Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për ndarjen administrativo-territoriale të njesive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë.
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 8653
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 31.07.2000
Data e aprovimit te Aktit: 03.08.2000
Numri i neneve: 3
Numri i fletores zyrtare: 26
Data e fletores zyrtare: 08.08.2000
Aktiviteti: Ndarje Administrative
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Bashkëlidhet pasqyra.
Tivari Studio
Amendamente
1 Per disa ndryshime ne ligjin nr. 8653, date 31.07.2000 "Per ndarjen administrativo- territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise"
Akte te ngjashem
1 Per disa ndryshime ne ligjin nr. 8653, date 31.07.2000 "Per ndarjen administrativo- territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise"
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:L I G J

Nr.8653, datë 31.7.2000

PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 81, 83 pika 1 dhe 108 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

Neni 1

Ndarja administrativo-territoriale e njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë është si më poshtë:
1. Qarqe¿.... 12
- Nënndarja e qarqeve, rrethe 36, sipas pasqyrës, që i bashkëlidhet këtij ligji.
2. Komuna¿¿¿ 309
3. Bashki¿¿¿ 65
- Bashkia e Tiranës ka 11 njësi bashkiake.

Neni 2

Shtrirja, emri dhe qendra e çdo njësie të qeverisjes vendore është sipas pasqyrës, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYETARI
Namik Dokle

Shpallur me dekretin nr.2723, date 3.8.2000 te Presidentit te Republikes se Shqiperise Rexhep Meidani

1. QARKU BERAT

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Berat Berat
Berat Berat
1 B/ Berat Berat Q/ Berat
2 B/Ura Vajgurore Ura Vajgurore 1 Q/Ura Vajgurore
2 Bistrovice
3 Guri i Bardhe
4 Konisbalte
5 Pashalli
6 Vokopole
7 Skrevan
3 K/Poshnie Poshnje 1 Poshnje
2 Polizhan
3 Ciflik
4 Arrez
5 Agim
6 Banaj
7 Gajde
8 Malas Grope
9 Syzez
10 Sheqe Gajde
11 Hinge
12 Kuç
4 K/Velabisht Velabisht 1 Malinat
2 Bilçe
3 Drobonik
4 Bardha i Ri
5 Starove
6 Velabisht
7 Veternik
8 Remanice
9 Gjoroveri
10 Palikesht
11 Veleshnje
12 Duhanas
13 Kodras
5 K/Kutalli Kutalli 1 Kutalli
2 Sqepur
3 Drenovice
4 Samatice
5 Pobrat
6 Reres Komarak
7 Protoduar
8 Goriçan
9 Goriçan Çlirim
10 Malas Bregas
1 2 3 4 5 6 7 8
6 K/Cukalat Cukalat 1 Danafrase
2 Slanice
3 Cukalat
4 Allambres
5 Kratine
6 Çete
7 K/Otllak Otllak 1 Lapardha 1
2 Lapardha 2
3 Qershnik
4 Balibardhe
5 Dushnik
6 Morave
7 Ullinjas
8 Vodes e Siperme
9 Oriza
10 Otllak
8 K/Lumas Lumas 1 Lumas
2 Luzaj
3 Pellumbas
4 Katundas
5 Zelevizhde
6 Belesove
7 Mendrak
8 Sheqes
9 Bardhaj
10 Pashtraj
11 Vodez
12 Krekez
13 Koritez
9 K/ Vertop Vertop 1 Mbrakull
2 Vertop
3 Kapinove
4 Zgerbonje
5 Vodice
6 Fushe Peshtan
7 Peshtan
8 Drenove
9 Lybeshe
10 Tomar
11 Bregas
10 K/ Sinje Sinje 1 Sinje
2 Mbolan
3 Mbjeshove
4 Mbreshtan
5 Galine
6 Sadovice
7 Paftal
8 Kamcisht
9 Levan
10 Velçan
11 Osmenzeze 1
12 Osmenzeze 2
13 Plashnik i Vogel
14 Molisht
11 K/ Terpan Terpan 1 Terpan
2 Teman
3 Paraspuar
4 Tozhar
5 Vokopol
6 Dodovec
7 Rehove
8 Zhapokike
9 Corogjaf
10 Panarit
11 Plashnik i Madh
12 Lugas
13 Zhitom i Madh
14 Zhitom i Vogel
12 K/ Roshnik Roshnik 1 Bogdan i poshtem
2 Bogdan i Siperm
3 Dardhe
4 Karkanjoz
5 Kostren i Madh
6 Kostren i Vogel
7 Mimias
8 Perisnk
9 Qafe Dardhe
10 Roshnik
11 Roshnik i Vogel
12 Vojnik
13 Rabjak
Kuçove Kuçove
13 B/ Kuçove Kuçove
14 K/ Kozare Kozare 1 Havalehas
2 Kozare
3 Feras Kozare
4 Salce Kozare
5 Vlashuk
6 Demollare
7 Fier Mimare
8 Zdrave
9 Gege
10 Drize
11 Frasher
15 K/ Perondi Perondi 1 Perondi
2 Magjate
3 Tapi
4 Goraj
5 Velagosht
6 Rreth Tapi
7 Polovine
Skrapar Çorovode
16 B/ Çorovode Çorovode Çorovode
17 B/ Poliçan Poliçan Poliçan
18 K/Qender Poliçan 1 Zogas
2 Kalanjas
3 Dhores
4 Veseshte
5 Polene
6 Osoje
7 Grepcka
8 Liqeth
9 Rehovice
10 Orizaj
11 Cerove
12 Veleshnje
13 Nishice
14 Sharove
15 Cerenishte
16 Buzuq
17 Munushtir
18 Radesh
19 Korite
20 Mollas
21 Gradec
22 Verzhezhe
23 Slatinje
24 Strore
19 K/ Bogove Bogove 1 Bogove
2 Kakruke
3 Dobruzhe
4 Perparim
5 Bargullas
6 Novaj
7 Nishovaj
8 Jaupas
9 Selan
20 K/ Vendreshe Vendreshe 1 Lavdar
2 Spathar
3 Therepel
4 Vale
5 Vendreshe e Madhe1
6 Vendreshe e Vogel 2
7 Vendreshe e Malit 3
8 Ibro


21 K/ Çepan Çepan 1 Çepan
2 Muzhak
3 Rogu
4 Zaberzan i Ri
5 Zaberzan
6 Blezence
7 Malind
8 Zhapokike
9 Sevrani madh
10 Sevran i Vogel
11 Qeshibas
12 Strenec
13 Kakos
14 Prishte
22 K/ Potom Potom 1 Potom
2 Gjergjove
3 Koprencke
4 Germenje
5 Visoçe
6 Qafa
7 Helmesi
8 Backe
9 Melske
10 Nikollare
11 Dyrmish
12 Staravecke
23 K/ Leshnje Leshnje 1 Turbohove
2 Kapinove
3 Kraste
4 Krushove
5 Faqe kuqe
6 Gostrenske
7 Leshnje
8 Vlushe
24 K/ Gjerbes Gjerbes 1 Melove
2 Zaloshnje
3 Gjerbes
4 Ujanik
5 Gradeci
6 Straficke
7 Vishanji
8 Barci 1
9 Barci 2
10 Kuci
11 Rehove
12 Gremsh
13 Gjergovice
14 Floq
26 K/ Zhepe Konak 1 Greve
2 Posten
3 Kovaçanj
4 Gurazez
5 Çorrotat
6 Cerice
7 Zhepe
8 Leskove
9 Trebel
10 Duncke
11 Rromas
12 Terrove
13 Dobrenje
14 Buranje
15 Luadh
16 Shpatanj

II. QARKU DIBER

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
II. Diber Peshkopi
Diber Peshkopi
1 B/ Peshkopi Peshkopi Q/ Peshkopi
2 K/ Tomin Tomin 1 Tomin
2 Brezhdan
3 Cetush
4 Dohoshisht
5 Pilafe
6 Pollozhan
7 Rashnopoje
8 Selane
9 Ushtelenze
10 Bahute
11 Staravec
12 Shimçan
13 Zimur
14 Zdojan
3 K/ Melan Melan 1 Melan
2 Cerian
3 Rabdisht
4 Zagrad
5 Begjunec
6 Trepçe
7 Greve
8 Ilnice
9 Bellove
10 Pejke
11 Pjece
12 Tren
4 K/ Kastriot Kastriot 1 Kastriot
2 Brest i Siperm
3 Brest i Poshtem
4 Kishavec
5 Kander
6 Kukej
7 Vakuf
8 Fushe-Kastriot
9 Borovjan
10 Deshat
11 Limjan
12 Sohodoll
13 Sohodoll i Vogel
14 Vrenjt
15 Pergjegje
5 K/ Lure Fushe -Lure 1 Fushe -Lure
2 Borie-Lure
3 Arth
4 Gure-Lure
5 Lure e Vjeter
6 Aremolle
7 Krej-Lure
8 Pregj-Lure
9 Sumej
10 Vlashej
6 K/ Maqellare Maqellare 1 Maqellare
2 Bllate e Poshtme
3 Bllate e Siperme
4 Burim
5 Cernen
6 Fushe e Vogel
7 Katund i Vogel
8 Kercisht i Siperm
9 Kercisht iposhtem
10 Kllopçisht
11 Kovashice
12 Majtare
13 Poceste
14 Pesjake
15 Podgorc
16 Voinik
17 Dovolan
18 Erebare
19 Grezhdan
20 Herbel
21 Popinat
22 Gradec
7 K/ Muhurr Muhurr 1 Muhurr
2 Bulaq
3 Fushe-Muhurr
4 Hurdhe-Muhurr
5 Rreth-Kale
6 Shqarth
7 Vajmedhej
8 K/ Luzni Katundi i Ri 1 Katundi i Ri
2 Hotesh
3 Lishan i poshtem
4 Lishan i Siperm
5 Arap i Siperm
6 Arap i poshtem
9 K/ Selishte Selishte 1 Selishte
2 Kacni
3 Lukan
4 Murre
5 Qafe-Murre
6 Selishte eSiperme
10 K/ Sllove Sllove 1 Sllove
2 Kalle
3 Vleshe
4 Zall-Kalis
5 Dypiake
6 Palaman
7 Sllatine
8 Shumbat
9 Venisht
10 Trojak
11 K/ Kala e Dodes Çeren 1 Çeren
2 Kullas
3 Ploshtan
4 Radomire
5 Shullan
6 Tejz
7 Uje-Mire
8 Vasie
12 K/Zall-Dardhe
Zall-Dardhe 1 Zall-Dardhe
2 Lashkize
3 Lugjej
4 Menesh
5 Nezhaj
6 Qa
7 Sorice
8 Shenlleshen
9 Tartaj
13 K/Zall-Reç
Zall-Reç 1 Zall-Reç
2 Bardhaj-Reç
3 Draj -Reç
4 Gjur -Reç
5 Hurdh -Reç
6 Kraj -Reç
7 Ndershen
8 Qaf Draj
9 Tharke
14 K/Fushe Çidhen Fushe Çidhen 1 Fushe Çidhen
2 Bllice
3 Lace
4 Renz
15 K/ Arras Arras 1 Arras
2 Gur i Zi
3 Lazrej
4 Koder Leshaj
5 Mustafe
6 Sine e Siperme
7 Sine e Poshtme
8 Çidhen
9 Gryke Noke
Bulqize Bulqize
16 B/ Bulqize Bulqize 1 Q/ Bulqize
2 Fshati Vajkal nr1
3 Vajkal nr 2
17 K/Martanesh Kraste 1 Q/Kraste
2 Gjon
3 Lene
4 Peshk
5 Val
6 Stavec
7 Melcu
8 Nderfushas
19 K/ Zerqan
Zerqan 1 Zerqan
2 Krajke
3 Peladhi
4 Smollik
5 Sofraçan
6 Sopot
7 Strikçan
8 Ternove e Madhe
9 Ternove e Vogel
10 Zall- Sopot
11 Valikardhe
12 Zall- Strikçan
13 Godri
18 K/ Fushe-Bulqize Fushe-Bulqize 1 Fushe-Bulqize
2 Dushaj
3 Dragua-Bulqize
4 Koçaj
20 K/ Shupenze
Shupenze
1 Shupenze
2 Vlasha
3 Boçove
4 Homesh
5 Okshtine
6 Kovashice
7 Zogjaj
8 Shtushaj
9 Topojan
10 Mazhice
11 Gjurac
12 Bllace

