Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Tipi i Aktit: Udhëzim
Numri i Aktit: 24
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 02.09.2008
Data e aprovimit te Aktit: 02.09.2008
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 137
Data e fletores zyrtare: 02.09.2008
Aktiviteti: Tatim
Propozuar nga: Ministri i Financave
Pershkrimi i Aktit: Ky udhëzim ka për qellim që, ne zbatim te Ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, te vendose rregulla dhe procedura per administrimin e detyrimeve tatimore, si dhe parimet e organizimit dhe funksionimit të administratës tatimore në Republikën e Shqipërisë.
Amendamente
1 PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.24, DATË 2.9.2008 ”PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

 UDHËZIM

Nr.24, datë 2.9.2008

 

PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe ne zbatim te nenit 10, pika 1 te ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “Per Proçedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise’’, Ministri i Financave,

 

UDHËZON:

 

QËLLIMI I UDHËZIMIT

 

Ky udhëzim ka për qellim që, ne zbatim te Ligjit Nr. 9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, te vendose rregulla dhe procedura per administrimin e detyrimeve tatimore, si dhe parimet e organizimit dhe funksionimit të administratës tatimore në Republikën e Shqipërisë. Udhëzimi synon unifikimin dhe vendosjen e standarteve bashkëkohore për të garantuar konkurencë të ndershme, trajtim të barabartë e të paanshëm, dhe transparence në zbatimin korrekt dhe ne menyre uniforme te procedurave dhe te rregullave te vendosura, duke ruajtur njekohesisht ekuilibrin e duhur ndermjet te drejtave dhe detyrimeve te tatimpaguesve dhe te administrates tatimore.  

Rregullat dhe procedurat e administrimit tatimor të vendosura në këtë Udhëzim synojne qartësimin e kuptimit të dispozitave të ligjit për të garantuar një zbatim korrekt dhe uniform të tyre, për të siguruar administrimin e tatimeve dhe taksave me një kosto sa më të ulët për administratën tatimore dhe për tatimpaguesin, nepermjet nxitjes se vete-vleresimit e plotesimit vullnetar te detyrimeve nga tatimpaguesit, nëpërmjet edukimit të tatimpaguesve dhe nepermjet kontrolleve te paanshme të bazuara në analizën e riskut.

  


1.1 Ligji nr.9920 datë 19.5.2008 “Per Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, në vijim i referuar “Ligji i Procedurave” ose shkurt “Ligji”, dhe dispozitat e këtij Udhëzimi “Për Procedurat Tatimore”, në vijim i quajtur shkurt “Udhëzimi”, rregullojnë procedurat per administrimin e detyrimeve tatimore ne Republiken e Shqiperise, si dhe parimet e organizimit e te funksionimit te administrates tatimore ne Republiken e Shqiperise.

Administrimi i te gjitha llojeve te tatimeve, taksave kombetare apo vendore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore ne Republiken e Shqiperise bazohet ne Ligjin e Procedurave, ne kete udhezim, ne aktet e tjera ligjore dhe nënligjore lidhur me tatimet.

1.2 Dispozitat e ligjit dhe udhëzimit zbatohen per te gjitha llojet e tatimeve dhe te detyrimeve tatimore, përfshirë tatimet dhe taksat kombëtare dhe vendore si dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, me perjashtim te rasteve kur me ligje te veçanta eshte parashikuar ndryshe.


2.1 Ligji “Per Procedurat Tatimore” dhe ky udhëzim zbatohen per:

a) tatimpaguesit e regjistruar ose të detyruar për tu regjistruar në administraten tatimore, agjentet tatimore, agjentet e mbajtjes se tatimit ne burim, si dhe per persona te tjere, te percaktuar nga legjislacioni tatimor;

b) personat e ngarkuar per te llogaritur, paguar, mbajtur, deklaruar dhe transferuar ne Buxhetin e Shtetit kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore;

c) personat e paregjistruar në organet tatimore të detyruar të deklarojnë dhe paguajne kontributet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore apo tatim mbi të ardhurat, per detyrimet e tyre lidhur me dhënien e informacionit, llogaritjen, deklarimin dhe pagesën e kontributeve dhe tatimit;

ç) tatimpaguesit dhe sistemin e tatimeve dhe te taksave vendore, per procedurat, të drejtat dhe përgjegjësitë tatimore të cilat nuk nuk rregullohen me ligjin nr.9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, me ndryshimet që i janë bërë ose mund t’i bëhen atij ligji në të ardhmen.


Legjislacioni tatimor perbehet nga:

a) marreveshjet nderkombetare, që Republika e Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Organet e qeverisjes vendore, apo institucione të tjera qendrore apo vendore nënëshkruajnë me shtete të tjera, apo institucione qendrore apo vendore të atyre shteteve, me kusht që këto marrëveshje të jenë të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë;

b) ligjet tatimore specifike që rregullojnë administrimin e tatimeve dhe taksave qendrore dhe vendore, përfshirë legjislacionin lidhur me mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore;

c) aktet nenligjore, përfshirë vendimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe urdhërat e Ministrit të Financave, rregulloret dhe udhëzimet teknike të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, te miratuara ne mbeshtetje te ligjeve tatimore.


 Emërtimet dhe përkufizimet lidhur me tatimet dhe taksat kombëtare dhe vendore jepen në dispozitat e legjislacionit tatimor, siç referohen në pikën 3 më lart.


5.1 Administrimi i te gjithe llojeve te tatimeve, taksave kombetare apo vendore dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore ne Republiken e Shqiperise bazohet ne Ligjin Nr. 9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, ne kete udhezim, ne aktet e tjera nenligjore ne zbatim te ketij Ligji, ne ligjet e vecanta tatimore dhe ne aktet nenligjore ne zbatim te ketyre ligjeve. Administrata tatimore, ne marredheniet e saj me tatimpaguesit dhe me persona te tjere te trete, gjate gjithe procesit te administrimit te tatimeve dhe te taksave mban parasysh perdorimin e termave unike, siç percaktohet ne nenin 5 te Ligjit, si dhe përkufizimet specifike të bëra në marrëveshjet ndërkombëtare tatimore, ligjet specifike tatimore dhe ligjin për taksat vendore.

5.1.1 Ne zbatim te germes “g” te nenit 5 te Ligjit, termi “tatimpagues”, perfshin personin e tatueshem apo individin, i cili detyrohet nga ligji te paguaje tatime, taksa ose kontribute te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, si dhe agjentin e mbajtjes se tatimit ne burim.

5.1.2 Ne zbatim te germes “gj” te ketij neni, me “vend kryesor te biznesit” do te kuptohet vendi ku tatimpaguesi është i regjistruar, ka selinë qendrore dhe ku bëhet administrimi efektiv i biznesit. Nëse vendi i regjistrimit nuk përputhet me vendin ku efektivisht administrohet bisnesi, vend kryesor i bisnesit do të konsiderohet ky i fundit. Vendi i administrimit efektiv te biznesit eshte vendi ku ne te vertete menaxhohet biznesi, ku mblidhen organet drejtuese dhe ku merren vendimet e bisnesit.

6. Detyrimi tatimor

6.1 Detyrimi tatimor lind kur personi realizon te ardhura, kryen pagesa apo behet pronar i nje pasurie, te cilat jane objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor.

6.2 Detyrimi tatimor lind edhe kur personi realizon te ardhura, kryen pagesa, ne forme te jashteligjshme, apo behet zoterues i nje sendi, ne forma te jashteligjshme. Detyrimi tatimor lind nga momenti i realizimit të të ardhurave, kryerjes së pagesës apo zotërimit të sendit, pamvarësisht nga koha e konstatimit nga organet tatimore. Kur personi behet zoterues i nje sendi ne forma te jashteligjshme, ky detyrim perllogaritet per te gjithe periudhen ne te cilen personi ka gezuar frytet e kesaj pasurie.

6.3 Detyrimi tatimor perfshin tatimin, kamatevonesat dhe gjobat, në përputhje me dispozitat e kërij ligji dhe të ligjeve specifike tatimore dhe legjislacionit për taksat vendore.

6.4 Detyrimi tatimor per individe te vdekur ose shoqeri te likuiduara percaktohet si me poshte:

a) ne rastin e nje individi apo personi fizik tregtar te vdekur, detyrimi tatimor pushon ne daten e vdekjes dhe trashegimtaret ligjore jane pergjegjes per llogaritjen dhe pagesen e tatimeve te ketij personi;

b) ne rastin e nje personi juridik te likuiduar, detyrimi tatimor pushon ne daten e likuidimit dhe likuidatori ose perfaqesuesi, i caktuar ligjerisht, eshte pergjegjes per llogaritjen dhe pagesen e tatimit te ketij personi.

6.5 Detyrimet tatimore llogariten dhe paguhen ne lekë, perveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe.


7.1 Agjenti i mbajtjes se tatimit ka te njejtat te drejta dhe detyrime me nje tatimpagues, me perjashtim te rastit kur ky ligj apo ligjet tatimore specifike dhe legjislacioni i taksave vendore e percaktojnë ndryshe.

7.2 Krahas detyrimeve të tjera si tatimpagues, agjenti i mbajtjes se tatimit ka edhe detyrat që vijojnë lidhur me llogaritjen, mbajtjen dhe transferimin në organet tatimore të tatimit të mbajtur në burim:

a) te llogarise dhe, te mbaje ne burim tatimin, përfshirë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, për punonjësit apo persona të tretë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor;

b) te paguaje tatimin dhe kontributet e mbajtura në burim ne llogaritë përkatëse të organeve tatimore, ne përputhje me procedurat dhe afatet e përcaktuara në legjislacionin tatimor;

c) te mbaje regjistrime per tatimet e mbajtura ne burim, për personat të cilëve i është mbajtur tatimi dhe për pagesat e tatimit në llogaritë e organeve tatimore në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor;

ç) t’i jape administrates tatimore informacione lidhur me llogaritjen, mbajtjen dhe pagesen e tatimit ne burim, përfshirë informacione të tjera që lidhen me tatimpaguesit të cilëve i është mbajtur tatimi në burim, në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor;

d) te informojë tatimpaguesit të cilëve i është mbajtur tatimi në burim, lidhur me llogaritjen, mbajtjen dhe pagesën e tatimit, në përputhje me dipozitat e legjislacionit tatimor.


8.1.1 Ne nenin 8 te Ligjit jepen kriteret e percaktimit te rezidences tatimore per individet, per personat juridike dhe per personat fizike tregtare. Rezidenca tatimore është vendi ku tatimpaguesi ka përgjegjësi tatimore të plota lidhur lidhur me deklarimin e të ardhurave, pagesave dhe pasurive objekt tatimi në bazë të legjislacionit tatimor në fuqi. Pra tatimpaguesi rezident tatimor shqiptar gëzon të gjitha të drejtat dhe mban të gjitha përgjegjësitë që rrjedhin nga dispozitat e legjislacionit tatimor shqiptar, përfshirë detyrimin për regjistrimin, mbajtjen e dokumentacionit, llogaritjen, deklarimin dhe pagimin e tatimeve, dhënien e informacionit për çdo pasuri apo të ardhur që realizon nga burime në shqipëri ose jashtë saj, në përputhje me kërkesat e legjislacionit tatimor në fuqi.

8.1.2 Individet konsiderohen rezidente shqiptare per qellime tatimore, kur:

a) Kane vendbanimin ne Republiken e Shqiperise, ne kuptim te nenit 12 te Kodit Civil, pra, kane nje banese te perhershme, kane familjen, kane interesa jetesore dhe ekonomike ne Shqiperi (vendi i interesave jetike), pavaresisht se mund te punojne ne periudha te ndryshme jashte vendit apo mund te kene nenshtetesi te huaj.

b) Kane nenshtetesi shqiptare dhe ushtrojne funksione ne emer te Republikes se Shqiperise si funksionare diplomatike apo punonjes te caktuar nga shteti ne ambasada, konsullata apo organizma te tjera te ngjashme nderkombetare jashte vendit.

c) Qendrojne ne Shqiperi ne menyre te vazhdueshme ose me nderprerje, ne total me teper se 183 dite, gjate nje viti tatimor, pavaresisht nga nenshtetesia apo vendi ku kane interesat e tyre jetike. Ne llogaritjen e kohegjatesise se qendrimit ne Shqiperi perfshihen ditet e pranise fizike, pra, jo vetem ditet e punes por edhe ditet e mberritjes, ditet e largimit dhe ditet e pushimit.

Konsiderohen rezidente tatimore shqiptare te gjithe individet qe plotesojne te pakten njerin nga kriteret e mesiperm.

8.1.3 Personat juridike konsiderohen se jane rezidente shqiptare per qellime tatimore kur :

a) Jane regjistruar si persona juridike shqiptare dhe kane seline qendrore ne Republiken e Shqiperise;

b) Kane vendin e menaxhimit efektiv te biznesit ne Republiken e Shqiperise.

Konsiderohen rezidente tatimore shqiptare te gjithe personat juridike qe plotesojne te pakten njerin nga kriteret e mesiperm.

8.1.4 Personat fizike tregtarë konsiderohen se jane rezidente shqiptare per qellime tatimore, kur jane regjistruar si të tillë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe kane vendin kryesor të ushtrimit te biznesit ne Shqiperi.

8.1.5 Te gjithe tatimpaguesit qe nuk plotesojne te pakten nje nga kriteret e permendura ne pikat 8.1.1 - 8.1.4 me siper, konsiderohen tatimpagues jo-rezidente.


9.1 Ne zbatim te nenit 9 te Ligjit, tatimpaguesi jo-rezident emeron nje perfaqesues tatimor rezident, kur kjo i kerkohet nga legjislacioni ne fuqi. Perfaqesuesi tatimor rezident mund te jete nje individ, nje person fizik tregtar ose nje person juridik. Personi i emeruar si perfaqesues tatimor ka te drejte te veproje ne emer te kryesorit te tij (personit jo rezident) per te gjitha qellimet qe lidhen me tatimet. Ai eshte njekohesisht pergjegjes per te permbushur te gjitha detyrimet e tatimpaguesit jo-rezident qe ai perfaqeson. Perfaqesuesi tatimor duhet te kerkoje te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, ne baze te prokures se leshuar nga tatimpaguesi jo-rezident qe do te perfaqesoje, siç percaktohet ne Ligjin Nr. 7850, date 29.07.1994 “Per Kodin Civil te Republikes se Shqiperise”. Kur i njejti person eshte emeruar me prokure te veçante per te qene perfaqesues tatimor i disa tatimpaguesve jo-rezidente njekohesisht, ai detyrohet te regjistrohet ne menyre te veçante per secilin prej tyre. Regjistrimi si perfaqesues tatimor i nje tatimpaguesi jo-rezident, eshte i ndare nga regjistrimi qe mund te kete bere ky perfaqesues per aktivitetin e tij. Qëllimi i caktimit të përfaqsuesit tatimor është që të sigurohet llogaritja, deklarimi dhe pagesa e tatimit në emër të kryesorit (personi fizik ose juridik jo rezident), i cili në bazë të legjislacionit tatimor shqiptar nuk është i detyruar të regjistrohet në shqipëri, por për shkak të bisnesit, pasurive apo transaksioneve që kryen në shqipëri, i lindin detyrime tatimore të cilat përmbushen nëpërmjet përfaqsuesit tatimor.

9.2 Neqoftese te gjithe te ardhurat me burim ne Shqiperi jane objekt i mbajtjes perfundimtare te tatimit ne burim, tatimpaguesi jo-rezident mund te mos emeroje perfaqesues tatimor. Ne rastin e individit jo-rezident, ai mund te mos emeroje gjithashtu perfaqesues tatimor, edhe neqoftese arrin qe te dorezoje vete deklaratat tatimore, te cilat, sipas ligjeve te veçanta tatimore, eshte i detyruar t’i paraqese ne administraten tatimore.  


10.1 Në bazë të nenit 10, paragrafi 1 i ligjit, Ministri i Financave nxjerr këtë Udhëzim të Përgjithshëm i cili përfshin çdo dispozitë specifike të përcaktuar nga dispozita të tjera të këtij ligji, me përjashtim të rasteve kur ato rregullohen me dispozita të posaçme.

 10.2.1 Ne zbatim te nenit 10 te Ligjit, Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve, ka te drejten qe, kur e sheh te nevojshme ose me kerkesen e personave te tatueshem ose te strukturave te administrates tatimore, te nxjerre vendime qe shprehin qendrimin zyrtar te administrates tatimore, ne zbatim te legjislacionit tatimor, per rrethana specifike te tatimpaguesit. Vendimi ka efekt detyrues per administraten tatimore, dhe personin e tatueshem qe ka bere kerkesen dhe publikohet në faqen e internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve brenda 5 diteve kalendarike nga dalja e tij. Vendimi behet detyrues per tatimpaguesin ne daten kur ai merr njoftim per te. Vendimet e Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve nxirren ne baze te “Kodit te Procedurave Administrative”, Pjesa VI “Veprimtaria Administrative” dhe Kreu I “Aktet Administrative”. Publikimi i udhëzimeve teknike bëhet në formë të tillë që të mos jepen të dhëna identifikuese të tatimpaguesve të veçantë.

10.2.2 Udhezimet teknike të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duhet të konsiderohen për t’u përfshirë në të ardhmen në Udhëzimin e Përgjithshëm në zbatim të këtij Ligji, në udhëzimet specifike në zbatim të Ligjeve të veçanta tatimore apo ne manualet porçeduriale tatimore.

11. Negocimi, nënëshkrimi dhe zbatimi i marreveshjeve nderkombetare

11.1 Negocimi i marreveshjeve nderkombetare tatimore dhe nenshkrimi i tyre behet nga Ministria e Financave në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ne perputhje me dispozitat e Ligjit “Per lidhjen e marreveshjeve dhe traktateve nderkombetare”.

11.2 Zbatimi i dispozitave tatimore të marreveshjeve apo konventave dypaleshe dhe shumepaleshe, behet nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (shkurt “DPT”) dhe jo nga deget rajonale te tatimeve. Kërkesat e tatimpaguesve për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare drejtohen në DPT. Ne rastet kur tatimpaguesit paraqiten ne drejtoritë rajonale te tatimeve dhe kerkojne perjashtime, lehtesira fiskale, vertetime rezidence apo dokumentacione dhe udhëzime qe lidhen me zbatimin e marreveshjeve nderkombetare te perfunduara nga vendi yne, ato [kerkesat] duhet t’i kalohen per shqyrtim Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve. Ky rregull do te zbatohet edhe per marreveshjet dypaleshe per eliminimin e tatimeve te dyfishta dhe per parandalimin e evazionit fiskal, te perfunduara nga vendi yne, si dhe per dispozitat tatimore qe mund te permbajne marreveshje te tjera, te tilla si marreveshjet per transportin nderkombetar, marreveshjet e ndihmave, marreveshjet e kredive, marreveshjet koncensionare, marreveshjet per sigurimet shoqërore e shëndetsore,etj.

11.3 Drejtoritë rajonale te tatimeve veprojne drejtperdrejt sipas dispozitave te marreveshjeve nderkombetare vetem kur dispozitat ligjore e nënligjore tatimore e parashikojnë një gjë të tillë ose në rastet kur marrin pergjigje apo udhëzime zyrtare me shkrim nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve.

  


Ne administrimin e sistemit tatimor te Republikes se Shqiperise administrata tatimore qendrore dhe vendore udhehiqet nga parimet e meposhtme: 

a) zbatimi i njejte dhe efektiv i legjislacionit nga ana e administrates tatimore, që do të thotë që legjislacioni tatimor, dispozitat nëligjore, përfshirë udhëzimet teknike dhe manualet tatimore, zbatohen në mënyrë uniforme dhe të logjikshme për çdo tatimpagues në rrethana të njejta dhe të ngjashme;

b) nxitja e vetevleresimit dhe vetedeklarimit të detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit, që nënkupton të drejtën e tatimpaguesit për llogaritur dhe përmbushur në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi detyrimet e tyre tatimore ;

c) nxitja e respektimit vullnetar te legjislacionit tatimor, nepermjet informimit, edukimit dhe publikimit te akteve nenligjore, që nënkupton detyrimin e administratës tatimore për të informuar tatimpaguesit, agjentët tatimorë dhe përfaqsuesit tatimorë me të gjitha mjetet dhe mënyrat që disponon, përfshirë publikimet elektronike, në median e shkruar dhe audio vizive, publikimin në fletoren zyrtare, botimin e fletë-palosjeve etj.

ç) hartimi dhe zbatimi i strategjive dhe planeve operacionalë per të garantuar zbatimin e legjislacionit tatimor dhe luftimin e shmangieve tatimore dhe të evazionit tatimor;

d) bashkepunimi me organet tatimore vendase dhe nderkombetare për shkëmbimin e informacionit ne funksion te zbatimit të legjislacionit tatimor dhe parandalimit dhe luftimit të shmangieve tatimore dhe evazionit tatimor;

dh) ndjekja e ndryshimeve ne mjediset e biznesit dhe atij legjislativ, si dhe pershtatja e sistemeve te organizimit te burimeve, te teknologjise se informacionit dhe proceseve te punes, per arritjen e efiçences dhe te efektivitetit te duhur;

e) nxitja e shërbimeve elektronike tatimore, sidomos te deklarimit dhe pageses elektronike te detyrimit tatimor;

f) rekrutimi, trajnimi dhe ngritja ne detyre e punonjesve tatimore, te ndershem, te sjellshem dhe te drejte dhe qe, per çdo rast, zbatojne ligjin, aktet nenligjore dhe vendimet, ne baze te fakteve objektive.


13.1 Administrata tatimore perbehet nga:

a) administrata tatimore qendrore, ku perfshihen Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, drejtorite rajonale te saj dhe Drejtoria e Apelimit Tatimor;

b) administrata tatimore vendore, ku perfshihen zyrat tatimore, nen autoritetin e qeverisjes vendore.

13.2 Administrata tatimore qendrore eshte institucion qendror, ne varesi te Ministrit te Financave.


14.1 Ne zbatim te pikes 1 te nenit 14 te Ligjit, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, bashke me drejtorite rajonale te saj, eshte autoriteti i vetem tatimor qendror ne Republiken e Shqiperise. Si e tille, ajo eshte i vetmi autoritet qe pranon deklaratat tatimore per tatimet dhe taksat kombetare, përfshirë deklaratat për kontributet e sigurimeve shoqërore she shëndetsore, vlereson detyrimet tatimore, kontrollon saktesine e deklarimit dhe, mbi kete baze, percakton detyrimet tatimore shtese te nje tatimpaguesi dhe rimbursimin apo kthimin e tatimeve të paguara tepër, nese ka te tilla. Asnje organ tjeter, perfshire ketu Kontrollin e Larte te Shtetit dhe strukturat e tjera te auditimit te jashtem, nuk ka te drejte te kontrolloje, te percaktoje apo ndryshojë shumen e detyrimeve tatimore te tatimpaguesve te veçante.    

14.2 Pergjegjesite dhe funksionet kryesore te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve jane:

 1. Te pergatise dhe te miratoje planin strategjik te objektivave dhe synimeve kryesore te administrates tatimore per nje periudhe afat-shkurter, afat-mesme dhe afat-gjate dhe te monitoroje zbatimin rigoroz te tij nga te gjitha drejtorite e DPT-se dhe nga te gjitha drejtorite rajonale te tatimeve.

2. Te evidentoje, ne baze te eksperiences se zbatimit praktik te kuadrit ligjor dhe nenligjor tatimor ne fuqi, nevojat per ndryshime dhe te paraqese propozimet perkatese ne Ministrine e Financave lidhur me ndryshimet ne ligjet tatimore dhe ne aktet nen-ligjore ne zbatim te tyre.

3. Te pergatise dhe miratoje procedura standarde pune operative. Ne kete drejtim, DPT sigurohet se keto procedura promovojne transparencen e duhur ne marredhenjet e administrates tatimore me tatimpaguesit, krijojne sisteme te kontrollit te brendshem qe minimizojne rrezikun e korrupsionit, sigurojne trajtim te paanshëm per te gjithe tatimpaguesit, reduktojne subjektivitetin e punonjesve tatimore dhe krijojne raste te dokumentuara, duke bere te mundur kontrollin e tyre dhe mbajtjen e pergjegjesise per te gjitha veprimet e kryera.    

4. Te ofroje asistence per te siguruar zbatimin korrekt te ligjeve tatimore, akteve nen-ligjore dhe manualeve ne drejtorite rajonale te tatimeve.

5. Te percaktoje, në përputhje me dispozitat e legjislacionit të shërbimit civil, masa uniforme per matjen e performances se punonjesve te administrates tatimore dhe te krijoje raporte standarte per te kontrolluar vleresimin e performances ne nivel kombetar, si dhe per çdo drejtori rajonale te tatimeve.

6. Te siguroje shperndarje te drejte te burimeve ne çdo drejtori rajonale te tatimeve.

7. Te bashkepunoje me te gjitha drejtorite rajonale te tatimeve per te pergatitur plane vjetore pune, bazuar ne numrin e personelit qe eshte percaktuar per çdo drejtori dhe ne objektivat funksionale te performances per çdo drejtori rajonale te tatimeve. Keto objektiva percaktohen bazuar në permiresimin e produktivitetit. Ato duhet te jene nje kombinim i sasise se punes se kryer (pra, i te ardhurave te gjeneruara) dhe i cilesise se proceseve te kryera te punes.

8. Te hartoje dhe zbatoje nje program vjetor te vizitave ne çdo drejtori rajonale te tatimeve per te ofruar asistence dhe per te kryer vleresime, lidhur me efikasitetin dhe cilesine e punes se bere. Keto vleresime, perveç arritjeve dhe synimeve numerike, perfshijne edhe efektivitetin e punes se drejtuesve, lidhur me kualifikimin e punonjesve dhe me kryerjen e detyrave sipas procedurave te percaktuara. Raportet e vleresimit te punes percaktojne edhe veprimet qe duhen ndermarre per te korrigjuar mangesite duke percaktuar gjithashtu dhe afatet e pershtatshme per realizim.

9. Te pergatise raporte te vleresimit te punes per secilen drejtori rajonale te tatimeve. Nje kopje e ketij raporti i jepet drejtorit te drejtorise rajonale te vleresuar.

10. Te miratoje planin vjetor te punes dhe planin e te ardhurave tatimore per cdo drejtori rajonale te tatimeve.

11. Te percaktoje planin e buxhetit te çdo drejtorie rajonale te tatimeve dhe te kontrolloje zbatimin e tij.

12. Te pergatise marreveshje te perbashketa per te koordinuar punen me shoqatat e biznesit dhe me autoritete te tjera shteterore, te tilla si Doganat, Thesari, Inspektoriati i Larte te Punes, njesite e qeverisjes vendore, etj., ne menyre qe te krijoje mundesite e duhura per bashkepunim dhe shkembim te informacionit ne interes te administrimit tatimor.   

13. koordinoje marredheniet nderkombetare per bashkepunim dhe shkembim informacioni me administratat tatimore te shteteve te tjera. 

14. zbatoje nje politike rekrutimi te punonjesve per administraten tatimore qendrore ne pajtim me legjislacionin per sherbimin civil dhe ne perputhje me strukturat e miratuara.

15. pergatise, te miratoje dhe te kontrolloje zbatimin e Kodit te Etikes per punonjesit e administrates tatimore, ne perputhje me rregullat e etikes se administrates publike.

16. njesit e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve ne asnje rast, nuk lejohet te kontrollojne direkt tatimpaguesit.

14.3 Pergjegjesite dhe funksionet kryesore te Drejtorive Rajonale te Tatimeve jane: 

1. sigurohen qe te gjithe veprimet qe ato ndermarrin ne aktivitetin e tyre jane ne perputhje dhe çojne ne zbatimin rigoroz te planit strategjik te administrates tatimore.

2. gjenerojne shumen e te ardhurave tatimore në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi, me koston me te ulet te mundshme, nepermjet nxitjes se vete-vleresimit e plotesimit vullnetar te detyrimeve nga tatimpaguesit dhe nepermjet kontrolleve te paanshme per te gjithe tatimpaguesit, per te zbuluar dhe korrigjuar rastet e moszbatimit te ligjeve tatimore.

3. bashkëpunojë me Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve per te punesuar personel cilesor, me integritet moral, me trajnim dhe kualifikim te pershtatshem tatimor, me njohurite e nevojshme mbi procedurat funksionale dhe aftesite e duhura personale per te nxitur sjellje pozitive nga tatimpaguesit.

4. pergatisin, ne bashkepunim me drejtorite perkatese ne DPT, planin operacional në përputhje me objektivat e vendosura ne planin strategjik të DPT.

5. percaktojne objektiva vjetore me shkrim per çdo funksion dhe punonjes.

6. bashkëpunojnë me strukturat përkatëse në DPT për trajnimin e punonjësve.

7. hartojne dhe zbatojne programe per te gjithe drejtuesit, ne menyre qe keta te fundit te pergatisin raporte me shkrim per vleresimin e punes se kryer gjate vitit nga punonjesit nen varesine e tyre.

8. ndjekin te gjitha procedurat standarte te punes, te percaktuara nga drejtorite ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve;

9. japin sugjerime dhe te bejne propozime ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve lidhur me menyren se si mund te permiresohen procedurat standarte te punes.

14.4 Pergjegjesite dhe funksionet e administrates tatimore

Pergjegjesite dhe funksionet e drejtorive dhe sektoreve ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve dhe në drejtoritë rajonale tatimore percaktohen ne rregulloren e brendeshme te DPT. 


Zyrat tatimore te qeverisjes vendore funksionojne dhe zbatojne ligjin nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar” dhe administrojne taksat, detyrimet tatimore dhe pagesat publike vendore, në bazë të atij ligji dhe ndryshimeve të mëtjshme që mund t’i bëhen.


16.1. Struktura organizative dhe numri i pergjithshem i personelit te administrates tatimore qendrore miratohen nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit te Financave, pas bashkerendimit me Drejtorinë a Administratës Publike, pranë Ministrisë së Brendëshme (DAP).

16.2. Organigrama e detajuar e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe e drejtorive rajonale tatimore miratohet nga Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve.

16.3. Administrata tatimore qendrore eshte e organizuar ne drejtori, sipas funksioneve bazë te meposhtme:

a) sherbimi dhe edukimi i tatimpaguesve, përfshirë mardhëniet me publikun;

b) kontrolli tatimor, përfshirë verifikimet në terren, zgjedhjen për kontroll nëpërmjet analizës së riskut dhe operacionet e kontrollit;

c) ankimimi administrativ tatimor, nëpërmjet Drejtorisë së Apelimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve;

ç) mbledhja e detyrimeve tatimore, përfshirë evidentimin dhe menaxhimin e borxhit tatimor dhe zbatimin e masave shtrenguese;

d)  hetimi tatimor, përfshirë shërbimet e inteligjencës, investigimit dhe zbatimit (task-force);

dh) funksionet mbeshtetese, perfshire përpunimin e deklaratave tatimore, vlerësimin dhe rimbursimin, kontabilitetin e të ardhurave, financen, planifikimin dhe statistikat, teknologjine e informacionit dhe kontrollin e brendshem, sherbimet ligjore, administraten e burimet njerezore dhe hartimin e rregullave teknike dhe marreveshjet ndërkombëtare.

16.4 Drejtoria e apelimit eshte nje njesi e pavarur brenda administrates tatimore qendrore. Drejtoria e Apelimit Tatimor ka pamvarësi të plotë në gjykimin e ankimimeve dhe marrjen e vendimeve për to.

16.5. Funksionet dhe detyrat e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, të drejtorive të saj, drejtorive rajonale percaktohen me rregullore te brendshme, e cila propozohet nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve dhe miratohet nga Ministri i Financave.

16.6 Ministri i Financave mund te vendose qe, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, te nenkontraktohen subjekte private, te specializuara, per realizimin e funksioneve te parashikuara ne nenin 16 të ligjit.


17.1 Organi më i lartë drejtues i administrates tatimore qendrore eshte Drejtori i Pergjithshëm.

17.2 Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve emerohet nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit te Financave.

