Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për blerjet me vlera të vogla.
Tipi i Aktit: Udhëzim
Numri i Aktit: 3
Statusi i Aktit: I shfuqizuar
Data e Aktit: 19.02.1996
Data e aprovimit te Aktit: 19.02.1996
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: Agjensia e Prokurimit Publik
Pershkrimi i Aktit: Komisioni per prokurimin e blerjeve me vlera te vogla perbehet nga jo me pak se kater antare dhe caktohet çdo vit kalendarik nga titullari i entit prokurues, sipas formularit nr.1 qe i bashkengjitet ketij udhezimi.
Tivari Studio
Amendamente
1 Për rregullat e Prokurimit Publik.
2 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik
3 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1, DATË 10.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PROKURIMIN PUBLIK”, TË NDRYSHUAR
Akte te ngjashem
1 Për miratimin e rregullave të prokurimit publik
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:
U D H E Z I M

NR.3 DATE 19.2.1996

P E R

BLERJET ME VLERA TE VOGLA


Me propozimin e Agjensise se Prokurimit Publik, Keshilli i
Ministrave

U d h e z o n :

1. Komisioni per prokurimin e blerjeve me vlera te vogla
perbehet nga jo me pak se kater antare dhe caktohet çdo vit
kalendarik nga titullari i entit prokurues, sipas formularit nr.1
qe i bashkengjitet ketij udhezimi.

Kryetari i komisionit eshte shefi i finances i entit
prokurues.
Kur enti prokurues ka njesi prokurimi te krijuar qe funksionon
sipas udhezimit te Keshillit te Ministrave nr.1, date 1.1.1996 me
jo me pak se dy specialiste prokurimi dhe nje jurist, keta do te
jene edhe antaret e komisionit te prokurimit per blerjet me vlera
te vogla.

Nese enti prokurues nuk ka njesi prokurimi te krijuar, atehere
do te caktoje nje komision prej jo me pak se tre antaresh, pervec
kryetarit qe do te jete sipas paragrafit te dyte.

2. Ne blerjet me vlere te vogel, pervec mallrave, hyjne edhe
te gjitha sherbimet me vlera te vogla si larje filmash e stampim
fotografish, fotokopime, riprodhim çelesash, riparim ose nderrim
bravash, riparime te pajisjeve te ndryshme si makina shkrimi,
fotokopjatrice, kompjuter etj. zhbllokim i shkarkimeve te ujerave,
riparime te vogla te defekteve te automjeteve gjate udhetimeve dhe
sherbime te tjera te kesaj natyre.

3. Nevojat per blerjet me vlera te vogla qe do te kryhen me
proceduren e prokurimit te drejtperdrejte, sipas nenit 19, pika 2
te ligjit nr.7971, date 26.7.1995 "Per prokurimin publik",
percaktohet nga kryetari i entit prokurues ne urdherin e prokurimit
sipas formularit nr.2 qe i bashkengjitet ketij udhezimi, duke
caktuar llojin e mallrave ose sherbimeve dhe sasine per çdo mall
ose sherbim.

Ne institucionet qendrore, nese titullari i institucionit e
sheh te arsyeshme, formulari nr.2 mund te firmoset nga nje person
tjeter i autorizuar prej titullarit, qe mund te jete shefi i
kabinetit drejtori i personelit ose shefi i administrates.

4. Komisioni, mbasi merr urdherin e prokurimit, cakton dy
anetare qe do te kryejne blerjen te cilet shskojne ne njesite e
shitjes me listen e dhene ne urdherin e prokurimit dhe marrin
çmimet per çdo mall ose sherbim. Keto çmime ia propozojne
komisionit. Mbasi gjithe komisioni bie dakord me çmimet e
propozuara, behet procesverbali sipas formularit nr.3 qe i
bashkengjitet ketij udhezimi, ku percaktohen anetaret qe ngarkohen
per kryerjen e blerjeve, si dhe çmimet e miratuara per çdo blerje.
Procesverbali firmoset nga gjithe anetaret e komisionit.

Anetaret e ngarkuar nga komisioni kryejne blerjet me çminet e
miratuara ne procesverbalin e siperpermendur dhe sjellin faturat
perkatese te firmosura dhe vulosura nga njesia e shitjes. Faturat
firmosen edhe nga anetaret qe kane kryer blerjen dhe i
bashkelidhen urdherit te prokurimit dhe procesverbalit per t'u
dorezuar ne llogari.

5. Blerjet me vlere deri ne 10 mije leke mund te kryhen me
leke ne dore, ndersa blerjet me vlere me te madhe se 10 mije leke
duhet te kryhen me urdherxhirim.

6. Ne rastet e emergjences, kur nuk mund te leshohet
paraprakisht nje urdher prokurimi dhe kur komisioni nuk mund te
mblidhet per te iratuar çmimin, sepse nevoja per sherbimin del e
papritur dhe nuk mund te parashikohej si plasja e gomes se makines
gjate udhetimit apo defekte te tjera qe duhen riparuar ne vend dhe
me urgjence, zhbllokimi i tubacioneve te shkarkimit ose raste te
tjera te ngjashme, fatura do te pranohet me firmen e shitesit ose
specialistit qe kryen sherbimin dhe vulen e njesise se shitjes ose
servisit perkates, e firmosur nga personi qe ka kryer pagesen (qe
nuk eshte e nevojshme te jete anetar komisioni).

ne keto raste komisioni mbas paraqitjes se fatures nga personi
i interesuar mblidhet dhe me nje procesverbal sipas formularit nr.4
qe i bashkengjitet ketij udhezimi, miraton shpenzimin e bere dhe
justifikon rastin e emergjences per blerjen ne fjale, si dhe
pamundesine e parashikimit te saj. Procesverbali firmoset nga
gjithe anetaret e komisionit dhe miratohet perfundimisht nga
titullari i entit prokurues. Ky procesverbal do te jete ekuivalent
me urdherin e prokurimit (formulari nr.2) dhe procesverbalin
(formulari nr.3), qe perpilohen per rastin e blerejeve te
parashikuara dhe i bashkengjitur me faturen perkatese dorezohet ne
llogari.

Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I KESHILLLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI
Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
602190005