Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne Marreveshjen "Per transportin nderkombetar te rastit te udhetareve me autobus" (Marreveshja Interbus).
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 9305
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 04.11.2004
Data e aprovimit te Aktit: 04.11.2004
Numri i neneve: 2
Numri i fletores zyrtare: 92
Data e fletores zyrtare: 13.12.2004
Aktiviteti: Transport Ndërkombëtar
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Republika e Shqiperise aderon ne Marreveshjen "Per transportin nderkombetar te rastit te udhetareve me autobus" (Marreveshja Interbus), te nenshkruar ne Luksemburg me 3 tetor 2002.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:LIGJ
Nr.9305, date 4.11.2004

PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE MARREVESHJEN "PER TRANSPORTIN NDERKOMBETAR TE RASTIT TE UDHETAREVE ME AUTOBUS" (MARREVESHJA INTERBUS)

Ne mbështetje te neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit te Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

Neni 1

Republika e Shqipërisë aderon ne Marrëveshjen "Për transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me autobus" (Marrëveshja Interbus), te nënshkruar ne Luksemburg me 3 tetor 2002.

Neni 2

Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.4404, date 25.11.2004 te Presidentit te Republikës se Shqipërisë,
Alfred Moisiu

KONFERENCA EUROPIANE E MINISTRAVE TE TRANSPORTIT, 28 MAJ 2003

KOMITETI I PERFAQESUESVE
GRUPI I TRANSPORTIT RRUGOR

MARREVESHJA
MBI TRANSPORTIN NDERKOMBETAR TE RASTIT TE UDHETAREVE ME AUTOBUS (MARREVESHJA INTERBUS)

Vendimi i Këshillit i datës 3 tetor 2002 mbi konkluzionin e Marrëveshjes Interbus për transportin e rastit ndërkombëtar te udhëtarëve me autobus

(2002/917/KE)

Këshilli i Bashkimit Evropian,
duke marre ne konsiderate Marrëveshjen baze te Komitetit Evropian dhe ne veçanti nenin 71 (1) dhe 93, ne lidhje me fjalinë e pare te nënparagrafit te nenit 300 (2) dhe te nënparagrafit te dyte te nenit 300 (3), nga ku
duke marre ne konsiderate propozimin nga Komisioni,
duke marre ne konsiderate miratimin e Parlamentit Evropian,
ndërsa:
1. ne përputhje me mandatin e Këshillit te datës 7 dhjetor 1995, Komisioni ka negociuar një Marrëveshje Evropiane mbi transportin e rastit ndërkombëtar te udhëtarëve me autobusë me Bosnje-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Republikën Çeke, Estonin, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Moldavinë, Poloninë, Rumaninë, Republikën Sllovake, Slloveninë dhe Turqinë,
2. me 22 qershor 2001, ne përputhje me vendimin e Këshillit te datës 18 qershor 2001, Marrëveshja Interbus mbi transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me autobus u nënshkrua ne emër te Komunitetit,
3. me 30 qershor 2001, Marrëveshja u nënshkrua nga Komuniteti Evropian dhe 13 vendet e mëposhtme: Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Republika Sllovake, Sllovenia dhe Turqia,
4. konkluzioni i Marrëveshjes Interbus do te ndihmoje ne zhvillimin e lidhjeve te transportit ndërmjet Palëve Kontraktuese. Për te hyre ne fuqi, pas nënshkrimit, duhet ta kenë aprovuar ose ratifikuar atë katër Pale Kontraktuese, duke përfshirë këtu dhe Komunitetin,
5. Marrëveshja interbus duhet te miratohet, është vendosur si me poshtë:

Neni 1

Konkluzioni i Marrëveshjes Interbus mbi transportin e rastit ndërkombëtar te udhëtarëve me
autobus ne këtë mënyrë është aprovuar ne emër te Komunitetit Evropian.
Teksti i Marrëveshjes i është bashkëngjitur këtij vendimi.

Neni 2

Ne këtë mënyrë, Presidenti i Këshillit është i autorizuar te caktoje personin e plotfuqishëm për te vendosur, ne emër te Komunitetit, aktin e aprovimit te parashikuar ne nenin 27 te Marrëveshjes, ne mënyrë qe te lidhe Marrëveshjen ne emër te Komunitetit.

Neni 3

Komisioni i ndihmuar nga përfaqësuesit e anëtarëve te Këshillit do te përfaqësoje Komunitetin ne komitetin e përbashkët (qe tani e tutje do t'i referohemi me fjalën "Komiteti"), i ngritur ne baze te nenit 23 te Marrëveshjes.
Pozicioni qe do merret nga Komuniteti ne komitet do te adaptohet nga Këshilli duke vepruar nëpërmjet një shumice te theksuar me propozime te Komisionit. Këshilli do te veproje nëpërmjet një shumice te thjeshte kur vendimi qe komiteti propozon ka te beje me procedurën e ligjeve te komitetit.
Vendimet e marra nga komiteti do te publikohen ne Gazetën Zyrtare te Vendeve te Komunitetit Evropian.

Neni 4

Ky vendim do te publikohet ne Gazetën Zyrtare te Vendeve te Komunitetit Evropian. Luksemburg, me 3 tetor 2002.

Për Këshillin, Presidenti F. HANSEN

MARREVESHJE
MBI TRANSPORTIN NDEKOMBETAR TE RASTIT TE UDHETAREVE ME AUTOBUS (MARREVESHJA INTERBUS)

Palët Kontraktuese:
duke marre ne konsiderate dëshirën për te promovuar zhvillimin e transportit ndërkombëtar,
e veçanërisht krijimin e lehtësirave operacionale dhe organizative, nga ku
duke marre ne konsiderate dëshirën qe te krijohen lehtësira për turizmin dhe shkëmbimin
kulturor ndërmjet Palëve Kontraktuese,
ndërsa:
Marrëveshja mbi transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me ane te mjeteve rrugore
te shërbimeve te rastit, autobusëve (ASOR), nënshkruar ne Dublin ne 26 maj 1982, nuk parashikon hyrjen e palëve te reja;
Eksperienca dhe liberalizmi qe janë arritur me ane te kësaj Marrëveshjeje duhen ruajtur;
Synohet te sigurohet liberalizimi harmonik i disa shërbimeve te rastit ndërkombëtare me
autobusë dhe operime transit;
Synohet te sigurohen procedura harmonike për shërbimet e rastit te paliberalizuara qe
vazhdojnë te jene subjekt për autorizim;
Është e nevojshme te sigurohet një nivel i larte harmonizimi për një mase te madhe te kushteve teknike, qe aplikohen për shërbimet e transportit te rastit ndërkombëtar ndërmjet Palëve Kontraktuese, ne mënyrë qe te përmirësohet siguria ne rruge dhe mbrojtja e mjedisit;
Është e nevojshme qe Palët Kontraktuese te aplikojnë masa unike persa i përket punës se
ekipeve qe angazhohen ne transportin ndërkombëtar rrugor te autobusëve;
Synohet te sigurohet harmonizimi i kushteve për mundësinë për pranimin e operatoreve te
transportit rrugor te udhëtarëve;
Parimi i mosdiskriminimit për shkak te kombësisë ose te vendit te origjinës apo destinacionit te operatorit transportues te autobusëve, duhet te jete një kusht baze për aplikimin e klauzolave te shërbimeve te transportit ndërkombëtar;
Është e nevojshme qe te parashikohen modele uniforme për dokumentet e transportit, siç është dokumenti i kontrollit për shërbimet e rastit te liberalizuara dhe, gjithashtu autorizimi dhe forma e aplikimit për shërbimet e paliberalizuara, ne mënyrë qe te thjeshtoje dhe te lehtësojë procedurat e inspektimit;
Është e nevojshme te ndërmerren disa masa te harmonizuara për hyrjen ne fuqi te
Marrëveshjes, veçanërisht procedurat e kontrollit, gjobat dhe asistenca e përbashkët;
Është e përshtatshme te vendosen disa procedura për menaxhimin e Marrëveshjes, ne
mënyrë qe te sigurohet zbatimi i duhur dhe te lejohet kryerja e disa adaptimeve teknike te anekseve;
Marrëveshja duhet te jete e hapur për pranim për anëtarët e ardhshëm te Konferencës
Evropiane te Ministrave te Transportit dhe për disa shtete te tjera evropiane;
U vendos te ndërmerren rregulla te njëjta për transportin ndërkombëtar te rastit te
udhëtarëve me autobus;
U ra dakord për sa me poshtë:

SEKSIONI I
QELLIMI DHE PERKUFIZIMET

Neni 1
Qëllimi

1. Kjo Marrëveshje do te aplikohet ne:
a) transportin ndërkombëtar rrugor te udhëtarëve, te çdo kombësie, me ane te mjeteve te shërbimeve te rastit:

- ndërmjet territoreve te dy Palëve Kontraktuese ose duke filluar dhe përfunduar ne territorin e se njëjtës Pale Kontraktuese dhe, nëse do te linde nevoja për shërbime te tilla ne transit nëpërmjet territorit te një Pale tjetër Kontraktuese apo nëpërmjet territorit te një shteti jokontraktues;
- te kryera nga operatoret e transportit qe janë marre me qira ose kundrejt një shpërblimi te vendosur ne një Pale Kontraktuese ne përputhje me ligjet e tij dhe qe mbajnë një licence për te marre përsipër transportin nëpërmjet shërbimeve ndërkombëtare te rastit me autobus;
- duke përdorur autobusë te regjistruar ne Palën Kontraktuese ku është vendosur operatori i
transportit;
b) udhëtimet bosh te autobusëve qe merren me këto lloj shërbimesh.
2. Asnjë nga dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk duhet te kuptohet si një mundësi operimi e
shërbimit kombëtar, te rastit ne territorin e një Pale Kontraktuese nga operatore transporti te vendosur ne një Pale tjetër Kontraktuese.
3. Përdorimi i autobusëve te përcaktuar për te transportuar udhëtarë për transportin e
mallrave për qëllime tregtare, do te përjashtohen nga qëllimi i kësaj Marrëveshjeje.
4. Kjo Marrëveshje nuk ka te beje me shërbime te rastit për llogari te vet.

Neni 2
Mosdiskriminimi

Palët Kontraktuese duhet te garantojnë parimet e mosdiskriminimit për shkak te kombësisë, vendit ku është vendosur operatori i transportit, vendit te origjinës, si dhe vendit te destinacionit te autobusit, ne veçanti për parashikimet fiskale, ashtu si është vendosur ne seksionin e VI-te, sikundër dhe kontrolli e gjobat janë vendosur ne seksionin e IX-te.