21 K/ Gjorice Gjorice 1 Gjorice e Siperme
2 Gjorice e Poshtme
3 Çerenic i Siperm
4 Çerenic i Poshtme
5 Viçisht
6 Lubalesht
22
K/ Ostren
Ostren
1 Ostren i Madh
2 Radovesh
3 Kojavec
4 Lajçan
5 Orzhanove
6 Okshtun i Madh
7 Oreshnje
8 Ostren i Vogel
9 Okshtun i Vogel
10 Tuçep
11 Lladomerice
12 Pasinke
13 Terbaç
23
K/ Trebisht
Klenje
1 Klenje
2 Gjinovec
3 Trebisht-Balaj
4 Trebisht-Çelebi
5 Trebisht-Mucine
6 Vernice
Mat Burrel
24 B/ Burrel Burrel Q/ Burrel
25
K/ Klos
Klos
1 Q/ Klos
2 Bejne
3 Klos Katund
4 Shengjun
5 Plani i Bardhe
6 Fullqet
7 Dars
8 Fshat
9 Bel
10 Unjate
11 Pleshe
12 Cerruje
13 Patin
14 Bersh
26
K/ Baz
Baz
1 Baz
2 Fushe-Baz
3 Rreth-Baz
4 Karice
5 Drita
27
K/ Xiber
Xiber-Murriz
1 Xiber-Murriz
2 Petralbe
3 Shkalle
4 Xiber-Hane
5 Gur i Bardhe
6 Kete
28
K/ Derjan
Derjan
1 Derjan
2 Urxulle
3 Barbulloje
4 Dukagjin
5 Gjocaj
6 Lam i Madh
7 Zall Gjocaj
29
K/ Rukaj
Bruç
1 Bruç
2 Prelle
3 Rremull
4 Rukaj
5 Laç
6 Urake
30
K/ Macukull
Macukull
1 Macukull
2 Dej Macukull
3 Shell
4 Vig
5 Shqefen
31
K/ Komsi
Komsi 1 Komsi
2 Koder Qerre
3 Frankth
4 Selixe
5 German
6 Bater e Vogel
7 Bater e Madhe
8 Fushe-Burrel
9 Zall-Shoshaj
10 Midhe
32
K/ Suç
Kudari 1 Kurdari
2 Kuqelaj
3 Skenderaj
4 Suç
5 Kujtim
33
K/ Lis
Lis 1 Lis
2 Vinjoll
3 Gjallish
4 Burgajet
5 Zenisht
6 Shoshaj
7 Mallunxe
34
K/ Ulez
Ulez 1 Qyteti Ulez
2 Kokerdhok
3 Stojan
4 Madhesh
5 Lunder
6 Bushkash
35
K/ Gurre
Rripe 1 Rripe
2 Gurre e Vogel
3 Mishter
4 Shulbater
5 Dom
6 Gurre e Madhe

III. QARKU DURRES

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
III. Durres Durres
Durres Durres
1 B/ Durres Durres Durres Q/ Durres
2 B/Manez Manez 1 Q/Manez
2 Armath
3 Borç
4 Hamallaj
5 Kameras
6 Kuçove
7 Rade
8 Shkalle
3 B/Sukth Sukth 1 Q/Sukth
2 Hamallaj
3 Kulle
4 Perlat
5 Vadardhe
6 Rushkull
4 B/shijak Shijak 1 Qyteti Shijak
5 K/Gjepalaj Gjepalaj 1 Gjepalaj
2 Hardhishte
3 Çizmeli
4 Eminas i Vogel
5 Likesh
6 Shtreze
7 Kenete
8 Shahinaj
9 Shetel
6 K/Ishem Likmetaj 1 Likmetaj
2 Kertushaj
3 Kapidanaj
4 Gjuricaj
5 Lalez
6 Kuraten
7 Bize
8 Draç
9 Shetaj
7 K/Katund i Ri Katund i Ri 1 Katund i Ri
2 Jube
3 Qerret
4 Fllake
5 Bisht-Kamez
6 Rinia
7 Erzen
8 Sukth
9 Adriatik
8 K/Maninas Maminas 1 Maminas
2 Karreç
3 Vlashaj
4 Karpen
5 Bodinak
6 Metalle
7 Bilalas
8 Rubjek
9 K/Rrashbull Rrashbull 1 Rrashbull
2 Arapaj
3 Shenavlash
4 Shkallnur
5 Manskuri
6 Romanat
7 Bozonxhije
8 Xhafzotaj
10 K/ Xhafzotaj Xhafzotaj 1 Xhafzotaj
2 Pejze
3 Rreth
4 Sallmone
5 Koxhas
6 Borake
7 Guzaj
Kruje Kruje
11 K/ Kruje Kruje 1 Q/ Kruje
2 F/Barkanesh
3 Picerrage
4 Brret
12 K/ Fushe Kruje Fushe Kruje 1 Q/ Fushe Kruje
2 F/ Fushe Kruje
3 Arrameras
4 Luz
5 Hasan
6 Larusjk
7 Halil
13 K/ Bubq Bubq 1 F/Bubq
2 Bilaj
3 Budull
4 Mazhe Madhe
5 Mazhe Vogel
6 Mallkuç
7 Murqine
14 K/ Nikel Nikel 1 F/Nukel
2 Tapize
3 Qereke
4 Rinas
5 Virjon
6 Buran
7 Mukaj
8 Kurcaj
9 Zeze
15 K/ Thumane Koder Thumane 1 Koder Thumane
2 Borizane
3 Derven
4 Gramez
5 Thumane
6 Bushnesh
7 Dukagjin i Ri
8 Sukth-Vendas
9 Miliska
15 K/ Cudhi Cudhi-Zall 1 Cudhi-Zall
2 Noje
3 Mafsheq
4 Shqeze
5 Shkrete
6 Cudhi-Kant
7 Kroi i Madh
8 Bruz-Zall
9 Bruz- Mal
10 Rranxe

