Detajet e Aktit
Titulli: Për një ndryshim në vendimin nr. 511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave "Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore", të ndryshuar
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 456
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 26.07.2007
Data e aprovimit te Aktit: 26.07.2007
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 96
Data e fletores zyrtare: 29.07.2007
Aktiviteti: Statusi i Nëpunësit Civil,Kodi i Punës
Propozuar nga: Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Pershkrimi i Aktit: Në pikën 2 të kreut të I të vendimit nr.511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet një paragraf.
Amendamente
1 Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore.
Akte te ngjashem
1 Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore.
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:VENDIM
Nr.456, datë 26.7.2007

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.511, DATË 24.10.2002 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË INSTITUCIONET SHTETËRORE", TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19, shkronja "c", 20, shkronjat "ë" dhe "g", e 29 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe neneve 76-108 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në pikën 2 të kreut të I të vendimit nr.511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:
"Orari ditor i punës, për periudhën 30 korrik-27 gusht 2007, fillon çdo ditë në orën 8.00 dhe përfundon në orën 13.00.".
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha


Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
707260001Reklame
Digitalb
Reklame
ventouris


Reklame
inTV