Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Per tatimin mbi te ardhurat.
Tipi i Aktit: Udhëzim
Numri i Aktit: 1
Statusi i Aktit: I shfuqizuar
Data e Aktit: 10.02.2004
Data e aprovimit te Aktit: 10.02.2004
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 15
Data e fletores zyrtare: 22.03.2004
Aktiviteti: Tatim
Propozuar nga: Ministri i Financave
Pershkrimi i Aktit: Dispozita te pergjithshme.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për tatimin mbi te ardhurat.
2 Për tatimin mbi te ardhurat.
Akte te ngjashem
1 Për tatimin mbi te ardhurat.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:UDHEZIM
Nr. 1, date 10.2.2004

PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Ne mbështetje te nenit 102 pika 4 te Kushtetutës se Republikës te Shqipërisë, si dhe ne zbatim te nenit 40 te ligjit nr.8438, date 28.12. 1998 "Për tatimin mbi te ardhurat", ndryshuar me ligjin nr.8711, date 15.12.2000, me ligjin nr.8841, date 11.12.2001 dhe ligjin nr.9161, date 18.12.2003, Ministri i Financave

UDHEZON:

1. DISPOZITA TE PERGHTHSHME
1.1. OBJEKTI I LIGHT
Objekti i tatimit mbi te ardhurat janë te ardhurat personale te individëve, fitimi i personave
fizike e juridike, subjekte te këtij ligji, si dhe te ardhurat për te cilat tatimi mbahet ne burim.
1.2. PERKUFIZIME
1.2.1. Termat : "tatimpagues", "person", "individ", "person fizik", "person juridik" ,
"ortakëri", "persona te lidhur" dhe "seli e përhershme" etj, kuptimi i te cilave jepet ne ligjin "Për tatimin mbi te ardhurat", do te kenë te njëjtin kuptim, si edhe ne ligjet e tjera specifike tatimore dhe ne terminologjinë e përdorur ne marrëveshjet dypalëshe për eliminimin e tatimeve te dyfishta qe Shqipëria ka lidhur me shtete te ndryshme. Për interpretimin e dispozitave te këtij ligji, veç këtij udhëzimi, do te merren ne konsiderate, sipas rastit, edhe dispozitat e ligjeve te tjera tatimore dhe te marrëveshjeve për eliminimin e tatimeve te dyfishta, si dhe te udhëzimeve te Ministrit te Financave te dala ne zbatim te tyre.
1.2.2. Paragrafi "2" i nenit "2" te ligjit, sqaron kuptimin e "selisë se përhershme", e cila nënkupton një vend fiks biznesi, nëpërmjet se cilit një person juridik apo fizik) i huaj ushtron biznes ne Republikën e Shqipërisë pa qene i regjistruar si person juridik apo fizik nga legjislacioni Shqiptar. Ne rastet kur një biznes plotëson kushtet për t'u konsideruar si seli e përhershme (vend fiks biznesi) ne Republikën e Shqipërisë, atehere te ardhurat qe i atribuohen kësaj selie te përhershme tatohen ne Republikën e Shqipërisë. Përkufizimi i "selisë se përhershme" është i ngjashëm me përkufizimin e këtij koncepti ne marrëveshjet bilaterale tatimore për eliminimin e tatimeve te dyfishta te përfunduara nga vendi ynë. Për pasoje ne interpretimin e dispozitave qe lidhen me seline e përhershme do te merren ne konsiderate edhe sqarimet e bëra ne udhëzimin e Ministrit te Financave ne zbatim te marrëveshjeve për eliminimin e tatimeve te dyfishta.
1.3. REZIDENCA
1.3.1. Ne nenin 3 te ligjit jepen kriteret e përcaktimit te rezidencës tatimore për individët (paragrafët 1 dhe 2), për personat juridike (paragrafi 3) dhe për personat fizike (paragrafi 4).
- Ne paragrafin e pare te pikës 1 jepet kriteri i vendbanimit te përhershëm, sipas përcaktimit ne nenin 12 te Kodit Civil. Individi konsiderohet rezident shqiptar për qëllime tatimore, kur ka një banese te përhershme, ka familjen, pra ka interesa jetësore dhe ekonomike ne Shqipëri (vendi i interesave jetike), pavarësisht se mund te punoje ne periudha te ndryshme jashtë vendit apo mund te ketë nënshtetësi te huaj.
- Paragrafi i dyte i pikës 1 ka te beje me diplomatet dhe punonjësit e tjerë shqiptare te caktuar me pune nga shteti ne ambasada, konsullata apo ne organizma ndërkombëtare jashtë vendit, te cilët edhe pse jetojnë me ynë jashtë Shqipërisë, konsiderohen rezidente tatimore shqiptare.
- Ne piken 2, jepet kriteri i kohëgjatësise se qëndrimit ne Shqipëri. Pra konsiderohet rezident shqiptar për qëllime tatimore, individi qe qëndron ne Shqipëri gjate një viti tatimor, ne vazhdim ose me ndërprerje, ne total, me tepër se 183 dite, pavarësisht nga nënshtetësia apo vendi ku ka interesat jetike. Ne llogaritjen e kohe-gjatësisë se qëndrimit ne Shqipëri përfshihen ditët e prezencës fizike, pra jo vetëm ditët e punës por edhe ditët e mbërritjes, largimit, pushimet.
Pra rezident tatimor shqiptar konsiderohet çdo individ (pavarësisht nga nacionaliteti apo shtetësia), qe plotëson njërin ose te dy kriteret e sipërpërmendura.
1.3.2. Ne piken 3 jepen kriteret e përcaktimit te rezidencës tatimore për personat juridike. Një person juridik konsiderohet rezident tatimor shqiptar nëse: ka selinë qendrore (zyrën qendrore) ne Republikën e Shqipërisë; dhe/ose ka vendin e menaxhimit (drejtimit) efektiv te biznesit ne Republikën e Shqipërisë. "
1.3.3. Ne piken 4 jepet kriteri i përcaktimit te rezidencës tatimore për personat fizike tregtare. Një person fizik konsiderohet rezident tatimor Shqiptar kur ushtron biznesin dhe regjistrohet si person fizik tregtar ne gjykatën shqiptare dhe ne organet tatimore shqiptare.
1.3.4. Përcaktimi i rezidencës tatimore ka rëndësi pasi ne baze te paragrafit 1 te nenit 7 dhe paragrafit 1 te nenit 17 te këtij Ligji personat rezidente tatimore shqiptare tatohen ne Shqipëri për te gjitha te ardhurat e realizuara ne shkalle botërore (te ardhurat me burim ne Shqipëri dhe jashtë saj). Ndërsa personat jorezidente, ne baze te paragrafit 2 te nenit 7 dhe paragrafit 2 te nenit 17, tatohen ne Shqipëri vetëm për te ardhurat me burim ne Republikën e Shqipërisë.
1.3.5. Duhet pasur parasysh qe për personat qe janë rezidente ne vendet me te cilat Shqipëria ka nënshkruar Marrëveshje (Konventa) për eliminimin e tatimeve te dyfishta dhe këto marrëveshje kane hyre ne fuqi, do te zbatohen dispozitat e këtyre marrëveshjeve.
1.4. BURIMI I TE ARDHURAVE
1.4.1. Përcaktimi i "burimit te te ardhurave" është i rëndësishëm për te kuptuar mënyrën e
përcaktimit te detyrimit tatimor te personave rezidente dhe sidomos për personat jorezidente, te cilët tatohen ne Shqipëri për te ardhurat me burim ne Republikën e Shqipërisë. Ne nenin 4 te ligjit listohen te gjitha te ardhurat me burim ne Republikën e Shqipërisë, por duke mos u kufizuar vetëm ne atë liste. Për te përcaktuar te ardhurat me burim ne Shqipëri te personave jorezidente, mënyra me e lehte është identifikimi i pagesave qe bëhen nga persona rezidente tatimore shqiptare ose nga çdo ent, organe te qeverisjes qendrore dhe vendore, organizata jofitimprurëse etj. Organi tatimor mund te shfrytëzojë, reklamat, njoftimet ne gazeta apo media, informacionet nga bankat ose nga burime te tjera për te identifikuar te ardhurat e realizuara me burim ne Shqipëri. Kur këto te ardhura realizohen nga persona jorezidente, ose nga individë ose persona te tjerë ne Shqipëri, te cilët, ne baze te legjislacionit tatimor ekzistues, nuk janë te detyruar te regjistrohen ne organet tatimore shqiptare, detyrimi tatimor do te mbahet ne burim nga paguesi i te ardhurave.
Ne rastet kur pagesa kryhet nga një individ (p.sh. një individ merr një shtëpi me qira nga një individ tjetër, pra si paguesi edhe përfituesi nuk janë te regjistruar ne organet tatimore) ose kur pagesa kryhet nga një person, kompani apo fondacion, jashtë shtetit (dhe përfituesi është person shqiptar jo i regjistruar ne organet tatimore) atehere, ne çdo rast, përfituesi i te ardhurave duhet te deklaroje dhe paguaje detyrimin tatimor ne organin tatimor përkatës.
1.4.2. Te ardhura me burim ne Republikën e Shqipërisë konsiderohen edhe te ardhurat e paguara nga një person (shoqëri, ent, individ, fondacion etj.) jashtë Shqipërisë (jorezident), por te realizuara për një aktivitet te kryer ne Republikën e Shqipërisë (p.sh. një koncert i një artisti i paguar nga një fondacion i huaj, nga një organizate joqeveritare etj.).
1.5. PERIUDHA TATIMORE
Periudha tatimore përputhet me vitin kalendarik, pra fillon me 1 janar dhe përfundon me 31
dhjetor te çdo viti.
2. TATIMI MBI TE ARDHURAT PERSONALE
2.1. FUSHA E VEPRIMIT TE TATIMIT MBI TE ARDHURAT PERSONALE.
Tatimi mbi te ardhurat personale aplikohet ndaj çdo te ardhure te çfarëdolloj forme, nga çdo burim, i realizuar nga çdo individ objekt tatimi ne baze te këtij ligji, me përjashtim te te ardhurave qe shprehimisht përjashtohen nga ky ligj.
2.2. SHTRIRJA E DETYRIMIT
Ne nenin 7 "Shtrirja e detyrimit" jepet parimi i përgjithshëm sipas te cilit individët rezidente
i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi te ardhurat personale gjate periudhës tatimore për te gjitha burimet e te ardhurave (brenda dhe jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë), ndërsa individët jorezidente i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi te ardhurat personale vetëm për te ardhurat me burim ne Republikën e Shqipërisë.
2.3. TE ARDHURAT E TATUESHME
Ne zbatim te nenit 8, te ardhura te tatueshme për qellim te tatimit mbi te ardhurat personale, janë kategoritë e te ardhurave te mëposhtme:
2.3.1. Pagat dhe shpërblimet e tjera ne lidhje me marrëdhëniet aktuale te punës (te ardhurat nga punësimi). Ne ketë kategori te ardhurash përfshihen si pagat, ashtu edhe shpërblime te tjera ne vlere qe lidhen me punësimin aktual te individit. Ne te ardhura nga pagat përfshihet paga baze, si dhe te gjitha shtesat mbi pagën baze qe kane karakter te përhershëm, si shtesat për vjetërsi, vështirësi, largësi vendbanimi, natyre te veçante pune apo shërbimi, si dhe shtesa te tjera page e shpërblimi te bëra me akte te tjera ligjore e nënligjore.
Termi "shpërblime te tjera" përfshin te gjitha te ardhurat apo shpërblimet qe përfitohen nga rezultatet e punës ne vendin e punësimit aktual te individit. Ne ketë kategori bëjnë pjese te ardhurat qe mere individi ne forme shpërblimi nga fondi i veçante apo nga fonde te krijuara me akte te ndryshme ligjore apo statusore te shoqërive, si page e 13-te, apo pagesa te ndryshme te kësaj natyre.
Ne grupin "shpërblime te tjera" përfshihen gjithashtu te ardhura qe realizohen nga pjesëmarrja e individit ne komisione, komitete, këshilla, borde drejtuese, këshilla mbikëqyrëse etj. Ne këto çaste mënyra e llogaritjes se tatimit mbi te ardhurat personale do te jete si me poshtë:
a) Kur shpërblimi i përfituar për pjesëmarrje ne komisione, komitete, këshilla, borde drejtuese, këshilla mbikëqyrëse, si pedagog i jashtëm, si konsulent i jashtëm, nga botimi i një artikulli etj., paguhet jashtë qendrës efektive te punës se individit, këto te ardhura tatohen ne masën 10 për qind; Pra, ky paragraf zbatohet për pagesa qe i bëhen një individi i cili nuk ka marrëdhënie punësimi me paguesin;
b) Kur shpërblimi i përfituar për pjesëmarrje ne komisione, komitete, këshilla, borde drejtuese, këshilla mbikëqyrëse etj., paguhet ne qendrën efektive te punës se individit, këto te ardhura do te tatohen duke u bashkuar me pagën e muajit përkatës dhe duke u tatuar sipas tabelës nr. 1 bashkangjitur ligjit.
Shembull: Supozojmë se individi "X", i cili është i punësuar ne subjektin "Y", gjate muajit
dhjetor 2003 ka përfituar këto te ardhura:
Pagën baze mujore (nga e cila është zbritur pjesa e kontributit për sigurime shoqërore dhe
shëndetësore qe është përballuar nga punëmarrësi) 45 000 leke;
Shpërblim nga fondi i veçante 20 000 leke;
Shpërblim prej 15 000 leke, si anëtar i Bordit Drejtues te subjektit "Y";
Shpërblim prej 5 000 leke nga pjesëmarrja ne një komision testimi te subjektit "Y", i cili
mblidhet dy here ne vit;
Individi X është shpërblyer gjithashtu me 10 000 leke, nga pjesëmarrja ne një komision
testimi te subjektit "Z";
Individi X është shpërblyer gjithashtu me 8 000 leke për një artikull qe ka shkruar ne një
reviste te huaj.
Detyrimi tatimor për te ardhurat nga paga dhe shpërblimet e tjera për muajin dhjetor 2003
për individin "X" do te jete:
45 000 (paga baze ??) 20 000 (shpërblimi nga fondi i veçante) 15 000 (shpërblimi si anëtar i bordit drejtues) 5 000 (shpërblim nga pjesëmarrja ne komisionin e testimit)
= 85 000 leke. Kjo shume do te tatohet me tatim ne burim sipas tarifave progresive te tabelës nr.1 bashkëngjitur ligjit.
Për shpërblimin e marre nga individi X nga pjesëmarrja ne komisionin e testimit te subjektit "Z", detyrimi tatimor është 10 për qind ose 1000 leke (10 000 x10 %), tatim qe mbahet ne burim nga subjekti "Z";
Për te ardhurat e marra nga revista e huaj prej 8 000 leke individi X duhet te deklaroje këto te ardhura ne organin përkatës tatimor dhe te derdhe një tatim ne masën 10 %, pra 800 leke.
2.3.2. Përjashtohen nga tatimi mbi te ardhurat personale, te ardhurat nga pagat dhe shpërblimet për marrëdhëniet e punës te zyrtareve te konsullatave, diplomatet, ose funksionare te ngjashëm te vendeve te tjera, si dhe te organizatave ndërkombëtare, te cilët, gjate kryerjes se funksioneve te tyre zyrtare ne Republikën e Shqipërisë, ne përputhje me konventat apo marrëveshjet ndërkombëtare te nënshkruara, ose te pranuara nga Republika e Shqipërisë apo Qeveria shqiptare, kane statusin e diplomatit. Nuk do te përfitojnë te drejtën e këtij përjashtimi individët, shqiptare apo te huaj te cilët mund te jene te punësuar ne këto organizata apo organizma, por nuk kane statusin e diplomatit.
2.3.3. Te ardhurat qe rrjedhin nga fitimi i ortakut apo i aksionarit ne shoqërinë tregtare (pika b e paragrafit 1). Ne kuptim te kësaj pike, te ardhurat qe përfitojnë individët, ne formën e ndarjes se fitimit nga ortakëritë, apo te dividendit nga shoqëritë tregtare e subjekte te tjera te parashikuar nga ligji. Ne ketë grup përfshihet gjithashtu çdo tërheqje nga kapitali i shoqërisë, qe bëjnë pronaret apo pronari i vetëm i shoqërisë.
2.3.4. Te ardhurat nga interesat bankare, apo ato te përfituara nga letrat me vlere, me përjashtim te interesave te marra nga ballot e thesarit ose nga letra te tjera me vlere te qeverise, te emetuara para hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 8438, date 28.12.1998.
Te ardhura nga interesat bankare konsiderohen te gjitha interesat nga llogarite personale apo te përbashkëta te individëve ne banka ose ne institucione te tjera financiare, si dhe te gjitha interesat nga depozitat personale ose te përbashkëta me afat, ne formën e llogarisë me afat, certifikatës se depozitës me afat, kontratës për depozite me afat, si dhe çdo e ardhur tjetër ne forme interesi.
Tatimit mbi te ardhurat i nënshtrohen te gjitha interesat e lindura dhe te paguara pas datës se hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 8438, date 28.12.1998, për llogarite dhe depozitat ne leke e ne valuta te huaja. Këtij rregulli i nënshtrohen edhe depozitat me afat maturimi me te gjate se një vit. Tatimi mbi te ardhurat nga interesat ne valute konvertohet ne leke, me kursin mesatar te këmbimit te aplikuar nga vete banka për blerjen e valutave respektive, ne ditën e kryerjes se veprimit.
Moment i pagimit te interesave konsiderohet dita e pagimit te interesave ne "cash" ose dita e maturimit apo rikapitalizimit te tyre. Bankat apo institucionet e tjera financiare do te llogarisin dhe derdhin ne organin tatimor përkatës tatimin mbi interesat brenda datës 15 te muajit pasardhës te muajit te pagimit, maturimit apo kapitalizimit. Ne te njëjtën mënyrë veprohet edhe për tatimin mbi interesat për llogarite e mbyllura.
Për te ardhurat nga interesat e bonove te thesarit apo letrat me vlere te emetuara nga qeveria ne tregun primar dhe te përfituara nga çdo person, tatimi llogaritet dhe derdhet nga Banka e Shqipërisë brenda datës 15 te muajit pasardhës.
Tatimi ne burim nuk mbahet kur përfitues i interesave është një person juridik apo person fizik tregtar qe është i regjistruar ne organet tatimore dhe është subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar dhe i tatimit mbi fitimin, dhe te ardhurat nga interesat përfshihen ne te ardhurat e tatueshme te atij personi. Ne këto raste depozita apo bonot e thesarit apo letrat me vlere lidhur me te cilën paguhen interesat duhet te jete ne emër te personit juridik.
Banka mban evidence për interesat e paguara dhe njofton organin tatimor përkatës brenda datës 15 te çdo muaji për interesat e paguara dhe tatimin e mbajtur ne burim për muajin paraardhës.
2.3.5. Te ardhurat e përfituara nga pagesat për te drejtën e autorit dhe pronësinë intelektuale (pika ç). Këto janë te ardhura qe lindin nga përdorimi apo e drejta për te përdorur te drejtat e autorit ne letërsi, veprat artistike, muzikore apo shkencore, qe përfshijnë përdorimin apo te drejtën për te përdorur filmat kinematografike, filmat apo tipet e incizimeve te radios apo TV, çdo patente, marke tregtare, skice apo model, projekt, formule sekrete, informacion apo proces teknologjik, lidhur me aktivitete industriale, tregtare apo shkencore.
2.3.6. Te ardhurat nga enfiteoza, huaja dhe qiratë (pika d). Me termin "te ardhura nga enfiteoza" do te kuptohen te ardhurat qe merr një individ, nga dhënia ne përdorim, kundrejt një shpërblimi te pasurisë se tij te luajtshme ose te paluajtshme. Ne rastet kur marrësi ne përdorim, sipas kontratës midis palëve, kryen shpenzime për përmirësimin dhe përshtatjen e kësaj pasurie për nevojat e tij, atehere këto shpenzime do te konsiderohen si te ardhura për individin pronar te objektit dhe do te tatohen sikur te ishin e ardhur nga emfiteoza.
E ardhur nga huaja do te konsiderohet çdo e ardhur (ne forme interesi, kamate) e përfituar
nga dhënia ne formën e huase te mjeteve monetare apo te mjeteve te tjera te ngjashme me to.
Te ardhura nga qiraja do te konsiderohen te gjitha te ardhurat e përfituara nga dhënia me qira e tokës, ndërtesave e objekteve te tjera qe shërbejnë për banim, aktivitet industrial, tregtar, shërbimi etj., por pa u kufizuar vetëm ne to.
Llogaritja e detyrimit tatimor për ketë kategori te ardhurash do te behet duke u bazuar ne
kontratën përkatëse.
2.3.7. Te ardhurat nga kalimi i se drejtës se pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme (pika dh). Ne ketë grup përfshihen te ardhurat nga shitja e pasurive te paluajtshme ose vlera e tregut e pasurive te paluajtshme te dhuruara. Këto te ardhura tatohen sipas pasqyrës nr.2 te ligjit.
2.3.8. Te ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë (pika e). Ne ketë grup përfshihen te ardhurat e realizuara nga çdo individ nga lojërat e fatit te çdo lloji si lotari, lojëra ne salla dhe lojëra elektronike, lojëra ne kazino dhe te ardhura te tjera me natyre te ngjashme.
2.3.9. Te ardhurat e realizuara nga diferenca ndërmjet çmimit te shitjes dhe çmimit te blerjes se kuotave te pjesëmarrjes ne kapital apo aksioneve (pika f). Ne ketë grup përfshihen te ardhurat e realizuara nga shitja e kuotës qe një ortak zotëron ne një biznes apo ortakëri, te ardhurat e realizuara nga shitja e aksioneve, apo te ardhurat e realizuara nga shitja apo likuidimi i një biznesi te çfarëdo forme. Ndryshe nga grupet e tjera, baza tatimore ne ketë rast është diferenca midis:
a) te ardhurave nga shitja apo likuidimi i biznesit me vlerën kontabile te kapitalit;
b) te ardhurave nga shitja e kuotës se pjesëmarrjes ne kapital me vlerën nominale ose te
blerjes;
c) te ardhurave nga shitja e aksioneve me vlerën nominale ose te blerjes;
d) totali i kuotës se pjesëmarrjes ose pjesës se kapitalit te tërhequr nga një ortak ose pronar me kapitalin fillestar te kontribuar prej tij ne kapitalin themeltar.
2.3.10. Te ardhura te tjera qe nuk identifikohen ne format e paraqitura ne ketë nen (pika g). Ne ketë grup përfshihet çdo lloj e ardhure me burim ne Republikën e Shqipërisë e realizuar nga individë rezidente ose jo rezidente, por qe nuk identifikohet ne format e paraqitura me lart. Ne ketë grup përfshihen te ardhurat nga sponsorizimet (p.sh. individë te ndryshëm qe nuk janë te regjistruar ne organet tatimore marrin sponsorizime nga burime te ndryshme dhe i përdorin për aktivitete artistike apo sportive), te ardhura nga aktiviteti profesional si mësimdhënie, trajnime, shkrime ne gazeta, etj., kur përfituesi nuk është i regjistruar ne organet tatimore (dhe aktivitete te tilla i ka te përkohshme apo dytësore), te ardhurat nga aktivitetet grumbulluese te mbeturinave te metaleve, etj. Siç shihet ne te gjitha rastet personi përfitues nuk është i regjistruar ne organet tatimore, pra nuk i deklaron ato te ardhura ne te ardhurat e tatueshme biznesore.
Edhe ne këto raste kur paguesi i te ardhurës është person juridik apo fizik i regjistruar ne organet tatimore shqiptare ose çdo ent, organizate joqeveritare, apo organ i qeverisjes qendrore apo vendore ne Shqipëri, apo përfaqësi e organizmave ndërkombëtare apo ambasade e huaj ne Shqipëri, tatimi mbahet ne burim ne masën 10% te pagesës dhe derdhet ne organin tatimor përkatës brenda datës 15 te muajit qe paguan muajin ne te cilin është kryer pagesa. Ne rastet kur përfituesi është individ rezident shqiptar dhe paguesi është person jorezident (i paregjistruar ne organet tatimore shqiptare), përfituesi i te ardhurave duhet te deklaroje dhe paguaje tatimin ne organin tatimor përkatës brenda datës 15 te muajit qe pason muajin ne te cilin është realizuar e ardhura.
2.4. TE ARDHURA TE PERJASHTUARA.
Ne zbatim te nenit 8/1 "Te ardhura te përjashtuara" përjashtohen nga detyrimi për pagimin e
tatimit mbi te ardhurat personale:
a) Te ardhurat e përfituara si rezultat i sigurimit ne skemën e detyrueshme te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe ndihmat ekonomike për individët pa te ardhura apo te ardhura te ulëta sipas përcaktimeve ne legjislacionin përkatës;
b) Bursat e nxënësve dhe studenteve, pavarësisht nga burimi i financimit, përjashtohen nga
tatimi mbi te ardhurat personale, deri ne masën e përcaktuar ne dispozitat e legjislacionit përkatës;
c) Shpërblimet e marta për rastet e sëmundjeve apo fatkeqësive, ne përputhje me dispozitat e legjislacionit përkatës ne fuqi. Këtu përfshihen shpërblimet e dhëna nga punëdhënësi te punësuarve për raste sëmundjesh apo fatkeqësish, por, masa e shpërblimit qe përjashtohet nga tatimi nuk duhet te kaloje 20% te te ardhurave vjetore nga punësimi te punonjësit përfitues te shpërblimit;
d) Te ardhurat e përfituara, përfshirë te ardhurat ne forme monetare apo ne natyre, nga pronaret si shpërblim për shpronësimet qe i bëhen nga shteti për interesa publike. Ne çdo rast përjashtimi duhet te bazohet ne dokumentacionin ligjor qe vërteton natyrën e këtyre te ardhurave;
e) Kontributet e detyrueshme te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përjashtohen nga baza mbi te cilën llogaritet tatimi mbi te ardhurat personale. P.sh. Nëse paga mujore bruto e një te punësuari është 50 000 leke, ne te cilën 5 600 leke (11,2 %) është masa e kontributit te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore e përballuar nga punëmarrësi, baza mbi te cilën do te llogaritet tatimi për te ardhurat personale nga punësimi është 50 000 - 5600 = 44 400 leke;
f) Te ardhurat e përfituara si dëmshpërblim i dëmeve nga kompanitë e sigurimit;
g) Te ardhurat qe përjashtohen ne baze te marrëveshjeve ndërkombëtare te ratifikuara nga
Kuvendi i Shqipërisë. Ne çdo rast përjashtimi duhet te behet vetëm pasi te jete depozituar dokumentacioni ligjor (dispozitat e marrëveshjes) qe japin përjashtimin, si dhe te jene respektuar procedurat e vendosura nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për ketë qellim.
2.5. TARIFAT TATIMORE
2.5.1. Ne zbatim te nenit 9, pagat dhe shpërblimet e tjera ne lidhje me marrëdhëniet aktuale te punës do te tatohen sipas tarifave te pasqyrës nr.1 "Tabela e tatimit mbi te ardhurat nga punësimi" bashkëngjitur këtij udhëzimi.
2.5.2. Dividentet, te ardhurat qe rrjedhin si fitim i ortakut, qofte ky ortak i vetëm, interesat nga huate, depozitat ose kontratat e ngjashme, te ardhurat nga e drejta e autorit ose pronësia intelektuale, qiratë apo te ardhura nga kontrata e tjera te ngjashme (huapërdorja, enfiteoza) dhe te ardhura te tjera tatohen 10 për qind ne përputhje edhe me sqarimet e dhëna ne dispozitat e tjera te këtij udhëzimi.
2.5.3. Te ardhurat nga lojërat e fatit tatohen me 20%.
2.6. MBLEDHJA E TATIMIT
2.6.1. Ne zbatim te nenit 10, çdo punëdhënës qe paguan një page a shpërblim te parashikuar ne germën "a" te nenit 8 te ligjit është i detyruar te llogarisë dhe te mbaje ne burim tatimin mbi te ardhurat personale (te ardhurat nga punësimi) ne përputhje me paragrafin e pare te nenit 9 te ligjit. Ky tatim i mbajtur nga punëdhënësi, duhet te derdhet ne organin tatimor përkatës jo me vone se data 25 e muajit pasardhës te kryerjes se pagesës.
2:6.2. Punëdhënësit detyrohen te bëjnë ndalesat ne borderotë e pagave (listepagesat), për efekt te tatimit mbi te ardhurat personale për pagat dhe shpërblimet e tjera ne lidhje me punësimin aktual (te ardhurat nga punësimi). Te ardhurat nga punësimi për çdo punonjës dhe llogaritja dhe mbajtja e tatimit pasqyrohen ne formularin E-Sig 025/a "Listepagesa e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe e tatimit mbi te ardhurat nga punësimi" modeli i te cilit jepet ne Udhëzimin e Ministrit te Financave nr. date 2004 "Për mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore". Këto te dhëna mujore do te hidhen ne librin përmbledhës ku janë pasqyruar te gjithë te punësuarit dhe ndalesat përkatëse sipas muajve. Ne fund te fletës te muajit përkatës te regjistrit, regjistrohet edhe numri e data e urdhërxhirimit qe pasqyron derdhjen ne llogarinë e administratës tatimore te detyrimit përkatës.
2.6.3. Për pagesa te tjera qe lidhen me te ardhurat e listuara ne germat b - g te nenit 8, paguesi i te ardhurave mban ne burim tatimin, sipas tarifave te përmendura ne piken 2.5.2. me lart, dhe e derdh atë ne organin tatimor përkatës jo me vone se data 15 e muajit pasardhës te kryerjes se pagesës. Për te ardhurat nga lojërat e fatit tatimi mbahet ne burim dhe paguhet brenda 24 orëve nga kryerja e pagesës.
2.6.4. Për te ardhura te realizuara nga burime jashtë Shqipërisë dhe/ose te paguara nga persona te cilët nuk mund te bëjnë mbajtjen e tatimit ne burim për llogari te organeve tatimore shqiptare, përfituesi i te ardhurave është i detyruar te deklaroje dhe te paguaje ne organin tatimor përkatës tatimin ne masën 10 për qind te te ardhurave te realizuara.
2.6.5. Ne zbatim te paragrafit 3 te nenit 10, çdo punëdhënës duhet te mbaje ne burim, te
deklaroje dhe derdhe për llogari te organit tatimor përkatës tatimin mbi te ardhurat nga punësimi, jo me vone se data 25 e çdo muaji për pagesat e kryera ndaj punëmarrësve gjate muajit paraardhës. Deklarimi dhe pagesa e këtij tatimi do te behet duke përdorur Formularin e Deklarimit dhe Pagesës te Tatimit mbi te Ardhurat nga Punësimi" (E - TAP 010/a). Kjo deklarate paraqitet ne bankën ku kryhet pagesa, dhe, pas kryerjes se pagesës, dorëzohet ne organin tatimor ne përputhje me piken 2.6.1 me lart.
2.6.6. Te dhënat lidhur me te ardhurat nga punësimi për çdo punëmarrës si dhe tatimi i llogaritur dhe mbajtur ne burim, do te pasqyrohen ne Formularin E-Sig 025/a "Listepagesa e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punësimi", modeli i te cilit jepet ne udhëzimin e Ministrit te Financave "Për mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore". Plotësimi i këtij formulari do te behet ne përputhje edhe me shpjegimet e bëra ne pjesën e pasme te formularit.
2.6.7. Punëdhënësit duhet te paraqesin ne organin tatimor, dokumentet e referuara ne pikat 2.6.5 dhe 2.6.6. me lart edhe ne rastet kur, për shkak te nivelit te ulet te te ardhurave nga punësimi, nuk është mbajtur tarim ne burim mbi te ardhurat nga punësimi.
