Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: Për ankandin publik
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 9874
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 14.02.2008
Data e aprovimit te Aktit: 27.02.2008
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 26
Data e fletores zyrtare: 27.02.2008
Aktiviteti: --
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Me ane te ketij ligji është miratuar përcaktimi i rregullave që zbatohen për realizimin e shitjes publike nëpërmjet procedurës së ankandit nga autoriteti shitës dhe mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të pjesëmarrësve në procedurën e ankandit.
Tivari Studio
Akte te ngjashem
1 Për miratimin e rregullave të zhvillimit të ankandit publik, për shitjen e paketës së aksioneve tË “Albanian Mobile Communications” Sha, që ka mbetur pas traNsferimit të paketës tek investitorët Strategjikë, tek ish-pronarët e Truallit dhe te Punonj
2 Për kriteret e vlerësimit dhe të shitjes së traktorëve, makinerive e pajisjeve, të marra nga përdoruesit, si dhe të makinerive, pajisjeve e pjesëve të kEmbimit, gjendje në magazinën e projektit “Rritja e prodhimit ushqimor, 2 KR”, të ardhura grant n
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:LIGJ

Nr.9874, datë 14.2.2008Për ankandin publikNë mbështetje të neneve 78 e 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËVENDOSI:KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHMENeni 1

Objekti dhe qëllimi1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave që zbatohen për realizimin e shitjes publike nëpërmjet procedurës së ankandit nga autoriteti shitës dhe mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të pjesëmarrësve në procedurën e ankandit.

2. Qëllime të këtij ligji janë:

a) rritja e efiçencës dhe efikasitetit në procedurat e ankadit publik, të kryera nga autoritetet shitëse;

b) nxitja e pjesëmarrjes së blerësve në procedurat e ankandit publik;

c) nxitja e konkurrencës ndërmjet blerësve;

ç) sigurimi i trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën e ankandit publik;

d) sigurimi i integritetit, besimit publik dhe transparenca në procedurat e ankandit publik.Neni 2

Parimet e zhvillimit të ankandit publikZhvillimi i procedurave të ankandeve publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme:

a) mosdiskriminimi dhe trajtimi i barabartë i pjesëmarrësve në procedurat e ankandit publik;

b) transparenca në procedurat e ankandit publik;

c) barazia në trajtimin e kërkesave dhe detyrimeve, që u ngarkohen pjesëmarrësve në procedurat e ankandit publik.Neni 3

PërkufizimeNë këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

1. “Ankand publik” është procedura e shitjes, nëpërmjet së cilës përcaktohen të drejtat e pronësisë që transferohen në formën e ofertës publike, në bazë të çmimit më të lartë të ofruar.

2. “Autoritete shitëse” janë autoritetet publike, të cilat, në zbatim të këtij ligji, kanë të drejtë të shesin pronën publike nëpërmjet ankandit publik dhe të zbatojnë kontratat e tyre të shitjes. Këto autoritete janë:

a) institucionet kushtetuese, institucionet e tjera qendrore, institucionet qendrore të pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore;

b) çdo ent:

i) i themeluar për të ndjekur një interes të përgjithshëm dhe me karakter joekonomik apo tregtar;

ii) i cili ka personalitet juridik;

iii) i financuar kryesisht nga shteti, autoritetet rajonale apo vendore, ose nga ente të tjera publike apo i administruar prej tyre, ose me një bord administrativ, manaxherial apo mbikëqyrës, ku më shumë se gjysma e anëtarëve të tyre emërohen nga shteti, autoritetet rajonale ose vendore apo nga entet e tjera publike;

c) organizatat e formuara nga një ose disa nga këto autoritete apo nga një ose disa nga këto organe publike;

ç) çdo ent tjetër publik.

3. “Kanditatë blerës” janë të gjithë personat fizikë apo juridikë që kërkojnë të marrin pjesë me ofertën e tyre në procedurën e shitjes publike nëpërmjet ankandit publik.

4. “Ofertues” janë të gjithë personat fizikë apo juridikë që paraqesin ofertën e tyre në procedurën e shitjes publike nëpërmjet ankandit publik.

5. “Procedura përzgjedhëse të ankandit” janë procedurat e ndërmarra nga autoriteti shitës për përzgjedhjen e fituesve për kontratat publike të shitjes.

6. “Kontrata të shitjes publike” janë kontratat e lidhura ndërmjet një ose më shumë blerësve dhe autoritetit shitës, që kanë si objekt shitjen publike të çdo sendi me vlerë ekonomike, në përputhje me këtë ligj.

7. “Blerës” është ofertuesi që ka ofruar çmimin më të lartë dhe që likuidon menjëherë vlerën e ofruar.

8. “Procedurë e hapur” është ankandi, përmes të cilit çdo kandidat blerës i interesuar mund të dorëzojë ofertën e vet.

9. “Procedurë me përzgjedhje të blerësve” është ankandi, përmes të cilit vetëm kandidatët e përzgjedhur nga autoriteti shitës mund të dorëzojnë oferta.

10. “Procedurë me negocim” është ankandi, përmes të cilit autoriteti shitës i përzgjedh vetë kandidatët blerës dhe negocion kushtet e kontratës me një ose më shumë prej tyre.

11. “Regjistër i ankandit publik” është regjistri i mbajtjes së të dhënave për fazën e përzgjedhjes dhe të shitjes me ankand, që mbahet nga autoriteti shitës dhe që në përfundim të procesit depozitohet në Agjencinë e Prokurimit Publik.

Forma dhe mënyra e mbajtjes përcaktohen nga kjo agjenci.

12. “Agjencia e Prokurimit Publik” është institucioni që është ngritur dhe funksionon sipas ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar;

13. “Avokati i Prokurimeve” është institucioni që është ngritur dhe funksionon sipas ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

14. “Rregullat e ankandit publik” janë aktet nënligjore të nxjerra nga Këshilli i Ministrave në zbatim të këtij ligji.

15. “Dokumentet e ankandit publik” janë dokumentet, të cilat autoriteti shitës ua vë në dispozicion kandidatëve blerës dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave.

16. “Informacion” është dokumenti dhe informacioni për procedurat që, sipas kërkesës, i vihen në dispozicion çdo ofertuesi apo kandidati blerës, i cili kundërshton një ose më shumë vendime të autoritetit shitës, të marra gjatë procedurave të ankandit. Dhënia e informacionit mund të kufizohet deri në atë masë që nevojitet për të përmbushur detyrimet e fshehtësisë apo të masave të sigurisë.

17. “Shitje elektronike” është procesi që përfshin një mënyrë elektronike për paraqitjen e çmimeve mbi elemente të veçanta të ofertës dhe që kryhet pas vlerësimit paraprak të ofertave, duke i klasifikuar ato nëpërmjet metodave të vlerësimit automatik.

