Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për kontributet e sigurimeve shoqërore
Tipi i Aktit: Rregullore
Numri i Aktit: 38
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 07.09.2005
Data e aprovimit te Aktit: 07.09.2005
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 79
Data e fletores zyrtare: 31.10.2005
Aktiviteti: Sigurim Shoqëror
Propozuar nga: Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Pershkrimi i Aktit: Përkufizime.
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:RREGULLORE
Nr. 38, datë 7.9.2005

PËR KONTRIBUTET E SIGURIMEVE SHOQËRORE

Në mbështetje të nenit 74 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në
Republikën e Shqipërisë", Këshilli Administrativ miratoi këtë rregullore:
I. PËRKUFIZIME
Termat:
"Shtetas" përfshin të gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë.
"Persona ekonomikisht aktivë" përfshin të gjithë personat e punësuar, të vetëpunësuarit, punëdhënësit dhe personat me të ardhura të rregullta nga pronat, pasuria e patundshme ose burime të tjera të krahasueshme.
"Persona të tjerë ekonomikisht aktivë" përfshin të gjithë personat e vetëpunësuar dhe
punëdhënësit.
"Persona të punësuar" përfshin të gjithë personat e punësuar me ose pa kontratë pranë një
punëdhënësi.
"Persona të vetëpunësuar" janë personat e vetëpunësuar dhe personat me të ardhura të
rregullta nga veprimtaria ekonomike.
"Punëdhënës" përfshin gjithë personat fizikë e juridikë që marrin në punë persona të tjerë
me ose pa kontratë.
"Punonjës i papaguar i familjes" përfshin anëtarët e familjes mbi 16 vjeç, që punojnë e
bashkëjetojnë me të vetëpunësuarin dhe nuk kanë ndonjë punësim tjetër.
"Punonjës të huaj dhe personat pa shtetësi" përfshijnë të gjithë shtetasit e huaj dhe personat
pa shtetësi që punojnë si punëdhënës, të vetëpunësuar dhe të punësuar, në Shqipëri.
"Kontribut" përfshin të gjitha të ardhurat që paguhen për efekt të përfitimit dhe në zbatim të
ligjit të sigurimeve shoqërore.
"Paga bruto" për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore është paga e caktuar sipas legjislacionit në fuqi ose në kontratën e punës, sipas rastit, me kohë ose vëllim pune, dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm, që lindin në marrëdhëniet e punës.
"Pagë minimale" kuptohet paga minimale bruto e detyrueshme për llogaritjen dhe pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Për efekt të llogaritjes dhe pagesës së kontributit të sigurimit shoqëror, shëndetësor, çdo punëdhënës është i detyruar ta zbatojë këtë pagë edhe në rast se paga bruto e të punësuarit të tij mund të jetë më e vogël.
"Subjekte punëdhënëse" kuptohen të gjitha subjektet juridike e fizike, pavarësisht nga kufiri i regjistrimit në tatimin mbi vlerën e shtuar, të cilat për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike punësojnë persona të tretë, sipas kushteve të përcaktuara në Kodin e Punës, Statusin e Nëpunësit Civil apo sipas marrëveshjeve të veçanta.
"Subjekte të vetëpunësuara" kuptohen subjektet juridike e fizike private, të cilat e ushtrojnë vetë aktivitetin ekonomik. Për efekt të regjistrimit në organet e sigurimeve shoqërore, në subjektet e vetëpunësuara regjistrohen edhe ortakët e bashkëpronarët që ushtrojnë veprimtari ekonomike (punojnë) me subjektin në bashkëpronësi.
"Detyrime ndaj sigurimeve shoqërore" kuptohet shuma e kontributeve dhe kamatëvonesave, të llogaritura nga administrata e sigurimeve shoqërore, por të papaguara nga subjekti brenda afateve të përcaktuara me ligj.
II. PROCEDURAT E KONTRIBUTEVE
Me ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 771, datë 13. 11. 2003, të ndryshuar, shërbimin e mbledhjes së kontributeve e kryejnë organet tatimore. Mbështetur në nenin 3 "Përgjegjësia për mbledhjen e kontributeve", të ligjit të mësipërm, kontributet mblidhen nga organet tatimore për llogari të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në këto kushte punonjësve të kontributeve u ka mbetur funksioni i evidentimit dhe i raportimit të realizimit të të ardhurave, kontrolli i listëpagesave dhe nxjerrja e të dhënave.
Me ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.402, datë 11.6.2001 "Për disa çështje në zbatim të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë"", të ndryshuar, kontributet e të vetëpunësuarve në bujqësi dhe të personave të siguruar vullnetarisht mblidhen nga organet e sigurimeve shoqërore.
A. Regjistrimi për herë të parë
Subjektet punëdhënëse, që fillojnë aktivitet për herë të parë, duhet të pajisin personat për të
cilët paguajnë kontribute me Numrin e Sigurimit Shoqëror (NSSH), të cilin e tërheqin nga organet e sigurimeve shoqërore. Për këtë punëdhënësit duhet të paraqesin kërkesë në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore "Për pajisjen e punonjësve me NSSH" me listën emërore të punonjësve, sipas formularit tip, bashkëlidhur.
Subjektet e vetëpunësuara, që fillojnë aktivitet për herë të parë, duhet të pajisen me Numrin
e Sigurimit Shoqëror (NSSH), të cilin e tërheqin nga organet e sigurimeve shoqërore.
Të vetëpunësuarit në bujqësi regjistrohen në regjistrat e sigurimeve shoqërore pas verifikimit, nga inspektori i sigurimeve shoqërore, të:
- vërtetimit të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronësinë mbi tokën;
- certifikatës së gjendjes civile.
Regjistrimi në regjistrin e kontributeve për personat e vetëpunësuar në bujqësi shoqërohet me një kopje të formularit tip "Njoftim për pagesën e kontributeve të sigurimeve për të vetëpunësuarin në bujqësi", sipas formularit tip, bashkëlidhur.
B. Ndryshimet e deklarimit të mëparshëm
Punëdhënësi, në çdo rast të punësimit të ri, duhet të paraqesë kërkesë "Për pajisjen e
punonjësve me NSSH" dhe do të sjellë listë shtesë për pajisjen e tyre me numër sigurimi. Lista paraqitet në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore të rrethit, sipas formularit tip, bashkë lidhur dhe shoqërohet me:
- Dokumentin e Inspektoratit të Punës;
- Certifikatën familjare, për rastet e punësimit të anëtarëve të papaguar të familjes të
përfaqësuesit të personit juridik ose ortakëve.
III. DETYRIME TË ADMINISTRATËS SË SIGURIMEVE SHOQËRORE
1. Publikimi i legjislacionit. Administrata qendrore, rajonale dhe lokale e sigurimeve
shoqërore është e detyruar të publikojë e të qartësojë të gjithë personat juridikë e fizikë që ushtrojnë aktivitet ekonomik mbi detyrimin ligjor, për të paguar kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe për çdo ndryshim të legjislacionit. Publikimet dhe qartësimi i legjislacionit realizohen nëpërmjet organeve të medies, fletëpalosjeve, njoftimeve të përgjithshme dhe njoftimeve të veçanta.
2. Pajisja me numrin e regjistrimit në organet e sigurimeve shoqërore.
Në momentin e regjistrimit për herë të parë, administrata e sigurimeve shoqërore në
drejtoritë rajonale dhe në agjencitë e sigurimeve shoqërore (për ato agjenci që kanë autorizim nga ISSH-ja) i pajis subjektet me numrin e regjistrimit në organet e sigurimeve shoqërore dhe një kopje të aktmarrëveshjes.
IV. DETYRIMI PËR TË PAGUAR KONTRIBUTET
1. Për institucionet buxhetore, deri më datë 1 qershor 2005, ishin procedurat mbështetur në
ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.402, datë 11.6.2001 "Për disa çështje në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe të ligjit nr. 7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë"", të ndryshuar. Nga data 1 qershor 2005 edhe për këto subjekte veprohet sipas udhëzimit të përvitshëm të Ministrit të Financave "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore" .
2. Për subjektet tatimpaguese dhe ato me qendër në Tiranë, të regjistruara në degën e tatimpaguesve të mëdhenj; tatimpagues të regjistruar në mbështetje të ligjit nr.7928, datë 27.4.1995, "Për tatimin mbi vlerën e shtuar" dhe për një pjesë të tatimpaguesve të regjistruar në mbështetje të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin", në marrëdhëniet punëdhënës punëmarrës, do të veprohet sipas udhëzimit të përvitshëm të Ministrit të Financave "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore".
3. Për të vetëpunësuarit në bujqësi do të ndiqen dhe zbatohen të gjitha procedurat mbështetur në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.402, datë 11.6.2001 "Për disa çështje në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe të ligjit nr.7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë"", i ndryshuar.
A. Personat që detyrohen të paguajnë kontribute
Mbështetur në aktet e mësipërme ligjore dhe nënligjore detyrohen të paguajnë kontribute për
sigurimin e detyrueshëm shoqëror dhe shëndetësor:
1. Të gjithë personat juridikë e fizikë dhe të punësuarit në këto subjekte.
2. Personat e vetëpunësuar në bujqësi, të cilët e zhvillojnë vetë aktivitetin bujqësor ose
blegtoral.
B. Nuk janë të detyruar të paguajnë kontributet e sigurimit të detyrueshëm:
Personat e vetëpunësuar në bujqësi për kohën që trajtohen me ndihmë të plotë ose të pjesshme ekonomike.
C. Llojet e kontributeve
1. Për personat e punësuar. Personat e punësuar dhe punëdhënësit e tyre janë të detyruar të
paguajnë kontribute për sëmundje, barrë lindje, pensione dhe sigurime shëndetësore, në një shumë e cila varet nga paga e tyre bruto. Veç këtyre punëdhënësi është i detyruar të paguajë kontribute të sigurimeve shoqërore, për punëmarrësit e tij edhe për aksidente në punë e sëmundje profesionale dhe për papunësi.
2. Personat e tjerë ekonomikisht aktivë paguajnë kontribute për barrë lindje, për pensione
dhe për sigurimet shëndetësore.
3. Personat e vetëpunësuar në bujqësi paguajnë kontribute për barrë lindje, për pensione dhe për sigurimet shëndetësore. Përqindjet e kontributit përcaktohen sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe të ligjit nr. 7870, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.
V. PROCEDURAT E LLOGARITJES DHE TË PAGESËS SË KONTRIBUTEVE Kontributet mblidhen nga organet tatimore për llogari të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Detyrimi për llogaritjen dhe pagimin e kontributeve
1. Kontributet për personat e punësuar me kontratë pune, vendim emërimi, marrëveshje etj., llogariten dhe paguhen nga punëdhënësi. Punëdhënësi është i detyruar të mbajë nga paga e të punësuarit shumën e kontributit të sigurimeve shoqërore, që ligjërisht përballohet nga punëmarrësi sipas përqindjeve të përcaktuara në ligjin e sigurimeve shoqërore, mbi pagën bruto dhe bashkë me pjesën e tij sipas përqindjeve të caktuara në ligj, mbi pagën bruto sipas listëpagesave, ta paguajë në llogaritë e organeve tatimore për fondin e sigurimeve shoqërore.
2. Të vetëpunësuarit, ortakët e vetëpunësuar, bashkëpronarët e vetëpunësuar, për veten e tyre, janë të detyruar të llogaritin dhe paguajnë kontributet në llogaritë e organeve tatimore për fondin e sigurimeve shoqërore.
3. Kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore për personat e papaguar të familjes llogariten dhe paguhen në llogaritë e organeve tatimore për fondin e sigurimeve shoqërore nga punëdhënësit, të vetëpunësuarit, ortakët apo bashkëpronarët, si përqindje (të përcaktuar me ligj) mbi pagën minimale (të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave).
4. Personat e vetëpunësuar në bujqësi i paguajnë vetë kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, në masën e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, në llogaritë e sigurimeve shoqërore.
VI. AFATET E PAGESAVE TË KONTRIBUTEVE
Mbështetur në ligjin nr.9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme
të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, pagesat e kontributeve, me deklarata, bëhen në afatet e mëposhtme:
- Nga personat juridikë, përjashtuar personat juridikë të regjistruar si tatimpagues të taksës vendore mbi biznesin e vogël, brenda datës 20 të muajit pasardhës. Kur pronarët e personave juridikë ushtrojnë funksione drejtuese në shoqëri, si administratorë ose çdo funksion tjetër, trajtohen si çdo punëmarrës tjetër;
- Nga personat fizikë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së, brenda datës 20 të muajit pasardhës. Deklarata në këtë rast do të përfshijë personat e vetëpunësuar, punonjësit e papaguar të familjes, si dhe të punësuarit;
- Nga personat juridikë të regjistruar si tatimpagues të taksës vendore mbi biznesin e vogël, brenda datës 10 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik. Kur pronarët e personave juridikë ushtrojnë funksione drejtuese në shoqëri, si administratorë ose çdo funksion tjetër, trajtohen si çdo punëmarrës tjetër;
- Nga personat fizikë të regjistruar si tatimpagues të taksës vendore mbi biznesin e vogël, brenda datës 10 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik paraardhës. Deklarata në këtë rast do te përfshijë personat e vetëpunësuar, punonjësit e papaguar të familjes. si dhe të punësuarit.
VII. TË ARDHURAT MBI TË CILAT LLOGARITEN DHE PAGUHEN KONTRIBUTET Paga bruto
Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 771, datë 13.11.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", paga bruto, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, është paga e caktuar sipas legjislacionit në fuqi ose në kontratën e punës, sipas rastit, me kohë ose vëllim pune, dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm, që lindin në marrëdhëniet e punës.
Në pagën bruto, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, nuk përfshihen:
a) përfitimet që punëmarrës i merr, në mënyrë të përhershme, nga fondet e sigurimeve
shoqërore;
b) kompensimet nga rritja e çmimeve;
c) dhuratat në të holla, që nuk kanë karakter të përhershëm dhe të përgjithshëm;
ç) të ardhurat nga detyrimi ushqimor, të caktuara me vendim gjykate;
d) vlera e antidodeve, që punëdhënësi jep në natyrë për personat e punësuar sipas
legjislacionit në fuqi;
dh) shpërblimet me karakter jo të përhershëm, të lejuara në mbështetje të legjislacionit në fuqi, shpërblimet nga fondi i veçantë, për rastet e fatkeqësive, për sëmundjet e gjata, për dëme në raste fatkeqësish të mëdha natyrore e për veprimtari të shquara;
e) vlera e shpenzimeve për të punësuarit, që kryejnë veprimtari jashtë qendrës së banimit;
ë) honorarët apo shpërblimet e tjera të kësaj natyre, që nuk kanë lidhje me marrëdhëniet e punës.
Paga bruto, për efekt të llogaritjes e pagimit të kontributeve, nuk mund të jetë më e vogël se paga minimale e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Kontributet llogariten deri në një pagë maksimale, e cila është sa 5-fishi i pagës minimale.
Kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, llogariten e paguhen edhe për të ardhurat nga paga dhe shtesat mbi pagat nga një punë e dytë.
Mbështetur në udhëzimin e Ministrit të Financave nr.4, datë 18.1.2005 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore", në qoftë se një nga punëmarrësit punon në dy punë, atëherë për këtë punëmarrës, secili prej punëdhënësve të tij (personi juridik ose personi fizik) llogarit dhe paguan kontributet për sigurimet shoqërore e shëndetësore njësoj sikur personi të mos ishte i punësuar në punëdhënës tjetër. Pra, secili prej punëdhënësve, në mënyrë të pavarur, llogarit dhe paguan kontributet mbi bazën e pagës reale të punëmarrësit, brenda kufirit maksimal të miratuar.
Edhe në rastet e të vetëpunësuarve, kur i vetëpunësuari është njëkohësisht edhe punëmarrës në një punëdhënës, atëherë ai duhet të regjistrohet në degën e tatimeve dhe të paguajë kontributet dhe detyrimet e tjera si i vetëpunësuar, sipas të gjitha rregullave, njësoj sikur të mos ishte edhe punëmarrës. Ndërkohë ai duhet gjithashtu të paguajë kontributet edhe si punëmarrës të një punëdhënësi tjetër. Punëdhënësi, ku i vetëpunësuari është punëmarrës, bën të gjitha veprimet njësoj si për gjithë punëmarrësit, sikur personi të mos ishte edhe i vetëpunësuar. Kontributi total i paguar nga i njëjti person (si i vetëpunësuar edhe si punëmarrës) nuk mund të jetë më i madh se kontributi i llogaritur mbi pagën maksimale të miratuar.
Rimbursimi
Sipas udhëzimit të mësipërm, kur rezulton që kontributi total i paguar për të njëjtin person
nga të dy punëdhësit është më i madh se kontributi i llogaritur mbi pagën maksimale të miratuar, punëmarrësit i rimbursohet diferenca në mënyrë proporcionale nga të dy punëdhënësit, brenda 30 ditëve nga zbulimi i mbi pagesës apo njoftimi për këtë të fundit.
Edhe në rastet e të vetëpunësuarve, kur i vetëpunësuari është njëkohësisht edhe punëmarrës në një punëdhënës, kur rezulton që kontributi total është më i madh se kontributi i llogaritur mbi pagën maksimale të miratuar, të vetëpunësuarit dhe punëmarrësit i rimbursohet diferenca në mënyrë proporcionale, brenda 30 ditëve nga zbulimi i mbi pagesës apo njoftimi për këtë të fundit.
Në këto raste, janë organet tatimore që do të bëjnë njoftimet përkatëse.
Përveç kësaj, agjencitë e sigurimeve shoqërore do të bëjnë verifikimet përkatëse dhe
kundrejt kërkesës së punëdhënësit apo personit përfitues, sipas formatit tip, bëhet rimbursimi.
Për personat e vetëpunësuar në bujqësi
Masa e kontributit për sigurimin shoqëror të të vetëpunësuarve në bujqësi përcaktohet me
vendim të Këshillit të Ministrave.
Për masën në vlerë të kontributit për të vetëpunësuarit në bujqësi do të bëhet referimi te vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave. Dallimet në masën e kontributit sipas zonave përcaktuar në këtë vendim.
Llogaritja e pagës, për efekt të pagimit të kontributeve, kur rezultojnë ndërprerje në punë
Mbështetur në pikën 3 të nenit 9 të ligjit nr.9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, në rast se veprimtaria ekonomike e subjektit, me anë të një deklarate, ndërpritet për një periudhë, vlera e kontributit për t'u paguar zvogëlohet përpjesëtimisht, në përputhje me formulën e përcaktuar me udhëzimin e Ministrit të Financave, si më poshtë:
Në rastet kur kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për personat e vetëpunësuar fizikë dhe punonjësit e papaguar të familjes llogariten si përqindje e pagës mujore minimale dhe veprimtaria ekonomike fillon, përfundon apo ndërpritet për një periudhë prej së paku një muaj të plotë kalendarik gjatë një periudhe deklarimi, dhe fillimi, mbyllja apo ndërprerja e veprimtarisë ekonomike i është njoftuar degës së tatimeve me shkrim, shuma e kontributeve për t'u paguar do të llogaritet sipas formulës:
A. (numri i muajve të plotë apo të pjesshëm brenda periudhës së deklarimit gjatë së cilës
është kryer veprimtaria ekonomike)
B. (numri i muajve të plotë gjatë periudhës së deklarimit)
Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 402, datë 11.6.2001 "Për disa çështje
në zbatim të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë" dhe të ligjit nr. 7870, datë 13 .10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, llogaritja e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore për efekt të kontrollit të zbatimit të kufijve minimalë e maksimalë të pagave, bëhet proporcionalisht me kohën e punuar.
Kështu:
- Llogaritja e pagës mujore për efekt të pagimit të kontributeve, kur rezultojnë ndërprerje
apo mungesa në punë, në rast se mungesat janë të vërtetuara me raport mjekësor apo çdo dokumentacion tjetër të parashikuar nga Kodi i Punës apo ligji për Statusin e Nëpunësit Civil, bëhet mbi pagën ditore faktike shumëzuar me ditët e punuara në fakt. Subjektet punëdhënëse janë të detyruara të bëjnë shënimet përkatëse në regjistrin e pagave të punonjësve për kohën dhe arsyet e ndërprerjes së punës.
- Llogaritja e pagës mujore për efekt të pagimit të kontributeve, kur rezultojnë ndërprerje të përkohshme (orare) në punë të parashikuara nga Kodi i Punës dhe të dokumentuara për çdo rast nga punëdhënësi, bëhet mbi pagën orare faktike shumëzuar me orët e punuara në fakt, shumëzuar me ditët e punuara në fakt. Subjektet punëdhënëse janë të detyruara të bëjnë shënimet përkatëse në regjistrin e pagave të punonjësve për kohën dhe arsyet e ndërprerjes së punës.
- Llogaritja e pagës mujore për efekt të pagimit të kontributeve, në kufijtë e pagës minimale e maksimale, kur rezultojnë ndërprerje apo mungesa në punë, por mungesat nuk janë të vërtetuara me raport mjekësor apo çdo dokumentacion tjetër të parashikuar nga Kodi i Punës apo ligji për Statusin e Nëpunësit Civil, bëhet mbi pagën ditore bazë të parashikuar në kontratë, e cila nuk mund të jetë më e vogël se paga minimale e përcaktuar, shumëzuar ditët e punës për muajin, të parashikuara në kontratën e punës.
Nuk quhen të ardhura nga veprimtaria ekonomike dhe nuk u nënshtrohen llogaritjes së kontributeve përfitimet që punëmarrësi merr, në mënyrë të përhershme, nga fondet e sigurimeve shoqërore; kompensimet nga rritja e çmimeve, dhuratat në të holla, që nuk kanë karakter të përhershëm dhe të përgjithshëm, të ardhurat nga detyrimi ushqimor, të caktuar me vendim gjykate; vlera e antidodeve, që punëdhënësi jep në natyrë për personat e punësuar sipas legjislacionit në fuqi;
shpërblimet me karakter jo të përhershëm, të lejuara në mbështetje të legjislacionit në fuqi, shpërblimet nga fondi i veçantë për rastet e fatkeqësive, për sëmundjet e gjata, për dëme në raste fatkeqësi sh të mëdha natyrore e për veprimtari të shquara; vlera e shpenzimeve për të punësuarit që kryejnë veprimtari jashtë qendrës së banimit; honorarët apo shpërblimet e tjera të kësaj natyre, që nuk kanë lidhje me marrëdhëniet e punës.
VIII. DEBITORËT
1. Detyrimi ndaj sigurimeve shoqërore përfaqëson shumën e llogaritur për kontributet e
papaguara brenda afateve ligjore. Kështu detyrimi ndaj sigurimeve shoqërore përfaqëson shumën e kontributeve të papaguara brenda afateve ligjore dhe shumën e kamatëvonesave të arrira, të llogaritura mbi kontributet e pa derdhura.
