - ?povo?oy?? ?op?y???? ______________________

Emri, mbiemri, firma e nëpunësit te gjendjes civile ______________________
Name, surname, signature and seal of keeper - prénom, nom, signature et sceau du dépositaire -
- nombre, apellido, firma y sella del depositario - Vorname, Familienname, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerfürhrers- nome, Cognome, firma e timbro dell'ufficiale - ovo??,e???vu?o, u??oyp??? ?ou u???????uo ?ou ?????????ou, ??p?y?ó?Mod. 13
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________

_____________me____/____/_____LEJE VARRIMI Nr.______


Për shtetasin ________________________, i cili ka vdekur ne datën, ___/____/_____, u

mbajt akti i vdekjes nr.________date ___/____/_____.

Lejohet kryerja e varrimit mbas orës___________ te datës ___/____/_____.Nëpunësi i Gjendjes Civile

___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)


Mod. 14

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________


SHPALLJE MARTESE Nr.___________

Sot me date___/__________/______________/_____________________ afishohet shpallja e
(Muaji me shkrim) (Viti me shifra) (Dy shifrat e fundit me shkrim )
martesës se_____________________________ me _________________________, te cilët

kërkojnë te lidhin martese ne zyrën e gjendjes civile_________________________________

ne datën___/____/_____.

Përbërës te gjendjes civile
Te dhënat e bashkëshortit Te dhënat e bashkëshortes
1. Emri
2. Mbiemri
3. Atësia
4. Amësia
5. Datëlindja
6. Vendlindja
7. Kombësia
8. Shtetësia
9. Profesioni
10. Vendbanimi

11. Vendqëndrimi i
bashkëshortëve te ardhshëm

Nëpunësi i Gjendjes Civile

___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)


Personat, te cilët kana shkaqe ligjore, duhet te paraqesin brenda 10 ditëve, nga dita e sotme, kundërshtimet për lidhjen e kësaj martese.Mod. 15

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________

Nr. _______Prot. Date___/____/____

VENDIM
PER
PEZULLIMIN E PROCEDURES SE LIDHJES SE MARTESES

Procedura e lidhjes se martesës ndërmjet______________________________________ dhe _____________________________, shpallur me date___/____/_____, për t'u lidhur ne zyrën
e gjendjes civile_______________________ me date ___/____/_____, pezullohet për shkak
se
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Kundër këtij vendimi mund te behet ankim ne gjykate, brenda 5 ditëve nga marrja ne dijeni.

Nëpunësi i Gjendjes Civile
___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)Mod. 15

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA/KOMUNA_____________
Zyra e Gjendjes Civile_____________

Nr. _______Prot. Date___/____/____


REFUZIM PER LIDHJE MARTESE

Nr. _________, Date___/____/____


Unë, __________________________, nëpunës i gjendjes civile, refuzoj lidhjen e martesës midis _____________________________ dhe___________________________, shpallur me
date ___/____/____, për t'u lidhur me date ___/____/____, për shkak se
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Kundër këtij akti mund te behet ankim ne gjykate.


Nëpunësi i Gjendjes Civile
___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)

Mora njoftim sot me date ___/____/____,


Marrësi ___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)

Marrësi___________________________
(Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula)QARKU BERAT

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Berat 001
2 Berat
Rajoni 1 002
Rajoni 2 003
Rajoni 3 004
3 U. Vajgurore 005
4 Kutalli 006
5 Lumas 007
6 Otllak 008
7 Poshnje 009
8 Roshnik 010
9 Sinje 011
10 Terpan 012
11 Velabisht 013
12 Vertop 014
13 Cukalat 015

1 Kuçove 016
2 Kuçove 017
3 Kozare 018
4 Perondi 019

1 Skrapar 020
2 Çorovode 021
3 Poliçan 022
4 Bogove 023
5 Cepan 024
6 Gjerbes 025
7 Leshnje 026
8 Potom 027
9 Qendër 028
10 Vendreshe 029
11 Zhepe 030


QARKU DIRER

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Dibër 031
2 Peshkopi 032
3 Arras 033
4 Fushe Cidhen 034
5 Fushe Muhur 035
6 Kala e Dodes 036
7 Kastriot 037
8 Lure 038
9 Luzni 039
10 Maqellare 040
11 Melan 041
12 Tomin 042
13 Selishte 043
14 Sllove 044
15 Zall Dardhe 045
16 Zall Rec 046

1 Mat 047
2 Burrel 048
3 Klos 049
4 Derjan 050
5 Gurre 051
6 Baz 052
7 Komsi 053
8 Lis 054
9 Macukull 055
10 Rukaj 056
11 Suc 057
12 Ulez 058
13 Xiber 059

1 Bulqizë 060
2 Bulqizë 061
3 Gjorice 062
4 Klenje 063
5 Martanesh 064
6 Ostren 065
7 Shupenze 066
8 Zerqan 067
9 Fushe Bulqizë 068