Neni 3
Përkufizime

Për qëllime te kësaj Marrëveshjeje, përcaktimet e mëposhtme do te aplikohen për:
1. "autobusët", mjete qe fale mënyrës se tyre te ndërtimit dhe pajisjeve te tyre, janë te përshtatshme për te mbajtur me shume se nëntë persona, përfshirë këtu edhe drejtuesin e mjetit, dhe qe janë te ndërtuar për qellim transportimi.
2. "shërbimet ndërkombëtare te rastit" janë shërbime qe kryhen ndërmjet territoreve te te paktën dy prej Palëve Kontraktuese qe nuk përfshihen as ne përkufizimin e shërbimeve te rregullta ose shërbimeve te rregullta te veçanta, as ne përkufizimin e shërbimeve vajtje-ardhje. Shërbime te tilla mund te kryhen sipas një shkalle frekuence pa ndaluar se qeni shërbime te rastit.
3. "shërbimet e rregullta" janë ato shërbime qe sigurojnë transportin e udhëtarëve ne përputhje me një frekuence te specifikuar dhe përgjatë një rruge te përcaktuar, nga ku udhëtarët mund te hipin e te zbresin ne stacionet e paracaktuara. Shërbimet e rregullta mund t'i nënshtrohen detyrimit për te respektuar oraret dhe tarifat e përcaktuara me pare.
4. "shërbimet e rregullta te veçanta" janë shërbime te organizuara nga kushdo qe siguron transportin e kategorive te veçanta te udhëtarëve duke përjashtuar kategoritë e tjera te udhëtarëve. Deri me tani këto shërbime kane operuar me rregullat e përcaktuara ne piken 3.
Shërbimet e rregullta te veçanta do te përfshijnë:
- transportin e punëtorëve nga shtëpia ne pune e anasjelltas;
- transportin e nxënësve dhe te studenteve nga shtëpitë e tyre për dhe nga institucioni
edukues.
Pakti se shërbimet e rregullta te veçanta mund te ndryshojnë ne përputhje me nevojat e
përdoruesve, nuk do te këtë efekt mbi klasifikimin e këtij shërbimi si një shërbim i rregullt;
5.1. "shërbimet vajtje-ardhje" janë shërbime qe me ane te udhëtimeve vajtje-ardhje transportojnë grupe udhëtaresh te organizuara qe me pare, te cilat do te nisen nga një pike e caktuar nisjeje dhe do te zbresin ne një pike te caktuar zbritjeje. Grupet e udhëtarëve qe do te kryejnë udhëtimin ne vajtje, do te transportohen nga i njëjti operator transporti dhe ne ardhje.
Vendi i nisjes dhe i mbërritjes nënkupton respektivisht vendin ku fillon udhëtimi dhe vendin
ku mbaron udhëtimi se bashku me, ne secilin rast, lokalitetin rrethues me reze 50 km;
2. gjate një shërbimi vajtje-ardhje, asnjë udhëtar nuk mund te hipe apo te zbresë gjate udhëtimit;
3. udhëtimi i pare i kthimit dhe udhëtimi i fundit i vajtjes do te kryhet pa ngarkese;
4. sidoqoftë, klasifikimi i një operacioni transporti si shërbim vajtje-ardhje nuk do te
ndikohet nga fakti se me pëlqimin e autoriteteve kompetente ne Palën Kontraktuese ose Palët e interesuara:
- udhëtarët, pavarësisht nga parashikimet e nënparagrafit 1, te kryejnë udhëtimin e kthimit
me një grup ose me një operator tjetër transporti;
- udhëtarët pavarësisht nga parashikimet e nënparagrafit 2, te hipin apo te zbresin gjate
rrugës;
- udhëtimi i pare ne vajtje dhe udhëtimi i fundit i kthimit, ne serine e vajtje-ardhjeve,
pavarësisht nga parashikimet e nënparagrafit 3, bëhen bosh.
6. "Palët Kontraktuese" janë ato qe kane nënshkruar e kane rene dakord te lidhen me ane te
kësaj Marrëveshjeje dhe kjo është arsyeja pse kjo e fundit është ne fuqi.
Kjo Marrëveshje aplikohet ne ato vende qe përfshihen ne Komunitetin Evropian, si dhe kushteve qe përfshihen ne atë traktat dhe vendeve te poshtë përmendura: Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia, sipas konkludimit te Marrëveshjes nga ana e tyre.
7. "Autoritetet kompetente" janë ato autoritete te krijuara nga shtete anëtarë te Komunitetit dhe nga Pale te tjera Kontraktuese qe realizojnë qëllimet e paraqitura ne paragrafët V, VI, VII, VIII dhe IX te Marrëveshjes.
8. Me "transit" nënkuptojmë pjesën e veprimeve te transportit nëpërmjet territorit te një Pale Kontraktuese pa hipur ose zbritur udhëtarë.

SEKSIONI II
KUSHTET E VENDOSURA PER OPERATORET E TRANSPORTIT RRUGOR TE UDHETAREVE

Neni 4

1. Palët Kontraktuese qe nuk kane vepruar kështu deri tani do te aplikojnë dispozita te njëjta me ato te vendosura nga direktiva e Komunitetit Evropian e përmendur ne aneksin 1.
2. Persa i përket pozitës se duhur financiare se cilës i referohet neni 3(3) i kësaj direktive, Palët Kontraktuese mund te aplikojnë një minimum te disponueshem kapitali dhe rezervash me te ulet se shuma e vendosur ne piken (c) te paragrafit 3 ne fjale deri me datën 1 janar 2003 ose edhe deri me datën 1 janar 2005, me kusht qe me vone te kryhet një deklarate korresponduese ne kohen e ratifikimit te Marrëveshjes, pa paragjykuar dispozitat e përfshira ne Marrëveshjen Evropiane, duke vendosur një asocim ndërmjet Komunitetit Evropian, shteteve anëtarë te tij dhe disa Palëve Kontraktuese te Marrëveshjes ne fjale.

SEKSIONI III
KUSHTET TEKNIKE QE U APLIKOHEN MJETEVE

Neni 5

Autobusët e përdorur për te kryer shërbime ndërkombëtare te rastit te mbuluara nga kjo Marrëveshje, do te pajtohet me standardet teknike te paraqitura ne aneksin 2.

SEKSIONI IV
HYRJA NE TREG

Neni 6
Shërbimet e rastit te liberalizuara

Shërbimet e rastit te mëposhtme do te përjashtohen nga autorizimi ne territorin e te gjitha Palëve Kontraktuese përveçse ne territorin e vendit ku është vendosur operatori i transportit:
1. udhëtime me dyer te mbyllura quhen shërbimet e ofruara ku i njëjti autobus do te transportoje te njëjtin grup njerëzish përgjatë gjithë udhëtimit dhe do t'i sjelle përsëri ne piken nga ku u nisen. Pika e nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
2. shërbime qe kryejnë udhëtimin ne vajtje me ngarkese dhe udhëtimin e kthimit pa ngarkese. Pika e nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
3. shërbime gjate te cilave udhëtimi ne vajtje është kryer pa ngarkese dhe gjithë udhëtarët janë marre ne te njëjtin vend, duke siguruar qe te përmbushë një nga kushtet e mëposhtme:
a) grupet e udhëtarëve formohen ne territorin e një pale jokontraktuese apo te një Pale Kontraktuese, qe nuk është vendi ku është vendosur operatori i transportit ose ai territor ku udhëtarët kane hipur ne automjet, grupe udhëtaresh qe janë krijuar me ane te një kontrate te kryer para arritjes se tyre ne territorin e Palës tjetër Kontraktuese. Udhëtarët transportohen ne territorin ne te cilin është vendosur operatori i transportit;
b) udhëtarët janë transportuar me pare nga i njëjti operator transporti ne rrethanat e parashtruara ne piken 2, ne territorin e Palës Kontraktuese ku janë marre përsëri dhe kane kryer udhëtimin e kthimit ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
c) udhëtarët janë ftuar te udhëtojnë ne territorin e një Pale tjetër Kontraktuese, kostoja e transportit është marre përsipër nga individi qe ka dërguar ftesën. Udhëtarë te tille mund te përbejnë një grup homogjen qe nuk është krijuar vetëm me qellim për te ndërmarrë këtë udhëtim specifik dhe qe është sjelle ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilin është vendosur operatori i transportit.
Veprimet e mëposhtme do te përjashtohen nga autorizimi:
4. veprimet transit nëpërmjet territorit te Palëve Kontraktuese ne lidhje me shërbimet e rastit
qe janë te çliruara nga autorizimi;
5. autobusë pa ngarkese te përdoren ekskluzivisht për zëvendësimin e autobusëve te dëmtuar
ose te prishur, ndërsa ato kryejnë shërbim ndërkombëtar qe do te mbulohet nga kjo Marrëveshje.
Për shërbime te ofruara nga operatoret e transportit qe janë vendosur brenda Komunitetit Evropian, pikat e nisjes dhe/apo destinacioni i shërbimit mund te jete ne çdo shtet qe është anëtar i Komunitetit Evropian, pavarësisht se ne cilin shtet anëtar autobusi është regjistruar apo ne cilin shtet anëtar është vendosur operatori i transportit.

Neni 7
Shërbimet e rastit te paliberalizuara

1. Shërbimet e rastit, përveç atyre për te cilat është folur ne nenin 6, do te jene subjekte për autorizim ne përputhje me nenin 15.
2. Për shërbime te ofruara nga operatore transporti brenda Komunitetit Evropian, pikat e nisjes dhe/ose destinacioni i shërbimit mund te jete ne çdo shtet anëtar te Komunitetit Evropian, pavarësisht nga shteti anëtar ne te cilin autobusi është regjistruar apo shteti anëtar ne te cilin është vendosur operatori i transportit.

SEKSIONI V
DISPOZITAT SOCIALE

Neni 8

Palët Kontraktuese te kësaj Marrëveshjeje, qe nuk kane bere kështu deri tani, do te pranojnë Marrëveshjen Evropiane lidhur me punën e ekuipazheve te automjeteve te angazhuara ne transportin ndërkombëtar rrugor (AETR) te 1 korrikut 1970, siç është amenduar ose rregulloren e Komunitetit (EEC) nr.3820/85 dhe (EEC) nr.3821/85 siç janë ne fuqi me hyrjen ne fuqi te kësaj Marrëveshjeje.