17.3 Zevendesdrejtoret e pergjithshem te Tatimeve emerohen nga Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve.


18.1 Drejtoria e apelimit tatimor eshte ne perberje te administrates tatimore qendrore. Drejtoria e Apelimit Tatimor administron ankimimet tatimore bazuar në legjislacionin tatimor në fuqi nëpërmjet një gjykimi dhe vendim-marrje të pavarur.

18.2 Drejtori i Drejtorise se Apelimit Tatimor emerohet nga Ministri i Financave.


19.1 Per emërimin dhe ngritjen në përgjegjësi të nënpunësve të administrates tatimore qendrore zbatohet legjislacioni i nepunesit civil per institucionet e pavarura, perveç rasteve kur ne kete ligj parashikohet ndryshe.

19.2 Per procedurat e rekrutimit të punonjësve të rinj të administratës tatimore qendrore zbatohet legjislacioni i nepunesit civil per institucionet e pavarura.

19.3 Punonjesit e administrates tatimore, qe nuk kane statusin e nepunesit civil, administrohen bazuar në dispozitat te Kodit te Punes.

20. Punesimi dhe kategorite e punesimit

20.1 Rekrutimi, lëvizjet paralele, ngritja në përgjegjësi, motivimi apo marrja e masave disiplinore për punënjonjësit e administratës tatimore qendrore bëhen nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve me propozim të strukturave përkatëse dhe në përputhje me dispozitat e legjislacionit të shërbimit civil ose Kodit të Punës sipas rastit.

20.2 Ne organike, personeli ndahet sipas detyrave, ne punonjes te nivelit te larte, te mesem e te ulet drejtues dhe ne punonjes ekzekutues. Kjo ndarje realizohet nëpërmjet miratimit të strukturave organizative dhe organigramës së detajuar, duke patur parasysh edhe pikat 14, 16 dhe 19 të këtij Udhëzimi.

20.3 Nivelet e pagave per çdo kategori, si dhe procedurat e afatet e kalimit nga nje nivel me i ulet ne nje nivel me te larte karriere, miratohen nga Keshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit te Financave, pas bashkerendimit me DAP-in.


21.1 Punonjësit e administrates tatimore qendrore motivohen nëpërmjet shpërblimeve duke u bazuar në efektivitetin dhe efikasitetin e punës së tyre dhe në vështirësitë e veçanta në funksione të caktuara. Në përcaktimin e masës së shpërblimit merren parasysh treguesit individualë të performances (arritjes së objektivave), bazuar në gjykimin e eprorëve direktë dhe në raportet e kontrollit të brendshëm e të jashtëm.

21.2 Shperblimet stimuluese jepen nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve, me propozim të eprorit direkt të punonjësit të miratuar nga zëvendës drejtori i përgjithshëm ose drejtori i drejtorisë rajonale sipas rastit.

21.3 Ministri i Financave miraton një udhezim të posaçëm rregullat dhe kriteret që ndjek Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve ne dhenien e shperblimeve.


22.1 Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve shqyrton rastet e shkeljeve, te evidentuara nga eprorët direktë, nepunesit dhe punonjesit e tjere te administrates tatimore qendrore dhe miraton masat disiplinore ndaj punonjësve të administratës tatimore qendrore. Për ushtrimin e këtij funksioni, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton një Komitet Disiplinor të përbërë nga pesë anëtarë, përkatësisht nga: Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse me atributet e kryetarit, dhe nga katër punonjës të kategorisë A (Drejtorë Drejtorie). Ky Komitet mblidhet sipas nevojave (propozimeve të mbledhura) dhe i propozon Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve masat disiplinore për punonjësit që kanë bërë shkelje, duke dhënë fakte dhe argumenta për shkeljen dhe masën disiplinore të propozuar.

22.2 Komiteti i Disiplinës Tatimore merr në shqyrtim rastet që i paraqiten nëpërmjet:

a) kerkeses me shkrim te eprorit, nepunesit apo punonjesit te administrates tatimore;

b) kerkeses me shkrim, te bere nga tatimpaguesi, ose përfaqsuesi i tij;

c) me nismen e Drejtorit te Pergjithshem të Tatimeve.

22.3 Masat disiplinore, qe zbatohen per nepunesit civile te administrates tatimore, duhet të jenë ne perputhje edhe me legjislacionin per sherbimin civil. Po kështu, masat disiplinore që merren ndaj punonjësve që nuk gëzojnë statusin e nëpunësit civil, duhet të jenë në përputhje me dispozitat e Kodit të Punës.

  


23.1 Ne zbatim te pikes 1 te nenit 23 te Ligjit, per te komunikuar me administraten tatimore lidhur me përmbushjen e detyrimeve tatimore, tatimpaguesit do te perdorin formularet e percaktuar ne udhezimet e Ministrit te Financave ne zbatim te ligjeve te veçanta tatimore. Ne keto udhezime percaktohen gjithashtu edhe te dhenat qe do te permbajne keta formulare, afatet e plotesimit dhe menyrat e paraqitjes se tyre ne administraten tatimore.

23.2 Vlerësimet, njoftimet dhe vendimet tatimore si dhe komunikimi zyrtar qe administrata tatimore do te kete me personat e tatueshem, behet me shkrim dhe dergohet ne adresen e deklaruar te perditesuar nga vete personi i tatueshem, duke perdorur per kete sherbimin postar rekomande. Nje komunikim zyrtar me shkrim, i nisur nga administrata tatimore ne adresen e tatimpaguesit, por i pamberritur, ose i mbrritur me vonese tek ky i fundit per çfaredo arsye, eshte nen pergjegjesine e vete tatimpaguesit. Data e marrjes dijeni nga tatimpaguesi, per çdo akt dhe korrespondence tjeter te nisur nga administrata tatimore, konsiderohet dita e shtate pas dates se dergimit te aktit apo korrespondences. Data e dergimit eshte data e pranimit te aktit apo korrespondences ne sherbimin postar. Keshtu, neqoftese se nje akt apo nje korrespondence tjeter çfaredo, eshte pranuar ne sherbimin postar me date 1 te muajit, ai konsiderohet se eshte marre, dhe i eshte bere i ditur tatimpaguesit me date 8 te muajit.

23.3 Akti apo çdo korrespondence tjeter zyrtare e administrates tatimore, mund te merret edhe dorazi nga tatimpaguesi, nese ky i fundit e deshiron nje gje te tille. Ne kete rast, data e marrjes se aktit konsiderohet data kur akti i dorezohet tatimpaguesit dhe konfirmohet nga ky i fundit. Nga ana tjeter, ne raste te veçanta, administrata tatimore mund te dergoje dorazi tek tatimpaguesi çdo akt apo korrespondence tjeter zyrtare. Edhe ne kete rast, data e marrjes se aktit konsiderohet data kur akti i dorezohet tatimpaguesit dhe konfirmohet nga ky i fundit. Ne rastin e dorezimit te akteve apo çdo korrespondence tjeter dorazi, kur tatimpaguesi refuzon marrjen ne dorezim te tyre, date e marrjes se aktit, konsiderohet data kur tatimpaguesi ka refuzuar marrjen ne dorezim te aktit.

23.4 Tatimpaguesi eshte i detyruar te deklarojë të dhëna të plota identifikuese, përfshirë adresën, numurin e telefonit dhe faksit dhe adresën elektronike (nëse ka), ne menyre qe te siguroje marrjen ne kohe te njoftimeve.

23.5 Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve, miraton llojet, formën dhe përmbajtjen e dokumentacionit tatimor.


24.1 Ne zbatim te nenit 24 te Ligjit, administrata tatimore eshte e detyruar t’i pergjigjet pa pagese çdo kerkese me shkrim te autoriteteve zyrtare shqiptare ose te huaja të përmendura në atë nen.   Ne zbatim te shkronjes c te ketij nenit te Ligjit, administrata tatimore, ne baze te kerkeses me shkrim, eshte e detyruar t’i jape informacione edhe Kontrollit te Larte te Shtetit vetem per rastet kur kerkesa e bere eshte ne funksion te kontrollit te kryer nga këto institucion ndaj administrates tatimore dhe te pergatitjes se rekomandimeve qe ato do te bejne per te. Informacioni qe i këtyre institucioneve nuk perfshin dokumentacionin e deklaruar apo paraqitur nga tatimpaguesi, dokumentacion i cili ndodhet ne dosjen e tij dhe qe, sipas nenit 25 te Ligjit, eshte konfidencial. Këto institucione nuk kanë të drejtë të vendosin, ndryshojnë apo heqin detyrime tatimore ndaj tatimpaguesve. Ne zbatim te pikes 1 te nenit 14 te Ligjit, administrata tatimore eshte autoriteti i vetem tatimor ne Republiken e Shqiperise.   


25.1 Ne zbatim te nenit 25 te Ligjit, te dhenat tatimore dhe financiare te çdo tatimpaguesi, qe disponohen nga administrata tatimore, jane konfidenciale. Cdo punonjes i administrates tatimore qe ka akses ne keto te dhena, qe eshte njohur me keto te dhena gjate dhe per shkak te kryerjes se detyrave te tij funksionale apo per çfaredo arsye tjeter, eshte i detyruar te ruaje konfidencialitetin e tyre perkundrejt çdo personi te trete. Te dhena konfidenciale konsiderohen te gjithe te dhenat me natyre tatimore dhe financiare qe kane te bejne me deklarimet e tatimpaguesit, me vleresimet tatimore qe jane bere per te, me kontrollet tatimore te ushtruara, me informacionet e ardhura apo te marra nga burime te ndryshme, etj. Nuk konsiderohen te dhena konfidenciale vetem te dhenat identifikuese te tatimpaguesit dhe te dhenat qe kane te bejne me detyrimet e tij tatimore te papaguara, per te cilat kane filluar procedurat e mbledhjes me force.

25. 2 Detyrimi per te ruajtur konfidencialitetin vazhdon edhe pasi punonjesi i administrates tatimore eshte larguar per çfaredo arsye nga kjo administrate.  

25.3 Informacioni i lidhur me tatimpagues të veçantë perdoret brenda administrates tatimore, vetem ne masen e kerkuar per administrimin e tatimeve, dhe vetëm nga punonjësit që kanë lidhje direkte me vlerësimin apo kontrollin e detyrimeve tatimore të atyre tatimpaguesve. Shkeljet e kësaj dispozite i paraqiten për shqyrtim Komitetit të Disiplinës nga eprori direkt i punonjësit që ka kryer shkeljen.

25.4 Kushti i ruajtjes se konfidencialitetit perfundon ne rastet kur tatimpaguesi heq dore, me shkrim, nga e drejta e tij per ruajtjen e konfidencialitetit dhe per aq sa eshte e lejuar ne deklarimin e bere nga tatimpaguesi.

25.5 Shkembimi i informacionit, i bere ne ekzekutim te marreveshjeve ndërkombëtare apo brenda vendit te lidhura nga administrata tatimore, behet me kushtin e ruajtjes se konfidencialitetit per institucionet dhe individet, qe marrin dijeni per te dhenat tatimore, në përputhje me dispozitat përkatëse të atyre marrëveshje dhe dispozitave të këtij udhëzimi dhe udhëzimeve specifike tatimore.

 


26.1 Nepunesit dhe punonjesit e administrates tatimore zbatojne, ne menyre te drejte e te paanshme, ligjet tatimore dhe nuk administrojne, ndikojne apo orientojne tatimpaguesin ne veprimtarine e tij. Inspektorët tatimorë, duhet të deklarojnë tek eprori direkt dhe të mos përfshihen në vlerësime tatimore, kontrolle apo investigime tatimore, etj., ndaj tatimpaguesve me të cilët kanë lidhje direkte ose indirekte në kuptim të këtij udhëzimi. Shkeljet e kësaj dispozite i paraqiten për shqyrtim Komitetit të Disiplinës nga eprori direkt i punonjësit që ka kryer shkeljen.

26.2 Nepunesit e administrates tatimore nuk mund te kontrollojne apo vleresojne tatimet e veta apo te personave te lidhur me ta, me perjashtim te rasteve te vetevleresimit të detyrimeve të veta kur një gjë e tillë i kërkohet nga legjislacioni në fuqi. Deklarimi i rasteve të tilla si dhe dënimet në raste shkeljesh bëhen në përputhje me dispoziat e pikës 26.1. në lart. 

26.3 Nepunesit e administrates tatimore nuk mund te punesohen, me kohe te pjesshme apo te plote, ne veprimtari te tjera me pagese, me perjashtim te veprimtarise se mesimdhenies, apo punësimit të pjesshëm apo pjesmarrjes në grupe pune në institucione shkencore e arsimore publike e jo publike, me qëllim të vetëm kryerjen e studimeve shkencore apo mësimdhënjes, duke patur parasysh edhe dispozitat e pikave 26.1 dhe 26.2 më lart.


27.1 Administrata tatimore mund ta publikoje informacione të përmbledhura të të ardhurave tatimore, kontrolleve tatimore, etj., gjate veprimtarise se saj, me qellim informimin e tatimpaguesve dhe publikut, dhe perdorimin e te dhenave tatimore ne hartimin e statistikave.

27.2 Publikimi behet ne menyre dhe forme të tillë, qe nuk lejon identifikimin e tatimpaguesit të veçantë dhe siguron ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të tatimpaguesve të veçantë. Përjashtim nga ky rregull bëjnë rastet e mbledhjes me forcë të detyrimeve tatimore dhe rastet e personave që ushtrojnë aktivitete të paligjshme ose që nuk janë regjistruar në organet tatimore.


28.1 Administrata tatimore ka per detyre qe, duke perdorur te gjitha mjetet e komunikimit, perfshire median e shkruar dhe ate elektronike, te informoje publikun per permbajtjen, rolin dhe rendesine e legjislacionit tatimor. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve publikon materiale sqaruese, komentare dhe materiale te tjera shpjeguese ne lidhje me legjislacionin tatimor dhe ndryshimet që mund të bëhen në dispozitat ligjore e nënligjore tatimore.

28.2 Per qellime te informimit te publikut, per ligjet e reja tatimore, ndryshimet e bera në legjislacionin tatimor dhe në aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij, behet publikimi nepermjet medias se shkruar dhe asaj elektronike, si dhe permes faqes zyrtare te internetit te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, jo me vone se 15 dite nga data e publikimit të tyre në fletoren zyrtare.


29.1 Drejtorite rajonale te tatimeve hapin dosje per çdo person te tatueshem te regjistruar ne juridiksionin e tyre. Dosja e personit te tatueshem eshte konfidenciale. Çdo e dhene apo informacion qe lidhet me personin e tatueshem futet ne dosjen e tij. Dosja e personit te tatueshem duhet te azhornohet ne menyre te vazhdueshme.

29.2 Administrata tatimore eshte e detyruar te vere ne dispozicion te personave te tatueshem, te dhenat e dosjes se detyrimeve tatimore te tij. Keto te dhena, kur eshte e mundur per personin e tatueshem, behen te aksesueshme per te, ne rruge elektronike. Ne te kundërt, keto te dhena i vihen ne dispozicion personit te tatueshem nepermjet kopjeve ne leter te dokumenteve te dosjes, sipas kerkeses me shkrim te tij.

29.3 Dosja e tatimpaguesit ruhet pergjithmone. Ato ruhen sipas renditjes alfabetike. Udhezime me te hollesishme ne lidhje me formen, menyren dhe afatin e ruajtjes se te dhenave te dosjes percaktohen me rregullore te miratuar nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve.

  


30.1 Tatimpaguesit kane te drejte te marrin ne kohe te gjithe informacionin e duhur, i cili mundeson njohjen, kuptimin dhe zbatimin ne menyre korrekte nga ana e tyre te legjislacionit tatimor dhe te detyrimeve te tyre tatimore. Ata kane te drejte gjithashtu te asistohen pa pagese, per te njohur te drejtat dhe per te plotesuar detyrimet, per situatat konkrete te tyre. Kjo asistence i sigurohet atyre ne menyre te detyrueshme nga administrata tatimore nepermjet drejtorive te sherbimeve per tatimpaguesit, te krijuara ne cdo drejtori rajonale te tatimeve, si dhe nepermjet informimit publik te detyrueshem, sipas nenit 28 te Ligjit. Informimi publik perfshin detyrimin e administrates tatimore per te vene ne dispozicion te tatimpaguesve, ne rruge elektronike, nepermjet medias se shkruar, flete-palosjeve, publikimeve te ndryshme dhe në menyra të tjera informimi, legjislacionin tatimor, udhezimet e dala ne zbatim te tij, komentaret, urdheresat dhe manualet tatimore. 

30.2 Administrata tatimore ka detyrimin të trajtojë te gjithe tatimpaguesit ne menyre te drejte, te paanshme dhe me profesionalizëm.


31.1 Ne baze te nenit 31 te Ligjit administrata tatimore duhet te siguroje dhe mbroje konfidencialitetin e te dhenave tatimore personale dhe financiare qe i jane besuar asaj apo qe ajo ka mundur te siguroje ne rruge te ndryshme. Te dhenat e tatimpaguesve do te perdoren nga administrata tatimore vetem per qellime te lejuara nga ligji. Vetem punonjesit e administrates tatimore qe duhet te konsultojne te dhenat e tatimpaguesit per qellime te kryerjes se funksioneve te tyre ligjore, do te kene akses ne keto te dhena. Per te kontrolluar zbatimin ne menyre korrekte te kesaj te drejte te tatimpaguesve, drejtorite rajonale te tatimeve duhet te mbikqyrin ne ne vazhdimesi proceset e brendshme te punes se tyre. 

31.2 Ne zbatim te pikes 2 te nenit 31 te Ligjit, konsiderohen konfidenciale, te dhenat me natyre tatimore dhe financiare qe sigurohen nepermjet deklaratave te tatimpaguesve, kontrolleve tatimore te ushtruara, vleresimeve tatimore te bera per keto tatimpagues dhe informacioneve te ardhura ose te marra nga persona te trete apo nga burime te tjera te ndryshme.


32. Tatimpaguesit kane te drejte te njoftohen ne kohe per çdo akt administrativ te administrates tatimore te nxjerre ne emer te tyre dhe qe prek pasurine apo detyrimet tatimore te tyre. Ata kane te drejte gjithashtu qe te njihen me arsyet dhe bazen ligjore te nxjerrjes se aktit administrativ. Nga ana tjeter, administrata tatimore, bazuar ne nenin 69 te Ligjit, ka detyrimin te dergoje ne kohe çdo vendim administrativ te nxjerre prej saj per tatimpaguesin, si dhe te jape bazen ligjore dhe çdo shpjegim tjeter te duhur, duke e informuar njekohesisht tatimpaguesin edhe per te drejtat dhe detyrimet qe lidhen me kete vendim. Ky detyrim nuk respektohet nga administrata tatimore vetem kur ajo zoteron prova konkrete dhe te besueshme se tatimi eshte ne rrezik.  


33. Ne rastin e nje kontrolli tatimor te administrates tatimore, tatimpaguesi ka te drejten te njoftohet paraprakisht per kohen kur do te filloje kontrolli, vendin ku ai do te kryhet, llojet e tatimeve qe do te kontrollohen, periudhat tatimore qe do te perfshije kontrolli, etj. Tatimpaguesi ka te drejte gjithashtu te prese te trajtohet ne menyre te sjellshme dhe te respektueshme gjate te gjithe kohes, perfshire  ketu periudhen kur i kerkohet informacion, kur intervistohet apo kur kontrollohet. Integriteti moral, profesionalizmi, respekti dhe kooperimi jane vlerat kryesore te administrates tatimore qe duhet te shohe tatimpaguesi gjate nje kontrolli tatimor. Keto cilesi duhet te manifestohen nga administrata tatimore per te reflektuar perkushtimin e saj per t`i dhene tatimpaguesve sherbimin me te mire te mundshem.


34.1 Tatimpaguesit kane te drejte te presin nga administrata tatimore zbatimin korrekt te ligjit, ne menyre qe çdonjeri prej tyre te marre te drejtat qe i takojne dhe te paguaje shumen e duhur te detyrimit tatimor. Ata kane te drejte te pretendojne te shikojne tek administrata tatimore nje administrate te besueshme per ate qe ben. Tatimpaguesit kane te drejte te paraqesin te gjitha pretendimet e tyre ne lidhje me nje vleresim tatimor te administrates tatimore. Tatimpaguesit, te cilet nuk jane dakort me nje vleresim tatimor te administrates tatimore, kane te drejte te marrin pergjigje me shkrim per pretendimet e tyre, ku jepen te gjitha arsyet e vleresimit tatimor, menyra e vleresimit dhe te drejtat e detyrimet lidhur me kete vleresim. 

34.2 Me kerkesen me shkrim te tatimpaguesit, administrata tatimore eshte e detyruar qe brenda nje afati prej jo më shumë se 5 ditë pune nga data e protokollimit të kërkesës në organin tatimor, te leshoje vertetime qe konfirmojne situaten tatimore te tatimpaguesit lidhur me pagimin e detyrimeve tatimore, te ardhurat e tatueshme, detyrimet tatimore te papaguara, etj.


35.1 Tatimpaguesi ka te drejte te emeroje me prokure, perfaqesuesin e tij. Perfaqesuesi i tatimpaguesit eshte nje person qe nje tatimpagues e zgjedh per t’a perfaqesuar ne lidhje me çeshtjet tatimore. Perfaqesuesi i tatimpaguesit merr persiper te drejta dhe detyrime të tatimpaguesit dhe administrata tatimore eshte e detyruar te bashkëpunojë dhe operojë me perfaqesuesin e tatimpaguesit të caktuar prej tij.

 35.2 Emerimi i nje perfaqesuesi te tatimpaguesit nuk e shkarkon kete te fundit nga pergjegjesia tatimore. Ai mbetet ligjerisht pergjegjes per permbushjen e detyrimeve tatimore te tij. Fakti qe perfaqesuesi i tatimpaguesit mund te beje nje gabim ne deklarimin dhe pagesen e detyrimeve tatimore, nuk e shkarkon kete te fundit nga pergjegjesia per gabimin.


Bazuar ne nenin 36 te Ligjit, tatimpaguesi ka te drejte ne çdo moment, t’i kerkoje administrates tatimore, kopje elektronike apo me shkrim, te njehsuar me origjinalin, te çdo dokumenti qe ndodhet ne dosjen e tij individuale. Perveç kesaj, ai ka te drejte te kerkoje kopje te printuara te te dhenave elektronike qe lidhen me situaten e tij. Kopjet e printura te te dhenave elektronike, nese i nevojiten tatimpaguesit, duhet te çertifikohen nga ana e administrates tatimore. Administrata tatimore, bazuar ne nenin 29 te Ligjit, ka detyrimin krijimin dhe perditesimin e dosjes se detyrimeve tatimore te tatimpaguesit, e cila duhet te jete e aksesueshme ne rruge eletronike per tatimpaguesin. Ne pamundesi te aksesit elektronik ne dosjen e tij, tatimpaguesi ka te drejte t’i kerkoje me shkrim administrates tatimore qe t’i vere ne dispozicion kopje te dokumenteve te dosjes.          


Perpara marrjes se nje vendimi ekzekutiv nga ana e administrates tatimore, tatimpaguesi ka te drejte te prese nga kjo e fundit qe te degjohet me vemendje per te dhene sqarimet e nevojshme, per te parashtruar pretendimet qe ka, per te shpjeguar rrethanat konkrete, etj. Ai ka te drejte gjithashtu te sigurohet se shpjegimet dhe pretendimet e tij do te shqyrtohen me vemendje e ndershmeri nga administrata tatimore ne funksion te marrjes se vendimeve te drejta dhe ne konformitet me ligjet tatimore. 


38.1 Ne çdo rast kur tatimpaguesi nuk eshte dakort me nje akt administrativ dhe beson se administrata tatimore nuk e ka zbatuar ne menyre korrekte ligjin, ai ka te drejten e ankimimit në Drejtorinë e Apelimit Tatimor pranë DPT, duke kerkuar rishqyrtimin e pavarur administrativ te çeshtjeve qe lidhen me kete akt. Nese tatimpaguesi nuk do te jete i kenaqur edhe nga vendimi i Drejtorise se Apelimit, ai ka te drejte te vazhdoje ankimimin e tij ne gjykate.

 38.2 Tatimpaguesi ka të drejtë gjithashtu të ankohet në rrugë administrative ne Drejtorinë Rajonale apo në DPT për çdo veprim apo mosveprim të zyrtarëve tatimore, që mund të shkelin të drejtat e tatimpaguesit.

  


39.1 Sipas ligjeve te veçanta tatimore ne fuqi, pergjegjes per te paguar detyrimet tatimore ne administraten tatimore, ne menyre direkte (jo duke iu mbajtur tatimin ne burim), ne kushte e rrethana te caktuara jane edhe individet. Ketu eshte fjala per tatimin mbi te ardhurat personale qe paguhet per disa lloje te ardhurash, per te cilat nuk mbahet tatim ne burim. Individet qe sigurojne keto te ardhura kane detyrimin per te bere vetedeklarimin e tyre. Ne kete rast, keta individe, ne menyre qe te mund te identifikohen per pagesat e kryera, deklarojne ne administraten tatimore numrin e tyre personal te identifikimit, i cili eshte numri unik i leshuar nga autoritetet e sigurimeve shoqerore per individet.

39.2 Sipas pikes 2 te nenit 39 të ligjit, per evidentimin e individeve tatimpagues te cilet paguajne tatim mbi te ardhurat personale qe vetedeklarohen, administrata tatimore hap nje regjister te veçante, ku regjistron te gjithe te dhenat identifikuese te individeve. Ky regjistër do të përpilohet dhe prodhohet nga DPT, në formën e një database, sipas modelit të miratuar nga drejtori i DPT.


40.1 Çdo person qe do te kryeje nje veprimtari ekonomike tregtare, eshte i detyruar te beje regjistrimin fillestar te tij ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas procedurave te percaktuara ne Ligjin Nr. 9723, date, 3.5.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” (QKR). Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjeter behet me aplikim prane çdo sporteli sherbimi te QKR-se, ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise, pavaresisht vendit te ushtrimit te veprimtarise, vendbanimit apo selise se aplikantit. Regjistrimi kryhet nepermjet dorezimit te aplikimit perkates, te cilit i bashkengjiten dokumentet shoqeruese, qe provojne te dhenat qe regjistrohen.

40.2 Regjistrimi, ne perputhje me ligjin “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” sherben njekohesisht si regjistrim ne tatime, në skemat e sigurimit, shoqeror dhe shendetesor ne inspektoratet e punes dhe organet doganore;

40.3 Ne momentin e regjistrimit e te pajisjes me çertifikaten e regjistrimit fillestar, personat e tatueshem deklarojne ne formularin per regjistrim, krahas te tjerave, edhe te dhenat e detyrueshme sipas legjislacionit tatimor dhe te kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore. Regjistrimi i personave te tatueshem ne regjistrin tregtar eshte njekohesisht regjistrim ne administraten tatimore per efekt te detyrimeve tatimore dhe te kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. Te dhenat e regjistrit tregtar, i transferohen periodikisht administrates tatimore, sipas rregullave te percaktuara ne ligjin Per Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij.

Mbas regjistrimit në QKR dhe në vijim të aktivitetit tatimpaguesi është i detyruar informojë dhe rakordojë me administratën tatimore llojet e tatimeve e taksave që duhet të deklarojë, paguajë, të mbajë në burim dhe të transferojë në llogaritë përkatëse. 

40.4 Çdo person i tatueshem, ne momentin e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, pajiset me Certifikaten e Regjistrimit e cila permban edhe numrin e identifikimit te personit te tatueshem (NIPT). Numri i Identifikimit te Personit te Tatueshem eshte unik. Personi i tatueshëm që ushtron veprimtari në adresa (vendndodhje) të ndryshme bisnesi, pajiset me çertifikate regjistrimi per çdo adrese, e cila ka të njejtin NIPT unik .

Çertifikata e regjistrimit permban emrin e personit te tatueshem, emrin tregtar te tij (nese ka), Numrin e Identifikimit te Personit te Tatueshem (NIPT) dhe daten kur regjistrimi hyn ne fuqi.

Te gjitha deklaratat e bera per organet tatimore, te gjitha faturat e leshuara nga personi i regjistruar dhe te gjitha dokumentat e perdorura prej tij ne veprimtarine e tij ekonomike e tregtare, duhet te permbajne numrin e identifikimit te personit te tatueshem. Çertifikatat e Regjistrimit te Personit te Tatueshem, duhet te ekspozohen ne te gjitha adresat ku personi i tatueshem ushtron veprimtarine e tij ekonomike e tregtare. Keto çertifikata merren ne momentin e fillimit te veprimtarise ekonomike tregtare dhe jane te vlefshme pergjithmone, deri ne momentin e ç’regjistrimit te personit te tatueshem.

Pas regjistrimit te tyre, personat e tatueshem, si rregull, do te jene nen juridiksionin e drejtorise rajonale te tatimeve ku kane seline e tyre qendrore.

40.5 Procedurat e regjistrimit të personave që ushtrojnë veprimtari tregtare përcaktohen në ligjin “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”. Dokumentet e kerkuara, si pjese e aplikimit per qellime tatimore, percaktohen ne aktet nenligjore, ne zbatim te ketij ligji. Regjistrimi bëhet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose në Degët e saj në rrethe.

40.6 Mosregjistrimi nuk e çliron nje person nga pagesa e detyrimit tatimor ose permbushja e detyrimeve te tjera tatimore.

41. Identifikimi i personave, qe ushtrojne veprimtari tregtare pa u regjistruar

41.1.1. Nje person, i cili nuk pajiset me Certifikaten e Ushtrimit te Veprimtarise dhe ka ushtruar ne fakt veprimtari, nuk eshte i perjashtuar nga pergjegjesia tatimore. Pergjegjesia tatimore fillon qe nga momenti kur personi ka filluar veprimtarine e tij. Kjo pergjegjesi perfshin si personat e tatueshem qe ushtrojne veprimtari ekonomike e tregtare ashtu dhe çdo organizate jo-fitimprurese, fondacion, ent publik kombetar apo vendor, njesi zbatimi projektesh te veçanta, organizate politike dhe organe te tjera te ngjashme qe kryejne veprimtari fetare, humanitare, bamirese, publike, edukative, shkencore ose arsimore.

41.1.2 Administrata tatimore qendrore dhe vendore ka detyrimin ligjor per te identifikuar personat, te cilet ushtrojne veprimtari ekonomike e tregtare pa u regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Administrata tatimore qendrore ka gjithashtu detyrimin ligjor per te identifikuar te gjithe personat e tjere si organizatat jo-fitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, te cilat ushtrojne veprimtarine e tyre pa qene te regjistruar ne administraten tatimore. Ne kete rast, personat e identifikuar si te paregjistruar, brenda 15 diteve nga data e identifikimit si te paregjistruar, jane te detyruar te regjistrohen.

41.1.3 Te gjithe personat e evidentuar si te paregjistruar, evidentohen ne nje regjister te vecante te administrates tatimore, ku shenohet numuri i proces verbalit te identifikimit (konstatimit), data e identifikimit, te dhenat identifikuese te personit, adresa e plote e tij, numuri i telefonit dhe çdo e dhene tjeter e disponueshme.

41.1.4 Administrata tatimore ka te drejte te regjistroje nje organizate jo-fitimprurese, fondacion, ent publik kombetare apo vendor, njesi zbatimi projektesh te veçanta, organizate politike dhe organe te tjera te ngjashme qe kryejne veprimtari fetare, humanitare, bamirese, publike, edukative, shkencore ose arsimore, e cila nuk ka per qellim fitimin, eshte identifikuar si e paregjistruar dhe, e cila, edhe pse e detyruar, nuk kerkon te regjistrohet. Regjistrimi behet ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit. Regjistrimi nga administrata tatimore behet duke plotësuar, ne emer te personit te tatueshem, formularin per regjistrim. Ne momentin e regjistrimit, per keta persona, nga ana e deges rajonale te tatimeve te juridiksionit leshohet çertifikata e regjistrimit, e cila permban edhe numrin unik te identifikimit te organizates jo-fitimprurese. Pas regjistrimit, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit njofton organizaten jo-fitimprurese, sipas rregullave te njoftimit te percaktuara ne kete udhezim. Njoftimi, perveç te tjerave, perfshin vleresimin e detyrimit tatimor te organizates jofitimprurese per te gjithe periudhen, nga momenti i fillimit te veprimtarise deri ne daten e regjistrimit te detyruar.