III. QARKU ELBASAN

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
IV. Elbasan Elbasan
Elbasan Elbasan
1 B/ Elbasan Elbasan Q/ Elbasan
2 B/Cerrik Cerrik 1 Q/ Cerrik
3 B/Belsh Belsh Qender 1 F/ Belsh Qender
2 Cepe
3 Dushk
4 Belsh
5 Stanaj
6 Shkoze
7 Qafe Shkalle
8 Seferan
9 Trojas
10 Shkendi
11 Gradisht
12 Marinez
13 Shtith
4 K/Gostime Gostime 1 F/ Gortime
2 Gjyral
3 Shtepanj
4 Shushice
5 Shtermen
6 Malasej
5 K/Labinot -Fushe Labinot -Fushe 1 F/ Labinot -Fushe
2 Godolesh
3 Griqan i Siperm
4 Griqan i Poshtem
5 Xibrake
6 Mengel
6 K/Labinot -Mal Labinot -Mal 1 F/ Labinot -Mal
2 Guri i Zi
3 Serice
4 Lamolle
5 Bene
6 Lugaxhi
7 Qafe
8 Qerret
9 Shmil
10 Dritas
7 K/Fierze Fierze 1 F/ Fierze
2 Hardhi
3 Çerrage
4 Kosove
8 K/Gjinar Gjinar 1 F/ Gjinar
2 Lleshan
3 Valesh
4 Pashtresh
5 Derstile
6 Lukan
7 Sterstan
8 Xibresh
9 Maskarth
10 Kaferr
11 Pobrat
9 K/Mollas Mollas 1 F/ Mollas
2 Selite
3 Kamuna
4 Dragot
5 Topojan
6 Linas
10 K/Shushice Shushice 1 F/ Shushice
2 Shelcan
3 Mlize
4 Hajdarn
5 Fush-Bull
6 Vasjan
7 Polis i Vogel
8 Polis Vale
9 Vreshtaj
11 K/Shales Shales 1 F/ Shales
2 Liçaj
3 Kurtalli
4 Xibrake
5 Xherie
6 Kodras
12 K/Gjergjan Gjergjan 1 F/ Gjergjan
2 Bujaras
3 Gjonme
4 Keshtjelle
5 Koder Bujaras
6 Muriqan
7 Thqane
13 K/Kajan Kajan 1 F/ Kajan
2 Dragot
3 Lisaj
4 Dragot-Dumre
5 Gjinuk
6 Gjolen
7 Turbull
8 Cestije
9 Merhoj
10 Drizaj
14 K/Grekan Grekan 1 F/ Grekan
2 Deshiran
3 Guras
4 Rrenes
15 K/Funar Branesh 1 F/ Branesh
2 Bixell
3 Prec e Siperme
4 Ceruje
5 Korre
6 Mollagjesh
7 Karrbe e Vogel
8 Prec e Poshtme
9 F/Stafaj
16 K/Rrase Rrase e Siperme 1 F/ Rrase e Siperme
2 Shegas
3 Guri i Bardhe
4 Rrase e Poshtme
17 K/Shirgjan shirgjan 1 F/ Shirgjan
2 Bathes
3 Bujqes
4 Jagodine
5 Kuqan
6 Kryezjarrth
7 Mjekes
18 K/Tregan Tregan 1 F/ Tregan
2 Blerimas
3 Bizhdan
4 Cikallesh
5 Gurisht
6 Kacivel
7 Kyçyk
8 Muçan
9 Shinavlash
10 Trepsenisht
11 Tuban
12 Shilbater
19 K/Gracen Gracen 1 F/ Gracen
2 Plagarice
3 Terbaç
4 Bodin
5 Shingjin
6 Gjorm
7 Pajenge
8 Mamel
9 Dopaj
20 K/Bradashesh Bradashesh 1 F/ Bradashesh
2 Balez Lart
3 Balez Poshte
4 Kusarth
5 Kozan
6 Karakullak
7 Letan
8 Rrile
9 Shtemaj
10 Ulen
11 Katund i Ri
12 Fikas
13 Petresh
14 Shemhill
15 Shijon
16 Reçan
17 Gurabardh
21 K/Zavaline Zavaline 1 F/ Zavaline
2 Selte
3 Kamiçan
4 Joronishte
5 Nezhan
6 Burishte
22 K/Paper Paper 1 F/ Paper
2 Broshke
3 Murras
4 Valas
5 Vidhas
6 Pajun
7 Bizhute
8 Paper-Sallak
9 Vidhas -Hasgjel
10 Lugaj
11 Jatesh
12 Balldre
13 Ullishtaj
23 K/Klos Klos 1 F/ Klos
2 Selvias
3 Qyrkan
4 Lumas
5 Qafe
6 Floq
7 Trunç
8 Banje
Peqin Peqin 1 F/ Peqin
24 K/Peqin Peqin 1 F/ Peqin
25 K/ Pajove Pajove 1 F/ Pajove
2 Gryksh i Madh
3 Bishqem
4 Paulesh
5 Bishqem Fushe
6 Leqit
7 Lazarej
8 Haspiraj
9 Hasnjok
10 Çengelaj
11 Garunje e Paprit
12 Cacabej
26 K/ Karine Karine 1 F/ Karine
2 Kazije
3 Rozeje
4 Proger
5 Sinametaj
6 Drangaj
7 Garunje e Vogel
27 K/ Perparim Perparim 1 F/ Perparim
2 Galush
3 Lisnaje
4 Bicaj
5 Caushaj
6 Fatish
7 Garunje e Madhe
8 Arvend
9 Gjevur
10 Kodras
11 Lolaj
12 Katesh
13 Copane
14 Uruçaj
28 K/ Gjocaj Gjocaj 1 F/ Gjocaj
2 Çelhakaj
3 Hasmashaj
4 Kurtaj
5 Vashaj
6 Rumbullak
7 Bregas
8 Bardhaj
9 Blinas
29 K/ Sheze Sheze e Madhe 1 F/ Sheze e Madhe
2 Karthneke
3 Sheze e Vogel
4 Pekisht
5 Trash
6 Algjinaj
7 Gryksh i Vogel
Gramsh Gramsh
30 B/Gramsh Gramsh 1 B/Gramsh
31 K/ Pishaj Pishaj 1 F/ Pishaj
2 Trashovice
3 Shemrize
4 Ostenth
5 Gurrez
6 Cerunje
7 Çekin
8 Qerret
9 Koçaj
10 Vine
11 Fshat-Grmash
12 Drize
13 Cingar i Siperm
14 Cingar i Poshtem
15 Galigat
16 Kotorr
17 Gjergjovine
18 Strore
19 Liras
20 Tervol
32 K/ Kodovjat Kodovjat 1 F/ Kodovjat
2 Bratile
3 Bulçar
4 Kishte
5 Kokel
6 Posnovisht
7 Shelcan
8 Bersnik i Poshtem
9 Bersnik i Siperm
10 Mashan
11 Broshtan
12 Zamshe
33 K/ Kukur Kukur 1 F/ Kukur
2 Grazhdan
3 Gribe
4 Kalaj
5 Mukaj
6 Rashtan
7 Rmath
8 Snosem
9 Sojnik
10 Vreshtas
34 K/ Kushove Kushove 1 F/ Kushove
2 Bregas
3 Gjeraqine
4 Dumberas
5 Bersnik
6 Ulove
7 Sotire
8 Kerpice
35 K/ Lenie Lenie 1 F/ Lenie
2 Bicaj
3 Grabove e Poshtme
4 Grabove e Siperme
5 Kurate
6 Valth
36 K/ Poroçan Poroçan 1 F/ Poroçan
2 Lleshan
3 Gjere
4 Kabash
5 Holtas
37 K/ Skenderbegas Skenderbegas 1 F/ Skenderbegas
2 Bletez
3 Ermenj
4 Fushez
5 Harunas
6 Kotke
7 Kullollas
8 Lemnushe
9 Narte
10 Siman
11 Semberdhenj
12 Vidhan
13 Zenelas
38 K/ Sult Sult 1 F/ Sult
2 Mazrek
3 Dushk
4 Kukuçove
5 Kuterqar
6 Koder Zgjupe
7 Zgjup Fushe
8 Dufshan
9 Grekan
39 K/ Tunje Tunje 1 F/ Tunje
2 Duzh
3 Irmanj
4 Jançe Qender
5 Jançe Mal
6 Kateris
7 Lubinje
8 Oban
9 Prrenjas
10 Plepas
11 Sarasele
12 Tunje e Re
Librazhd Librazhd
40 B/ Librazhd Librazhd 1 Q/ Librazhd
41 K/ Qender Librazhd Qender 1 F/ Librazhd Qender
2 Arrez
3 Babje
4 Dorez
5 Dragostunje
6 Kuturman
7 Gizavesht
8 Librazhd Katund
9 Marinaj
10 Qarrishte
11 Spathar
12 Togez
42 K/ Prrenjas Prrenjas 1 Q/ Prrenjas
2 F/Prrenjas -Fshat
3 Rrashtan
43 K/ Rrajce Rrajce 1 F/ Rrajce
2 Sutaj
3 Skenderbej
4 Bardhaj
5 Katjel
6 Kotodesh
7 Urake
44 K/ Qukes Qukes-Shkubin 1 F/Qukes-Shkubin
2 Qukes- Skenderbej
3 Skroske
4 Menik
5 Gurre
6 Berzeshte
7 Fanje
8 Karkavec
9 Dritaj
10 Pishkash
11 Pishkash Veri
45 K/ Stravaj Stravaj 1 F/Stravaj
2 Farrek
3 Shiponje
4 Strank
5 Gaferr
6 Sopot
46 K/Hotolisht Hotolisht 1 F/Hotolisht
2 Dardhe
3 Vulçan
4 Buzgare
5 Kokreve
6 Vehçan
7 Xhyre
47 K/Lunik Lunik 1 F/Lunik
2 Prevall
3 Dranovice
4 Kostenje
5 Letem
6 Zgozht
7 Koshorisht
48 K/Stebleve Stebleve 1 F/Stebleve
2 Zabzun
3 Borove
4 Llange
5 Sebisht
6 Moglic
7 Prodan
49 K/Polis Polis 1 F/Polis
2 Mirake
3 Gostime
4 Sheh
5 Gureshpate
6 Vilan
50 K/ Orenje Orenje 1 F/ Orenje
2 Floq
3 Gurakuq
4 Ballgjin
5 Rinas
6 Zdrajsh Verri
7 Zdrajsh
8 Neshte
9 Mexixe
10 Funares