SEKSIONI VI
DOGANA DHE DISPOZITAT FISKALE

Neni 9

1. Autobusët qe janë angazhuar ne operacione transporti ne përputhje me këtë Marrëveshje, do te përjashtohen nga te gjitha taksat e qarkullimit te pronësisë se mjeteve, gjithashtu edhe prej taksave te veçanta apo detyrimeve mbi operacionet e transportit ne territorin e palëve te tjera kontraktuese.
Autobusët nuk do te përjashtohen nga pagesa e taksave dhe detyrimeve te karburantit, taksës mbi vlerën e shtuar mbi shërbimet e transportit, taksat rrugore dhe detyrimet e përdoruesit qe kane te bëjnë me përdorimin e infrastrukturës.
2. Palët Kontraktuese do te sigurojnë qe taksat e autostradës dhe çdo forme tjetër e detyrimeve qe duhet te paguaje përdoruesi nuk duhet t'i ngarkohet këtij te fundit qe t'i paguaje ne te njëjtën kohe për përdorimin e një pjese te vetme rruge. Megjithatë, Palët Kontraktuese mund te vendosin tarifa për mjete, ku përdoruesit janë te detyruar te paguajnë për përdorimin e urave, tuneleve dhe rrugëve ne male.
3. Karburanti për autobusët i depozituar ne depozitën e automjetit, maksimumi i te cilit arrin deri ne 600 litra, i vendosur nga prodhuesi për këtë qellim, si dhe lubrifikantet qe ndodhen ne autobusë do te përjashtohen nga detyrimet e importit, si dhe nga çdo takse e pagesës ne Palët e tjera Kontraktuese kur këto përdoren me qëllimin e vetëm te kryerjes se operacionit te transportit.
4. Komiteti i përbashkët i ngritur ne nenin 23 do te hartoje një liste taksash lidhur me transportin rrugor te udhëtarëve me autobusë qe përdoren ne territoret e Palëve Kontraktuese. Kjo liste do te tregoje mospërdorimin e taksave qe bien nga paragrafi 1 nënparagrafi i pare i këtij neni, taksa qe përdoren ne vendin regjistrimit te mjetit. Kjo liste do te tregoje gjithashtu taksat qe hiqen nga përdorimi i treguar ne paragrafin 1 nënparagrafi i dyte i këtij neni qe mund te përdoren ne një Pale Kontraktuese ndryshe nga vendi i Palës Kontraktuese ku është regjistruar mjeti. Palët Kontraktuese qe do te zëvendësojnë ndonjë takse, qe është përfshirë ne listën e përmendur me lart, me ndonjë takse tjetër te ndryshme apo te te njëjtit lloj, duhet te njoftojnë komitetin, ne mënyrë qe ky i fundit te kryeje amendamentet e duhura.
5. Pjesët e këmbimit dhe veglat e importuara për riparimin e autobusëve te dëmtuar ne kohen kur automjetet kane ndërmarrë një udhëtim ndërkombëtar do te përjashtohen nga detyrimet e doganës, nga te gjitha taksat dhe detyrimet ne kohen e importimit ne territorin e një Pale tjetër Kontraktuese gjithmonë duke zbatuar rregullat e parashtruara nga kjo pale ne dispozitat qe kane te bëjnë me pranimin e përkohshëm te këtyre materialeve. Pjesët e këmbimit qe janë zëvendësuar duhet te rieksportohen ose te shkatërrohen nen mbikëqyrjen e autoriteteve kompetente te doganës te Palës tjetër Kontraktuese.

SEKSIONI VII
DOKUMENTET E KONTROLLIT PER SHERBIMET E RASTIT TE PERJASHTUARA NGA AUTORIZIMI

Neni 10

Dispozita e shërbimeve e cila paraqitet ne nenin 6 do te realizohet nëpërmjet një dokumenti kontrolli te lëshuar nga autoritetet ose nga agjenci e autorizuar nga Pala Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit.

Neni 11

1. Dokumenti i kontrollit do te përbëhet nga lista e udhëtarëve ne dy kopje me 25 rreshta.
Dokumenti i kontrollit do te jete konform modelit te treguar ne aneksin 3 te kësaj Marrëveshjeje.
2. Çdo libër dhe lista e udhëtarëve do te këtë një numër. Listat e udhëtarëve do te jene
gjithashtu me numra nga 1 deri 25.
3. Fjalët e faqes mbuluese te librit, si dhe ato te listës se udhëtarëve do te printohen ne gjuhen zyrtare ose ne gjuhet e ndryshme zyrtare te Palës Kontraktuese ne te cilën është vendosur operatori i transportit.

Neni 12

1. Libri, te cilit i jemi referuar ne nenin 11, do te behet ne emër te transportuesit; nuk mund
te përdoret nga një operator tjetër.
2. Origjinali i listës se udhëtarëve do te mbahet ne autobus ose përgjatë gjithë udhëtimit.
3. Operatori i transportit do te jete përgjegjës për saktësinë dhe korrektësinë e listës se
udhëtarëve.

Neni 13

1. Lista e udhëtarëve do te plotësohet me një kopje nga operatori i transportit ne fillim te çdo udhëtimi.
2. Me qellim sigurimin e emrave te udhëtarëve, operatori i transportit mund te përdorë një liste te plotësuar me pare ne një flete te veçante, e cila do te aneksohet ne listën e udhëtarëve. Vula dhe firma e transportuesit ose firma e drejtuesit te autobusit, do te vihen ne listën e plotësuar qe me pare dhe ne listën e udhëtarëve.
3. Për shërbimet qe përfshijnë udhëtimin ne vajtje pa ngarkese, qe iu jemi referuar ne nenin 6 (3), lista e udhëtarëve mund te kompletohet ashtu siç është parashikuar ne paragrafin 2 ne kohen kur udhëtarët kane hipur ne autobus.

Neni 14

Autoritetet kompetente te dy ose me shume Palëve Kontraktuese mund te bien dakord qe te mos behet një liste udhëtaresh. Ne këtë rast numri i udhëtarëve duhet te tregohet ne dokumentin e kontrollit.
Rreth këtyre marrëveshjeve do te informohet dhe komiteti i përbashkët i caktuar ne nenin 23.

SEKSIONI VIII
AUTORIZIMI PER SHERBIMET E RASTIT TE PALIBERALIZUARA

Neni 15

1. Për çdo shërbim te rastit qe nuk është liberalizuar ashtu siç parashikohet ne dispozitat e nenit 6 do te lëshohet një autorizim sipas një marrëveshjeje te përbashkët nga autoritet kompetente te Palëve Kontraktuese ku janë marre ose ku kane zbritur udhëtarët, si dhe autoritete kompetente te Palëve Kontraktuese ku kalohet transit. Kur pika e nisjes ose e destinacionit është ne një nga shtetet anëtarë te Komunitetit Evropian, kalimi transit neper shtete te tjera anëtarë te Komunitetit, nuk do te jene subjekt autorizimesh.
2. Autorizimi do te jete konform modelit te përcaktuar ne aneksin 5.

Neni 16
Aplikimi për autorizim

1. Operatori i transportit do te beje një aplikim për autorizim pranë autoriteteve kompetente
te Palës Kontraktuese, ne territorin e te cilës ndodhet pika e nisjes.
Aplikimet do te jene konform modelit te caktuar ne aneksin 4.
2. Operatoret e transportit plotësojnë formën e aplikimit dhe i bashkëngjisin asaj evidenca qe
tregojnë se aplikuesi është i licencuar te kryeje shërbime te rastit te transportit ndërkombëtar me autobus referuar nenit 1 (1) (a), kryeradha e dyte.
3. Autoritetet kompetente te Palës Kontraktuese, ne territorin e se cilës ndodhet pika e nisjes, do ta ekzaminojnë aplikimin për autorizim për shërbimin ne fjale dhe ne rast aprovimi ia dërgojnë atë autoriteteve kompetente te Palëve Kontraktuese te destinacionit, si dhe autoriteteve kompetente te transitit.
4. Si një rrjedhoje nga neni 15 (1), Palët Kontraktuese territori i te cilave kalohet ne mënyrë transite mund te vendosin qe Marrëveshja e tyre nuk është me e nevojshme për shërbimet e pasqyruara ne këtë paragraf. Ne këtë rast, komiteti i përbashkët i përcaktuar ne nenin 23 do informohet për këtë vendim.
5. Autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese qe u është kërkuar marrëveshje do ta lëshojnë autorizimin brenda një muaji, pa diskriminim persa i përket nacionalitetit ose vendit ku është vendosur operatori i transportit. Nëse këto autoritete nuk bien dakord mbi termat e
autorizimit, ata do te informojnë autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese ne fjale mbi arsyet përkatëse.

Neni 17

Autoritetet kompetente te dy ose me shume Palëve Kontraktuese mund te bien dakord qe te thjeshtojnë procedurën autorizuese, modelin e aplikimit për autorizim dhe modelin e autorizimit për shërbimet e rastit ndërmjet këtyre Palëve Kontraktuese. Komiteti i përbashkët i përcaktuar ne nenin 23 do te informohet rreth këtyre marrëveshjeve.

SEKSIONI IX
KONTROLLET, GJOBAT DHE ASISTENCA E PERBASHKET

Neni 18

Dokumentet e kontrollit te referuara ne nenin 10 dhe autorizimet e referuara ne nenin 15 do te mbahen ne autobus, do te paraqiten sipas kërkesës se çdo inspektori te autorizuar.

Neni 19

Autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese do te sigurojnë qe operatoret e transportit zbatojnë rregullat e kësaj Marrëveshje.

Neni 20

Një kopje e noterizuar e licencës për te kryer shërbime ndërkombëtare te rastit me autobus referuar ne nenin 1 (1) (a), kryeradha e dyte, do te mbahet ne autobus dhe do te paraqitet sipas kërkesës se çdo inspektori te autorizuar.
Komiteti i përbashkët i caktuar ne nenin 23 do te informohet rreth modeleve te këtij dokumenti i lëshuar nga autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese.

Neni 21

Autoritet kompetente te Palëve Kontraktuese do te krijojnë një sistem gjobash për shkeljet e kësaj Marrëveshjeje. Gjobat si rrjedhoje do te jene efektive, proporcionale dhe bindëse.

Neni 22

1. Nëse janë kryer shkelje serioze ose te përsëritura te rregullave ne lidhje me transportin rrugor, veçanërisht ato qe lidhen me kohen e drejtimit te mjetit dhe kohen e pushimit, si dhe rregullat e sigurisë rrugore, te kryera këto nga operatore transporti jorezidente dhe qe mund te çojnë ne heqjen e licencës për te operuar ne transportin rrugor te udhëtarëve, autoritetet kompetente te Palës Kontraktuese ku kane ndodhur këto shkelje do t'i japin autoriteteve kompetente te Palës Kontraktuese ne te cilën është vendosur ky operator transporti te gjithë informacionin qe kane ne dispozicion ne lidhje me ato shkelje dhe me gjobat qe i kane vene.
2. Autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese ne territorin e te cilave janë kryer shkelje serioze ose te përsëritura te rregullave ne lidhje me transportin rrugor, veçanërisht ato qe lidhen me kohen e drejtimit te mjetit dhe kohen e pushimit, si dhe ato qe lidhen me sigurinë ne rruge, mundet qe përkohësisht t'i heqin te drejtën e aksesit transportuesit ne fjale ne territorin e kësaj Pale Kontraktuese.
Persa i përket Komunitetit Evropian, autoriteti kompetent i një shteti anëtar mundet qe vetëm përkohësisht t'i heqë te drejtën e aksesit për ne territorin e atij shteti anëtar. Autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese te vendit ku është vendosur ky operator transporti, si dhe komiteti i përbashkët i përcaktuar ne nenin 23 do te informohet për këto masa.
3. Nëse janë kryer shkelje serioze ose te përsëritura te rregullave ne lidhje me transportin rrugor, veçanërisht ato qe lidhen me kohen e drejtimit te mjetit dhe kohen e pushimit, si dhe rregullat e sigurisë rrugore, nga një operator transporti, autoritetet kompetente te Palës Kontraktuese ku është i vendosur operatori i transportit, do te marrin masat e nevojshme qe te mënjanojnë përsëritjen e këtyre shkeljeve; këto masa mund te përfshijnë pezullimin ose heqjen e licencës për te praktikuar si operator transporti ne transportin rrugor te udhëtarëve. Komiteti i përbashkët i përcaktuar ne nenin 23 do te informohet për këto masa.
4. Palët Kontraktuese do t'i garantojnë transportuesit te drejtën te apeloje kundër sanksioneve qe i janë vene.