18. “Mënyrë elektronike[MSOffice1] ” është përdorimi i pajisjeve elektronike për përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave (përfshirë këtu edhe përpunimin dixhital) që transmetohen, jepen e merren përmes kabllove, radios, mjeteve optike ose çdo mjeti tjetër elektromagnetik.Neni 4

Fusha e zbatimit1. Ky ligj zbatohet për shitjen nëpërmjet ankandit publik:

a) të kuotave të pjesëmarrjes në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar apo aksionet për shoqëritë anonime (pa ofertë publike) për kontributet në natyrë;

b) të mallrave ushqimore të blera me shumicë me fondet e Buxhetit të Shtetit;

c) të vlerave (mallrave) materiale të dala jashtë përdorimit;

ç) të objekteve të sekuestruara dhe të konfiskuara nga organet e ngarkuara me ligj;

d) të objekteve të përcaktuara me ligj të veçantë.

2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për ekonomisë, autorizon shitjen nëpërmjet ankandit publik edhe për objekte të tjera, pronë publike.

3. Ky ligj nuk zbatohet për rastet e parashikuara në nenin 5 të këtij ligji dhe për ato që rregullohen me ligj tjetër.Neni 5

PërjashtimetKy ligj nuk zbatohet për rastet e mëposhtme:

a) kur objekti i shitjes është një objekt i trashëgimisë kulturore me vlera historike, kombëtare, shkencore, kulturore, arkeologjike;

b) kur shitja e objektit publik rregullohet me akte të tjera ligjore;

c) në shitjen e monedhave prej ari, argjendi, platini;

ç) në shitjen e armëve, të teknikës, pajisjeve, municioneve, lëndëve eksplozive dhe të materialeve luftarake e të shërbimeve të lidhura me to, të hequra nga armatimi dhe përdorimi, që do të shiten për përdorim ushtarak;

d) kur autoriteti shitës rrezikon të botojë të dhëna, që mund të cenojnë interesat thelbësorë të sigurisë kombëtare;

dh) ky ligj nuk zbatohet për shitjet publike, të cilat kërkojnë masa të veçanta sigurie, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi;

e) në rast se ky ligj bie ndesh me një detyrim, që shteti ka në bazë të një marrëveshjeje me një ose më shumë shtete të tjera apo me një organizatë ndërkombëtare, që është ratifikuar me ligj, atëherë zbatohen dispozitat e marrëveshjes në fjalë. Në të gjitha rastet e tjera, procedurat e ankandit publik i nënshtrohen këtij ligji;

ë) procedura e ankandit publik nuk zbatohet në rastet kur objekt i shitjes publike janë ndihmat, kreditë për aq sa ato bien në kundërshtim me kushtet dhe marrëveshjet e miratuara me donatorët.KREU II

ORGANIZIMI I ANKANDIT PUBLIKNeni 6

Autoriteti shitës1. Autoriteti shitës është përgjegjës për realizimin e ankandeve publike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

2. Autoriteti shitës duhet të mbajë procesverbale dhe dokumentacion të plotë për procedurat e kryera në përcaktimin e fituesit të ankandit, në mënyrë të tillë që të lejojë kontrollin e zbatimit të ligjit. Forma dhe përmbajtja e procesverbalit dhe dokumentacionit përcaktohen në rregullat e ankandit publik.

3. Autoriteti shitës duhet të plotësojë regjistrin e ankandeve publike për të gjitha procesverbalet për dokumentet e ankandit dhe çdo dokument tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit, të cilin, pas përfundimit të procedurës, e dërgon pranë Agjencisë së Prokurimit Publik.

4. Autoriteti shitës, çdo 6 muaj, duhet të dorëzojë në Agjencinë e Prokurimit Publik një raport për veprimtaritë e tij të ankandit. Formati dhe përmbajtja e këtij raporti përcaktohen në rregullat e ankandit.

5. Autoriteti shitës krijon njësi ankandi brenda strukturës së vet, detyrat e përgjegjësitë e së cilës përkufizohen në rregullat e ankandit publik.Neni 7

Mbikëqyrja e zbatimit të procedurave të shitjes me ankand publik[MSOffice2]1. Mbikëqyrja e zbatimit të procedurave të shitjes me ankand dhe shqyrtimi administrativ i ankesave ndaj tyre bëhen nga Agjencia e Prokurimit Publik.

2. Agjencia e Prokurimit Publik, në ushtrimin e funksioneve për ankandet, ka këto kompetenca:

a) u kërkon autoriteteve shitëse raportime periodike, një herë në 6 muaj, për ankandet publike të realizuara dhe zbatimin e procedurave të tyre;

b) verifikon zbatimin e procedurave të ankandeve publike, në përputhje me këtë ligj dhe me akte të tjera të dala në zbatim të tij, duke u kërkuar autoriteteve shitëse të gjithë informacionin e nevojshëm;

c) i propozon autoritetit shitës marrjen e masave disiplinore dhe vendos gjoba nga 50 mijë deri në 100 mijë lekë, në rastet kur vëren shkelje të procedurave të këtij ligji;

ç) bën shqyrtimin administrativ të ankesave të ofertuesve në lidhje me procedurat e shitjes me ankand publik;

d) vendos dhe shpall përjashtimin 1 deri në 3 vjet nga procedurat e ankandit publik të ofertuesve, të cilët gjatë një procedure shitjeje kanë depozituar dokumente false apo kanë deklaruar informacion të rremë;

dh) raporton një herë në 6 muaj pranë Këshillit të Ministrave për kontratat e shitjes, të realizuara me ankand publik.Neni 8

Mbrojtja e interesave ligjorë të kandidatëve blerës1. Të drejtat dhe interesat e ligjshëm të kandidatëve blerës nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të autoriteteve shitëse në fushën e ankandit publik mbrohen nga Avokati i Prokurimeve, nëpërmjet monitorimit dhe hetimit të procedurave administrative të ankandeve publike.

2. Avokati i Prokurimeve, në ushtrimin e funksioneve të tij, sipas këtij ligji, ka këto kompetenca:

a) shqyrton ankesat e paraqitura nga një individ ose grup individësh, person juridik, autoritet publik ose çdo kandidat blerës, për veprime joligjore e të parregullta ose për mungesë veprimi nga autoritetet shitëse në çdo fazë të ankandit publik;

b) fillon hetimin e procedurave administrative, kur vëren ose dyshon se ka pasur shkelje të këtij ligji;

c) në përfundim të hetimit të procedurave administrative informon të interesuarit dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për rezultatet e hetimit.

3. Në të gjitha rastet, Avokati i Prokurimeve njofton të interesuarit dhe Agjencinë e Prokurimit Publik për veprimet e tij brenda 5 ditëve nga data e marrjes së ankesës.

4. Gjatë një hetimi, Avokati i Prokurimeve ka të drejtë:

a) të këqyrë në vend aktet dhe dokumentet që kanë lidhje me çështjen në hetim;

b) të kërkojë informacione e shpjegime nga çdo organ i administratës qendrore apo vendore, të marrë në pyetje çdo person që, sipas tij, është i lidhur me çështjen në hetim dhe të thërrasë të gjithë personat pa imunitet e të kërkojë ekspertizat përkatëse nga ekspertë të palëve të treta;

c) të rekomandojë ndryshimin e ligjit dhe të akteve të dala në zbatim të tij, kur vëren se përmbajtja e tyre krijon mundësi për shkelje të procedurave të ankandit publik.