2.7. KALIMI I SE DREJTES SE PRONESISE MBI PASURITE E PALUAJTSHME.
2.7.1. Kalimi i se drejtës se pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, tatohet sipas pasqyrës nr. 2 "Tatimi mbi kalimin e te drejtës se pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme" bashkëngjitur këtij udhëzimi.
2.7.2. Me kalim te te drejtës se pronësisë do te kuptojmë çdo akt shitjeje apo dhurimi te pasurive te paluajtshme. Ne rastin e dhurimit, për efekt te llogaritjes se tatimit, vlefta e pasurisë se patundshme qe dhurohet përcaktohet ne baze te vlerësimit te bere nga zyra e regjistrimit te pasurive nëpërmjet agjenteve vlerësues te autorizuar prej saj.
2.7.3. Tatimi mbi te ardhurat nga kalimi i te drejtës se pronësisë, paguhet nga individi qe kalon te drejtën e pronësisë mbi pasurinë e pa luajtshme. Derdhja behet para kryerjes se regjistrimit te sendeve te mësipërme, ne përputhje me aktet ligjore. Zyrat e regjistrimit te pasurisë se paluajtshme mbledhin tatimin lidhur me kalimin e te drejtës se pronësisë se pasurisë se paluajtshme dhe e derdhin atë Brenda 10 ditëve nga kryerja e veprimeve ne llogarinë e administratës tatimore. Brenda datës 10 te muajit pasardhës, zyrat e regjistrimit te pasurisë se paluajtshme, dërgojnë ne organin tatimor te rrethit përkatës evidencën përkatëse, e cila përmbledh emrin e personit tatimpagues, shumën e llogaritur te tatimit si dhe numrin dhe datën e dokumentit te derdhjes se këtij detyrimi ne organin tatimor.
2.8. FITIMET NGA LOJERAT E FATIT DHE KAZINOTE
2.8.1. Çdo individ qe përfiton një shume si fitues ne lojërat e fatit dhe kazinotë, paguan tarim
ne masën 20% te shumës se fituar. Ky tarim mbahet ne burim nga organizatori i lojës se fatit apo kazinosë (paguesi). Organizatori është i detyruar te mbaje çdo dite regjistrime për shumat e paguara fituesve si dhe tatimin përkatës te mbajtur ne burim.
2.8.2. Pagesa e tatimit behet nga organizatori ne organin tatimor përkatës brenda 24 orëve
nga dita e dhënies se shpërblimit.
2.8.3. Kur organizatori i lojës se fatit apo kazinosë për fituesin jep shpërblime ne natyre, ai është i detyruar qe te llogarisë tatimin prej 20 për qind te vleftës se shpërblimit ne natyre dhe ta derdhe atë brenda 24 orëve nga momenti i dhënies se shpërblimit ne natyre.
2.8.4. Brenda datës 15 te muajit pasardhës, organizatori dërgon ne organin tatimor evidence mbi shumat e paguara fituesve, tatimin e mbajtur ne baze te nenit 12 te ligjit dhe derdhjet e bëra ne organin tatimor për efekt te këtij tatimi.
2.9. DETYRIMI I INDIVIDEVE PER TE DEKLARUAR DHE PAGUAR
2.9.1. Çdo individ qe gjate periudhës tatimore përfiton te ardhura, te cilat i nënshtrohen
tatimit mbi te ardhurat personale, është i detyruar t'i deklaroje këto te ardhura si dhe tatimin përkatës te paguar për ato te ardhura çdo vit, sipas modelit te formularit "Deklarimi i te ardhurave personale nga burime te tjera", bashkëngjitur këtij udhëzimi. Nuk i nënshtrohen detyrimit për paraqitjen e kësaj deklarate individët, te ardhurat e vetme te cilëve janë ato sipas pikës "a" te nenit 8 dhe nenit 33 te këtij ligji, për te cilat te ardhura tatimi është mbajtur ne burim dhe është paguar nga paguesi i te ardhurave.
2.9.2. Kjo deklarate dorëzohet ne organin tatimor përkatës brenda datës 30 Janar te vitit
pasardhës.
2.10. KUNDERVAJTJET ADMINISTRATIVE DHE DENIMET
Ne zbatim te neneve 14 dhe 15, Formulari E-Sig025/b "Listepagesa e sigurimeve shoqërore,
shëndetësore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punësimi" konsiderohet pjese e deklaratës se tatimit mbi te ardhurat personale (nga punësimi), prandaj, mosparaqitja ne kohe e tyre, ne baze te pikës do te nenit 15, dënohet me 10% te shumës përkatëse te detyrimit tatimor për te ardhurat nga punësimi, por jo me pak se 10 mije leke për çdo muaj ose pjese te muajit te vonesës ne paraqitjen e këtyre dokumenteve.
3. TATIMI MBI FITIMIN
3.1. FUSHA E VEPRIMIT TE TATIMIT MBI FITIMIN
Personal qe i nënshtrohen tatimit mbi fitimin janë:
Personal juridike te krijuar sipas ligjit "Për shoqëritë tregtare" dhe qe janë te regjistruar për
TVSH-ne;
Personat juridike te themeluar sipas Kodit Civil te cilët ushtrojnë veprimtari fitimprurëse ne
territorin e Republikës se Shqipërisë;
Personat e tjerë juridike te themeluar ose te njohur si te tille me ligje te veçanta;
Ortakëritë sipas përcaktimit ne piken d te nenit 2 te ligjit;
Personat juridike, ortakëritë apo bashkimet e tjera te personave te themeluara ose te organizuara ne baze te një ligji te huaj dhe qe ushtrojnë veprimtari ne territorin e Republikës se Shqipërisë nëpërmjet një selie te përhershme;
Çdo person tjetër pavarësisht nga forma juridike e regjistrimit te tij, përfshirë personat fizike, qe nuk janë subjekte te tatimit te thjeshtuar mbi fitimin, por janë te regjistruar si subjekte te tatimit mbi vlerën e shtuar.
3.2. DETYRIMI PER TE PAGUAR
Ne zbatim te nenit 17, tatimpaguesit rezidente, te cilët i nënshtrohen detyrimit për tatimin
mbi fitimin, do te tatohen ne Shqipëri për fitimet e realizuara nga te gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë.
Shembull:
Një person juridik rezident shqiptar, zhvillon aktivitetin e tij ne Tirane (ku ka zyrat qendrore dhe/ose qendrën efektive te drejtimit te menaxhimit te biznesit te tij) dhe ka njëkohësisht aktivitet (dege, pika shitje - seli te përhershme) ne Durrës, si dhe ne Milano te Italisë.
Supozojmë se fitimet e realizuara nga ky subjekt janë:
Ne Tirane 10.000.000 lek
Ne Durrës 7.000.000 lek
Ne Milano 8.000.000 lek
Totali 25.000.000 lek
Ne ketë rast, tatimpaguesi rezident shqiptar ne fjale, paguan tatim mbi fitimin ne masën 25 % mbi fitimin total prej 25.000.000 leke te realizuar nga te gjitha burimet brenda dhe jashtë vendit. Ky fitim duhet te pasqyrohet ne bilancin përmbledhës te zyrave qendrore ne Tirane. Ne ketë shembull, është abstraguar nga mundësia e tatimpaguesit për te kredituar tatimin mbi fitimin e paguar ne Itali, problem i cili trajtohet ne piken 7 te këtij udhëzimi.
Ndërsa tatimpaguesit jorezidente, paguajnë tatim mbi fitimin vetëm për fitimet e realizuara
me burim ne Republikën e Shqipërisë.
Shembull:
Një person juridik rezident italian (i krijuar sipas ligjit italian), përveç aktivitetit ne Itali,
ushtron aktivitet edhe ne Shqipëri ku vepron si person jorezident ne zbatim te legjislacionit shqiptar nëpërmjet një selie te përhershme (qe mund te jete një shesh ndërtimi, një zyre, zbatimi i një projekti etj.).
Fitimet e realizuara përkatësisht supozojmë se janë:
Ne Itali 5 000 000 lek
Ne Shqipëri 2 000 000 lek
Ne ketë rast tatimi mbi fitimin qe ky tatimpagues paguan ne Shqipëri është 2.000.000 x 25%
= 500.000 leke, pasi ai është tatimpagues jorezident dhe paguan tatim mbi fitimin vetëm për fitimet e realizuara ne Shqipëri.
3.3 PERJASHTIMET
Te përjashtuar nga tatimi mbi fitimin janë:
a) Organet ; qeverisjes qendrore dhe vendore;
b) Banka e Shqipërisë.
c) Personat juridike qe ushtrojnë vetëm veprimtari te karakterit fetar, humanitar, bamirës, shkencor apo edukativ, pasuria apo fitimi i te cilave nuk përdoret për përfitime nga organizuesit ape anëtarët e tyre. Ne rast se këto subjekte ushtrojnë edhe veprimtari te tjera te karakterit ekonomik me qëllime fitimi, këto aktivitete janë te tatueshme ne baze te këtij ligji. Për aktivitetin ekonomik me qëllime fitimi, personat e përmendur ne ketë pike janë te detyruar te deklarojnë ne organet tatimore. Ne ketë rast, si shpenzime te njohura do te jene vetëm shpenzimet e kryera për aktivitetin ekonomik fitimprurës dhe si te ardhura do te konsiderohen te ardhurat qe i atribuohen këtij aktiviteti ekonomik. Shpenzimet e tjera qe kane te bëjnë me veprimtari te karakterit fetar, humanitar, bamirës, shkencor apo edukativ, nuk njihen si te zdritshme.
ç) Organizatat e punës (sindikatat, konfederatat) dhomat e tregtisë industrisë apo bujqësisë, si dhe organizmat e ngjashme me to qe nuk kane qëllime fitimprurëse, si: urdhri i mjekut, dhomat e avokatisë, instituti i eksperteve kontabël etj., me kusht qe pasuria ape fitimi i tyre te mos përdoret për përfitimin e një individi apo te një anëtari te tyre. Po kështu, ne rast se subjektet e përmendura ne ketë pike, ushtrojnë edhe veprimtari te tjera te karakterit ekonomik fitimprurës, ky aktivitet është i tatueshëm ne baze te këtij ligji.
d) Organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësitë e tyre ne Republikën e Shqipërisë (si përfaqësitë ape organizmat e Kombeve te Bashkuara, Bashkimit Evropian etj.), agjencitë e bashkëpunimit teknik dhe përfaqësitë e tyre, qe janë te njohura si te tilla nga shteti shqiptar me dispozita ligjore, dhe përjashtimi nga tatimi i te cilave është parashikuar ne marrëveshje te veçanta.
dh) Personat e parashikuar ne marrëveshjet ndërkombëtare te ratifikuara nga Kuvendi i
Shqipërisë.
Për përjashtimet e parashikuara ne pikat "d" dhe "dh" me sipër, degët e tatimeve ne rrethe
kërkojnë për çdo rast miratim ne Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve.
3.4. FITIMI I TATUESHEM
Deklarimi dhe llogaritja e tatimit mbi fitimin bazohet ne "Formularin e deklarimit dhe
pagesës se tatimit mbi fitimin", sipas modelit qe i bashkëngjitet këtij udhëzimi.
Për përcaktimin e fitimit te tatueshëm te një periudhe tatimore do te shërbejë si baze bilanci financiar dhe anekset e tij, te cilat duhet te jene ne përputhje me ligjin nr. 7661, date 19.1.1993 "Për kontabilitetin", me dispozitat e ligjit nr. 8438, date 28.12.1998 "Për tatimin mbi te ardhurat", si dhe me akte te tjera nënligjore te nxjerra nga Ministri i Financave për qellim te llogaritjes se fitimit te tatueshëm. Ne parim, fitimi ose e ardhura neto e tatueshme, del si rezultat i diferencës ndërmjet te ardhurave fatale (te ardhurat nga aktiviteti normal dhe te ardhura te jashtëzakonshme), përfshirë vlerën e përfitimeve dhe te avantazheve ne natyre, me shpenzimet kryera me qellim realizimin dhe ruajtjen e te ardhurave.
3.5 SHPENZIMET E NJOHURA
Ne shpenzime te njohura hyjnë ato shpenzime qe kryhen për qëllime te biznesit, për
shpenzime qe synojnë sigurimin dhe ruajtjen e te ardhurave. Shpenzimet e kryera me qellim te realizimit dhe ruajtjes se te ardhurave janë te gjitha shpenzimet korrente te biznesit, me përjashtim te atyre qe janë kryer me qellim formimin dhe rritjen e kapitalit. Shpenzimet e njohura me qellim te ruajtjes se te ardhurës, janë kryesisht shpenzime te destinuara për te ruajtur ekzistencën e kapitalit si burim i te ardhurave dhe për te siguruar ne kohen e duhur riformimin ape zëvendësimin e kapitalit (p.sh amortizimi). Shpenzimet e njohura janë shpenzime qe njihen si te zdritshme nga te ardhurat për përcaktimin e fitimit te tatueshëm. Për te qene te njohura (te zdritshme) shpenzimet duhet te përmbushin këto kushte :
a) te jene kryer ne interes te drejtpërdrejte te veprimtarisë ekonomike prej se cilës
realizohen te ardhurat ose te jene te lidhura me drejtimin normal te aktivitetit te tatimpaguesit;
b) te jene kryer ose te jene përballuar efektivisht dhe te jene te mbështetur ne dokumente
justifikuese te njohura ligjërisht;
c) te jene pasqyruar nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto;
d) Ne çdo rast shpenzimet duhet te jene te provuara nga tatimpaguesit me dokumentacionin përkatës ligjor. Dokumente te përdorura si baze për justifikimin e shpenzimit, për efekt tatimor, është fatura tatimore me TVSH, fatura e thjeshte tatimore dhe çdo dokument tjetër i lëshuar ne përputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me udhëzimet e Ministrit te Financave, ne zbatim te legjislacionit tatimor.
3.6 SHPENZIME TE PANJOHURA
Ne përcaktimin e fitimit te tatueshëm, nuk do te njihen si shpenzime te zdritshme,
shpenzimet e mëposhtme:
a) Kosto e blerjes dhe e përmirësimit te tokës dhe truallit, konsiderohet shpenzim qe nuk ka
lidhje me rezultatin ushtrimor përkatës, por me investimin ne aktivet e biznesit;
b) Kosto e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit te aktiveve, te cilat janë objekt i amortizimit. Për efekte fiskale ne kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit te aktiveve te qëndrueshme hyjnë shpenzimet qe kane për qellim përmirësimin e kapacitetit përfitues te ardhshëm te aktiveve dhe vlefta e te cilave është me e madhe se 15 për qind e vlerës kontabile te mbetur te aktiveve për te katër kategoritë e tyre;
c) Çdo zmadhim i kapitalit te shoqërisë ose kontributit ne ortakëri mbi kapitalin, ose kontributin fillestar te përcaktuar ne kontratën dhe statutin e shoqërisë apo ortakërisë;
ç) Vlera e shpërblimeve ne natyre, e cila nënkupton çdo shpërblim te paguar jo ne para, por ne natyre dhe qe merret si shpërblim për punën e kryer nga te punësuarit apo persona te tjerë. Te kësaj natyre janë shpërblime te tilla si: kompensimet ushqimore, dhurimi i automjeteve, i pajisjeve elektroshtepiake, bileta për udhëtime turistike, dhënie ne përdorim te banesave apo ambienteve për qëllime personale apo qëllime te tjera qe nuk kane lidhje direkte me biznesin, etj. Pra vlera e shpërblimeve ne natyre është shpenzim i panjohur për shkak te faktit se ato nuk tatohen si te ardhura personale ne zbatim te nenit 8 te ligjit dhe te pikës 2.3 te këtij udhëzimi. Ne rastet kur shpërblimet e paracaktuara ne natyre jepen ne para (psh kompensimi ushqimor për te punësuarit jepet ne leke, pasi subjekti nuk ka mense për gatim), ato do te konsiderohen si te ardhura personale te individit dhe do te tatohen se bashku me pagën sipas tabelës nr. 1 bashkangjitur ligjit, ndërkohë qe do te konsiderohen si shpenzime te zdritshme te biznesit. Kur shpërblimet ne natyre i jepen personave te trete (jo te punësuar) ato ne asnjë rast nuk do te njihen si shpenzime te lejuara;
d) Kontributet vullnetare për pensione apo sigurime te tjera, (ndërkohë qe kontributet e
detyrueshme te punëdhënësit sipas ligjit janë shpenzime te zdritshme te biznesit);
dh) Dividendët apo ndarjet e fitimit për aksionaret apo ortaket, pasi ato paguhen nga fitimi
pasi te jete paguar tatimi mbi fitimin;
e) Interesat e paguara nga tatimpaguesi gjate vitit ushtrimor, te cilat tejkalojnë interesin e kredisë te përcaktuar ne Fletoren Zyrtare nga Banka e Shqipërisë (interesi i rifinancimit për bankat e nivelit te dyte), me 31 dhjetor te vitit paraardhës; Po kështu konsiderohet shpenzim i panjohur, shuma e interesave te huase qe kalon raportin 1 : 4 d.m.th. 1 njësi mjete te veta (kapitali i vet apo kapitali aksionar, përfshirë kapitalin themeltar dhe shtesat e kapitalit) kundrejt 4 njësi hua, sipas përcaktimit te bere ne paragrafin 2 te nenit 21 te ligjit; Nga ky kufizim (raporti 1:4) përjashtohen bankat dhe shoqëritë e sigurimit.
f) Gjobat, kamatëvonesat dhe kushtet e tjera penale qe paguhen nga subjekti për shkelje te
ndryshme ligjore ose administrative;
g) Krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve te tjera speciale. Këtu merret parasysh fakti se ne baze te ligjit, rezervat krijohen nga fitimi pas tatimit. Këtu përjashtohen rastet kur krijimi i rezervave qe parashikohen ne ligje apo ne akte te tjera nënligjore, si ne ligjin nr.8081, date 7.3.1996
"Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit", si dhe ne ligjin dhe rregulloret e Bankës se Shqipërisë. Me rezerva dhe fonde te tjera duhen kuptuar edhe provigjonet për rreziqe (humbje) dhe shpenzime (detyrime) te krijuara nga fitimi pas tatimit sipas përcaktimit ne nenin 38 te Ligjit "Për kontabilitetin". Pra për qellim te llogaritjes se tatimit mbi fitimin, provigjonet qe krijohen për mbulimin e humbjeve ose te shpenzimeve te pritshme, nuk përbejnë shpenzime te njohura për efekt fiskal;
gj) Tatimi mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe TVSH e zdritshme;
- Tatimi mbi te ardhurat personale mbahet 100 për qind nga paga e te punësuarve me
detyrimin ligjor për tu transferuar ne llogarinë e organeve tatimore sipas përcaktimeve ligjore. Këtu behet fjale për tatimin mbi te ardhurat personale te llogaritur dhe te mbajtur nga punëdhënësi mbi pagën bruto te punëmarrësve, page e cila është përfshirë njëherë ne shpenzimet e biznesit. Ne ketë mënyrë pra shmanget mundësia e dublimit te këtyre shpenzimeve ne shpenzimet e njohura;
- Tatimi mbi fitimin llogaritet mbasi është përcaktuar rezultati financiar (fitim ose humbje).
Ne ketë kuptim pra ai nuk është shpenzim por pjese e rezultatit;
- TVSH e zdritshme nuk kontabilizohet ne llogarinë e shpenzimeve. Ne ketë mënyrë ajo
redukton TVSH e llogaritur;
- Akciza e paguar ne blerje ose ne import ne çdo rast është shpenzim i zbritshëm. Kështu p.sh. nëse një shoqëri transporti blen karburante, ne çmimin e te cilave është përfshirë sigurisht edhe akciza, e gjithë vlera e këtyre shpenzimeve ku bën pjese edhe akciza është shpenzim i njohur. E kundërta ndodh me akcizën e llogaritur ne shitje. Kjo akcize nuk njihet si shpenzim i zbritshëm. Kështu p.sh. një tatimpagues prodhues birre, kur shet birre, llogarit edhe akcizën përkatëse te cilën e mbledh dhe e derdh për llogari te shtetit. Ne ketë rast për pjesën e akcizës se llogaritur nuk preken llogarite e te ardhurave dhe te shpenzimeve. Pasi akciza ne ketë rast është shtese mbi çmimin e shitjes (kosto plus fitim) dhe nuk ka pra pse te zbritet nga shpenzimet e biznesit;
- Tatimi i mbajtur ne burim si pjese e pagesës për shërbime teknike apo shërbime te tjera, nuk rendon veçmas llogarite e shpenzimeve, pasi pagesa bruto për shërbimin (përfshirë tatimin ne burim) njihet si shpenzim;
h) Shpenzimet e përfaqësimit dhe shpenzimet për pritje-përcjellje qe tejkalojnë shumën e barabarte me 0,3 % te qarkullimit vjetor (xhiros se afarizmit). Ne shpenzimet e përfaqësimit përfshihen shpenzime me karakter te përgjithshëm, qe një shoqëri bën për prezantimin dinjitoz te saj ne marrëdhëniet me partneret apo institucione te tjera, p.sh. organizimi i takimeve, prezantimi i projekteve te reja, inaugurimi i linjave apo prodhimeve te reja, qerasjet dhe pritje-përcjelljet qe lidhen me marrëdhëniet e biznesit;
i) Shpenzimet e konsumit personal, ku përfshihen te gjitha shpenzimet e karakterit te konsumit personal, te cilat nuk kane lidhje direkte me mbarëvajtjen dhe rezultatin e biznesit. Te tilla shpenzime konsiderohen për shembull kur tatimpaguesi një pjese te mallrave te prodhuara apo te tregtuara prej tij i përdor për konsum personal apo familjar, kur një pjese te karburantit e përdor për automjetin personal apo familjar, shpenzimet telefonike për vete apo persona te tjerë qe nuk janë te punësuar ne biznes apo funksionet e tyre nuk i justifikojnë këto shpenzime. Gjithashtu, konsiderohen si shpenzime te konsumit personal dhe te panjohura për efekt fiskal, edhe shpenzimet për qiratë e banesave, te cilat shërbejnë për akomodimin dhe fjetjen e punonjësve vendas dhe te huaj, pavarësisht nga kushtet e vena ne kontratën e punësimit ose shërbimit;
j) Shpenzimet qe kalojnë kufijtë e përcaktuar ne ligje apo akte nënligjor p.sh. shumat e amortizimit te aktiveve te biznesit, te cilat tejkalojnë normat e përcaktuara ne nenin 22 te këtij ligji; shpenzimet qe tejkalojnë kufirin e përcaktuar ne ligjin "Për sponsorizimet" etj. Për një tatimpagues i cili rezulton me humbje ne vitin koherent, shpenzimet e kryera nga ai për sponsorizime gjate po këtij viti, janë shpenzime te panjohura, pra ne ketë rast për efekt fiskal, për ketë tatimpagues behet korrigjimi i rezultatit;
Shpenzimet e kryera për dieta te cilat kalojnë kufirin prej 3 mije leke për dite te plota shërbimi brenda vendit dhe 1000 leke për gjysme dite shërbimi brenda vendit, si dhe shpenzimet e kryera për dieta jashtë vendit te cilat kalojnë kufirin prej 60 euro për çdo dite te plote shërbimi dhe 30 euro për çdo gjysme dite shërbimi. Numri i ditëve te shërbimit te kryera brenda apo jashtë vendit është e detyrueshme te justifikohet me dokumentet përkatëse te udhëtimit, si biletat e transportit, pasaporta (vulat e hyrjes e te daljes nga vendi), etj;
k) Shpenzimet për dhurata;
l) Shpenzimet qe rrjedhin si rezultat i korrigjimit te regjistrimeve te gabuara kontabile te
kryera vitet e kaluara. Ne zbatim te ligjit "Për kontabilitetin", regjistrimet e gabuara kontabile te viteve te kaluara korrigjohen ne vitin qe ato konstatohen, por efekti fiskal i tyre do te llogaritet qe nga periudha kur janë regjistruar ne mënyrë te gabuar. Ne këto raste paguhet detyrimi dhe interesat, por nuk aplikohen gjoba.
ll) Çdo shpenzim, masa e te cilit nuk vërtetohet me dokumente nga tatimpaguesi. Kjo do te thotë se asnjë shpenzim nuk është i njohur nëse ai nuk justifikohet nëpërmjet një fature tatimore me TVSH, ne rastin e blerjeve nga një tatimpagues i regjistruar ne TVSH dhe nëpërmjet një fature te thjeshte tatimore ne rastin e blerjeve nga tatimpaguesit e biznesit te vogël. Fatura qe lëshohet nga tatimpaguesit e biznesit te vogël është dokument justifikues për shpenzimet vetëm ne rast se ajo përmban te gjithë elementet qe përcakton ligji "Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet" (numrin rendor, datën dhe vendin e lëshimit, numrin e certifikatës se ushtrimit te veprimtarisë, emrin dhe adresën e shitësit dhe blerësit, sasinë, çmimin dhe vleftën e plote te shitjes, etj.). Kuponët tatimore te lëshuar me arkat regjistruese dhe dëftesat tatimore nuk njihen si dokumente justifikues për shpenzimet;
m) Ne baze te shkronjës 11 te paragrafin 1 te nenit 21, nuk do te njihet si shpenzim i lejuar vlefta e faturave te pranuara për shërbime qe janë kryer nga persona jorezidente qe nuk janë te regjistruar ne organet tatimore shqiptare, nëse brenda periudhës tatimore nuk është paguar tatimi ne burim sipas ligjit për ato shërbime. Kjo dispozite ka synim shmangien e abuzimeve qe janë vërejtur tek tatimpagues shqiptare qe kane pranuar faturime për shërbime teknike dhe konsulenca nga jashtë (kryesisht nga persona te lidhur) i kane kontabilizuar ato duke rritur shpenzimet (pra kane ulur për atë vlefte fitimin e tatueshëm) dhe nuk kane kryer likuidimin duke e spostuar atë nga një periudhe tatimore ne tjetrën, duke mos paguar tatimin ne burim. Ne një rast te tille, fatura e pranuar do te konsiderohet shpenzim i panjohur për efekt fiskal ne fund te periudhës tatimore, përderisa ajo te jete likuiduar ose te jete paguar tatimi ne burim ne masën 10%.
Kur secili prej shpenzimeve te përmendura me sipër është regjistruar ne kontabilitet dhe është zbritur nga te ardhurat gjate llogaritjes se fitimit vjetor te tatimpaguesit, ato do te veçohen dhe t'i shtohen fitimit vjetor te tatueshëm.
3.7. AMORTIZIMI
3.7.1. Personat qe llogarisin amortizimin.
Ne zbatim te nenit 22 te ligjit amortizimi i aktiveve te biznesit llogaritet nga:
- Pronari i aktiveve;
- Personi qe mbart riskun, ne rastin e aktiveve te dhëna me qira (zakonisht afatgjata), me huapërdorje ose kontratave leasing, duke u bazuar ne te dhënat e kontratave përkatëse dhe sigurisht, duke mos lejuar dublikim te shpenzimeve te amortizimit si tek pronari edhe tek përdoruesi i aktivit.
Ne kushtet e zakonshme te qiradhënies, amortizimi do te llogaritet nga pronari i aktiveve dhe përdoruesit i njihet qiraja si shpenzim i lejuar, ndërsa pronari, sigurisht, do te raportoje te ardhurat nga qiraja ne te ardhurat e tatueshme.
Aktive te tilla si: Toka, trualli, veprat e artit, sendet antike, bizhuteritë, metalet dhe gurët e
çmuar nuk amortizohen.
3.7.2. Normat e amortizimit sipas grupeve
Amortizohen individualisht dhe ne mënyrë lineare:
a) Kostot e blerjes ose ndërtimit, kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit te ndërtesave, si dhe kostot e konstruksioneve, makinerive e pajisjeve me afat përdorimi me te madh se 20 vjet, te trupëzuara me ndërtesat ose token, si p.sh. ashensorët, konstruksionet metalike pjese e ndërtesës, vinça, makineri e pajisje transmisioni etj. Norma e amortizimit te këtyre aktiveve është 5 për qind. Po ne ketë mënyrë amortizohen edhe impiantet e ndryshme te transportimit si: ujësjellësit, naftësjellësit, gazsjellësit, linjat hekurudhore, linjat e tensionit te larte, teleferikët e te tjera aktive te ngjashme me to;
b) Aktivet e patrupëzuara te biznesit si patentat, market tregtare, shpenzimet e nisjes se aktivitetit, "emri i mire" ne rastet kur ky i fundit është blere etj. amortizohen me një norme te lejuar për efekt fiskal prej 10 për qind;
Baza e llogaritjes se amortizimit për dy kategoritë "a" dhe "b" te aktiveve te përmendura
me sipër është vlefta fillestare e aktivit (kosto historike) te cilës i shtohen edhe kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit te aktivit. Për llogaritjen e amortizimit merret për baze koha (muaji) e hyrjes apo e daljes se aktivit, mbështetur ne planin kontabël.
Amortizohen mbi baze grupimi:
c) Kompjuterët, sistemet e informacionit, programet kompjuterike dhe ne përgjithësi produktet software e pajisjet e ruajtjes se te dhënave. Norma e amortizimit për ketë kategori aktivesh është 25 për qind.
d) Te gjitha aktivet e tjera te veprimtarisë te cilat nuk përfshihen ne grupimet "a", "b" dhe "c" te përmendura me sipër, si makineritë e pajisjet e prodhimit e te shërbimit, mjetet e transportit te te gjitha llojeve etj., amortizohen me një norme te lejuar për efekt fiskal prej 20 % .
Baza e llogaritjes se amortizimit për dy kategoritë "c" dhe "d" te aktiveve te përmendura me sipër është vlefta kontabile e mbetur e grupit te aktiveve (vlefta fillestare minus amortizimi), te cilës i shtohen edhe kostot e përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit te aktiveve te grupit, si dhe i zbriten te ardhurat nga shitja dhe kompensimet e marra;
Për te gjitha aktivet qe hyjnë gjate periudhës ushtrimore, llogaritja e amortizimit fillon nga dita e pare e muajit qe pason muajin e hyrjes, duke ndjekur te njëjtin rregull edhe për muajin e daljes se aktivit, por amortizimi pushon se llogarituri ditën e pare te muajit qe pason muajin e daljes.
Për te katër kategoritë e aktiveve te përmendura me sipër, për efekte fiskale, konsiderohen kosto te përmirësimit, te rinovimit dhe te rikonstruksionit, shpenzimet qe kane për qellim përmirësimin e kapacitetit përfitues te ardhshëm te aktiveve dhe vlefta e te cilave është me e madhe se 15 për qind e vlerës kontabile te mbetur te aktiveve. Kur këto shpenzime janë me te vogla se 15 për qind e vleftës kontabile te mbetur te aktivit përkatës, ato konsiderohen shpenzime për mirëmbajtjen e aktivit dhe pasqyrohen totalisht si shpenzime biznesi për periudhën korente.
3.8. INVENTARI
Për vlerësimin e gjendjes se inventarit ne fund te periudhës tatimore, tatimpaguesi mund te
përdorë një nga metodat e vlerësimit te parashikuara ne ligjin për kontabilitetin, duke mos e ndryshuar ketë metode nga njëra periudhe ne tjetrën pa pasur arsye te forta objektive për një ndryshim te tille.
3.9. BORXHET E KEQIJA
Me borxh te keq kuptohet një kërkesë për t'u arkëtuar (detyrim debitor), e cila për shkak te gjendjes se keqe financiare te debitorit, vënies se tij ne faliment ose për një shkak tjetër qe nuk varet nga kreditori, kthehet ne një detyrim qe mund te mos arkëtohet tërësisht ose pjesërisht.
Një borxhi i keq, qe te njihet si i tille gjate vitit ushtrimor, duhet te përmbushë njëkohësisht
tre kushtet e mëposhtme:
- Shuma e këtij borxhi te jete përfshirë me përpara ne te ardhurat e tatimpaguesit (me fature
ose dokumentacion tjetër i cili është kontabilizuar si e ardhur ne evidencën kontabile);
- Për arkëtimin e tij janë bere te gjitha përpjekjet e mundshme ligjore dhe janë zbatuar sanksionet e përcaktuara ne aktet ligjore e nënligjore ne fuqi, dhe, pasi nuk është bere i mundur arkëtimi, ai dokumentohet me vendim te gjykatës ose organeve te tjera kompetente te njohura me ligj;