SEKSIONI X
KOMITETI I PERBASHKET

Neni 23

1. Me qellim qe te menaxhohet me mire kjo Marrëveshje, me poshtë është krijuar një komitet i përbashkët. Ky komitet do te përbëhet nga përfaqësues te Palëve Kontraktuese.
2. Komiteti i përbashkët do te takohet për here te pare brenda 6 muajve nga data e hyrjes ne
fuqi te kësaj Marrëveshjeje.
3. Komiteti i përbashkët do te përcaktojë rregullat e veta te procedurës.
4. Komiteti i përbashkët do te mblidhet me kërkesën e te paktën një prej Palëve Kontraktuese.
5. Komiteti i përbashkët mund te adaptoje vendimet vetëm kur dy te tretat e Palëve Kontraktuese, duke përfshirë dhe Komunitetin Evropian, janë te përfaqësuar ne takimet e komitetit te përbashkët.
6. Kur komitetit te përbashkët i kërkohet te marre vendime, Palëve Kontraktuese te përfaqësuara ne këto takime do t'u kërkohet unanimitet. Ne rastet kur nuk arrihet unanimiteti, autoritetet kompetente ne fjale, pas një kërkese nga një ose me shume Pale Kontraktuese te interesuara, takohen për konsultime brenda një periudhe prej gjashte javësh.

Neni 24

1. Komiteti i përbashkët do te siguroje zbatimin e rregullt te kësaj Marrëveshjeje. Komiteti do te informohet për çdo mase te adoptuar ose qe do te adoptohet, me qellim qe te zbatohen dispozitat e kësaj Marrëveshjeje.
2. Komiteti i përbashkët ne veçanti:
a) mbi bazën e informacionit te dhënë nga Palët Kontraktuese, do te krijoje një liste te autoriteteve kompetente te Palëve Kontraktuese përgjegjëse për detyrat e referuara ne paragrafët V, VI, VII, VIII, IX te kësaj Marrëveshjeje;
b) do te bëjnë amendament ose te adoptojnë dokumentet e kontrollit dhe modelet e tjera te
dokumenteve te caktuara ne anekset e kësaj Marrëveshjeje;
c) do te bëjnë amendamente ose te adoptojnë anekset ne lidhje me standardet teknike qe aplikohen për autobusët, si dhe aneksin 1 persa i përket kushteve qe aplikohen për operatoret e transportit rrugor te udhëtarëve referuar ne nenin 4, me qellim përfshirjen e masave te ardhshme te ndërmarra brenda Komunitetit Evropian;
d) mbi bazën e informacionit te dhënë nga Palët Kontraktuese, do te krijojnë për informacion një liste te te gjitha taksave dhe detyrimeve doganore te referuara ne nenin 9 (4) dhe (5);
e) do te bëjnë amendamente ose do te adoptojnë kërkesat qe lidhen me dispozitat sociale te referuara ne nenin 8, me qellim përfshirjen e masave te ardhshme te ndërmarra brenda Komunitetit Evropian;
f) do te zgjidhe çdo debat qe mund te mund gjate zbatimit dhe interpretimit te kësaj
Marrëveshjeje;
g) do te rekomandoje hapa te mëtejshme drejt liberalizimit te atyre shërbimeve te rastit qe
janë akoma subjekt autorizimesh.
3. Palët Kontraktuese do te marrin te gjitha masat e nevojshme qe te zbatojnë çdo vendim te adoptuar nga komiteti i përbashkët, kur te jete e nevojshme dhe ne përputhje me procedurat te tyre te brendshme.
4. Ne qofte se nuk arrihet zgjidhje për një mosmarrëveshje sipas paragrafit 2 (f) te kësaj Marrëveshjeje, Pala Kontraktuese ne fjale mund ta çoje çështjen përpara një komisioni arbitrues. Çdo Pale Kontraktuese ne fjale do te caktoje një arbitër. Vete komiteti i përbashkët do te caktoje gjithashtu një te tille.

Vendimet e arbitrave do te merren me shumice votash.
Palët Kontraktuese te përfshira ne mosmarrëveshje do te ndërmarrin hapat e nevojshme qe te zbatojnë vendimet e arbitrave.

SEKSIONI XI
DISPOZITA TE PERGJITHSHME DHE FINALE

Neni 25
Marrëveshjet dypalëshe

1. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do te zëvendësojnë dispozitat përkatëse te marrëveshjeve te kryera ndërmjet Palëve Kontraktuese. Persa i përket Komunitetit Evropian, kjo dispozite aplikohet për marrëveshjet e kryera ndërmjet çdo shteti anëtar dhe një Pale Kontraktuese.
2. Palët Kontraktuese, ndryshe nga Komuniteti Evropian, mund te mos aplikojnë nenin 5 dhe aneksin 2 te kësaj Marrëveshjeje dhe te aplikojnë standarde te tjera teknike për autobusët qe kryejnë shërbime te rastit ndërmjet Palëve Kontraktuese, duke përfshirë edhe transitimin e territoreve te tyre.
3. Pavarësisht nga dispozitat e nenit 6 te aneksit 2, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do te zëvendësojnë ato dispozita përkatëse te marrëveshjeve te kryera ndërmjet shteteve anëtarë te Komunitetit Evropian dhe Palëve te tjera Kontraktuese.
Sidoqoftë, dispozitat qe lidhen me përjashtim nga autorizimet qe ekzistojnë ne marrëveshjet e tanishme ndërmjet shteteve anëtarë te Komunitetit Evropian dhe Palëve te tjera Kontraktuese për shërbimet te rastit te përmendura ne nenin 7 mund te vazhdohen dhe rinovohen. Ne raste te tilla, Palët Kontraktuese ne fjale do te informojnë menjëherë komitetin e përbashkët te përcaktuar ne nenin 23.

Neni 26
Nënshkrimi

Kjo Marrëveshje do te jete e hapur për nënshkrim ne Bruksel nga 14 prilli 2000 deri me 31 dhjetor 2000 pranë Sekretariatit te Përgjithshëm te Këshillit te Bashkimit Evropian qe do te veproje si depozitues i kësaj Marrëveshjeje.

Neni 27
Ratifikimi ose aprovimi dhe depozitimi i Marrëveshjes

Kjo Marrëveshje do te aprovohet ose ratifikohet nga nënshkruesit ne përputhje me procedurat e tyre vetjake. Instrumentet e ratifikimit ose te aprovimit do te depozitohen nga Pala Kontraktuese te Sekretariati i Përgjithshëm i Këshillit te Bashkimit Evropian, qe do te njoftoje te gjithë nënshkruesit e tjerë.

Neni 28
Hyrja ne fuqi

1. Kjo Marrëveshje do te hyje ne fuqi për Palët Kontraktuese qe e kane aprovuar ose ratifikuar atë, kur katër Pale Kontraktuese, duke përfshirë dhe Komunitetin Evropian, e kane aprovuar ose ratifikuar atë ne ditën e pare te muajit te trete qe ndjek datën ne te cilën instrumenti i katërt i aprovimit ose aprovimit është depozituar, ose edhe ne ditën e pare te muajit te gjashte, me kusht qe një deklarate korresponduese te behet ne kohen e ratifikimit te kësaj Marrëveshje.
2. Kjo Marrëveshje do te hyje ne fuqi, për çdo Pale Kontraktuese qe e aprovon ose e ratifikon atë pas hyrjes ne fuqi te caktuar ne paragrafin 1, ne ditën e pare te muajit te trete pas datës ne te cilën Pala Kontraktuese ne fjale ka depozituar instrumentin e saj te aprovimit ose ratifikimit.

Neni 29
Kohëzgjatja e Marrëveshjes, vlerësimi i funksionimit te Marrëveshjes

1. Kjo Marrëveshje do te kryhet për një periudhe pesëvjeçare, duke filluar nga data e hyrjes
se saj ne fuqi.
2. Kohëzgjatja e kësaj Marrëveshjeje do te zgjatet automatikisht për periudha te ardhshme prej pese vjetësh ndërmjet atyre Palëve Kontraktuese, qe nuk dëshirojnë te veprojnë kështu. Ne raste te tjera, Palët Kontraktuese ne fjale do te njoftojnë depozituesin për qëllimin e saj sipas nenit 31.
3. Përpara mbarimit te çdo periudhe pesëvjeçare, komiteti i përbashkët do te vlerësojë
funksionimin e kësaj Marrëveshjeje.

Neni 30
Aderimi

1. Pas hyrjes ne fuqi, kjo Marrëveshje do te jete e hapur për aderim nga shtetet qe janë anëtarë te plota te Konferencës Evropiane te Ministrave te Transportit (CEMT). Ne rastet e aderimit ne këtë Marrëveshje nga vendet qe janë anëtarë te Marrëveshjes se Zonës Ekonomike Evropiane, kjo Marrëveshje nuk do te aplikohet ndërmjet Palëve Kontraktuese te Marrëveshjes mbi Zonën Ekonomike Evropiane.
2. Kjo Marrëveshje do te jete gjithashtu e hapur për aderim për Republikën e San Marinos,
Principatën e Andorrës dhe Principatën e Monakos.
3. Për çdo shtet qe miraton këtë Marrëveshje pas hyrjes ne fuqi, te caktuar ne nenin 28, Marrëveshja do te hyje ne fuqi ne ditën e pare te muajit te trete pas depozitimit nga ai shtet te instrumenteve te aderimit.
4. Çdo shteti qe aderon ne këtë Marrëveshje, pas hyrjes ne fuqi siç parashikohet ne nenin 28, do t'i lejohet një periudhe kohe prej maksimumi tre vjetësh për adoptimin e dispozitave ekuivalente me direktivën(at) qe iu jemi referuar ne aneksin 1. Komiteti i përbashkët do te informohet për çdo mase te adoptuar.

Neni 31
Denoncimi

Çdo Pale Kontraktuese, nga ana e saj, mund te denoncoje Marrëveshjen duke njoftuar një vit me përpara Palën tjetër Kontraktuese nëpërmjet depozituesit te Marrëveshjes. Komiteti i përbashkët duhet te informohet gjithashtu për arsyet e denoncimit te Marrëveshjes. Sidoqoftë, nuk mund te kërkohet prishje e Marrëveshjes gjate katër viteve te para pasi ajo ka hyre ne fuqi, ashtu siç është parashikuar ne nenin 28.
Nëse denoncimi i Marrëveshjes kërkohet nga me shume se një Pale Kontraktuese dhe numri i Palëve Kontraktuese bie nen numrin, për te cilin është rene dakord ne fillim, ashtu siç parashikohet dhe ne nenin 28, atehere Marrëveshja do te qëndrojë ne fuqi vetëm nëse komiteti i përbashkët, përfshirë dhe Palët e tjera te mbetura Kontraktuese, merr një vendim tjetër.