ç) t’i propozojë drejtuesit të autoritetit kontraktor marrjen e masave disiplinore.KREU III

RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË ANKANDITNeni 9

MosdiskriminimiAutoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që përbën diskriminim ndaj ose ndërmjet kandidatëve blerës apo ndaj kategorive të tyre.Neni 10

E drejta për informim1. Informacioni i administruar për çdo ankand publik, sipas këtij ligji, i vihet në dispozicion çdo personi të interesuar, me kërkesë të tij, pasi është përcaktuar oferta fituese apo pasi procedurat e ankandit kanë përfunduar pa përcaktuar një fitues. Kërkesat për informacion mund të paraqiten në çdo çast dhe autoriteti shitës është i detyruar ta vërë në dispozicion informacionin brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës.2. Autoriteti shitës vë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit:

a) çdo kandidat të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të pjesëmarrjes së tij në ankand;

b) çdo ofertues të pasuksesshëm, për arsyet e refuzimit të ofertës së tij;

c) çdo ofertues të suksesshëm, që ka paraqitur një ofertë të vlefshme, për karakteristikat dhe përparësitë e ofertës së përzgjedhur.

3. Pa cenuar detyrimet që rrjedhin nga ky nen, autoriteti shitës mund të mos bëjë publike disa nga informacionet e parashikuara në pikat 1 e 2 të këtij neni, nëse një gjë e tillë vjen në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave ose cenon interesin publik apo interesat ligjorë dhe ekonomikë të palëve, ose pengon konkurrencën e drejtë.Neni 11

Format e komunikimit1. I gjithë dokumentacioni, njoftimet, vendimet, informacionet dhe komunikimet e parashikuara në këtë ligj bëhen ose dokumentohen me shkrim.

2. Në disa raste autoriteti shitës mund të vendosë të komunikojë në formë elektronike. Mjetet e komunikimit elektronik dhe karakteristikat e tyre teknike duhet të jenë jodiskriminuese, të disponueshme dhe të ndëroperueshme me produktet e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, të cilat përdoren gjerësisht. Rregullat dhe procedurat për këtë formë komunikimi përcaktohen në rregullat e ankandit publik.

3. Komunikimi, shkëmbimi dhe ruajtja e informacionit kryhen në një mënyrë të tillë, që të sigurojnë ruajtjen e integritetit të të dhënave, konfidencialitetin e ofertave dhe të kërkesave për pjesëmarrje. Forma e përdorur për komunikimin, shkëmbimin dhe ruajtjen e informacionit duhet të garantojë se autoriteti shitës mund të shqyrtojë përmbajtjen e ofertave dhe të kërkesave për pjesëmarrje, vetëm pasi të ketë përfunduar afati kohor ligjor për dorëzimin e tyre, i përcaktuar nga ky ligj.Neni 12

Informacion për objektin e shitjes1. Identifikimi i objektit të shitjes bëhet nga autoriteti shitës që do të realizojë procedurën e shitjes me ankand. Autoriteti shitës përcakton karakteristikat e objektit që do të shitet, duke përshkruar atë sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, për të krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.

2. Informacionet për objektin që do të shitet duhet të mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në ankandin publik.

3. Informacioni i autoritetit shitës duhet të përshkruajë qartë objektin që do të shitet me ankand publik, duke iu referuar aktit të pronësisë mbi objektin apo aktit ligjor të disponibilitetit të tij.

4. Objekti duhet të përshkruhet në përputhje me standardet e vlerësimit sipas sasisë, çmimit për njësi dhe çmimit në total, metodologjisë së përdorur për vlerësimin e objektit të shitjes, kur këto janë kryer sipas standardeve të caktuara kombëtare apo ndërkombëtare.

5. Objekti duhet të shoqërohet, kur është e nevojshme, edhe me genplane, planimetri të objektit, vizatime, modele, makete, mostra, fotografi, analiza kimike etj. Nga përshkrimi duhet të dalë gjendja funksionale e objektit të shitjes nga pikëpamja teknike, ekonomike, estetike dhe funksionale.Neni 13

Anulimi i ankandi[MSOffice3] t1. Autoriteti shitës lejohet që, në çdo kohë, të anulojë ankandin, për arsye të interesit publik, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës. Autoriteti shitës në asnjë rast nuk është i detyruar të shpallë fituesin për një ankand.

2. Autoriteti shitës nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj ofertuesve, që kanë paraqitur oferta, për vendimin e marrë në bazë të pikës 1 të këtij neni.

3. Autoriteti shitës, në përputhje me nenin 10 të këtij ligji, u komunikon të gjithë kandidatëve blerës ose ofertuesve vendimin dhe arsyet për të mos e vazhduar ankandin brenda 5 ditëve nga marrja e vendimit.

4. Autoriteti shitës boton njoftimin për anulimin e ankandit brenda 10 ditëve nga marrja e vendimit për anulim.Neni 14

Fshehtësia e procesitPa cenuar dispozitat e këtij ligji, autoriteti shitës nuk duhet të bëjë publik informacionet e marra nga kandidatët blerës ose ofertuesit, të etiketuara si konfidenciale. Ky lloj informacioni përfshin veçanërisht aspektet teknike, sekretet tregtare dhe informacionet konfidenciale të ofertave.Neni 15

Veprimet korruptive dhe konflikti i interesave1. Autoriteti shitës refuzon një ofertë ose një kërkesë për pjesëmarrje në procedurën e shitjes me ankand publik nëse:

a) ofertuesi apo kandidati blerës i jep ose premton t’i japë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një zyrtari apo punonjësi një shpërblim në çfarëdolloj forme, mundësi punësimi ose mall, shërbim ose vlerë, si stimul për një akt, vendim apo procedurë, që ndërmerr autoriteti shitës për procedurat e ankandit;

b) ofertuesi ose kandidati është në kushtet e konfliktit të interesit.

Refuzimi dhe arsyet për një veprim të tillë duhet të pasqyrohen në procesverbalet e procedurave të ankandit publik, sipas nenit 6 të këtij ligji dhe duhet t’i komunikohen, menjëherë dhe zyrtarisht, kandidatit ose ofertuesit në fjalë. Vendimi mund të ankimohet në rrugë gjyqësore.

2. Vendimet e marra nga autoriteti shitës, në përputhje me pikën 1 të këtij neni, nuk pengojnë kallëzimin penal në organet përkatëse, kur aktet apo veprimet në fjalë përbëjnë vepër penale.Neni 16

Metodat e përllogaritjes së vlerës fillestare në ankandin publikPërcaktimi i vlerës fillestare të një objekti ankandi bazohet në Vlerën Aktuale Monetare (VAM), çmimet e tregut, të dhënat e INSTAT-it apo të organeve të tjera shtetërore. Në vlerën fillestare përfshihen edhe detyrimet fiskale që lidhen me natyrën e objektit. Mënyra e përllogaritjes së vlerës fillestare do të përcaktohet në rregullat e ankandit publik.Neni 17

Procedurat standarde të ankandit1. Autoriteti shitës shet pronën publike, sipas përcaktimeve në këtë ligj, nëpërmjet formave të mëposhtme të ankandit publik:

a) procedurë e hapur;

b) procedurë me përzgjedhje të blerësve;

c) procedurë me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të ankandit.