V. QARKU FIER

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
V. Fier Fier
Fier Fier
1 B/ Fier Fier 1 Qyteti Fier
1 B/Patos Patos 1 Qyteti Patos
2 Kuqar
3 Dukas
4 Reres
5 Margelliç
6 Rusinje
7 Griz
8 Banaj
3 B/Roskovec Roskovec 1 Qyteti Roskovec
2 Jagodina
4 K/Cakran Cakran 1 Cakran
2 Cakran i ri
3 Floq
4 Buz Madhe
5 Humbar
6 Varibop
7 Vjose
8 Kreshpan
9 Gjorgos
10 Vreshtas
11 Gorishove
12 Gjonç
5 K/Mbrostar Ura Mbrostar 1 Mbrostar
2 Verri
3 Vajkan
4 Petov
5 Kallmi i Madh
6 Kallmi i Vogel
6 K/Libofsh Libofsh 1 Libofshe
2 Rreth Libofshe
3 Vanaj
4 Daullas
5 Agimi
6 Metaj
7 Gozhdaras
8 Havaleas
9 Ndernenas
10 Hasturkas
11 Adriatik
7 K/Qendren Afrimi i Ri 1 Çlirim
2 Mujalli
3 Grecalli
4 Daullas
5 Afrimi i Ri
6 Vadhize
7 Zhupan
8 Drize
9 Drize Myrteza
10 Romet
8 K/Dermenas Dermenas 1 Dermenas
2 Pojan
3 Krygjate
4 Havaleas
5 Hoxhare
6 Radostine
7 Sulaj
8 Hamil
9 Muçaj
10 Baltez
11 Povelçe
12 Darezeze e Re
9 K/Topoje Seman 1 Topoje
2 Seman
3 Gjokalli
4 Shesh Marinas
5 Sheq
6 Fushe
7 Gryke
8 Seman i ri
9 Kavaklli
10 K/Levan Levan 1 Levan
2 Ferras
3 Peshtan i Madh
4 Peshtan i vogel
5 Shtyllas
6 Bishan
7 Bashkim
8 Boçove
9 Martine
10 Pishe Poro
11 Qarr
11 K/Frakull Frakull 1 Frakull e Madhe
2 Frakull e Vogel
3 Ade
4 Peshtan Bregas
5 Kafaraj
6 Kashishte
7 Sheq Musalala
8 Çerven
12 K/Portez Portez 1 Portez
2 Mbyet
3 Plyk
4 Kraps
5 Lalar
6 Patos fshat
13 K/Zharez Zharez 1 Zharez
2 Fshat i Ri
3 Frasher
4 Verbas
5 Sheqishte
6 Beline
14 K/Ruzhdie Ruzhdie 1 Ruzhdie
2 Siqece
3 Gjynaqare
4 Drenie
5 Kasnice
15 K/Kuman Kuman 1 Kuman
2 Marinez
3 Vidhishte
4 Luar
16 K/Kurjan Vlosh 1 Kurjan
2 Mbers
3 Ngjeshan
4 Vlosh
17 K/Strum Strum 1 Strum
2 Arapaj
3 Suk 1
4 Suk 2
5 Velmish
Lushnje Lushnje
18 B/Lushnje Lushnje 1 Qyteti Lushnje
2 Karbunare
3 Saver
19 K/Divjake Divjake 1 Divjake
2 Mize
3 Xenge
4 Germenj i Madh
5 Germenj i Vogel
6 Hallvaxhias
7 Bregas
8 Dushk Cam
9 Zharnec
10 Biçukas
20 K/Allkaj Allkaj 1 Toshkes
2 Zhekizhan
3 Delisufaj
4 Bickaj i vogel
5 Allkaj
6 Lifaj i Ri
7 Çukas i Ri
8 Mazhaj
21 K/Grabjan Grabjan 1 Grabjan
2 Staravec
3 Ferras
22 K/Terbuf Terbuf 1 Çerme shkumbin
2 Çerme Proshke
3 Sulzotaj
4 Çerme e Siperme
5 Terbuf
6 Shenepremte
7 Çerme Pasha
23 K/Bubullime Bubullime 1 Bubullime
2 Eskaj
3 Gjonas
4 Halilaj
5 Pirre
6 Kamçishte
7 Imesht
24 K/Hysgjokaj Hysgjokaj 1 Hysgjokaj
2 Kurti
3 Çanakaj
4 Kupaj
5 Lekaj
25 K/Golem Golem 1 Golem i Madh
2 Allprenaj
3 Shegas
4 Hajdaraj
5 Pluk
6 Golem i Vogel
26 K/Dushk Dushk 1 Gramsh
2 Dushk Peqin
3 Konjat
4 Zham fshat
5 Dushk i Madh
6 Zham Sektor
7 Thanasaj
27 K/Remas Remas 1 Remas
2 Muçias
3 Karavasta
4 Gur
5 Kryekuq
6 Kamenice
7 Karavasta e re
8 Adriatik
28 K/Karbunare Karbunare 1 Karbunare e siperme
2 Mollas
3 Kasharaj
4 Kashtebardhe
5 Stan Karbunare
6 Zgjane
7 Balaj
8 Skilaj
9 Murriz-Peqin
10 Bickaj
29 K/Ballagat Ballagat 1 Ballagat
2 Gjuzaj
3 Garunjas
4 Gjyshaj
5 Jazexhi
6 Manasufaj
7 Xibrake
30 K/Fier Shegan Fier Shegan 1 Jeta e Re
2 Kosove e Vogel
3 Fier Shegan
4 Koçaj
5 Barbullinje
6 Cinar
7 Sejmenas
8 Thane
9 Çukas i vjeter
10 Murriz Kozare
11 Qerret i Vjeter
12 Qerret i Ri
13 Biçakaj i ri
31 K/Gradishte Gradishte 1 Kemishtaj
2 Merishte
3 Goricaj
4 Sopes
5 Fier Seman
6 Gradishte
7 Gungas
8 Spolet
9 Babunje
32 K/Kolonje Kolonje 1 Kolonje
2 Gorre
3 Bishqethem
4 Lumth
5 Rrapes Fshat
6 Shakuj
7 Ardenice
8 Bitaj
9 Rrapes sektor
33 K/Krutje Krutje 1 Krutje e Siperme
2 Krutje e Poshtme
3 Fier i Ri
4 Zhyn
5 Rupaj
6 Lifaj i Vjeter
7 Kadiaj
8 Ngurres i Madh
9 Ngurres i Vogel
10 Arrez
11 Gjaz
Mallakaster Ballsh
34 B/Ballsh Ballsh Qyteti Ballsh
35 K/Qender Dukas 1 Visoke
2 Belishove
3 Belistan
4 Drenove
5 Drenove fushe
6 Kash
7 Usoje
8 Ngraçie
9 Lavdan
10 Lapulec
11 Lofkend
12 Dukas
35 K/Greshice Greshice 1 Greshice
2 Greshice e re
36 K/Aranites Aranites 1 Aranites
2 Panahor
3 Kalenje
4 Cfir
5 Metoh
6 Çyçen
37 K/Hekal Hekal 1 Hekal
2 Klos
3 Mollaj
4 Rromes
38 K/Ngraçan Ngraçan 1 Ngraçan
2 Rriban
39 K/Kute Kute 1 Kute
2 Drizar
3 Anebreg
4 Çorrush
40 K/Fratar Dames 1 Behaj
2 Dames
3 Gadurove
40 K/ Fratar Dames 1 Malas
2 Kremenar
3 Ninesh
41 K/Selite Selite 1 Selite
2 Gjerbes
3 Kapaj
4 Çerrile

V. QARKU GJIROKASTER

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
VI Gjirokaster Gjirokaster
Gjirokaster Gjirokaster
1 B/ Gjirokaster Gjirokaster 1 Q/ Gjirokaster
2 B/ Libohove Libohove 1 Q/ Libohove
3 K/Antigon Asim Zeneli 1 F/Asim Zeneli
2 Arshi Lengo
3 Krine
4 Tranoshisht
5 Saraqinisht
4 K/Cepo Ura e Kardhiqit 1 F/Fushebardhe
2 Zhulat
3 Taronine
4 Mashkullore
5 Palokaster
6 Çepun
7 Koder
8 Plesat
9 Kardhiq
10 Prongji
11 Humelice
5 K/Dropull i Poshtem Sofratike 1 Dervican
2 Goranaxi
3 Vanister
4 Haskove
5 Dhuvjan
6 Sofratike
7 Terihat
8 Gorice
9 Frashtan
10 Lugar
11 Grapsh
12 Peshkepi e Sipeme
13 Peshkepi e Poshtme
14 Gline
15 Vrahogoranxi
16 Radat
6 K/Dropull i Siperm Vrisera 1 F/Jorgucat
2 Zervat
3 Bularat
4 Bidrishte
5 Kerre
6 Vodhine
7 Pepel
8 Klishar
9 Selo
10 Lokomil
11 Llovine
12 Krioner
13 Sotire
14 Llongo
15 Koshovice
16 Drite
17 Kakavije
18 Vrisera
7 K/Lazarat Lazarat 1 F/Lazarat
2 Kordhoce
8 K/Lunxher Lalare 1 F/Qesorat
2 Dhoksat
3 Kellez
4 Mingul
5 Nokove
6 Erind
7 Gjat
8 Kakoz
9 Karjan
10 Valare
9 K/Odrie Labove e Madhe 1 Andon Poçi
2 Hundekuq
3 Terbuq
4 Labove e Madhe
5 Labove e Vogej
10 K/Picar Picar 1 Picar
2 Shtepez
3 Kolonje
4 Golem
5 Kaparjel
11 K/Pogon Poliçan 1 Poliçan
2 Skore
3 Sopik
4 Çatister
5 Mavrojer
6 Hllomo
7 Selcke
12 K/Qender Libohove 1 F/Labove e Siperme
2 Labove e Poshtme
3 Suhe
4 Stegopull
5 Bulo
6 Drino
7 Nepravishte
13 K/Zagorie Nivan 1 Sheqer
2 Nivan
3 Koncke
4 Vithuq
5 Hoshteve
6 Doshnice
7 Zhej
8 Lliar
9 Topove
10 Nderan
Tepelene Tepelene
14 B/ Tepelene Tepelene 1 Q/ Tepelene
15 B/Memaliaj Memaliaj 1 Q/Memaliaj
16 K/Qender Tepelene 1 Dukaj
2 Salari
3 Turan
4 Mamaj
5 Veliqot
6 Bençe
7 Dragot
8 Beçisht
9 Mezhgoran
10 Peshtan
11 Hormove
12 Lekel
13 Koder
14 Luzat
17 K/Memaliaj Fshat Memaliaj 1 Memaliaj Fshat
2 Vasjar
3 Cerrile
4 Mirine
5 Dames
6 Kallemb
7 Kashisht
8 Bylysh
18 K/Buz Buz 1 Buz
2 Kalemaj
3 Bader
4 Kurtjez
5 Golemaj
6 Arrez e Vogel
7 Shales
8 Xhafaj
9 Gllave
10 Selcke
11 Selcke e Vogel
12 Komar
13 Bardhaj
19 K/Luftinje Tosk Martalloz 1 Izvor
2 Luftinje
3 Luftinje e Siperme
4 Rrapaj
5 Rabie
6 Gllave e Vogel
7 Maricaj
8 Arrez e Madhe
9 Vagalat
10 Tosk Martalloz
11 Dervishaj
12 Zhapokike
13 Zhapokike
14 Ballaj
15 Luadhaj
20 K/Krahes Lulezim 1 Krahes
2 Krahes e Siperme
3 Zhulaj
4 Lulezim
5 Levan
6 Allkomemaj
7 Kalivaç
8 Perparim
9 Leshnje
10 Xhaxhaj
21 K/Qesarat Qesarat 1 Qesarat
2 Iliras
3 Amanikaj
4 Toç
5 Anevjose
6 Koshtan
7 Kamçsht
22 K/Lopes Sinanaj 1 Sinanaj
2 Matohasanaj
3 Dorez
4 Dhemblan
5 Lab Martalloz
23 K/Kurvelesh Gusmar 1 Progonat
2 Lekdush
3 Gusmar
4 Nivice
5 Rexhin
Permet Permet
24 B/Permet Permet 1 Q/Permet
25 B/Kelcyre Kelcyre 1 Q.Kelcyre
2 Fshat Kelcyre
3 Mbrezhdan
4 Maleshove
5 Limar
6 Leskaj
7 Kala
26 K/Ballaban Ballaban 1 Ballaban
2 Vinokash
3 Vonokash Fushe
4 Komarak
5 Mazhar
6 Kondas
7 Psar
8 Ball
9 Kajce
10 Pavar
11 Toshkez
12 Bubes 1
13 Bubez 2
14 Beqaraj
27 K/Çarçove Çarçove 1 Çarçove
2 Vllaho-Psillotere
3 Biovizhde
4 Zhepe
5 Draçove
6 Iliar-Munushtir
7 Strembec
8 Pellumbar
9 Kanikol
28 K/Dishnice Kelyre 1 Beduqas
2 Tolar
3 Panarit
4 Riban
5 Varobop
6 Kuqar
7 Mertinje
8 Xhanaj
9 Benje
28 K/Dishnice Kelyre 10 Fratar
11 Senican
12 Katundishte
13 Leskovec
14 Gerdas
15 Kodrishte
29 K/Frasher Frasher 1 Frasher
2 Zavalan
3 Ogren-kostrec
4 Gostivisht
5 Miçan
6 Verçisht
7 Kreshove
8 Soropull
30 K/Petran Qalishte 1 Petran
2 Leshnice
3 Leus
4 Lipe
5 Qilarishte
6 Badilonje
7 Benje-Novosele
8 Delvine
9 Bodar
10 Kaludh
11 Lupcke
12 Gjinakar
13 Ogdunan
14 Lipivan-Trabozishte
15 Tremisht
31 K/Qender Piskove 1 Piskove
2 Bual
3 Kosine
4 Rapcke
5 Mokrize-Zleushe
6 Kutal
7 Kosove
8 Hotove
9 Odriçan
10 Raban
11 Alipostivan
12 Borocke
13 Gostinisht
14 Pagri
15 Pacomit
16 Argove
17 Grabove
32 K/Suke Suke 1 Suke
2 Gorice
3 Fshat i ri
4 Rodenje
5 Podgoran
6 Podgoran Fushe
7 Ujmire
8 Zhepove
9 Shelq
10 Topojan
11 Luar
12 Delilaj
13 Çorogunj
14 TaronineVIII. QARKU KUKES