Detyrimi ndaj sigurimeve shoqërore llogaritet në bazë të deklarimit të subjektit të bërë në organet tatimore ose në bazë të listëpagesave të dorëzuara.
2. Detyrimet e prapambetura para kalimit të subjektit në organet tatimore
Gjatë vitit 2003, 2004 dhe deri më 31.5.2005 janë realizuar katër faza të transferimit të
subjekteve në organet tatimore për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore.
a) Faza e parë e transferimit për tatimpaguesit me qendër në Tiranë, të regjistruar në degën e tatimpaguesve të mëdhenj, është realizuar më 1 nëntor 2003. Për këto subjekte janë fiksuar detyrimet kontributive të prapambetura dhe të papaguara deri në fund të muajit tetor të vitit 2003. Shuma e detyrimeve kontributive të prapambetura nuk ndryshon më, përveç rasteve kur ato likuidohen pjesërisht ose plotësisht. Ndërsa kamatëvonesat vazhdojnë të llogariten mbi shumën e fiksuar të detyrimit kontributiv, pra janë në rritje.
b) Faza e dytë e transferimit për tatimpaguesit e regjistruar në mbështetje të ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar", është realizuar më 1 maj 2004. Për këto subjekte, janë fiksuar detyrimet kontributive të prapambetura dhe të papaguara deri në fund të muajit prill të vitit 2004. Shuma e detyrimeve kontributive të prapambetura nuk ndryshon më, përveç rasteve kur ato likuidohen pjesërisht ose plotësisht. Ndërsa kamatëvonesat vazhdojnë të llogariten mbi shumën e fiksuar të detyrimit kontributiv, pra janë në rritje.
c) Faza e tretë e transferimit për tatimpaguesit e regjistruar në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin", është realizuar më 1 janar 2005. Për këto subjekte janë fiksuar detyrimet kontributive të prapambetura dhe të papaguara deri në fund të vitit 2004. Shuma e detyrimeve kontributive të prapambetura nuk ndryshon më, përveç rasteve kur ato likuidohen pjesërisht ose plotësisht. Ndërsa kamatëvonesat vazhdojnë të llogariten mbi shumën e fiksuar të detyrimit kontributiv, pra janë në rritje.
d) Faza e katërt e transferimit për institucionet buxhetore është realizuar më 1 qershor 2005. Edhe për këto subjekte janë fiksuar detyrimet kontributive të prapambetura dhe të papaguara deri në fund të muajit maj të vitit 2005. Shuma e detyrimeve të kontributive të prapambetura të rezultuara nuk ndryshon më, përveç rasteve kur ato likuidohen pjesërisht ose plotësisht. Ndërsa kamatëvonesat vazhdojnë të llogariten mbi shumën e fiksuar të detyrimit kontributiv, pra janë në rritje.
3. Detyrimet e prapambetura të krijuara pas kalimit të subjektit në organet tatimore Mbledhja e detyrimeve të prapambetura të subjekteve debitore, pas kalimit të tyre në organet
tatimore, do të bëhet nga degët e tatimeve si për detyrimet e rezultuara para transferimit të shërbimit të mbledhjes së kontributeve nga organet tatimore, ashtu dhe për detyrimet e krijuara pas transferimit të tyre.
Evidentimi i detyrimeve të prapambetura të krijuara do të bëhet sipas evidencës së subjekteve debitore, formati tip.
Për subjektet debitore, shkëmbimi i të dhënave ndërmjet Agjencisë së Sigurimeve Shoqërore dhe degëve të tatimeve do të bëhet sipas procedurave të përcaktuara në aktmarrëveshjen e përbashkët të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtorisë të Përgjithshme të Tatimeve "Për shkëmbimin e të dhënave pas transferimit të funksionit të mbledhjes së detyrimeve të prapambetura të kontributeve nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, si dhe procedura për identifikimin e ritransferimin e gjobave" .
Në bazë të nenit 19 të ligjit nr. 9136, datë 11.9.2003 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", masa e interesit për pagesë të vonuar të kontributeve për sigurimet shoqërore e shëndetësore është 2 për qind për muajin e parë të vonesës ose pjesë të tij dhe 1 për qind për çdo muaj apo pjesë të tij që vijon.
IX. BASHKËPUNIMI ME ORGANET TATIMORE
Në agjencitë në nënqark, ku ka degë tatimore, një punonjës kontribute sh do të jetë për
koordinimin dhe bashkëpunimin e punës me organet tatimore.
Bashkëpunimi konsiston:
- në ndjekjen dhe realizimin e të ardhurave të programuara nga subjektet që kanë kaluar në organet tatimore;
- në rakordimin e pagesave të kryera nga subjektet në organet e sigurimeve shoqërore ndërkohë që këto pagesa duhet të kryheshin në organet tatimore;
- në evidentimin e subjekteve debitore;
- në ndjekjen e ardhjes së listëpagesave nga organet tatimore;
- në ndjekjen e listave të subjekteve që kanë paguar kontribute të sigurimeve shoqërore me
numrin dhe pagën mesatare. .. ..
X. PROCEDURAT PER TRAJTIMIN E DOKUMENTEVE TE ARDHURA
1. Listëpagesat, inventarizimi, kontrolli dhe arkivime
a) Mbështetur në shkronjën "g" pika 8 e udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 41, datë 18.1.2005 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore", degët e tatimeve do të dërgojnë zyrtarisht listëpagesat origjinale të sigurimeve shoqërore dhe të tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, sipas formatit të miratuar (E-SIG 025/a), brenda afatit të përcaktuar në këtë udhëzim.
Dorëzimi i listëpagesave nga degët e tatimeve do të bëhet, çdo muaj, me shkresë zyrtare, ku të jenë të listuara të gjitha subjektet që kanë dorëzuar listëpagesat e punonjësve, të jetë përcaktuar numri i fletëve të listëpagesës dhe numri i të siguruarve. Listëpagesat do të jenë të firmosura dhe të vulosura për çdo fletë.
b) Me ardhjen e listëpagesave, do të bëhet inventarizimi fizik i tyre nga punonjësi i kontributeve. Pas inventarizimit fizik të tyre, në çdo rast, bëhet konfirmimi zyrtar i marrjes në dorëzim të listëpagesave dhe nënshkruhet akti i marrjes në dorëzim.
c) Pas përfundimit të inventarit fizik, bëhet kontrolli i tyre për ruajtjen e nivelit minimal dhe maksimal të pagave mbi të cilin janë paguar kontributet, për llogaritjen e kontributit të sigurimit shoqëror, kontributit kundrejt ditëve të punuara, etj.
d) Nëse ka mangësi në listëpagesat e inventarizuara dhe të kontrolluara, së bashku me konfirmimin e marrjes së tyre në dorëzim, bëhen edhe reklamimet përkatëse, duke evidentuar mangësitë e listëpagesave për çdo subjekt.
2. Regjistrimi i subjekteve juridike dhe fizike me punëmarrës
a) Pas inventarizimit dhe kontrollit të listëpagesave, fillon procesi i regjistrimit në
"Regjistrin vjetor të subjekteve juridike dhe fizike me punëmarrës", sipas formatit tip, bashkëlidhur. Për plotësimin e tij do të shërbejnë listëpagesat deri në pjesën e kontributit të llogaritur, ndërsa për kontributin e paguar do të bëhet rakordimi i shumës së dërguar, me format elektronik nga degët e tatimeve, me të dhënat e pagesës së tyre në financë. Këto të fundit do të hidhen në regjistër.
b) Në rastet kur kontributet nuk janë xhiruar në llogarinë e sigurimeve shoqërore ose nga llogaritjet e bëra ka diferenca të papaguara, njoftohet zyrtarisht dega e tatimeve për xhirimin e kontributeve ose diferencave të rezultuara.
3. Arkivimi i dokumentacionit të kontributeve dhe afatet
a) Listëpagesave të subjekteve juridike dhe fizike me punëmarrës do t'u shënohet numri i