Neni 32
Përfundimi

Një Pale Kontraktuese qe është pranuar ne Bashkimin Evropian nuk do te trajtohet me si Pale Kontraktuese, qe nga data e pranimit te saj ne Bashkimin Evropian.

Neni 33
Anekset

Anekset e kësaj Marrëveshjeje do te përbejnë një pjese integrale te saj.

Neni 34
Gjuhet

Kjo Marrëveshje e shkruar ne anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht, me tekste autentike, do te depozitohet ne arkivat e Sekretariatit te Përgjithshëm te Këshillit te Bashkimit Evropian, i cili do t'u japë nga një kopje zyrtare secilës Pale Kontraktuese.
Çdo Pale Kontraktuese duhet te siguroje një përkthim te sakte te kësaj Marrëveshjeje ne gjuhen ose gjuhet e saj zyrtare. Një kopje e përkthyer e Marrëveshjes do te depozitohet ne arkivat e Sekretariatit te Përgjithshëm te Këshillit te Bashkimit Evropian.
Një kopje e te gjitha përkthimeve te kësaj Marrëveshjeje dhe anekseve do t'u dërgohen te
gjitha Palëve Kontraktuese nga depozituesi.
Përpara te gjithëve, te plotfuqishmit kane nënshkruar këtë Marrëveshje.
E hapur për nënshkrim ne Bruksel nga 14 prilli 2000 deri me 30 qershor 2001.

Për Komunitetin Evropian 22-06-2001
Për Bosnje-Hercegovinën 14-06-2001
Për Republikën e Bullgarisë 11-12-2000
Për Republikën e Kroacisë 27-04-2001
Për Republikën Çeke 26-06-2001
Për Republikën e Estonise
Për Republikën e Hungarisë 27-06-2001
Për Republikën e Letonisë 15-12-2000
Për Republikën e Lituanisë 29-09-2000
Për Republikën e Moldavisë 28-09-2000
Për Republikën e Polonisë 11-12-2000
Për Republikën e Rumanisë 02-10-2000
Për Republikën e Sllovakisë 14-12-2000
Për Republikën e Sllovenisë 22-12-2000
Për Republikën e Turqisë 11-06-2001


ANEKSET

ANEKSI 1
KUSHTET E CAKTUARA NDAJ OPERATOREVE TE TRANSPORTIT TE UDHETAREVE

Direktiva e Komunitetit Evropian se cilës i referohet neni 4 thotë:
Direktiva e Këshillit 96/26/EC e datës 29 prill 1996 mbi lejimin e punësimit te
transportuesve rrugore te mallrave dhe transportues rrugor te udhëtarëve, si dhe njohja e përbashkët e diplomave, certifikatave dhe çdo evidence tjetër kualifikimi zyrtar qe ka për qellim lehtësimin e se drejtës se lirisë te vendosjes se këtyre sipërmarrësve ne veprimtarinë e transportit kombëtar dhe atij ndërkombëtar (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 124, 23.5.1996, fq. 1) siç është amenduar se fundmi nga Direktiva e Këshillit 98/76/EC e datës 1 tetor 1998 (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian
L. 227,14.10.1998 p. 17).

ANEKSI 2
STANDARDET TEKNIKE TE CAKTUARA NDAJ AUTOBUSEVE

Neni 1

Qe nga data e hyrjes ne fuqi për çdo Pale Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus, autobusët qe ndërmarrin transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve do te pajtohen me rregullat e vendosura ne tekstet e mëposhtme legale:
a) Direktiva e Këshillit 92/6/EEC e datës 20 tetor 1996 mbi përafrimin e ligjeve te shteteve anëtarë qe kane te bëjnë me testin e te qenit ne rregull si mjet, për automjetet dhe për rimorkiot e tyre (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 46, 17.2.1997, p.l);
b) Direktiva e Këshillit 96/96/EEC e datës 10 shkurt 1992 mbi instalimin dhe përdorimin e aparaturave te kufizimit te shpejtësisë për disa kategori te caktuara automjetesh ne Komunitet (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 57,2.3.1992, p. 27);
c) Direktiva e Këshillit 96/53/Ece, datës 25 korrik 1996 deklaron përmasat maksimale te autorizuara për disa automjete rrugore qe qarkullojnë brenda Komunitetit ne trafikun kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe peshat maksimale te autorizuara ne trafikun ndërkombëtar (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 235,17.9.1996, p. 59);
d) Rregullorja e Këshillit (EEC) No. 3821/85 e datës 20 dhjetor 1985 mbi regjistrimin e pajisjeve ne transportin rrugor (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 370, 31.12.1985, p.8) siç është amenduar se fundmi nga Rregullorja e Komisionit (EC) No. 2135/98 e datës 24.9.1998 (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 274, 9.10 .1998, p.l) ose rregulla te barasvlershme te vendosura nga Marrëveshja AETR, duke përfshirë dhe protokollet e saj.

Neni 2

Qe nga data e hyrjes ne fuqi te Marrëveshjes Interbus për çdo Pale Kontraktuese, Palët Kontraktuese, përveç Komunitetit Evropian, do te bien dakord për autobusët qe kryejnë transport ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve, me kërkesat teknike te direktivave te mëposhtme te Komunitetit apo ekuivalentin e Rregullores se UN-ECE lidhur me format e aprovimit uniforme, për mjetet e reja dhe pajisjet e tyre.

Artikulli Rregullorja e UN-ECE/ e
amenduar rishtazi Direktiva e EC
(origjinalet-me te fundit) Dita e
implementimit ne
BE
Tubi i shkarkimit
(marmita) 49/01
49/02, miratim A
49/02, miratim B 88/77
91/542 hapi 1
91/542 hapi 2
96/1 1.10.1993
1.10.1996
Tymi 24/03 72/306 2.8.1972
Shkaktimi i
Zhurmës 51/02 70/320
84/424
92/97 1.10.1989
1.10.1996
Sistemi
i frenave 13/09 71/320
88/194
91/422
98/12 1.10.1991
1.10.1994
Gomat 54 92/23 1.1.1993
Instalimi i
dritave 48/01 76/756
91/663
97/28 1.1.1994

Neni 3

Autobusët qe do te kryejnë shërbimet e mëposhtme:
a) shërbime nga një shtet anëtar i Komunitetit (përveç Greqisë) ne çdo Pale Kontraktuese e Marrëveshjes Interbus;
b) shërbime nga çdo Pale Kontraktuese e Marrëveshjes Interbus ne çdo shtet anëtar te
Komunitetit (përveç Greqisë);
c) shërbime nga çdo Pale Kontraktuese e Marrëveshjes Interbus ne Greqi ne transit nëpërmjet çdo shteti tjetër anëtar te Komunitetit, shërbime këto te kryera nga operatore transporti te vendosur ne secilën Pale Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus;
do te jene subjekt i rregullave te mëposhtme:
1. Autobusët e regjistruar para 1 janarit 1980 nuk mund te përdoren për shërbime te rastit te
mbuluara nga Marrëveshja Interbus.
2. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1980 deri me 31 dhjetor
1981 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2000.
3. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1982 deri me 31 dhjetor
1983 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2001.
4. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1984 deri me 31 dhjetor
1985 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2002.
5. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1986 deri me 31 dhjetor
1987 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2003.
6. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1988 deri me 31 dhjetor
1989 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2004.
7. Vetëm autobusët e regjistruar për here te pare ne datën 1 janar 1990 (EURO 0) mund te
përdoren qe nga data 1 janar 2005.
8. Vetëm autobusët e regjistruar për here te pare ne datën 1 tetor 1991 (EURO 1) mund te
përdoren qe nga data 1 janar 2007.

Neni 4

Autobusët qe do te kryejnë shërbimet e mëposhtme:
a) shërbimet nga Greqia për ne Palët Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus;
b) shërbimet nga Palët Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus për ne Greqi;
do t'u nënshtrohen rregullave te mëposhtme:
1. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare para datës 1 janar 1980 nuk mund te
përdoren për shërbimet e transportit te rastit te mbuluara nga Marrëveshja Interbus.
2. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1980 deri me 31 dhjetor
1981 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2000.
3. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1982 deri me 31 dhjetor
1983 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2001.
4. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1984 deri me 31 dhjetor
1985 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2003.
5. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare nga data 1 janar 1986 deri me 31 dhjetor
1987 mund te përdoren vetëm deri me 31 dhjetor 2005.
6. Autobusët qe janë regjistruar për here te pare vetëm deri me 31 dhjetor 2007.
7. Vetëm autobusët e regjistruar për here te pare ne datën 1 tetor 1990 (EURO 0) mund te
përdoren qe nga data 1 janar 2008.
8. Vetëm autobusët e regjistruar për here te pare ne datën 1 tetor 1993 (EURO 1) mund te
përdoren qe nga data 1 janar 2010.

Neni 5

Autobusët e Komunitetit te përdorura ne trafik dypalësh ndërmjet Greqisë dhe shteteve te tjera anëtarë te Komunitetit, duke kaluar transit neper vendet e Palëve Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus, nuk janë te mbuluar nga ligjet e tanishme mbi standardet teknike, por i nënshtrohen rregullave te Komunitetit Evropian.

Neni 6

1. Rregullat mbi standardet teknike te përfshira ne marrëveshjet dypalëshe apo rregullatorët ndërmjet shteteve anëtarë te Komunitetit dhe Palëve Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus, qe kane te bëjnë me trafikun dypalësh dhe transitin, te cilat janë me shtrënguese sesa rregullat e vendosura nga kjo Marrëveshje, mund te aplikohen deri me 31 dhjetor 2006.
2. Shtetet anëtarë te Komunitetit dhe Palët Kontraktuese te Marrëveshjes Interbus do te informojnë komitetin e përbashkët te vendosur ne nenin 23 te Marrëveshjes mbi komentet e këtyre marrëveshjeve dypalëshe apo rregullimeve.

Neni 7

1. Një dokument qe provon datën kur automjeti është regjistruar për here te pare do te mbahet ne automjet dhe do te tregohet sa here qe do te kryhet inspektim nga inspektori i autorizuar. Ne këtë aneks me "date te regjistrimit te pare te automjetit" do te kuptojmë regjistrimin e pare te automjetit pas prodhimit te tij. Nëse kjo date nuk është e disponueshme, atehere asaj do t'i referohemi me fjalët "data e ndërtimit".
2. Nëse motori origjinal i autobusit është zëvendësuar me një motor te ri, dokumenti te cilit iu referuam ne paragrafin 1 te këtij neni, do te zëvendësohet me një dokument tjetër qe provon vënien e motorit te ri me ane te një formulari teknik te përmendur ne nenin 3.