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
VIII Kukes Kukes
Kukes Kukes
1 B/ Kukes Kukes 1 Q/ Kukes
2 F/Gostil
3 Koder Lume
4 Drinas
2 K/Malzi Shemri 1 F/Shemri
2 Shtane
3 Petkaj
4 Mgull
5 Cam
6 Gdhesht
7 Piste
8 Spas
9 Shikaj
10 Dukagjin
11 Kalimash
12 Kryemadh
3 K/Bicaj Bicaj 1 F/Bushat
2 Bicaj
3 Osmane
4 Muhole
5 Mustafe
6 Nange
7 Kolesian
8 Domaj
9 Gabrice
10 Tershene
4 K/Ujmisht Malcene 1 F/Lusen
2 Zalle
3 Malcene
4 Resk
5 Ujmisht
6 Skavice
7 Tejdrin
5 K/Terthore Bardhoc 1 F/Morine
2 Bardhoc
3 Bardhoc i ri
4 Breg-Lume
5 Pobreg
6 Gjegjan
6 K/Shtiqen Shtiqen 1 F/ Shtiqen
2 Lum
3 Krenez
4 Gjallice
7 K/Zapod Orgjost 1 F/Orgjost
2 Kosharisht
3 Pakisht
4 Zapod
5 Orçikel
6 Bele
7 Lojme
8 K/Shishtavec Shishtavec 1 F/ Shishtavec
2 Novosej
3 Kollovoz
4 Shtreze
5 Borje
6 Oreshke
7 Cernaleve
9 K/Topojan Topojan 1 F/ Topojan
2 Xhaferraj
3 Turaj
4 Brekije
5 Nimçe
10 K/Bushtrice Palush 1 F/ Bushtrice
2 Gjegje
3 Matranxhe
4 Palush
5 Vile
6 Barruq
7 Shpat
11 K/Gryk-Çaje Fshat 1 F/ Fshat
2 Çaje
3 Buzemadh
4 Shkinak
12 K/Kalic Kalic 1 F/ Geshtenje
2 Koder-Geshtenje
3 Kalis
4 Gurre
5 Pralisht
13 K/Surroj Surroj 1 Çinamak
2 Fusharre
3 Surroj
4 Aliaj
14 K/Arren Arren 1 F/ Arren
2 Arrez
3 Barre
4 Verrij
5 Tejmolle
15 K/Klosh Klosh 1 F/ Klosh
2 Manez
3 Myç-Manez
Has Krume
16 K/Krume Krume 1 Q/ Krume
2 F/ Krume
3 Gajrep
4 Cahan
5 Mujaj
6 Zahrisht
7 Plani Pates
17 K/Fajza Fajza 1 Q/Fajza
2 Vranisht
3 Tregtan
4 Liqeni i Kuq
5 Metaliaj
6 Brenoge
18 K/Gjinaj Gjinaj 1 Q/Gjinaj
2 Pusi i Thate
3 Myç-Has
4 Domaj
5 Pogaj
6 Kishaj
19 K/Golaj Golaj 1 Q/Golaj
2 Nikoliq
3 Bardhaj
4 Perollaj
5 Vlahen
6 Letaj
7 Peraj
8 Dobrune
9 Zgjeç
10 Qarr
11 Helshan
12 Kostur
Tropoje Bajram Curri

20 B/ Bajram Curri Bajram Curri 1 Q/ Bajram Curri
21 K/Fierze Fierze 1 Q/Fierze
2 Tpla
3 Dushaj
4 Dege
5 Gerg-Lum
22 K/Lekbibaj Lekbibaj 1 F.Brise
2 Salce
3 Palç
4 Peraj
5 Gjonpepaj
6 Lekbibaj
7 Tetaj
8 Shengjergj
9 Curraj i Poshtem
10 Betoshe
11 Qerreç Mulaj
12 Curraj i siperm
23 K/Margegaj Margegaj 1 F/Margegaj
2 Fushe Lumi
3 Koçanaj
4 Shohan
5 Lagja Paqes
6 Bradoshnice
7 Dragobi
8 Çerem
9 Valbone
10 Rragam
24 K/Llugaj Llugaj 1 F/Bukove
2 Jaho Salihi
3 Llugaj
4 Luzhe
5 Rrez-Mali
6 Rragam
25 K/Buajan Dojan 1 F/Bujan
2 Rosuje
3 Dojan
4 Markaj
5 Gri
6 Lekurtaj
7 Selimaj
8 Bllate
9 Gri e Re
26 K/Bytyç Pac 1 F/Pac
2 Zherke
3 Vlad
4 Çorraj-Velaj
5 Berishe
6 Visoçe
7 Mash
8 Zogaj
9 Prush
10 Kepenek
11 Kam-Fshat
12 Leniq
13 Qytet-Kam
27 K/Tropoje Ast 1 F/Ast
2 Kojel
3 Viçidol
4 Kasaj
5 Gegaj
6 Papaj
7 Sopot
8 Buçaj
9 Babine
10 Begaj
11 Shumice Ahmetaj
12 Myhejan
13 Kovaç
14 Kerrnaje
15 Shkelzen

