Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për krijimin e Këshillit Kombëtar të Ujit.
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 775
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 28.10.1996
Data e aprovimit te Aktit: 28.10.1996
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: --
Data e fletores zyrtare: --
Aktiviteti: I Papërcaktuar
Propozuar nga: Ministria e Punëve Publike, Rregullimit të Territ
Pershkrimi i Aktit: Krijimin e Keshillit Kombetar te Ujit (KKU), si organ qendror vendimor per administrimin e rezervave ujore e Republikes se Shqiperise.
Tivari Studio
Amendamente
1 Per nje shtese ne vendimin nr.775, date 28.10.1996 te Keshillit te Ministrave "Per krijimin e Keshillit Kombetar te Ujit", i ndryshuar.
Akte te ngjashem
1 Per nje shtese ne vendimin nr.775, date 28.10.1996 te Keshillit te Ministrave "Per krijimin e Keshillit Kombetar te Ujit", i ndryshuar.
2 Per nje ndryshim ne vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 775, date 28.10.1996 "Per krijimin e keshillit kombetar te ujit"
3 Për një ndryshim në vendimin nr. 775, datë 28.10.1996 të Këshillit të Ministrave "Për krijimin e Këshillit Kombëtar të Ujit", të ndryshuar
4 Për një ndryshim në vendimin nr. 775, datë 28.10.1996, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e Këshillit Kombëtar të ujit", ndryshuar me vendimin nr. 77, datë 02.03. 2000, të Këshillit të Ministrave.
5 Për një ndryshim në vendimin nr. 775, datë 28.10.1996, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e Këshillit Kombëtar të Ujit".
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja: REPUBLIKA E SHQIPERISE
KESHILLI I MINISTRAVE

V E N D I M
NR.775 DATE 28.10.1996

P E R
KRIJIMIN E KESHILLIT KOMBETAR TE UJIT

Ne mbeshtetje te nenit 5 te ligjit nr.8093, date
21.3.1996 "Per rezervat ujore", me propozimin e Ministrise se
Puneve Publike, Rregullimit te Territorit dhe Turizmit,
Keshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Krijimin e Keshillit Kombetar te Ujit (KKU), si organ
qendror vendimor per administrimin e rezervave ujore e
Republikes se Shqiperise.
Keshilli Kombetar i Ujit kryen funksionet dhe detyrat e
percaktuara ne ligjin per rezervat ujore.
2. Keshilli Kombetar i ujit perbehet nga 7 anetare :
- Kryetari i Keshillit te Ministrave Kryetar i KKU
- Ministri i Puneve Publike,Rregullimit
te Territorit dhe Turizmit anetar
- Ministri i Bujqesise dhe Ushqimit "
- Ministri i burimeve Minerare dhe Energjetike "
- Ministri i Shendetesise dhe Ambientit "
- Ministri i Financave "
- Ministri i Industrise,Transportit dhe
Tregtise "
3. Krijohet sekretariati teknik si organ ekzekutiv i KKU.
Ai kryen funksionet dhe detyrat e percaktuara ne ligjin per
rezervat ujore, si dhe kryen edhe funksionet e sekretarise
teknike te tij.
4. Keshilli Kombetar i Ujit funksionon sipas rregullores
perkatese te miratuar nga kryetari i ketij keshilli.
5. Vendimi i keshillit te Ministrave nr.125, date
21.2.1994 "Per krijimin e Keshillit Kombetar te Ujerave",
shfuqizohet.
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I KESHILLIT TE MINISTRAVE
ALEKSANDER MEKSI


Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
610280011