punonjësve në fund të çdo faqeje, do të nënshkruhen nga inspektori i kontributeve dhe do të vulosen me vulën e agjencisë në çdo faqe. Këto listëpagesa duhet të arkivohen brenda 45 ditëve nga ardhja e tyre. Dorëzimi i listëpagesave do të bëhet me procesverbal, sipas formularit tip, bashkëlidhur.
Punonjësit e arkivit, pas marrjes së tyre në dorëzim, fillojnë vendosjen e tyre në dosjen e çdo subjekti.
b) Regjistri vjetor i subjekteve juridike dhe fizike me punëmarrës dhe regjistri i subjekteve juridike dhe fizike pa punëmarrës dorëzohet çdo vit në arkivë, pasi përfundon regjistrimi dhe evidentimi i të dhënave të kontributive për çdo subjekt. Ato sekretohen dhe pas kësaj dorëzohen në arkiv me procesverbal dorëzimi, ku nënshkruan punonjësi i kontributeve si dorëzues dhe arkivisti si marrës në dorëzim.
c) Së bashku me regjistrat vjetorë dorëzohen edhe të dhënat e përpunuara për kontributet, të cilat i kanë dërguar degët e tatimeve në format elektronik. Këto të dhëna i bashkëlidhen regjistrave përkatës.
4. Subjektet debitorë dhe kreditore për rimbursim
a) Subjektet debitorë që kanë rezultuar deri në momentin e transferimit të tyre në organet
tatimore, sipas fazave të përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave, do të vazhdojnë të mbahen si të tilla deri në momentin e likuidimit të plotë të detyrimeve të prapambetura. Për këto detyrime do të vazhdojë të llogaritet kamatëvonesë dhe do të ketë procedurë të veçantë ndjekjeje, sipas aktmarrëveshjes së përbashkët të ISSH-së, ISKSH-së dhe DPT-së "Për shkëmbimin e të dhënave pas transferimit të funksionit të mbledhjes së detyrimeve të prapambetura të kontributeve nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, si dhe procedura për identifikimin e ritransferimin e gjobave".
b) Për subjektet debitorë që kanë rezultuar pas kalimit të tyre në organet tatimore, do të ketë evidentim të tyre në evidencën e debitorëve.
c) Në zbatim të pikës 7 të udhëzimit të Ministrit të Financave nr.4, datë 18.1.2005 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore", për subjektet që duhet të rimbursohen, do të ketë njoftim nga dega e tatimeve. Pas këtij njoftimi dhe në prani të përfaqësuesit të subjektit që kërkon rimbursim, do të mbahet një procesverbal në tri kopje. Fleta e parë e procesverbalit i jepet financës për të bërë xhirimin e shumës që rezulton për rimbursim, një
kopje i jepet përfaqësuesit të subjektit dhe një e mban punonjësi i kontributeve, sipas procesverbalit tip, bashkëlidhur.
5. Të dhënat dhe raportimet statistikore
a) Mbështetur në pikën 3.1 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 771, datë 13.11.2003
"Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të dhënat bazë do të na dërgohen nga organet tatimore, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim. Mbështetur në këto të dhëna, ju do të bëni raportimet statistikore brenda afateve të përcaktuara.
b) Pas këtij raportimi, në një afat kohor prej 15 ditësh, nga drejtoritë rajonale do të përpunohen të dhënat e grumbulluara dhe do të raportohen ato të ndara sipas subjekteve. Pra për subjektet buxhetore, jobuxhetore, firma, të vetëpunësuar privatë, të vetëpunësuar në bujqësi dhe sigurim vullnetar.
6. Dhënia e vërtetimeve
a) Mbështetur në shkronjën "g" pika 8 e udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 4, datë
18.1.2005 "Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore", për kohën që listëpagesa e sigurimeve shoqërore (E-SIG 025/a), për personin juridik e fizik përkatës, është likuiduar plotësisht, por nga dega e tatimeve nuk është dërguar akoma në organet e sigurimeve shoqërore, vërtetimet për kontributet e paguara, që kërkojnë tatimpaguesit dhe individët kontribues, lëshohen zyrtarisht nga organi tatimor përkatës.
b) Për periudhën kur dega e tatimeve i ka dërguar listëpagesat, atëherë vërtetimet do të lëshohen nga ana juaj, sipas modeleve të vërtetimeve, bashkë lidhur udhëzimit.
7. Pajisja e personave me numrin e sigurimit shoqëror; regjistrimi
a) Mbështetur në pikën 1 të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 4, datë 18.1.2005 "Për
mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore", punëdhënësit dhe personat e vetëpunësuar duhet të pajisin personat për të cilët paguajnë kontribute me numrin e sigurimit shoqëror (NSSH), të cilin e tërheqin nga organet e sigurimeve shoqërore. Për këtë punëdhënësit duhet të paraqesin listën emërore të punëmarrësve sipas formularit tip, bashkëlidhur."
Në çdo rast të punësimit të ri, punëdhënësi do të sjellë listë shtesë për pajisjen e tyre me numër sigurimi.
Subjekteve që hapin aktivitet për herë të parë dhe që do të paraqiten për marrjen e numrit të
sigurimit shoqëror do t'u kërkohet:
- kopje e vendimit të gjykatës;
- certifikatë personale e punëdhënësit;
- lista emërore e punonjësve, sipas formatit tip.
Pas kësaj subjektit të ri do t'i vendoset numri në regjistrin e subjekteve dhe me këtë numër do t'i hapet dosja përkatëse në arkivë.
b) Me transferimin e funksionit të mbledhjes së kontributeve në organet tatimore, nuk bëhen
më regjistrime apo riregjistrime subjektesh, përveç regjistrimeve të subjekteve të reja.
XI. DOKUMENTACIONI
A. Dokumentacioni i kontributeve
1. Regjistri i subjekteve juridike dhe fizike me punëmarrës për vitin;
2. Regjistri i subjekteve fizike pa punëmarrës për vitin;
3. Procesverbale:
a) Procesverbal "Mbi dorëzimin e listëpagesave të subjekteve në arkivë";
b) Procesverbal "Për rimbursimin e kontributeve të paguara tepër";
4. Kërkesë "Për pajisjen e punonjësve me NSSH";
5. Vërtetime:
a) Vërtetim për personat juridikë/fizikë "Për kontributet e sigurimeve shoqërore";
b) Vërtetim për personat fizikë "Për kontributet e sigurimeve shoqërore";
6. Evidenca e debitorëve;
7. Dokumentacioni i të vetëpunësuarve në bujqësi:
a) Regjistri themeltar i të vetëpunësuarve në bujqësi;
b) Vërtetim për të vetëpunësuarit në bujqësi (për efekt përfitimi nga ligji i sigurimeve
shoqërore);
c) Vërtetim për të vetëpunësuarat në bujqësi për barrëlindje;
d) Vërtetim për të vetëpunësuarit në bujqësi për pagesat e kontributeve;
8. Dokumentacioni për skemën e sigurimit vullnetar është miratuar me rregulloren e
sigurimit vullnetar.
B. Afatet e plotësimit të dokumentacionit dhe lëvizja e tyre
Dokumentet e kontributeve dhe rregullat bazë për plotësimin e tyre janë të detyrueshme për
t'u zbatuar në mënyrë unike nga të gjitha organet dhe punonjësit përkatës të sigurimeve shoqërore. Këto dokumente tip janë pjesë dhe aneks i kësaj rregulloreje.
Të gjitha dokumentet e kontributeve plotësohen me përgjegjësi nga punonjësit përkatës, ato
ruhen dhe administrohen sipas afateve e rregullave të administrimit dhe arkivimit.
Përgjegjës për administrimin dhe ruajtjen e dokumentacionit janë punonjësit që i kanë në
përdorim sipas përkatësisë.
Detyra për inventarizimin dhe administrimin e dokumentacionit të përfundojë brenda muajit
prill të çdo viti për dokumentet e vitit të mëparshëm.
Për ndryshime në dokumentet tip, që janë pjesë dhe aneks i kësaj rregulloreje, autorizohet
Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së.
XII. Rregullorja e kontributeve nr. 36, datë 24.10.2002, shfuqizohet.
XIII. Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI
Engjëll Bejtja
REGJISTRI I SUBJEKTEVE JURIDIKE DHE FIZIKE ME PUNEMARRES PER VITIN _______________