41.1.5 Regjistrimi i detyruar nga administrata tatimore perfshin edhe personat e tatueshem qe ushtrojne veprimtari ekonomike e tregtare. Regjistrimi, per kete kategori personash behet ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit. Regjistrimi i tyre nga administrata tatimore behet ne nje regjister te veçante dhe te perkohshem. Pas regjistrimit ne kete regjister, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit njofton personin e tatueshem, sipas rregullave te njoftimit te percaktuara ne kete udhezim. Njoftimi, perveç te tjerave, perfshin vleresimin e detyrimit tatimor te personit te tatueshem, per te gjithe periudhen, nga momenti i fillimit te veprimtarise deri ne daten e regjistrimit te detyruar. Ndaj ketyre personave te tatueshem zbatohen te gjitha procedurat e percaktuar ne Ligj dhe ne kete udhëzim, si per te gjithe personat e tjere te tatueshem te regjistruar ne menyre te rregullt. 

41.2 Bazuar ne nenin 41 te Ligjit, nese personat e identifikuar si te paregjistruar nuk regjistrohen brenda 15 diteve kalendarike, sipas rastit, ne Qendren Kombetare te Regjistrimit apo ne administraten tatimore, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit merr masen e mbylljes se veprimtarise.

41.3 Derisa te perfundoje regjistrimi i tyre ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, administrata tatimore perllogarit dhe mbledh detyrimin tatimor, si dhe gjobat administrative, ne perputhje me kete ligj.

41.4 Administrata tatimore llogarit, vlereson dhe mbledh detyrimet tatimore, duke aplikuar edhe masat shtërnguese ne perputhje me legjislacionin tatimor, gjate periudhes deri ne perfundimin e procesit te regjistrimit nga personi. Mosregjistrimi nuk pengon administratën tatimore në mbledhjen e detyrimeve tatimore që lindin nga legjislacioni tatimor në fuqi.


42.1.1 Organizatat jo-fitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve te veçanta, entet publike kombetare apo vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme qe kryejne veprimtari fetare, humanitare, bamirese, publike, shkencore, arsimore, etj., te cilat nuk kane per qellim fitimin, jane te detyruara te regjistrohen ne administraten tatimore dhe te pajisen me çertifikate tatimore prane kesaj administrate. Per t’u pajisur me çertifikate tatimore, personat e mesiperm duhet te paraqesin ne organet tatimore vendimin e gjykates qe miraton regjistrimin e tyre, aktin e themelimit, statutin dhe te gjithe te dhenat e tjera te percaktuara ne piken 3 te nenit 42 te Ligjit. Krahas ketyre dokumenteve, ato duhet te plotesojne dhe te paraqesin edhe formularin “Kerkese per Regjistrim”. Ne momentin e plotesimit te formularit “Kerkese per regjistrim”, organizatat jo-fitimprurese deklarojne, krahas te tjerave edhe statusin lidhur me pergjegjesine e tyre tatimore per çdo lloj tatimi dhe per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore.

42.1.2 Regjistrimi i organizatave jo-fitimprurese, behet ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit, brenda 5 diteve nga plotesimi dhe paraqitja e formularit “Kerkese per regjistrim”. Administrata tatimore mban nje regjister te veçante elektronik per evidentimin e organizatave jo-fitimprurese. Ne momentin e regjistrimit, administrata tatimore leshon per organizatat jo-fitimprurese, Certifikaten e Regjistrimit, e cila permban emrin, formen, numrin unik te identifikimit, daten e regjistrimit fillestar dhe adresen e vendit kryesor te ushtrimit te veprimtarise. Keta persona marrin nje numer te vetem identifikimi, sado qe te jete numri i degeve qe ato kane. Ne rastet kur organizatat jo-fitimprurese ushtrojne veprimtari ne me shume se nje adrese, administrata tatimore leshon nje certifikate regjistrimi per çdo adrese te ushtrimit te veprimtarise.

42.1.3 Te gjitha deklaratat e bera per administraten tatimore dhe te gjitha dokumentat e perdorura prej organizatave jo-fitimprurese ne veprimtarine e tyre, duhet te permbajne numrin unik te identifikimit te personit. Certifikata e regjistrimit ne administraten tatimore leshohet ne nje kopje origjinale per çdo adrese te veçante te ushtrimit te veprimtarise. Ne rast humbje apo demtimi te çertifikates se regjistrimit te personit, ajo zevendesohet me nje dublikate te leshuar nga administrata tatimore. Çertifikatat e Regjistrimit duhet te ekspozohen ne te gjitha adresat ku keto organizata ushtrojne veprimtarine e tyre. Keto çertifikata merren ne momentin e fillimit te veprimtarise dhe jane te vlefshme pergjithmone, deri ne ç’regjistrimin e personit.

42.2 Administrata tatimore mban nje regjister elektronik te veçante per organizatat jofitimprurese, përfshirë fondacionet dhe institucionet buxhetore, siç listohen në pikën 42.1.1 më lart.

42.3 Ne regjistrin e përmendur në pikën 42.2 më lart regjistrohen keto te dhena:

a) emri;

b) kohezgjatja, nese kjo eshte e percaktuar;

c) objekti i veprimtarise;

ç) vendi i ushtrimit te veprimtarise;

d) te dhenat vetjake te drejtuesit dhe te perfaqesuesit ligjor te organizates;

dh) dokumenti, qe verteton kompetencat e perfaqesimit dhe afatet e emerimeve te tyre;

e) të dhëna të tjera te organizates ne raport me te tretet që ndihmojnë në kontrollin dhe    mbledhjen e tatimeve;

f) numri i te punesuarve.

42.4. Regjistrimi ne administraten tatimore te organizatave jofitimprurese behet pas depozitimit ne administraten tatimore te formularit te kerkeses për regjistrim, se bashku me dokumentacionin, qe i bashkelidhet formularit. Formulari i kerkeses për regjistrim dhe dokumentacioni i kerkuar, si pjese e kerkeses, publikohen ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjithshem te Tatimeve dhe mund të shkarkohen nga personat e interesuar ose mund te merren pa pagese ne çdo sportel te njesive te sherbimit ndaj tatimpaguesit.

42.5 Administrata tatimore, brenda 5 diteve nga data e marrjes se formularit te plote dhe te sakte te aplikimit, perpunon kerkesen per regjistrim tatimor, regjistron aplikuesin dhe e pajis atë me çertifikatën e regjistrimit me numer identifikimi.


43.1 Sipas nenit 43 te ligjit, personat e tatueshem qe ushtrojne veprimtari ekonomike e tregtare, jane te detyruar te deklarojne ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, çdo ndryshim te mevonshem qe lidhet me emrin, adresen e selise dhe te degeve, formen juridike, krijimin e mbylljen e degeve, ndryshimin e llojit te veprimtarise, etj., siç përcaktohet në dispozitat ligjore për QKR.

43.2.1 Ne rastet kur përgjegjësia tatimore pas regjistrimit fillestar ndryshon, personi i tatueshëm është i detyruar të njoftojë drejtorinë tatimore rajonale të juridiksionit për ndryshimet e ndodhura. Drejtoria rajonale tatimore i reflekton këto ndryshime në sistemin e administrimit tatimor duke bërë sistemimet e duhura edhe në dosjen e personit të tatueshëm. Rast i ndryshimit të përgjegjësisë tatimore mund te jete, per shembull, tejkalimi i volumit te qarkullimit prej 8 milion leke ne vit kalendarik (tejkalim i pragut te regjistrimit per tatimin mbi vleren e shtuar). Ne kete rast, pergjegjesia tatimore e personit te tatueshem ndryshon, d.m.th. nga person i tatueshem i takses vendore mbi biznesin e vogel duhet të kalojë në tatimpagues i regjistruar ne TVSH. Rast tjetër i ndryshimit të përgjegjësisë tatimore mund te jete ndryshimi i pergjegjesise per kontributet e sigurimeve shoqerore, psh nga person i vete-punesuar i vetem, ai mund te kaloje ne person i vete-punesuar me punemarres, etj. Edhe ne kete rast, tatimpaguesi është i detyruar të njoftojë administratën tatimore për çdo ndryshim, e cila reflekton këto ndryshime në sistemin e administrimit tatimor.

43.2.2 Personi i tatueshem qe ploteson kushtet e mesiperme, per te bere ndryshimin e duhur, duhet te plotesoje brenda 15 diteve nga momenti qe pergjegjesia e tij tatimore ka ndryshuar, formularin e ndryshimeve ne regjistrim dhe t’a paraqese ate ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit. Mbi bazen e ketij formulari te nenshkruar nga personi i tatueshem, drejtoria rajonale e tatimeve, ben ndryshimin e kerkuar, ne sistemin informatik te tatimeve. Ndryshimi i bere ne kete menyre nga administrata tatimore, brenda 10 diteve kalendarike i behet i njohur edhe Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe, sipas rastit, edhe zyrës së taksave të njësisë përkatëse të pushtetit vendor.

43.2.3 Në rastet kur një person i tatueshëm nuk ka njoftuar administratën tatimore për ndryshimin e ndodhur, megjithse ka detyrim ligjor për ta bërë një gjë të tillë, dhe një gjë e tillë konstatohet dhe verifikohet nëpërmjet një kontrolli nga administrata tatimore, kjo e fundit bën menjëherë ndryshimin e duhur dhe njofton personin e tatueshëm dhe sipas rastit Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe Zyrën e Taksave të njësisë përkatëse të pushtetit vendor. Keshtu per shembull, ne baze te nje kontrolli tatimor te kryer ne vend tek personi i tatueshem apo ne baze te te dhenave te importeve te marra nga dogana rezulton se nje tatimpagues i takses vendore mbi biznesin e vogel, ka plotesuar kushtet per te qene person i regjistruar per tatimin mbi vleren e shtuar. Por, vete personi i tatueshem, megjithese i detyruar sipas ligjit per tatimin mbi vleren e shtuar, nuk ka bërë regjistrimin si tatimpagues tvsh-je. Ne kete rast, administrata tatimore gezon te drejten, per te plotesuar ne emer te personit te tatueshem, formularin perkates te ndryshimeve ne regjistrim, ta hedhe ate ne sistemin informatik te tatimeve dhe te njoftoje njekohesisht per kete si vete personin e tatueshem ashtu edhe Qendren Kombetare te Regjistrimi dhe zyren e taksave te njesise perkatese te pushtetit vendor.

43.3 Organizatat jo-fitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve te veçanta, entet publike kombetare apo vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, jane te detyruar te njoftojne administraten tatimore (drejtorine rajonale perkatese te tatimeve), per çdo ndryshim te mevonshem qe lidhet me:

a) ndryshimi i emrit;

b) ndryshimi i adreses se veprimtarise ose kontaktit;

c) ndryshimi i statusit ligjor;

d) krijimi/mbyllja e degeve, sektoreve ose njesive te reja;

e) ndryshimi i llojit te veprimtarise ekonomike;

f) ndryshimi i numrit te punonjesve;

g) çdo ndryshim tjeter, i parashikuar ne aktet nenligjore, te dala ne zbatim te legjislacionit tatimor.


44.1.1 Administrata tatimore ka te drejte te kaloje regjistrimin e nje personi te tatueshem nga regjistri aktiv ne regjistrin pasiv te personave te tatueshem. Ky kalim behet kur drejtoria rajonale e tatimeve ka siguruar prova te mjaftueshme se personi i tatueshem, per çfaredo arsye, vitin e fundit fiskal nuk ka ushtruar veprimtari, pra nuk ka dorezuar deklaratat tatimore dhe/ose ka dorëzuar deklarata pa veprimtari, dhe/ose në rastet kur tatimpaguesi deklaron dhe miraton zyrtarisht pezullimin e veprimtarisë tregtare sipas specifikimeve të bëra në ligj.

Në të gjitha rastet e sipërpërmendura kur tatimpaguesi nuk ka dorëzuar deklarata tatimore dhe/ose ka dorëzuar deklarata tatimore pa aktivitet gjatë 12 muajve të vitit të fundit fiskal, drejtoria rajonale tatimore duhet:

a) Te verifikojë ne ambientin e bisnesit apo adresen e tatimpaguesit mungesën e veprimtarisë ekonomike gjatë 12 muajve të vitit të fundit fiskal. Ky verifikim evidentohet nëpërmjet një proces-verbali.

b) Të verifikojë të dhenat e marra nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave dhe te derguara ne drejtorine rajonale te tatimeve nese personi i tatueshem ka kryer importe gjate 12 muajve te vitit te fundit fiskal.

c) Të verifikojë te dhenat që disponohen nga palët e treta, përfshirë drejtorite rajonale te thesarit, nese personi i tatueshem ka kryer veprime gjate 12 muajve te vitit te fundit kalendarik.

Vetem pasi te jene ndermarre te gjithe veprimet e mesiperme, sektori i shërbimit të tatimpaguesve dhe regjistrimit ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit, i kalon keta persona te tatueshem ne regjistrin pasiv, dhe nga ky moment për këta tatimpagues nuk gjenerohen më deklarata tatimore, duke i çliruar ato nga të gjitha përgjegjësitë tatimore për kohën e qëndrimit në regjistrin pasiv.

 44.1.2 Procedura konkrete e kalimit te nje personi te tatueshem, nga regjistri aktiv ne regjistrin pasiv te personave te tatueshem, dokumentacioni qe pergatitet, detyrat dhe pergjegjesiste e drejtorive dhe sektoreve qe marrin pjese ne kete proces, pershkruhen ne manualin perkates tatimor.    

44.1.3 Pasi nje person i tatueshem kalon ne regjistrin pasiv, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit nuk e konsideron me ate si mosdeklarues. Per pasoje, qe nga ky moment dhe gjate gjithe periudhes qe personi i tatueshem mbetet ne regjistrin pasiv, per kete person nuk vendosen me gjoba per mosdeklarim per te gjithe llojet e detyrimeve tatimore dhe te kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore. Mosvendosja e gjobave nuk perfshin periudhen e fundit prej 12 muajsh para kalimit ne regjistrin pasiv. Per te gjithe kete periudhe dhe per çdo periudhe tjeter para kesaj, detyrimet e mundshme tatimore te papaguara, perfshire ketu edhe çdo gjobe apo kamate-vonese mbeten ne fuqi dhe per mbledhjen e tyre vazhdohet te ndermerren te gjitha masat e mbledhjes me force te percaktuara ne ligj dhe ne kete udhezim. Po keshtu, per kete periudhe dhe per çdo periudhe tjeter para kesaj, drejtoria rajonale e tatimeve mund te beje ne çdo kohe vleresime tatimore ndaj personit te tatueshem te kaluar ne regjistrin pasiv. 

44.1.4 Pasi personi i tatueshem kalon ne regjistrin pasiv, ai do te jete nen mbikqyrjen e administrates tatimore. Mbikqyrja ne kete rast nenkupton verifikimin e te dhenave te doganes, te te dhenave te mundshme nga kontrollet e ushtruara ne subjekte te tjera, te te dhenave te verifikimeve te mundshme ne vend, etj. Ne rast se nga keto te dhena rezulton se tatimpaguesi ka kryer aktivitet, ai kalohet ne regjistrin aktiv te personave te tatueshem dhe ndaj tij merren te gjitha masat e duhura ligjore. Per kete njoftohet menjehere personi i tatueshem dhe njoftimi shoqerohet edhe me Njoftim-Vleresimin Tatimor perkates. 

44.1.5 Kalimi ne regjistrin pasiv te Qendres Kombetare te Regjistrimit, sipas procedurave te percaktuara ne Ligjin “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, nuk eshte kusht per kalimin e ketij personi ne regjistrin pasiv te administrates tatimore per efekte tatimore. Edhe per personat e tatueshem te kaluar ne regjistrin pasiv të Qendres Kombetare te Regjistrimit, sipas procedurave te saj, nga drejtoritë rajonale te tatimeve zbatohen te njetat rregulla te percaktuara me siper ne kete Udhezim. 

44.1.6 Te njejtat rregulla per kalimin nga regjistri aktiv ne regjistrin pasiv, veprojne edhe per organizatat jo-fitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to.

44.2 Në rastet kur pezullimi i veprimtarisë deklarohet nga tatimpaguesi, drejtoria rajonale e juridiksionit bën kalimin në pasiv në përputhje me dispozitat e pikës 44.1 më lart.

44.3 Drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit njofton me shkrim personin e tatueshem per kalimin ne regjistrin pasiv brenda 10 diteve nga data e kalimit te tij ne kete regjister, duke i kujtuar gjithashtu tatimpaguesit detyrimin për njoftimin e menjëhershëm të administratës tatimore dhe kërkesën për kalimin në regjistrin aktiv, nëse tatimpaguesi do të rinisë aktivitetin.

44.4 Transferimi i regjistrimit tatimor nga regjistri aktiv ne regjistrin pasiv nuk eliminon detyrimin tatimor ekzistues dhe nuk e ndalon administraten tatimore per vleresimin ose mbledhjen e detyrimit tatimor, pas transferimit ne regjistrin pasiv.

44.5 Personat e tatueshem te kaluar ne regjistrin pasiv, ne çdo kohe kane te drejte dhe detyrim te kerkojne te kalojne ne regjistrin aktiv, nese do te vazhdojnë aktivitetin. Kerkesa paraqitet ne drejtorine rajonale te tatimeve ku personi eshte regjistruar, dhe ajo shoqerohet me spjegimet e nevojshme për rifillimin e aktivitetit dhe me te gjithe pagesat e detyrimeve te mundshme tatimore te papaguara, perfshire ketu dhe çdo gjobe apo kamatë-vonese. Kalimi në regjistrin aktiv mund të bëhet edhe nga administrata tatimore kur kjo e fundit ka evidentuar rifillimin e aktivitetit. Kalimi ne regjistrin aktiv bëhet brenda 10 ditëve nga data kur kerkesa eshte marre nga drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit, ose kur kjo e fundit ka evidentuar rifillimin e aktivitetit. 


45.1. Ç’regjistrimi i personave te tatueshem qe kryejne veprimtari ekonomike e tregtare

45.1.1. Personat e tatueshem qe kryejne veprimtari ekonomike e tregtare ç’regjistrohen sipas dispozitave te Ligjit “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”. Personi i tatueshem qe deshiron te ç’regjistrohet, per çfaredo arsye qofte, paraprakisht, eshte i detyruar qe te paguaje te gjithe detyrimet tatimore te papaguara dhe te paraqese bilancin e mbylljes se veprimtarise ne drejtorine rajonale te tatimeve ku eshte regjistruar. Kerkesa per ç’regjistrim paraqitet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas procedurave te percaktuara ne Ligjin “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”. Kjo e fundit njofton drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit perkates per regjistrimin e hapjes se procedures se likuidimit per personat juridike qe kane kerkuar te ç’regjistrohen dhe per hapjen e procedures se ç’regjistrimit te personave fizike.

45.1.2 Drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit perkates, brenda 30 diteve nga marrja e njoftimit per fillimin e procedurave te ç’regjistrimit per nje person te tatueshem, kryen te gjitha verifikimet e duhura lidhur me situaten tatimore te ketij personi. Verifikimi perfshin te gjitha llojet e detyrimeve tatimore te personit te tatueshem, perfshire edhe kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore dhe gjobat e kamate-vonesat eventuale te lidhura me keto detyrime. Drejtoria rajonale e tatimeve, perveç verifikimit te situates tatimore te personit te tatueshem, kur e gjykon te nevojshme, mund te ushtroje edhe nje kontroll tatimor ne mjediset ku personi ushtron veprimtarine e tij ekonomike e tregtare.

45.1.3 Nese nga keto verifikime apo nga kontrolli ne vend rezulton se personi i tatueshem ka detyrime te papaguara, gjoba dhe kamate-vonesa, apo deklarata tatimore te paparaqitura, drejtoria rajonale e tatimeve duhet te paraqese kundershtimin me shkrim te saj per ç’regjistrimin e personit. Ne kundershtimin e ç’regjistrimit te personit te tatueshem nga drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit paraqitet shuma e detyrimeve tatimore te papaguara, apo deklaratat tatimore te paparaqitura. Nese, ne kundershtimin me shkrim te paraqitur nga drejtoria rajonale e tatimeve, nuk eshte paraqituar shuma e detyrimeve tatimore te papaguara te personit te tatueshem, Qendra Kombetare e Regjistrimit mund te beje ç’regjistrimin e ketij personi.

45.1.4 Drejtoria rajonale e tatimeve eshte detyruar te terheqe ne çdo kohe kundershtimin e saj, sapo personi i tatueshem te kete paguar detyrimet tatimore te papaguara, gjobat dhe kamatevonesat. Pas terheqjes se kundershtimit nga drejtoria rajonale e tatimeve, Qendra Kombetare e Regjistrimit, brenda pese diteve kalendarike nga data e terheqjes se kundershtimit, ben ç’regjistrimin e personit te tatueshem. Te njejten gje ben Qendra Kombetare e Regjistrimit edhe kur drejtoria rajonale e tatimeve nuk terheq kundershtimin, megjithese personi i tatueshem ka paguar te gjitha detyrimet tatimore te papaguara, gjobat dhe kamate-vonesat dhe per kete personi paraqet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dokumentin i cili verteton pagesen e detyrimeve te papaguara.

45.1.5 Drejtoria rajonale e tatimeve nuk ndermerr asnje veprim konkret nese pas verifikimit te situates se personit te tatueshem rezulton se ai nuk ka detyrime tatimore te papaguara. Kjo do te thote se drejtoria rajonale e tatimeve eshte dakort me vazhdimin e procedurave te ç’regjistrimit nga ana e Qendres Kombetare te Regjistrimit. Te njejtin efekt me kete ka edhe rasti kur, per arsye te ndryshme, drejtoria rajonale e tatimeve nuk arrin te paraqese kundershtimin e saj per ç’regjistrim brenda 30 diteve nga data e njoftimit per fillimin e procedures per ç’regjistrim, te marre nga Qendra Kombetare e Regjistrimit, edhe pse personi mund te kete detyrime tatimore, gjoba dhe kamate-vonesa te papaguara. Ne kete rast, pergjegjesia eshte e drejtorise rajonale te tatimeve, drejtori i te ciles nxjerr pergjegjesine personale te punonjesve te tatimeve dhe propozon masat ligjore displinore apo penale ndaj tyre. Per çdo ç’regjistrim te personave te tatueshem, Qendra Kombetare e Regjistrimit njofton drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit perkates.       

45.2 Ç’regjistrimi i organizatave jo-fitimprurese

45.2.1. Organizatat jofitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, qe kryejne veprimtari te ndryshme, ç’regjistrohen sipas dispozitave te Ligjit. Organizata jo-fitimprurese qe deshiron te ç’regjistrohet, per çfaredo arsye qofte, paraprakisht eshte e detyruar qe te paguaje te gjithe detyrimet tatimore te papaguara dhe te paraqese bilancin e mbylljes se veprimtarise ekonomike ne drejtorine rajonale te tatimeve ku eshte regjistruar. Kerkesa per ç’regjistrim paraqitet ne gjykaten perkatese, sipas procedurave ligjore perkatese. Gjykata nga ana e saj, njofton drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit perkates, per regjistrimin e hapjes se procedures se ç’regjistrimit.

45.2.2. Drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit perkates, brenda 30 diteve nga marrja e njoftimit per fillimin e procedurave te ç’regjistrimit, kryen te gjithe verifikimet e duhura lidhur me situaten tatimore te organizates jo-fitimprurese qe kerkon te ç’regjistrohet. Verifikimi perfshin te gjitha detyrimet tatimore te organizates jo-fitimprurese, detyrimet per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, gjobat dhe kamate-vonesat eventuale te lidhura me keto detyrime. Drejtoria rajonale e tatimeve, perveç verifikimit te situates tatimore te personit te tatueshem, kur e gjykon te nevojshme, mund te ushtroje edhe nje kontroll tatimor ne mjediset ku organizata jo-fitimprurese ushtron veprimtarine e saj ekonomike e tregtare.

45.2.3 Nese, nga keto verifikime apo nga kontrolli ne vend, rezulton se organizata jo-fitimprurese ka detyrime te papaguara, gjoba dhe kamate-vonesa, apo deklarata tatimore te paparaqitura (deklaratat e tatimit mbi te ardhurat personale nga pagat dhe deklaratat e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore), drejtoria rajonale e tatimeve duhet te paraqese ne gjykate kundershtimin me shkrim te saj per ç’regjistrimin e kesaj organizate jo-fitimprurese. Ne kundershtimin e ç’regjistrimit te organizates jo-fitimprurese, te paraqitur ne gjykate nga drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit, tregohet shuma e detyrimeve tatimore te papaguara, apo deklaratat tatimore te paparaqitura. Nese, ne kundershtimin me shkrim te paraqitur nga drejtoria rajonale e tatimeve, nuk eshte prezantuar shuma e detyrimeve tatimore te papaguara te organizates jo-fititmprurese, gjykata e juridiksionit mund te kryeje ç’regjistrimin e saj.

45.2.4 Drejtoria rajonale e tatimeve eshte detyruar te terheqe ne çdo kohe kundershtimin e saj, sapo organizata jo-fitimprurese te kete paguar detyrimet tatimore te papaguara, gjobat dhe kamatevonesat. Pas terheqjes se kundershtimit nga dega rajonale e tatimeve, gjykata, brenda pese diteve kalendarike nga data e terheqjes se kundershtimit, ben ç’regjistrimin e organizates jo-fitimprurese. Te njejten gje ben gjykata edhe kur drejtoria rajonale e tatimeve nuk terheq kundershtimin, megjithese organizata jo-fitimprurese ka paguar te gjitha detyrimet tatimore te papaguara, gjobat dhe kamate-vonesat dhe, per kete, ajo ka paraqitur ne gjykate dokumentin, i cili verteton pagesen e detyrimeve te papaguara.

45.2.5 Nese, pas verifikimit te situates se organizates jo-fitimprurese, rezulton se ajo nuk ka detyrime tatimore te papaguara, drejtoria rajonale e tatimeve nuk ndermerr asnje veprim konkret. Kjo do te thote se drejtoria rajonale e tatimeve eshte dakort me vazhdimin e procedurave te ç’regjistrimit nga ana e gjykates. Te njejtin efekt me kete ka edhe rasti kur, per arsye te ndryshme, drejtoria rajonale e tatimeve nuk arrin te paraqese ne gjykaten perkatese kundershtimin e saj per ç’regjistrim brenda 30 diteve nga data e njoftimit per fillimin e procedures per ç’regjistrim te marre nga kjo gjykate, edhe pse organizata jo-fitimprurese mund te kete detyrime tatimore, gjoba dhe kamate-vonesa te papaguara. Ne kete rast, pergjegjesia eshte e drejtorise rajonale te tatimeve, drejtori i te ciles nxjerr pergjegjesine personale te punonjesve te tatimeve dhe propozon masat ligjore displinore apo penale ndaj tyre. Per çdo ç’regjistrim te organizatave jo-fitimprurese, gjykata perkatese njofton drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit perkates.       

45.3 Efektet tatimore te çregjistrimit

 45.3.1 Pas çregjistrimit, personi i tatueshem apo organizata jo-fitimprurese qe ç’regjistrohet dorezon Certifikaten e Regjistrimit, perkatesisht ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe ne drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit.

45.3.2 Per periudhen para ç’regjistrimit, detyrimet e mundshme tatimore te papaguara, perfshire ketu edhe çdo gjobe apo kamate-vonese mbeten ne fuqi dhe, per mbledhjen e tyre, vazhdohet te ndermerren te gjitha masat e mbledhjes me force te percaktuara ne ligj dhe ne kete udhezim. Po keshtu, në rastet kur disponohen informacione që per kete periudhe tatimpaguesi ka kryer aktivitet, drejtoria rajonale, pasi kryen verifikimet apo kontrollet e nevojshme bën vleresimet përkatëse tatimore dhe ndërmerr masat përkatëse në zbatim të legjislacionit në fuqi.

  


46.1 Personi i tatueshëm është i detyruar të mbajë regjistrime dhe të përdorë dokumentacionin tatimor në përputhje me dispozitat e legjislacionit tatimor.

46.1.1 Nje person i tatueshem qe ushtron veprimtari ekonomike e tregtare dhe eshte subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, kur kryen nje furnizim mallrash apo sherbimesh, ne momentin e furnizimit, eshte i detyruar te leshoje fature tatimore te TVSH-se ne lidhje me ate furnizim per çdo person te tatueshem qe merr furnizimin. Personi i tatueshem qe merr furnizimin mund te jete nje person tjeter i tatueshem subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, nje person i tatueshem subjekt i takses vendore mbi biznesin vogel si dhe nje organizate jofitimprurese, fondacion, njesi zbatimi projektesh, ent publik kombetar apo vendor, organizate politike apo çdo organ tjeter i ngjashem me to. Forma dhe permbajtja e fatures tatimore te TVSH-se eshte siç percaktohet ne Ligjin “Per TVSH” dhe ne Udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij Ligji. 

46.1.2 Personi i tatueshem shites me pakice, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, eshte i detyruar gjithashtu, përveç kuponit tatimor, te leshoje nje fature tatimore me TVSH, kur vlera e çdo furnizimi te kryer per bleresin, pavaresisht nga statusi i ketij te fundit, eshte me e madhe se 20 mije leke, perfshire TVSH. Për cdo furnizim te tille të bëre per individet konsumatore jotregtarë, në faturën e lëshuar nga shitësi paraqitet detyrimisht emri, mbiemri dhe adresa e blerësit.

46.1.3 Personi i tatueshem shites me pakice, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, eshte i detyruar gjithashtu që, përveç kuponit tatimor, te leshoje nje fature tatimore me TVSH, pavaresisht nga vlera e furnizimit, ne rastet kur marresi i furnizimit eshte person i tatueshem dhe kerkon fature tatimore per nevoja bisnesi.

46.1.4 Personi i tatueshem, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, eshte i detyruar te leshoje fature tatimore te TVSH-se edhe per cdo furnizim mallrash e sherbimesh te kryer per organizatat jofitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, qe kryejne veprimtari te ndryshme.    

46.1.5 Kuponi tatimor leshohet nga te gjithe personat e tatueshem shites me pakice, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar te cilet sipas Vendimit te keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007, jane te detyruar te pajisen me arke regjistruese. Forma dhe permbajtja e kuponit tatimor eshte percaktuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007.

46.1.6 Deftesa tatimore leshohet nga te gjithë personat e tatueshem shites me pakice, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin, te cilet nuk jane te pajisur me arke regjistruese ose qe, sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007, ne raste te veçanta mund te mos leshojne kupon tatimor. Rolin e defteses tatimore mund ta luajne edhe dokumente te tjera te miratuara ne akte te tjera ligjore apo nenligjore ne fuqi, si per shembull biletat e transportit urban, interurban apo nderkombetar te udhetareve, kuponat e leshuar nga makinat elektronike te fatit, biletat e lojerave te fatit te miratuara nga Ministria e Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes, etj.

46.1.7 Kuponi tatimor dhe deftesa tatimore nuk mund te sherbejne si dokumente justifikuese te shpenzimeve te zbriteshme te biznesit per bleresin, përveç rastit kur kuponi tatimor shoqerohet edhe me fature tatimore te TVSH-se.

46.1.8 Ne rastet e furnizimeve te marra nga individe te ndryshem qe nuk kane cilesine e tregtarit, personi i tatueshem mund te leshoje, per veten e tij nje fature tatimore në përputhje me dispozitat e pikës 53 te këtij Udhëzimi. Kjo fature duhet te vertetohet nga individi furnizues nepermjet neneshkrimit dhe te dhenave te tjera identifikuese te tij si emer mbiemer, numer i pasaportes, etj. Personi i tatueshem subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, si marres i furnizimit eshte i detyruar qe te shenoje ne faturen e pergatitur per veten e tij edhe numurin e tij te identifikimit. Fatura e leshuar si me siper nga vete bleresi, person i tatueshem si subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, eshte dokument qe justifikon shpenzimet e zbritshme te biznesit per efekt te llogaritjes se tatimit mbi fitimin.