- Kur ky borxh është fshire nga librat kontabël, gjë qe do te thotë se është kaluar nga llogarite përkatëse te klientit ku është kontabilizuar fillimisht, ne llogarite e rezultatit financiar te subjektit.
Nëse për çdo rast një shume e njohur me pare si borxh i keq, likuidohet gjate vitit korent,
kjo shume përfshihet ne te ardhurat e këtij viti.
3.10. PJESEMARRJET QE PERJASHTOHEN NGA TATIMI MBI FITIMIN
Dividendët dhe ndarjet e fitimit te përfituara respektivisht nga shoqëri dhe ortakëri rezidente
shqiptare (përfituesit), me qellim qe te shmanget tatimi i dyfishte, përjashtohen nga tatimi mbi fitimin, me kusht qe këto dividendë te jene paguar nga një shoqëri rezidente tatimore shqiptare apo fitimi te jete ndare nga një ortakëri rezidente tatimore shqiptare (pra këto dividendë apo ndalje fitimi shpërndahen pasi është paguar tatimi mbi fitimin ne Shqipëri) dhe përfituesi i dividendëve apo i fitimit te shpërndarë te zotërojë jo me pak se 25 % te aksioneve apo kapitalit te shoqërisë apo ortakërisë qe bën shpërndarjen.
Pra dividendët ose shpërndarjet e fitimit te përfituara nga një shoqëri ose ortakëri (shkurt
përfituesi) përjashtohen nga tatimi mbi fitimin, kur plotësohen te tria kushtet qe vijojnë:
- Përfituesi është rezident tatimor shqiptar ne kuptimin e paragrafit 3 te nenit 3 te ligjit;
- Paguesi (shoqëria ose ortakëria qe bën shpërndarjen e dividendëve apo ndarjen e fitimit) është rezidente tatimore Shqiptare ne kuptimin e paragrafit 3 te nenit 3 te ligjit (pra dividentet ose ndarjet e fitimit janë bere pasi është paguar tatimi mbi fitimin);
- Përfituesi zotëron jo me pak se 25 % te kapitalit aksionar ose te drejtës se votës (ne rastin e shoqërive aksionare), apo te kapitalit fillestar (ne rastin e ortakërive), te paguesit.
Pra e shprehur ndryshe, dividendët apo ndarjet e fitimit te përfituara nga një person juridik shqiptar, tatimpagues i tatimit mbi fitimin (përfituesi), përjashtohen nga tatimi mbi fitimin ne duart e përfituesit (nuk përfshihen ne te ardhurat nga biznesi i tij) me kusht qe personi qe shpërndan dividendët ose fitimin (paguesi) te jete gjithashtu tatimpagues i tatimit mbi fitimin ne Shqipëri dhe përfituesi te zotërojë jo me pak se 25 % te kapitalit te paguesit.
3.11. MBARTJA E HUMBJEVE
Humbja e rezultuar dhe e njohur nga organet tatimore, mund te bartet ne tri vitet e ardhshme
radhazi. P .sh. Nëse një subjekt ka rezultuar ne vitin 2000 me 9 milionë leke humbje, ai ka te drejte ta mbarte tete humbje ne tre vite radhazi deri ne vitin 2003. Pra nëse subjekti ne fjale rezulton me një fitim prej 4 milionë leke ne vitin 2001, për efekt fiskal, i lejohet te përdorë te gjithë fitimin e këtij viti për te mbuluar humbjen. Pra, nga 9 milionë humbja reduktohet ne 5 milionë leke. Nëse ne vitin 2002 subjekti rezulton përsëri me një humbje, p.sh. 3 milionë leke, ai ka te drejte ta barre atë ne tre vite te ardhshme, pra deri ne vitin 2005. Nëse ne vitin 2003 subjekti del me fitim 2 milionë leke, ai mund ta përdorë ketë fitim për te mbuluar humbjen e mbetur prej 5 milionë leke nga humbja e vitit 2000, e cila tashme reduktohet ne 5-2 = 3 milionë leke. Nëse ne vitin 2004 subjekti do te rezultojë p.sh. me 6 milionë leke fitim, ai ka te drejte te mbuloje me ketë fitim humbjen e rezultuar ne vitin 2002 pra 3 milionë leke, dhe fitimi i mbetur prej 3 milionë leke tatohet normalisht. Pra, e drejta e bartjes se humbjes se mbetur nga viti 2000 ka përfunduar (pra për efekt fiskal nuk njihet mbulimi i saj me fitimin e vitit 2004). Pra do humbje mund te bartet deri ne tre vite te ardhshme, duke u evidentuar veçmas humbja e çdo viti, me parimin humbja e pare bartet përpara humbjes me te vonshme. Nëse një humbje nuk arrin te bartet për tre vite pasardhëse radhazi (pasi subjekti mund te rezultojë përsëri me humbje), ajo nuk mund te shtrihet me tej dhe te preke rezultatin e viteve te tjera.
Paragrafi 2 i nenit 27 ndalon transferimin e humbjes se shoqërive, pasi lejimi i mbartjes se humbjes duhet te jete i lidhur vetëm me tatimpaguesin qe e pëson humbjen. Meqenëse zbatimi i këtij parimi kërkon qe referimi te behet ndaj pronarit te shoqërisë, ne rast se gjate një periudhe tatimore pronësia e drejtpërdrejtë dhe/ose e tërthortë e kapitalit themeltar, ose te drejtave te votës te një personi ndryshon, me me shume se 25% ne vlere ose ne numër, e drejta e mbartjes se humbjes ne atë periudhe tatimore dhe ne periudhat paraardhëse te tatimit humbet.
3.12. DEKLARIMI TATIMOR DHE LLOGARITJA PERFUNDIMTARE E DETYRIMIT Tatimpaguesi është i detyruar te paraqesë ne organet tatimore, formularin e deklarimit dhe
pagesës se tatimit mbi fitimin, se bashku me deklaratën analitike, brenda datës 31 Mars te vitit pasardhës, duke paraqitur ne te njëjtën kohe edhe bilancin kontabël se bashku me anekset e tij, si dhe çdo te dhënë tjetër mbështetëse për argumentimin e te dhënave te deklaratës tatimore, përfshi pasqyrën e rrjedhjes se parasë (Cash-flow) dhe ndryshimet ne kapitalet e veta.
Ne zbatim te nenit 29, te dhënat e dokumenteve te mësipërme quhen te pranuara kur miratohen nga organi tatimor përkatës ose kur kalojnë dy muaj nga data e dorëzimit te tyre dhe organi tatimor nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare me shkrim.
3.13. PARAPAGIMET (PARADHENIET)
Tatimi mbi fitimin paguhet ne forme paradhënie brenda datës 15 te do muaji. Këstet mujore
te vitit ushtrimor llogariten si me poshtë :
3.13.1. Llogaritja e kësteve te parapagimeve (te paradhënieve)
Për periudhën tatimore te vitit ushtrimor, kësti mujor i paradhënies përcaktohet duke u mbështetur ne masën e fitimit te tatueshëm te dy viteve me pare, si është përshkruar ne shembullin e mëposhtëm:

Shembull nr. 1. Tatimi mbi fitimin
Viti 2000 1 200 000 leke
Viti 2001 1 800 000 leke

Paradhëniet për vitin 2002.
Janar - prill 2002: 1 200 000 / 12 muaj = 100 000 leke/muaj
100 000 x 4 muaj = 400 000 leke ne muaj

Maj - dhjetor 2002: 1 800 000 - 400 000 / 8 muaj = 175 000 leke/muaj
175 000 x 8 muaj = 1 400 000 leke për 8 muaj

3.13.2. Ne rastin kur tatimpaguesi ka me pak se dy vite qe e ka filluar veprimtarinë, këstet e paradhënieve te tatim fitimit për periudhën ushtrimore llogariten sipas shembullit te mëposhtëm:

Shembull nr. 2. Tatimi mbi fitimin
Viti 2000 (fillon aktivitetin me 1 prill) 900 000
Viti 2001 1 800 000
Paradhëniet për vitin 2002
Janar-prill 2002: 900 000 / 9 muaj = 100 000 leke/muaj 100000 leke x 4 muaj = 400000 leke.

Maj-dhjetor 2002 1.800 000-400 000 / 8 muaj = 175 000 leke/muaj
3.13.3. Kur tatimpaguesi ka me pak se një vit qe e ka filluar veprimtarinë, paradhëniet e tatim fitimit llogariten sipas shembullit te mëposhtëm:

Shembull nr. 3. Tatimi mbi fitimin
Viti 2000 Nuk ka aktivitet
Viti 2001 Fillon aktivitet me 1 prill 1 350 000 leke

Paradhëniet për vitin 2002
Janar-prill 2002 Paradhënia sipas vlerësimit te tatimpaguesit
Maj-dhjetor 2002 1 350 000 leke/9 muaj = 150 000 leke/muaj
150 000 x 8 muaj = 1 200 000 leke

3.13.4. Kur tatimpaguesi e fillon veprimtarinë ne vitin vijues, paradhëniet e tatimit mbi fitimin llogariten duke u bazuar ne deklaratën parashikuese për shumën e vlerësuar te tatimit mbi fitimin pjesëtuar me numrin e muajve te mbetur deri ne fund te vitit. E njëjta mënyrë do te përdoret për llogaritjen e paradhënieve te tatimit mbi fitimin ne rastet kur periudhat paraardhëse paraqiten me humbje.
Tatimpaguesit qe e fillojnë veprimtarinë ne vitin vijues tatimor dhe ushtrojnë aktivitet ne sferën prodhuese (sipas përcaktimit te INSTAT-it për veprimtaritë prodhuese), nuk do te paguajnë tarim mbi fitimin ne forme paradhënie për 6 muajt e pare te veprimtarisë pas regjistrimit ne organin tatimor. Kështu nëse një tatimpagues qe zhvillon veprimtari ne sferën prodhuese, regjistrohet ne organin tatimor me 1 janar te vitit vijues, ai nuk do te paguaje tarim ne forme paradhënie mbi fitimin për periudhën janar-qershor te vitit vijues, ndërsa për periudhën tjetër te vitit vijues korrik-dhjetor, ai do te paguaje tarim mbi fitimin ne forme paradhënie mbi bazën e deklaratës parashikuese për shumën e vlerësuar te detyrimit mujor, sipas paragrafit te pare te kësaj pike. (3.13.4.)
Ne rast se veprimtaria e këtij tatimpaguesi (regjistrimi ne organin tatimor) kryhet ne muajin shtator te vitit vijues, ai nuk do te paguaje tatim mbi fitimin ne forme paradhënie për periudhën shtator-dhjetor te vitit vijues.
3.13.5. Korrigjimi ne ulje i kësteve te pagesave paradhënieve te tatimit mbi fitimin.
Kur tatimpaguesi vërteton para organeve tatimore, ne mënyrë domethënëse dhe te
argumentuar, uljen e masës se përcaktuar te tatimit mbi fitimin, atehere organet tatimore mbas kontrollit dhe verifikimit ne vend, brenda një periudhe prej 30 ditësh kalendarike nga data e marrjes se kërkesës me shkrim te argumentuar, pranojnë zvogëlimin e kësteve te pagesave paradhënieve. 3.13.6. Korrigjimi ne rritje i kësteve te paradhënieve.
Administrata tatimore mund te rrisë këstet mujore te paradhënieve për dy muajt e fundit te vitit tatimor ushtrimor, ne rastet e mëposhtme:
a. Tatimpaguesi duhet te paraqesë një deklarate vlerësimi te fitimit te vitit tatimor ushtrimor jo me vone se data 31 tetor. Nëse ky fitim i vlerësuar është me i larte se 10% krahasuar me këstet e parapaguara deri ne atë kohe, atehere administrata tatimore korrigjon këstet për muajt nëntor dhe dhjetor.

Shembull 1.
Këstet e llogaritura për muajt janar - prill 400 000 leke
Këstet e llogaritura për muajt maj - tetor 1 200 000 leke
Shuma 1 600 000 leke

Tatimi mbi fitimin i vlerësuar (mbështetur ne
informacionin e dhënë nga vete tatimpaguesi) 2 500 000 leke

Këstet e llogaritura paraprakisht për muajt
nëntor - dhjetor (2x200 000) 400 000 leke

Këstet totale për te gjithë vitin tatimor
ushtrimor (1 600 000 400 000) 2 000 000 leke

Tatimi mbi fitimin i vlerësuar është 25 për qind
me i larte se këstet e llogaritura paraprakisht,
gjë qe çon ne një shtese kësti për muajt nëntor-
dhjetor prej (250 000 250 000 leke) 500 000 leke ne muaj

Shembull 2.

Këstet e llogaritura për muajt janar-prill 400 000 leke
Këstet e llogaritura për muajt maj-tetor 1 200 000 leke
Shuma 1 600 000 leke

Tatimi mbi fitimin i vlerësuar (mbështetur ne
informacionet e dhëna nga tatimpaguesi) 2 100 000 leke

Këstet e llogaritura paraprakisht për muajt
nëntor - dhjetor 400 000 leke

Këstet totale për vitin tatimor ushtrimor 2 000 000 leke

Tatimi mbi fitimin i vlerësuar është 5 për qind
me i larte se shuma e kësteve te llogaritura
paraprakisht (2 100 000/2 000 000),
gjë qe do te thotë se administrata tatimore nuk do te
zbatoje piken 6 te nenit 30.

Shembull 3.

Këstet e llogaritura për muajt janar-prill 400 000 leke
Këstet e llogaritura për muajt maj-tetor 1 200 000 leke
Shuma 1 600 000 leke

Tatimi mbi fitimin i vlerësuar mbështetur ne
informacionet e dhëna nga tatimpaguesi) 1 500 000 leke