Neni 8

1. Pavarësisht nga dispozita se cilës i referohet paragrafi (a) i nenit 1 i këtij aneksi, Palët Kontraktuese mund te kryejnë kontrolle te rastësishme për te siguruar qe autobusët ne fjale te jene ne përputhje me dispozitat e direktivës 96/96/EC. Ne këtë aneks, me "kontroll te rastësishëm" do te kuptojmë kontroll te paplanifikuar, pra te papritur te autobusëve qe qarkullojnë ne territorin e një Pale Kontraktuese. Këto kontrolle do te kryhen nga kontrollet qe dalin ne rruge.
2. Ne mënyrë qe te kryhet kontrolli i parashikuar ne këtë aneks, autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese do te përdorin listën e plote qe është përfshirë ne aneksin IIa dhe IIb. Një kopje e kësaj liste te plote do t'i jepet drejtuesit te autobusit dhe kjo liste duhet te paraqitet nëse kërkohet me qellim thjeshtëzimin ose mënjanimin, aty ku ka mundësi, te kontrolleve te mëtejshme.
3. Nëse kontrolluesi i automjetit konstaton mungesa ne mirëmbajtjen e autobusit, atehere kjo mund te kërkojë kontroll te mëtejshëm; autobusi mund te duhet t'i nënshtrohet testit te anës se rrugës, ne një qendër te licencuar për te kryer këto lloj testesh ne përputhje me nenin 2 te direktivës 96/96/EC.
4. Pa paragjykuar penalitetet e tjera qe mund te vihen, nëse kushtet enje autobusi nuk pajtohen me dispozitat e direktivës 96/96/EC, dhe si rrjedhoje gjendja e tyre; është konsideruar rrezik për udhëtarët e tij dhe për përdorues te tjerë te rrugës, autobusi mund te ndalohet menjëherë te përdorë rrugët publike.
5. Kontrollet ne ane te rrugës do te kryhen ne mënyrë jodiskriminuese për shkak te kombësisë, rezidencës dhe regjistrimit te autobusëve dhe drejtuesve te tyre.

ANEKS II A
LISTA E PLOTE

1. Vendi i kontrollit:¿¿¿ 2. Data:¿¿¿ 3. Ora:...............
4. Shenjen e kombësisë te automjetit dhe numrin e regjistrimit:............
5. Llojin e automjetit
? Minibus (1)
6. Emrin dhe adresën e transportuesit qe është duke kryer transportin:
...............................................................................................................
7. Kombësia:.........................................................................................
8. Shoferi:..........................
9. Dërguesi i ngarkesës, adresa, vendi i ngarkimit:...............................
10. Marrësi i ngarkesës, adresa, vendi i shkarkimit:...........................
11. Sasia bruto e njësisë:...............................................................
12. Arsyet e moskalimit te testit:
- sistemi i frenimit dhe komponentët;
- lidhjet e timonit;
- dritat, ndriçimi dhe aparati i sinjalizimit;
- rrotat/nyjet/gomat;
- marmita (tubi i shkarkimit te gazrave);
- patejdukshmëria e tymit (nafte);
- nxjerrja e gazit (benzine).
13. Te ndryshme/shënime;
14. Personi kompetent/oficeri qe kreu kontrollin;
15. Rezultatet e kontrollit:
- kalon testin;
- kalon testin me defekte minimale;
- defekte serioze;
- ndalim i menjëhershëm.

Firma e inspektorit te kontrollit/autorizimi
___________________
(1) Automjete me te paktën katër rrota te përdorura për transportin e udhëtarëve, qe kane me tepër se tete vende plus atë te drejtuesit te mjetit (kategoria M2, M3).

ANEKS II B
STANDARDET TEKNIKE TE KONTROLLIT RRUGOR

Siç përcaktohet ne nenin 3 te kësaj Marrëveshjeje, autobusët duhet te jene ne kushte teknike te përkryera për te qene ne rruge, përcaktuar kjo nga autoritetet inspektuese.
Ne gjerat qe do te inspektohen, do te përfshihen ato qe konsiderohen si te rëndësishme për sigurinë dhe për kryerjen ne rregull te një operacioni transporti. Gjithashtu, do te kryen kontrolle funksionale te thjeshta (dritat, sinjalet, gomat, etj), teste specifike dhe/ose inspektime mbi frenat dhe ndotjen, te gjitha këto si me poshtë:
1. Frenat
Çdo pjese e sistemit te frenimit dhe mënyra e operimit te tyre duhet te mbahen ne kushte te
mira pune dhe te jene rregulluar ne mënyrë eficente dhe te plote.
Autobusi duhet te jete ne gjendje te kryeje këto tre funksione frenimi:
a) për autobusët dhe trailerat ose gjysmetrailerat e tyre, një shërbim frenimi ne gjendje te ngadalësojë mjetin dhe te ndaloje ne mënyrë te sigurt, shpejt dhe me efikasitet, sidoqoftë ngarkesa dhe pjerrësia e lëvizjes ne rruge ne te cilën ato ecin, ngjitëse ose zbritëse;
b) për autobusët dhe trailerat ose gjysmetrailerat e tyre, një frenim parkimi ne gjendje te mbaje autobusin te palëvizshëm, sidoqoftë ngarkesa, ne një pjerrësi te dukshme ngjitëse dhe zbritëse, sipërfaqet operative te frenimit te mbahen ne pozicion frenimi me ane te mënyrës krejtësisht mekanike;
c) për autobusët, një frenim dytësor (emergjence) ne gjendje te ngadalësojë dhe ndaloje mjetin, sidoqoftë ngarkesës, brenda një distance te arsyeshme, edhe ne rastet e avarisë se shërbimit te frenimit.
Kur ka dyshime mbi kushtet e mirëmbajtjes se autobusit, autoritetet inspektuese mund te testojnë performancen e frenave te autobusit, sipas disa ose te gjitha rregullave te direktivës 96/96 te EC aneks II (I).
2. Shkarkimi i gazrave
2.1. Shkarkimi i gazrave
2. 1. 1 Autobusët me motorë benzine
a) Kur shkarkimi i gazrave nuk kontrollohet nga një sistem i avancuar kontrolli gazrash, siç
është konvertori katalitik i kontrollit, atehere:
1. kryhet inspektim vizual i sistemit te shkarkimit me qellim qe te kontrollohet nëse ka ndonjë rrjedhje;
2. nëse është e nevojshme, kryhet inspektim vizual për te kontrolluar nëse është përshtatur
pajisja e duhur.
Pas një periudhe te arsyeshme pune te motorit (duke llogaritur rekomandimet e prodhuesit te autobusit), përmbajtja e CO (monoksidit te karbonit) ne gazra matet kur motori është ne regjim pune pa ngarkese.
Përmbajtja maksimale e lejuar e monoksidit te karbonit ne gazrat e shkarkuara përcaktohet nga prodhuesi i autobusit. Kur ky informacion nuk disponohet ose kur autoritetet kompetente te shteteve anëtarë vendosin qe te mos e përdorin këtë informacion si pike referimi, atehere CO duhet te mos kaloje si me poshtë:
- për autobusët e regjistruar ose te vene ne shërbim për here te pare ndërmjet datës nga e cila Pala Kontraktuese kërkoj qe autobusët te përmbushin rregullat e direktivës 70/220/EEC1 dhe 01 Tetorit 1986: CO-4,5% vol,
- për autobusët qe janë vene ne shërbim për here te pare pas 1 tetorit 1986: CO-3,5%vol.
b) Kur shkarkimi i gazrave kontrollohet nga një sistem i avancuar kontrolli gazrash, siç
është konvertori katalitik i kontrollit, atehere:
1. kryhet inspektim vizual i sistemit te shkarkimit, me qellim qe te kontrollohet për rrjedhje
dhe nëse te gjitha pjesët janë te plota;
2. kryhet inspektim vizual i sistemit te kontrollit te shkarkimit te gazrave për te pare nëse
është përshtatur pajisja e nevojshme;
3. përcaktohet eficenca e sistemit te kontrollit te shkarkimit te gazrave te autobusit duke matur vlerën lambda dhe përmbajtjen e CO-se sipas seksionit 4 ose sipas procedurave te propozuara nga prodhuesi i mjeteve dhe te aprovuara ne kohen e lloj-aprovimit. Për çdo test, motori kushtëzohet sipas rekomandimeve te prodhuesit te autobusit.
4. Shkarkimi i tubit te gazrave-vlerat limit:
- matja kryhet kur motori është ne regjim pune, ne prehje dhe pa ngarkese;
- maksimumi i lejuar i CO-se ne gazrat e shkarkimit është ai qe përcaktohet nga prodhuesi i
autobusit. Kur ky informacion nuk është i disponueshem, maksimumi i CO-se nuk duhet te kaloje 0,5% vol.
Matja, kur mjeti është i ndaluar dhe kur shpejtësia e motorit është te paktën 2000 min-l; përmbajtja e CO-s maksimumi 0,3 %vol;

___________________
1 Direktiva e Këshillit 70/220/EEC e 20 mars 1970 mbi përafrimin e ligjeve te shteteve anëtarë lidhur me masat qe duhen marre kundër ndotjes se ambientit nga shkarkimet e motorëve te mjeteve (OJ L 76.6.4.1970. p.l) dhe gabimet e shtypit (OJ L 81. 11.4.1970, p.15), siç është amenduar ne fund me direktivën 94/12/EC te Parlamentit Evropian dhe Këshillit (OJ L. 100. 19.4. 1994, p.42).


lambda: 1 ± 0,03 sipas specifikimeve te prodhuesit te mjetit.
2.1.2 Autobusët me motorë nafte (diezel)
Matja e gazrave ne këto mjete behet duke lënë përshpejtuesin e lire, mjeti ne gjendje te ndaluar dhe pa ngarkese. Niveli i koncentrimit nuk duhet te kaloje nivelin e përcaktuar ne direktivën 72/306/EEC1. Kur ky informacion nuk disponohet ose kur autoritetet kompetente te Palëve Kontraktuese vendosin qe te mos e përdorin atë si pike referimi, vlerat limit te koeficientit te absorbimit (thithjes) janë si me poshtë :
Koeficienti maksimal i absorbimit (thithjes) për:
- motorë te thjeshte nafte = 2.5 m-l
- motorë nafte turbe = 3.0 m-l
ose vlera ekuivalente kur përdoret ndonjë pajisje tjetër ndryshe nga ajo e lloj-aprovimit te
Komunitetit Evropian.
2.1.3 Pajisjet testuese
Shkarkimi i gazrave te autobusëve testohet duke përdorur pajisje qe përcaktojnë saktësisht
nëse vlerat limit te caktuara nga prodhuesit e mjeteve janë përmbushur plotësisht.
2.2. Kur shihet e nevojshme, kontroll për funksionimin e rregullt te sistemit te monitorimit
ne bard për diagnostikimin e shkarkimeve te gazrave (OBD).

ANEKSI 3
MODEL I DOKUMENTIT TE KONTROLLIT PER SHERBIMET E RASTIT TE PERJASHTUARA NGA AUTORIZIMI

(Letër me ngjyre jeshile: DIN A4 = 29.7 cm x 21cm)

(Faqja mbuluese-recto)

(Te shkruhet ne gjuhen(et) zyrtare ose ne një nga gjuhet zyrtare te Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit)

Shteti ne te cilin është lëshuar dokumenti Autoritetet kompetente ose Libri nr.......
- Shenja dalluese e vendit (1) agjencia e autorizuar

INTERBUS
LIBRI I LISTES SE UDHETAREVE

Për transportin ndërkombëtar rrugor te udhëtarëve me mjete te shërbimit te rastit me
autobusë, te vendosura ne vijim te:
-nenit 6 dhe 10 te Marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me
autobusë - Marrëveshja Interbus.