2. Procedura e hapur mund të përdoret për të gjitha llojet e ankandeve.

3. Procedura me përzgjedhje të blerësve përdoret[MSOffice4] në shitjet publike kur është e domosdoshme të bëhet dallimi ndërmjet fazës së përzgjedhjes dhe fazës së përcaktimit të ofertës fituese. Dallimi ndërmjet procedurës së hapur dhe procedurës me përzgjedhje të blerësve bëhet në rregullat e ankandit.

4. Autoriteti shitës mund të përdorë, në raste të veçanta, procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të ankandit.Neni 18

Procedura e hapur1. Ankandet zhvillohen me procedurë të hapur, veç rasteve të parashikuara në nenet 19 e 20 të këtij ligji.

2. Në procedurën e hapur autoriteti shitës boton një njoftim, në përputhje me nenet 23 dhe 24 të këtij ligji, në të cilin jepet një përshkrim i objektit të shitjes.3. Të gjithë ofertuesit e dorëzojnë ofertën e tyre, përkatësisht, ofertën ekonomike dhe provën për përmbushje të kritereve përzgjedhëse, sipas kërkesave të neneve 29 e 30 të këtij ligji.

4. Pas mbarimit të afatit maksimal për paraqitjen e ofertave, të përcaktuar në njoftimin e ankandit, në përputhje me rregullat e përcaktuara në nenin 28 të këtij ligji, autoriteti shitës hap ofertat, verifikon kualifikimet apo mangësitë e ofertuesve, dokumentacionin, në bazë të kritereve të përcaktuara në nenet 29 e 30 të këtij ligji dhe përzgjedh ofertën fituese, pas krahasimit të ofertave, bazuar në kriteret e çmimit më të lartë të ofruar.Neni 19

Procedura me përzgjedhje të blerësve1. Procedura me përzgjedhje të blerësve përdoret nga autoriteti shitës për të kryer një shitje, në rastet kur:

a) objekti i shitjes, për shkak të karakterit të tij shumë të ndërlikuar ose të veçantë, mund t’u ofrohet një numri të kufizuar blerësish;

b) për autoritetin shitës është më e leverdishme, fillimisht, të shqyrtojë kapacitetin dhe kualifikimet e kandidatëve blerës të interesuar dhe më pas të ftojë ata që kanë kualifikimet minimale specifike të caktuara të paraqesin ofertat.

2. Në procedurën e përzgjedhjes së blerësve, autoriteti shitës boton një njoftim, sipas nenit 23 të këtij ligji, i cili përmban:

a) një përshkrim të objektit që do të shitet;

b) një tregues të kritereve përzgjedhëse, sipas nenit 29 të këtij ligji;

c) një ftesë, për të shprehur interesin për pjesëmarrje në procedurën e ankandit.

3. Pas mbarimit të afatit kohor të shpallur për paraqitjen e kërkesave për pjesëmarrje, siç përcaktohet në njoftimin e kontratës, sipas rregullave të përcaktuara në nenin 28 të këtij ligji, autoriteti shitës përzgjedh kandidatët blerës, në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji.

4. Më pas autoriteti shitës u dërgon ftesën për ofertë kandidatëve të përzgjedhur, në përputhje me nenin 25 të këtij ligji, duke u kërkuar atyre të paraqesin ofertat ose dokumentacionin e kërkuar në fazën e dytë.

5. Pas mbarimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, autoriteti shitës hap ofertat dhe përcakton fituesin, në mbështetje të kriterit të çmimit më të lartë të ofruar.Neni 20

Procedura me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit1. Autoriteti shitës mund të përdorë procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit të ankandit kur:

a) janë zhvilluar dy procedura të hapura ose me përzgjedhje të blerësve dhe në përfundim të gjitha ofertat janë të pavlefshme apo nuk përmbushin kërkesat e dispozitave ligjore në fuqi dhe për sa kohë që objektit të shitjes nuk i është bërë ndonjë ndryshim thelbësor, sipas përcaktimeve të bëra në rregullat e ankandit publik;

b) natyra e objektit të shitjes apo rreziku i lidhur me to nuk lejon përcaktimin paraprak të çmimit të plotë dhe, në veçanti, në rastet:

i) e shitjes së mallrave me shumicë, të cilave u skadon afati i përdorimit;

ii) e shitjes së mallrave (fruta, perime) që prishen.

2. Autoriteti shitës mund të përdorë procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit, me kusht që të respektohen parimet e trajtimit të barabartë, proporcionalitetit dhe transparencës.

3. Autoriteti shitës negocion me ofertuesit, për t’i përshtatur ofertat e tyre me kërkesat e përcaktuara në njoftim, për të përzgjedhur ofertën më të mirë.

4. Autoriteti shitës duhet të sigurojë trajtim të barabartë për të gjithë ofertuesit gjatë zhvillimit të dialogut individual me secilin prej tyre. Asnjë informacion diskriminues apo që mund t’u sjellë përparësi disa ofertuesve mbi të tjerët nuk duhet të bëhet i njohur.

5. Autoriteti shitës mund të marrë masa që procedura me negocim të kryhet në faza të ndryshme, duke zbatuar kriteret e vlerësimit, të shpallura në njoftim apo në specifikime, për reduktimin e numrit të ofertave që duhen negociuar.

Kur ankandi zhvillohet në faza të ndryshme, duhet të shpallet në njoftim ose në specifikime.

KREU IV

ANKANDI ELEKTRONIKNeni 21

Rregullat e zbatueshme të komunikimeve elektronike1. Pa cenuar parimin e përgjithshëm të mosdiskriminimit dhe dispozitat e nenit 11 të këtij ligji, për marrjen e ofertave dhe të kërkesave për pjesëmarrje, nëpërmjet mjeteve të transmetimit elektronik, zbatohen rregullat për komunikimin elektronik, si më poshtë:

a) informacionet, që lidhen me specifikimet e nevojshme për paraqitjen elektronike të ofertave dhe të kërkesave për pjesëmarrje, përfshirë enkriptimin, janë në dispozicion të palëve të interesuara. Mjetet për marrjen elektronike të ofertave dhe kërkesave për pjesëmarrje duhet të jenë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në rregullat e ankandit publik dhe me legjislacionin përkatës;

b) ofertat elektronike duhet të shoqërohen nga nënshkrimi elektronik, sipas standardeve ndërkombëtare;

c) përpara përfundimit të afatit kohor të përcaktuar për dorëzimin e ofertave ose të kërkesave për pjesëmarrje, kandidatët blerës ose ofertuesit marrin përsipër të paraqesin dokumentet, certifikatat dhe dëshmitë e përmendura në nenin 29 të këtij ligji, nëse këto të fundit nuk ekzistojnë në format elektronik.