Këstet e llogaritura paraprakisht për muajt
nëntor - dhjetor 400 000 leke

Këstet totale për vitin tatimor ushtrimor 2 000 000 leke
Tatimi mbi fitimin i vlerësuar është 25 për qind me i ulet se shuma e kësteve te llogaritura paraprakisht (2 000 000/1 500 000), gjë qe do te thotë se administrata tatimore duhet te ule ne zero këstet mujore te periudhës nëntor-dhjetor te vitit tatimor ushtrimor sipas pikës 5 te nenit 30.
b) Administrata tatimore korrigjon madhësinë e këstit mujor kur mbas një kontrolli te kryer për vitin tatimor paraardhës rezulton se tatimi mbi fitimin për vitin paraardhës ka qene i pasakte.
c) Administrata tatimore korrigjon madhësinë e këstit mujor, ne çdo rast kur tatimpaguesi nuk vepron ne përputhje me kërkesat e përmendura ne piken "a" me sipër, duke u bazuar ne te gjitha informacionet qe ka ne dispozicion, si te dhënat për xhiron, importet, eksportet, tenderët e fituara, informacione nga bankat, furnitorët, klientët etj.
3.13.7. Afatet e pagesës dhe rillogaritja përfundimtare
Gjate periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi paguan ne llogarinë e organeve tatimore, jo
me vone se data 15 e çdo muaji, tarim fitimin mujor përkatës, për llogari te muajit ne vijim, sipas metodës se përllogaritjeve te përshkruara me lart. Përjashtim nga ky rregull bëjnë tatimpaguesit, paradhënia e te cilëve nuk kalon shumën 10 000 leke ne muaj. Ne ketë rast paradhëniet paguhen ne mënyrë te përmbledhur për çdo tremujor, deri ne datën 15 te muajit qe ndjek tremujorin.
Llogaritja definitive e tatimit mbi fitimin bazohet ne te dhënat faktike te deklaratës tatimore dhe dokumenteve te tjera mbështetëse, si bilanci kontabël dhe anekset e tij, te dhënat nga rezultatet e kontrollit tatimor, si dhe çdo dokumenti tjetër ligjor qe ndihmon ne përcaktimin e detyrimit tatimor. Organi tatimor mund te kërkojë te dhëna shtese nga tatimpaguesi ose te beje verifikime ne vend, qe te ndihmojnë ne saktësimin e detyrimit tatimor.
Nëse tatimi i deklaruar ne baze te deklaratës vjetore te te ardhurave është me i madh se paradhëniet e bëra gjate vitit, tatimpaguesi është i detyruar te derdhe diferencën ne momentin e paraqitjes se deklaratës. Nëse shumat e paradhënieve rezultojnë me te mëdha nga ato te deklaruara ne deklaratën vjetore te te ardhurave, ose nga rezultatet e një kontrolli tatimor, organet tatimore janë te detyruara ti njohin këto shuma për shlyerjen e detyrimeve tatimore te prapambetura ose për pagesën e detyrimeve tatimore te ardhshme, përfshirë pagesën e kësteve paradhënie për periudhat e ardhshme. Me kërkesën e tatimpaguesit këto shuma mund ti rikthehen atij brenda 60 ditësh nga marrja e deklaratës tatimore.
TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN
4.1. Objekti i Tatimit te Thjeshtuar mbi Fitimin
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin zbatohet ndaj tatimpaguesve qe nuk janë te regjistruar ose te
detyruar me ligj, për tu regjistruar si tatimpagues për tatimin mbi vlerën e shtuar.
4.2. Tarifa e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin
Tarifa e tatimit te thjeshtuar mbi fitimin është 4 % e te ardhurave bruto te tatimpaguesit. Pra, nuk njihet asnjë lloj shpenzimi i zbritshëm për efekt te llogaritjes se bazës tatimore mbi te cilën llogaritet ky tarim.
4.3. Përjashtimet
Ne baze te pikës 2 te Nenit 32/1 do te përjashtohen nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin:
a)Ambulantet ne fushën e tregtisë. Këtu përfshihen tregtaret lëvizës, pra qe nuk kane një vend fiks biznesi por i tregtojnë mallrat ose produktet e tyre artizanale ne mjete te thjeshta lëvizëse si karroca, ose qëndrojnë përkohësisht ne vende te caktuara ku shesin me pakice produkte artizanale ose produkte te tjera si gazeta, revista, pije freskuese, akullore, misra, zbukurime artistike etj. Pra ne ketë grup përfshihen tregtare te vegjël ambulante qe nuk kane dyqan ose një vend fiks ne tregjet e shitjes me shumice dhe me pakice;
b) Personat qe merren me transport individual. Këtu përfshihen shoferet e taksive, te furgoneve, kamionçinave apo te triciklave qe transportojnë pasagjere apo mallra për nevoja te popullatës;
c) Personat qe realizojnë një qarkullim vjetor me te vogël se 3 milionë leke ne fushën e shërbimeve. Ne ketë grup përfshihen personat qe kane një vend fiks biznesi si punishte, dyqan apo ne ambientet e shtëpisë, te cilët merren me shërbime artizanale ose pune dore, si këpucar, rrobaqepës, qëndistar, teneqepunues, hekurpunues, prodhues dhe tregtues te punimeve te veta te dorës si qëndisma, sixhade te punuara me dore, punime artistike me dore, larje sixhadesh, riparues pajisjesh elektro-shtëpiake, banja publike, parkingje private dhe furrat për pjekje qe nuk prodhojnë buke apo prodhime te tjera;
d) Individët grumbullues te mbeturinave te metaleve (kana e, hekurishte etj.), grumbullues te mbeturinave te qelqit, letrës etj., grumbullues te bimëve medicinale, grumbullues te gjësë se gjalle, grumbullues te qumështit apo produkteve bujqësore etj.;
e) Individë qe prodhojnë (nxjerrin) dru zjarri, gurë mali, gëlqere etj.
4.4. Regjistrimi
4.4.1. Kërkesat për regjistrimin për here te pare
Ne rastin e regjistrimit për here te pare, tatimpaguesi duhet t'u paraqesë organeve tatimore
te dhënat dhe dokumentet e mëposhtme:
- Formularin "Aplikim për regjistrim E - TBV 001/a" sipas formatit te përcaktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, te plotësuar me te gjitha te dhënat e kërkuara, si dhe te nënshkruar nga tatimpaguesi;
- Dokumentin e identifikimit (certifikatën personale me fotografi) te lëshuar nga zyra e
gjendjes civile;
- Vendimin e gjykatës te regjistrimit te personit fizik ose juridik;
- Statutin dhe aktin e themelimit ne rastin e regjistrimit te shoqërive;
- Vërtetim nga Dega e Institutit te Sigurimeve Shoqërore për pagesën e kontributit te
sigurimeve shoqërore;
- Aktin e pronësisë te vendndodhjeve te biznesit ose kontratat e qiramarrjes për vendndodhjet e biznesit;
- Te dhëna për qarkullimin (xhiron) e parashikuar për vitin vijues;
- Licencën teknike dhe profesionale për veprimtari ekonomike për te cilat kërkohet me Ligj
një gjë e tille.
4.4.2. Kërkesat për riregjistrim.
Ne rastin e riregjistrimit, tatimpaguesi duhet te paraqesë ne organet tatimore dokumentet dhe
te dhënat e mëposhtme:
- Certifikatën tatimore te vitit te mëparshëm;
- Formularin "Aplikim për regjistrim" sipas formatit te përcaktuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, te plotësuar me te gjitha te dhënat e kërkuara, si dhe te nënshkruar nga tatimpaguesi;
- Mandatpagesat e te gjithë detyrimeve tatimore te vitit te kaluar;
- Deklarate me shkrim për qarkullimin e realizuar ne vitin e mëparshëm;
- Vërtetim nga Dega e Institutit te Sigurimeve Shoqërore për pagesën e kontributit te sigurimeve shoqërore;
- Librat e shitjes dhe te blerjes kur një gjë e tille kërkohet nga administrata tatimore;
- Te dhëna te tjera si kontrate qiraje etj.
4.4.3. Certifikata e Regjistrimit.
Tatimpaguesit do te regjistrohen ose riregjistrohen ne degën e tatimeve ku gjendet vendi
kryesor i biznesit. Vendi kryesor i biznesit është vendndodhja e biznesit e caktuar nga tatimpaguesi, si vendi kryesor i veprimtarisë ne kërkesën për regjistrim. Çdo ndryshim ne vendin kryesor te biznesit qe është caktuar duhet te behet gjate riregjistrimit ose duke dorëzuar një formular "Njoftim i ndryshimeve ne regjistrim E - TBV 005/a".
Nëse nuk ka vendndodhje fikse te veprimtarisë, vendi kryesor i veprimtarisë do te jete adresa e vendbanimit ose ajo e deklaruar nga vete tatimpaguesi.
Çdo tatimpagues, pas përfundimit te procesit te regjistrimit, do te pajiset me një certifikate regjistrimi nga dega e tatimeve. Tatimpaguesit qe janë regjistruar me detyrim nuk do te pajisen me certifikate regjistrimi deri sa te plotësojnë te gjitha kërkesat për regjistrim te parashikuara ne nenin 32/2 te ligjit. Megjithatë, për qëllime evidentimi dhe te pagimit te detyrimeve, këtu tatimpagues do te konsiderohen si te regjistruar.
Kur tatimpaguesi ka me shume se një vendndodhje biznesi, ai duhet te pajiset me Certifikate për çdo njërën nga këto vendndodhje. Ne ketë rast certifikatat do te jene me te njëjtin NIPT, por me numër serial te ndryshëm te plotësuar me te dhënat e çdo vendndodhje te biznesit. Për qëllimet e nenit 32/2 dhe te çdo dispozite tjetër te këtij ligji, nuk do te pranohet fotokopja e certifikatës se regjistrimit. Certifikata e regjistrimit është e detyrueshme te vendoset ne një hapësirë te dukshme te vendndodhjes se biznesit, me qellim identifikimin e regjistrimit te kësaj vendndodhjeje. Certifikata e regjistrimit është subjekt inspektimi nga organet tatimore.
4.4.4. Detyrimi për te njoftuar ndryshimet ne te dhënat e regjistrimit ape riregjistrimit. Tatimpaguesi duhet te informoje degën e tatimeve për çdo ndryshim ne te dhënat e
paraqitura ne momentin e regjistrimit, përfshirë ndryshime ne adrese, ne llojin e akticitetit etj., duke përdorur formularin e kërkesës për regjistrim. Nëse tatimpaguesi ka një ndryshim ne vendndodhjen e biznesit, duke e kaluar atë ne një rreth tjetër, ai duhet te njoftoje organin tatimor ku është i regjistruar, si dhe organin tatimor ku është vendndodhja e re, brenda 2 javësh. Organi tatimor do te rileshoje një formular për pagese te zakonshme, ku jepet adresa e re, ndërsa pagesa mund te behet ne filialin e bankës ose zyrës se postes te gjendura ne rrethin ku ndodhet vendndodhja e biznesit. Nëse ndryshimi nuk njoftohet, pagesa e tatimeve duhet te behet ne përputhje me te dhënat e formularit për pagese te zakonshme ne banke ose zyrën e postes te rrethit te regjistrimit.
4. 5. Deklarimi
Tatimpaguesi duhet te deklaroje çdo vit qarkullimin e tij te përgjithshëm nga te gjithë
bizneset brenda objektit te tatimit te thjeshtuar mbi Fitimin. Deklarimi behet duke plotësuar "Formularin e aplikimit për regjistrim". Deklarata duhet te shoqërohet me librat e shitjeve dhe te blerjeve te periudhës tatimore te kaluar dhe te periudhës ne vazhdim deri ne momentin e riregjistrimit.
Nëse tatimpaguesi ndërpret biznesin, ai duhet te paraqesë një deklarate te qarkullimit te tij për vitin ne vazhdim deri ne datën e mbylljes, ne formularin e njoftimit te ndryshimeve ne Regjistrim, i cili jep te gjitha te dhënat e kërkuara, si edhe te paraqesë lirat e shitjes dhe te blerjes për te argumentuar deklarimin.
4.6. Dokumentacioni qe përdoret dhe mbajtja e regjistrimeve
Për çdo vendndodhje te veprimtarisë, tatimpaguesi duhet te mbaje një seri regjistrimesh me
vete dhe dokumentacionin qe lidhet me atë vendndodhje biznesi.
Për qëllimet e këtij tatimi, tatimpaguesi duhet te mbaje regjistrime dhe dokumentet qe
vijojnë:
- Dokumentet e blerjes, ku përfshihen fatura me TYSH, fatura te thjeshta, dëftesa tatimore
etj. për te vërtetuar blerjet e kryera;
- Dokumentet e shitjes, fatura te thjeshta tatimore, dëftesa tatimore dhe përmbledhëset ditore
te kasës regjistruese (për shitjet me kase);
- Libri i blerjeve, dhe
- Libri i shitjeve.
Te gjitha këto dokumente do te jene ne përputhje me modelet qe i bashkëngjiten këtij
udhëzimi.
Tatimpaguesit e biznesit te vogël janë te detyruar te lëshojnë dokumentet e mëposhtme për
çdo shitje malli apo shërbimi qe realizojnë:
- Kupon tatimor ne rastin kur tatimpaguesi është i pajisur me arke regjistruese. Ky kupon i
jepet klientit për çdo shitje te kryer.
- Dëftesë tatimore ne rastin kur tatimpaguesi nuk është pajisur me arke regjistruese ose kur për arsye objektive, si mungesa e elektricitetit, etj., tatimpaguesi nuk mund te përdorë kasën regjistruese. Dëftesat tatimore përgatiten ne dy kopje me letër vetekopjuese nga te cilat njëra i jepet klientit.
- Fature te thjeshte tatimore e cila lëshohet vetëm nga tatimpaguesit, te cilët shesin mallra apo shërbime për klientë te cilët nuk janë konsumatore finale te mallit apo shërbimit, por i kryejnë këto blerje për qëllime përpunimi apo rishitje, pra janë subjekte te regjistruar për tatimet. Tatimpaguesi duhet t'i japë klientit një fature për çdo shitje mallrash apo shërbimesh. Fatura do te përbëhet nga dy kopje duke përdorur letër vetekopjuese ose letër karbon dhe tatimpaguesi do t'ia japë një kopje klientit dhe një kopje do ta mbaje vete. Fatura duhet te jete me numër serial dhe numri i faturës duhet te shënohet ne librin e shitjeve dhe blerjeve.
Ne fund te çdo dite-pune, tatimpaguesi duhet te regjistroje ne librin e blerjeve totalin e blerjeve qe ka bere atë dite, si edhe shpenzime te tjera qe mund te ketë kryer, si pagese qiraje, elektriciteti, paga etj.
Ne librin e shitjeve, ne fund te çdo dite-pune, tatimpaguesi duhet te regjistroje totalin e vleftës se shitjeve te realizuara prej tij, duke i grupuar respektivisht ne shitje me fature te thjeshte tatimore, shitje me kase (totali ditor i kasës) dhe shitje me dëftesa tatimore.
Jo me vone se data 5 e çdo muaji, tatimpaguesi duhet te ketë llogaritur dhe mbyllur totalin e blerjeve dhe te shitjeve për muajin e kaluar. Tatimpaguesi nuk lejohet te grise ose zëvendësoje faqet e librit te blerjeve ose te shitjeve, ose faqet e blloqeve te faturave te thjeshta tatimore ose dëftesave tatimore.
Te gjitha këto regjistrime dhe dokumente duhet te ruhen nga tatimpaguesi, për një periudhe
prej jo me pak se 5 vjet nga fundi i vitit kalendarik te cilit i përkasin.
Dega e tatimeve mundet qe, ne çdo kohe, te kontrolloje nëse tatimpaguesi lëshon dokumentet e shitjes siç përcaktohet ne ketë udhëzim.
4.7. Kontrolli tatimor dhe verifikimi
Libri i shitjeve dhe blerjeve duhet te paraqitet ne degën e tatimeve ne momentin e
regjistrimit dhe riregjistrimit. Dega e tatimeve verifikon librin e shitjeve dhe blerjeve për te pare nëse ai është mbajtur konform kërkesave te këtij udhëzimi. Dega e tatimeve, gjithashtu mund te ushtroje kontroll te plote ne ambientet e tatimpaguesit, duke e njoftuar paraprakisht atë. Ne kontrollin e plote organi tatimor kontrollon dhe verifikon mbajtjen e te gjithë dokumentacionit dhe regjistrimeve sipas përcaktimeve te bëra ne ketë udhëzim.
4.8. Pagesa
4.8.1. Llogaritja e kësteve te pagesës paradhënie
Ne vitin e regjistrimit te pare, tatimpaguesi duhet te beje një parashikim te qarkullimit te tij për te gjithë vendndodhjet e biznesit. Administrata tatimore llogarit këstet e tatimit ne baze te qarkullimit te parashikuar, përveç rasteve kur ekzistojnë te dhëna qe tregojnë se parashikimi i bere nga tatimpaguesi është i pasakte, situate ne te cilën administrata tatimore mund te përdorë te dhënat qe disponon dhe metoda indirekte për te rivlerësuar shifrën e qarkullimit te dhënë nga tatimpaguesi dhe te llogarisë këstet ne baze te shifrave te rivlerësuara.
Vitin ne vijim te vitit te pare te regjistrimit, për qëllimet e përllogaritjes se kësteve, administrata tatimore merr për baze qarkullimin e realizuar vitin e mëparshëm. Ne rastet kur tatimpaguesi ka kryer veprimtari vetëm një pjese te vitit (disa muaj) te mëparshëm, për te llogaritur qarkullimin për vitin vijues do përdoret formula e mëposhtme:
12/n x qarkullimin e deklaruar (ku n është numri i muajve te pjesshëm ose te plote për te cilët ka pasur qarkullim).
Gjate vitit, organet tatimore kontrollojnë rregullshmërinë e regjistrimeve te kërkuara ligjore për tatimpaguesit. Për ketë qellim ato kontrollojnë: lëshimin e kuponit tatimor, te dëftesës tatimore ose faturës se thjeshte, si dhe regjistrimin e çdonjërit prej këtyre dokumenteve ne librin e qarkullimit. Ato kontrollojnë gjithashtu edhe evidentimin dhe regjistrimin nga tatimpaguesit te blerjeve nëpërmjet dokumentacionit përkatës te realizuara për qëllimet e biznesit (rishitje, përpunim apo shpenzime te tjera).
Krahas kontrollit te dokumentacionit, punonjësit e kontrollit te organeve tatimore bëjnë jo me pak se 2-3 kontrolle (sondazhe për matjen e xhiros) ne vit për çdo tatimpagues, me qellim vlerësimin e qarkullimit te realizuar nga tatimpaguesi nëpërmjet kronometrimit. Te dhënat e grumbulluara nga kronometrimet shërbejnë për vlerësimin e detyrimeve tatimore si te vitit vijues, ashtu edhe te vitit pasardhës. Për saktësimin e te dhënave te tatimpaguesve, organet tatimore shfrytëzojnë edhe burime te tjera informacioni me te cilët tatimpaguesi ka operuar (si te dhënat e veprimeve me thesarin, te dhëna nga shkëmbimi i informacionit, te dhëna nga zbërthimi i shitjeve te tatimpaguesve te mëdhenj importues apo prodhues etj). Mbi bazën e regjistrimeve korrekte te mbajtura gjate gjithë vitit dhe vlerësimeve nga kontrollet e organit tatimet, tatimpaguesit llogarisin dhe derdhin tatimin e thjeshtuar mbi fitimin, sipas afateve te përcaktuara ne ligj.
Kur ekzistojnë te dhëna qe tregojnë se deklarimi i bere nga tatimpaguesi është i pasakte, administrata tatimore përdor gjithashtu te dhënat e ndryshme qe disponon për te rivlerësuar shifrën e qarkullimit te dhëne nga tatimpaguesi dhe te llogarisë këstet ne baze te shifrave te rivlerësuara.
Lidhur me llogaritjen e kësteve te pagesës se detyrimeve, ne vijim jepet një shembull ilustrues.
Shembull 1
Tatimpaguesi regjistrohet për te paren here me 1 korrik 2003. Ai parashikon se qarkullimi i
tij për periudhën 1 korrik deri me 31 dhjetor 2003 do te jete 2 500 000 leke. Parapagimet për vitin 2003 mbështeten ne qarkullimin e parashikuar prej 2 500 000 lek (përveç rastit kur saktësohet nga dega tatimore mbështetur ne fakte qe flasin për qarkullim me te larte).
Ne Mars 2004 ai dorëzon deklaratën e tij ku shihet se qarkullimi i tij faktik për periudhën 1 korrik deri 31 dhjetor 2003 ishte 3 000 000 lek. Parapagesat e tij për 2004 mbështeten ne një qarkullim te parashikuar prej 6 000 000 (12/6 x 3 000 000).
Ne Mars 2005, ai dorëzon një deklarate ku tregohet se qarkullimi i tij real për periudhën 1 janar deri me 31 dhjetor 2004 ishte 7 000 000. Qarkullimi i parashikuar për 2005 është qarkullimi i vitit te mëparshëm, d.m.th. 7000000
4.8.2. Vlerësimi i detyrimeve tatimore shtese
Kur vlerësohen detyrimet tatimore shtese, organet tatimore mund te përdorin metoda
alternative vlerësimi te parashikuara ne ligjin "Për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë" dhe udhëzimin ne zbatim te tij.
Organet tatimore, për rastet kur konstatojnë se dokumentacioni i blerjeve dhe shitjeve nuk është mbajtur konform kërkesave ligjore, qe do te thotë se: tatimpaguesi nuk pasqyron ne mënyrë korrekte xhiron, nuk lëshon ne mënyrë korrekte dokumentin e kërkuar për çdo shitje, nuk pasqyron ne librat e blerjes te gjitha furnizimet qe ka kryer, kane te drejte te përdorin metodat alternative te vlerësimit te detyrimit tatimet. Metodat alternative te vlerësimit janë sqaruar ne ligjin "Për procedurat tatimore ne Republikën e Shqipërisë" dhe ne udhëzimin përkatës te tij. Gjithashtu këto metoda do te përdoren edhe ne rastet kur tatimpaguesit nuk deklarojnë te ardhurat e realizuara. Këto metoda do te përfshijnë, por pa u kufizuar vetëm ne to sondazhet dhe fotografimet e kryera lidhur me xhiron, sipërfaqet e prodhimit apo te shërbimit qe disponon tatimpaguesi, pozicioni i vendit te biznesit (qendër apo periferi) detyrimet e llogaritura nga tatimpagues te rregullt, por qe kane afërsisht te njëjtat kushte biznesi, sikurse tatimpaguesi te cilit i behet vlerësimi, konsumi i energjisë elektrike, niveli i qerase, numri i punonjësve etj.
4.8.3. Mënyra e pagesës
Pagesa behet duke përdorur urdhërpagesën për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin. Përpara
pagesës, ne formular duhet te vendoset NIPT-i i tatimpaguesit. Tatimi paguhet ne një banke ose zyre postare e cila vepron si agjente për Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve.
Pagesa behet ne datën e duhur ose përpara saj ne një banke, ose zyre postare qe ndodhet ne rrethin ku është regjistruar tatimpaguesi. Pagesa e pjesshme ape parapagesa për te cilin nuk identifikohet tatimpaguesi duke iu referuar NIPT-it nuk do te pranohet, ose nëse pranohet nga banka apo zyra postare qe vepron si agjente për Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve nuk do te konsiderohet si pagese kundrejt atij detyrimi te tatimpaguesit derisa te identifikohet pozitivisht nga organi tatimor se cili është tatimpaguesi qe ka bere pagesën. Nëse ky identifikim behet pas datës kur duhet te kryhej pagesa e tatimit, tatimpaguesi do te gjobitet sikur tatimi te ishte paguar ne banke apo zyrën postare ne datën e identifikimit.
Ne vijim te shembullit nr.1 me lart, ne shembullin 2 jepet llogaritja e pagesës se tatimit te thjeshtuar mbi fitimin.
Shembull 2
a) Pagesat e tatimpaguesit për 2003 do te jene:
- Parapagesa e pare, deri me 30 shtator 2003: (2 500 000 x 4 %) x 25 % = 25 000 lek ;
- Parapagesa e dyte, deri me 31 dhjetor 2003: (2500000 x 4%) x 50% = 50000 leke;
- Pagesa e mbetur për 2003 deri me 31 mars 2004: (3 000 000 x 4 %) - (25 000 50 000)
= 45000 leke;
b) Parapagesat për vitin 2004 do te jene:
- Parapagesa e pare, deri me 31 mars 2004: (6000 000 x 4%) x 25% = 60 000 leke;
- Parapagesa e dyte, deri me 30 shtator 2004: (6 000 000 x 4 %) x 50 % = 120 000 leke;
- Pagesa e mbetur për 2004 deri me 31 mars 2005: (7000 000 x 4%) - (60 000 120 000) = 100.000 leke.
(Nëse regjistrimi është plotësuar me 31 janar 2004 pagesa e mbetur do te zvogëlohet me 2 %
te shumës se plote: 280 000 x 2 % = 5 600 dhe pagesa e mbetur do te jete 94 400 leke).
c) Parapagesat për vitin 2005 do te jene:
- Parapagesa 1 deri me 31 mars 2005: (7000 000 x 4%) x 25% = 70 000 leke;
- Parapagesa 2 deri me 30 shtator 2005: (700 000 x 4%) x 50% = 140 000 leke.
4.9. Akordimi i te ardhurave
Tatimi i mbledhur derdhet ne buxhetin e shtetit për t'u transferuar eventualisht ne buxhetet e çdo bashkie ose komune, ku tatimpaguesi ka vendndodhjen e veprimtarisë ne përpjesëtim me qarkullimin e realizuar nga kjo vendndodhje, sipas procedurave ekzistuese.
Organi tatimor pajis degën e tatimeve te bashkise ose komunës me një liste te certifikatave te regjistrimit te lëshuara për vendndodhjet e biznesit brenda juridiksionit te tyre. Kjo liste identifikon qarte emrin dhe NIPT-in e tatimpaguesit, adresën e vendndodhjes se biznesit dhe shumën e tatimit te paguar.
Punonjësit e zyrës se tatimeve te bashkise ose komunës duhet te përdorin ketë informacion për te informuar degën përkatëse te tatimeve për çdo biznes te njohur, i cili nuk është pajisur me certifikate regjistrimi.
Kur merr informacione nga bashkia apo komuna për biznese te cilat nuk janë te pajisura me certifikate regjistrimi, dega e tatimeve merr masa për t'i regjistruar ato biznese brenda 30 ditësh pas marrjes se informacionit dhe informon bashkine ose komunën për masat e marra brenda 45 ditësh pas marrjes se informacionit.
4.10. Zbritja e detyrimit për regjistrim te hershem
Kur tatimpaguesi e regjistron biznesin e tij përpara datës se përcaktuar ne ligj, zbatohet
menjëherë një zbritje, duke e zvogëluar pagesën e plote te tatimit te parashikuar ne nenin 32/3 te ligjit. Zbritja zbatohet mbi vlerën e detyrimit te subjektit për pagesën e këstit te pare te tatimit për vitin ne te cilin është bere zbritja.
4.11. Rimbursimi i tatimit te paguar me tepër
Tatimpaguesit kane te drejte te kërkojnë, nëpërmjet një kërkesë me shkrim, ne degën
përkatëse te tatimeve rimbursimin e tatimit te paguar tepër, nga ana e tatimpaguesit behet duke përdorur formularin e kërkesës për rimbursim dhe paguhet me marrjen e kërkesës dhe pas te gjithë verifikimeve te nevojshme, duke i transferuar ne llogarinë bankare te tatimpaguesit.
5. TATIMI NE BURIM
5.1. Ne zbatim te nenit 33 te ligjit, te gjithë personat, përfshirë personat juridike, ortakëritë, personat fizike tregtare rezidente tatimore ne Shqipëri, organet e qeverisjes qendrore apo vendore, organizatat jofitimprurëse dhe çdo ent apo person juridik i krijuar si i tille ne Shqipëri, qe bën pagese te çdonjërës nga llojet e pagesave qe listohen ne nenin 33 është i detyruar te mbaje tarim ne burim dhe ta derdhe atë ne organin tatimor përkatës jo me vone se data 15 e muajit qe pason muajin ne te cilin është kryer pagesa.
5.2. Tatimi ne burim nuk do te mbahet kur pagesa i behet:
a) Personave juridike te referuar ne shkronjën a te pikës 1. te nenit 16, qe janë tatimpagues te tatimit mbi fitimin dhe tatimit mbi vlerën e shtuar ne organet tatimore shqiptare (pasi këta persona i përfshijnë këto te ardhura ne te ardhurat e tyre te tatueshme);
b) Personave fizike tregtare (te përfshirë ne shkronjën c) te pikës 1 te nenit 16, te cilët janë te regjistruar si tatimpagues te tatimit mbi vlerën e shtuar dhe te tatimit mbi fitimin dhe i përfshijnë këto te ardhura ne te ardhurat e tatueshme).
c) Personave fizike tregtare, subjekte te tatimit te thjeshtuar mbi fitimin, kur pagesa është për shërbime qe përbejnë aktivitetin normal biznesor te tyre. Pra nuk mbahet tatim ne burim për faturën qe i paguhet një eksperti kontabël te regjistruar si tatimpagues i tatimit te thjeshtuar mbi fitimin për shërbimet profesionale te kryera prej tij (pasi këto te ardhura janë te ardhura nga veprimtaria e tij normale biznesore dhe tatohen si te tilla), por do te mbahet tatimi ne burim ne rastet e pagesave qe i bëhen eksperteve kontabël për dividendë, interesa, te ardhura nga qiratë etj., sipas përcaktimit ne nenin 33.
d) Çdo personi juridik shqiptar ose te huaj për pagesa lidhur me transportin ndërkombëtar te mallrave dhe pasagjereve.
5.3. Tatimi ne burim do te mbahet ne masën 20% për te ardhurat nga lojërat e fatit dhe ne masën 10% te pagesës bruto për te gjitha pagesat e listuara ne nenin 33 (me përjashtim te rasteve te dhëna ne piken 5.2 me lart). Për te ardhurat nga shitja e aksioneve apo kuotave te pjesëmarrjes ky tatim llogaritet për te ardhurat neto
5.4 Ne zbatim te pikës 3 te nenit 33 te ligjit edhe personal jorezidente mbajnë ne burim tatimin për te gjitha pagesat (përcaktuar ne piken 1 te nenit 33 te ligjit) e kryera nga ana e tyre, kur këto pagës a kryhen nëpërmjet një selie te përhershme qe ata kane ne Republikën e Shqipërisë, apo përfaqësuesit te emëruar prej tyre.
5.5. Tatimi i mbajtur ne burim evidentohet nga personat qe sipas ligjit janë te detyruar te mbajnë ketë tatim dhe ta derdhin ne organet përkatëse tatimore. Raportimi i tatimit te mbajtur ne burim dhe derdhja ne llogarite e organit tatimor nga personat e mësipërme behet:
- Për tatimin e te ardhurave personale nga punësimi, nëpërmjet "Formularit te deklarimit dhe pagesës te tatimit mbi te ardhurat nga punësimi" E -TAP 010/a, deli ne datën 25 te çdo muaji për pagesat e kryera gjate muajit te mëparshëm;
- Për tatimin e pagesave te listuara ne pikat e nenit 33 te ligjit, nëpërmjet formularit për deklarimin e tatimit mbi te ardhurat nga burime te tjera (E-TAP 013/a) mbajtur ne burim për pagesa ndaj personave te pa regjistruar ne organet tatimore shqiptare.
6. TRANSFERIMI I ÇMIMIT
"Transferimi i çmimit", qe ne një formulim me te gjere mund te shprehet "Transferimi i
fitimit nëpërmjet ndryshimit te çmimeve", ka te beje kryesisht me persona te lidhur si: shoqëri, dege apo filiale qe janë pjese te një grupi kompanish, te një multinacionaleje apo ortakërie ose qe zotërohen nga i njëjti person apo grup personash, etj., te cilat janë te shpërndara dhe ushtrojnë biznesin ne dy ose me shume shtete, ne te cilat trajtimi tatimor është i diferencuar.
Duke qene se këtu persona kane lidhje te veçanta midis tyre (pra kontrollojnë njeri tjetrin apo kontrollohen nga te njëjtët persona apo i përkasin te njëjtës kompani multinacionale) ata mund te vendosin çmimet e shitjes për lendet e para, gjysmeproduktet apo produktet qe lëvizin nga njeri tek tjetri ne mënyrë te tille qe pjesa me e madhe e fitimit te transferohet ne atë vend ku tatim fitimi është me i ulet ose ku nuk ka tatim fare. E njëjta gjë mund te ndodhe edhe me shërbimet, si shërbime teknike, konsulenca etj. qe personat e lidhur i faturojnë njeri tjetrit.
Çdo korrigjim i transferimit te çmimit ne rastin e transaksioneve ndërkombëtare mund te behet vetëm nëpërmjet komisionit te transferimit te çmimeve ne Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve ne Ministrinë e Financave. Nëse një organ tatimor kërkon te zbatoje ketë dispozite, ajo duhet t'ia kaloje çështjen komisionit te lartpërmendur. Ky komision zbaton nenin 36 duke iu referuar rigorozisht udhëzuesit te OECD-se te botuar ne vitin 1995 për transferimin e çmimit.
Ky komision mund te hyje ne marrëveshje detyruese me tatimpaguesin, mbështetur ne piken 2 te nenit 36, për te përcaktuar qe me përpara transferimin e çmimit. Një marrëveshje e tille do te nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve.
7. KREDITIMI I TATIMIT TE HUAJ
7.1. Neni 37 (paragrafi 1 dhe 2) ka te beje me kreditimin e tatimit qe tatimpagues rezidente ne Republikën e Shqipërisë kane paguar ne vende te tjera (jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë) për fitime qe ata kane realizuar ne ato vende. Por ky reduktim nuk do te kaloje nivelin e tatimit shqiptar qe do te aplikohej mbi ato te ardhura sikur ato te realizoheshin brenda territorit te Republikës se Shqipërisë.
Shembull :
Rasti 1: Një person juridik, rezident ne Shqipëri ka aktivitet ne Shqipëri, si edhe një dege ne
Itali, ku realizon fitim neto si me poshtë:
- nga aktiviteti ne Shqipëri 1 000 000 leke;
- nga aktiviteti ne Itali 600 000 leke.
Ne baze te dispozitave te këtij ligji (neni 17) ky person, meqenëse është rezident shqiptar, i
nënshtrohet tatimit ne Shqipëri mbi fitimet e realizuara nga te gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë.
Pra detyrimi tatimor ne Shqipëri do te jete:
- fitimi ne total 1 600 000 leke
- tatim fitimi = 1 600 000 x 25 % = 400 000 leke
Por, për fitimin qe ka realizuar ne Itali tatimpaguesi është tatuar atje (si jo rezident) me
tarifën e tatim fitimit ne Itali qe është 36 %. Pra, tatimi i paguar ne Itali:
600000 x 36% = 216000 leke
Tatimpaguesi sjell dokumentacionin e plote qe vërteton pagesën e këtij tatimi ne Itali. Pas kësaj, Organi Tatimor Shqiptar bën reduktimin e tatimit si me poshtë:
- tatimi qe duhej te paguhej sikur te ardhurat e realizuara ne Itali te realizoheshin ne Shqipëri: 600000 x 25% = 150000 leke. Pikërisht për ketë shume do te behet reduktimi i tatimit, pra:
400 000 - 150 000 = 250 000 leke, qe është detyrimi përfundimtar i tatim fitimit qe ky subjekt do te paguaje ne Shqipëri.
Rasti 2: Supozojmë se i njëjti Person Juridik Shqiptar ka një dege për ushtrimin e aktivitetit
te tij ne Hungari, ku tarifa e tatim fitimit është 18 %. Ne ketë rast do te kishim:
- fitimi i realizuar ne Shqipëri 1 000 000 leke;
- fitimi i realizuar ne Hungari 600 000 leke;
Detyrimi tatimor ne baze te nenit 17 te ligjit:
1 600 000 x 25 % = 400 000 leke
Por, për fitimin qe ka realizuar ne Hungari, tatimpaguesi është tatuar atje me tarifën 18%. Pra tatim fitimi i paguar ne Hungari: 600.000 x 18 % = 108.000 leke. Ne ketë rast, meqenëse tatimi i paguar ne Hungari (18%) nuk e kalon tatimin e pagueshëm për ato te ardhura ne Shqipëri (25%), është pikërisht kjo shume, pra 108.000 leke qe do te reduktohet nga detyrimi tatimor ne total. Ne ketë rast, pasi nga tatimpaguesi te jete marre dokumentacioni i plote qe ka realizuar te ardhurat dhe ka paguar tatimin ne Hungari ne ketë shume, kreditimi i tatimit do te behet si me poshtë:
400 000 - 108 000 = 292 000 leke, qe është detyrimi përfundimtar i tatimfitimit qe ky subjekt do te paguaje ne Shqipëri.
Siç shihet, kreditimi (reduktimi) i tatim fitimit te paguar jashtë për fitime te realizuara jashtë, ne asnjë rast nuk duhet te kaloje, pra mund te jete me i vogël ose i barabarte, se tatimi qe do te paguhej ne Shqipëri nëse ato fitime do te realizoheshin ne Shqipëri.
I njëjti parim vlen edhe për tatimin e individëve. Një individi rezident Shqiptar do ti kreditohet tatimi mbi te ardhurat i paguar jashtë Shqipërisë për te ardhura te realizuara jashtë (përkundrejt dokumenteve vërtetuese), por jo me shume se tatimi qe do te paguhej ne Shqipëri, nëse ato te ardhura do te realizoheshin ne Shqipëri.
Pra, gjithmonë, kreditohet (ose reduktohet) tatimi i paguar jashtë Shqipërisë për fitime ose te
ardhura te realizuara jashtë Shqipërisë dhe nuk preket tatimi i te ardhurave te realizuara ne Shqipëri.
Paragrafi 3 i nenit 37 lidhet me kreditimin (ose reduktimin) e humbjeve qe një tatimpagues, person juridik rezident shqiptar ka realizuar jashtë, përkundrejt fitimit qe ai person ka realizuar ne Shqipëri. Ne ketë rast veprohet sikur neni 27 (Mbartja e humbjeve) te zbatohej ne çdo vend te huaj.
Shembull: Një person juridik rezident shqiptar përveç aktivitetit ne Shqipëri ka krijuar një dege ne Itali (p.sh. aty mund te ambalazhoje produktet dhe te përfundojë kontrata shitjeje për tregun Italian), dhe, dega ne Itali vitin e pare rezulton me humbje dhe vitin e dyte me fitim. Te shohim si do te behet kreditimi (reduktimi) i humbjes ne baze te dispozitave te paragrafit te trete te nenit 37:

Për vitin 2001:
- fitimi ne Shqipëri 1 000 000 leke
- humbja e degës ne Itali -200 000 leke
- fitimi nga te gjitha burimet brenda
dhe jashtë Shqipërisë (fitimi botëror ose global 800 000 leke
- tarim fitimi ne Shqipëri 800 000 x 25 % = 200 000 leke
- tarim fitimi ne Itali = 0.

Për vitin 2002:
- fitimi ne Shqipëri 1 000 000 leke
- fitimi ne Itali 600 000 leke
- fitimi nga te gjitha burimet brenda
dhe jashtë Shqipërisë (fitimi botëror) 1 600 000 leke

- tarim fitimi ne Shqipëri si rezident (neni 17) i llogaritur për fitimin global
1 600 000 x 25 % = 400 000 leke
- tarim fitimi ne Itali 600 000 x 36% = 216000 leke

Kreditimi (reduktimi) i tatimit te paguar ne Itali do te behet ne mënyrën dhe ne masën qe
vijon:

Nga fitimi i vitit 2002 i degës ne Itali mbartet (zbritet) humbja e vitit te mëparshëm 600.000 - 200 000 = 400 000 leke (sipas nenit 27). Për ketë shume llogaritet tatimi sikur ky fitim te ishte realizuar ne Shqipëri (sipas paragrafit 1 dhe 2 te nenit 37), pra 400 000 x 25% = 100 000. Është pikërisht kjo shume qe do te reduktohet nga detyrimi tatimor global. Pra detyrimi tatimor përfundimtar për tatimin mbi fitimin qe do te paguaje personi juridik ne Shqipëri për vitin 2002, është: 400000 - 100000 = 300000 leke.
7.2. Paragrafi 4 i nenit 37 jep faktin qe (kreditimi) reduktimi i tarim fitimit i paguar ne vende te tjera për te ardhura te realizuara apo humbje te pësuara ne ato vende do te behet sipas metodave te përshkruara me lart për çdo vend ne mënyrë te veçante.
7.3. Ne rastet e tatimit te paguar ne vendet me te cilat janë përfunduar marrëveshje (Konventa) për eliminimin e tatimeve te dyfishta, atehere do te zbatohen dispozitat e këtyre marrëveshjeve.
8. DISPOZITA KALIMTARE
Ne zbatim te këtij neni, tatimpaguesit qe përfitonin lehtësitë tatimore, sipas nenit 6 te ligjit
nr.7677, date 3.3.1993 "Për tatimin mbi fitimin" do te vazhdojnë ti gëzojnë ato deri ne përfundimin e afatit te lehtësisë tatimore te përfituar . Ndërsa subjektet e krijuara mbas datës se hyrjes ne fuqi te Ligjit nr. 8438, date 28.12.1998, nuk përfitojnë me lehtësi tatimore.
Gjithashtu, do te gëzojnë lehtësitë tatimore dhe përjashtimet, te gjithë tatimpaguesit e parashikuar ne ligjet: nr. 7665, date 21.1.1993 "Për zhvillimin e zonave qe kane përparësi turizmin"; nr.8098, date 28.3.1996 "Për statusin e te verbrit" dhe me dekretin nr. 732, date 22.2.1994 "Për sistemin fiskal ne sektorin e hidrokarbureve".
9. SHFUQIZIME
Sipas nenit 39 te këtij ligji, ligji nr. 7786, date 27.1.1994 "Për Tatimin mbi te ardhurat
personale" me ndryshimet përkatëse dhe ligji nr.7677, date 3.3.1993 "Për tatimin mbi fitimin" me ndryshimet përkatëse, shfuqizohen. Shfuqizohen gjithashtu dhe te gjitha dispozitat e tjera qe bien ne kundërshtim me ketë ligj.
Udhëzimi i Ministrit te Financave nr.3, date 11.2.2002, udhëzimi i Ministrit te Financave
nr.3 date 27.1.2003 "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin", shfuqizohen.
10. Bashkëngjitur janë:
- Pasqyra nr.1 "Tabela e tatimit mbi te ardhurat nga punësimi";
- Pasqyra nr. 2 "Tatimi mbi kalimin e te drejtës se pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme";
- Formulari i deklarimit dhe pagesës te tatimit mbi te ardhurat nga punësimi E -TAP 010/a;
- Formularit i deklarimit te te ardhurave personale nga burime te tjera (jo nga marrëdhëniet
e punësimit aktual);
- Formular i deklarimit dhe pagesës se tatimit mbi fitimin";
- Deklarata analitike e tatimit mbi te ardhurat;
- Formulari "Aplikim për Regjistrim" E - TBV 001/a;
- Njoftim i ndryshimeve ne regjistrim E - TBV 005/a;
- Urdhërpagesë për tatimit te thjeshtuar mbi fitimin, E - TBV 020/a;
- Modeli i librit te blerjes, E - TBV 041/a;
- Modeli i librit te shitjes, E - TBV 040/a;
- Modeli i faturës se thjeshte tatimore, E - TBV 055/a;
- Modeli i dëftesës tatimore, E - TBV 058/a.
11. HYRJA NE FUQI
Ky udhëzim hyn ne fuqi me botimin ne Fletoren Zyrtare.

MINISTRI I FINANCAVE
Arben Malaj

Pasqyra nr. 1 Tabela e tatimit mbi te ardhurat personale nga pagat
E ARDHURA E TATUESHME PERMUJORE TATIMI MBI TE ARDHUREN PERSONALE
MBI
(NE LEKE) DERI
(NE LEKE) Leke
Përqindje

0 14000 Pragu përjashtues
14000 30 000 0 5 % te shumës mbi 14 000
30 000 60 000 800 10 % te shumës mbi 30 000
60000 80 000 3 800 15 % te shumës mbi 60 000
80 000 100 000 6 800 18 % te shumës mbi 80 000
100 000 125 000 10 400 20 % te shumës mbi 100 000
125 000 150 000 15 400 23 % te shumës mbi 125 000
150 000 Me tepër 21150 25 % te shumës mbi 150 000

Pasqyra nr. 2 Tatimi mbi kalimin e te drejtës se pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme
CMIMI I SHITJES TATIMI I PAGUESHEM
Mbi
(leke) Ne
(leke) Përqindje
0 2 000 000 0,5 % e çmimit te shitjes
2000000 4 000 000 1 % te çmimit te shitjes
4000000 6 000 000 2 % te çmimit te shitjes
6000000 E me tepër 3 % te çmimit te shitjesNumri i vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar)
FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI TE ARDHURAT NGA PUNESIMI

[2] Periudha tatimore

[1] Numri Serial:_________________________


Numri Identifikues i Personit te Tatueshëm (NIPT): [3] ____________________________________
Emri Tregtar i Personit te Tatueshëm: [4] ____________________________________
Emri Mbiemri i Personit Fizik: [5] ____________________________________
Adresa: [6] ____________________________________
Qyteti/Komuna/Rrethi :
Numri Telefonit: [7] ____________________________________
Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar

Pa veprimtariDeklarim përmbledhës

[A] Te ardhurat e tatueshme

[B] Tatimi për tu paguar


A janë dorëzuar listpagesat elektronike


__________________________________________
Data dhe Firma e Personit te Tatueshëm - Deklaroj nen përgjegjësinë time qe informacioni i mësipërm është i plote dhe i sakte.

Vetëm për përdorim zyrtar PAGESA


LekeXhirim

SHUMA E PAGUAR:
Cek


Te tjera:...........................................

Data, Vula e Bankës dhe nënshkrimi i nëpunësit te bankës. Origjinali- Zyra e Tatimeve Kopja-Personi i Tatueshëm

Numri i Formularit E-TAP 010/a


Shënimet e Formularit E-TAP 010/
Shënim 1: Periudha Tatimore. Shënoni periudhën tatimore ne formatin VVVV/MM p.sh. 2003/09

Shënim 2: Numri Serial. Kjo rubrike përdoret nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Shënim 3-7: Kutiza 3 - 7 Gjeneralitete. Shënoni te dhënat e subjektit siç paraqiten ne formular dhe tregoni
nëse te dhënat e paraqitura nuk janë te plota ose kane ndryshuar.

Shënim 8: Nëse për periudhën e deklarimit nuk ka patur veprimtari ekonomike dhe nuk keni dhënë asnjë pagese ose asnjë përfitim asnjërit prej punëmarrësve tuaj, spontoni kutizën. Shënoni '0' ne kutizën 10. Nuk është e nevojshme te plotësoni ndonjë kuti tjetër. Dorëzojeni formularin ne banke.

Shënim 9: Shënoni shumën e te gjithë pagave te tatueshme qe i keni dhënë punëmarrësit nga regjistrimet e
borderosë.

Shënim 10: Shënoni tatimin mbi te ardhurat gjithsej te mbajtur nga punëmarrësit tuaj qe e gjeni ne bordero:
Shënoni te njëjtën shifër ne flete-pagese dhe paguani shumën e buhur ne banke.

Shënim 11: Plotësoni kutizat 9-10 e me pas dërgojeni ketë formular ne banke se bashku me pagesat jo Punëdhënësi me vone se dita 25te e muajit ne vijim te muajit te deklarimit se bashku me formularët sho-
qërues si vijon
Formularin e deklarimit te kontributeve shëndetësore E-SIG 012/a
Formularin e deklarimit te kontributeve shoqërore E-SIG 011/a
Çdo muaj ju duhet te dorëzoni pasqyrat dhe formularët vijues drejtpërdrejt ne degën e tatimeve deri ne ditën 25te te muaji qe vijon pas muajit te deklarimit.
Formularin (pasqyrën) e listepageses për sigurimet shoqërore E-SIG 025/a
Formularin (pasqyrën) e kontributeve te paguara E-SIG 026/a
Formularin (pasqyrën) e punonjësve te punësuar rishtazi dhe atyre te larguar E-SIG 027/a Formulari i deklarimit te te dhënave E-SIG 046/aDEKLARATE E TATIMIT MBI TE ARDHURAT NGA BURIME TE TJERA

Premtuesi i te Ardhurave
Emri Mbiemri [1]___________________________
Adresa e Banimit [2]_________________________
Paguesi i te Ardhurave
Emri Mbiemri [3] _____________________________
______________________________
Adresa [4] ___________________________________

Deklaroj nen përgjegjësinë time se te ardhurat qe kam përfituar, mbi bazën e te cilave do te llogaritet dhe derdhet tatimi mbi te ardhurat personale ne baze te ligjit Nr. 8438, date 28.12.1998 "Për tatimin mbi te ardhurat" janë:

LLOJI I TE ARDHURAVE PERSONALE TE ARDHURAT E REALIZUARA
(ne leke) TARIFAT E TATIMIT MBI TE ARDHURAT TATIMI I LLOGARITUR
Te ardhurat nga dhënia me qira 10%
Te ardhurat nga huate 10%
Te ardhura nga pronësia intelektuale dhe te drejtat e autorit 10%
Te ardhurat me burim jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë 10%
Te ardhura te tjera 10%
SHUMA E TE ARDHURHURAVE QE DEKLAROHEN


Shënim: Ne ketë deklarate nuk përfshihen te ardhurat personale te realizuara, për te cilat tatimi është mbajtur ne burim sipas nenit 33 dhe paragrafit te pare te nenit 10 (te ardhura nga punësimi) te ligjit te cituar me sipër.