nR
Nr. Nr. i sub ne dosjen e arshivës Nr.NIPTI Emërtimi i subjektit Emri, mbiemri punëdhënësit MUAJI
Janar
Nr. i punës Fondi i pagës Kontribut i llogaritur Kontribut i derdhur diferenca Nr. i punës Fondi i pagës Kontribut i llogaritur Kontribut i derdhur diferenca Nr. i punës Fondi i pagës Kontribut i llogaritur Kontribut i derdhur diferenca

REGJISTRI I SUBJEKTEVE FIZIKE PA PUNEMARRES PER VITIN _______________

nR
Nr. Nr. i sub ne dosjen e arshivës Nr. NIPTI Emërtimi i subjektit Emri, mbiemri punëdhënësit TRE MUAJOR
TRE MUJORI I
Nr. i punonjësve Fondi i pagës Kontribut i llogaritur Kontribut i derdhur diferenca Nr. i punonjësve Fondi i pagës Kontribut i llogaritur Kontribut i derdhur diferenca

INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE
DRSSH________________________
Agjencia______________________
PROÇES - VERBAL

(Mbi dorëzimin e listepagesave te subjekteve ne arshive)

Nr. Emërtimi i subjektit Nipti Nr. regjistrit Listpagesat
Nr. fletëve Nr. punonjësve Muaji

Data e dorëzimit te listepagesave_________________

Dorëzuesi Marrësi
Inspektori i Kontributeve Punonjësi i Arshivës
(___________________) (___________________)

PROÇES-VERBAL
(Për rimbursimin e kontributeve te paguara tepër)

I mbajtur sot ne date_________2005, midis inspektorit te kontributeve te agjencisë_______________________
_____________________ dhe përfaqësuesit te subjektit________________________Z _____________________________
për rimbursimin e kontributit te paguar tepër, te njoftuar nga dega e tatimeve_________________________________ me
shkresën nr.______date___________për punëmarrësin z ____________________ i cili ka punuar ne subjektet _____________________

Nga verifikimi i listepagesave te dorëzuara nga subjektet rezulton se janë paguar tepër kontribute shoqërore sipas pasqyrës se mëposhtme

Nr. Emërtimi subjektit Nipti Periudha Kontributi shoqëror Shuma e kontr.
maksimal Diferenca
e rimbursimit
I llogaritur I derdhur


Shuma

Shuma e rimbursimit te kontributit te paguar tepër e cilat kalojnë ne llogarinë e subjektit ___________________ leke (_____________________)
te cilat kalojnë ne llogarinë e subjektit__________________

Ky proces-verbal mbahet ne tre kopje, kopja origjinale i jepet degës se Financës për te kryer veprimet përkatëse
Nje kopje i jepet përfaqësuesit te subjektit dhe një kopje e mban inspektori i kontributeve.