2. Pa paragjykuar parimin e mosdiskriminimit dhe detyrimet e nenit 11 të këtij ligji, rregullat e mëposhtme zbatohen për nënshkrimin në formë elektronike për gjithçka që ka të bëjë me paraqitjen dhe pranimin e ofertave dhe dokumenteve të lidhura me to:

a) kur ligji i ankandit parashikon nënshkrimin nga ana e një personi, kjo kërkesë quhet e përmbushur për të gjitha dokumentet e ankandit, nëse nënshkrimi elektronik i përdorur është i besueshëm dhe i përshtatshëm për qëllimet, për të cilat dokumenti elektronik është krijuar ose është komunikuar, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat konkrete ose në përputhje me ligjet dhe rregullat me aplikim të përgjithshëm për tregtinë në formë elektronike;

b) nënshkrimi në formë elektronike është i besueshëm dhe në përputhje me këtë ligj nëse:

i) është i dukshëm dhe brenda materialit për të cilin paraqitet, i lidhur logjikisht me personin që e nënshkruan dhe jo me ndonjë person tjetër;

ii) dokumentet origjinale ose të dhënat e përdorura për nënshkrimin elektronik në çastin e nënshkrimit kanë qenë nën kontrollin ekskluziv të personit që nënshkruan dhe mbeten të tilla gjatë procesit të ankandit dhe për një kohë të arsyeshme edhe pas përfundimit të këtij procesi, siç parashikohet nga legjislacioni ose rregullat e ankandit publik;

iii) çdo ndryshim në nënshkrimin elektronik, i bërë pas kohës së nënshkrimit, mund të dallohet me një kujdes të arsyeshëm;

iv) asnjë nga parashikimet e këtij neni nuk ka për qëllim të kufizojë mundësinë e çdo kandidati blerës që, në çdo mënyrë të lejuar nga legjislacioni në fuqi, të provojë apo të kundërshtojë besueshmërinë e nënshkrimit elektronik.Neni 22

Ankandi elektronikPër të kryer një procedurë elektronike ankandi, autoriteti shitës ndjek rregullat e ankandit, të përshkruara në rregullat e ankandit publik, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me parimet e përmendura në nenin 2 të këtij ligji dhe me standardet ndërkombëtare dhe europiane.KREU V

ZHVILLIMI I PROCEDURAVENeni 23

Njoftimet1. Autoriteti shitës, kur zhvillon ankand me procedurë të hapur, me përzgjedhje të blerësit ose me negocim, në përputhje me nenet 18, 19 e 20 të këtij ligji, bën njoftimin publik për kryerjen e llojit përkatës të ankandit publik.2. Njoftimet për ankandet botohen në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe, sipas rastit, në një gazetë të huaj me shpërndarje në Europë, sipas përcaktimit në rregullat e ankandit publik.

3. Të gjitha njoftimet e ankandeve shpallen në faqen e internetit të Agjencisë së Prokurimit Publik.Neni 24

Përmbajtja e njoftimeve1. Njoftimet që botohen, duhet të përfshijnë të gjitha informacionet, që u lejojnë kandidatëve të vendosin nëse do të marrin pjesë apo jo në procedurat e ankandit.

2. Në njoftim duhet të përcaktohen edhe vendi, adresa dhe afati i fundit kohor, ku e kur do të dërgohen ofertat, si dhe gjuha ose gjuhët, në të cilat duhet të hartohen ofertat. Gjithashtu duhet të përcaktohen edhe mënyra dhe kushtet për marrjen e dokumenteve të ankandit, siç parashikohet në nenin 26 të këtij ligji.

3. Përmbajtja e njoftimeve standarde përcaktohet në rregullat e ankandit publik.Neni 25

Ftesa për ofertë1. Autoriteti shitës fton, nëpërmjet një komunikimi me shkrim, njëherësh, të gjithë kandidatët blerës, për të dorëzuar ofertat e tyre në procedurën e përzgjedhjes së blerësve dhe në procedurat me negocim, me njoftim të objektit të ankandit, sipas neneve 19 e 20 të këtij ligji.

2. Ftesa për kandidatët përfshin edhe:

a) një kopje të dokumenteve të ankandit dhe çdo dokument tjetër mbështetës;

b) një referencë për të pasur akses në dokumentet e ankandit publik dhe në dokumentet e tjera, të përcaktuara më sipër me rrugë elektronike.

3. Modelet e ftesës për pjesëmarrje në ankandin publik për negocim përshkruhen në rregullat e ankandit. Ftesa, në çdo rast, duhet të përmbajë të paktën:

a) një referencë për njoftimin e ankandit që botohet;

b) të dhëna për vendin dhe afatin e fundit kohor të paraqitjes së ofertave, si dhe gjuhën ose gjuhët, në të cilat duhet të hartohet oferta;

c) informacion për çdo dokument shtesë që duhet dorëzuar ose në mbështetje të deklaratave të ofertuesve, në përputhje me nenet 29 dhe 30 të këtij ligji, ose për të plotësuar informacionin e përmendur në këto nene.

4. Autoriteti shitës, kur përdor procedurën me përzgjedhje të blerësve dhe procedurën me negocim, nuk mund ta kufizojë numrin e kandidatëve që ftohen për të paraqitur ofertën. Për procedurën me përzgjedhje të blerësve, numri minimal i kandidatëve të ftuar duhet të jetë jo më pak se 5, ndërsa për procedurën me negocim jo më pak se 3 kandidatë. Kur numri i kandidatëve që kanë shprehur interes është më i vogël se minimumi i përcaktuar, atëherë autoriteti shitës mund të vazhdojë procedurën e ankandit vetëm kur janë të paktën 2 kandidatë. Në njoftimin për ankand, autoriteti shitës duhet të përcaktojë kriteret objektive, jo diskriminuese, rregullat që do të zbatohen, si dhe numrin minimal të kandidatëve që do të ftohen.Neni 26

Dokumentet e ankandit1. Autoriteti shitës, në hartimin e dokumenteve të ankandit, përdor dokumentet standarde, të përcaktuara në rregullat e ankandit.

2. Në procedurën e hapur, autoriteti shitës i dorëzon kandidatëve blerës, pas kërkesës së tyre, dokumentet e ankandit kundrejt një pagese të përcaktuar në njoftimin për ankand dhe të llogaritur sipas mënyrës së përcaktuar në rregullat e ankandit. Dokumentacioni i plotë i ankandit vihet në dispozicion falas në rrugë elektronike.

3. Në procedurën me përzgjedhje të blerësve dhe në procedurën me negocim dokumentet e ankandit janë të përfshira në ftesën për ofertë ose për negocim. Ato duhet të jenë të vlefshme edhe në formë elektronike dhe duhet të përfshijnë në ftesë të gjitha të dhënat për shkarkimin e tyre me kompjuter.