VII QARKU KORÇE

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
VII Korçe Korçe
Korçe Korçe
1 B/ Korçe Korçe 1 Q/ Korçe
2 B/Maliq Maliq 1 Q/Maliq
2 F/Kolanec
3 Goce
4 Gjyras
5 Bicke
6 Fshat maliq
7 Plovisht
3 K/Libonik Libonik 1 F/Libonik
2 Drithas
3 Vloçisht
4 Vashtemi
5 Poceste
6 symiz
7 Kloce
8 Shkoze
9 Kembetheker
10 Beras
11 Zbop
12 Memel
13 Manastirec
4 K/Gore Zvarisht 1 F/ Zvarisht
2 Dolan
3 Lozhan
4 Lozhan i Ri
5 Senishte
6 Tresove
7 Strelce
8 Shales
9 selce
10 Velçan
11 Mesmal
12 Moçan
13 Mjaltas
14 Marjan
15 Desmire
16 Qencke
17 Babjen
18 Dolanec
5 K/Moglice Moglice 1 F/ Moglice
2 Gopesh
3 doberçan
4 Maliq-Opar
5 Gurkuq
6 Bardhas
7 Zerec
8 Dushare
9 Totovec
10 Shpatmal
11 Lumaj
12 Peshtan
13 Protopape
14 Osoje
15 Gurshqipe
16 Kucake
17 Nikollare
6 K/Vreshtas Vreshtas 1 F/ Vreshtas
2 Sheqeras
3 Bregas
4 Podgorie
7 K/Pirg Pirg 1 F/ Pirg
2 Gurishte
3 Zvirine
4 Leminot
5 Qershize
6 Kakaç
7 Shqitas
8 Veliterne
9 Sovjan
10 Novosele
11 Bubuq
8 K/Pojan Pojan 1 F/ Pojan
2 Zvezde
3 Shengjergj
4 Kreshpanj
5 Plase
6 Zmblak
7 Burimas
8 Pendavinj
9 Terove
10 Rov
11 Orman
12 Rembec
9 K/Qender Bulgarec 1 F/ Bulgarec
2 Lumalas
3 Biranj
4 Melcan
5 Porodine
6 Dishnice
7 Shamoll
8 Belorta
9 Kuç i Zi
10 Barç
11 Çifligj
12 Malavec
13 Neviçisht
10 K/Voskop Voskop 1 F/ Voskop
2 Dersnik
3 Polen
4 Vinçan
5 Goskove lart
6 Goskove poshte
7 Damjanec
12 K/Lekas Lekas 1 F/ Leaks
2 Marian
3 Gjonbabas
4 Gurmujas
5 shkozan
6 xerje
7 Tubas
8 Gjergjevice
9 Lavdar
10 Brozdoverc
11 Mazrek
12 F/Popovine
13 K/Vithkuq Vithkuq 1 F/ Vithkuq
2 Leshnje
3 Gjanc
4 Lubonje
5 Rehove
6 Roshanj
7 Trebicke
8 Grabocke
9 Treske
10 Stratoberdh
11 Panarit
12 Shtylle
13 Cemerice
11 K/Voskopoje Voskopoje 1 F/ Voskopoje
2 Shipske
3 Gjonomadh
4 Krushove
5 Lavdar
14 K/Mollaj Mollaj 1 F/ Mollaj
2 Floq
3 Pulahe
4 Uje Bardhe
5 Kamenice
15 K/Drenove Drenove 1 Drenove
2 Mborje
3 Boboshtice
4 Morave
5 Qatrom
6 Ravonik
7 Turan
8 Dardhe
16 K/Liqenas Liqenas 1 F/ Liqenas
2 Diellas
3 Lajthize
4 Zaroshke
5 Cerje
6 Gorice e Vogel
7 Gorice e Madhe
8 Kallamas
9 Gollomboc
Kolonje Erseke
17 B/Erseke Erseke 1 Q/ Erseke
18 K/Qender Erseke Erseke 1 F/Starie
2 Bejkove
3 Psar
4 Selenice
5 Kreshove
6 Gostivisht
7 Lenges
8 Kodrat
9 Borove
10 Taç Qender
11 Taç Poshte
12 Taç Larte
13 Rehove
14 Gjonç
15 Prodan
16 Kabash
19 B/Leskovik Leskovik 1 Q/ Leskovik
20 K/ Leskovik Leskovik 1 F/Pobicke
2 Cercke
3 Radat
4 Radove
5 Postenan
6 Lashove
7 Peshtan
8 Pode
9 Kovaçisht
10 Vrepcke
11 Germenj
12 Radanj
13 Gline
14 Gjirakar
21 K/ Novosele Novosele 1 F/ Novosele
2 Mesiçke
3 Kagjinas
4 Zharkan
5 Piskal
6 Vitisht
7 Shijan
8 Kaduç
9 Nderrmarr
10 Mbreshtan
22 K/ Barmash Barmash 1 F/ Barmash
2 Leshenje
3 Shales
4 Gozhdorazhd
5 Sanjollas
6 Kamnik
7 Benjez
8 Radimisht
9 Arrez
10 Rajan
23 K/Mollas Mollas 1 F/Mollas
2 Skorovot
3 Qinam
4 Vodice
5 Qafzez
6 Helmes
7 shtike
8 Pepellash
9 Butke
10 Kozel
11 Milec
12 Bezhan
13 Boshanj
14 Blush
24 K/Çlirim Çlirim 1 F/ Çlirim
2 Qesarak
3 Kaltanj
4 Qyteze
5 Selenice e Pishes
6 Luaras
7 Lencke
8 Kurtez
9 Orgocke
10 Qinam-Radovicke
11 Radovicke
12 Psar i Zi
Devoll Bilisht
25 B/ Bilisht Bilisht 1 Q/ Bilisht
26 K/Qender Bilisht Bilisht 1 F/Bitcke
2 Tren
3 Buzliqen
4 Vernik
5 Vishocice
6 Kuç
7 Poloske
8 Kapshtice
9 Trestenik
10 Kurile
27 K/Hoçisht Hoçisht 1 F/ Hoçisht
2 Grace
3 Baban
4 Stropan
5 Eçmenik
6 Perparimaj
7 Grapsh
8 Çipan
9 Borsh
10 Bradvice
28 K/Proger Proger 1 F/ Proger
2 Mançurisht
3 Cangonj
4 Pilur
5 Vranisht
6 Bicke
7 Rakicke
8 Shyec
29
K/Miras Miras 1 F/ Miras
2 Vidohove
3 Arrez
4 Çete
5 Qyteze
6 Sinice
7 Nikolice
8 Menkulas
9 Ponçare
10 Braçanj
11 Koshnice
12 Dobranj
13 Fitore
14 Ziçisht
15 Gjyres
16 Sul
Pogradec Pogradec
30 B/Pogradec Pogradec 1 Q/ Pogradec
31
K/Udenisht Udenisht 1 F/ Udenisht
2 Memlisht
3 Çervenake
4 Piskupat
5 Lin
6 Buqez
32
K/Buçimas Buçimas 1 F/ Buçimas
2 Tushemisht
3 Peshkepi
4 Gurras
5 Geshtenjas
6 Remaj
7 Verdove
8 Bahçallek
33
K/Çerrave Çerrave 1 F/ Çerrave
2 Blace
3 Bletas
4 Alarup
5 Grapovice
6 Nishavec
7 Kodras
8 Leshnice
9 Lumas
10 Pretushe
11 Qershize
34
K/Dardhas Dardhas 1 Dardhas
2 Stropcke
3 Prenisht
4 Derdushe
5 Osnat
6 Lekas
7 Nice
8 Sterkanj
9 Grunjas
35
K/Trebinje Trebinje 1 F/ Trebinje
2 Çezme e Madhe
3 Çezme e Vogel
4 Hondisht
5 Selce e Siperme
6 Llenge
7 Plenisht
8 Hoshtece
9 Zemce
10 Potgozhan
11 Maline
12 Kalivaç
13 Pevelan
14 Dunice
15 Guri i Bardhe
36
K/Proptisht Proptisht 1 F/ Proptisht
2 Rodokal Siper
3 Rodokal Poshte
4 Homezh
5 Slabinje
6 Somotine
7 Kriçkove
8 Selce e Poshtme
9 Homçan
10 Verri
11 Golik
12 Slatine
13 Baribardhe
14 Selishte
15 Zalltore
37
K/Velçan Velçan 1 F/ Velçan
2 Buzahishte
3 Shpelle
4 Bishnice
5 Jolle
6 Losnik
7 Laktesh
8 Senishte


IX. QARKU LEZHE

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
IX Lezhe Lezhe
Lezhe Lezhe
1 B/ Lezhe Lezhe Q/ Lezhe
2
K/Shengjin Shengjin 1 Q/ Shengjin
2 Ishulli-Shengjin
3 Ishulli- Lezhe
4 Mali- Shengjin
5 Mali-Rencit
3
K/Zejmen Zejmen 1 Zejmen
2 Tresh
3 Pruell
4 Berzan
5 Pllan
6 Markatomaj
7 Spiten
4
K/Shenkoll Shenkoll 1 Shenkoll
2 Rile
3 Tale 1
4 Tale 2
5 Barbulloje
6 Gryke-Lumi
7 Gajush
5
K/Balldre Balldre 1 Balldre
2 Mali-Kakariq
3 Gocaj
4 Balldre i Ri
5 Torovice
6 Malecaj
7 Qender-Kakariq
8 Koljakaj
6
K/Kallmet Kallmet 1 Kallmet i Madh
2 Kallmet i Vogel
3 Rraboshte
4 Merqi
7
K/Blinisht Blinisht 1 Blinisht
2 Troshan
3 Fishte
4 Krajne
5 Piraj
6 Baqel
7 Koledh
8
K/Dajç Dajç 1 Dajç
2 Gjader
3 Gramsh
4 Mabe
5 Dragush
6 Koterr
7 Zojs
9
K/Ungrej Ungrej 1 Ungrej
2 Kashnjet
3 Gjobardhaj
4 Kalivaç
5 Ras-Bute
6 Zinaj
7 Fregen
8 Kaluar
9 Sukaxhi
10
K/Kolsh Kolsh 1 Kolsh
2 Gjash
3 Kacinar
4 Palalej
5 Lalm
6 Vele
7 Manati
8 Gryke
9 Barbulloje
Mirdite Rreshen
11
B/ Rreshen Rreshen 1 Q/ Rreshen
2 Nderfushas
3 Nderfan
4 Geziq
5 Tarazh
6 Jezull
7 Koder Rreshen
8 Sheshaj
9 Fushe-Lumth
10 Malaj
11 Malaj Eper
12 Tene
13 Lurth
14 Bukmire
12
B/Rubik Rubik 1 Q/Rubik
2 Fierze
3 Bulshize
4 Fang
5 Rasfik
6 Katund i Vjeter
7 Munaz
8 Rreja e Zeze
9 Rreja e Veles
10 Vau Shkeze
11 Rrethi i Siperm
12 Livadhez
13
K/Selite Burbnesh 1 Q/ Burbnesh
2 F/Lufaj
3 Bardhaj
4 Lekunde
5 Zajs
6 Kthelle e Siperme
7 Kurbnesh-fshat
8 Merkurth
9 Kumbull
14
K/Kthelle Perlat Qender 1 Perlat Qender
2 Perlat i Siperm
3 Shebe
4 Tharr
5 Troje
6 Prosek
7 Rrushkull
8 Uje
9 Shtreze
15

K/Fan Klos 1 Klos
2 Shtrungaj
3 Bisake
4 Fan
5 Zal-Xhuxhe
6 Katund i Ri
7 Konaj
8 Shengjin
9 Petoq
10 Xhuxhe
11 Dardhez
12 Thirre
13 Sang
14 Hebe
15 Domgjon
16 Gjakez
17 Munelle
16

B/Orosh Reps 1 Q/ Reps
2 Kullaxhi
3 Blinisht
4 Peshqesh
5 Mashterkor
6 Shemri
7 Zajs
8 Gryke Orosh
9 Lgjin
10 Bulshar
11 Planet
12 Ndershen
13 Nenshejt
14 Koder-Spaç
15 Gurth-Spaç
16 Lajthize
17

B/Kaçinar Kaçinar 1 Kaçinar
2 Arrez
3 Kuzhnen
4 Simon
5 Shengjergj
6 Shtuf
7 Shperdheze
Kurbin Laç