QARKU DURRES

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C
1 Durrës 069
2 Durrës
Rajoni 1 070
Rajoni 2 071
Rajoni 3 072
Rajoni 4 073
Rajoni 5 074
3 Manez 075
4 Sukth 076
5 Shijak 077
6 Gjepalaj 078
7 Ishem 079
8 Katund i ri 080
9 Maminas 081
10 Rashbull 082
11 Xhafzotaj 083

1 Kruje 084
2 Kruje 085
3 Fushe Kruje 086
4 Bubq 087
5 Cudhi 088
6 K.Thumane 089
7 Nikel 090


QARKU ELBASAN

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.CC
1 Elbasan 091
2 Elbasan
Rajoni 1 092
Rajoni 2 093
Rajoni 3 094
Rajoni 4 095
Rajoni 5 096
3 Cërrik 097
4 Belsh 098
5 Bradashesh 099
6 Fierzë 100
7 Funare 101
8 Gostime 102
9 Gracen 103
10 Grekan 104
11 Gjinar 105
12 Gjergjan 106
13 Kajan 107
14 Klos 108
15 Labinot mal 109
16 Labinot fushe 110
17 Mollas 111
18 Paper 112
19 Rrase 113
20 Shales 114
21 Shirgjan 115
22 Shushice 116
23 Tregan 117
24 Zavalin 118

1 Gramsh 119
2 Gramsh 120
3 Kodovjat 121
4 Kukur 122
5 Kushove 123
6 Lenie 124
7 Pishaj 125
8 Porocan 126
9 Skenderbegas 127
10 Sult 128
11 Tunje 129

1 Peqin 130
2 Peqin 131
3 Karine 132
4 Gjocaj 133
5 Pajove 134
6 Perparim 135
7 Sheze 136

1 Librazhd 137
2 Librazhd 138
3 Përrenjas 139
4 Hotolisht 140
5 Lunik 141
6 Orenje 142
7 Polis 143
8 Qendër 144
9 Qukes 145
10 Rajce 146
11 Stravaj 147
12 Stebleve 148


QARKU FIER

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Fier 149
2 Fier
Rajoni 1 150
Rajoni 2 151
Rajoni 3 152
Rajoni 4 153
3 Patos 154
4 Roskovec 155
5 Cakran 156
6 Dermenas 157
7 Frakull 158
8 Kuman 159
9 Kurjan 160
10 Libofshe 161
11 Levan 162
12 Mbrostar 163
13 Portez 164
14 Qendër 165
15 Ruzhdie 166
16 Strum 167
17 Topoje 168
18 Zharrez 169

1 Lushnjë
2 Lushnjë
Rajoni 1 171
Rajoni 2 172
3 Divjake 173
4 Allkaj 174
5 Ballagat 175
6 Bubullime 176
7 Dushk 177
8 Fier Shegan 178
9 Golem 179
10 Grabian 180
11 Gradisht 181
12 Hysgjokaj 182
13 Karbunare 183
14 Kolonje 184
15 Krutie 185
16 Remas 186
17 Terbuf 187

Mallakastër 188
2 Ballsh 189
3 Aranitas 190
4 Fratar 191
5 Greshice 192
6 Hekal 193
7 Kute 194
8 Ngracan 195
9 Qendër 196
10 Selite 197


QARKU GJIROKASTER

Nr. RRETHE BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C
1 Gjirokastër 198
2 Gjirokastër 199
3 Libohove 200
4 Qendër 201
5 Cepo 202
6 Dropull posht. 203
7 Dropull sip. 204
8 Lazarat 205
9 Lunxheri 206
10 Odrie 207
11 Picar 208
12 Pogon 209
13 Antigon 210
14 Zagori 211

1 Tepelene 212
2 Tepelene 213
3 Memaliaj 214
4 Buz 215
5 F. Memaliaj 216
6 Krahes 217
7 Kurvelesh 218
8 Lopes 219
9 Luftinje 220
10 Qesarat 221
11 Qendër 222

1 Përmet 223
2 Përmet 224
3 Këlcyrë 225
4 Ballaban 226
5 Carcove 227
6 Frasher 228
7 Petran 229
8 Qendër 230
9 Suke 231
10 Dishnice 232


QARKU KORÇE

Nr. RRETHE BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C
1 Korçe 233
2 Korçe
Rajoni 1 234
Rajoni 2 235
Rajoni 3 236
Rajoni 4 237
3 Maliq 238
4 Drenove 239
5 Gore 240
6 Lekas 241
7 Libonik 242
8 Liqenas 243
9 Moglice 244
10 Mollaj 245
11 Pirg 246
12 Pojan 247
13 Qendër 248
14 Vithkuq 249
15 Voskop 250
16 Voskopoje 251
17 Vreshtas 252

1 Kolonje 253
2 Erseke 254
3 Leskovik 255
4 Barmash 256
5 Clirim 257
6 Leskovik 258
7 Mollas 259
8 Novosele 260
9 Qendër Erseke 261

1 Pogradec 262
2 Pogradec 263
3 Bucimas 264
4 Cerrave 265
5 Dardhas 266
6 Udenisht 267
7 Proptight 268
8 Trebinje 269
9 Velcan 270