4. Në çdo rast emrat dhe numri i kandidatëve, që kanë shfaqur interes për blerjen e dokumentacionit të ankandit apo këqyrjen e tij, duhet të mbahen sekret.Neni 27

Sqarimet dhe ndryshimi në dokumentet e ankandit1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për objektin që do të shitet me ankand publik nga autoriteti shitës, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim të dokumenteve të ankandit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 5 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave. Autoriteti duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’u komunikojë sqarimin përkatës të gjithë kandidatëve të tjerë, që kanë tërhequr dokumentet e ankandit. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim në Agjencinë e Prokurimit Publik.

2. Autoriteti shitës, në çdo kohë, përpara mbarimit të afatit të fundit për dorëzimin e ofertave të ankandit dhe për çfarëdolloj arsyeje, me nismën e vet ose me kërkesë për sqarim nga një kandidat, mund të bëjë ndryshime në dokumentet e ankandit, përmes hartimit të një shtojce. Çdo shtojcë u komunikohet menjëherë të gjithë kandidatëve blerës, që kanë tërhequr dokumentet e ankandit dhe bëhet detyruese për ta. Shtojca vihet në dispozicion edhe në rrugë elektronike. Në çdo rast, autoriteti shitës e zgjat afatin kohor për dorëzimin e ofertës me të paktën 5 ditë.

3. Autoriteti shitës, gjatë takimit me kandidatët blerës, duhet të mbajë procesverbal, ku përfshihen edhe kërkesat e dorëzuara gjatë takimit për sqarime për dokumentet e ankandit, si dhe përgjigjet e dhëna për këto kërkesa, por, në çdo rast, pa identifikuar burimet e tyre.Neni 28

Afatet kohore për dorëzimin e kërkesave

dhe të ofertave për pjesëmarrje1. Autoriteti shitës, për përcaktimin e afateve kohore për dorëzimin e ofertave të ankandit dhe të kërkesave për pjesëmarrje, duhet të mbajë parasysh kompleksitetin e objektit të ankandit dhe kohën e kërkuar për hartimin e ofertave, pa cenuar kufijtë kohorë minimalë, të përcaktuar në këtë nen dhe në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Afatet kohore në këtë ligj jepen në ditë kalendarike, me përjashtim të rasteve kur ka specifikime të tjera.

2. Në procedurat e hapura të ankandit publik afati për paraqitjen e ofertave të ankandit është jo më pak se 20 ditë nga data në të cilën është botuar njoftimi i ankandit.

3. Në procedurën e kufizuar, afati minimal kohor për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje është 10 ditë nga data, në të cilën është botuar njoftimi i ankandit dhe afati minimal kohor për dorëzimin e ofertës është 10 ditë nga data, në të cilën është dërguar ftesa për ofertë te kandidatët.

4. Në procedurën me negocim, me shpallje paraprake të njoftimit, afati kohor minimal për dorëzimin e ofertave është 10 ditë nga data, në të cilën është botuar njoftimi i ankandit.Neni 29

Kriteret dhe kushtet e kualifikimit të kandidatëve ose ofertuesve1. Autoriteti shitës kualifikon në procedurat e ankandit çdo kandidat ose ofertues vetëm kur paraqet:

a) formularin e sigurimit të ofertës për shumën dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentet standarde të ankandit;

b) vendimin e gjykatës për fitimin e personalitetit juridik;

c) vërtetimin nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit;

ç) certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in.

2. Autoriteti shitës, kur kërkohet informacion për ofertuesin rezident në një shtet të huaj, mund të kërkojë bashkëpunimin e autoriteteve përkatëse.Neni 30

Skualifikimi i ofertuesve1. Autoriteti shitës skualifikon në çdo kohë kandidatët ose ofertuesit, që paraqesin të dhëna të rreme ose një dokument të falsifikuar, për qëllime kualifikimi, gjatë një procedure ankandi. Autoriteti shitës në këtë rast i kërkon Agjencisë së Prokurimit Publik përjashtimin nga ankandet publike të ofertuesit që ka përdorur këto të dhëna apo dokumente.

2. Autoriteti shitës skualifikon çdo kandidat apo ofertues, ndaj të cilit është marrë vendimi i përjashtimit nga procedurat e prokurimit publik, sipas legjislacionit përkatës.Neni 31

Paraqitja dhe pranimi i ofertave1. Autoriteti shitës përcakton vendin, datën dhe orën e paraqitjes së ofertave.

2. Kur autoriteti shitës jep sqarime apo bën ndryshime në dokumentet e ankandit, vepron në përputhje me nenin 27 të këtij ligji.

3. Vendimi për shtyrje të afatit përfundimtar u njoftohet menjëherë të gjithë kandidatëve blerës, që kanë tërhequr dokumentet.

4. Paraqitja e ofertave bëhet si më poshtë:

a) ofertat dorëzohen me shkrim, dorazi ose përmes postës, të nënshkruara dhe të mbyllura në zarf, me përjashtim të rasteve të përmendura në shkronjën “b” të kësaj pike;

b) pa prekur të drejtën e kandidatit blerës, për të dorëzuar ofertat në formën e përcaktuar në shkronjën “a” të kësaj pike, oferta dorëzohet edhe në ndonjë formë tjetër, të përcaktuar në njoftimin e ankandit apo në ftesën për ofertë, e cila siguron një shkallë të ngjashme origjinaliteti, sigurie dhe konfidencialiteti, përfshirë edhe rrugët elektronike;

c) autoriteti shitës, sipas kërkesës, pajis ofertuesit me një dëshmi, ku shënohen data dhe ora e pranimit të ofertës.

5. Ofertat e paraqitura pas mbarimit të afatit të fundit të paraqitjes së tyre u kthehen të pahapura ofertuesve, që i kanë paraqitur ato.Neni 32

Sigurimi i ofertës1. Autoriteti shitës u kërkon të gjithë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të ankandit. Për sigurimin e ofertës zbatohen disa kushte:

a) vlera e sigurimit duhet të jetë në përpjesëtim me vlerën e objektit të ankandit;

b) autoriteti shitës duhet të specifikojë në dokumentet e ankandit çdo kërkesë për natyrën, formën, vlerën dhe kushtet e tjera thelbësore të sigurimit të ofertës. Këto kërkesa nuk duhet të lidhen drejtpërdrejt apo tërthorazi me sjelljen e kandidatit blerës që dorëzon një ofertë, me përjashtim të rasteve të mëposhtme:

i) tërheqjes ose ndryshimit të ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentet e ankandit;

ii) refuzimit për nënshkrimin e kontratës, kur autoriteti shitës e kërkon një gjë të tillë;

iii) mosparaqitjes së sigurimit të kontratës, kur oferta është shpallur fituese, ose mosplotësimit të ndonjë kushti tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentet e ankandit.