D E K L A R U E S I
Data e Deklarimit:___________ _______________________
(emri, mbiemri, nënshkrimi)

E-TAP 013/a
Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar)
FORMULAR I DEKLARIMIT DHE
PAGESES SE TATIMIT MBI FITIMIN

[2] Periudha tatimore

[1] Numri Serial:_________________________


Numri Identifikues i Personit te Tatueshëm (NIPT): [3] ____________________________________
Emri Tregtar i Personit te Tatueshëm: [4] ____________________________________
Emri Mbiemri i Personit Fizik: [5] ____________________________________
Adresa: [6] ____________________________________
Qyteti/Komuna/Rrethi :
Numri Telefonit: [7] ____________________________________
Lajmëroni nëse informacioni i mësipërm është jo i plote ose ka ndryshuar
Llogaritja e rezultatit

Te ardhurat dhe shpenzimet Te ushtrimit Tatimore
(8) (9)
(10) (11)
(12)

(8/9) Te ardhurat

(10/11) Shpenzimet

(12) Shpenzimet e pazbritshme

Rezultati
(13) (14)
(15) (16)
(17)
(18)

(13/14) Humbja

(15/16) Fitimi

(17) Humbje e mbartur

(18) Fitimi i tatueshëm neto (16-11)

Llogaritja e tatim fitimit
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(19) Tatim fitimi me 25 %

(20) Tatim fitimi me përqindje te tjera

(21) Tatim fitimi (19)

(22) Tatim fitimi i shtyre

(23) Parapagime

(24) Tatimfitimi i mbipaguar

(25) Tatimi fitimi i detyrueshëm për tu paguar

(26) Dënime/ interesa për vonesa

(27) TOTALI PER TU PAGUAR

________________________________________
Data dhe Firma e Personit te Tatueshëm - Deklaroj nen përgjegjësinë time qe informacioni i mësipërm është i plote dhe i sakte.

PAGESA
Vetëm për përdorim zyrtar

LekeXhirim

SHUMA E PAGUAR:
Cek


Te tjera:...........................................

Data, Vula e Bankës dhe nënshkrimi i nëpunësit te bankës. Origjinali- Zyra e Tatimeve Kopja-Personi i Tatueshëm
Udhëzues për mënyrën e plotësimit te formularit

1. Numri serial gjenerohet nga Dega e Tatimeve dhe shërben për te azhurnuar regjistrimet kur paraqitet deklarata
2. Periudha Tatimore është vjetore
3. Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshëm (NIPT) është numri i dhënë nga Dega e Tatimeve dhe qe identifikon personin e tatueshëm ne te gjitha marrëdhëniet me degën e Tatimeve
4. Emri Tregtar i Personit te Tatueshëm është emri me te cilin paraqitet veprimtaria dhe qe shënohet ne certifikatën e NIPT-it
5. Emri,Mbiemri i Personit Fizik vendoset kur veprimtaria ekonomike kryhet nga një person fizik dhe nuk ka emër tregtar
6. Adresa tregohet për vendin kryesor te ushtrimit te veprimtarisë. Kjo adrese është treguar edhe ne certifikatën e NIPT -it
7. Numri i Telefonit (nqs ka) tregon numrin e telefonit ne vendin kryesor te ushtrimit te veprimtarisë ekonomike
8. Te ardhurat e ushtrimit janë te ardhurat totale te periudhës ushtrimore
9. Te ardhurat tatimore janë te ardhurat qe i përkasin aktivitetit te tatueshëm
10.Shpenzimet e ushtrimit janë shpenzimet totale te periudhës ushtrimore
11.Shpenzimet tatimore janë shpenzimet qe i përkasin aktivitetit te tatueshëm dhe qe njihen si te zdritshme për efekt te llogaritjes se fitimit te tatueshëm
12. Shpenzimet e pazbritshme janë shpenzimet qe i përkasin aktivitetit te tatueshëm dhe qe nuk njihen si te zdritshme për efekt te llogaritjes se fitimit te tatueshëm
13. Humbja e ushtrimit është diferenca e shpenzimeve te ushtrimit (kutia 10) me te ardhurat e ushtrimit (kutia 8) ne rast se shpenzimet e ushtrimit janë me te mëdha se te ardhurat e ushtrimit
14. Humbja tatimore është diferenca e shpenzimeve tatimore (kutia 11) pasi te zbriten shpenzimet e pazbritshme (kutia12), me te ardhurat tatimore (kutia 9) ne rast se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme janë me te mëdha se te ardhurat e tatimore
15. Fitimi i ushtrimit është diferenca e te ardhurave te ushtrimit (kutia 8) me shpenzimet e ushtrimit (kutia10) ne rast se te ardhurat e ushtrimit janë me te mëdha se shpenzimet e ushtrimit
16. Fitimi tatimor është diferenca e te ardhurave tatimore (kutia 9), me shpenzimet tatimore (kutia 11) pasi janë zbritur nga këto te fundit shpenzimet e pazbritshme ne rast se te ardhurat tatimore janë me te mëdha se shpenzimet tatimore pa shpenzimet e pazbritshme.
17. Humbje e mbartur është humbja e mbartur nga periudhat paraardhëse dhe qe njihet për efekte tatimore për tu mbuluar nga fitimet e periudhës qe deklarohet.
18. Fitimi i Tatueshëm neto është fitimi qe mbetet nga fitimi tatimor (kutia 16) pasi zbritet humbja e mbartur (kutia 17)
19. Tatim fitimi me 25% është vlefta e tatim fitimit e llogaritur me 25% te fitimit te tatueshëm neto
20.Tatim fitimi me përqindje te tjera është shuma e tatimeve te llogaritura me përqindje te tjerë (nëse ka) ndaj fitimit te tatueshëm neto
21. Tatim fitimi është shuma e tatimit te llogaritur me 25% (kutia 19) me Tatim fitimin me përqindje te tjera (kutia 20)
22. Tatim fitimi i shtyre është shuma e llogaritur e tatim fitimit e cila për shkak te lehtësive tatimore (nëse ka) nuk duhet te paguhet ne organet tatimore por vetëm te rezervohet dhe te paguhet ne rast te thyerjes se kushtit për te cilin është përfituar lehtësia tatimore)
23. Parapagime është shuma e kësteve te parapagimit te tatim fitimit te paguara gjate periudhës tatimore
24. Tatim fitimi i mbipaguar është diferenca e parapagimeve (kutia 23) me tatim fitimin(kutia 21) pasi nga ky fundit te jete zbritur tatim fitimi i shtyre (kutia 22) , kur parapagimet janë me te mëdha se diferenca e tatim fitimit (kutia 21) me tatim fitimin e shtyre (kutia 22). (pra 23-(21-22) kur 23>(21-2))
25. Tatim fitimi i detyrueshëm për tu paguar është diferenca e tatim fitimit(kutia 21) pasi te jete zbritur tatim fitimi i shtyre(kutia 22) me parapagimet (kutia 23) kur tatim fitimi (kutia 21) minus tatim fitim i shtyre (kutia 22) është me e madhe se parapagimet (kutia 23). (pra (21-22)-23) kur 21-22>23)
26. Dënime/interesa për vonesa janë dënimet dhe interesat për vonesat ne deklarim ose pagese qe mund te llogariten paraprakisht dhe qe mund te paguhen me deklaratën
27. Totali për tu paguar është shuma e tatim fitimit te detyrueshëm për tu paguar (kutia 25) me dënimet dhe interesat e llogaritura me deklaratën (kutia 26)
Numri i Vendosjes se Dokumentit (NVD)
(Vetëm për përdorim zyrtar)
DEKLARATA ANALITIKE PER
TATIMIN MBI TE ARDHURAT

NIPT ________________________________
Emri Tregtar ________________________________
Adresa ________________________________

Periudha tatimoreSipas Bilancit Fiskale
E M E R T I M I
___
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)

(23)
(24)

Totali i te ardhurave
Totali i shpenzimeve
Total shpenzimet e pazbritshme sipas ligjit (neni 21):
[a] kosto e blerjes dhe e përmirësimit te tokës dhe te truallit
[b] kosto e blerjes dhe e përmirësimit për aktive objekt amortizimi
[c] zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqërisë ose
kontributit te secilit person ne ortakëri
[ç] vlera e shpërblimeve ne natyre
[d] kontributet vullnetare te pensioneve
[dh] dividentet e deklaruar dhe ndarja e fitimit
[e] interesat e paguara mbi interesin maksimal te kredisë te caktuar nga Banka e Shqipërisë
[ç] gjobat, kamatëvonesat dhe kushtet e tjera penale
[f] krijimi ose rritja e rezervave e fondeve te tjera
[g] tatim mbi te ardhurat personale, akciza, tatimi mbi fitimin dhe
tatimi mbi vlerën e shtuar te zdritshme
[gj] shpenzimet e përfaqësimit, pritje përcjellje
[h] shpenzimet e konsumit personal
[i] shpenzime te cilat tejkalojnë kufijtë e përcaktuar me ligj
[j] shpenzime për dhurata
[k] çdo lloj shpenzimi, masa e te cilit nuk vërtetohet me dokumente
[l] interesi i paguar kur huaja dhe parapagimet tejkalojnë katër here kapitalin themelor
[ll] nëse baza e amortizimit është një shume negative
[m] shpenzime për shërbime teknike, konsulentë, menaxhim te
palikujduara brenda periudhës tatimore
[n] Amortizim nga rivlerësimi i aktiveve te qëndrueshme

(25) (26)
(27) (28)
(29)
(30)
(31)
(32) (33)
(34)
(35)
(36)
(37) (38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
Rezultati i Vitit Ushtrimor:
- Humbja
- Fitimi
Humbja për tu mbartur nga 1 vit me pare
Humbja për tu mbartur nga 2 vite me pare
Humbja për tu mbartur nga 3 vite me pare
Shuma e humbjes për tu mbartur ne vitin ushtrimor
Shuma e humbjeve qe nuk barten për efekt fiskal
Fitimi i tatueshëm
Tatim fitimi i llogaritur
Zbritje nga fitimi (rezervat ligjore)
Fitimi neto për tu shpërndarë nga periudha ushtrimore
Fitimi neto për tu shpërndarë nga vitet e kaluar
Shtese kapitali nga fitimi
Dividente për tu shpërndarë
Tatimi mbi dividendin i llogaritur

Llogaritja e Amortizimit

(44) (45)
(46) (47)
(48) (49)
(50) (51)
(52) (53)
(54)
Ne total llogaritja e amortizimit vjetor=(a?)
a. Ndërtesa e makineri afat gjate
b. Aktive te patrupëzuara
c. Kompjuterët dhe sisteme informacioni
d. Te gjitha aktivet e tjera te aktivitetit
Tatimi i mbajtur ne burim ne zbatim te nenit 33


Data dhe Nënshkrimi i personit te tatueshëm -Deklaroj nen përgjegjësinë time qe informacioni i mësipërm është i plote dhe i sakte;
__________________________________________________________________________________________Udhëzues për mënyrën e plotësimit te Deklaratës Analitike

1. Totali i te ardhurave ne fushën (1) janë te ardhurat sipas bilancit te periudhën ushtrimore.
2. Totali i te ardhurave ne fushën (2) janë te ardhurat sipas fushës (1) me ndonjë korrektim nëse ka për efekt fiskal.
3. Totali i shpenzimeve ne fushën (3) janë shpenzimet sipas bilancit ne periudhën ushtrimore.
4. Ne fushën(4) plotësimi i njëjtë me fushën(3)
5. Ne fushën (5) totali i shpenzimeve te pazbritshme sipas ligjit fiskal, duhet plotësuar totali i shpenzimeve nga fusha (6) ne fushën(24).
6. Ne fushat nga nr (6) deri ne nr (24) do vendoset diferenca për efekt fiskal e shpenzimeve
7. Ne deklaratën analitike fushat qe nuk përmbajnë nr do te lihen te paplotësuara.
8. Ne fushën(25) humbja sipas bilancit do plotësohet diferenca kur totali ne fushën(1) është me i vogël se totali ne fushën(3).
9. Ne fushën (26) do vendoset diferenca midis totalit te fushës (2) me fushën(4) duke shtuar totalin ne fushën (5).
10. Ne fushën (27)fitimi sipas bilancit do te vendoset diferenca midis totalit ne fushën(1)totali i te ardhurave me totalin e shpenzimeve ne fushën (3)
11. Ne fushën (28) do vendoset diferenca midis totalit ne fushën (2) me totalin ne fushën(4) duke shtuar totalin e shpenzimeve te panjohura ne fushën (5)
12. Ne fushat me nr(29), (30) dhe (31) do te vendosen totalet e humbjeve te mbartura deri ne tre vite me pare.
13. Ne fushën(32) do vendoset totali i humbjes për tu mbartur ne vitin ushtrimor mbështetur ne rezultatin e ushtrimit sipas bilancit.
14. N e fushën (33) do vendoset totali i humbjes për tu mbartur ne vitin ushtrimor mbështetur ne rezultatin fiskal te ushtrimit.
15. Ne fushën (34)do vendoset shuma e humbjeve qe nuk mbartet pasi ka kaluar afati 3 vjeçar i ligjit.
16. Ne fushën (35) fitimi i tatueshëm do vendoset diferenca midis totalit ne fushën (28) Fitimi fiskal, me totalin e fushës (33), shuma e humbjes për tu mbartur ne vitin ushtrimor.
17. Ne fushën (36) tatim fitimi i llogaritur do vendoset totali qe rezulton nga shumëzimi i fitimit te tatueshëm, fusha (35) me përqindjen e caktuar te tatimit mbi fitimin.
18. Ne fushat(37) dhe (38) do vendosen totalet e rezervave ligjore te zdritshme nga fitimi sipas bilancit apo nga fitimi fiskal.
19. Ne fushën (39) fitimi neto për tu shpërndarë nga periudha ushtrimore do vendoset diferenca midis fitimit te tatueshëm fusha (35) me tatim fitimin e llogaritur(36) duke zbritur totalin e fushës (38) rezervat ligjore.
20. Ne fushën (40) fitimi neto për tu shpërndarë nga vitet e kaluara do vendoset fitimi i viteve te te kaluara i pa shpërndarë.
21. N e fushën (41) shtese kapitali nga fitimi do vendoset totali i fitimit cili është caktuar për te kaluar ne shtese te kapitalit.
22. Ne fushën(42) dividente për tu shpërndarë do vendoset totali i dividenteve për tu shpërndarë qe rezulton nga diferenca e fushës (39)(40)-(41) .
23. Ne fushën (43) tatimi mbi dividendin do vendoset totali i dale nga shumëzimi i totalit te fushës (42) me 10% e tatimit mbi dividendin.
24. N e fushën (44) totali i amortizimit vjetor do te vendoset shuma e shpenzimeve te amortizimit vjetor sipas bilancit, për te katër grupet e aktiveve sipas normave te amortizimit jofiskale.
25. Ne fushën (45) totali i amortizimit fiskal do vendoset shuma e shpenzimeve te amortizimit vjetor sipas normave te ligjit fiskal për te katër grupet e aktiveve.
26. Ne fushën (54) Tatimi i mbajtur ne burim do vendoset totali i tatimit te mbajtur ne burim nga personi juridik(deklarues) për pagesat e bëra te tretëve qe janë objekt i tatimit te mbajtur ne burim sipas nenit 33 te ligjit.


NVD
Ministria e Financave

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
________________ ________________________________________________________

Shih shënimi 1 Aplikim për Regjistrim
Tatim fitimi i thjeshtuar dhe Tatimi Lokal mbi Biznesin e Vogël

Ju lutem lexoni shënimet bashkëngjitur para se te plotësoni formularin. Përdorni germa KAPITALE.

NIPT-i (nëse keni)
Shih shënimi 2

Emri tregtar
Shih Shënimi 3

Emri drejtuesit
Shih Shënimi 4

Adresa e drejtuesit
Rruga dhe numri

Qyteti ose fshati

Rrethi
See Note 5

Zgjidh kutinë e duhur
Pronësia Shqiptare E huaj E përbashkët
Shih Shënimi 6


Forma ligjore Person fizik Kolektive Komandite Diplomatik
Shih shënimi 7
Sh.p.k. Anonime Ent publik OJQ

Adresa kryesore
(Shënimi 8)


Rruga dhe numri
Qyteti ose fshati
(Bashkia/komuna)

Rrethi

Telefoni
Shih Shënimi 9 e mail


Data e fillimit
Shih Shënimi 10Lloji i veprimtarisë
se kryer ne ketë
adrese, dhe
qarkullimi total për
secilën veprimtari.
Shih shënimi 11 dhe 12.
Për Transportin,
shih shënimi 13

Nëse biznesi juaj vepron nga me shume se një adrese, jepni detajet ne faqen tjetër. Shih shënimi 14.
___________________________________________________________________________
Adresa e dyte
Rruga dhe emri

Qyteti ose fshati

Rrethi
Shih shënimi 14
Telefoni Nëse keni adresa te tjera zgjidhni ketë kuti

dhe plotësoni formularin shtese te adresave


Qarkullimi total
Lloji i veprimtarisë
se kryer ne ketë
adrese, dhe
qarkullimi total për
secilën veprimtari .
Shih Shënimi 11 dhe 12.
Për Transportin,
Shih Shënimi 13

Deklarim Deklaroj qe informacioni i dhënë ne ketë formular dhe ne formularin e Shih Shënimi 15 bashkëngjitur (nëse ka) është i sakte, dhe unë aplikoj për tu regjistruar
nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Nënshkrimi, dhe data


Emri ,mbiemri
me KAPITALE dhe
pozicioni ose statusi.


Nëse po veproni si
përfaqësues fiskal,

jepni adresën dhe
NIPT-in tuaj

Për përdorim zyrtar

Përjashtime dhe
Lehtësi tatimore


Tatime te tjera
për te cilatbiznesi është
përgjegjës

Kodi fiskal Kodi Ekonomik NIPT-i
Verifikuar nga .. (Emri) (Nënshkrimi) Kodi Data
Ministria e Financave

Këto shënime janë ndare ne dy pjese. Pjesa e pare ju tregon se si te plotësoni Formularin 2, kërkesën për regjistrim për Tatim-Fitimin e Thjeshtuar dhe Tatimin Vendor mbi Biznesin e Vogël. Nëse dëshironi te regjistroheni për Tatimin mbi Fitimin dhe Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, ju duhet te plotësoni Formularin 1.

Pjesa e dyte përmbledh veprimet qe duhet te bëni nëse ka ndryshime ne informacionin qe ju jepni ne kërkesën për regjistrim.

Ju lutemi te shkëpusni këto flete me shënime dhe t'i mbani ne një vend te sigurt. Mund t'ju duhen për t'ju referuar përsëri.

Pjesa 1 Formulari 2: Kërkesa për Regjistrim

Shënim 1 Çdo subjekti i kërkohet te regjistrohet ne Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve dhe te pajiset me Numrin e Identifikimit te Personit te Tatueshëm (NIPT). Kërkesa për regjistrim duhet te behet përpara se veprimtaria ekonomike te filloje. Cilido person qe është i detyruar te regjistrohet dhe nuk regjistrohet ka kryer një shkelje dhe për ketë do te paguaje gjoba financiare.

Shënim 2 Kjo do te plotësohet vetëm pasi kërkesa juaj te miratohet. Ne ketë rast organi tatimor do t'ju caktoje një NIPT dhe do t'ju dërgojë një Certifikate Regjistrimi. Ne te gjithë dokumentacionin qe dërgoni ne organin tatimor apo ne kontaktet e tjera qe mund te keni me degën tuaj tatimore, duhet te citoni N IPT -in tuaj.

Shënim 3 Duhet te jepni emrin e plote te shoqërisë tregtare siç tregohet ne dokumentin e regjistrimit ne Gjykate - ky mund te jete emri juaj ose i shoqërisë tregtare.

Shënim 4 Shënoni emrin e pronarit te shoqërisë. Nëse jeni një person fizik, ky do te jete emri juaj. Ne te kundërt, jepni emrin e ortakut kryesor ose drejtorit, ose emrin e personit te autorizuar për te vepruar ne emër te shoqërisë.

Shënim 5 Shënonin emrin dhe adresën e plote postare te rezidencës private te Qendrës se shoqërisë emri i se cilës është paraqitur me lart.

Shënim 6 Spontoni njërën kuti për te treguar pozicionin e subjektit tuaj.

Shënim 7 Shënoni njërën kuti për te treguar pozicionin e subjektit tuaj.

Shënim 8 Jepni adresën ne te cilën ushtroni veprimtaritë ekonomike. Nëse keni me shume se një adrese te veprimtarisë ekonomike, duhet te caktoni njërën prej tyre si adresën kryesore dhe te vendosni ne ketë formular te dhënat për te. Nëse jeni ambulant, zejtar apo një subjekt qe merret me transport, jepni adresën tuaj private.