Emri i transportuesit:..................................................................

Adresa:¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
(Vendi i lëshimit te librit) (Firma dhe vula e autoriteteve qe kane autorizuar lëshimin e librit)
___________________________
2 Direktiva e Këshillit 72/306/EEC e 2 gushtit 1972 mbi përafrimin e ligjeve te shteteve anëtarë qe kane te bëjnë me masat qe duhen marre kundër emetimit te ndotësve nga motorët diesel për përdorim ne mjete (OJ L190.20.8.1972,p.1); Direktiva siç është amenduar ne fund nga direktiva e Komisionit 89/491/EEC (OJ L. 238 15.8.1989, p.43)

__________________
(1). Belgjika (B), Danimarka (D), Greqia (GR), Spanja (E), Franca (F), Irlanda (I), Italia (I), Luksemburgu (L), Holanda (NL), Portugalia (P), Mbretëria e Bashkuar (UK), Finlanda (FIN), Austria (A), Suedia (S), Bullgaria (BG), Republika Çeke (ÇZ), Estonia (EST), Hungaria (H), Lituania (LT), Letonia (LV), Polonia (PL), Rumania (RO), Republika Sllovake (SK), Sllovenia (SLO) do te kompletohen.

(Letër me ngjyre jeshile: DIN A4 = 29.7x21cm)

(Fleta e bardhe e librit te listës se udhëtarëve-recto)

(Te shkruhet ne gjuhen (et) zyrtare ose ne një nga gjuhet zyrtare te Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit)

SHENIM I RENDESISHEM

I. Shërbimet qe mbulon Marrëveshja Interbus janë si me poshtë:
1. Transportin ndërkombëtar rrugor te udhëtarëve te çdo kombes e me automjete te
shërbimeve te rastit:
- ndërmjet territoreve te dy Palëve Kontraktuese ose brenda për brenda territorit te se njëjtës Pale Kontraktuese dhe gjithashtu kur lind nevoja gjate transitit përgjatë territorit te një Pale tjetër Kontraktuese apo territorit te një shteti jokontraktues;
- transportin ndërkombëtar rrugor te udhëtarëve te kryer nga operatore transporti për llogari te vet ose për te trete, te vendosur këtu ne territorin e një Pale Kontraktuese ne përputhje me ligjet e kësaj Pale Kontraktuese dhe te kenë një licence për te kryer transporte te rastit ndërkombëtare me ane te autobusëve;
- transportin ndërkombëtar rrugor te udhëtarëve duke përdorur autobusë te regjistruar ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit, qe, për arsye te strukturës dhe pajisjeve te tyre, janë te përshtatshëm te transportojnë me tepër se nëntë persona, duke përfshirë dhe drejtuesin.
2. Udhëtime pa ngarkese te autobusëve qe kane lidhje me këto shërbime.
3. Për qëllime te Marrëveshjes Interbus, termi "territor i Palës Kontraktuese" mbulon, deri sa behet fjale për Komunitetin Evropian, ato territore ku aplikohet Marrëveshja nen kushtet e përcaktuara ne atë Marrëveshje.
4. Ne Marrëveshjen Interbus është përjashtuar mundësia e operimit te shërbimit te rastit te
një Pale Kontraktuese ne territorin e një tjetër Pale Kontraktuese.
5. Përdorimi i autobusëve te përcaktuar për transport udhëtaresh, për transportin e mallrave
për qëllime tregtare përjashtohet nga qëllimi i kësaj Marrëveshjeje.
6. Marrëveshja Interbus nuk ka lidhje me shërbimet private te rastit.
II. Shërbimet ndërkombëtare te rastit te përjashtuara nga autorizimi ne territorin e çdo Pale
Kontraktuese, përveçse ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilin është i vendosur operatori i transportit nen kushtet e nenit 6 te Marrëveshjes Interbus, janë si me poshtë:
1. Udhëtimet me dyer te mbyllura janë shërbimet qe kryhen nga i njëjti autobus, qe transporton te njëjtin grup njerëzish gjate gjithë udhëtimit dhe qe merr te njëjtin grup udhëtaresh nga pika e nisjes, i çon ne destinacion dhe i kthen përsëri ne piken e nisjes. Pika e nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilin është vendosur operatori i transportit.
2. Shërbimet qe kryejnë udhëtimin e vajtjes pa ngarkese dhe udhëtim me ngarkese ne kthim. Pika e nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilin është vendosur operatori i transportit.
3. Shërbimet gjate te cilave udhëtimi ne vajtje është kryer pa ngarkese dhe te gjithë udhëtarët janë marre ne te njëjtën pike, duke pasur parasysh përmbushjen e te paktën një prej tre kushteve te mëposhtme:
a) udhëtarët e grupuar ne territorin e një Pale Jokontraktuese ose te një Pale Kontraktuese, përveçse ne territorin e asaj Pale Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit ose ne territorin e asaj Pale ku ata kane hipur ne automjet, qe janë grupuar nënkontrata transporti te bëra para arritjes se tyre ne territorin e Palës tjetër Kontraktuese. Udhëtarët janë transportuar ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
b) udhëtarët qe janë sjelle me pare nga i njëjti operator transporti ne rrethanat e parashikuara ne piken 2, ne territorin e Palës Kontraktuese ku ata janë marre përsëri dhe transportuar ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
c) udhëtarët janë ftuar te udhëtojnë ne territorin e një Pale tjetër Kontraktuese, shpenzimet e se cilës janë mbuluar nga personi qe ka bere ftesën. Udhëtarë te tille duhet te formojnë një grup homogjen, qe nuk është formuar me qëllimin e vetëm te kryerjes se këtij udhëtimi specifik dhe qe është sjelle ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilën është vendosur operatori i transportit.
4. Operimet transite nëpërmjet Palëve Kontraktuese ne lidhje me shërbimet e rastit qe
përjashtohen nga autorizimet, përjashtohen gjithashtu nga autorizimet.
5. Autobusët e pangarkuar qe përdoren ekskluzivisht për zëvendësimin e një autobusi te dëmtuar ose te prishur, duke kryer një shërbim ndërkombëtar qe mbulohet nga kjo Marrëveshje, përjashtohen gjithashtu nga autorizimet.
Për shërbime te kryera nga operatoret e transportit te vendosur ne territorin e Komunitetit Evropian, pikat e nisjes dhe/apo pikat e destinacionit mund te jene ne territorin e një shteti anëtar te Komunitetit Evropian, ne mënyrë te pavarur nga Shteti Anëtar, ne te cilin autobusi është regjistruar apo ne mënyrë te pavarur nga Pala Kontraktuese, ne te cilën ndodhet operatori i transportit.
3. Kushtet qe aplikohen për autobusët
Autobusët qe kryejnë shërbime te rastit te transportit ndërkombëtar te mbuluara nga
Marrëveshja Interbus do te pajtohen me standardet teknike te paraqitura ne nenin 5 dhe aneksin 2 te kësaj Marrëveshje.
4. Informacion rreth plotësimit te listës se udhëtarëve
1. Për çdo udhëtim te kryer si një shërbim te rastit, operatori i transportit duhet te plotësojë
një liste udhëtaresh dhe një dublikate te saj para nisjes se udhëtimit.
Me qellim sigurimin e emrave te udhëtarëve, operatori i transportit mund te përdorë një liste te plotësuar qe me pare ne një flete te veçante (liste vetjake), e cila do t'i bashkëngjitet listës se udhëtarëve. Vula e operatorit te transportit ose kur është e nevojshme firma e operatorit te transportit ose ajo e drejtuesit te automjetit duhet te vihet ne listën e udhëtarëve dhe ne listën vet jake.
Për shërbime ku udhëtimi i vajtjes është kryer pa ngarkese, lista e udhëtarëve mund te
plotësohet ashtu siç u përmend me lart ne kohen kur udhëtarët merren ne automjet.
Fleta e pare e listës se udhëtarëve duhet te mbahet ne autobus ose përgjatë gjithë udhëtimit
dhe te tregohet sa here qe kërkohet nga çdo inspektor kontrolli i autorizuar.
2. Për shërbimet ku udhëtimi ne vajtje është kryer pa ngarkese, qe u jemi referuar ne piken 4C te listës se udhëtarëve, operatori i transportit duhet t'i bashkëngjisë dokumentet mbështetëse te paraqitura me poshtë, dokumentit te kontrollit te udhëtarëve:
- ne rastet e përmendura ne piken 4C1: kopja e kontratës se transportit për ato shtete qe mund ta kërkojnë ose ndonjë dokument tjetër ekuivalent qe jep te dhëna te qarta për kontratën (veçanërisht vendin, shtetin dhe datën e mbarimit, vendin dhe datën kur janë transportuar udhëtarët, vendin dhe shtetin e destinacionit);
- për shërbimet qe bien nen piken 4C2, lista e udhëtarëve qe është mbajtur ne automjet gjate gjithë udhëtimit te kryer me ngarkese ne udhëtimin e vajtjes dhe pa ngarkese ne atë te kthimit nga operatori i transportit ne mënyrë qe udhëtarët te silleshin ne territorin e Palës Kontraktuese ku u morën.
- për shërbimet qe bien nen piken 4C3, ftesa ose një fotokopje e saj.
3. Gjate shërbimeve te rastit, asnjë udhëtar nuk mund te hipe ose te zbresë gjate udhëtimit,
vetëm ne raste te veçanta te autorizuara nga autoritetet kompetente; edhe ne këtë rast kërkohet paraqitja e një autorizimi.
4. Transportuesi është i detyruar te siguroje qe lista e udhëtarëve është e sakte dhe e plotësuar ne mënyrën e duhur. Lista duhet te plotësohet me germa te mëdha shtypi dhe me boje qe nuk hiqet.
5. Libri i listës se udhëtarëve nuk është i transferueshem.

INTERBUS

(LISTA E UDHETAREVE-RECTO (vajtje) (Letër me ngjyre jeshile: DIN A4 = 29.7cm x 21cm)


Nr. i Librit:..................
Nr. i listës se udhë.:......