2. Autoriteti shitës nuk e pretendon vlerën e sigurimit të ankandit dhe e kthen menjëherë mbrapsht dokumentin e sigurimit të ankandit, nëse:

a) ka përfunduar afati kohor i sigurimit të ofertës;

b) është lidhur kontrata dhe është paraqitur sigurimi i kontratës, kur një gjë e tillë kërkohet nga dokumentet e ankandit;

c) janë anuluar procedurat e ankandit pa shpallur fitues.

Neni 33

Vlefshmëria, modifikimi dhe tërheqja e ofertave1. Ofertat janë të vlefshme gjatë periudhës kohore të specifikuar në dokumentet e ankandit.

2. Autoriteti shitës, përpara përfundimit të periudhës së vlefshmërisë së ofertave, mund t’u kërkojë ofertuesve të zgjasin këtë periudhë për një afat të caktuar. Në këtë rast:

a) ofertuesi mund të refuzojë kërkesën, pa humbur sigurimin e ofertës dhe vlefshmëria e ofertës së tij përfundon me mbarimin e periudhës fillestare të vlefshmërisë;

b) kur ofertuesi pranon zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë, me të zgjatet edhe sigurimi i ofertës apo paraqitet një sigurim i ri oferte, që mbulon periudhën e zgjatur të vlefshmërisë. Ofertuesi, që nuk zgjat periudhën e sigurimit të ofertës, ose që nuk paraqet një sigurim të ri oferte, vlerësohet se e ka refuzuar kërkesën për zgjatje të periudhës së vlefshmërisë së ofertës.Neni 34

Ndalimi i modifikimit të ofertave1. Pas paraqitjes së ofertës nuk duhet të kryhet asnjë bisedim për ofertën ndërmjet autoritetit shitës dhe ofertuesit, në përputhje me pikën 1 të nenit 36 të këtij ligji.

2. Autoriteti shitës nuk ka të drejtë t’u kërkojë ofertuesve të ndërmarrin përgjegjësi të papërcaktuara në dokumentet e ankandit, apo të ndryshojnë vlerën e ofertës ose ta modifikojnë në çfarëdolloj mënyre atë.

3. Dispozitat e këtij neni nuk cenojnë zbatimin e nenit 20 të këtij ligji.Neni 35

Hapja e ofertave1. Autoriteti shitës i hap të gjitha ofertat në datën, vendin dhe kohën e përcaktuar në dokumentet e ankandit, pas mbarimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose pas mbarimit të afatit përfundimtar të përcaktuar pas zgjatjes se këtij afati, në përputhje me procedurat e specifikuara në dokumentet e ankandit.

2. Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, që kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave.

3. Emri, adresa e ofertuesit, oferta e të cilit hapet, dokumentacioni ligjor dhe çdo dokument i kërkuar nga autoriteti shitës, si dhe çmimi i çdo oferte lexohen me zë të lartë për ata persona që janë të pranishëm dhe regjistrohen në procesverbalin e procedurës së ankandit.

4. Procesverbali duhet t’i vihet menjëherë në dispozicion, në bazë të kërkesës, çdo ofertuesi, ndërsa ofertuesit që ka paraqitur ofertën, por që nuk është i pranishëm ose i përfaqësuar në hapjen e ofertave, duhet t’i dërgohet për njoftim.Neni 36

Shqyrtimi i ofertave1. Autoriteti shitës, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre për shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cenuar dispozitat e parashikuara në nenin 20 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.

2. Autoriteti shitës, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, duhet të korrigjojë vetëm gabimet aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë për qëllime mashtrimi. Autoriteti shitës njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka paraqitur ofertën.

3. Autoriteti shitës, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson se oferta është e vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e ankandit dhe në dokumentet e ankandit.

4. Autoriteti shitës vlerëson se një ofertë është vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë materialisht ose nuk devijojnë nga karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e ankandit, apo gabime, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj. Devijimet e kësaj natyre përcaktohen në rregullat e ankandit.

5. Autoriteti shitës nuk e pranon një ofertë:

a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar;

b) kur ofertuesi nuk pranon korrigjimin e një gabimi aritmetik, të bërë sipas pikës 2 të këtij neni;

c) kur oferta e tij nuk përputhet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e ankandit;

ç) në rastet e parashikuara në nenin 15 të këtij ligji.Neni 37

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese1. Autoriteti shitës vlerëson dhe krahason ofertat e vlefshme për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e ankandit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk është përfshirë në dokumentet e ankandit.

2. Ofertat renditen duke filluar me çmimet më të larta dhe deri në ato të barabarta me çmimin fillestar minimal të shitjes.

3. Autoriteti shitës përcakton ofertën më të mirë, pas krahasimit dhe vlerësimit të ofertave.

4. Autoriteti shitës shpall fitues ofertuesin, oferta e të cilit përmbush kriteret kualifikuese dhe ka vlerën më të lartë.Neni 38

Administrimi i informacionit në proces1. Pas hapjes së ofertave, pa cenuar detyrimet e përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji, informacionet për shqyrtimin, sqarimin, vlerësimin e ofertave dhe rekomandimet për ofertën fituese nuk u bëhen të njohura ofertuesve ose personave të tjerë, që nuk janë të angazhuar zyrtarisht në këtë proces, derisa të nënshkruhet kontrata.

2. Pas hapjes së ofertave dhe deri në shpalljen e ofertës fituese, asnjë ofertues nuk ka të drejtë të komunikojë me autoritetin shitës ose të përpiqet, në çfarëdolloj mënyre, për të ndikuar në shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave, përveç rasteve të parashikuara në ligj.Neni 39

Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës1. Njoftimi i fituesit i jepet menjëherë ofertuesit, që ka paraqitur ofertën më të mirë, në përputhje me nenin 37 të këtij ligji.

2. Brenda 10 ditëve nga njoftimi i fituesit, autoriteti shitës dërgon një njoftim në Agjencinë e Prokurimit Publik, i cili botohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Njoftimi përmban së paku këtë informacion:

a) emrat e ofertuesve pjesëmarrës;

b) vlerat e ofertave;

c) emrat e ofertuesve të skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit;

ç) emrin e ofertuesit të suksesshëm dhe vlerën e ofruar prej tij.

3. Autoriteti shitës dhe ofertuesi fitues nënshkruajnë kontratën brenda 10 ditëve nga shpallja në Buletinin e Njoftimeve Publike. Kjo periudhë nuk duhet të tejkalojë afatin e vlefshmërisë së ofertës, të përcaktuar në njoftimin e ankandit ose në dokumentet e ankandit.

4. Kontrata hyn në fuqi kur nënshkruhet nga ofertuesi fitues dhe nga autoriteti shitës.

5. Kur ofertuesi fitues nuk arrin të nënshkruajë kontratën ose nuk bën sigurimin e kontratës, nëse një gjë e tillë kërkohet, autoriteti shitës bën konfiskimin e sigurimit të ofertës dhe përzgjedh ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertuesve që kanë mbetur, nëse diferenca ndërmjet ofertës së klasifikuar në vend të parë dhe asaj të klasifikuar në vend të dytë është jo më e madhe se vlera e sigurimit të ofertës. Kjo nuk cenon të drejtën e autoritetit shitës, sipas nenit 13 të këtij ligji, për të refuzuar të gjitha ofertat e mbetura dhe për të anuluar procedurën e ankandit. Njoftimi, sipas pikës 1 të këtij neni, i dërgohet ofertuesit, oferta e të cilit është përzgjedhur sipas kësaj pike.