Shënim 9 Tregoni numrin e telefonit, përfshi edhe prefiksin, me te cilin te mund t'ju kontaktojmë. Nëse keni poste elektronike (e-mail), ju lutem na ndihmoni duke na dhënë te dhënat kështu qe te mund t'ju njoftojmë për ndryshimet e mundshme qe mund te ndikojnë mbi ju.

Shënim 10 Ne regjistrimin e pare, datën e fillimit te biznesit (ose datën kur parashikoni te filloni).

Shënim 11 Jepni te dhënat e veprimtarive ekonomike te subjektit tuaj qe kryhen ne vendin kryesor te biznesit, duke filluar nga veprimtaria kryesore. Ky do te jete edhe lloji i veprimtarisë i cili do te përcaktojë tarifën e 'tatimit mbi biznesin e vogël'. Ju duhet te përshkruani veprimtarinë sipas tabelës se mëposhtme.
Shitës me pakice Shërbime
Shitës me shumice Profesione te lira
Prodhues Ambulante dhe zejtare

Shënim 12 Ju duhet te tregoni qarkullimin e realizuar për secilin aktivitet, ashtu siç e keni regjistruar ne librin e qarkullimit qe mbani. Nëse po bëni kërkesë regjistrimi për here te pare duhet te bëni një parashikim te qarkullimit dhe te vendosni ne formular një shifër parashikuese. Kjo e fundit nuk është e nevojshme nëse jeni ambulant apo zejtar, apo nëse merreni me veprimtari transporti por vetëm ne rast se përdorni një mjet.

Shënim 13 Nëse kemi te bëjmë me veprimtari transporti, duhet te paraqisni tipet e mjeteve sipas tabelës se mëposhtme
Transport pasagjeresh Transport mallrash Transport Detar
Deri ne 5 vende, përfshi shoferin Deri ne 2 ton Transport Detar Brenda vendit
8 deri 9 vende, përfshi shoferin 2.1 deri 5 ton Transport ne liqene Brenda vendit
26 deri 42 vende, përfshi shoferin 10.1 deri 16 ton Varka për shëtitje
Mbi 42 vende Mbi 16 ton

Shënim 14 Nëse subjekti juaj operon ne me shume se një adrese, ju duhet te jepni te dhënat e secilës adrese. Për secilën adrese, duhet te identifikoni veprimtarinë ekonomike qe ushtrohet aty, dhe te jepni hollësi lidhur me qarkullimin. Nëse nuk ke hapësire te mjaftueshme ne formular, duhet te jepni te dhënat e adresave te tjera duke përdorur Formularin 3. Spontoni kutinë për te treguar qe po bashkëngjisni Formularin 3 dhe sigurohuni qe çdo Formular 3 te bashkëngjitet mire ne formularin e aplikimit.
Për çdonjërën nga adresat do te pajiseni me certifikate regjistrimi. Kjo certifikate i shtohet
Certifikatës se Regjistrimit me N IPT, dhe është e vlefshme vetëm për vitin kalendarik ne te cilin është lëshuar. Ju do te keni vetëm një Certifikate Regjistrimi me NIPT, por secila certifikate do te çele një numër te ndryshëm.

Shënim 15 Formulari duhet te plotësohet i gjithi, por nëse ka te beje me ri-regjistrimin vjetor dhe nuk ka patur ndryshim ne te dhënat qe keni njoftuar me pare, duhet te konfirmoni një gjë te tille duke spontuar kutinë.
Nëse qarkullimi gjithsej qe keni realizuar, nga te gjithë veprimtaritë ekonomike qe ushtroni, e tejkalon vlerën prej 8 milion leke për vit kalendarik, ju nuk jeni i detyruar te regjistroheni për Tatimin-Fitimin e Thjeshtuar. Ne një rrethane te tille, duhet te plotësoni Formularin 1 për t'u regjistruar për Tatimin mbi Fitimin dhe Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Deklarata duhet te firmoset nga pronari ose nga personi i autorizuar për te vepruar ne emër te subjektit.
Për rastet e mosregjistrimit ose për dhënien e një informacioni te pasakte apo dizinformues ligji parashikon gjobitje.

Regjistrimi
Ç'duhet bere tjetër Pasi te keni plotësuar formularin e kërkesës për regjistrim, duhet ta dërgoni ne degën tatimore (shih me poshtë) se bashku me dokumentacionin e poshtëshënuar.
? Kopjen origjinale ose kopje te noterizuar te vendimit te Gjykatës.
? Letër identifikimi-pasaporte ose te ngjashme
? Mandatin e pagesës nga Dhoma e Tregtisë.
? Certifikatën e arkës regjistruese lëshuar nga Qendra e Informatizimit Financiar (nëse përdorni arke regjistruese).
? Kontratën me Sigurimet Shoqërore.
? Konfirmim te pagesës se tarifës se regjistrimit (vetëm për regjistrimin e pare).
Nëse po regjistroni me shume se një adrese, duhet te merrni pranë degës se tatimeve formularin e kërkesës për regjistrim për vendin kryesor te biznesit. Te gjithë procedurat e regjistrimit do te kryhen nga njëra dege.
Ri-regjistrimi
Kur bëni kërkesë për ri-regjistrim (shih Pjesa 2), duhet te keni me vete
? llogarite e vitit te mëparshëm kalendarik
? kontratën me Sigurimet Shoqërore
? certifikatën e autorizimit te lëshuar vitin e mëparshëm
? mandat-pagesën e te gjithë detyrimeve tatimore për vitet e mëparshme.

Detyrimet ne te Ardhmen
Çdo vit ju duhet te bëni kërkesë për regjistrim për 'Tatim -fitimin e Thjeshtuar dhe Tatimin Vendor mbi Biznesin e Vogël'. Kërkesën për ri-regjistrim ne degën tatimore qe mbulon vendin kryesor te biznesit.

Ju nuk jeni te detyruar te njoftoni ndryshimet ne te dhënat e regjistrimit përpara momentit te riregjistrimit. Megjithatë, disa ndryshime ne tipin e
Pjesa 2 shoqërisë kërkojnë qe ju te rinovoni regjistrimin tuaj ne Gjykate me një vendim te ndryshuar. Ne te tilla raste, mund te plotësoni një Formular Kërkesë për Regjistrim te ri, dhe ta dorëzoni ne degën e tatimeve pa pritur kohen e ri-regjistrimit. Nëse kryeni blerje ose shitje te tere shoqërisë tregtare apo pjese te saj duhet te njoftoni menjëherë organin tatimor.

Informacion shtese ose ndihme
Për ndihme apo informacion shtese mund te kontaktoni me secilën nga degët e tatimeve. Personeli ynë do t'ju përgjigjet me kënaqësi pyetjeve apo kërkesave tuaja.

Lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rruga 'Mustafa Lleshi', Nr 5, TiraneMinistria e Financave

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
_______________ __________________________________________________________

Njoftim i ndryshimeve ne regjistrim

Ju lutem lexoni shënimet ne faqen 4 para se te plotësoni formularin, Përdorni germa KAPITALE,

NIPT-i

Emri tregtar i
regjistruar

Detaje te ndryshimit Kujdes, duhet te plotësoni vetëm ndryshimet,

Ç'fare ndryshimesh Ndryshim ne detajet e regjistrimit ? Shko ne Seksionin 1 me poshtë
po njoftoni?
Ndryshim i përgjegjësisë për tatimet ? Shko ne Seksionin 2, ne faqe 2
Zgjidhni kutinë e duhur
dhe vazhdoni sipas Ndryshim ne statusin juridik ? Shko ne Seksionin 3, ne faqe 2
udhëzimit
Mbyllje e aktivitetit ? Shko ne Seksionin 3, ne faqe 2
Seksioni 1

[2]Emri i ri tregtar
Shih shënimi 2


[3] Emri i drejtuesit te ri
Shih shënimi 3

[4] Adresa e drejtuesit
Rruga dhe numri

Qyteti ose fshati

Rrethi
Zgjidh kutinë e duhur
[5] Pronësia dhe Shqiptare E huaj E përbashkët
forma ligjore

Person fizik Kolektive Komandite Diplomatik
Shih shënimi 4
Sh.p.k. Anonime Ent publik OJQ


[61 Adresa kryesore e re

Rruga dhe numri

Qyteti ose fshati

RrethiTelefoni E mail

[7] Aktiviteti
Detaje te aktivitetit

Form 4 1


[8] Nëse biznesi juaj vepron nga me shume se një adrese dhe detajet kane ndryshuar, jepni informacion me poshtë. Ju duhet te ktheni certifikatën e NIPT-it për adresën qe është mbyllur. Për adresën ekzistuese mund te shënoni vetëm numrin e ri te telefonit ose Llojin e ri te veprimtarisë. Shih shënimi 6.

Ndryshime ne Numri i certifikatës Telefoni
Adrese e ekzistuese

Lloji i veprimtarisë
Adrese e mbyllur
Rruga dhe numri

Qyteti ose fshati

Rrethi


Certifikata bashkëngjitur, zgjidh kutinë Numri i certifikatës
Adrese e re

Rruga dhe numri
Qyteti ose fshati
Rrethi


Telefoni Nëse ka me shume se një adrese, vazhdoni me Formularin 3

Lloji i veprimtarisë se kryer ne ketë adrese


Seksioni 2 Zgjidh kutinë e duhur

[9]Për cilin tatim
jeni përgjegjës Asnjë tatim (Vetëm për NIPT) ?
tani?
Shih shënimi TVSH ?

Tatim fitim ?

Tatim fitimi i Thjeshtuar dhe Taksa e Biznesin e Vogël ?

Jepni fitimin dhe qarkullimin e parashikuar me poshtë

Qarkullim i
parashikuar

Fitimi i parashikuar

Seksioni 3

[10] Nëse jeni
kthyer ne ? Plotësoni seksionin 4
person Juridik ? Plotësoni një formular te ri regjistrimi
Shih shënimi 8Seksioni 4
[11] Data e mbylljes
Shih shënimin 9
Zgjidh kutinë e duhur
Arsyeja e mbylljes ? Shitur ? Mbyllur ? Transferuar ? Kalim ne pasiv


Kur veprimtari a shitet
Ose transferohet, emrii pronarit te ri
dhe adresa
Rruga dhe numri
Qyteti dhe fshati
Rrethi


Vërtetim i Unë vërtetoj qe kjo veprimtari me është transferuar mua . Unë e pranoj transferimin dhe e kuptoj qe jam
transferimit përgjegjës për te gjitha detyrimet e TYSH qe lidhen me ketë biznes.

Nënshkruar¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.(Pronari i ri) Data............................

Deklarate Deklaroj qe te dhënat e njoftuara me ketë formular janë te vërteta dhe te sakta.


Data e ndryshimeve;


Është e qarte për mua qe do te gjobitem nëse kam bere deklarimi te rreme


Nënshkrimi dhe dataEmri mbiemri
me KAPITALE

Nëse veproni si

përfaqësues fiskal,
jepni adresën


Për përdorim zyrtar

[12] Përjashtime dhe
Lehtësi tatimoreKodi fiskal Kodi EkonomikVerifikuar nga .. (Emri) (Nënshkrimi) Kodi Data
Njoftimi i ndryshimit te te dhënaveTatimi mbi Fitimin dhe Tatimi mbi Vlerën e shtuar
Ketë formular duhet ta përdorni për te njoftuar organin tatimor për ndonjë ndryshim qe ndikon ne regjistrimin tuaj. Duhet te njoftoni vetëm ndryshimet ne te dhënat qe keni raportuar ne kërkesën për regjistrim. Për te bere këto njoftime ekzistojnë disa kufij kohore. Nëse kryeni blerje ose shitje te tere shoqërisë tregtare apo pjese te saj duhet te njoftoni menjëherë organin tatimor. Për ndryshimet e tjera, njoftimi duhet bere brenda 15 ditësh nga momenti i kryerjes se ndryshimit.

Tatim-Fitimi i Thjeshtuar dhe Tatimi Vendor mbi Biznesin e Vogël
Për fillimin e ndonjë biznesi te ri duhet te njolloni paraprakisht organin tatimor brenda 15 ditësh. Organi tatimor duhet te njoftohet ne rastet e pezullimit apo ndërprerjes se biznesit tuaj. Kjo mund te çoje ne zvogëlimin e detyrimit tuaj tatimor. Te gjithë ndryshimet e tjera duhet te njoftohen ne momentin e ri-regjistrimit. Megjithatë, nëse dëshironi mund te njoftoni organin tatimor ne momentin e ndryshimit, por qe kjo nuk është e detyrueshme.

Përgjithësime
Shënim 1 NIPT-i dhe te dhënat e regjistrimit qe vendosni këtu janë atë qe paraqiten ne certifikatën e regjistrimit.
Shënim 2 Tregon emrin e ri te subjektit.
Shënim 3 Nëse kemi një ndryshim ne ortakun kryesor apo drejtorin, apo një tjetër person është tashme i autorizuar te veproje ne emër te subjektit, shënoni te dhënat e personit te ri, duke përfshirë emrin dhe adresën e plote postare te banesës private.
Shënim 4 Tregoni statusin e ri ose tipin e shoqërisë tregtare.
Shënim 5 Nëse veprimtaria ekonomike kryesore e subjektit ndryshon, shënoni këtu hollësitë.
Shënim 6 Për çdo dege te subjektit lëshohet një certifikate NIPT-i. e re. Numri i identifikimit te Personi te Tatueshëm (NIPT-i) me te cilin jeni i pajisur nuk ndryshon, por certifikatat do te kenë te gjitha nga një numër unik. Nëse numri i telefonit te njërës nga degët e firmës tuaj ndryshon, ju duhet te shënoni numrin e ri duke shënuar numrin e certifikatës te NIPT -it (jo vetëm NIPT -in).
Nëse një dege ekzistuese e shoqërisë tregtare mbyllet ju duhet te ktheni certifikatën e NIPT-it ne Drejtori. Anasjelltas, kur hapet një dege e re, organi tatimor do te lëshojë një certifikate NIPT-i ne lidhje me atë dege.
Pasi te keni hapur degën e re, jepni te dhënat e veprimtarisë se biznesit qe ushtrohet aty. Nëse nuk keni hapësire te mjaftueshme për te gjithë informacionin, përdorni Formularin 3.
Shënim 7 Nëse tashme i nënshtroheni apo nuk i nënshtroheni me asaj kategorie tatimi për te cilën jeni regjistruar, spontoni kutinë përkatëse për te treguar tatimin te cilin detyroheni te paguani tashme, dhe shënoni te dhënat lidhur me tatimin e parashikuar dhe qarkullimit. Nëse mendoni se jeni vetëm subjekt i Tatimit mbi Fitimin apo vetëm i TVSH, ose nuk kryeni veprimtari tregtare por qe gjithsesi dëshironi te mbani një NIPT, duhet te kontaktoni degën tatimore për t'u këshilluar.
Nëse qarkullimi për vitin e fundit kalendarik e tejkalon vlerën prej 8 milion
leke, ju duhet te bëni kërkesë për t'u regjistruar për Tatimin mbi Fitimin dhe TVSH -ne përpara datës 15 Janar te vitit pasardhës. Mos vononi, ne te kundërt do te penalizoheni me gjobe. Nëse qarkullimi juaj për vitin e fundit kalendarik bie nen 8 milion lek, ju mund te bëni kërkesë qe te paguani Tatim-Fitimin e Thjeshtuar dhe Tatimin Vendor mbi Biznesin e Vogël. Sidoqoftë, ju mund te vazhdoni te jeni i regjistruar për Tatimin mbi Fitimin dhe TVSH -ne nëse jo ju sjell me shume dobi.
Shënim 8 Nëse keni ndryshuar statusin tuaj juridik, tregoni datën e ndryshimit dhe emrin e ri te shoqërisë suaj. Mos harroni qe një ndryshim i tille përbën një pezullim te një veprimtarie ekonomike dhe fillim te një veprimtarie tjetër, dhe se për veprimtarinë e re duhet te plotësoni Formularin 1, Kërkesë për Regjistrim. Ktheni bashke me formularin edhe certifikatat. Kjo mund te përbëje transferimin e pronësisë se veprimtarisë ekonomike -Shih Pjesa 4.

Shënim 9 Nëse veprimtaria ekonomike është ndërprere, shënoni datën e ndërprerjes dhe spontoni kutinë përkatëse për te dhënë arsyen e mbylljes se veprimtarisë.
Nëse e keni transferuar veprimtarinë ekonomike si ndryshim ne pronësi, qofte me ane te shitjes apo dhurimit, shënoni datën e ndërprerjes dhe jepni hollësitë e pasardhësit tuaj. Pasardhësi juaj duhet te firmos certifikatën, duke pranuar përgjegjësinë për detyrimet e TVSH ne lidhje me veprimtarinë e transferuar.
Lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rruga 'Mustafa Lleshi', Nr 5, Tirane


Ministria e Financave
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
______________________________________________________________

Urdhër pagese

Data e pagesës NIPT
Emri

Adresa
Rruga dhe numri

Qyteti ose Komuna

Pagese e listuar? Tatim mbi Fitimi? Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin? Taksa Vendore mbi Biznesin e Vogël

Pagesa te tjera Motivi¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..Tipi i Tatimit (nëse është rasti)¿¿¿¿¿¿.

Vlefta e detyrimit
Formulari E-TBV 020/a

NVD
Ministria e Financave
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
___________________________________________________________________________________________

Urdhër pagese

Data e pagesës NIPT
Emri

Adresa
Rruga dhe numri

Qyteti ose Komuna

Pagese e listuar? Tatim mbi Fitimi? Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin? Taksa Vendore mbi Biznesin e Vogël

Pagesa te tjera Motivi¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..Tipi i Tatimit (nëse është rasti)¿¿¿¿¿¿.

Amount due Nëse vonohet pagesa e vleftës se detyrimit do te mbahen
shtesa
Formulari E-TBV


Seria: 00 Nr 000000
LIBRI I BLERJES

Viti_____________Muaji____________________
Data Blerje mallrash për rishitje Shpenzime te tjera Shënime
1 2 3 4


TOTALI MUJOR
Shënim: - Libri do te plotësohet nga subjekti ne fund te çdo dite pune, duke regjistruar te dhënat ditore.
- Ne kolonën 2 do te regjistrohet totali i te gjitha blerjeve, me çmimin e blerjes qe bën subjekti nga subjekte te tjera, nga tregjet e shumicës, ne tregje te hapura, etj.
- Ne kolonën 3 "Shpenzime te tjera" do te regjistrohet totali i te gjitha shpenzimeve (përveç shpenzime për blerjen e mallrave) qe ka bere subjekti atë dite, si pagese qiraje, pagese rrogash, sigurimesh shoqërore, siguracione, riparime mjetesh investime etj.


Seria 00 Nr 000000

LIBRI I SHITJEVE (Qarkullimit)

Viti__________Muaji_____________________
Numri

Rendor Data
e
muajit SHITJET Totali

Ditor
Me fature te thjeshte tatimore Me Kupon
Kase Me Dëftesë
Tatimore
1 2 3 4 5 6TOTALI MUJOR

Shënim: Libri i shitjeve do te plotësohet nga subjekti ne fund te çdo dite pune duke regjistruar te dhënat ditore.
- N e kolonën 3 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti me Fature te Thjeshte Tatimore.
- Ne kolonën 4 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti me Kupon Kase.
- Ne kolonën 5 do te regjistroni totalin e te gjitha shitjeve ditore te kryera nga subjekti me Dëftesë Tatimore.
Seria : 00

FATURE E THJESHTE TATIMORE

Nr._______Date___________________
Shitësi (emri i subjektit)


NIPT Nr 000000

Adresa¿¿. ................¿..

Blerësi (emri i subjektit)


NIPT

Adresa...............................................................

Transportuar me mjetin¿¿¿¿¿. Transportues i pavarur¿¿¿¿¿¿.
Tipi¿¿¿¿¿¿Targe¿¿¿¿ Tipi¿¿¿¿¿¿Targe¿¿¿¿¿.
Emri Mbiemri¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Prone e shitësit/blerësit¿¿¿¿¿. NIPT¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Shënim: Kjo fature lëshohet nga çdo subjekt përfshirë personat juridike, fizike tregtare dhe çdo ent shtetëror ose privat, te cilët nuk janë te regjistruar si tatimpagues te TVSH-se.Seria : 00 Nr 000000

DEFTESE TATIMORE

Nr__________Date___________

Shitësi: __________________
NIPT: __________________
Adresa: __________________

Nr
Rendor Lloji i mallit ose shërbimi Njësia Sasia Çmimi VleftaTOTALI


Emri dhe firma e shitësit
(___________________)

Shënim: Kjo dëftesë zëvendëson kuponin e kasës dhe lëshohet nga subjektet për shitjet me pakice te mallrave ose shërbimeve, ne rastet kur:
- subjekti ne baze te dispozitave ne fuqi nuk është i detyruar te pajiset me kase regjistruese
- subjekti, për arsye objektive (mungese energjie elektrike, prishje e kasës regjistruese) nuk mund te lëshojë kupon tatimor nëpërmjet kasës regjistruese.

Shfleto artikuj te tjere per: TATIM
Postuar nga: admin
ikub #:
402100001