1 Devoll 271
2 Bilisht 272
3 Qendër Bilisht 273
4 Miras 274
5 Hocisht 275
6 Proger 276


QARKU KUKES

Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Kukës 277
2 Kukës 278
3 Arren 279
4 Bicaj 280
5 Bushtrice 281
6 Malzi 282
7 Ujmisht 283
8 Terthore 284
9 Shtiqen 285
10 Zapod 286
11 Shishtavec 287
12 Topojan 288
13 Surroj 289
14 Kolsh 290
15 Kalis 291
16 Gryke Caje 292

1 Has 293
2 Krume 294
3 Golaj 295
4 Fajze 296
5 Gjinaj 297

1 Tropojë 298
2 B. Curri 299
3 Bujan 300
4 Bytyc 301
5 Fierzë 302
6 Lekbibaj 303
7 Llugaj 304
8 Margegaj 305
9 Tropojë 306


QARKU LEZHE
Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI GJ.C.
1 Lezhe 307
2 Lezhe 308
3 Balldre 309
4 Blinisht 310
5 Dajc 311
6 Kallmet 312
7 Kolsh 313
8 Shengjin 314
9 Ungrej 315
10 Shenkoll 316
11 Zejmen 317

1 Mirdite 318
2 Rrëshen 319
3 Rubik 320
4 Fan 321
5 Kacinar 322
6 Kthelle 323
7 Orosh 324
8 Selite 325

1 Kurbin 326
2 Laç 327
3 Mamurras 328
4 Fushe Kuqe 329
5 Milot 330


QARKU SHKODER
Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C
1 Shkodër 331
2 Shkodër
Lagja 1 332
Lagja 2 333
Lagja 3 334
Lagja 4 335
3 Vau Dejës 336
4 Ana Malit 337
5 Bushat 338
6 (Barbullush) 339
7 Berdice 340
8 Dajc 341
9 Guri zi 342
10 Hajmel 343
11 Postirbe 344
12 Pult 345
13 Rrethinat 346
14 Shale 347
15 Shosh 348
16 Temal 349
17 Velipoje 350
18 Vig Mnele 351
19 Shllak 352

1 Puke 353
2 Puke 354
3 Fushe Arrëz 355
4 Blerim 356
5 Iballe 357
6 Fierzë 358
7 Gjegjan 359
8 Qafe Mali 360
9 Qelez 361
10 Qerret 362
11 Rrape 363

1 M. Madhe 364
2 Koplik 365
3 Gruemire 366
4 Kastrat 367
5 Kelmend 368
6 Qendër 369
7 Shkrel 370


QARKU TIRANE
Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Tirane 371
2 Bashkia Tirane 372
Njësia Bashkiake Nr. 1 373
Njësia Bashkiake Nr. 2 374
Njësia Bashkiake Nr. 3 375
Njësia Bashkiake Nr. 4 376
Njësia Bashkiake Nr. 5 377
Njësia Bashkiake Nr. 6 378
Njësia Bashkiake Nr. 7 379
Njësia Bashkiake Nr. 8 380
Njësia Bashkiake Nr. 9 381
Njësia Bashkiake Nr. 10 382
Njësia Bashkiake Nr. 11 383
3 Kamzë 384
Bathore 385
4 Vore 386
5 Baldushk 387
6 Berzhite 388
7 Berxull 389
8 Dajt 390
9 Farke 391
10 Kashar 392
11 Ndroq 393
12 Paskuqan 394
13 Petrele 395
14 Peze 396
15 Preze 397
16 Shengjergj 398
17 Vaqarr 399
18 Zall Bastar 400
19 Zall Herr 401
20 Krrabe 402

1 Kavajë 403
2 Kavajë 404
3 Rrogozhine 405
4 Golem 406
5 Gose 407
6 Helmes 408
7 Kryevidh 409
8 Lekaj 410
9 Luz i vogël 411
10 Sinaballaj 412
11 Synej 413


QARKU VLORE
Nr. RRETHI BASHKIA KOMUNA KODI
GJ.C.
1 Vlore 414
2 Vlore
Rajoni 1 415
Rajoni 2 416
Rajoni 3 417
Rajoni 4 418
Rajoni 5 419
3 Himarë 420
4 Orikum 421
5 Selenice 422
6 Armen 423
7 Brata 424
8 Hore Vranisht 425
9 Kote 426
10 Novosele 427
11 Qendër 428
12 Sevaster 429
13 Shushice 430
14 Armen 431

1 Sarande 432
2 Sarande 433
3 Konispol 434
4 Aliko 435
5 Dhiver 436
(Dhiver2) 437
6 Ksamil 438
7 Livadhja 439
8 Lukove 440
9 Markat 441
10 Xerre 442

1 Delvine 443
2 Delvine 444
3 Finiq 445
4 Mesopotam 446
5 Vergo 447
Shfleto artikuj te tjere per: GJENDJA CIVILE
Postuar nga: admin
ikub #:
312110002