6. Kontrata e lidhur para përfundimit të afatit të njoftimit të klasifikimit apo para përfundimit të shqyrtimit administrativ, sipas kreut VII të këtij ligji, është absolutisht e pavlefshme.KREU VI

ZBATIMI I KONTRATËSNeni 40

Kushtet për zbatimin e kontratës1. Autoriteti shitës mund të caktojë kushte të veçanta për zbatimin e kontratës, për aq kohë sa ato janë të ligjshme dhe të përfshira në njoftimin e ankandit ose në dokumentet e ankandit.

2. Kushtet, që rregullojnë zbatimin e kontratës, duhet të kenë natyrë jodiskriminuese dhe të jenë në përputhje me objektin e kontratës.Neni 41

Rregullat që zbatohen për kontratën1. Kushtet e kontratës, të lidhur sipas këtij ligji, nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e ankandit dhe në ofertën fituese.

2. Kushtet e kontratës, të lidhur sipas këtij ligji, duhet të përmbushen në mirëbesim nga palët.

3. Pa cenuar dispozitat e këtij ligji dhe ndonjë dispozitë tjetër të zbatueshme nga autoriteti shitës, kontratat e ankandit rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil.KREU VII

PROCEDURAT E RISHIKIMIT ADMINISTRATIVNeni 42

Procedura e ankimit1. Çdo ofertues mund të kërkojë rishikim administrativ të procesit të ankandit, kur gjykon se një vendim i autoritetit shitës është marrë në kundërshtim me këtë ligj apo me aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

2. Ankesa i paraqitet me shkrim autoritetit shitës brenda 5 ditëve pune nga data kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.

3. Me marrjen e ankesës me shkrim, autoriteti shitës pezullon vazhdimin e procedurës së ankandit, derisa ankesa të jetë shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi përpara skadimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni.

4. Autoriteti shitës shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 5 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.

5. Nëse autoriteti shitës nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Agjencinë e Prokurimit Publik brenda 5 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 4 të këtij neni, ose në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti shitës, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti shitës. Një kopje me shkrim e ankesës i dërgohet edhe autoritetit shitës.

6. Ankesa në Agjencinë e Prokurimit Publik bëhet me formularin përkatës, ku shënohen emri dhe adresa e ankuesit, referimi për procedurën konkrete, baza ligjore dhe përshkrimi i shkeljes. Elementet e mësipërme janë të domosdoshme për shqyrtimin e ankesës. Agjencia e shqyrton ankesën në përputhje me këtë ligj, me Kodin e Procedurave Administrative dhe me rregullat e ankandit publik. Mosndjekja e shkallëve të ankimit e bën ankesën të pavlefshme.

7. Me marrjen e ankesës me shkrim të ankimuesit, autoriteti shitës pezullon procedurat e ankandit, me përjashtim të rasteve kur Agjencia e Prokurimit Publik vendos ndryshe, në përputhje me pikën 2 të nenit 43 të këtij ligji.

8. Me marrjen e ankesës me shkrim të ankimuesit, Agjencia e Prokurimit Publik përgjigjet me shkrim brenda 5 ditëve. Kur për shqyrtimin e ankesës kërkohet informacion nga autoriteti shitës, agjencia përgjigjet me shkrim, sipas përcaktimit në rregullat e ankandit publik, por jo më vonë se 20 ditë.Neni 43

Të drejtat e Agjencisë së Prokurimit Publik1. Me marrjen e ankesës me shkrim, Agjencia e Prokurimit Publik duhet të sigurohet që autoriteti shitës e ka pezulluar procedurën e ankandit. Pas një shqyrtimi paraprak të ankesës, Agjencia e Prokurimit Publik vendos nëse do të lëshojë ose jo një urdhër të ndërmjetëm, në përputhje me pikën 2 të këtij neni dhe vë në dijeni për këtë edhe autoritetin shitës.

2. Agjencia e Prokurimit Publik, në çdo kohë, pas marrjes së ankesës dhe para lidhjes së kontratës, mund ta lejojë autoritetin shitës, me anë të një urdhri të ndërmjetëm, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, të vazhdojë procedurën e ankandit, nëse:

a) ka të dhëna se ankimuesi nuk do të ketë sukses me ankesën;

b) pezullimi dëmton tërthorazi interesin publik, autoritetin shitës ose ofertuesit.

3. Agjencia e Prokurimit Publik mund të fillojë një procedurë hetimi administrativ, kur vërehet se ka pasur shkelje të këtij ligji.

4. Gjatë hetimit administrativ, Agjencia e Prokurimit Publik ka të gjitha kompetencat e parashikuara nga ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.Neni 44

Ankimi në gjykatë1. Kundër vendimit të Agjencisë së Prokurimit Publik ankuesi ka të drejtë që nga njoftimi i vendimit apo plotësimi i afatit të caktuar, sipas nenit 42 të këtij ligji, kur kjo agjenci nuk ka shqyrtuar ankimin, të bëjë padi për shqyrtim të mosmarrëveshjes administrative në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë. Gjykata kryen shqyrtimin gjyqësor, sipas procedurës dhe brenda afateve të caktuara në dispozitat e Kodit të Procedurës Civile, kreu II “Gjykimi i mosmarrëveshjeve administrative”.

2. Shqyrtimi i këtij ankimi në gjykatë nuk pezullon procedurat e ankandit, të lidhjes së kontratës së shitjes publike ose ekzekutimin e detyrimeve, sipas kontratës së shitjes nga palët respektive.KREU VIII

DISPOZITA TË FUNDITNeni 45

Rregullat e ankanditNgarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet nënligjore për miratimin e rregullave të ankandit publik dhe për zbatimin e tyre.Neni 46

Kontratat e shitjes që janë nënshkruarKy ligj nuk zbatohet për procedurat e ankandeve publike, të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji.Neni 47

Hyrja në fuqiKy ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.Shpallur me dekretin nr.5634, datë 25.2.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
--------------------------------------------------------------------------------

[MSOffice1]U sygjerua te jete forma elektronike, u konsultuam me specialiste te IT dhe mendojne se eshte mire keshtu.
[MSOffice2]Mendojme te mos ndryshoje se APP mbikqyr vetem procedurat.
[MSOffice3]Kjo duhet diskutuar nese do vazhdoje te perdoret fjala procedure.
[MSOffice4]Mendojme te jete keshtu pasi fjalet procedure e perzgjedhjes, jane shume te pergjithsheme dhe në fakt gjithmone ka perzgjedhje, sipas dhe perkufizimit, prandaj keshtu evidentohet.

Shfleto artikuj te tjere per: PUBLIK
Postuar nga: admin
ikub #:
802140002