46.1.9 Personi i tatueshem, per çdo levizje te brendshme te mallrave nga magazina ne magazine, nga magazina ne dyqan apo anasjelltas, nga qendra ne filial, nga vendi i prodhimit ne magazine, nga vendi i prodhimit ne dyqan, etj, eshte i detyruar te leshoje faturen e shoqerimit te mallit. Fatura e shoqerimit te mallit leshohet edhe ne rastin e shitjeve dere me dere. Ne kete rast, ne momentin e levizjes se mallit nga magazina e shitesit apo nga vendi i tij i prodhimit ne mjetet e tij te transportit, nepermjet te cileve do te realizohen shitjet dere me dere, personi i tatueshem, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin, leshon nje fature shoqerimi malli. Kurse ne momentin e realizimit te çdo shitje te mallrave dere me dere, personi i tatueshem leshon per bleresin fature tatimore te TVSH.

46.1.10 Per mallrat e importuara nga jashte vendit, qe transportohen nga dogana ku zhdoganohet malli ne drejtim te magazines se personit te tatueshem importues, si dokument per levizjen e mallit do te sherbeje deklarata doganore e importit e leshuar nga administrata doganore, shoqeruar edhe me faturen e leshuar nga furnitori i huaj i mallit. Ne raste furnizimesh te medha, ku per levizjen e mallit nga dogana ne magazinen apo magazinat e personit te tatueshem importues, kerkohen disa mjete dhe ngarkesa transporti, si dokument per levizjen e mallit do te sherbeje një dokument shoqërimi i mallit si fatura e shoqërimit kur mund të lëshohet nga importuesi për çdo mjet transporti dhe për çdo ngarkesë ose një dokument i lëshuar nga agjensia spedicionere ose agjensia doganore per çdo mjet transporti dhe per çdo ngarkese, se bashku me nje foto kopje te deklarates doganore te importit dhe te fatures se leshuar nga furnitori i huaj i mallit.

46.1.11 Gjate ushtrimit te veprimtarise per te cilen jane krijuar, organizatat jofitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, mund te kryejne furrnizim mallrash apo sherbimesh si dhe te marrin pagesa per arsye te tjera te ndryshme. Në këto raste ato leshojne fature te thjeshte tatimore, me përjashtim të rasteve kur në bazë të legjislacionit tatimor në fuqi janë të detyruar të lëshojnë faturë me tvsh.

46.2 Tatimpaguesi, subjekt i TVSH-së, regjistron të gjitha transaksionet dhe veprimet financiare dhe përgatit e mban libra e regjistra kontabël, ku, pa u kufizuar vetëm në to, regjistrohen:

a) shitjet e përditshme të mallrave ose kryerja e punimeve apo e shërbimeve të tatueshme, përfshirë shumën e secilit veprim dhe shumën e tatimit të ngarkuar;

b) punimet apo shërbimet e përfunduara, por akoma të pafaturuara;

c) transaksionet e patatueshme;

ç)   pagesat për mallra dhe shërbime, përfshi shumën e secilës blerje apo pagesë, shumën e    tatimit të paguar dhe emrin e adresën e furnizuesit;

d) arkëtimet dhe pagesat.


47.1.1 Personi i tatueshem, subjekt i takses vendore mbi biznesin e vogel dhe i tatimit mbi te ardhurat, kur kryen nje furnizim mallrash apo sherbimesh, ne momentin e furnizimit, eshte i detyruar te leshoje fature te thjeshte tatimore ne lidhje me ate furnizim per çdo person te tatueshem qe merr furnizimin. Forma dhe permbajtja e fatures se thjeshte tatimore eshte percaktuar ne Ligjin “Per Taksen Vendore mbi Biznesin e Vogel” dhe ne udhezimin ne zbatim te ketij ligji. Per bleresin, person i tatueshem, subjekt i çfaredolloj tatimi, kjo fature sherben si dokument justifikues per shpenzimet e zbritshme te biznesit. 

47.1.2 Personi i tatueshem, subjekt i takses vendore mbi biznesin e vogel dhe i tatimit mbi te ardhurat, eshte i detyruar te leshoje fature te thjeshte tatimore edhe per çdo furnizim mallrash e sherbimesh te kryer per organizatat jofitimprurese, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to, qe kryejne veprimtari te ndryshme.    

47.1.3 Personi i tatueshem shites me pakice, subjekt i takese vendore mbi biznesin e vogel dhe i tatimit mbi te ardhurat, per cdo shitje ne njesite e shitjes me pakice, te kryer per individe konsumatore finale, eshte i detyruar te leshoje kupon tatimor me arke regjistruese dhe ne mungese te saj deftese tatimore.

47.1.4 Kuponi tatimor leshohet nga te gjithe personat e tatueshem subjekte te takses vendore mbi bizsnesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat te cilet sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007, jane te detyruar te pajisen me arke regjistruese. Forma dhe permbajtja e kuponit tatimor eshte percaktuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007.

47.1.5 Deftesa tatimore leshohet nga te gjithe personat e tatueshem shites me pakice, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat te cilet nuk jane te pajisur me arke regjistruese ose qe, sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.781, date 14.11.2007 nuk jane te detyruar te pajisen me arke regjistruese ose arka regjistruese e te cileve per çfaredo arsye nuk eshte ne gjendje pune. Rolin e defteses tatimore mund ta luajne edhe dokumente te tjera te miratuara ne akte te tjera ligjore apo nenligjore, si per shembull biletat e transportit te udhetareve.

47.1.6 Kuponi tatimor i leshuar me arke regjistruese dhe deftesa tatimore nuk mund te sherbejne si dokumente justifikuese te shpenzimeve te zbritshme te biznesit per bleresin, perveç rastit kur kuponi tatimor shoqerohet edhe me fature te thjeshte tatimore.

47.1.7 Personi i tatueshem, subjekt i takese vendore mbi biznesin e vogel dhe i tatimit mbi te ardhurat, per cdo levizje te brendshme te mallrave nga magazina ne magazine, nga magazina ne dyqan, apo anasjelltas, nga vendi i prodhimit ne magazine apo nga vendi i prodhimit ne dyqan, eshte i detyruar te leshoje faturen e shoqerimit te mallit. Per levizjen e mallrave te importuara nga jashte vendit do te veprohet sic eshte percaktuar ne pikën 46.1.10 me siper, te ketij Udhezimi.


48.1 Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë regjistrat, librat dhe skedarë elektronikë ose manualë që përmbajnë informacionin financiar të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të veprimeve tregtare e bisnesore të tatimpaguesit, në përputhje me legjislacionin për kontabilitetin dhe legjislacionin tatimor.

48.2 Sipas pikes 2 te nenit 48 te Ligjit, te dhenat dhe informacioni financiar e kontabel ruhen nga personat e tatueshem, per te pakten 5 vjet, duke filluar nga fundi i vitit ushtrimor, te cilit i perkasin dokumentet. Dokumentacioni baze si faturat tatimore te TVSH-se dhe faturat e thjeshta tatimore, regjistrat dhe te gjitha regjistrimet e bera ne keto regjistra, librat kontabel dhe te gjitha regjistrimet e bera ne keto libra, te cilat mbahen siç percaktohet ne Ligjin “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, raportet financiare, librat e shitjes dhe librat e blerjes, te cilat mbahen siç percaktohet ne Ligjin “Per TVSH dhe ne Udhezimin ne zbatim te tij, ruhen per te pakten 5 vjet, duke filluar nga fundi i vitit ushtrimor ne te cilin ato jane leshuar. Kjo do te thote qe, nje fature tatimore e leshuar ne muajin janar te vitit 2003, duhet te ruhet deri me 31 dhjetor 2008.


49.1 Faturë tatimore konsiderohet fatura me TVSH, e cila leshohet nga personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin dhe fatura e thjeshte tatimore e cila leshohet nga persona te tatueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat si dhe nga organizatat jofitimprurese, fondacionet, institucionet buxhetore, etj. Fatura tatimore pergatitet ne jo me pak se dy kopje. Kur furnizuesi i mallrave apo sherbimeve e gjykon te nevojshme ose kur dispozitat e legjislacionit tatimor e kërkojnë një gjë të till]ë, fatura leshohet ne me shume se dy kopje. Kopjen origjinale te fatures tatimore te shitjes e merr dhe e ruan kurdohere bleresi, pasi vetem kopja origjinale i jep te drejte atij per te kredituar TVSH (kur eshte rasti) dhe per te justifikuar shpenzimet e zbritshme te biznesit per efekt te tatimit mbi fitimin apo te tatimit mbi te ardhurat personale. Ne rastin e humbjes se kopjes origjinale te fatures se blerjes, per efekt te njohjes se shpenzimeve te zbritshme te biznesit mund te sherbeje edhe kopja e noterizuar e fatures, me kushtin qe ajo, nga verifikimi te rezultoje e deklaruar nga shitesi. 

49.2 Faturat tatimore për shitjen e sendeve apo kryerjen e punimeve e të shërbimeve janë dukumentat bazë ku bazohen regjistrimet e mëtejshme përllogaritjet e detyrimit tatimor.

49.3 Fatura tatimore përmban numrin rendor, numrin serial, numrin e identifikimit të tatimpaguesit, datën dhe vendin e lëshimit, emrin dhe adresën e palëve, datën e transportit dhe emrin e transportuesit, emërtimin e mallit apo shërbimit, çmimin për njësi (kur është rasti) dhe vleftën e plotë të shitjes dhe, nëse është rasti, rritjet ose zbritjet e tjera të zbatuara, si dhe shumat e totale cilado qoftë mënyra e likuidimit të faturës.


50.1 Forma dhe përmbajtja e faturës tatimore me tvsh përcaktohen në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, dhe udhëzimin përkatës në zbatim të atij Ligji.

50.2 Personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin, jane te detyruar qe per çdo furnizim mallrash apo sherbimesh te leshojne fature me tvsh. Ne rastet kur një person i tatueshem furnizon një sasi të konsiderueshme artikujsh në të njëjtën kohë e për të njëjtin klient dhe është i pamundur regjistrimi i këtyre artikujve në një faturë të vetme, ai mund ti bashkangjisë kësaj fature listën e artikujve të furnizuara, e cila përmban të dhënat e furnizuesit dhe blerësit, emërtimet, njësinë, sasinë dhe vleftën e çdo artikulli, datën e transaksionit dhe nënënëshkrimin e palëve. Fatura tatimore e lëshuar në këtë rast përmban vleftën totale të transaksionit të kryer.

50.3 Faturë tatimore nuk lëshohet për çdo shitje me pakicë kur përdoret paisja fiskale, por tatimpaguesi duhet të lëshojë faturë tatimore në fund të çdo dite pune për totalin e kuponave tatimorë të lëshuara nëpërmjet paisjes fiskale përfshirë (kur është rasti) edhe dëftesat tatimore.

50.4 Lëvizja e mallrave gjatë transportit shoqërohet me faturën origjinale të shitjes së mallit ose me faturë shoqëruese në rastet e lëvizjes së brendëshme të mallrave, ose në rastin e lëvizjes së mallrave apo paisjeve që janë pjesë e kryerjes së një shërbimi.

50.5 Në rastet kur transporti kryhet me mjete të shitësit ose të blerësit, ky fakt shënohet në pjesën e faturës ku kërkohen të dhënat e transportuesit, si dhe jepen të dhënat identifikuese të mjetit të transportit dhe të shoferit.

50.6 Normalisht data e lëshimit të faturës përputhet me datën e nisjes së transportit. Në rastet kur këto data nuk përputhen, pra kur transportimi i mallit bëhet pas datës së lëshimit të faturës së mallit, ky fakt nuk përbën arësye që malli të bllokohet apo konfiskohet dhe transportimi i mallit nuk pengohet. Kur gjykohet e arësyeshme mund të bëhen verifikime tek shitësi dhe/ose blerësi, ose të informohen drejtoritë rajonale të juridiksionit, të cilat e përdorin informacionin për verifikime apo kontrolle të mëvonëshme.

50.7 Në rastet kur transporti i mallrave kryhet nga palë të treta (shoqëri transporti), lëvizja e mallit shoqërohet me faturën e shitjes së mallit, e cila ka të dhëna edhe për transportuesin dhe datën e transportit. Transportuesi gjatë transportimit disponon kopion e parë të faturës me tvsh, e cila i dorëzohet blerësit. Kopio e dytë e faturës origjinale mbahet nga transportuesi.

50.8 Fatura e shërbimit të transportit (që lëshohet nga transportuesi) jo domosdoshmërisht duhet të mbajë datën e transportimit të mallit dhe jo domosdoshmërisht duhet të shoqërojë lëvizjen e mallit gjatë transportit. Fatura e shërbimit të transportit duhet të ketë të dhëna referuese të faturave të shitjes së mallrave për të cilat është kryer dhe faturohet shërbimi i transportit.

50.9 Në rastet kur arkëtimi i pagesës bëhet para lëvrimit të mallit ose kryerjes së shërbimit, shitësi lëshon faturë për arkëtimin e pagesës paradhënie (për efekt të pagimit të tvsh-së), e cila stornohet (anullohet, zbritet) pasi lëshohet fatura e shitjes së mallit.


51.1 Shitësi lëshon faturë tatimore dhe blerësi duhet ta kërkojë atë në kohën e realizimit të shitjes apo të kryerjes së punimit ose shërbimit. Fatura tatimore përgatitet nga shitësi në jo më pak se dy kopje, nga të cilat njërën e merr dhe e ruan blerësi, kurse tjetrën e mban dhe e ruan shitësi.

51.2 Mallrat e shitura, transportuara apo blera pa dokument tatimore (faturë tatimore ose faturë shoqërimi) konfiskohen në përputhje me dispozitat e nenit 121 të ligjit.

51.3 Vlera e tregut për mallrat e konfiskuara në zbatim të pikës 1 të nenit 121 të ligjit, përcaktohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore bazuar në:

a) të dhënat reale të çmimeve të shitjes për ato produkte të aplikuara nga shitësi dhe blerësi;

b) të dhënat reale të çmimeve të shitjes për ato produkte të paguar nga blerës të tjerë;

c) të dhënat reale të çmimeve të shitjes të të njejtit produkt të përdorur nga operatorë të tjerë;

ç)   çmimet e references së doganës;

d) të dhëna të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nëpërmjet strukturave të saj lidhur me çmimet;

e) rregulloren e Ministrit të Financave nr.1 datë 11.2.2002 “Për transferimin e çmimeve”.

Kriteret e mësipërme zbatohen njëri pas tjetrit. Pra kalohet në kriterin vijues kur nuk disponohen të dhëna për zbatimin e kriterit paraardhës.


52.1 Prodhimi dhe shpërndarja e faturës tatimore me tvsh, faturës së thjeshtë tatimore, dëftesës tatimore dhe faturës shoqëruese bëhet ose autorizohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Këto dokumenta duhet detyrimisht të jenë në formën dhe përmbajtjen e miratuar nga Ministri i Financave me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve.

52.2 Kriteret që duhet të plotësojnë personat, që licencohen për shtypjen dhe shpërndarjen e dokumentacionit tatimor, kushtet e shtypjes, informacionin që duhet të përmbajnë, standardet e sigurisë, si dhe rregullat e shpërndarjes e të vënies në dispozicion të tatimpaguesve të faturave tatimore, percaktohen ne Vendimin perkates te Këshillit të Ministrave.

52.3 Në rastet kur shërbimi i shtypjes dhe shpërndarjes së dokumenteve tatimore bëhet nga subjekte tregtare private, autorizimi për shtypjen dhe shpërndarjen e dokumenteve tatimore lëshohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve.

52.4 Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, ka të drejtë të lejojë mospërdorimin e dokumentave tatimore të përmendura në pikën 52.1 më lart. Per kete, personi i tatueshëm, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar apo i tatimit mbi fitimin duhet te paraqese kerkesen me shkrim tek drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit, ne te cilen argumenton se sistemi i tij i regjistrimeve është i kompjuterizuar, i aftë të prodhojë besueshmërisht dokumenta tatimore me numer serial per çdo transaksion të tatueshëm dhe se ka një numër të konsiderueshëm klientësh. Ne kete rast personi i tatueshem paraqet edhe modelin e fatures qe propozon te perdore. Drejtoria rajonale e tatimeve, pas verifikimit te faktit nese fatura kompjuterike qe do te leshoje personi i tatueshem permban te gjithe te dhenat e nevojshme, kerkesen me shkrim te personit, se bashku me nje opinion te shkurter te saj, e dergon ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. Kjo e fundit brenda 30 ditesh nga data e marrjes se kerkeses nga drejtoria rajonale e tatimeve, jep ose jo miratimin per perdorimin e kesaj fature, duke njoftuar me shkrim personin e tatueshem dhe njekohesisht drejtorine rajonale te tatimeve. Ne rastin e miratimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorise rajonale te tatimeve në të cilën personi është regjistruar, i njofton atij zyrtarisht diapazonin e numrave seriale për faturat që ai do të përdorë ne aktivitetin e tij ekonomik e tregtar.

52.5 Në raste të veçanta, duke përdorur të njejtat kritere të dhëna në pikën 52.4 më lart, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve autorizon përdorimin e faturave kompiuterike për faturat e shoqërimit dhe për faturat ë thjeshta tatimore, sipas rastit, për tatimpaguesit e tvsh-së, për tatimpaguesit e bisnesit të vogël, organizatat jo-fitimprurëse, fondacionet, njesite e zbatimit te projekteve, entet publike kombetare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme me to.


53.1 Në rastin e shitjeve nga individët, që nuk kanë cilësinë e tregtarit, fatura përgatitet nga blerësi, ushtrues i veprimtarisë tregtare, me kusht që dokumenti të përmbajë përshkrimet dhe të dhënat e parashikuara në këtë ligj dhe vërtetohet nga furnizuesi. Fatura e përdorur në këtë rast është fatura tatimore me numur serial qe blerësi subjekt tregtar përdor në aktivitetin e tij.

Personi i tatueshem si marres i furnizimit eshte i detyruar qe te shenoje ne faturen e pergatitur per veten e tij të dhënat identifikuese të shitësit. Fatura e leshuar si me siper nga vete bleresi, person i tatueshem eshte një dokument qe justifikon shpenzimet e zbritshme te biznesit per efekt te llogaritjes se tatimit mbi fitimin.

P.sh. një tatimpagues grumbullues produktesh bujqësore blen produkte bujqësore apo blektorale nga fermerë të vegjël të pa regjistruar në tatime. Në këtë rast blerësi përpilon një faturë ku figuron si blerës dhe ku vendos të dhënat identifikuese të shitësit individ dhe sasinë dhe vleftën e mallit të blerë prej tij. Për këtë qëllim mund të shërbejë, sipas rastit, fatura tatimore me tvsh ose fatura e thjeshtë tatimore, të cilat tatimpaguesi i përdort normalisht në bisnesin e tij në përputhje me dispozitat e këtij udhëzimi. Në këto fatura shënohet gjithashtu në një vend të dukshëm “Faturë e lëshuar nga blerësi”.

 Po kështu, një shoqëri tregtare paguan një individ vendas ose të huaj (që nuk është i regjistruar në organet tatimore shqiptare) për një shërbim rastësor konsulence, përkthimi, etj., Në këtë rast shoqëria përfituese e shërbimit përpilon një faturë, e cila përfshirë shënimin “Faturë e lëshuar nga blerësi”, të dhënat identifikuese të individit shitës të shërbimit, vleftën e shërbimit dhe tatimin që mbahet në burim të llogaritur për pagesen e këtij shërbimi.  

53.2 Ministri i Financave, me udhëzim, mund të parashikojë forma të posaçme dokumentesh, që zëvendësojnë faturën tatimore.


54.1 Kuponi tatimor eshte dokument i leshuar me ane te pajisjeve fiskale apo te pajisjeve te tjera elektronike me aparat shtypshkrimi. Forma dhe permbajtja e kuponit tatimor eshte siç percaktohet ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.781, date 14.11.2007 “Per karakteristikat teknike e funksionale te pajisjeve fiskale, sistemit te integruar te kompjuterizuar per transferimet periodike, automatike te deklarimeve financiare, sistemit te komunikimit per proceduren e dokumentacionin per miratimin e tyre dhe per kriteret per pajisjen me autorizim te shoqerive te autorizuara per ofrimin e pajisjeve fiskale” dhe akteve te tjera nenligjore ne zbatim te tij.

54.2 Subjektet e detyruara të lëshojnë kupona tatimorë duhet të lëshojnë edhe faturë tatimore me tvsh në rastet e parashikuara në pikat 46.1.2 dhe 46.1.3 të këtij Udhëzimi.

54.3 Personat e tatueshem që shesin mallra për konsum final apo ofrojnë shërbime, në njësi të përherëshme të hapura për publikun duhet të instalojnë paisje fiskale dhe të lëshojnë kupona tatimorë. Kuponi tatimor leshohet ne dy kopje, nje nga te cilat eshte kopje leter qe i jepet klientit konsumator te mallrave apo sherbimeve te blera dhe tjetra i mbetet vete personit te tatueshem ne shiritin e kontrollit te arkes regjistruese. Kuponi tatimor eshte dokumenti nepermjet te cilit realizohet transparenca e duhur ne mardhenjet e çdo biznesi me klientet e tij.

54.4 Kuponat e kasës ose dëftesat tatimore nuk njihen si dokument justifikues i shpenzimeve për blerësin ushtrues veprimtarie tregtare, perveç rastit kur janë të shoqëruara me faturë tatimore.

54.5 Personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin qe shesin mallra apo sherbime me pakice por nuk jane te detyruar te pajisen me arke regjistruese ose pajisje te tjera fiskale si dhe personat e tatueshem subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat qe shesin mallra e sherbime me pakice por qe gjithashtu nuk jane te detyruar te kene arke regjistruese ose pajisje te tjera fiskale, jane te detyruar te leshojne per çdo shitje qe kryejne deftesa tatimore. Deftesa tatimore eshte e detyruar te leshohet edhe ne çdo rast tjeter qe arkat regjistruese apo pajisjet e tjera fiskale, per çfarëdo arsye qofte, nuk jane ne gjendje pune. Deftesa tatimore leshohet ne dy kopje, nje nga te cilat i jepet klientit konsumator te mallrave apo sherbimeve te blera dhe tjetra mbetet ne bllokun e vete personit te tatueshem.


Personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin dhe personat e tatueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe tatimit mbi te ardhurat, janë të detyruar të pajisen, të përdorin dhe mirëmbajnë pajisjet fiskale në përputhje me dispozitat e Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 781, date 14.11.2007 “Per karakteristikat teknike e funksionale te pajisjeve fiskale, sistemit te integruar te kompjuterizuar per transferimet periodike, automatike te deklarimeve financiare, sistemit te komunikimit per proceduren e dokumentacionin per miratimin e tyre dhe per kriteret per pajisjen me autorizim te shoqerive te autorizuara per ofrimin e pajisjeve fiskale” dhe akteve te tjera nenligjore ne zbatim te tij.    


Ministri i Financave mund të vendosë me udhëzim të posaçëm për krijimin dhe funksionimin e një sistemi automatik të mbledhjes së të dhënave të regjistruara nga paisjet fiskale.


57.1 Personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin, jane te detyruar te mbajne llogari, regjistrime dhe regjistra per te gjitha ngjarjet dhe veprimet qe perfshijne furrnizimet e kryera nga ana e tyre, furnizimet e marra prej tyre nga persona te tjere, per te gjitha importet nga jashte vendit dhe eksportet per jashte vendit, në përputhje me dispozitat e Ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, dhe me aktet e tjera te nxjerra në zbatim të tij.

57.2 Për regjistrimin e veprimeve ekonomike e tregtare, që lidhen me detyrimet tatimore, përdoren edhe librat, regjistrat apo dokumentacioni, i përcaktuar në ligjin per tatimin mbi vleren e shtuar, ne ligjin per tatimin mbi të ardhurat, ne ligjin per akcizat, ne ligje te tjera te veçanta tatimore dhe ne aktet nenligjore ne zbatim te tyre. Regjistrimi i operacioneve ekonomike e tregtare te personit te tatueshem ne libra dhe regjistra behet ne menyre kronollogjike dhe sistematike. Keto regjistrime do te sherbejne si baze per vetevleresimin dhe vetedeklarimin e detyrimeve tatimore te personave te tatueshem apo, kur eshte rasti, per percaktimin e detyrimit tatimor te tyre. 

57.3 Regjistrat dhe librat, nga ana e personave te tatueshem, mund te mbahen edhe në formë elektronike. Regjistrat dhe librat e mbajtur ne format elektronik duhet të garantojnë, në çdo kohë, një pasqyrim të plotë të veprimeve ekonomike dhe të të dhënave për tatimet. Ne kete rast, personi i tatueshem eshte i detyruar te lejoje hyrjen e administrates tatimore ne çdo kompjuter ku jane mbajtur librat dhe regjistrat.

57.4 Si regjister per evidentimin e shitjeve me pakice te kryera nga personat e tatueshem sherbejne edhe regjistrimet e bera ne memorjen e pajisve fiskale apo pajisjeve elektronike. Qarkullimi ditor i memorizuar ne keto pajisje, hidhet per çdo dite, me nje shifer te vetme ne librin e shitjeve. Ne te njejten menyre veprohet edhe per shitjet me pakice te dokumentuara me deftesa tatimore. Totali i qarkullimit te realizuar sipas gjithe deftesave tatimore te leshuara gjate nje dite, hidhet me nje shifer te vetme ne librin e shitjeve.   

57.5 Personat e tatueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat personale, për përllogaritjen e detyrimit tatimor, mbajnë regjistra, libra dhe dokumente të tjera, si dhe lëshojnë fatura të thjeshta tatimore, dëftesa tatimore dhe kupona tatimorë, në përputhje me me ligjin “Per Taksen Vendore mbi Biznesin e Vogel” dhe te Udhezimit te perbashket te Ministrit te Financave dhe Ministrit te Brendshem ne zbatim te tij. Keta persona detyrohet të mbajnë librin e shitjeve (qarkullimit) dhe librin e blerjeve, ku regjistrohen ne menyre kronollogjike çdo ditë shitjet dhe blerjet ditore. Keto regjistrime do te sherbejne si baze per vetevleresimin dhe vetedeklarimin e detyrimeve tatimore te personave te tatueshem apo, kur eshte rasti, per percaktimin e detyrimit tatimor.


58.1 Te gjithe personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar apo te tatimit mbi fitimin dhe personat e tatueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat personale, mallrat gjendje ne çdo vend biznesi, mallrat ne transport apo mallrat ne perdorim per çfaredo arsye qofte, jane te detyruar t’i justifikojne me dokumentin e nevojshem tatimor. Dokumenti i nevojshem tatimor qe provon pronesine apo kontrollin mbi mallrat gjendje dhe ne perdorim jane faturat tatimore te TVSH-se, faturat e thjeshta tatimore dhe dokumentacioni i prodhimit. Kurse si dokument i nevojshem tatimor qe provon pronesine apo kontrollin mbi mallrat gjate transportit eshte fatura tatimore e TVSH-se, fatura e thjeshte tatimore ose fatura e shoqerimit te mallit, ne rastet kur mallrat qe transportohen nuk jane destinuar per shitje por per levizje te brendeshme, siç percaktohet ne pikën 46.1.9 dhe 46.1.10 me siper te ketij udhezimi.  

58.2 Kur gjate kontrolleve qe ushtrohen nga strukturat e autorizuara te administrates tatimore, konstatohet se mungon dokumentacioni i kerkuar ligjor, mbahet proces-verbali perkates dhe mallrat konfiskohen në përputhje me dispozitat e nenit 121 të Ligjit. Mallrat e konfiskuara administrohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Ne rastin e konfiskimeve ne pergjithesi dhe sidomos ne rastin e konfiskimit te mallrave qe prishen si, ushqime, fruta-perime, produkte bujqesore dhe blegtorale etj., apo qe kane prag te afert skadence, mund te zbatohet riblerja ne vlere e tyre nga personi i tatueshem. Per kete qellim, grupi i kontrollit i paraqet Drejtorit te Drejtorise Rajonale te Tatimeve te juridiksionit ku eshte kryer shkelja proces-verbalin perkates brenda 12 oresh nga plotesimi i tij. Drejtori i drejtorisë rajonale, brenda 24 oresh, nxjerr vendimin e vleresimit ne leke te mallit te konfiskuar. Vleresimi kryhet nga nje komision i perhershem i Drejtorise Rajonale te Tatimeve, i perbere nga jo me pak se 4 punonjes. Per vleresimin e vleftes se mallrave zbatohen dispozitat e pikes 51.3 të këtij Udhëzimi.

58.3 Vendimi per vleresimin e mallit te konfiskuar i jepet tatimpaguesit perkates i cili duhet te paguaje detyrimin brenda ditës së pare të punës pas marrjes së tij. Pagesa behet ne llogarine e Drejtorise Rajonale te Tatimeve te juridiksionit. Malli i konfiskuar lirohet vetem pasi te jete dorezuar mandati i pageses se vleres se tij. Ne dokumentacionin e konfiskimit, do te depozitohet nje kopje e dokumentit te pageses se vleres se mallit te konfiskuar.


59.1.1 Ne zbatim te pikes 1 te nenit 59 te Ligjit, personat e tatueshem nuk mund te kryejne midis tyre transaksione shitjeje dhe blerjeje me leke ne dore, kur vlera e çdo transaksioni eshte me e madhe se 300 mije leke. Kryerja me leke ne dore dhe jo nepermjet kalimit nga llogaria likuiduese e bleresit ne llogarine likuiduese te shitesit e transaksioneve te shitblerjes qe e kalojne vleren 300 mije leke, perben shkelje si per shitesin ashtu dhe per bleresin dhe denohet, sipas nenit 120 te Ligjit me nje gjobe sa 10 perqind e vleres se çdo transaksioni te kryer me leke ne dore. Konsiderohet shkelje e pikes 1 te nenit 59 te Ligjit dhe zbatohen sanksionet e parashikuara ne nenin 120 te tij edhe rasti kur, me qellimin per te shmangur likujdimin e detyrimeve nepermjet kanaleve bankare, personat e tatueshem, shites dhe bleres, fraksionojne ose ndajne ne disa fatura nje furnizim apo transaksion te kryer, i cili ne kushte normale te personave jo te lidhur do te realizohej si nje transaksion i vetem.

 59.1.2 Per te verifikuar nese ndarja ne shume fatura e nje transaksioni eshte bere me qellim shmangien e pagesave nepermjet llogarive bankare dhe per te percaktuar rastet e fraksionimit apo ndarjes se nje fature e cila normalisht duhet te konsierohet si nje e vetme, administrata tatimore analizon me kujdes formen e transaksionit te kryer dhe mundesine qe ai te jete fraksionuar me qellim shmangien e pagesave nepermjet llogarive likuiduese bankare, duke marrë ne konsiderate faktore te tille si:

a) Natyren dhe funksionet e pjeseve perberese te furnizimit, te cilat jane fraksionuar ne disa fatura,

b) Kapacitetin e mjetit me te cilin jane transportuar furnizimet e fraksionuara (p.sh. me nje mjet 25 tonesh shitesi ka bere disa furnizime, secila me peshe 2-3 ton, duke leshuar jo nje por disa fatura me vlere nen 1 milion leke).