18 B/Laç Laç 1
2 Q/ Laç
F/Laç
19

B/Mamurras Mamurras 1 Mamurras
2 Fushe- Mamurras
3 Shperthen
4 Shemri
5 Zheje
6 Katund i Ri
7 Gjorm
8 Droje
20

K/Milot Milot 1 Q/Milot
2 Fshati Skurraj
3 Mal Milot
4 Fushe Milot
5 Mal Bardhe
6 Gallate
7 Selite
8 Gernac
9 Vinjoll
10 Shullaz
11 Prozhme
12 Delbnisht
13 Fer-Shkopet
14 Shkopet
21

K/Fushe-Kuqe Fushe-Kuqe 1 Fushe-Kuqe
2 Adriatik
3 Patok
4 Gorre
5 Gurrez

IX. QARKU SHKODER

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres Nr Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
IX Shkoder Shkoder
Shkoder Shkoder
1 B/ Shkoder Shkoder 1 Q/ Shkoder


2 F/Shiroke
3 Zogaj

2

B/Vau-Dejes Vau-Dejes 1 Q/Vau-Dejes
2 F/Mjede
3 Spathare
4 Shelqet
5 Kaç
6 Naraç
7 Dush
8 Karme
9 Gomsiqe
3

K/Ana-Malit Oblike 1 F/ Oblike
2 Babot
3 Muriqan
4 Shtuf
5 Dramosh
6 Oblike e Siperme
7 Obot
8 Vallas
9 Velinaj
10 Vidhgare

4

K/Bushat Bushat 1 F/ Bushat
2 Shkjaze
3 Plezhe
4 Kosmaç
5 Stajke
6 Ashte
7 Ranxe
8 Fshat i Ri
9 Mali i Jushit
10 Plepan
11 Melgush
5

K/Barbullush Barbullush 1 F/ Barbullush
2 Kukel
3 Hoten
6

K/Berdice Berdice e Madhe 1 F/ Berdice e Madhe
2 Berdice e Mesme
3 Berdice e Siperme
4 Trush
5 Beltoje
6 Mali Hebaj
7

K/Dajç Dajç 1 F/ Dajç
2 Samrisht i Ri
3 Samrisht
4 Belaj
5 Mali Gjymtit
6 Pentar
7 Rrushkull
8 Mushan
9 Suka -Dajç
10 Shirq
11 Darragjat
8

K/Guri i Zi Guri i Zi 1 F/ Guri i Zi
2 Juban
3 Ganjolle
4 Kuç
5 Renc
6 Vukatane
7 Gajtan
8 Ragam
9 Sheldi
10 Mazrek
11 Shpor-Maliq
9

K/Hajmel Hajmel 1 F/ Hajmel
2 Dheu u Lehte
3 Pistulle
4 Paçram
5 Nenshat
10

K/Postribe Mes 1 F/ Mes
2 Dragoç
3 Boks
4 Kullaj
5 Myselim
6 Drisht
7 Ura e Shenjt
8 Domen
9 Shakote
10 Prekal
11 Vilez
11

K/Pult Pog 1 F/Pog
2 Kir
3 Gjuraj
4 Plan
5 Xhan
6 Bruçaj
7 Mgulle
12

K/Rrethinat Dobraç 1 F/ Dobraç
2 Grude e Re
3 Shtoj i Ri
4 Guci e Re
5 Shtoj i Vjeter
6 Zues
7 Golem
8 Hot i ri
9 Bardhaj
10 Bardhaj
13

K/Shale Nicaj-Shale 1 F/ Breg-Lumi
2 Abat
3 Nicaj-Shale
4 Lekaj
5 Vuksanaj
6 Pecaj
7 Theth
8 Nderhysaj
9 Gimaj
10 Nen-Mavriq
11 Lotaj
14

K/Shllak Vukjakaj 1 F/ Vukjakaj-Gegaj
2 Palaj -Gushaj
3 Bene
4 Koni i Madh
5 Barcolle
6 Vukaj
7 Uk-Bibaj
15

K/Shosh Ndrejaj 1 F/ Ndrejaj
2 Nikaj-Shosh
3 Palaj
4 Pepsumaj
5 Brashte
16

K/Temal Koman 1 F/ Koman
2 Qerret
3 Arre
4 Vile
5 Telum
6 Kllogjen
7 Malagji-Kajvall
8 Toplane
9 Serme
10 Gushte
17

K/Velipoje Velipoje 1 F/ Velipoje
2 Pulaj
3 Luarz
4 Baks-rjoll
5 Gomsiqe
6 Baks i Ri
7 Pulaj
8 Reç i Ri
9 Ças
10 Mali i Kolajve
18

K/Vig-Mnele Mnele e Madhe 1 F/ Mnele e Madhe
2 Mnele e Vogel
3 Vig
Malesi e Madhe Koplik
19 B/ Koplik Koplik 1 Q/ Koplik
20K/Gruemire Gruemire 1 Gruemire
2 Boriç i Vogel
3 Grude-Fushe
4 Grile
5 Kurt
6 Limaj-egç-lepurosh
7 Omare
8 Rrash
9 Vorfe
10 Demiraj
11 Ktosh
12 Gjorm
13 Mushqerre
14 Vajush
15 Boriç i Madh
16 Kerraj
21K/Kastrat Bajze 1 Q/Bajze
2 F/Ivanaj
3 Aliaj
4 Gradec
5 Hot
6 Jeras
7 Pjetroshan
8 Rapsh
9 Vukpal
10 Premal
11 Goraj-Budishte
12 Kastrat
13 Bratosh
22K/Kelmend Tamare 1 F/ Tamare
2 Broje
3 Kozhje
4 Selce
5 Vukel
6 Lepushe
7 Vermosh
8 Nike
23 K/Qender Koplik 1 F/Bogiç-Palvar
2 Dober
3 Jubice
4 Kamice-Flake
5 Kalldrum
6 Koplik i Siperm
7 Sterbeg
8 Lohe e Poshtme
24
K/Shkrel Dedaj 1 F/Dedaj
2 Boge
3 Bzhete
4 Bzhete-Markaj
5 Lohe e Sipeme
6 Vrith
7 Vuç-Kurtaj
8 Zagore
9 Qaf-Grade
10 Reç
11 Repishte
12 Kokpapaj
Puke Puke
25 B/ Puke Puke 1 Q/ Puke
2 F/ Puke
3 Lajthize
26
K/Fushe -Arres Fushe -Arres 1 B/ Fushe -Arres
2 F/ Fushe -Arres
3 Miçaj
4 Lumbardhe
27
K/Gjegjan Gjegjan 1 F/Dom
2 Gjegjan
3 Gojan i Vogel
4 Rrase
5 Kuzhnen
6 Gojan i Madh
7 Shkoze
8 Kimez
9 Kalvare
10 Mesul
28
K/Blerim Blerim 1 F/Flet
2 Xath
3 Kulumri
4 Truen
5 Blerim
6 Dardhe
7 Qebik
29
K/Iballe Iballe 1 F/ Iballe
2 Sapac
3 Levosh
4 Berishe e Vogel
5 Berishe Vendi
6 Berishe e Siperme
7 Shopel
8 Mertur
30
K/Fierze Fierze 1 F/ Fierze
2 Porav
3 Bugjon
4 Kokdode
5 Arst
6 Miliska
7 Mezi
8 Aprip-Guri
31
K/Qafe-Mali Qafe-Mali 1 Qafe-Mali
2 F/Armiraj
3 Srriqe
4 Mollkuqe
5 Lajthize
6 Lumbardhe
7 Tuç
8 Kryezi
9 Orosh
32
K/Rrape Rrape 1 F/Breg
2 Rrape
3 Kabash
4 Buhot
5 Bicaj
6 Blimisht
7 Lumzi
8 Meçe
33
K/Qelez Qelez 1 Qelez
2 F/Bushat
3 Dushneze
4 Midhe
5 Buzhale
6 Dadaj
7 Levrushk
8 Ukth
9 Qerret i Vogel
34
K/ Qerret Qerret 1 Qerret
2 F/Luf
3 Dush
4 Karme
5 Kçire
6 Luf-Plan
7 Korthpul
8 Kaftall
9 Gomsiqe
10 Vrith
11 Plet


XI. QARKU TIRANE

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres

Nr. Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
XI Tirane Tirane
1
B.Tirane Tirane 1 Njesia Bashkiake nr.1
2 Njesia Bashkiake nr.2
3 Njesia Bashkiake nr.3
4 Njesia Bashkiake nr.4
5 Njesia Bashkiake nr.5
6 Njesia Bashkiake nr.6
7 Njesia Bashkiake nr.7
8 Njesia Bashkiake nr.8
9 Njesia Bashkiake nr.9
10 Njesia Bashkiake nr.10
11 Njesia Bashkiake nr.11
Tirane Tirane
2
B.Kamez Kamez 1 Qyteti Kamez
2 Fshati Bathore
3 Laknas
4 Valias
5 Frutikulture
6 Bulçesht
7 Zall-Mner
3
K/Zall-Herr Zall-Herr 1 Zall-Herr
2 Dritas
3 Çerkeze-Morine
4 Qinam
5 Kallmet
6 Herraj
7 Pinar
8 Priske e Vogel
9 Radhesh
4
B. Vore Vore 1 Q/Vore
2 F/Vore
3 Marqinet
4 Sharge
5 Gerdec
6 Gjokaj
7 Kuc
8 Marikaj
9 Picar
5 K/Preze Preze 1 Preze
2 Ahmetaq
3 Palaq
4 Fushe Preze
5 Gjeç-Koder
6 Ndermjetes
7 Breg-Shkoze
6

K/Petrele Mullet 1 Petrele
2 Mullet
3 Stermas
4 Picall
5 Shenkoll
6 Gurre e Madhe
7 Gurre e Vogel
8 Daias
9 Barbas
10 Mangull
11 Fikas
12 Qeha
13 Shytaj
14 Hekal
15 Kryezi
16 Percellesh
17 Durishte
7

K/Farke Sauk 1 Farke e Madhe
2 Farke e Vogel
3 Lunder
4 Mjull Bathore
5 Sauk
6 Selite
8