Përfaqësuesi i subjektit Inspekton Kontributeve Përgjegjësi Agjencisë
(_____________________) (_____________________) (_____________________)
Emërtimi i subjektit
Nr. niptit
Nr. regj Sigurimeve shoqërore


KERKESE
(Për pajisjen e punonjësve me NSSH)

Lista emërore e punonjësve

Nr. Emër Atësia Mbiemër Mbiemri vajzërisë Datëlindja
data muaji viti
Data ______________________ Nënshkrimi i punëdhënësit

(_____________________________)


REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE
Drejtoria Rajonale _______________
Agjencia e Sigurimeve Shoqërore________________

Nr. __________ Prot Ne ______________ me ___________________


VERTETIM
(Për kontributet e sigurimeve shoqërore)

Vërtetojmë se Personi Juridik / Fizik ______________________ i përfaqësuar nga z ______________________
me numër NIPT-i __________________, ne mbështetje te formularëve "Listpagesa e kontributeve për sigurimet
shoqërore, shëndetësore dhe tatimi mbi te ardhurat nga punësimi" E-SIG 025/a, te cilat janë te likuiduara plotësisht.
Ka paguar kontributet e sigurimeve shoqërore si me poshtë:
Nr. Muaji Viti Numri i Kontribuesve
(me shifra) Numri i Kontribuesve
(me shkrim)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SHUMA

Vërtetimi lëshohet me kërkesën e Personit Juridik/Fizik

V.O! KY VERTETIM ESHTE I VLEFSHEM KUR NUK KA ASNJE KORIGJIM.
Një kopje e këtij Vërtetimi me siglën e Inspektorit përgjegjës ruhet ne protokoll dhe arshivohet sipas rregullave.


Drejtori / Përgjegjësi i Agjencisë

(..............................................................)
VULA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE
Drejtoria Rajonale _______________
Agjencia e Sigurimeve Shoqerore__________________

Nr. __________ Prot Ne ______________ me ___________________


VERTETIM
(Për kontributet e sigurimeve shoqërore)

Vërtetojmë se Personi Juridik / Fizik ______________________ i përfaqësuar nga z ______________________
me numër NIPT-i __________________, ne mbështetje te formularëve "Listpagesa e kontributeve për sigurimet
shoqërore, shëndetësore dhe tatimi mbi te ardhurat nga punësimi" E-SIG 025/a, te cilat janë te likuiduara plotësisht,
ne emrin e Z _______________________ i identifikuar me numër sigurimi shoqëror ______________ janë paguar
kontributet e sigurimeve shoqërore si me poshtë:

Nr. Muaji Viti Leke
(me shifra) Leke
(me shkrim)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SHUMA

Vërtetimi lëshohet me kërkesën e Personit.

V.O! KY VERTETIM ESHTE I VLEFSHEM KUR NUK KA ASNJE KORIGJIM.
Një kopje e këtij Vërtetimi me siglën e Inspektorit përgjegjës ruhet ne protokoll dhe arshivohet sipas rregullave.


Drejtori / Përgjegjësi i Agjencisë

(..............................................................)
VULA

REPUBLIKA E SHQIPERISE Mod - 19-
INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE Nr serie
Drejtoria Rajonale _______________
Agjencia e Sigurimeve Shoqërore______________

Nr. __________ Prot Ne ______________ me ___________________


VERTETIM
(Per pjesëmarrje ne TENDER)

Ne përgjigje te kërkesës te Z ........................................, përfaqësues i subjektit Juridik / Fizik....................
............................................................ me numër NIPT-i................., i cili përgatitet te marre pjese ne tenderin qe
zhvillohet ne datën....................., sipas ftesës te bere nga enti prokurues (institucioni) .........................................
............................................, me objekt prokurimi ..................................................................................................
me vlere ..................................leke, me vendndodhje ne ..........................................................., vërtetojmë se:
Subjekti i lartpërmendur është regjistruar ne Regjistrin Themeltar te Kontributeve ne Agjencinë e Sigurimeve
Shoqërore te rrethit ............................... me nr. Regjistri ...........................
Ka paguar kontributet e sigurimeve shoqërore si me poshtë:
Nr. Muaji Viti Numri i Kontribuesve
(me shifra) Numri i Kontribuesve
(me shkrim)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SHUMA

Subjekti ka paguar rregullisht detyrimet ndaj sigurimeve shoqërore deri ne muajin.........viti................,
ose ai është debitor për shumën............................(...................................................................)leke.

V.O! KY VERTETIM ESHTE I VLEFSHEM KUR NUK KA ASNJE KORIGJIM.
Një kopje e këtij Vërtetimi me siglën e Inspektorit përgjegjës ruhet ne protokoll dhe arshivohet sipas rregullave.


Drejtori / Përgjegjësi i Agjencisë

(..............................................................)
VULA
Formulari numër E-SIG 025/a Listepagesa e Kontributeve te Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punësimi 1)Faqja ___nga__
2)NIPT-i______________; 2) Emri i Tatimpaguesit________; 3) Periudha tatimore Viti 2005 Muaji______ ; 4) Rrethi_____________
2) Statusi i Tatimpaguesit________________________________(WW MM)

Nr Numri i sigurimit shoqëror


5)
Emri Mbiemri
6) 7) Numri I kategorisë te punëmarrësit për sig. shoqëror 8) Dite kalendarike pa punuar gjate muaji (te drejta për përfitime nga sig. Shoqërore) Dite kalendarike te punuara te subjektit gjate muajit
9) Paga bruto ne leke Kontributet për sig. shoqërore ne leke
16) Kontribute për sig shëndetësore gjithsejne leke 17)Paga bruto mbi te cilën llogaritet Tatimi mbi te ardhurat nga punësimi
18) Tatimi mbi te ardhurat nga punësimi


ne leke
10) Gjithsej11) Mbi te cilën llogariten

kontributet
12) Gjithsej


(13?) Nga këto:
15) Kontribut

shtese
13) Punëdhënësi 14) Punëdhënësit


Shuma e faqes
Shuma e mbartur
Shuma e transferuar ne faqen nr__ ose
Totali i Listpageses (fshije njërën sipas rastit)