59.2 Afishimi i cmimeve

59.2.1 Ne zbatim te pikes 2 te nenit 59 te Ligjit, personat e tatueshem, qe kryejne furnizime mallrash apo sherbimesh, jane te detyruar te afishojne çmimet e shitjes se mallit apo te sherbimit qe furnizojne, pavaresisht nga natyra e furnizimit dhe nga statusi i bleresit. Kjo dispozite eshte e detyrueshme per te gjithe personat e tatueshem, si per ata qe bejne furnizime mallrash apo sherbimesh me pakice ashtu dhe per ata qe bejne furnizime mallrash apo sherbimesh me shumice, pavaresisht nga fakti nese jane persona te tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar e te tatimit mbi fitimin apo, persona te tatueshem subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimit mbi te ardhurat personale. Personat e tatueshem qe shesin mallra apo sherbime me pakice jane te detyruar te afishojne ne menyre te dukshme me etikete, çmimin e çdo malli apo sherbimi qe ata ofrojne. Kurse personat e tatueshem qe furnizojne mallra apo sherbime me shumice, jane te detyruar te afishojne dukshem ne vendin e furnizimit, listen e çmimeve te mallrave apo sherbimeve qe ofrojne per furnizim. Kjo liste i vihet ne dispozicion administratës tatimore sa herë që kjo e fundit e kërkon një gjë të tillë me rastin e nje verifikimi apo kontrolli tatimor ne vend.

59.2.2 Te gjithe personat e tatueshem, subjekte te çfaredo lloj tatimi, qe kryejne njekohesisht veprimtari tregtare te shitjes me shumice per persona te tjere te tatueshem dhe te shitjes me pakice per individe konsumatore finale, jane te detyruar qe t’i organizojne keto veprimtari ne vende te vecanta, te ndara nga njeri-tjetri. Kjo do te thote qe nje person i tatueshem, ne nje njesi te perhershme te shitjes me pakice (dyqan) nuk mund te kryeje nepermjet kesaj njesie edhe shitje me shumice. Po ashtu, nje person i tatueshem qe shet me shumice (per persona te tjere te tatueshem) direkt nga magazina e tij apo nga çdo vend tjeter biznesi i tij, nuk mund te kryeje nga kjo magazine apo vend tjetrer biznesi edhe shitje me pakice per individe konsumatore finale. Konsiderohen shitje me pakicë të gjitha ato furnizime që bëhen:

a) për konsum përfundimtar;

b) në ato sasi që nuk tejkalojnë nevojat private normale të konsumatorit; dhe

c) që nuk jane te destinuara per tu rishitur.


 60.1.1 Tatimpaguesi vë në dispozicion të administratës tatimore librat, regjistrimet, informacionin dhe dokumentet e nevojshme për të kryer llogaritjen e saktë të detyrimeve të tyre tatimore.

60.1.2 Personi i tatueshem, subjekt i çfaredo lloj detyrimi tatimor, qe nuk permbush detyrimet e percaktuara ne kete pike te udhezimit, penalizohet sipas nenit 126 te ligjit, per refuzim te dhënies se informacionit te kerkuar nga administrata tatimore.

60.2.1 Administrata tatimore, ka të drejtë të hyjë në çdo mjedis apo vend ku personi i tatueshem ushtron veprimtarine e tij ekonomike e tregtare. Hyrja ne çdo mjedis te personit te tatueshem eshte e lejuar vetem gjate orarit zyrtar te punes. Per te patur te drejten e hyrjes ne çdo mjedis apo vend ku personi i tatueshem ushtron veprimtarine e tij ekonomike e tregtare, personi i autorizuar i administrates tatimore, duhet te paraqese autorizimin me shkrim per te hyre (urdhrin ditor te punes) ose lajmerimin per kontroll, të nënëshkryar nga drejtori i drejtorisë rajonale.

60.2.2 Personi i autorizuar i administrates tatimore që hyn në mjediset apo vendet ku personi i tatueshem ushtron veprimtarine e tij ekonomike e tregtare mund te inspektoje dhe kontrolloje operimet e kompjuterave, arkave regjistruese e pajisjeve të tjera elektronike në mjediset e personit, si dhe dhe mund të marrë kopjet e çdo llogarie, regjistrimi apo informacion tjetër në keto pajisje.

60.2.3 Personat e tatueshem, subjekte te cfaredo lloj tatimi apo takse, gjate nje kontrolli tatimor te administrates tatimore, jane te detyruar qe te vene ne dispozicion te kesaj te fundit çdo dokument, cdo liber, cdo rregjister, çdo regjistrim dhe çdo te dhene tjeter te kerkuar prej saj, te nevojshem per te kryer llogaritjen e sakte te detyrimeve tatimore te personit.

60.3.1 Gjate ushtrimit te nje kontrolli tatimor, administrata tatimore ka te drejte te kerkoje nga personi i tatueshem edhe shpjegime e informacione shtese. Shpjegimet apo informacionet shtese mund te kerkohen nga administrata tatimore ne forma te ndryshme, si nepermjet dergimit te pyetsoreve me shkrim tek tatimpaguesi, nepermjet kerkesave me shkrim per te dhene dokumente, libra e regjistra, per te plotesuar te dhena te ndryshme per aktivitetin ekonomik, transaksionet tregtare, operacionet financiare te kryera nga personi i tatueshem me persona te tjere te trete, etj. Ne keto raste, personi i tatueshem, eshte i detyruar te jape shpjegimet ose informacionet e kerkuara shtese, me goje ose me shkrim, brenda 20 diteve nga data e postimit te kerkeses me shkrim te administrates tatimore ose nga data e nisjes se kesaj kerkese ne posten elektronike te personit.

60.3.2 Gjate ushtrimit te nje kontrolli tatimor, administrata tatimore ka te drejte gjithashtu te kerkoje te takohet, brenda orarit zyrtar te punes, me perfaqesues te personit te tatueshem, nga te cilet kerkon shpjegime e informacione shtese. Perfaqesuesit e personit te tatueshem jane te detyruar t’i pergjigjen pyetjeve te punonjesit te administrates tatimore si dhe te japin çdo te dhene shtese qe ata kerkojne.


61.1.1 Gjate ushtrimit te funksioneve te saj si dhe gjate një kontrolli te ushtruar tek nje person i tatueshem, administrata tatimore mund të kete nevoje qe te disponoje informacione te tjera shtese nga burime te treta per personin. Ne kete rast, administrata tatimore, ka te drejten t’i drejtohet me shkrim çdo personi te trete qe ka marredhenie biznesi dhe ka hyre ne transaksione tregtare ose financiare me personin e tatueshem, per te kerkuar informacione, dokumente, libra e regjistrime qe kane lidhje me personin. Informacionet shtese mund te kerkohen nga administrata tatimore ne forma te ndryshme, si nepermjet dergimit te pyetësoreve me shkrim tek personi i trete, nepermjet kerkesave me shkrim per te dhene dokumente, libra e regjistrime apo per te plotesuar te dhena te ndryshme qe kane te bejne me marrëdheniet e personit te trete me personin e tatueshem. Ne keto raste, personi i trete, eshte i detyruar te jape dokumentat, librat, regjistrimet, shpjegimet ose informacionet e kerkuara shtese, me goje ose me shkrim, brenda 30 diteve nga data e postimit te kerkeses me shkrim te administrates tatimore ose nga data e nisjes se kesaj kerkese ne posten elektronike te personit te trete.

61.1.2 Ne kuadrin e nje kontrolli tatimor tek nje personi i tatueshem apo ne kuadrin e kryerjes se çdo funksioni tjeter te saj, administrata tatimore ka te drejte gjithashtu te kerkoje me shkrim per tu takuar, brenda orarit zyrtar te punes, ne mjediset e veprimtarise ekonomike te personit te trete ose ne mjediset e administrates tatimore, me perfaqesuesit e nje personi te trete, per te kerkuar shpjegime e informacione shtese. Perfaqesuesit e personit te tatueshem jane te detyruar t’i pergjigjen pyetjeve te punonjesit te administrates tatimore si dhe te japin çdo te dhene shtese qe ata kerkojne.

61.2 Çdo person i trete qe ka lidhje me personin e tatueshem apo disponon informacione dhe te dhena per te dhe nuk permbush detyrimet e percaktuara ne kete pike te udhezimit, penalizohet sipas nenit 126 te ligjit, per refuzim te dhenjes se informacionit te kerkuar nga administrata tatimore.

62. Personat, te cileve u adresohet kerkesa per te dhene informacion

 62.1. Personat e trete, qe jane te detyruar te japin infomacione, dokumenta, libra, regjistrime apo shpjegime per personat e tatueshem, me goje ose me shkrim, brenda 30 diteve nga data e postimit te kerkeses me shkrim te administrates tatimore ose nga data e nisjes se kesaj kerkese ne posten elektronike te personit te trete, jane personat e listuar në pikat 62.2 – 62.12 në vijim.

62.2 Te gjithe personat e tatueshem, per dividentet qe u paguhen aksionereve ose per pjeset e fitimit qe u shperndahen ortakeve, per transaksionet tregtare dhe financiare te kryera me persona te tjere te tatueshem, per pagesat e bera per nenkontraktoret e tyre, per pagesat e marra si nenkontrokatore te nje personi tjeter, per debitoret dhe per kreditoret.

62.3 Bankat dhe institucionet financiare janë të detyruara ti paraqesin administratës tatimore, në përgjigje të kërkesës me shkrim, të gjitha të dhënat që disponojnë lidhur me personat e tatueshëm.

62.4 Shoqërite komisionere ose shoqerite e fondeve të investimeve kolektive, për transaksionet e titujve.

62.5 Agjentët e pasurive të paluajtshme, për veprimet ndaj klientëve.

62.6 Bleresit ose shitësit e pasurise së paluajtshme, për përshkrimin, vendndodhjen, karakteristikat dhe çmimin e pasurisë së paluajtshme.

62.7 Noteret, për veprime noteriale, për shitblerje të pasurive, të luajtshme apo të paluajtshme, apo kontrata sipërmarrjeje.

62.8 Personat juridikë, rezidentë dhe jorezidentë, për pagesat e bëra personave jorezidentë.

62.9 Institucionet shtetërore dhe nëpunësit e administratës shtetërore. Ketu perfshihen institucione te tilla si Drejtoria e Pergjithshme e Doganave dhe deget rajonale te saj, Drejtoria e Thesarit dhe deget rajonale te saj, zyrat e regjistrimit te pasurive te paluajtshme, njesite pushtetit vendor (bashkite dhe komunat), etj. Keto institucione shteterore veprojne si me poshte:

a) Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, eshte e detyruar qe ti dergoje çdo muaj zyrtarisht (pa kerkese) Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, sipas percaktimeve te bera ne nje Mareveshje te perbashket, te lidhur midis dy Drejtorive te Pergjithshme, te dhena analitike per te gjithe personat e tatueshem qe kane kryer importe dhe eksporte gjate muajit. Ky informacion duhet te permbaje domosdoshmerisht te dhenat identifikuese te personit te tatueshem, si emrin tregtar te tij, numurin e identifikimit te te tij, vleren doganore dhe detyrimet doganore e tatimore te paguara ne Dogane. Te dhenat e derguara jane te ndara per sejcilin tatimpagues dhe per çdo rreth. Administrata doganore eshte e detyruar të shënojë në fletën e zhdoganimit të importeve dhe në fleten e doganimit te eksporteve numrin e identifikimit te personit te tatueshem sipas Certifikatës së Regjistrimit, vitin dhe vendin ku është regjistruar tatimpaguesi. Ato jane te detyruara te mos lejojne veprime doganore per personat e tatueshem qe nuk paraqesin certifikaten e regjistrimit si persona te tatueshem dhe vertetimin zyrtar te leshuar nga drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit. Deget rajonale te doganave, jane te detyruara gjithashtu te japin çdo informacion qe lidhet me importet dhe eksportet e nje personi te tatueshem, sipas kerkeses me shkrim te drejtorise rajonale te tatimeve.

b) Drejtoria e Thesarit dhe deget rajonale te saj, jane te detyruara qe t’i dergojne çdo muaj zyrtarisht (pa kerkese) drejtorive respektive rajonale te tatimeve, sipas percaktimeve te bera ne nje Mareveshje te perbashket, te lidhur midis dy Drejtorive, informacione analitike per te gjithe personat e tatueshem qe kane marre financime nga buxheti i shtetit, per te kryer punime apo sherbime te ndryshme apo per te furnizuar mallra per institucione shteterore. Keto informacione duhet te permbajne te dhena identifikuese per personin e tatueshem perfitues, si emrin tregtar te tij, numurin e identifikimit, adresen, shumen e financuar, etj.

c) Zyrat e Regjistrimit të Pasurive jane te detyruara te dergojne ne drejtorive rajonale te tatimeve, sipas kerkeses me shkrim te ketyre te fundit, aktet e regjistrimit te pasurise per personin e tatueshem, te cilat permbajne llojin e pasurise qe tjetersohet, emrin e shitesit, tatimin e paguar dhe vleften perkatese te pasurise se shitur apo te tjetersuar. Keto akte perfshijne si rastet e kalimit te pronesise nepermjet shitjes, ashtu edhe rastet e dhurimit e te trashegimise se pasurise.

ç) Njesite e pushtetit vendor jane te detyruara te dergojne ne drejtorite respektive rajonale te tatimeve, sipas kerkeses me shkrim te ketyre te fundit, informacione analitike per te gjithe personat e tatueshem qe kane marre financime nga buxheti i tyre, per te kryer punime apo sherbime te ndryshme apo per te furnizuar mallra per institucione vendore. Keto informacione duhet te permbajne te dhena identifikuese per personin e tatueshem perfitues, si emrin tregtar te tij, numurin e identifikimit, adresen, shumen e financuar, etj. Njesite pushtetit vendor jane te detyruara gjithashtu te japin informacione, sipas kerkeses me shkrim te drejtorise perkatese rajonale te tatimeve, per te gjithe personat e tatueshem te regjistuar ne juridiksionin e tyre.

62.10 Kontraktoret e tjere te tatimpaguesit për transaksione ekonomike dhe financiare që ata kanë me tatimpaguesin.

62.11 Donatoret, organizatat ndërkombëtare, organizatat jofitimprurëse, fondacionet, institucionet buxhetore, etj., për pagesat e bëra tatimpaguesve për furnizimin e mallrave dhe të shërbimeve te kryera.

62.12 Te gjithe personat e trete te mesiperm, jane te detyruar qe, kur sistemi i tyre i mbajtjes se regjistrimeve eshte i informatizuar, te japin informacionet e kerkuara nga administrata tatimore ne menyre elektronike.


63.1 Në rast të hetimit tatimor nga organet e administratës tatimore, kanë të drejtë të refuzojnë dhënien e informacionit, personat e mëposhtëm:

a) anëtarët e familjes së tatimpaguesit;

b) avokatët, noterët, këshilltarët tatimorë, doktorët dhe personeli mjekësor për informacionin që kanë njohur gjatë veprimtarisë normale profesionale.

63.2 Personat e përmendur në pikën 1 më lart, me përjashtim të tatimpaguesit, nuk janë të detyruar të japin informacion tek organet e administratës tatimore kur ky informacion mund t’i ekspozojë ata, si dhe anëtarët e shkallës së parë të familjes së tyre për ndjekje penale. Në këtë rast, administrata tatimore duhet ta njohë tatimpaguesin me të drejtën e këtyre personave për të refuzuar dhënien e informacionit, informacion, ? cili duhet të regjistrohet dhe nënshkruhet nga personi i interesuar. 

64. Menyra e deklarimit, afatet dhe vendi i paraqitjes se deklaratave tatimore

64.1. Per detyrimet tatimore qe sipas ligjeve te veçanta tatimore, vetevleresohen dhe vetedeklarohen, dhe per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore qe gjithashtu sipas ligjit perkates vetedeklarohen, personat e tatueshem, deklarojnë dhe paguajnë detyrimet tatimore në përputhje me ato dispozita. 

64.2.1 Periudhat tatimore, sipas llojit te detyrimeve tatimore e kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore dhe sipas kategorive te personave te tatueshem, jane percaktuar ne secilin ligj te vecante tatimor. Keshtu, per personat e tatueshem, subjekte te tatimit mbi vleren e shtuar dhe te tatimit mbi fitimin, periudhat tatimore jane mujore per: TVSH, tatimin mbi te ardhurat personale nga punesimi, per akcizen, per lojrat e fatit dhe per kontributetet e sigurimeve shoqerore e shendetesore dhe vjetore per tatimin mbi fitimin. Kurse per personat e tueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe te tatimin mbi te ardhurat personale, periudhat tatimore jane tremujore per te gjitha llojet e detyrimeve tatimore dhe kontributet e sigurimeve shoqerore dhe vjetore per tatimin mbi te ardhurat nga biznesi.

64.2.2 Personat e tatueshem e nderpresin deklarimin vetem pasi ato kane marre konfirmimin nga Qendra Kombetare e Regjistrimit per çregjistrimin e tyre nga regjistri tregtar ose konfirmimin nga administrata tatimore se kane kaluar ne regjistrin pasiv te personave te tatueshem. Nderprerja e detyrimit per deklarim, hyn ne fuqi, sipas rastit, muajin, tremujorin apo vitin e pare pas dates se çregjistrimit ose pas kalimit ne regjistrin pasiv. Keshtu, nje person i tatueshem, subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar dhe i tatimit mbi fitimin, qe merr konfirmimin nga Qendra Kombetare e Regjistrimit se, cregjistrimi i tij ka hyre ne fuqi me date 20 tetor 2008, do te nderprese paraqitjen e deklaratave te tij mujore per TVSH-ne, tatimin mbi te ardhurat personale, kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, per periudhat tatimore nendor 2008 e ne vijim, kurse per tatimin mbi fitimin duke filluar nga periudha tatimore 2009 e ne vijim (pas paraqitjes se deklarates se tatimit mbi fitimin per vitin 2008).       

64.3 Formularët e deklarimit te çdo lloj tatimi dhe të kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore si dhe formularet e tjere shoqerues te deklarates qe duhet te paraqesin personat e tatueshem per çdo periudhe tatimore, i vihen ne dispozicion ketyre te fundit, pa pagese nga administrata tatimore. Administrata tatimore e realizon nje gje te tille si me poshte:

 a) duke i ofruar mundesine personave te tatueshem te deklarojnë dhe/ose paguajnë në mënyrë elektronike detyrimet tatimore, nëpërmjet faqes zyrtare të internetit të Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve www.tatime.gov.al,

 b) duke i ofruar mundësinë personave të tatueshëm të shkarkojne dhe printojne deklaratat e tyre tatimore nga faqja zyrtare e internetit e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve www.tatime.gov.al,

c) duke i vene deklaratat tatimore ne dispozicion te personave te tatueshem nepermjet sporteleve te zyrave te sherbimit per personat e tatueshem,

ç) duke i derguar ne adresen e personit nepermjet sherbimit postar rekomande. Ne kete      rast, personi i tatueshem duhet te beje kerkese me shkrim ne drejtorine rajonale te tatimeve, paraqitja e te ciles do te thote se personi ka marre persiper pergjegjesine e mbrritjes ne kohe dhe ne adresen e duhur te deklaratave tatimore te nisura me sherbim postar rekomande.

64.4 Forma dhe permbajtja e çdo deklarate tatimore, per çdo lloj tatimi dhe per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, dhe ndryshimi i tyre miratohet nga Ministri i Financave, ne zbatim te legjislacionit tatimor dhe legjislacionit për kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore. Se bashku me deklaraten tatimore, personat e tatueshem jane te detyruar te paraqesin ne administraten tatimore edhe çdo dokument tjeter te kerkuar ne udhezimet e Ministrit te Financave, ne zbatim te ligjeve te veçanta tatimore. Perveç kesaj, kur shihet e nevojshme per permiresimin dhe lehtesimin e administrimit tatimor, pika 4 e nenit 64 të ligjit i jep Ministrit te Financave autoritetin, per te përcaktuar apo ndryshuar formën dhe përmbajtjen e deklaratave tatimore dhe dokumente te tjera tatimore.


65.1.1 Formulari i deklarimit plotësohet në dy kopje, njera nga te cilat eshte per administraten tatimore dhe tjetra per vete personin e tatueshem. Personat e tatueshem mund ta paraqesin deklaraten tatimore ne administraten tatimore :

a) Nepermjet sherbimit postar, me te cilin Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ka nenshkruar mareveshje dypaleshe bashkepunimi. Ne kete rast deklarata merret ose konsiderohet se eshte marre nga administra tatimore diten e shtate pas dates se dergimit. Keshtu, neqoftese se deklarata eshte pranuar ne sherbimin postar me date 1 te muajit, ajo konsiderohet se eshte marre nga administrata tatimore me date 8 te muajit;

b) Nepermjet dorezimit ne çdo banke apo institucion tjeter financiar me te cilet Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ka nenshkruar mareveshje dypaleshe bashkepunimi. Ne kete rast deklarata konsiderohet e paraqitur daten kur ajo ka mbrritur ne banke dhe kjo e fundit ka vendosur vulen datore ne te dy kopjet e deklarates. Banka pasi i kthen njeren nga kopjet e vulosura te deklarates personit te tatueshem, në fund të çdo dite pune mbledh kopjet e dyta te deklaratave dhe ia dorezon ato administrates tatimore për përpunim, siç parashikohet ne marëveshjet e perbashketa te lidhura midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe bankave përkatëse;

c) Nepermjet deklarimit elektronik në sistemin e deklarimit elektronik të tatimeve nëpërmjet internetit permes faqes se internetit te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve www.tatime.gov.al.

ç)     Ne rastin e deklarimit elektronik, daklaratat tatimore konsiderohen te paraqitura, në

daten e dërgimit të deklaratës së plotësuar nga ana e tatimpaguesit. Bara e proves të dërgimit të deklaratës bie tatimpaguesin.

65.1.2 Personi i tatueshëm paraqet deklaratat tatimore te çdo tatimi dhe te kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetesore edhe nëqoftëse ai, per periudhen tatimore nuk ka për të paguar detyrim tatimor apo kontribute, pasi detyrimi i tij mund te jete zero ose pasi ai mund te mos kete kryer aktivitet gjate asaj periudhe tatimore. Plotësimi i saktë i deklaratës, paraqitja dhe pagesa brenda afateve kohore të përcaktuara është detyrim ligjor për të gjithe personat e tatueshëm. Moszbatimi i këtij detyrimi ngarkon me përgjegjësi ligjore personin e tatueshëm dhe dënohet në bazë të ligjit dhe te ketij udhezimi.

65.2 Deklarat tatimore plotësohen dhe dërgohen në përputhje me dispozitat e këtij udhëzimi dhe të udhëzimeve të tjera në zbatim të legjislacionit tatimor.

65.3 Në rastet kur afati i fundit për dorëzimin e deklaratës bie në ditë pushimi, atëherë si ditë e fundit e afatit llogaritet dita e parë e punës, pas ditës së pushimit. Keshtu per shembull, neqoftese data 14 e nje muaji bie diten e shtune te ketij muaji, si dite e fundit e afatit te paraqitjes se deklarimit per TVSH-ne per personin e tatueshem, do te konsiderohet data 16 e muajit (pra dita e hene si dite e pare pas dites se shtune dhe te djele si dite pushimi).

65.4 Tatimpaguesi ose përfaqësuesi i tij nënshkruajnë deklaratën tatimore, shënojnë numrat e tyre të identifikimit tatimor dhe konfirmojnë, në përgjegjësinë e tyre, se deklarata është e plotë dhe e saktë. Deklaratat e dërguara dhe paguara në mënyrë elektronike pranohen pa nënëshkrimin formal të tatimpaguesit.

65.5 Deklarata tatimore vlerësohet e dorëzuar, nëse plotësohen kërkesat e këtij ligji, të legjislacionit tatimor dhe të akteve nënligjore, të dala në zbatim të tyre.


66.1 Kur personi i tatueshem eshte perpara pamundesise per te paraqitur ne kohe deklaraten e tij tatimore, ai paguan detyrimin tatimor dhe njofton drejtorine rajonale te tatimeve te juridiksionit per zgjatjen e afatit te paraqitjes se kesaj deklarate. Njoftimi per drejtorine rajonale te tatimeve duhet te permbaje arsyet e pamundesise se paraqitjes se deklarates dhe ai duhet te jete marre nga drejtoria rajonale e tatimeve, brenda dites se fundit te afatit te deklarimit. Njoftimi behet per çdo deklarate me vete. Pas dergimit te njoftimit per pamundesine e paraqitjes se deklarates tatimore ne afat, afati i paraqitjes se kesaj deklarate ne degen rajonale te tatimeve shtyhet per 30 dite, pa qene nevoja e marrjes se pelqimit apo konfirmimit te deges rajonale te tatimeve. Llogaritja e 30 diteve fillon nga data e fundit e afatit ligjor te deklarimit, pavaresisht se ajo mund te rastise dite zyrtare pushimi. Brenda afatit te shtuar prej 30 ditesh, per personin e tatueshem nuk zbatohet masa e gjobes per mosdeklarim ne afat.    

66.2 Zgjatja e afatit për dorëzimin e deklaratës tatimore nuk ndikon në afatin e pagesës së detyrimit tatimor dhe në përllogaritjen e gjobes dhe te kamatëvonesës për pagesën e vonuar të detyrimit tatimor, i cili do të rezultojë si i papaguar në çastin e dorëzimit të deklaratës tatimore.


67.1 Pas paraqitjes se nje deklarate tatimore, personi i tatueshem mund te konstatoje vete se e ka plotesuar ne menyre te pasakte ate ose se ka bere nje ose disa gabime gjate plotesimit te nje deklarate tatimore. Gabimet mund te jene te llojeve te ndryshme. Per shembull, mund te jene harruar disa fatura shitje ose blerje te pa hedhura ne librin e shitjeve e te blerjeve e per rrjedhoje edhe ne deklaraten mujore te TVSH-se. Mund te jene harruar pa hedhur ne librin e blerjeve nje apo disa deklarata doganore. Gjate plotesimit te nje deklarate mund te jene bere gabime ne llogaritje, si per shembull baza e tatueshme te mos perputhet me TVSH e llogaritur, etj. Ne te gjithe keto raste, bazuar ne nenin 67 te Ligjit, personi i tatueshem mund te plotesoje nje deklarate te re tatimore, e cila do te ndryshoje dhe zevendesoje daklraten e pare.

67.2 Deklarata e re tatimore e ndryshuar mund te dorezohet brenda 12 muajve nga afati i paraqitjes se deklarates tatimore fillestare.  

67.3.1 Nepermjet paraqitjes se nje deklarate te re tatimore te ndryshuar, personit të tatueshem, sipas rastit, i llogariten detyrimet tatimore shtese dhe kamatvonesat qe lidhen me kete detyrim tatimor shtese, per te gjithe periudhen nga afati i fundit i paraqitjes se deklarates fillestare dhe kryerjes se pageses deri ne daten e paraqitjes se deklarates se re te ndryshuar dhe pageses shtese. Pagesa e detyrimit tatimor shtese dhe e kamatevonesave qe lidhen me kete detyrim shtese behet siç percaktohet ne nenin 74 te ligjit dhe ne piken 10 te ketij udhezimi.

67.3.2 Nepermjet paraqitjes se nje deklarate te re tatimore te ndryshuar, personi i tatueshem, sipas rastit, mund te kerkoje gjithashtu kreditimin e detyrimit tatimor te paguar me teper si dhe te interesave qe ai duhet te perfitoje lidhur me kete pagese te tepert, per te gjithe periudhen nga afati i fundit i paraqitjes se deklarates fillestare dhe pageses deri ne daten e paraqitjes se deklarates se re te ndryshuar. Shuma e paguar me teper se bashku me interesat qe lidhen me te, mund te kerkohet te kaloje per llogari te detyrimeve te tjera tatimore te papaguara ne momentin e paraqitjes se deklarates se re te ndryshuar ose per llogari te detyrimeve tatimore te ardhshme te personit te tatueshem. Pavaresisht nga sa me lart, personi i tatueshem, nepermjet paraqitjes se nje deklarate te re tatimore te ndryshuar, ka te drejten dhe mundesine te kerkoje rimbursimin e shumes se tatimit te paguar me teper dhe te interesave qe lidhen me kete shume.

67.4 Për llogaritjen e interesit të përmendur në pikën 3 të nenit 67 të ligjit, zbatohen dispozitat e këtij Udhëzimi për kamatëvonesat.

  


68.1. Detyrimet tatimore te personave te tatueshem vleresohen siç percaktohet në ligjet e veçanta tatimore dhe në përputhje me dispozitat e këtij udhëzimi dhe udhëzimeve specifike tatimore.

68.2 Vetëvlerësimet e bëra nga tatimpaguesi.

68.2.1 Nëse tatimpaguesit i kërkohet nga legjislacioni tatimor të dorëzojë deklaratë tatimore dhe të paguajë detyrimin tatimor, deklarata konsiderohet vetëvlerësim tatimor i bërë nga tatimpaguesi. Llogaritja, deklarimi dhe pagesa e tatimit bëhet në mënyrën dhe afatin e parashikuar në ligjin tatimor përkatës. Të tilla janë deklarimet e tatimit mbi vlerën e shtuar, te tatimit mbi fitimin, kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore, tatimi mbi të ardhurat nga punësimi, tatimi mbi të ardhurat personale të bisnesit të vogël, etj.

68.2.2 Vetevleresim dhe vetedeklarim behet edhe per te ardhurat individuale për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim, përfshirë të ardhurat e realizuara jashte territorit te Republikes se Shqiperise nga nje person i tatueshem rezident shqiptar. Në këto raste llogaritja dhe deklarimi i detyrimeve tatimore behet nga tatimpaguesi në përputhje me dispozitat e ligjit për tatimin mbi të ardhurat.

68.2.3 Parapagimi i detyrimit tatimor i cili perdoret ne rastin e parapagimit te tatimit mbi fitimin gjate vitit ushtrimor dhe te takses vendore mbi biznesin e vogel është gjithashtu vetë-vlerësim tatimor. Llogaritja e kesteve te parapagimit te tatimit mbi fitimin dhe pagesa e tyre bazohet ne menyren dhe afatet e parashikuara ne ligjin “Per tatimin mbi te ardhurat”. Vetëvleresimi perfundimtar i detyrimit tatimor, behet ne momentin e paraqitjes se deklarates vjetore te te ardhurave te tatueshme (te fitimit dhe humbjes).  Llogaritja dhe pagesa e detyrimit tremujor te takses vendore mbi biznesin e vogel bazohet ne menyren e parashikuar ne Ligjin “Per taksen vendore mbi biznesin e vogel”, Vleresimi perfundimtar i detyrimit tatimor, behet ne momentin e paraqitjes se deklarates vjetore te te ardhurave te tatueshme (te fitimit dhe humbjes) siç percaktohet ne Ligjin “Per tatimin mbi te ardhurat”.

68.3 Vlerësimet e bëra nga Administrata Tatimore

68.3.1 Administrata tatimore ka autoritetin dhe detyrimin per te mbikqyrur te gjithe procesin e vleresimit te detyrimeve tatimore te personave te tatueshem. Ajo mund te beje nje vleresim te detyrimit tatimor te personit te tatueshem, ne rastet e meposhteme :

a) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer ne vend tek personi i tatueshem, provon se detyrimi tatimor i deklaruar nga ky i fundit eshte i pasaktë. Në këtë rast, administrata tatimore eshte e detyruar te procedoje nepermjet kontrollit tatimor, sipas rregullave te percaktuara ne kapitullin “Kontrolli Tatimor” te ligjit dhe ne kete udhezim.

b) Kur administrata tatimore vëren se detyrimi tatimor, i dhënë në deklaratën tatimore, është i pasaktë. Në këtë rast vlerësimi tatimor bazohet në informacionin, që përmban deklarata tatimore e tatimpaguesit ose në rezultatet e një kontrolli, në përputhje me kreun X të ligjit ose në mënyrat alternative të vlerësimit, të parashikuara në nenin 72 të ligjit.

c) Kur personi i tatueshem nuk ka respektuar detyrimin ligjor për të paraqitur deklaratën tatimore. Në këtë rast, vlerësimi i detyrimit tatimor te tatimpaguesit nga administrata tatimore mund te behet direkt nga zyra, nepermjet perdorimit te metodave alternative te vleresimit tatimor te percaktuara ne nenin 72 te ligjit dhe ne kete udhezim. 

d) Kur personi i tatueshem nuk lejon hyrjen per ushtrimin e kontrollit tatimor te autorizuar. Edhe ne kete rast, vleresimi tatimor i detyrimit tatimor te tatimpaguesit nga administrata tatimore mund te behet direkt nga zyra, nepermjet perdorimit te metodave alternative te vleresimit tatimor te percaktuara ne nenin 72 te ligjit dhe ne kete udhezim.