K/Dajt Linze 1 Linze
2 Shishtufine
3 Tujan
4 Brrar
5 Ferraj
6 Priske e Madhe
7 Surrel
8 Lanagregas
9 Shkalle
10 Qafmolle
11 Darshen
12 Selbe
13 Murth
9

K/Zall-Bastar Zall-Bastar 1 Zall-Bastar
2 Bastar i Mesem
3 Bastar-Murriz
4 Vilez
5 Zall-Mner
6 Mner i Siperm
7 Bulçesh
8 Zall-Dajt
9 Besh
10 Dajt
11 Shengjin i vogel
12 Selite Mali
10

K/Berzhite Ibe 1 Ibe
2 Berzhite
3 Dobresh
4 Ibe e Poshtme
5 Pellumbas
6 Mihajas-Cirme
7 Kus
8 Fravesh
9 Kllojke
10 Pashkashesh
11 Luge-Shalqize
12 Rozavere
11

K/Krrabe Krrabe 1 Baldushk
2 Mushqeta
3 Skutere
12

K/Baldushk Bal
dushk 1 Baldushk
2 Mumajes
3 Fushas
4 Balshaban
5 shpate
6 Isufmuçaj
7 Mustafakoçaj
8 Koçaj
9 Kakunj
10 Vesqi
11 Parret
12 Shenkoll
13 Vrap
14 Shpat i siperm
13

K/Shergjergj Verri 1 Shergjergj
2 Verri
3 Ure
4 Burimas
5 Shengjin
6 Façesh
7 Bize
8 Fage
9 Parpuje
10 Vakumone
11 Domje
12 Derje
14

K/Vaqarr Vaqarr 1 Vaqarr
2 Allgjate
3 Arbane
4 Bultice
5 Damjan-Fortuz
6 Gropaj
7 Lalm
8 Prush
9 Vishaj
10 Sharre
15

K/Kashar Kashar 1 Kashar
2 Yzberisht
3 Mezez
4 Yrshek
5 Katundi i Ri
6 Kus
7 Mazrek
16

K/Berxulle Berxull 1 Berxulle
2 Mukaj
3 Domje
17

K/Peze Peze e Madhe 1 Peze e Madhe
2 Peze Helmes
3 Peze e Vogel
4 Varosh
5 Maknor
6 Dorez
7 Gror
8 Grece
9 Pajane
10 Gjysylkane
18

K/Ndroq Ndroq 1 Ndroq
2 Zbarqe
3 Kerçukje
4 Zhurje
5 Lagje e Re
6 Pinet
7 Sauqet
8 Çalaberzeze
9 Shesh
10 Grebllesh
11 Menik
19 Paskuqan Babrru 1 Paskuqan
2 Babrru Qender
3 Koder e Kuqe
4 Shpat
5 Fushe e Kerçikeve
6 Koder Babrru
7 Paskuqan Fushe
8 Paskuqan Koder
Kavaje Kavaje
20 B/Kavaje Kavaje Q/Kavaje
21 B/ Rrogozhive Rrogo
zhive 1 Q/Rrogozhive
2 F/Rrogozhive
22

K/Synej Synej 1 Synej
2 Butaq
3 Rrikaj
4 Hajdaraj
5 Peqinaj
6 Rrakull
7 Bago
23

K/Sinaballaj Sinaba
llaj 1 Sinaballaj
2 Methasanaj
3 Hazdushk
4 Hamenraj
5 Koçaj-Sheshaj
6 Thartor
7 Rrostej
8 Fliballije
9 Demarkaj
24

K/Luz i Vogel Luz i Vogel 1 Luz i Vogel
2 Vorrozen
3 Beden
4 Blerimaj
25

K/ Golem Golem 1 Golem
2 Kryemedhenj
3 Tilaj
4 Seferaj
5 Golemas
6 Qeret
7 Karpen
8 Zik-Xhafaj
9 Kanaparaj
10 Agonas
11 Karpen i Ri
26

K/Helmes Helmes 1 Helmes
2 Zik-Laraj
3 Lis-Patros
4 Shtodher
5 Çete
6 Momel
7 Habilaj
8 Çollakaj
9 Kryezi
10 Cikallesh
27

K/ Kryevidh Krye
vidh 1 Kryevidh
2 Ballaj
3 Rreth-Greth
4 Patke-Milot
5 Zhabja
6 Spanesh
7 Spille
8 Domen
9 Sterbeg
10 Shardushk
28

K/Lekaj Lekaj 1 Lekaj
2 Harizaj
3 German
4 Zambish
5 Mushnik
6 Mlik
7 Okshtun
8 Luz i Madh
9 Shkozet
29

K/ Gose Gose e Madhe 1 Gose e Madhe
2 Gose e Vogel
3 Kalush
4 Kerçukaj
5 Vile-Ballaj


XII. QARKU VLORE

Nr. Njesi te qeverisjes Vendore Rrethi Emertimi i Qendres

Nr. Qytete dhe Fshatrat ne perberje te saj
Qarku Nr Emri i Bashkise/
Komunes
1 2 3 4 5 6 7 8
XII. Vlore Vlore
Vlore Vlore
1 B/Vlore Vlore 1 Q/Vlore
2

B/ Himare Himare 1 Q/Himare
2 F/Pilur
3 Kudhes
4 Qeparo Fshat
5 Qeparo Fushe
6 Vuno
7 Lliaz
8 Dhermi
9 Gjileke
10 Palase
3

B/Orikum Orikum 1 Q/ Orikum
2 F/Dukat Fushe
3 Tragjas
4 Dukat Fshat
5 Radhime
4 B/Selenice Seleni
ce 1 Q/ Selenice
5

K/Qender Pusi i Mezit 1 F/Bestrove
2 Babice e madhe
3 Babice e Vogel
4 Hoshtime
5 Kanine
6 Kerkove
7 Narte
8 Sherihte
9 Panaja
10 Xhyherine
11 Zvernec
12 Sazan
6

K/Novosele Novosele 1 Novosele
2 Aliban
3 Bishan
4 Mifol
5 Poro
6 Dellenje
7 Delisuf
8 Trevllazer
9 Cerkovine
10 Skrofotine
11 Fitore
12 Akerni
7

K/Shushice Shushice 1 Shushice
2 Bunavi
3 Beshisht
4 Grabian
5 Drithas
6 Mekat
7 Llakatund
8 Çeprat
9 Risili
9

K/Vllahine Vllahine 1 F/ Vllahine
2 Kocul
3 Mertiraj
4 Rexhpaj
5 Haderaj
6 Mallkeq
7 Gernec
8 Pete
9 Kropisht
10 Vezhdanisht
11 Peshkepi
12 Penkove
10

K/Sevaster Sevaster 1 Sevaster
2 Golimbas
3 Dushkarak
4 Shkoze
5 Mazhar
6 Ploçe
7 Lezhan
8 Amonice
11

K/Kote Kote 1 Kote
2 Gumeice
3 Hysoverdhe
4 Lapardha
5 Mavrore
6 Mazhar
7 Vajze
8 Vodice
9 Shkalle Mavrove
10 Drashovice
8

K/Armen Armen 1 F/ Armen
2 Karbunare
3 Rromes
4 Treblove
5 Picar
6 Mesarak
7 Lubonje
12

K/Brataj Brataj 1 Brataj
2 Lepenice
3 Gjorm
4 Velçe
5 Ramice
6 Mesaplik
7 Matogjin
8 Bashaj
9 Vermik
10 Malas
13

K/Hore-Vranisht Hore 1 Vranisht
2 Kuç
3 Bolene
4 Kallarat
5 Terbaç
Sarande Sarande
14 B/ Sarande Sarande 1 Q/ Sarande
2 F/Gjashte
3 Metoq
4 Shelegar
15 B/ Konispol Konispol 1 Q.Konispol
2 F/Çiflik
16 K/ Lukove Lukove 1 Lukove
2 Borsh
3 Fterre
4 Çorraj
5 Piqeras
6 Sasaj
7 Qazim Pali
8 Shenvasil
9 Nivice
17 K/Livadhja Livadhja 1 Livadhja
2 Sopik
3 Pandalejmon
4 Kullurice
5 Llazat
6 Kalcat
7 Koder
8 Lefter Talo
9 Vagalat
10 Grave
11 Qesarat
12 Komat
13 Karroq
14 Grazhdan
15 Zminec
18 K/Markat Markat 1 Dishat
2 Verve
3 Shales
4 Markat
5 Ninat
6 Janjar
19 K/Xarre Xarre 1 Xarre
2 Mursi
3 Shkalle
4 Vrine
20 K/Dhiver Dhiver 1 Dhiver
2 Rumanxe
3 Memoraq
4 Navarice
5 Dermish
6 Leshnice e Siperme
7 Leshnice e Poshtme
8 Janicat
9 Llupsat
10 Cerkovice
11 Shendre
12 Malcan
21 K/Ksamil Ksamil 1 Ksamil
22 K/Aliko Aliko 1 Aliko
2 Çaush
3 Neohor
4 Tremul
5 Rahulle
6 Pllake
7 Jerme
8 Vurgu i Ri
9 Halo
10 Dritas
11 Çuke
Delvine Delvine
23 B/ Delvine Delvine 1 Q. Delvine
2 F/Bamatat
3 Vllahat
4 Rusan
5 Lefterhor
6 Kakodhiq
7 Sopot
8 Stjar
9 Vane
24 K/Finiq Finiq 1 Finiq
2 Buronje
3 Çlirim
4 Vrion
5 Karahaxhe
6 Bregas
7 Blerimas
25 K/Mesopotam Mesopotam 1 Mesopotam
2 Kardhikaq
3 Pece
4 Muzine
5 Dhrovjan
6 Krongj
7 Bistrice
8 Velahove
9 Livine
10 Brajlat
11 Sirakat
12 Kostar
13 Fitore
14 Krane
15 Ardhasove
26 K/ Vergo Vergo 1 Vergo
2 Tatzat
3 Kalase
4 Fushe Verri
5 Senice
6 Kopaçez
7 Qafe Dardhe
8 Bajkaj
Shfleto artikuj te tjere per: ADMINISTRATIVE BASHKI KOMUNE PUSHTETI LOKAL QARQE
Postuar nga: admin
ikub #:
7310010