Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për një ndryshim në V.K.M. nr. 393, datë 03.09.1992 "Për pagat e punonjësve të institucioneve buxhetore"
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 253
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 13.05.1994
Data e aprovimit te Aktit: 13.05.1994
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: Ministria e Shëndetësisë
Pershkrimi i Aktit: Ne V.K.M. nr.393, date 3.9.1992 "Per pagat e punonjesve ne institucionet buxhetore" ne piken 7, paragrafi i pare zevendesohet me një paragraf tjeter.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
Keshilli i Ministrave

VENDIM
Nr. 253 date 13.5.1994

PER
NJE NDRYSHIM NE V.K.M. NR.393, DATE 3.9.1992 "PER PAGAT E
PUNONJESVE TE INSTITUCIONEVE BUXHETORE"

Me propozimin e Ministrise se Punes, Emigracionit dhe
Perkrahjes Sociale dhe te Ministrise se Shendetesise, Keshilli i
Ministrave

V E N D O S I :

1. Ne V.K.M. nr.393, date 3.9.1992 "Per pagat e punonjesve ne
institucionet buxhetore" ne piken 7, paragrafi i pare zevendesohet
me kete permbajtje:
"Per pune te veshtira dhe te demshme per shendetin e
punonjesve jepen shtesa mbi page ne masen qe vijon:
- Ne shkallen e pare te veshtiresise e demshmerise deri 5%
- Ne shkallen e dyte te veshtiresise e demshmerise 10-15%
- Ne shkallen e trete te veshtiresise e demshmerise 15-20%
- Ne shkallen e katert te veshtiresise e demshmerise 20-25%
Keto shtesa, per te kater shkallet, llogariten m,bi pagen baze
mujore te klases XII, kurse per punonjesit e repartit te
inspektim-shpetimit ne miniera llogariten mbi pagen baze mujore te
klases XVIII".
2. Efektet financiare per vitin 1994 prej 54 milione leke
perballohen nga fondi rezerve i Keshillit te Ministrave. Ministria
e Financave te beje detajimin e ketyre efekteve sipas ministrive
dhe institucioneve te tjera qendrore.
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere dhe i shtrin efektet
financiare nga data 1 korrik 1994.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKLSANDER MEKSI

Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
405130008