68.3.2 Vlerësimi i bërë nga administrata tatimore hyn në fuqi 10 ditë kalendarike pas datës kur ky vlerësim është marrë ose konsiderohet të jetë marrë nga tatimpaguesve.

68.3.3 Barra e provës për të provuar pasaktësinë e vlerësimeve tatimore të administratës tatimore bie mbi tatimpaguesin.

68.3.4 Vleresimi tatimor i administrates tatimore, i bërë nga zyra në përputhje me paragrafët c) dhe d) të pikës 68.3.1 më lart, bie poshte dhe anullohet sapo personi i tatueshem rregullon situaten e tij, duke paraqitur deklaraten apo deklaratat e munguara apo duke lejuar dhe krijuar kushtet e nevojshme per ushtrimin e kontrollit tatimor, mbi bazën e të cilit bëhet vlerësimi i ri tatimor.

68.4 Vlerësimi tatimor i bërë nga agjenti i mbajtjes së tatimit në burim

Nëse detyrimi tatimor mbahet në burim nga një agjent i mbajtjes së tatimit në burim dhe tatimpaguesi nuk është subjekt i kërkesës së dorëzimit të deklaratës tatimore për tatimin e mbajtur në burim, mbajtja e tatimit në burim është vlerësim tatimor. Kjo mënyrë përdoret kryesisht për tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet e tjera, për kontributet e sigurimeve shoqërore, për interesat bankare apo ato të përfituara nga letrat me vlerë, dividentët, huatë dhe qeratë, kalimin e pronësisë, e drejta e autorit dhe pronësia intelektuale etj., sipas përcaktimit në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘’Për tatimin mbi të ardhurat’’.

68.5 Shuma e detyrimit tatimor, sipas deklaratës tatimore apo sipas njoftim-vlerësimit, me vlerë deri në 1 000 lekë, vlerësohet si detyrim me vlerë zero dhe për shuma të tilla nuk bëhet vlerësim tatimor nga administrata tatimore.


69.1 Njoftimi i vleresimit tatimor i bere nga administrata tatimore per personin e tatueshem, duhet t’i dergohet personit, me poste rekomande, brenda 10 diteve nga data e leshimit te tij. Date e leshimit te njoftimit te vleresimit tatimor, konsiderohet data e plotesimit te tij e cila shenohet ne rubriken perkatese te formularit te njoftimit te vleresimit. Njoftimi i vleresimit tatimor i derguar me poste rekomande ne adresen e personit te tatueshem, merret ose konsiderohet se eshte marre nga ky i fundit, 7 dite pas dates se dorezimit ne sherbimin postar. Njoftimi i vleresimit tatimor, hyn ne fuqi, 10 dite kalendarike pasi ai te jete marre ose te konsiderohet se eshte marre nga personi i tatueshem. Me hyrjen ne fuqi te njoftimit te vleresimit tatimor, lind detyrimi per te paguar detyrimin tatimor te percaktuar ne njoftimin e vleresimit. Personi i tatueshem, i cili nuk eshte dakort me vleresimin e detyrimit tatimor te bere nga administrata tatimore, ka te drejte ta ankimoje ate, brenda 30 diteve nga data e hyrjes në fuqi të njoftim vlerësimit tatimor. Keshtu per shembull, neqoftese, njoftimi i vleresimit tatimor eshte leshuar ne daten 1 te nje muaji dhe eshte dorezuar ne sherbimin postar rekomande me date 11, ai eshte marre ose konsiderohet se eshte marre nga personi i tatueshem me date 18 te muajit. Detyrimi per te paguar shumën e percaktuar ne njoftimin e vleresimit fillon diten e hyrjes ne fuqi te njoftimit te vleresimit, pra me date 28 te muajit.

69.2 Njoftimi i vlerësimit tatimor dhe kërkesa për pagesën e tatimit duhet të përmbajë informacionin, si më poshtë:

a) emrin dhe mbiemrin e tatimpaguesit person fizik, ose emrin e personit juridik;

b) numrin e identifikimit të tatimpaguesit;

c) datën e njoftimit;

ç) çështjen, për të cilën bëhet njoftimi dhe periudhën ose periudhat tatimore, që u   referohet njoftimi;

d) shumën e tatimit të vlerësuar, kamatëvonesën dhe gjobat;

dh) kërkesën për pagesën e tatimit dhe afatin e pagesës;

e) vendin dhe mënyrën e pagesës së tatimit;

ë) shpjegimin e arsyes së vlerësimit;

f) shpjegimin e së drejtës së tatimpaguesit për të ankimuar vlerësimin.

69.3 Njoftimi i vleresimit tatimor regjistrohet dhe një kopio depozitohet ne dosjen e personit te tatueshem brenda pese ditesh kalendarike nga data e leshimit te tij.

69.4 Personi i tatueshem, qe nuk eshte dakort me njoftimin e vleresimit tatimor, ka te drejte ta ankimoje ate brenda 30 diteve kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të tij. Domethene, nqs do i referoheshim shembullit te paragrafit 69.1, brenda dates 28 te muajit pasardhës. 


70.1 Njoftimi i vleresimit tatimor, leshohet nga drejtoria rajonale e tatimeve nen juridiksionin e te ciles eshte personi i tatueshem dhe nenshkruhet nga drejtori i kesaj drejtorie.

70.2 Drejtorite rajonale te tatimeve mund te bejne vleresime tatimore per çdo lloj detyrimi tatimor dhe per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, subjekte te te cilave jane personat e tatueshem, nen juridiksionin e tyre.    

70.3 Zyrat e tatimeve te pushteteve vendore, leshojne njoftime vleresimi tatimor per personat e tatueshem, subjekte te takses vendore mbi biznesin e vogel dhe per te gjithe personat e tjere te tatueshem, subjekte te taksave vendore.


71.1 Administrata tatimore ka të drejtë te kontrolloje saktesine e percaktimit te detyrimeve tatimore, pavaresisht nga menyra e vleresimit tatimor te perdorur. Nepermjet kontrolleve tatimore, mund te kryhet verifikimi i saktesise se deklarimeve tatimore per tatimin mbi fitimin, per TVSH-ne dhe per te gjitha llojet e tjera te detyrimeve tatimore, përfshirë tatimin mbi të ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ne kushte e rrethana te caktuara nga ligji dhe ne kete udhezim, administrata tatimore ka te drejte te perdorë menyrat alternative te vleresimit te detyrimeve tatimore te personave te tatueshem. E drejta per perdorimin e menyrave alternative ne vleresimin e detyrimeve tatimore perdoret ne rastet e meposhteme :

a) Kur personi i tatueshem, per nje periudhe te caktuar tatimore nuk ka deklaruar detyrimet tatimore te tij, siç percaktohet ne ligjet specifike tatimore. Keshtu, per shembull, nese nje person i tatueshem nuk paraqet deklaraten mujore te TVSH-se, drejtoria rajonale e tatimeve te juridiksionit, pasi ka zbatuar te gjitha procedurat paraprake te percaktuara ne ligjin “Per TVSH” dhe ne udhezimin ne zbatim te tij, ka te drejte te beje llogaritjen e detyrimit tatimor nepermjet vleresimit tatimor nga zyra, sipas procedurave te percaktuara ne manualin perkates te punes. Ne te njejten menyre veprohet edhe ne rastet kur personi i tatueshem nuk paraqet deklaratat e tjera tatimore, si deklaraten e te ardhurave te tatueshme (bilancin e veprimtarise ekonomiko financiare) te nje viti te caktuar, deklaraten e akcizes, deklaratat e tatimit mbi te ardhurat personale per ato kategori te ardhurash per te cilat deklarimi sipas ligjit perkates eshte i detyrueshem. Ne kete rast, vleresimi tatimor, duke perdorur rregullat e percaktuara ne nenin 72 te Ligjit, mund te behet direkt nga zyra, pa qene e nevojshme kryerja e nje kontrolli ne vend prane personit te tatueshem. Njoftimi i vleresimit tatimor nga zyra i dergohet personit te tatueshem me nenshkrimin e drejtorit te deges rajonale te tatimeve. Njoftimi i vleresimit tatimor i bere nga zyra shërben edhe si thirrje per personin e tatueshem per te paraqitur deklarat e tij tatimore te paparaqitura. Vleresimi tatimor i administrates tatimore, i bere nga zyra bie poshte dhe anullohet sapo personi i tatueshem te rregulloje situaten e tij, duke paraqitur deklaraten apo deklaratat e munguara. Anullimi shoqerohet kurdohere me zbatimin e penaliteteve perkatese per deklarim dhe pagese te vonuar dhe detyrimin per pagimin e tyre.

b) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, rezulton se personi i tatueshem ka paraqitur nje apo disa deklarata tatimore me te dhena te pasakta ose te fallsifikuara. Vleresimi tatimor, duke perdorur metodat alternative behet gjithmone ne kuadrin e nje kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshem. Ne asnje rast, ky vleresim nuk mund te behet direkt nga zyra.

c) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer nga dega rajonale e tatimeve, nuk gjenden regjistrimet dhe dokumentacioni i duhur per percaktimin e detyrimit tatimor, ose kur keto regjistrime dhe dokumente kane mangesi te tilla qe nuk lejojne paraqitjen e situates reale te personit te tatueshem dhe llogaritjen e detyrimeve te tyre tatimore. Me nje situate te tille kemi te bejme, per shembull, ne rastet kur gjate kontrollit personi i taueshem nuk paraqet dokumentet e transaksioneve te kryera, nuk ka mbajtur regjistrime te rregullta te cilat bejne te mundur percaktimin e detyrimit tatimor, sic percaktohet ne ligjet e vecanta tatimore dhe ne udhezimet ne zbatim te tyre. Kemi te bejme gjithashtu me nje situate te tille edhe ne rastet kur gjate nje kontrolli tatimor provohet se personi i tatueshem nuk ka paraqitur nje pjese te dokumentacionit ose te regjistrimeve si dhe kur dokumentacioni dhe regjistrimet e paraqitura jane dukshem me te meta, te paverteta dhe te pabesueshme. Pra, vleresimi tatimor, duke perdorur metodat alternative behet gjithmone ne kuadrin e nje kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshem. Ne asnje rast, ky vleresim nuk mund te behet direkt nga zyra.

ç) Kur personi i tatueshem nuk lejon hyrjen per kontroll, vleresimi tatimor behet direkt nga zyra, duke perdorur rregullat e percaktuara ne nenin 72 te ligjit, pa qene e nevojshme prezenca e metejshme ne vend tek personi i tatueshem. Njoftimi i vleresimit tatimor i pergatitur nga zyra, i dergohet personit te tatueshem me nenshkrimin e drejtorit te drejtorise rajonale te tatimeve. Vleresimi tatimor i administrates tatimore, i bere nga zyra, bie poshte dhe anullohet sapo personi i tatueshem te rregulloje situaten e tij, duke lejuar dhe krijuar kushtet e nevojshme per ushtrimin e kontrollit tatimor. Anullimi shoqerohet kurdohere me zbatimin e penaliteteve perkatese (përfshirë dënimin për moslejim kontrolli) dhe detyrimin per pagimin e tyre.

d) Kur nuk bashkepunon me kontrollin tatimor te administrates tatimore dhe nuk ve ne dispozicion te kontrollit, informacionin e kerkuar dhe dokumentet e tjera te nevojshme per llogaritjen e detyrimit te tij tatimor. Edhe në këtë rast vleresimi tatimor behet me metoda alternative duke perdorur rregullat e percaktuara ne nenin 72 te ligjit.

 dh) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, konstatohet se personi i tatueshem, hyn ne transaksione me persona te lidhur jo ne baze te parimit te vleres se tregut, ose hyn ne transaksione pa efekte ekonomike thelbesore. Ne te gjithe keto raste, administrata tatimore ka te drejten e rivleresimit te transaksionit, duke marre parasysh vleren reale te tregut per transaksionin, njelloj siç do te ndodhte neqoftese ky transaksion do te ishte kryer midis dy personave qe nuk jane te lidhur. Kemi te bejme me persona te lidhur ne rastet e percaktuara ne piken “h” te nenit 5 te Ligjit. Vleresimi tatimor, duke perdorur metodat alternative te percaktuara ne piken “dh”, te nenit 71 te ligjit, behet gjithmone ne kuadrin e nje kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshem, duke patur parasysh edhe dispozitat e pikës 51.3 të këtij Udhëzimi. Ne asnje rast, ky vleresim nuk mund te behet direkt nga zyra.

e) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, konstatohet se personi i tatueshem, hyn ne transaksione shitblerje me para ne dore dhe kur vlera e transaksionit e kalon vleren prej 300 mije leke. Edhe ne keto raste, administrata tatimore ka te drejte te rivleresoje vetem transaksionet ne fjale dhe jo te gjithe veprimtarine e personit te tatueshem. Vleresimi tatimor, duke perdorur metodat alternative, behet gjithmone ne kuadrin e nje kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshem, duke patur parasysh edhe dispozitat e pikës 51.3 të këtij Udhëzimi. Ne asnje rast, ky vleresim nuk mund te behet direkt nga zyra.

ë) Kur gjate nje kontrolli tatimor te kryer nga drejtoria rajonale e tatimeve, konstatohet se personi i tatueshem, nuk ka perdorur rregullisht pajisjet fiskale. Ne keto raste, administrata tatimore mund te rivleresoje te gjithe volumin e shitjeve me pakice te personit te tatueshem te cilat duhet te ishin evidentuar me leshimin e kuponave tatimore me pajisje fiskale. Vleresimi tatimor, duke perdorur metodat alternative te percaktuara ne piken “ë”, te nenit 71 te ligjit, behet gjithmone ne kuadrin e nje kontrolli tatimor ne vend tek personi i tatueshem. Ne asnje rast, ky vleresim nuk mund te behet direkt nga zyra.

71.2 Aplikimi i metodave alternative të vlerësimit tatimor sipas gërmave b), c) dhe dh) të nenit 71 të Ligjit bëhet pasi është marrë nje vendim me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale.


72.1 Në përdorimin e metodave alternative të vlerësimit tatimor administrata tatimore bazohet në dokumentacionin dhe informacionin që disponon, duke patur parasysh edhe faktet dhe rrethanat konkrete të bisnesit, me synim rikarakterizimin e transaksioneve dhe llogaritjen sa më të saktë të detyrimeve tatimore në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi. Të dhënat kryesore ku bazohet gjykimi i administratës tatimore, por pa u kufizuar vetëm në to, janë:

a) të dhëna direkte nga deklaratat tatimore të tatimpaguesit apo transaksione të tjera të ngjashme të tatimpaguesit;

b) të dhëna direkte, dokumentacione e informacione të marrë nga palët e treta;

c) të dhëna, dokumentacione e informacione të marrë nga transaksione të ngjashme të kryera nga tatimpagues të tjerë;

ç) të dhëna të tjera indirekte, si konsumi energjisë, karburantit, lëndëve të para,   normativave të ndryshme, etj.,

d) çmimet e referencës së doganës, apo informacione mbi çmimet me pakicë që   disponohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Në përdorimin e metodave alternative mbahen parasysh edhe dispozitat e pikës 51.3 të këtij Udhëzimi.

72.2 Për zbatimin e metodave arternative të vlerësimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, , mund të lidhë marrëveshje me shoqatat e specializuara të biznesit, kur një gjë e tillë është e nevojshme dhe e mundur për të përcaktuar vlerën orientuese të tatueshme mbi bazën e të cilës bëhet vleresimi i detyrimeve tatimore me menyra alternative. Këto marrëveshje botohen në Buletinin Tatimor te administrates tatimore.

72.3 Kur vlerësohet detyrimi tatimor, që lind nga transaksione ndërmjet personave të lidhur, mënyra alternative e bazuar në vlerat e tregut për ato transaksione do të merret për bazë për llogaritjen e të ardhurave të tatueshme. Në zbatimin e kësaj dispozite mbahen parasysh edhe dispozitat e pikës 51.3 të këtij udhëzimi.


73.1 E drejta e administratës tatimore për të bërë një vlerësim tatimor parashkruhet brenda 5 vjetëve nga data e fundit e dorëzimit të deklaratës tatimore, të përcaktuar në legjislacionin tatimor përkatës.

73.2 Afati i parashkrimit, i përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, mund të ndërpritet kur:

a) si rezultat i apelimit të vlerësimit të mëparshëm bëhet një vlerësim i ri. Në këtë rast afati i parashkrimit është data më e vonëshme ndërmjet:

i) afatit të parashkrimit, të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni;

ii) 30 ditë kalendarike nga data e vendimit përfundimtar të gjykatës së apelit;

b) si rezultat i një kontrolli ose hetimi tatimor të tatimpaguesit nga administrata tatimore, bëhet një vlerësim i ri. Në këtë rast, afati i parashkrimit është data më e vonëshme ndërmjet:

i) afatit të parashkrimit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni;

ii) 30 ditë kalendarike nga data e nxjerrjes së vendimit përfundimtar, me shkrim, të kontrollit ose hetimit tatimor;

c) ndaj tatimpaguesit ka filluar një çështje penale për detyrimet e tij tatimore. Në këtë       rast, afati i parashkrimit është data më e vonëshme ndërmjet:

i) afatit të parashkrimit të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni;

ii) 30 ditë kalendarike nga data e marrjes nga gjykata e vendimit të formës së prerë, për çështjen penale.

73.3 Në rastet kur ndaj tatimpaguesit hapet një çështje penale për detyrimet tatimore të tij, pas kalimit të afatit të parashikuar në pikën 1 të nenit 73, e drejta për vlerësim tatimor vlerësohet se nuk është parashkruar.

  


74.1 Personat e tatueshem jane te detyruar te paguajne detyrimet e tyre tatimore brenda afateve të parashikuara në ligjet e veçanta tatimore ne fuqi.

74.2 Ne rastin e nje njoftim vleresimi tatimor te leshuar nga administrata tatimore, detyrimi tatimor i vlerësuar eshte i detyrueshem te paguhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të njoftim vlerësimit tatimor.  

74.3 Detyrimet tatimore paguhen ne bankat dhe ne institucionet e tjera qe kane lidhur mareveshje me Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve, per te pranuar keto pagesa. Ne keto mareveshje percaktohet lloji i detyrimit qe do te arketohet per llogari te administrates tatimore, vendi i arketimit te ketyre detyrimeve, kushtet qe duhet te plotesohen dhe menyra e dhenies se informacioneve per pagesat e arketuara nga bankat. Kur eshte e mundur per personin e tatueshem, pagimi i detyrimeve tatimore nga ana e tij mund te behet edhe në mënyrë elektronike, nëpërmjet bankave ose institucioneve të tjera, sipas kushteve te percaktuara ne marrëveshjet qe keto te fundit kane lidhur me Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve per pranimin e pagesave elektronike.

74.4 Kur afati i fundit për pagesën e detyrimit tatimor bie në ditë pushimi, data e pagesës së tatimit është dita e parë e punës, pas ditës së pushimit. Keshtu per shembull, neqoftese data 14 e nje muaji bie diten e shtune te ketij muaji, si dite e fundit e afatit te pageses se TVSH-ne per personin e tatueshem, do te konsiderohet data 16 e muajit (pra dita e hene si dite e pare e punës pas dites se shtune dhe te djele, si dite pushimi). 

74.5 Të gjitha pagesat tatimore kryhen në lekë.

75. Detyrimet tatimore, të paguara më tepër

75.1.1 Kur shuma e detyrimit tatimor të paguar është më e madhe se shuma e tatimit të vlerësuar në njoftimin e vlerësimit tatimor apo ne deklaraten tatimore, administrata tatimore e kalon shumën e paguar më tepër për llogari të detyrimeve të tjera tatimore, të papaguara nga personi i tatueshem. Nje gje e tille, behet ne menyre automatike nga vete administrata tatimore, brenda periudhes se pare vijuese tatimore qe vjen pas periudhes ne te cilen personi i tatueshem rezulton me kredi tatimore. Per tatimin mbi fitimin nje gje e tille, behet brenda muajit te pare qe pason muajin ne te cilin personi i tatueshem rezulton me kredi tatimore. Ky rregull zbatohet ne menyre automatike nga administrata tatimore edhe ne rastin kur personi i tatueshem rezulton me teprice kreditore te TVSH-se e cila ka plotesuar kushtet ligjore per tu rimbursuar. Teprica kreditore e TVSH-se e nje personi te tatueshem, e cila ka plotesuar kushtet ligjore per tu rimbursuar, kalon ne menyre automatike, brenda periudhes se pare vijuese tatimore qe vjen pas periudhes ne te cilen personi i tatueshem ka plotesuar kushtet ligjore, per llogari te detyrimeve te tjera tatimore te papaguara te personit te tatueshem. Per kete kalim, njoftohet menjeherë edhe personi i tatueshem sipas rregullave te njoftimit te percaktuara ne ligj dhe ne kete udhezim. 

75.1.2 Kur shuma e teprices se kredise tatimore eshte me e madhe se shuma e detyrimeve te tjera tatimore te papaguara te personit te tatueshem, diferenca e mbetur, sipas kërkesës me shkrim te personit te tatueshem, mund te :

a) Rimbursohet automatikisht per personin e tatueshem, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e derdhjes së shumës së paguar më tepër apo nga data e plotesimit te kushteve ligjore per rimbursim;

b) Kalohet për llogari të detyrimeve tatimore të ardhshme të tatimpaguesit.

75.2 Veprimet për shumat e paguara më tepër për detyrimet tatimore regjistrohen në dosjen e tatimpaguesit.


76.1.1 Ne rastet kur nje person i tatueshem nuk paguan shumen e plote te detyrimit tatimor brenda afateve te percaktuara ne ligjet e veçanta tatimore, ai detyrohet te paguaje kamatevonesa mbi shumen e detyrimit tatimor te papaguar duke filluar nga data ne te cilen pagesa ka qene e detyrueshme per tu paguar, deri ne daten ne te cilen pagesa kryhet.

76.1.2 Per detyrimet tatimore te konstatuara si te papaguara pas hyrjes ne fuqi te ligjit te ri, por qe i perkasin periudhave tatimore para hyrjes ne fuqi te tij, zbatohen interesat e percaktuara ne Ligjin nr.9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, per te gjithe periudhen para dhe pas hyrjes ne fuqi te ligjit te ri. Keshtu per shembull, neqoftese nga nje kontroll i ushtruar ne janar te vitit 2009, rezulton se personi i tatueshem ka nje detyrim tatimor te papaguar prej 500 mije leke qe i perket periudhes tatimore janar 2007, kjo shume do te ngarkohet me interesat e ligjit te ri, si per periudhen nga janari 2007 deri ne daten e hyrjes ne fuqi te ligjit te ri ashtu dhe per te gjithe periudhen pas hyrjes ne fuqi te tij deri ne momentin e pageses se shumes se detyrimit prej 500 mije leke. Interesat e percaktuara ne ligjin nr.9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, zbatohen edhe per detyrimet tatimore te konstatuara si te papaguara para hyrjes ne fuqi te tij por qe jane te papaguara teresisht apo pjeserisht, pas hyrjes ne fuqi te ligjit. Pra, per detyrimet tatimore qe rezultojne te papaguara ende diten e hyrjes ne fuqi te ligjit, per periudhen pas hyrjes ne fuqi te ligjit te ri deri ne daten e pageses zbatohen interesat e reja, kurse per periudhen nga data e konstatimit te detyrimit deri ne daten e hyrjes ne fuqi te ligjit, zbatohen interesat e vjetra. Per shembull, te supozojme se nga nje kontroll tatimor i kryer ne janar 2007, ka rezultuar se personi i tatueshem ka nje detyrim tatimor te papaguar prej 1 milion leke, dhe ky detyrim eshte i papaguar teresisht edhe pas hyrjes ne fuqi te ligjit te ri. Ne keto kushte, shuma e detyrimit tatimor prej 1 milion leke te papaguar ende, per periudhen nga janari 2007 deri ne daten e hyrjes ne fuqi te ligjit te ri do te ngarkohet me interesat e ligjit te vjeter, kurse per periudhen nga data e hyrjes ne fuqi te tij deri ne daten e kryerjes se pageses se detyrimit, do te ngarkohet me interesat e ligjit te ri.

76.2 Nëse një rimbursim apo kthimi i një tatimi të paguar tepër, i cili duhej kryer nga administrata tatimore, sipas nenit 75 të Ligjit apo ligjeve te tjera tatimore, nuk kryhet brenda 30 ditëve kalendarike, administrata tatimore paguan kamatëvonesë për shumën e paguar më tepër nga personi i tatueshem.

76.3 Kamatevonesa per mospagimin e detyrimeve tatimore brenda afateve te percaktuara, eshte 120 perqind e shkalles se interesit nderbankar te Bankes se Shqiperise e cila shpallet nga kjo e fundit per çdo tremujor, ne baze te shkalles mesatare te nje tremujori me pare. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, para perfundimit te çdo tremujori duhet te marre informacion nga Banka e Shqiperise lidhur me nivelin mesatar tremujor te interesit me te fundit te dhënë nga ana e saj. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve merr masa për dergimin e këtij informacioni ne të gjitha drejtoritë rajonale si dhe per reflektimin e tij ne sistemin e integruar tatimor kompiuterik.

76.4 Ne çdo rast kamatevonesat konsiderohen pjese e pandare e detyrimit tatimor te tatimpaguesit. Kamatevonesat mblidhen duke respektuar te gjitha procedurat e mbledhjes se tatimeve te papaguara dhe derdhen ne llogarine perkatese te te ardhurave tatimore.


77.1 Ne zbatim te nenit 77 te Ligjit, per shkaqe qe kane te bejne me gjendjen e keqe te perkohshme financiare te personit te tatueshem, ky i fundit mund te kerkoje te paguaje me keste nje detyrim tatimor te papaguar.

77.2 Kerkesa nga ana e personit te tatueshem behet me shkrim dhe i drejtohet drejtorit te drejtorise rajonale te tatimeve. Ne kerkese paraqiten te gjithe rrethanat ne te cilat ndodhet personi i tatueshem dhe arsyet pse ai kerkon te lidhe nje mareveshje per te paguar me keste detyrimet e tij tatimore. Kërkesa duhet të bëhet brenda 15 ditëve nga data kur njoftimi i vlerësimit konsiderohet të jetë marrë.

77.3.1 Drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve, kur e sheh te argumentuar kerkesen e personit te tatueshem, brenda një afati prej 10 ditë pune nga marrja e kërkesës, mund te pranoje pagesen me keste te detyrimit tatimor duke hartuar ne kete rast nje mareveshje me shkrim e cila nenshkruhet nga drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve dhe nga personi i tatueshem.

77.3.2 Pranimi i pageses me keste te nje detyrimi tatimor te papaguar, nga administrata tatimore, do te thote se gjate periudhes per te cilen eshte rene dakort per pagimin me keste, ndaj tatimpaguesit nuk mund te merren masat e mbledhjes me force te detyrimeve tatimore te percaktuara ne Ligj. Keto masa duhet te merren vetem pasi ka perfunduar afati per te cilin eshte pranuar pagesa me keste ose pas dates se zgjidhjes se marreveshjes se pageses me keste.

77.4 Pagesa me keste nuk mund te pranohet per nje periudhe me te gjate se fundi i vitit te ardhshem kalendarik pas momentit te hartimit te mareveshjes. Nenshkrimi i nje mareveshje per pagesen me keste te nje detyrimi tatimor, nuk nderpret llogaritjen e kamatevonesave per mos pagim ne afat te detyrimit tatimor.

77.5 Drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve, kur kerkesa e personit te tatueshem eshte e paargumentuar dhe e pajustifikuar nga rrethanat, mund te refuzojë kërkesën për marrëveshje pagese me këste ose të kërkojë garanci bankare para se të hyjë në një marrëveshje të tillë. Garancia duhet te jepet nga njera prej bankave, klient i te ciles eshte personi i tatueshem qe kerkon pagesen me keste. Ne kete rast, banka qe leshon garancine, behet garante per detyrimin e personit te tatueshem. Pasi personi i tatueshem paraqet dokumentin e kesaj garancie, drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve mund te pranoje te nenshkruajë mareveshjen e pageses me keste te detyrimeve tatimore te papaguara.


Marrëveshja e pagesës me këste mund te zgjidhet nga administrata tatimore, ne momentin me te pare qe personi i tatueshem nuk e respekton ate lidhur me rregullshmerine e pagesave si dhe kur ai nuk paguan detyrimet e tjera tatimore, që lindin gjatë periudhës së mbuluar nga marrëveshja. Ne kete rast, personi i tatueshem eshte i detyruar te paguaje të gjitha detyrimet tatimore të papaguara, që mbulohen nga kjo marrëveshje, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit të zgjidhjes së marrëveshjes. Nëse këto detyrime nuk paguhen, administrata tatimore mbledh detyrimet në përputhje me dispozitat e Kreut XI të Ligjit.


79.1 Kur personi i tatueshem nuk mund te paguaje menjehere te gjithe shumen e detyrimit te tij tatimor, i cili perbehet, perveç shumes se tatimit te papaguar edhe nga kamatevonesa dhe denime administrative, pagesat e kryera llogariten me radhën që vijon:

a) kostot administrative;

b) gjobat dhe kamatevonesat qe lidhen me kontributet e papaguara;

c) kontributet e punëmarrësit, dhe

d) kontributet e punëdhënësit.

79.2 E njejta radhe pagesash zbatohet edhe ne rastin kur personi i tatueshem nuk mund te paguaje menjehere te gjithe shumen e detyrimeve te tij per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore.

  


80.1.1 Objektivi i kontrollit tatimor eshte sigurimi i plotësimit të detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi, nëpërmjet zbulimit dhe parandalimit të shmangieve tatimore dhe evazionit fiskal.

80.1.2 Perpara se te procedohet konkretisht nepermjet nje kontroll tatimor tek personi i tatueshem, drejtoria rajonale e tatimeve eshte e detyruar ti dergoje paraprakisht atij njoftimin per kontroll. Permbajtja e njoftimit per kontroll eshte siç percaktohet ne nenin 81 te ligjit.

80.2 Kontrolli tatimor i veprimtarise ekonomike e tregtare te personit te tatueshem bazohet ne deklaratat tatimore te tij, ne dokumentat, ne librat dhe regjistrimet e mbajtuara nga ai, si dhe ne te dhenat e siguruara nga palet e treta qe kane hyre ne maredhenje me personin e kontrolluar apo nga çdo burim tjeter te mundshem informacioni. Kontrolli konsiston ne verifikimin ne vend te kontabilitetit dhe te dokumentacionit te mbajtur nga tatimpaguesi (i çfaredo forme juridike qofte ai), per tu siguruar mbi saktesine e deklaratave te paraqitura. Nese kontabiliteti i tatimpaguesit eshte i kompjuterizuar, kontrollori mund te therrase persona te specializuar ne kontrollin informatik. Ne kete rast, personi i tatueshem informohet me shkrim per emrat dhe cilesite e ketyre te fundit. Kur gjate ushtrimit te kontrollit tatimor tek personi i tatueshem, konstatohen rrethanat e percaktuara ne nenin 71 te ligjit, drejtoria rajonale e tatimeve mund te procedoje me menyrat alternative te vleresimit tatimor.