(Shteti ne te cilin është lëshuar dokumenti)
- Shenja dalluese e venditLista e udhëtarëve-verso (kthim)

Itinerari Stacionet ditore
Datat Nga
lokaliteti/vendi Ne
lokalitet/vend Km
me ngarkese Km
pa ngarkese Pikat e
kalimit te
kufirit


5
6 Lista e udhëtarëve
1 22 43
2 23 44
3 24 45
4 25 46
5 26 47
6 27 48
7 28 49
8 29 50
9 30 51
10 31 52
11 32 53
12 33 54
13 34 55
14 35 56
15 36 57
16 37 58
17 38 59
18 39 60
19 40 61
20 41 62
21 42 63
7 Data e mbushjes se listës se udhëtarëve Firma e transportuesit
8 Ndryshime te paparashikuara:
9 Kontrolli i vulave
(nëse ka)

(Pika 6, nëse është e nevojshme, mund te kompletohet ne letër te veçante, qe do te jete e lidhur mire me këtë dokument.)
ANEKSI 4

MODEL FORMULAR PER APLIKIM PER NJE SHERBIM NDEKOMBETAR TE
RASTIT
(Letër e bardhe - A4)

Te shkruhet ne gjuhen(et) zyrtare ose ne një nga gjuhet zyrtare te Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit)

APLIKIM PER NJE AUTORIZIM PER FILLIMIN E NIE SHERBIMI TE RASTIT

I kryer me autobusë ndërmjet Palëve Kontraktuese ne përputhje me nenin 7 te Marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me autobusë (Marrëveshja Interbus)
.....................................................................................................................................................
¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
(Autoriteti kompetent i Palës Kontraktuese prej nga ku nis shërbimi, d.m.th. pika e pare e marrjes se udhëtarëve)

1. Informacion rreth aplikantit për autorizim:

Emri ose emri i firmës:.................................................................

Adresa:.........................................................................................

Shteti:...........................................................................................

Tel:¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...................................

Fax:..............................................................................................

(Faqja e dyte e aplikimit)

2. Qëllimi, arsyet dhe përshkrimi i shërbimit te rastit:
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..........................................................................................................

3. Informacion rreth itinerarit:

a) Vendi i nisjes se shërbimit:¿¿¿.. Shteti:...........................

b) Vendi i destinacionit te shërbimit:¿..... Shteti:...........................

Itinerari kryesor i shërbimit dhe pikat e kalimit te kufirit:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vende, territori i te cilëve është përshkuar pa marre e pa lënë udhëtarë:
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

4. Data e kryerjes se shërbimit.....................................................

5. Targa e autobusit....................................................

6. Informacione te tjera shtese:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿........................................¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

7.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
(Vendi dhe data) (Firma e aplikantit)

(Faqja e trete e aplikimit)

SHENIM I RENDESISHEM

1. Operatoret e transportit do te plotësojnë formën e aplikimit dhe te bashkëngjisin një dëshmi qe te tregoje qe aplikanti ka leje te ndërmarrë transport me mjete te transportit te rastit, qe i referohet neni 1(1), kryeradha e dyte e Marrëveshjes Interbus.
2. Shërbimet e rastit përveç atyre qe iu referohet neni 6 i Marrëveshjes Interbus, do te jene
subjekt autorizimi d.m.th. shërbime përveç këtyre qe janë paraqitur me poshtë:
1. udhëtime me dyer te mbyllura, këto janë udhëtime ku i njëjti autobus transporton te njëjtin grup udhëtaresh përgjatë gjithë udhëtimit dhe i sjell ata përsëri ne piken nga ku ata u nisen. Vendi i nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
2. shërbime qe kryejnë udhëtimin ne vajtje me ngarkese dhe atë ne kthim pa ngarkese. Pika
e nisjes është ne territorin e Palës Kontraktuese ne te cilin është vendosur operatori i transportit;
3. shërbime gjate te cilave udhëtimi i vajtjes është kryer pa ngarkese dhe te gjithë udhëtarët
janë marre ne te njëjtën pike, duke përmbushur te paktën një nga kushtet e mëposhtme:
a) udhëtarët e grupuar ne territorin e një pale jokontraktuese ose te një Pale Kontraktuese përveçse ne territorin e asaj Pale Kontraktuese ku është vendosur opera tori i transportit ose ne territorin e asaj Pale ku ata kane hipur ne automjet, qe janë grupuar nen kontrata transporti te bëra para arritjes se tyre ne territorin e Palës tjetër Kontraktuese. Udhëtarët janë transportuar ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
b) udhëtarët qe janë sjelle me pare nga i njëjti operator transporti ne rrethanat e parashikuara ne piken 2, ne territorin e Palës Kontraktuese ku ata janë marre përsëri dhe transportuar ne territorin e Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit;
c) udhëtarët janë ftuar te udhëtojnë ne territorin e një Pale tjetër Kontraktuese, shpenzimet e te cilit janë mbuluar nga personi qe ka bere ftesën. Udhëtarë te tille duhet te përbejnë një grup homogjen, qe nuk është krijuar me qëllimin e vetëm për te kryer një transport te veçante dhe qe sillet ne territorin e Palës Kontraktuese, ne te cilën është vendosur operatori i transportit
4. veprimet e transitit nëpërmjet Palëve Kontraktuese ne lidhje me shërbimet te rastit qe janë
te përjashtuara nga autorizimet do te përjashtohen gjithashtu nga autorizimet.
5. autobusët pa ngarkese te përdoren ekskluzivisht për zëvendësimin e autobusit apo te dëmtuar ose te prishur ndërkohë qe automjeti ishte duke kryer një shërbim ndërkombëtar te mbuluar nga kjo Marrëveshje do te përjashtohen nga autorizimi.
Për shërbime te kryera nga operatoret e transportit te vendosura ne territorin e Komunitetit Evropian, pikat e nisjes dhe/apo pikat e destinacionit mund te jene ne territorin e një shteti anëtar te Komunitetit Evropian, ne mënyrë te pavarur nga shteti anëtar ne te cilin autobusi është regjistruar apo ne mënyrë te pavarur nga Pala Kontraktuese ne te cilën ndodhet operatori i transportit.
3. Aplikimi do t'i behet autoritetit kompetent te Palës Kontraktuese ne te cilin shërbimi nis,
domethënë ne piken e pare te marrjes se udhëtarëve.
4. Autobusët qe do te përdoren, do te regjistrohen ne territorin e Palës Kontraktuese te
vendndodhjes se operatorit te transportit.
5. Autobusët qe do te përdoren për transporte te rastit nen mbulimin e Marrëveshjes
Interbus, do te plotësojnë te gjitha standardet teknike te përcaktuara ne nenin 2 te asaj Marrëveshje.

ANEKSI 5

MODEL AUTORIZIMI PER SHERBIME TE RASTIT TE PALIBERALIZUARA

(Faqja e pare e autorizimit)
(Flete me ngjyre role - A4)

Te shkruhet ne gjuhen(et) zyrtare ose ne një nga gjuhet zyrtare te Palës Kontraktuese, ku është vendosur operatori i transportit)

PALA KONTRAKTUESE LESHUESE AUTORITETI KOMPETENT

- Shenja dalluese ndërkombëtare 1 (Vula)

AUTORIZIMI NO. ......

Për një shërbim te rastit ndërkombëtar te kryer ndërmjet dy Palëve Kontraktuese me autobusë ne përputhje me nenin 7 te Marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar te rastit te udhëtarëve me autobus.
(Marrëveshja Interbus)

për: .......................................................................................
(Mbiemri, emri ose emri i operatorit te transportit)

Adresa: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿................................

Shteti: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Tel: .................................................................................

Fax: .....................................................................

¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
(Vendi dhe data e lëshimit) (Firma dhe vula e autoritetit qe ka lëshuar autorizimin)
---------------------
(1) Belgjika (B), Danimarka (D), Greqia (GR), Spanja (E), Franca (F), Irlanda (I), Italia (I), Luksemburgu (L), Holanda (NL), Portugalia (P), Mbretëria e Bashkuar (UK), Finlanda (FIN), Austria (A), Suedia (S), Bullgaria (BG), Republika Çeke (ÇZ), Estonia (EST), Hungaria (H), Lituania (LT), Letonia (LV), Polonia (PL), Rumania (RO), Republika Sllovake (SK), Sllovenia (SLO) do te kompletohen.

(Faqja e dyte e autorizimit)

1. Qëllimi, arsyet dhe përshkrimi i shërbimit te rastit:
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

2. Informacion rreth itinerarit:

a) Pika e nisjes se shërbimit:............................... shteti: .....................

b) Pika e destinacionit te shërbimit:....................... shteti: ......................

Itinerari kryesor i shërbimit dhe pikat e kalimit te kufirit:
..............................................................................................................................
..................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

3. Data e përgatitjes se shërbimit: .................................................................

4. Targa e autobusit (ve) .................................................................................

5. Kushte te tjera shtese:
..................................................................................................................................
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿......................

6. Bashkëngjitur lista e udhëtarëve

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
(Vula e autoritetit qe ka lëshuar autorizimin)

(Faqja e trete e autorizimit)

Te shkruhet ne gjuhen(et) zyrtare ose ne një nga gjuhet zyrtare te Palës Kontraktuese ku është vendosur operatori i transportit)

SHENIM I RENDESISHEM

1. Autorizimi është i vlefshëm gjate gjithë udhëtimit. Ky autorizim mund te përdoret vetëm
nga operatori i transportit emri dhe targa e automjetit te te cilit janë shënuar mbi te.
2. Autorizimi do te mbahet ne automjet gjate gjithë udhëtimit dhe do te paraqitet sa here qe
do te kërkohet nga autoritetet e autorizuara.
3. Këtij autorizimi duhet t'i bashkëlidhet dhe lista e udhëtarëve.
Modeli i deklaratës për t'u bere nga Palët Kontraktuese te Interbusit ne lidhje me nenin 4
dhe Aneksin 1
Kushtet qe aplikohen ndaj operatoreve te transportit te udhëtarëve
Deklarate nga¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.(Emri i Palës Kontraktuese)

Lidhur me nenin 4 dhe aneksin 1
1. Tre kushtet e vendosura ne titullin i te direktivës se Këshillit 96/26/EC e datës 29 prill
1996 mbi pranimin e zënies se operatorit te transportit rrugor te udhëtarëve dhe te mallrave dhe njohja e përbashkët e diplomave, certifikatave dhe evidencave te tjera te kualifikimeve zyrtare për te lehtësuar për këta operatore, te drejtën për te qene te lire për t'u organizuar ne operacione transporti kombëtare dhe ndërkombëtare (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 124 i datës 23.5.1996, p.1), ndryshuar se fundmi nga direktiva e Këshillit 98/76/EC e datës 1 tetor 1998, (Gazeta Zyrtare e Vendeve te Komunitetit Evropian L 277 e datës 14.1.1998, p.17);

a) janë futur ne legjislacionin kombëtar me
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.(referoju ligjit);

b) do te futet ne legjislacionin kombëtar me
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿(data).

2. Persa i përket kushteve qe lidhen me "pozitën e duhur financiare", legjislacioni vendos se
operatori i transportit duhet te këtë kapital te disponueshem dhe rezerva te paktën:
- EURO¿¿...(ose te njëjtën shume ne valute kombëtare) për automjet te përdorur ose
- EURO¿¿...(ose te njëjtën shume ne valute kombëtare) për ndenjëse te autobusëve te
transportit te përdorur nga operatori i transportit.
Parashikohet qe shuma e "pozitës se duhur financiare" do t'i përshtatet kërkesave te
direktivës 96/26/EC me¿¿¿.(data, ose jo me vone se 1.1.2005).


Shfleto artikuj te tjere per: AGJENSI TRANSPORT NDERKOMBETAR MARREVESHJE
Postuar nga: admin
ikub #:
411040006