DEKLAROJ qe:
19) Listepagesa ka gjithsej _________ punonjës qe paguajnë kontribute dhe _______ punonjës qe paguajnë tatim mbi te ardhurat nga punësimi
PERFAQESUESI i Personit Juridik/Fizik
( ) emër, mbiemër, juridiku edhe vule VERTETOJ qe:
Listepagesa gjithsej mbyllet me nr. rend. _______ dhe ka gjithsej ____ faqe
Listepagesa u muar dorëzim ne Degën e Tatimeve ne datën______________ Inspektori i Degës Tatimeve marres ne dorëzim
( )


Formulari numër E-SIG 027/a 1) Pasqyra e te punësuarve rishtazi dhe te larguarve nga puna Nr._____date___________2)Faqja _____
2)NIPT-i______________; 2) Emri i Tatimpaguesit________; 3) Periudha tatimore Viti 2005 Muaji Janar; 4) Rrethi Tirane
2) Statusi i Tatimpaguesit________________________(WW MM)

Te punësuar rishtas (te marre) ne pune gjate muajit Te larguar nga puna gjate muajit
Nr Numri i sigurimit shoqëror Emri Mbiemri

Data e fillimit te punës Nr Numri i sigurimit shoqëror Emri Mbiemri Data e fillimit te punës6) Lidhur sa me sipër DEKLAROJ qe: VERTETOJ qe:
Duke filluar nga data _________numër totali * Pasqyra ka__________ te punësuar gjate muajit dhe ____________ te larguar nga puna gjate muajit
punonjësve qe punojnë ne ketë subjekt dhe paguajnë * Pasqyra u muar ne dorëzim ne Degën e Tatimeve me date __________________
kontribute është _______ vete. Inspektori i Degës Tatimeve marres ne dorëzim
PERFAQESUESI i Personit Juridik/Fizik ( )
( )
emri, mbiemri,firma, juridiku edhe firma


REGJISTRI THEMELTAR I TE VETEPUNESUARVE NE BUJQESI

Emri Atësia Mbiemri _______________________ Numri personal i regjistrit_____
Datëlindja__________________ Numri personal i indeksit_____
Vendlindja__________________ Numri i sigurimit____________
Vendbanimi: Fshati______________, Komuna ose Bashkia_______________,Qarku________________

Viti Koha e sigurimit Shuma vjetore Kontributit qe duhet paguar KONTRIBUTE TE PAGUARA NE FAKT leke Diferenca e kontributit Kamatëvonese e
Data e
fillimit Data e shkëputjes Shkaku i shkëputjes TREM I TREM II TREM III TREM IV SHUMA
kontribute Llogarit leke Paguar
Dok.nr.date leke Dok.nr.date leke Dok.nr.date leke Dok.nr.date leke Dok.nr.date lekeDREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE__________________________
AGJENSIA_________________________________
_________________më______________

VERTETIM
( Për te vetepunesuarit ne bujqësi )

Me të cilin vërtetojmë se z.______________________________________________________
Emri atësia mbiemri

është banor i komunës_____________________i fshatit_______________________________

ka tokë në pronësi, përdorim që nga viti_____________figuron i siguruar si i

vëtëpunësuar në bujqësi që nga viti__________në regjistrin e të vëtëpunësuarve

në bujqësi me nr.______________. Nr. i librezës së sigurimit________________.
Kontributet e derdhura sipas viteve janë:

Viti_____me m.a nr._____, date _______; Viti_____me m.a nr.______, date _________:
Periudha nga__________ deri _________; Periudha nga___________ deri ___________:
Viti_____me m.a nr._____, date _______; Viti_____me m.a nr.______, date _________:
Periudha nga__________ deri _________; Periudha nga___________ deri ___________:
Viti_____me m.a nr._____, date _______; Viti_____me m.a nr.______, date _________:
Periudha nga__________ deri _________; Periudha nga___________ deri ___________;
Viti_____me m.a nr._____, date _______; Viti_____me m.a nr.______, date _________:
Periudha nga__________ deri _________; Periudha nga___________ deri ___________:
Viti_____me m.a nr._____, date _______; Viti_____me m.a nr.______, date _________:
Periudha nga__________ deri _________; Periudha nga___________ deri ___________:

Lëshohet për efekt përfitimi nga Ligji i Sigurimeve Shoqërore

INSPEKTORI I KONTRIBUTEVE PERGJEGJESI I AGJENSISE
_____________________________ ________________________DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE______________________
________________më_________________

VERTETIM
( Të vetëpunësuarat për barrëlindje )
Me të cilin vërtetojmë se Znj/___________________________________ me Nr. Sigurimi
_______________me profesion________________________ është siguruar për periudhën
prej___________________deri më___________________________ deklarimin e datës
_______________________sipas regjistrit Nr.__________________ deklarimin e datës
_______________________sipas regjistrit Nr.__________________.

(____________________________________)
(atësia për profesionin qe ushtron)

Derdhjet e kontributeve janë bërë si më poshtë, për periudhën e fundit të sigurimit:

3 / Mujori i I _________________ Dt.________________ Nr. Mandatit_____________
3 / Mujori i II ________________ Dt.________________ Nr. Mandatit______________
3 / Mujori i III _______________ Dt.________________ Nr. Mandatit______________
3 / Mujori i IV ________________ Dt.________________ Nr. Mandatit_____________

Lëshohet për efekt përfitimi nga ligji i Sigurimeve Shoqërore.

ARKIVISTI K/ Degës së Kontributeve DREJTORI
____________ _____________________ ______________

______________________________________________________________
Mjeku i Sigurimeve Shoqërore VULA
Nr._______Prot. Tiranë, më_____/_______/_______

VERTETIM

Vërtetojmë se subjekti_________________________________ka derdhur në rregull
Kontributin e Sigurimeve Shoqërore, sipas Ligjit në fuqi për periudhën____________________
për Z/Znj__________________________.
Lëshohet ky vërtetim për përdorimet e lejuara nga ligji në fuqi dhe për nevojat e të interesuarit.

I N S P E K T O R I/E D R E J T O R I
(____________________ ) (____________________ )
Nr._______Prot. Tiranë, më_____/_______/_______

VERTETIM
Vërtetojmë se subjekti___________________________________ka derdhur në rregull
Kontributin e Sigurimeve Shoqërore, sipas Ligjit në fuqi për periudhën___________________
për Z/Znj______________________
Lëshohet ky vërtetim për përdorimet e lejuara nga ligji në fuqi dhe për nevojat e të interesuarit.

I N S P E K T O R I/E D R E J T O R I
(____________________ ) (____________________ )
Shfleto artikuj te tjere per: SIGURIME SHOQERORE
Postuar nga: admin
ikub #:
509070002