80.3 Kontrollet tatimore jane:

a) Kontroll tatimor i plote ne vend. Keto kontrolle jane gjitheperfshirese dhe ndermerren per te kontrolluar te gjitha aspektet e biznesit te personit te tatueshem per te gjitha periudhat kohore qe nga kontrolli i plote i fundit dhe te gjithe llojet e tatimeve. Keto kontrolle kryhen bazuar në analizën e riskut.

b) Vizitat fiskale. Keto jane kontrolle te shkurtra te kryera gjate nje periudhe te shkurter kohore per te verifikuar saktesine e deklaratave dhe pagesave, si rregull vetem per nje periudhe te caktuar tatimore dhe vetem per nje lloj tatimi. Në rastet kur nga keto vizita fiskale konstatohen probleme serioze dhe dyshime të bazuara për fshehje tatimi, kontrollori propozon kryerjen e nje kontrolli te plote ne vend.

c) Verifikimet ne vend. Keto verifikime te shkurtra synojne zbulimin ne kohe te shkeljeve qe kane lidhje me regjistrimin e personave te tatueshem (identifikimin e personave te paregjistruar), me perdorimin e pajisjeve fiskale, me perdorimin e pullave fiskale ne mallrat e akcizes, me dokumentimin e mallrave ne ruajtje, perdorim dhe transport, me dokumentimin e shitjeve dhe leshimin faturave tatimore, etj. Keto verifikime kryhen pa njoftimin paraprak te personave te tatueshem, por vetem nepermjet prezantimit ne momentin e verfikimit, te dokumentit personal te verifikuesit dhe urdhrin e dites, te leshuar nga drejtuesi i drejtorise se kontrollit per verifikime ne vend.

Proçedurat teknike të detajuara per kryerjen e nje kontrolli tatimor percaktohen ne manualin e kotrollit tatimor.

80.4.1 Plani i përgjithshëm i kontrollit për nje vit kalendarik behet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve brenda muajit dhjetor te vitit paraardhës. Kriter baze per pergatitjen e planit te kontrolleve, eshte vleresimi i analizes se riskut te kryer ne menyre automatike apo manuale nga çdo drejtori rajonale e tatimeve, per te identifikuar personat e tatueshem qe paraqesin riskun me te larte per evazion dhe shmangie tatimore. Plani i kontrollit hartohet duke synuar perfshirjen per kontroll te personave te tatueshem me riskun me te larte. Plani i kontrollit të drejtorisë rajonale pergatitet nga pergjegjesi i drejtorise se kontrollit tatimor dhe miratohet e nenshkruhet nga drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve.

80.4.2 Ne perzgjedhjen e personave te tatueshem per kontroll merret parasysh fakti se sa risk paraqesin keto persona per te ardhurat tatimore, duke ruajtur njekohesisht edhe nje ekuiliber te arsyeshem ndermjet perzgjedhjes per kontroll dhe burimeve ne dispozicion te administrates tatimore.

80.5 Kontrollet, që kryhen nga administrata tatimore qendrore, urdhërohen nga drejtori i drejtorisë rajonale të tatimeve, duke u bazuar në planet e kontrollit dhe rezultatet e analizës së riskut.


81.1 Administrata tatimore i dërgon tatimpaguesit njoftimin për kontroll, duke përcaktuar edhe periudhën apo periudhat tatimore object kontrolli, llojet e tatimit që do të kontrollohen dhe kohën e parashikuar të zgjatjes së kontrollit.

Gjatë ushtrimit të kontrollit administrata tatimore dhe tatimpaguesi duhet të bashkëpunojnë për realizimin efikas të kontrollit.

81.2 Njoftimi i kontrollit tatimor përmban:

a) identifikimin e organit, që kryen kontrollin tatimor;

b) emrin dhe mbiemrin e tatimpaguesit, person fizik, ose emrin e personit juridik, subjekt kontrolli;

c) numrin e identifikimit të tatimpaguesit;

ç)   datën e lëshimit;

d) bazën ligjore për kontrollin:

dh) llojet e tatimit, objekt kontrolli;

e) periudhën ose periudhat tatimore, për të cilat kryhet kontrolli tatimor;

ë) një përshkrim të shkurter me referencat ligjore të drejtave dhe të detyrave të tatimpaguesit gjatë kontrollit tatimor, përfshirë të drejtën e ankimit të vlerësimit, që bëhet në bazë të kontrollit tatimor;

f) datën dhe orën kur fillon kontrolli tatimor;

g) vendin e kontrollit tatimor;

gj) nënshkrimin nga personi që autorizon kontrollin;

h) një kërkesë për vënien në dispozicion të administratës tatimore të informacionit specifik për kontrollin tatimor.


82.1 Nëpunësit e administratës tatimore, të lidhur me tatimpaguesin, subjekt kontrolli, nuk mund të marrin pjesë në kontrollin e këtij tatimpaguesi.

82.2 Me nëpunës të administratës tatimore, të lidhur me tatimpaguesin, subjekt kontrolli, kuptojmë personin:

a) me lidhje gjaku deri në shkallën e tretë;

b) përfaqësues të tatimpaguesit;

c) të lidhur me marrëveshje biznesi me tatimpaguesin.


83.1 Pas çdo kontrolli tatimor, jo me shume se shtate dite nga perfundimi i tij, inspektori i kontrollit tatimor, eshte i detyruar te pergatise raportin e kontrollit.

83.2 Raporti i kontrollit tatimor, pershkruan veprimtarine ekonomike e tregtare te personit te tatueshem, deklaratat, dokumentat, librat, regjistrat dhe regjistrimet e kontrolluara, te dhenat e shfrytezuara gjate kontrollit dhe burimet e tyre, menyrat e ushtrimit te kontrollit, etj. Raporti i kontrollit jep gjetjet e tij, problemet e dala, rezultatet e kontrollit, shkeljet e kryera nga personi i tatueshem me argumentimin perkates, shumen e vleresimit tatimor te propozuar dhe referencat ligjore ku e mbeshtet ate. Raporti i kontrollit perben bazen per vleresimin tatimor pas kontrollit, per kontrolle te mevonshme si dhe per vlersimin e punes se vete kontrollorit nga ana e drejtuesve te drejtorise rajonale te tatimeve.

83.3 Inspektori i kontrollit i jep urdheruesit te kontrollit nje kopje e raportit të kontrollit, kurse nje kopje tjeter ia dergon personit te tatueshem, me sherbimin postar rekomande.

83.4 Personi i tatueshem i kontrolluar ka te drejte te kundershtoje rezultatet e kontrollit tatimor brenda 5 diteve kalendarike nga data kur ai ka marre raportin e kontrollit apo kur vleresohet se ai ka marre kete raport.

83.5 Kundershtimi paraqitet me shkrim dhe ai i dergohet drejtorisë rajonale te tatimeve me sherbimin postar rekomande ose dorëzohet dorazi në drejtorinë rajonale përkundrejt marrjes së një konfirmimi me shkrim.

83.6 Inspektori/inspektoret e kontrollit tatimor, në bashkëpunim me eprorin direkt, brenda 5 diteve pune nga data e marrjes se kundershtimit te personit te tatueshem, shqyrtojne kundershtimin e paraqitur dhe japin gjykimin e tyre per te, gjykim te cilin e perfshijne ne projektin e raportit perfundimtar te kontrollit tatimor. Per shembull, neqoftese raporti i kontrollit tatimor eshte marre nga ana e personit te tatueshem nepermjet sherbimit postar rekomande ne daten 5 te nje muaji, personi i tatueshem deri me date 10 te muajit duhet te dergoje kundershtimin e tij, nepermjet sherbimit postar rekomande, ne adresen e drejtorise rajonale te tatimeve. Duke supozuar qe drejtoria rajonale e tatimeve e ka marre kundershtimin ne daten 15 te muajit, inspektori/inspektoret e kontrollit do te kene 5 dite pune kohe per te shqyrtuar kundershtimin e personit te tatueshem, per te dhene gjykimin e tyre per kundershtimin dhe se fundi per ta perfshire kete gjykim ne projektin e raportit perfundimtar te kontrollit.  


84.1 Raporti perfundimtar i kontrollit tatimor duhet te pergatitet dhe te nenshkruhet nga inspektori/inspektoret e kontrollit tatimor dhe nga urdheruesi i kontrollit tatimor, brenda 14 diteve kalendarike nga data kur eshte marre apo vleresohet se eshte marre kundershtimi i personit te tatueshem nga ana e drejtorise rajonale te tatimeve.

84.2 Raporti perfundimtar i kontrollit duhet te pershkruajë detajet e veprimeve te kryera gjate kontrollit, deklaratat, dokumentat, librat, regjistrat dhe regjistrimet e kontrolluara, te dhenat e shfrytezuara gjate kontrollit dhe burimet e tyre, menyrat e ushtrimit te kontrollit, gjetjet me kryesore te tij, problemet e dala, rezultatet e kontrollit, shkeljet e kryera nga personi i tatueshem me argumentimin perkates, shumen e vleresimit tatimor te propozuar dhe referencat perkatese ligjore.  

84.3 Brenda 14 diteve kalendarike nga data kur eshte marre apo vleresohet se eshte marre kundershtimi i personit te tatueshem, drejtoria rajonale e tatimeve dergon me sherbimin postar rekomande ne adresen e personit, raportin perfundimtar te kontrollit dhe njoftimin e vleresimit perkates, nese ka nje te tille. Nje kopje e raportit perfundimtar mbahet nga drejtoria rajonale tatimore.

84.4 Nëse raporti përfundimtar i kontrollit tatimor propozon një vlerësim të ri, tatimpaguesi ka afat të paguajë ose apelojë njoftim-vlerësimin që lidhet me këtë raport kontrolli jo më vonë se 30 ditë kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të njoftim-vlerësimit.


85.1.1 Rezultatet e kontrollit tatimor jane detyruese per administraten tatimore, gje qe do te thote se, njoftimi i vleresimit tatimor, mbetet ne fuqi ne çdo rast, perfshire ketu dhe rastin kur ai ka gabime qe jane ne disfavor te administrates tatimore. Ne kete rast per personin e tatueshem nuk mund te kete asnje pasoje tjeter, pervec detyrimit per te paguar detyrimet tatimore, gjobat dhe kamate-vonesat e percaktuara ne kete njoftim vleresimi tatimor.

85.1.2 Administrata tatimore nuk ka te drejte qe, pas perfundimit te nje kontrolli tatimor, te rikontrolloje perseri personin e tatueshem per te njejtin detyrim tatimor te te njejtes periudhe tatimore. Perjashtim nga ky rregull, behet vetem ne rastet kur :

a) Personi i tatueshem nuk ka bashkepunuar me kontrollin tatimor ose nuk ka vene ne dispozicion te tij informacionin dhe dokumentacionin e duhur per percaktimin e detyrimeve tatimore. Ne kete rast, administrata tatimore mund te beje vleresim tatimor nga zyra, nepermjet menyrave alternative te vleresimit, bazuar në informacionet që disponon ose mund të sigurojë nga palët e treta, duke patur parasysh edhe dispozitat e pikes 51.3 dhe 72 të këtij udhëzimi. Por, neqoftese personi i tatueshem, angazhohet me veprime konkrete per bashkepunim me administraten tatimore dhe per venjen ne dispozicion te saj te te gjithe dokumentacionit te duhur, mund te procedohet me tej nepermjet ushtrimit te nje rikontrolli tatimor.

b) Administrata tatimore ka prova konkrete dhe te besueshme, qe personi i tatueshem eshte perfshire ne evazion tatimor. Keto prova mund te sigurohen nga burime te ndryshme informacioni, nga kontrolle ne persona te tjere te tatueshem, etj.

c) inspektori, gjatë kontrollit tatimor, nuk ka vepruar në përputhje me procedurat ligjore dhe, për këtë shkak, ndaj tij kanë filluar procedura disiplinore apo janë marrë masa disiplinore. Si kusht per te proceduar nepermjet nje rikontrolli tatimor ne kete rast eshte sigurimi i provave se inspektori tatimor ka kryer gabime serioze ne vleresim dhe per kete arsye veprimet e tij jane te denueshme me masa disiplinore. Ne kete rast, në përbërjen e grupit të rikontrollit tatimor nuk mund të bëjnë pjesë inspektorë, që kanë marrë pjesë në kontrollin tatimor të mëparshëm.

85.2 Per te kryer nje rikontroll tatimor, drejtoria rajonale e tatimeve duhet te marre miratimin e Drejtorit te Pergjithshem te Tatimeve. Te drejten per te kerkuar nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve miratimin e nje rikontrolli e ka drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve si dhe drejtori i Drejtorise se Kontrollit Tatimor apo i Auditit të Brendshëm ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. Kerkesa per rikontroll behet me shkrim dhe ajo duhet te permbaje fakte dhe argumente konkrete.  


86.1 Kur gjate nje kontrolli tatimor, inspektorit/inspektoreve te kontrollit i mungon ekspertiza e duhur për të kontrolluar dhe vlerësuar me korrektësi detyrimin tatimor të një personi te tatueshem, drejtoria rajonale e tatimeve mund te kërkojë asistencë teknike nga specialistë të jashtëm të fushave të veçanta. Per shembull, kur inspektori i kontrollit konstaton se kontabiliteti i personit te tatueshem eshte i kompjuterizuar, ai mund te kerkoje nga drejtori i drejtorise rajonale te tatimeve qe te angazhoje persona te specializuar ne kontrollin informatik. E njejta gje mund te behet edhe ne rastet kur kontrollohen veprimtari specifike te tilla si ndertimi, telekomunikacionet, bankat, etj. Ne kete rast, personi i tatueshem informohet me shkrim per emrat dhe cilesite e personave te jashtem specialiste te fushes.

86.2 Specialistit të jashtëm, të kontraktuar nga administrata tatimore, mund t’i jepet vetëm informacioni teknik përkatës. Specialisti i jashtëm është subjekt i të njëjtave rregulla të ruajtjes së konfidencialitetit, si të gjithë nëpunësit e administratës tatimore. Specialisti i jashtëm paguhet nga administrata tatimore konform rregullave në fuqi për blerjen e shërbimeve nga palë të treta.


87.1 Administrata tatimore mund të kërkojë asistencën e një autoriteti tatimor të huaj, për zgjidhjen e çështjeve të veçanta tatimore, në përputhje edhe me dispozitat përkatëse të marrëveshjeve ndërkombëtare tatimore.

87.2 Asistenca e huaj kërkohet në bazë të marrëveshjeve tatimore ndërkombëtare. Në çdo rast:

a) informacioni i dhënë të jetë objekt i ruajtjes së konfidencialitetit në përputhje me dispozitat përkatëse të marrëveshjes tatimore ose i të njëjtave rregulla të ruajtjes së konfidencialitetit, sipas këtij Udhëzimi;

b) informacioni i marrë të përdoret vetëm në përputhje me dispozitat e marrëveshjes tatimore dhe dispozitave të legjislacionit tatimor.

  


88.1.1 Sipas nenit 88 te ligjit, paragrafi 1, administrata tatimore ka autoritetin për te mbledhur me force detyrimet tatimore te papaguara, kur konstaton se tatimpaguesi nuk ka paguar ne afat detyrimet e tij tatimore. Para se te filloje procedurat e mbledhjes me forcë te detyrimeve tatimore, administrata tatimore ka për detyre te verifikojë nëse personi ndaj te cilit ajo do te veproje sipas parashikimeve te Kreut XI te ligjit për procedurat tatimore, ka apeluar detyrimin tatimor në hallkën përkatëse të apelimit tatimor, konform kërkesave të këtij ligji. Ne rastet kur detyrimi tatimor nuk eshte apeluar ose është humbur e drejta e apelimit ose ekziston një vendim apelimi i formës së prerë, administrata tatimore është e detyruar te dërgoje ne adrese te tatim paguesit njoftimin për pagimin e detyrimeve tatimore, dhe te njoftoje atë për fillimin e procedurave te mbledhjes me force te detyrimeve tatimore.

88.1.2 Si date e mos paraqitjes se ankimit nga ana e tatim paguesit do te konsiderohet dita e pare e punës se administratës tatimore qe bie mbas datës se fundit te afatit te ankimit. Kështu psh, nëse një tatimpaguesi afati i ankimit i mbaron me date 30.06.2008, si date e cila do te konsiderohet qe ankimi nuk është paraqitur do te jete data 01.07.2008. Nëse kjo dite bie dite pushimi zyrtar apo dite pushimi javor, si date e mos paraqitjes së ankimit do te konsiderohet dita e pare e punës qe vjen pas datës 01.07.2008.

88.1.3 Ne rastin kur tatimpaguesi për te kundërshtuar detyrimet tatimore, ka paraqitur në Drejtorinë e Apelimit Tatimor një ankim, procedurat e mbledhjes me forcë fillojne, me mbarimin e procedurave te ankimit. Procedurat e ankimit konsiderohen se kane përfunduar ditën e pare te mbarimit te afatit ligjor qe ka tatimpaguesi për t’iu drejtuar gjykatës. Ne rast se tatim paguesi nuk i është drejtuar gjykatës kompetente për te vazhduar procedurën e ankimit, dita e nesërme e punës pas mbarimit te këtij afati do te konsiderohet si data qe administrata tatimore ka te drejte te filloje procedurën e mbledhjes me forcë te detyrimeve. Kështu, nëse mbas afatit 30 ditor te se drejtës se ankimit, tatimpaguesi nuk ka depozituar, apo ka paraqitur kërkese padinë ne gjykate, organi tatimor fillon procedurat e mbledhjes me force te detyrimit tatimor ditën e nesërme mbas datës qe e drejta e personit për t’u drejtuar gjykatës është parashkruar.

88.1.4 Ne rast se tatimpaguesi i është drejtuar gjykatës kompetente, si date e fillimit te procedurave te mbledhjes me forcë te tatimit konsiderohet dita e pare e punës qe vjen mbas datës kur vendimi i gjykatës ka marre formën e prerë.

88.1.5 Pavarësisht nga sa me sipër, tatimpaguesi ne çdo rast kur ka filluar një procedure ankimi kundrejt aktit administrativ te administratës tatimore, duhet te njoftoje drejtorinë rajonale të juridiksionit, se ka paraqitur një ankim në Drejtorinë e Apelimit Tatimor ose ne gjykate.

88.2 Ne çdo rast administrata tatimore ne ushtrimin e kompetencave te saj, për mbledhjen me forcë te tatimeve, si dhe ne zbatimin e këtyre procedurave se pari duhet te marre ne konsiderate analizimin dhe vlerësimin e riskut, çka do te thotë te marre ne analize nëse tatimpaguesi do te paguaje detyrimin e tij, apo ai ka tendence t’i shmanget këtij detyrimi. Pra analiza e riskut nënkupton marrjen e masës shtërnguese më efektive, me koston më të ulët si për administratën edhe për tatimpaguesin, dhe që siguron mbledhjen e detyrimeve. 

88.3 Administrata tatimore ne vlerësimin e riskut, për te bere te mundur arkëtimin e detyrimit, duhet te marre ne konsiderate edhe situatën financiare e pasurore te tatimpaguesit. Ne rradhe te pare, administrata tatimore vlerëson dhe analizon mundësinë reale të arkëtimit te tatimit prej tatimpaguesit. Në të njejtën kohë ajo vlerëson mundësinë apo tendencën e tatim paguesit për t’ju shmangur detyrimit tatimor. Administrata tatimore, për te bere te mundur arkëtimin e detyrimit tatimor te papaguar, duhet te veproje me shpejt dhe me pare tek tatimpaguesit, pasuria e te cilëve siguron përmbushjen e detyrimit tatimor te papaguar, të cilët kanë risk të lartë për kryerjen e transaksioneve të paligjshme për tjetërsimin e pasurisë se tyre, duke minimizuar mundësinë e aplikimit të masave shtërnguese.


89.1 Duke patur parasysh përmbushjen e dispozitave të pikës 88 më lart, kur administrata tatimore, arrin ne përfundimin se një detyrim tatimor nuk është paguar plotësisht, ajo menjëherë njofton tatimpaguesin për detyrimin e papaguar, nëpërmjet postes rekomande.

Njoftimi nga ana e administratës tatimore mund te behet edhe me forma te tjera te dërgimit te njoftimit, përveç postes, duke përfshire edhe dorëzimin dorazi te njoftimit kundrejt konfirmimit te marrjes se tij prej tatimpaguesit.

Njoftimi përmban shumën e detyrimit te papaguar, llojin e tatimit apo te sanksionit qe pason ne rast te mos pagimit, fillimin e aplikimit të masave shtërnguese.

Njoftimi i kërkesës për pagimin e detyrimit tatimor, nxirret nga personi përgjegjës, apo çdo person tjetër i cili e ka te drejtën e nxjerrjes se njoftimit, si e drejte e deleguar, apo si një e drejte e rrjedhur për shkak te funksioneve qe ai kryen.

Ne rastin kur detyrimet tatimore qe do te paguhen janë te pushtetit vendor, njoftimi nxirret nga Kryetari i Zyrës Tatimore te qeverisjes vendore. Njoftimi i tatimpaguesit për te paguar detyrimet tatimore, nxirret brenda 10 ditëve nga ana e administratës tatimore, dhe ky afat fillon te llogaritet nga data kur tatimpaguesi ka patur detyrimin për ta paguar atë.

Administrata tatimore duhet ta nxjerre njoftimin e kerkeses per pagim brenda tre diteve pune nga dita e parë e punës pas përfundimit të afatit ligjor për pagimin e detyrimeve. Njoftimi vendoset ne dosjen e tatimpaguesit brenda 5 ditëve nga data e dërgimit te tij me poste rekomande apo nga data kur njoftimi i është dorëzuar dorazi tatim paguesit kundrejt konfirmimit te këtij te fundit për marrjen e tij. Me kalimin e 10 ditëve nga data e nisjes me postë të këtij njftimi ose brenda 3 ditëve nga data e dorëzimit tatimpaguesit të njoftimit, fillon zbatimi i procedurës për mbledhjen me force te detyrimeve tatimore.

89.2 Administrata tatimore përdor mënyrën me efikase dhe me te sigurtë për mbledhjen e detyrimeve tatimore te papaguara nga ana e tatimpaguesit. Ne asnjë rast administrata tatimore nuk mbivlerëson një mënyre kundrejt një tjetre, si dhe nuk përjashton ekzekutimin mbi disa grupe pasurish te tatimpaguesit kundrejt te tjerave. Ajo, ne kuptim te nenit 91 te Ligjit për procedurat tatimore, nxjerr njoftimin sipas te cilit për pasuritë e tatimpaguesit do te fillojnë procedurat për vënien ne ekzekutim te tyre, me qellim përmbushjen e detyrimit tatimor te papaguar nga tatimpaguesi.

89.3 Kur administrata tatimore, nga provat e mbledhura prej saj, ose qe gjenden pranë saj, krijon bindjen se pagimi i detyrimeve tatimore është ne rrezik për tu paguar, ajo nuk pret dërgimin e njoftimit sipas paragrafit 1 te nenit 89 te ligjit për procedurat tatimore, por fillon menjëherë procedurën e mbledhjes me forcë te detyrimeve duke përdorur një ose te gjitha mënyrat e parashikuara nga Kreu XI i ligjit.

89.4 Kur të dhënat dhe provat e mbledhura nga administrata tatimore tregojnë se ndodhemi përpara rasteve të parashikuara në paragrafin 3 te nenit 89 te ligjit për procedurat tatimore, organi tatimor mund të bëjë kallëzim për ndjekje penale sipas nenit 131, paragrafi “2” të këtij ligji, dhe i kërkon organit të prokurorisë të kërkoje në gjykatë marrjen e masës së sigurimit personal sipas nenit 233 të Kodit të Procedurës Penale. Gjithashtu administrata tatimore, vetë ose nëpërmjet organit të prokurorisë, ka të drejtë t’i kërkoje edhe bankave me seli në Republikën e Shqipërisë, të mos lejojnë tatimpaguesin të kërkoje transferimin e shumave jashtë territorit te Republikës së Shqipërisë. Ky ndalim transferimi nuk kërkohet vetëm për tatimpaguesin, por edhe për te gjithë pronaret dhe/ose administratoret e tij.


90.1 Ne kuptim të paragrafit 1 të nenit 90 si afat i mospagimit në mënyre vullnetare i detyrimeve tatimore do te merret dita e pare e punës mbas datës se vendosur ne njoftimin e bere nga ana e administratës tatimore sipas paragrafit 1 te nenit 89 te ligjit. Në rast se ne ketë date nga ana e tatimpaguesit nuk është paguar detyrimi tatimor, Drejtori i Drejtorise Rajonale ose titullari i qeverisjes vendore detyrohet të nxjerrë Urdhër Bllokimin e llogarive bankare dhe te llogarive depozite të tatimpaguesit. Ky Urdhër Bllokimi i dërgohet bankave tek te cilat administrata tatimore ka dijeni se tatimpaguesi, ose administratori apo pronaret e shoqërisë tregtare, kane llogarite e tyre, si dhe te gjitha bankave te tjera me seli ne Republikën e Shqipërisë. Ne urdhër përshkruhet identiteti i personit llogarite e te cilit preken nga dalja e këtij urdhri, shkaku i nxjerrjes se tij, data kur tatimpaguesi duhej ta kishte paguar vete detyrimin tatimor si dhe shuma te cilen duhet qe bankat te bllokojnë (ne cdo rast, shuma qe kerkohet te bllokohet nga bankat është shuma me e vogël ndërmjet shumës qe administrata tatimore kërkon te marre me shumën qe rezulton ne llogarinë bankare te tatimpaguesit ne momentin e nxjerrjes se Urdhër Bllokimit), afatin se kur bankat do të bëjnë kalimin kësaj shume ne favor te administratës, si dhe numrin e llogarisë se administratës tatimore ne favor te se cilës do te behet kalimi i shumës. Mbi bazën e Urdhrit te Bllokimit banka menjëherë, brenda të njëjtës ditë pune vepron mbi llogarinë apo depozitën e tatimpaguesit duke ekzekutuar Urdhrin e Bllokimit të organit tatimor dhe duke kaluar nga llogaria apo depozita e tij në llogarinë e organit tatimor përkatës një shumë te barabarte me detyrimin e papaguar tatimor të tatimpaguesit ose të gjithë gjendjen e llogarisë bankare, kur ajo është më e vogël se detyrimi tatimor i papaguar. Ekzekutimi i Urdhër Bllokimit bëhet jo më vonë se 5 ditë pune nga data e përfundimit të afatit prej 10 ditësh pune të lëshimit të Urdhër Bllokimit. Në rastin kur gjendja e llogarisë bankare është më e vogël nga detyrimi tatimor i papaguar, banka kalon në llogarinë e organit tatimor të gjithë shumën gjendje në llogarinë e tatimpaguesit dhe llogaria e tatimpaguesit mbetet e bllokuar deri sa të bëhet i mundur kalimi i të gjithë shumës së kërkuar në llogarinë e organit tatimor.

Në qoftë se tatimpaguesi ka më shumë se një llogari në të njëjtën bankë, banka, mbi bazën e urdhrit të organit tatimor, bllokon llogarinë/llogaritë që kanë shumën e mjaftueshme të detyrimit të papaguar. Me marrjen e Urdhrit të mësipërm nga administrata tatimore, banka, brenda të njëjtës ditë pune në të cilën ka marrë Urdhrin e Bllokimit, bllokon llogarinë apo depozitën e debitorit, në masën e detyrimit të papaguar dhe lajmëron menjëherë debitorin për bllokimin. Banka bën kalimin e shumës ne favor te administratës tatimore brenda 3 ditëve pune bankare nga data e marrjes së Urdhër Bllokimit prej administratës tatimore.

90.2 Me përjashtim të rasteve kur në ligj është parashikuar ndryshe, nëse në bankë, ku tatimpaguesi ka llogarinë bankare, ka edhe urdhra pagese të tjera, urdhri i lëshuar nga administrata tatimore ekzekutohet i pari.


91.1 Sipas nenit 91 te Ligjit, kur administrata tatimore konstaton se detyrimet tatimore nuk janë paguar prej tatimpaguesit ne afatin e caktuar, ajo kërkon sigurimin e pagimit te këtij detyrimi nëpërmjet vendosjes se masave te sigurisë për te gjithë pasurinë e tatimpaguesit. Ne ketë rast, me plotësimin e kërkesave të pikës 89 më lart, nëse detyrimi nuk është paguar, administrata tatimore është nxjerr njoftimin me ane te te cilit tatimpaguesi dhe çdo person tjetër marrin dijeni, se ndaj pasurive te tatimpaguesit administrata tatimore ka nxjerre Urdhrin për Bllokimin e tyre, dhe se kane filluar procedurat për ekzekutimin e detyrimeve tatimore te papaguara. Njoftimi sipas parashikimit me sipër behet për faktin, qe personat e trete te marrin dijeni për fillimin e këtyre procedurave, dhe qe organet apo institucionet te cilët kane regjistrime te pasurive te luajtshme apo te paluajtshme te tatimpaguesit debitor te regjistrojnë detyrimin tatimor te papaguar si barre mbi këto pasuri, dhe te mos lejojnë kryerjen e transaksioneve për transferimin e pasurive te tatimpaguesit debitor, deri ne momentin qe detyrimi tatimor i papaguar është arkëtuar. Ky urdhër për fillimin e procedurave për ekzekutimin me force te mbledhjes se detyrimit tatimor te tatimpaguesit nëpërmjet ekzekutimit mbi pasuritë e tij, publikohet ne faqen zyrtare te internetit te administrates tatimore. Si pasuri e tatim paguesit konsiderohen te gjitha pasuritë e luajtshme dhe te paluajtshme te tij, qe janë ne pronësi te tij, apo qe ndodhen ne përdorim, apo me te drejta te tjera tek persona te trete. Ne kuptim te pasurive mbi te cilat mund te vendosen masat e sigurisë përfshihen edhe pasuritë e personave te përcaktuar ne nenin 99 te ligjit “Për procedurat tatimore”, te cilat shërbejnë për pagimin e detyrimeve tatimore për pjesën qe atyre iu takon te paguajnë ne përpjesëtim me detyrimin tatimor.

91.2.1 Me qellim sigurimin e pagimit te detyrimeve tatimore nga tatimpaguesit, administrata tatimore ne përputhje me nenin 91 te ligjit “Për procedurat tatimore”, vendos për marrjen e masave te sigurimit për ekzekutimin e detyrimit. Qëllimi i vendosjes se masave te sigurimit te detyrimit tatimor është mos humbja e pasurisë, apo mos tjetërsimi i saj tek te tretët, pa u paguar me pare detyrimet tatimore. Masat e sigurimit te pasurisë vendosen nëpërmjet barreve siguruese për pasuritë e luajtshme dhe hipotekës për pasuritë e paluajtshme te tatimpaguesit, apo te personave te cilëve ju drejtohet akti i cili bën vendosjen e tyre. Masat e sigurimit te pasurise, merren gjithmonë me ane te një vendimi me shkrim te Drejtorit te Drejtorise Rajonale ku tatim paguesi është i regjistruar për pagimin tatimeve te tij. Te drejtën për nxjerrjen e Vendimit për marrjen e masave për sigurimin e pasurisë me qellim pagimin e tatimeve e ka edhe titullari i Zyrës tatimore te qeverisjes vendore, për rastin e mospagimit te detyrimeve tatimore vendore. Pavarësisht se vendimi për daljen e masave te sigurimit te pasurisë se tatimpaguesit behet nga Drejtori i Drejtorise Rajonale, apo titullari i Zyrës Tatimore Vendore, ato kane efekt për te gjithë territorin e Republikës se Shqipërisë, dhe çdo person juridik, publik a privat, si dhe persona fizike qe kanë te regjistruar pasuri te tatimpaguesit, janë te detyruar te ekzekutojnë vendimin e nxjerre për marrjen e masave te sigurisë mbi pasurinë e tatimpaguesit debitor.

91.2.2 Si masa qe mund te merren nga ana e administratës tatimore nëpërmjet vendosjes se masave te sigurimit te pasurisë, janë urdhri dhe njoftimi për vendosjen e barrës siguruese apo barrës hipotekore ndaj pasurive të tatimpaguesit.

91.2.3 Hipoteka si mjet i sigurimit te pagimit te detyrimeve tatimore, vendoset gjithnjë ne baze te vendimit te nxjerre nga Drejtori i Drejtorise Rajonale Tatimore, apo nga titullari i Zyrës Tatimore te qeverisjes vendore. Akti me ane të të cilit kërkohet te vendoset hipoteka, i dërgohet Zyrës Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ku ndodhet pasuria e paluajtshme e tatimpaguesit, apo ku ndodhet selia e tij, si dhe Kryeregjistruesit te Zyrës Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme. Ne vendimin e vendosjes se hipotekës, nëse Dega Rajonale Tatimore apo Zyra Vendore e tatimeve nuk disponon te dhëna mbi pasurinë e paluajtshme te debitorit, se bashku me vendimin e saj, i kërkohet Zyrës Qendrore dhe asaj Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, qe brenda një afati kohor prej 5 ditëve pune te bejne identifikimin e këtyre pasurive, dhe te bejne vendosjen ne hipoteke te tyre ne favor te administratës tatimore, deri ne momentin qe detyrimi tatimor i papaguar prej tatimpaguesit te jete shlyer. Hipoteka vendoset jo vetëm mbi sendet e paluajtshme ne pronësi te tatimpaguesit, apo te personave te tjerë te parashikuar ne nenin 99 te Ligjit “Për Procedurat Tatimore”, por edhe mbi uzufruktet e këtyre sendeve, si dhe te drejtave te tjera mbi to, te drejta këto qe janë te lidhura me te ardhurat e pronarit te sendit te paluajtshëm. Administrata tatimore me vendimin e saj për vendosje hipoteke, kërkon vendosje hipoteke edhe për sendet e ardhshme te paluajtshme te tatimpaguesit apo personave te tjerë te parashikuar ne nenin 99 te ligjit “Për procedurat tatimore”. Kjo kerkese behet pavaresisht nese administrata tatimore disponon apo jo te dhena ne lidhje me faktin se tatimpaguesi gjate periudhës se mbledhjes me forcë te detyrimeve tatimore, mund te marre ne pronësi te vet një pasuri te paluajtshme apo jo. Gjithnjë gjate gjithë periudhës se mbledhjes me force te detyrimeve tatimore, per çdo pasuri te re e cila vjen ne favor te tatimpaguesit debitor, ajo pasuri do te rëndohet me hipoteke ne favor te administratës tatimore, qe ka filluar procedurat e mbledhjes me force te detyrimit tatimor. Ne rastet kur këto sende te paluajtshme janë ne bashkëpronësi edhe me persona te tjerë ndaj te cilëve nuk mund te shtrihet procedura e mbledhjes me forcë te detyrimeve tatimore, administrata e cila ka nxjerre vendimin për vendosjen e hipotekës, duhet te beje veçimin e këtyre pjesëve, dhe te vendose hipotekën vetëm për pjesën qe i takon si pronësi tatimpaguesit apo personave te tjerë te parashikuar ne nenin 99 te ligjit “Për procedurat tatimore”.

91.2.4 Me hipotekimin e sendeve te paluajtshme, te uzufrukteve, dhe te drejtave mbi këto sende, ne rast se tatimpaguesi ka një sigurim mbi to, atëherë edhe te gjitha te ardhurat qe mund te rrjedhin nga sigurimi i sendit, gjate periudhës se mbledhjes me forcë te detyrimeve tatimore, kalojnë ne favor te organit tatimor. Ne rastin kur sendet e siguruara janë ne bashkëpronësi me persona te tjerë ndaj te cilëve nuk shtrihet procedura e mbledhjes me forcë te tatimit, shoqëria e sigurimit ne ato raste kur ndodh ngjarja për te cilën sendi është i siguruar, do te kaloje ne favor te organit tatimor te ardhurat ne perpjestim me përqindjen e bashkepronesise se tatimpaguesit apo personave te tjerë te parashikuar ne nenin 99 te ligjit “Për procedurat tatimore”, ndaj te cilit ka dale vendimi.

91.2.5 Barra siguruese merret si mase sigurimi për te gjitha pasuritë e luajtshme te debitorit. Për vendosjen e barreve siguruese administrata tatimore do te veproje ne përputhje me ligjin Nr.8537 date 18.10.1999 “Për barrët siguruese”, Rregulloren e Barrëve Siguruese te miratuar nga Ministri i Ekonomisë, Energjetikes dhe Tregtisë Nr. 493, date 06.07.2006, si dhe ne përputhje me Udhëzimet e nxjerra nga Kryeregjistruesi i Barreve Siguruese. Për te bere identifikimin e pasurive te luajtshme ndaj te cilave mund te vendoset një barre siguruese, administrata tatimore, e cila është kompetente për nxjerrjen e vendimit për vendosjen e barrës siguruese, duhet t’i dërgoje njoftim te gjithë zyrave ne Republikën e Shqipërisë, te cilat janë te ngarkuara nga ligji për te bere regjistrimin e pasurive te luajtshme. Zyrat apo institucionet te cilat regjistrojnë pasuri te luajtshme ne Republikën e Shqipërisë, ne çdo rast bëjnë regjistrimin e barrës ne emër te administratës tatimore nga dita e parë e punës pas distës së publikimit te aktit për fillimin e këtyre procedurave, sipas nenit 91 te Ligjit për procedurat tatimore ne faqen zyrtare te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve. Barra siguruese mund te vendoset mbi pasuritë e mëposhtme:

a) Automjetet, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete sipas përkufizimit të nenit 54 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë Nr.8378, datë 22.7.1998

b) Ciklomotoret ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete sipas përkufizimit të nenit 52 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë nr.8378, datë 22.7.1998.

c) Makinat bujqësore, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete, sipas përkufizimit të nenit 57 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë nr.8378, datë 22.7.1998.

ç) Makinat teknologjike, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete, sipas përkufizimit të    nenit 58 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë nr.8378, datë 22.7.1998.

d) Mallrat me numër serie, ku si te tilla do te konsiderohen ato mallrat që renditen si vijon: automjete, ciklomotorë, makina bujqësore, makina teknologjike, mjete   fluturimi, mjete lundrimi, motomjete, motorë mjeti fluturimi, rimorkio, trolejbusë.

dh) Mjete fluturimi, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete të ndërtuara për   transportimin e personave dhe/ose mallrave nëpërmjet ajrit.

 e) Mjet lundrimi, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete te ndërtuara për të transportuar persona ose sende, nëpërmjet ujit dhe që vihen në lëvizje kryesisht nga çdo lloj tjetër force, përveç forcës së muskujve dhe që i kalon gjashtë metra gjatësi. Motomjet, ku si te tilla do te konsiderohen ato mjete, sipas përkufizimit të nenit 53 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë nr.8378, datë 22.7.1998.

f) Metalet dhe gurët e çmuar.

g) Tituj pronësie mbi letrat me vlere publike, si bonot e thesarit, dhe private si aksione, kambiale, çeqe etj te parashikuara sipas ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt".

Për vendosjen e barrës siguruese, ne rastet kur administrata tatimore ka dijeni për sende te luajtshme ne pronësi te tatimpaguesit apo te personave te tjerë ndaj te cilëve ajo ka nxjerre urdhrin, vendosja e barrës siguruese behet sipas Formularit “Njoftimi C – Regjistrimi i Pretendimeve Shtetërore” te Zyrës se Regjistrimit te Barreve Siguruese”, sipas modelit te përcaktuar ne Rregulloren e Barrëve Siguruese te miratuar nga Ministri i Ekonomisë, Energjetikes dhe Tregtisë Nr. 493, date 06.07.2006,

91.2.7 Ne qofte se, sendet mbi te cilat është vendosur barra siguruese, janë te siguruara, shpërblimi qe tatimpaguesi, apo personat ndaj te cilëve është vendosur barra siguruese, do te merrnin ne rastin e ndodhjes se ngjarjes se sigurimit, kalon ne favor te administratës tatimore, nëse ngjarja për te cilën ata janë siguruar ndodh gjate periudhës se zhvillimit te procedurave te mbledhjes me force te tatimeve.

91.2.8 Administrata tatimore i kërkon informacion zyrave te regjistrimit te pasurive, te mjeteve motorike, mjeteve lundruese, te regjistrimit te aksioneve, te regjistrimit te titujve shtetërore, metaleve dhe gurëve te çmuar, nëse ne emër te tatimpaguesit apo personave te tjerë ndaj te cilëve ajo ka nxjerre vendimin për marrjen e masave te sigurisë, figurojnë te regjistruara ne pronësi te tyre sende, te cilat ato janë te detyruara t’i regjistrojnë. Institucionet e mësipërme janë te detyruara brenda 5 ditëve pune nga data e marrjes se njoftimit, te informojnë administratën tatimore nëse tatimpaguesi apo personat ndaj te cilëve ka dale vendimi kane pasuri ne emër te tyre apo jo.

91.2.9 Kur mbas lajmërimit qe i ka bere tatimpaguesit apo personave te tjerë ndaj te cilëve rendon detyrimi për te paguar tatimin, administrata tatimore ka arritur ne përfundimin se duhet te mbledhë me force tatimet, ajo përgatit njoftimin përkatës për marrjen e masave te sigurisë mbi pasuritë e luajtshme apo te paluajtshme te tatimpaguesit, duke vendosur ndaj tyre barre siguruese apo hipoteke.

Ky njoftim përpilohet sipas pikës 91.4 të këtij Udhëzimi dhe i dërgohet zyrave te cilat kane te regjistruara pasuri te luajtshme apo te paluajtshme të tatimpaguesit, duke i njoftuar ato për fillimin e mbledhjes me force te detyrimeve tatimore.

91.3. Para vendosjes së një barre siguruese dhe/ose barre hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit, ky i fundit duhet të njoftohet me shkrim. Njoftimi duhet të përmbajë të gjithë informacionin lidhur me to.

91.4 Njoftimi për marrjen e masave të sigurisë sipas pikës 91.2.9 më lart, do të përmbajë:

a) Të dhënat identifikuese të tatimpaguesit;

b) Selinë e regjistruar ne regjistrin tregtar;

c) Vende te tjera te ushtrimit te veprimtarisë prej tatimpaguesit nëse ai ka;

ç) NIPT-in;

d) Shumën e detyrimit tatimor te papaguar;

dh) Faktin që të gjitha pasuritë e luajtshme dhe te paluajtshme te tatimpaguesit   konsiderohen të rënduara me barrë siguruese apo hipotekore, pavarësisht nëse barrat e mësipërme janë të regjistruara ose jo;

e) Kërkesën për te identifikuar nëse ne emër te tatimpaguesit, apo personave te parashikuar ne nenin 99 te Ligjit “Për procedurat tatimore”, ka apo jo te regjistruara pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme;

ë) Kërkesën për te vendosur barre siguruese për pasuritë e luajtshme dhe hipoteke për    pasuritë e paluajtshme;

91.5 Forma e njoftimit qe administrata tatimore iu drejton zyrave te cilat regjistrojnë pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme ne Republikën e Shqipërisë, hartohet ne përputhje me formën e dhëne në Vendimin përkatës te Këshillit te Ministrave.

91.6 Ne rastet kur vendimi per vendosjen e masave te sigurise i drejtohet nje personi fizik i cili vdes gjate periudhës se nxjerrjes se vendimit, vendimi ngelet ne fuqi për pasurinë edhe nëse kjo pasuri kalon tek trashëgimtaret e tij.


92.1.1 Tatimpaguesi ndaj pasurise te te cilit ka dale një vendim për vendosjen e masave te sigurisë, qofte ne formen e barres siguruese apo te hipotekes, ka te drejte te paraqesë ankese tek Drejtori i Drejtorise Rajonale, vetëm ne ato raste kur zbatimi i masave te sigurisë nuk është ekzekutuar ne mënyre te rregullt. Me perjashtim te rastit kur detyrimi tatimor i pambledhur konsiderohet ne rrezik ne kuptim te nenit 92, paragrafi i pare i Ligjit. Konsiderohet se ekzekutimi i Vendimit për marrjen e masave te sigurisë nuk është kryer ne rregull ne rastet e meposhtme:

a) kur tatimpaguesi nuk ka patur njoftim me shkrim për sigurimin e detyrimit tatimor, brenda afateve kohore te parashikuara nga Ligji;

b) kur gjate periudhës se daljes se vendimit dhe ekzekutimit te tij detyrimi tatimor është paguar;

c) nëse pasuria e vendosur si barre siguruese apo hipoteke, është ne grupin e sendeve mbi te cilat nuk mund te shtrihet ekzekutimi sipas nenit 529 te Kodit te Procedurës Civile;

d) kur akti me ane te te cilit kërkohet te veprohet për ekzekutimin për mbledhjen me force te tatimeve ka dale jo ne emër te tatimpaguesit por kundrejt një personi tjetër.

92.1.2 Tatimpaguesi, ne rast se ka konstatuar parregullshmeri ne ekzekutimin e vendimit, e ushtron te drejten e ankimit brenda 30 ditëve nga data e konstatimit te tyre. Ne çdo rast ne ankesën e tij tatimpaguesi është i detyruar t’i provoje administratës tatimore momentin se kur ai ka marre dijeni për një parregullsi, gjë e cila duhet te provohet vetëm me ane te provave shkresore. Ne çdo rast, pavarësisht nga paraqitja e provave prej tatimpaguesit, kur rrethanat e çështjes tregojnë se ai kishte mundësi për te marre dijeni për njoftimin për ekzekutimin e vendimit me pare, ankesa e tatimpaguesit nuk merret ne konsiderate nga ana e administratës tatimore. Kërkesa, nëse nuk është paraqitur brenda afatit kohor prej 30 ditësh, konsiderohet e pavlefshme dhe nuk shqyrtohet.

92.2 Kur një parregullsi e pretenduar nga tatimpaguesi rezulton se është e vërtete, atëherë titullari i administratës tatimore qe ka nxjerre vendimin për marrjen e masave te sigurisë, i përcaktuar sipas paragrafit 2 te nenit 92 te Ligjit, ka te drejte qe ne baze te një vendimi me shkrim, te motivoje revokimin e vendimit dhe te çliroje nga barra sendet mbi te cilat është vendosur barra siguruese apo hipoteka. Ne çdo rast vendimi i revokimit dhe i pranimit te kërkeses ankimore te tatimpaguesit duhet te jete i arsyetuar dhe te jepet brenda afateve kohore te parashikuara ne rastin e kthimit te përgjigjes për një ankim tatimor. Ne çdo rast vendimi qe ka marre ne shqyrtim kërkesën për kundërshtim te vendimit te marrjes se masave te sigurisë për shkak te parregullshmerive ne ekzekutim ruhet ne dosjen e tatimpaguesit.

92.3 Tatimpaguesi ka te drejte te apeloje vendimin e Drejtorit te Drejtorise Rajonale, te Zyrës se Tatimeve te njësisë se qeverisjes vendore, brenda afateve dhe ne formën dhe mënyrën e kërkuar nga Kreu XIII i Ligjit dhe sipas procedurave te përcaktuara ne ketë udhëzim për ankimet tatimore.


93.1 Sipas nenit 89 te ligjit, ne lajmërimin për pagimin e detyrimeve tatimore, administrata tatimore është e detyruar te njoftoje tatimpaguesin për afatin kohor qe ai ka ne dispozicion për te paguar vullnetarisht detyrimin e tij tatimor. Kur administrata tatimore konstaton se nga ana e tatimpaguesit nuk është paguar detyrimi brenda këtij afati kohor, ajo, ne përputhje me nenin 90 dhe 91 te ligjit, bllokon llogarite bankare te tatimpaguesit, nxjerr njoftimin për fillimin e procedurave te mbledhjes me force te detyrimit tatimor, si dhe merr masat për sigurimin e pasurisë se tij duke vendosur mbi sendet ne pronësi te tatim paguesit, barre siguruese apo hipoteke. Me nxjerrjen e Urdhër Bllokimit sipas nenit 90 dhe Vendimit për marrjen e masave te sigurisë ne përputhje me nenin 91 te ligjit, administrata tatimore siguron ne favor e saj pagimin e detyrimit nëpërmjet tërheqjes se parave nga llogaria bankare e tatimpaguesit, ose nëpërmjet vendosjes se sekuestros per pasuritë mbi te cilat është vendosur barra siguruese dhe hipoteka. Sipas nenit 90 te Ligjit për procedurat tatimore bankat te cilave ju është dërguar Urdhër Bllokimi i llogarive dhe depozitave te kursimit te tatimpaguesit kalojnë, sipas parashikimeve te pikës 90.1 te këtij Udhëzimi, shumat ne favor te administrates tatimore, dhe nëse këto shuma nuk plotësojnë detyrimin tatimor te papaguar te tatim paguesit, administrata tatimore sekuestron ne favor te saj te gjitha sendet e luajtshme dhe te paluajtshme ne pronësi te tatimpaguesit, ndaj te cilave ajo ka vendosur me pare barrën siguruese apo hipotekën.

93.2 Administrata tatimore është organi përgjegjës për kryerjen e te gjitha veprime procedurale për te ekzekutuar sekuestron mbi sendet, mbi te cilat janë vendosur si barre siguruese dhe hipoteke. Për ketë qellim administrata tatimore e cila ka kompetencën e kryerjes se sekuestros, njofton zyrën ku ajo ka regjistruar barrën siguruese, dhe Zyrën Qendrore dhe Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme ne rastin kur sendet janë ne hipoteke.

93.3. Urdhëri për Sekuestrim nxirret nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale, ose titullari i Zyrës Tatimore te qeverisjes vendore. Sekuestrimi mbi te gjitha pasuritë e luajtshme dhe te paluajtshme dhe te drejtave mbi këto pasuri te tatimpaguesit debitor ekzekutohet duke filluar mbas 37 ditëve nga data e nxjerrjes se njoftimit te detyrimit tatimor te papaguar, me ane te te cilit tatimpaguesi është njoftuar për fillimin e procedurave për mbledhjen me force te detyrimeve tatimore. Procedurat për vendosjen ne sekuestro mbi pasuritë e tatimpaguesit debitor nuk pezullohen dhe nuk pushojnë, deri sa nga ana e tatimpaguesit te jete shlyer plotësisht detyrimi tatimor. Ne rastin e mallrave të cilat për nga natyra e tyre mund të prishen deri ne momentin e shitjes, organi tatimor bën shitjen e tyre te menjëhershme, me çmimin e tregut dhe arkëton menjëherë vlerën e tyre për efekt te shlyerjes së detyrimeve tatimore të papaguara. 

93.4.1 Administrata tatimore, e ushtron te drejtën e saj për nxjerrjen e Urdhrit për Sekuestrim, vetëm nëse ajo me pare kundrejt tatimpaguesit ka nxjerre Vendimin për masat e sigurimit te pasurisë se tatimpaguesit, sipas parashikimeve te nenit 91 te Ligjit. Ne çdo rast do te konsiderohet si akt për marrjen e masave te sigurisë kundrejt pasurisë se tatimpaguesit debitor, akti qe organi tatimor ka nxjerre ne kuptim te nenit 91 te Ligjit, me ane te se cilit njofton se ndaj tatim paguesit debitor kane filluar procedurat e mbledhjes me force te detyrimeve tatimore, dhe se te gjitha pasuritë te luajtshme apo te paluajtshme te debitorit janë te renduara ose rendohen me barre siguruese apo hipoteke. Çdo veprim i kryer për tjetërsim te pasurive te luajtshme apo te paluajtshme te të tretëve nga data e nxjerrjes se njoftim vlerësimit tatimor prej tatim paguesit do te konsiderohet prej administratës tatimore si i pavlefshëm, dhe detyrimi për arkëtimin e këtij detyrimi tatimor do te shtrihet edhe tek personat ne emër dhe për llogari te te cilëve ka kaluar kjo pasuri.

93.4.2 Sekuestrimi i pasurive te tatimpaguesit mbi te cilat me ane te Vendimit te marrjes se masave te sigurisë është vendosur barre siguruese apo hipoteke, behet nga administrata tatimore ditën e pare pasardhëse te punës qe llogaritet mbas 37 ditëve nga data kur administrata tatimore i ka dërguar tatimpaguesit, njoftimin për pagimin e detyrimeve tatimore te papaguara prej tij, dhe qe e ka njoftuar se ndaj tij do te fillojnë procedurat për mbledhjen me force te detyrimit tatimor. Njoftimi për pagimin e detyrimeve tatimore dhe per fillimin e procedurave për mbledhjen me force te detyrimeve tatimore, do te konsiderohet i marre nga tatim paguesi ditën e 37 te nisjes se tyre me poste apo me dorëzimin dorazi kundrejt konfirmimit për marrjen e tij nga ana e tatimpaguesit. Me kalimin e këtij afati, ditën e pare te punës mbas ditës se 37, administrata tatimore i konsideron te gjitha pasuritë e tatimpaguesit te siguruara me barre siguruese apo hipoteke, për efekt te arkëtimit te detyrimit tatimor te papaguar.

93.5 Administrata tatimore kur ka njoftime apo prova me ane te cilave provon se pagimi i detyrimit tatimor, megjithë marrjen e masave te sigurisë,është në rrezik, nuk respekton afatet për sekuestrimin e pasurisë nëpërmjet nxjerrjes se Urdhrit për Sekuestrim, sipas nenit 93 te Ligjit, por bën sekuestrimin e menjëhershëm te pasurive te tatimpaguesit në favor të administratës tatimore. Administrata tatimore vepron sipas paragrafit 5 te nenit 93 te Ligjit, në ato raste kur ajo ka te dhëna se tatimpaguesi, përpiqet te tjetërsojë pasuritë e tija, apo te ulë vlerën e tyre, si dhe kur ai kërkon te largohet nga vendi. Ne cdo rast kur administrata tatimore gjykon se sipas analizës së riskut të kryer prej saj, megjithë marrjen e masave te sigurisë, detyrimi tatimor është ne rrezik për tu arkëtuar, ajo (administrata) vepron sipas paragrafit 5 te nenit 94 te Ligjit.


94.1.1 Urdhëri i Sekuestrimit, është akti i vetëm me ane të të cilit administrata tatimore ka te drejte filloje procedurat e shitjes për pasuritë kundrejt të cilave më pare ishte vendosur masat e sigurisë. Urdhëri i Sekuestrimit behet me shkrim nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale Tatimore apo Titullari i Zyrës Tatimore te Njësisë Vendore.

94.1.2 Urdhëri i Sekuestrimit përmban detyrimisht te dhënat e parashikuara ne nenin 94 te Ligjit.

Ne Urdhërin e Sekuestrimit pervecse sa parashikohet ne nenin 94 te Ligjit, duhet të përfshihet edhe informacioni i meposhtem:

a) Emri i tatimpaguesit;

b) NIPT-i;

c) Selia e regjistruar, dhe ne rastin personave te parashikuar ne nenin 99 te ligjit, nëse ata janë persona fizike edhe adresa e vendbanimit te tyre;

ç) Numri dhe data e njoftimit te vlerësimit tatimor.

95. Pasuria, objekt i sekuestrimit

95.1 Administrata tatimore për efekt të arkëtimit të detyrimeve tatimore të papaguara, sipas Kreut XI te ligjit, ka të drejtë të sekuestrojë pasurinë e tatimpaguesit debitor dhe ta shesë atë sipas parashikimeve të këtij Kreu. Por ajo (administrata tatimore) sipas nenit 95 te Ligjit nuk mund te sekuestroje dhe te kaloje ne favor të saj për te shitur me vone me qellim arkëtimin e detyrimeve tatimore te papaguara pasuritë siç janë përcaktuar ne nenin 529 te Kodit te Procedurës Civile. Sipas këtij neni administrata tatimore nuk mund te sekuestroje pasuritë e mëposhtme:

a) sendet e përdorimit personal të debitorit dhe të familjes së tij si: veshjet, shtresat, mbulesat, mobiljet për aq sa ato janë të nevojshme për jetesën e tyre;

b) ushqimet dhe lëndët djegëse që i nevojiten debitorit dhe familjes së tij për tre muaj;

c) dekoratat dhe sende kujtimi, letra, shkresa të familjes dhe librat profesionalë;

ç) librat, veglat muzikore, mjetet e artit që nevojiten për veprimtarinë shkencore dhe artistike të debitorit dhe të familjes së tij;

d) deri 3 dynymë tokë, 2 kafshë për punimin e tokës, 1 lopë, 6 dele ose 6 dhi, fara për mbjelljet e ardhshme, si dhe ushqimi i këtyre kafshëve për 3 muaj për personat që jetojnë me punë bujqësore ose blegtorale;

dh) ndihma që u jepet nënave me shumë fëmijë ose të vetme, pensionet e pleqërisë, të invaliditetit ose familjare ose bursa e studimit përveç kur detyrimi është për ushqim. Në këtë rast nuk mund të sekuestrohet më shumë se 1/2 e shumës së pensionit ose të bursës;

e) frutat natyrore një muaj para se ato të piqen.

96. Shitja e pasurisë së sekuestruar

96.1 Me qellim arkëtimin e detyrimit tatimor, te gjitha sendet e paluajteshme ose te luajteshme te sekuestruara nga administrata tatimore, prej tatimpaguesit, i nënshtrohen procesit te shitjes se tyre, nese nga ana e tatimpaguesit nuk eshte shlyer detyrimi tatimor. Ne ketë rast administrata tatimore vepron ne përputhje me te gjitha rregullat e parashikuara ne Ligjin “Për ankandin Publik”. Ne zbatim te procedurave te shitjes, administrata tatimore e cila ka nxjerre urdhrin e sekuestrimit është edhe Autoriteti Shitës, i cili është përgjegjës për realizimin e ankandit publik. Gjate procesit te shitjes ajo mban procesverbal dhe dokumentacion te plote për procedurat e kryera nga fillimi i ankandit deri ne përfundimin e tij. Ne te gjitha procedurat e saj duke vepruar si Autoriteti Shitës, ajo është përgjegjëse ne përputhje me Ligjin “Për ankandin publik”.

96.2.1 Me përfundimin e procesit te shitjes se sendeve te sekuestruara, te ardhurat e arkëtuara nga procesi do te përdoren nga ana e administratës tatimore sipas rradhes se parashikuar nga neni 79 i Ligjit dhe që janë si më poshtë:

 

a) kostot administrative, te cilat përbehen nga te gjitha kostot administrative te papaguara me pare për marrjen e masave te sigurisë, sekuestrimit te tyre, vlerësimit, transportit, te publikimit, si dhe ato te zhvillimit te ankandit publik. Kostot e tjera administrative për ketë proces janë sipas parashikimeve te këtij Udhëzimi ne zbatim te nenit 79 te Ligjit “Për Procedurat Tatimore”;

b) gjobat e vlerësuara dhe te papaguara nga tatimpaguesi;

c) kamatëvonesat për pagimin e detyrimeve tatimore; dhe

ç) tatimi.

96.2.2 Ne ato raste kur nga shitja realizohen me shume të ardhura se sa ka qene detyrimi tatimor i papaguar prej tatimpaguesit, këto shuma administrata tatimore është e detyruar t’ia ktheje tatimpaguesit brenda 5 ditëve pune nga data e përfundimit te arkëtimit te parave te realizuara nga shitja ne favor te administratës tatimore. Ne ketë rast administrata tatimore njofton me shkrim tatimpaguesin, si dhe i kërkon atij te japë numrin e llogarisë bankare në mënyre që të behet kalimi i këtyre shumave ne favor te tatimpaguesit. Ne rast se tatimpaguesi nuk ka llogari bankare, atëherë këto shuma depozitohen në një banke me seli ne Republikën e Shqipërisë, ne vendin ku tatimpaguesi ka selinë apo vendbanimin e tij, ne emër dhe për llogari te këtij te fundit.

96.3 Shuma e mbetur i kthehet tatimpaguesit brenda pesë ditëve pune nga data e përfundimit të ankandit.


97.1.1 Administrata tatimore, gjithnjë niset nga qëllimi kryesor, ai i mbledhjes së detyrimeve tatimore të papaguara. Për arritjen e këtij qëllimi ajo kryen te gjitha veprimet e parashikuara nga nenet 89-96 te këtij ligji, dhe ne rast se, edhe me përfundimin e këtyre veprimeve që përfundojnë me shitjen e sendeve te sekuestruara prej saj, nuk arrihet te arkëtohet detyrimi tatimor i papaguar, apo nuk është e mundur që të ndërmerren masat e parashikuara në këto nene, ajo ka te drejte te kërkoje përmbushjen e këtij detyrimi edhe nga personat e trete, nëpërmjet transferimit te detyrimit te tatimpaguesit tek këta persona. Sipas nenit 97, paragrafi 1 i Ligjit, persona te trete te cilëve administrata tatimore u transferon detyrimin, konsiderohen ata persona, te cilët gjate periudhës se mbledhjes me force te detyrimeve kundrejt një tatimpaguesi, kane përfituar prej tij pasuri te ndryshme. Ne kuptim te zbatimit te ligjit për procedurat tatimore, pasuritë e përfituara mund te jene si sende te luajtshme ashtu edhe te paluajtshme. Paragrafi pare i nenit 97 te Ligjit “Për Procedurat Tatimore”, kërkon domsdoshmerisht përmbushjen e dy kritereve për transferimin e detyrimit. Se pari detyrimi tatimor i tatimpaguesit te mos jete arkëtuar plotësisht edhe pas shitjes se pasurive te tatimpaguesit, pasuri ndaj te cilave me pare ishin marre masat e sigurimit te detyrimit, dhe se dyti që personi i trete t’i ketë fituar këto pasuri prej tatimpaguesit debitor, gjate periudhës se fillimit dhe zbatimit te procedurave te mbledhjes me force te detyrimit tatimor te papaguar. Vetëm ne këto raste administrata tatimore transferon detyrimin e papaguar tek personi i trete.

97.1.2 Nese administrata tatimore ndodhet përpara rastit te dhëne ne paragrafin 97.1.1 më lart, ajo është e detyruar t’i njoftoje personit te trete, detyrimin tatimor te transferuar. Ne ketë njoftim administrata tatimore njofton personin e trete, se tek ai është transferuar detyrimi tatimor i një tatimpaguesi, nga i cili ky person ka përfituar pasuri gjate periudhës se sekuestrimit te pasurive te tatimpaguesit debitor. Njoftimi i këtij detyrimi behet gjithmonë me shkrim, dhe përmban:

a) Emrin tregtar apo emrin ne rastin e personit fizik, apo individ, dhe ne rastin e fundit gjeneralitetet e këtij te fundit, te personit te trete qe i transferohet detyrimi;

b) NIPT-in, nëse ka;

c) Selinë e regjistruar apo adresën e vendbanimit te tij;

ç) Shumën e detyrimit qe atij i transferohet si detyrim tatimor;

d) Vlerësimin e shumës që i takon te paguaje, dhe se ku është mbështetur për   llogaritjen e saj;

dh) Pasurinë e përfituar prej tij nga tatimpaguesi debitor gjate periudhës se procedurave te sekuestrimit te pasurisë se tatimpaguesit debitor;

e) Afatin e pagimit te kësaj shume ne favor të administratës tatimore;

f) Bankën dhe numrin e llogarisë se ku do te kryeje pagesën;

 

g) Emrin tregtar, apo emrin e regjistruar te tatimpaguesit, detyrimi i te cilit nuk është arkëtuar edhe pas shitjes se pasurive te tij;

gj) NIPT-in e tatimpaguesit debitor;

h) Selinë e regjistruar apo adresën e tatimpaguesit debitor.

97.1.3 Administrata tatimore konsideron si afat maksimal te pagimit te shumës se detyrimit tatimor qe i transferohet personit te trete ditën e 14, dite e cila llogaritet duke filluar nga data e marrjes dijeni te njoftimit te parashikuar ne paragrafin e mësipërm. Si vlerësim se njoftimi ka mbërritur, ne ato raste kur administrata nuk ka konfirmim për marrjen e tij, do te merret afati maksimal postar qe llogaritet nga data e nisjes se njoftimit me poste deri ne mbërritjen ne adresën e personit te trete. Njoftimi për personin e trete mund te behet edhe me forma te tjera te dërgimit te tij si dhe me dhënien dorazi te tij kundrejt konfirmimit për marrjen e tij për personin qe i adresohet njoftimi. Personi i trete te cilit i drejtohet njoftimi duhet te paguaje detyrimin brenda afatit 14 ditor nga data e marrjes dijeni për njoftimin. Ne rast se dita e 14 bie dite pushimi, ky afat shtyhet deri ne ditën e pare te punes qe vjen mbas këtij afati.

97.2 Detyrimi tatimor qe do te perllogaritet per personin e trete ndaj te cilit eshte transferuar detyrimi, do te behet mbi bazen e vleres se tregut te pasurise e cila i eshte transferuar personit te trete. Ne asnjë rast organi tatimor, nuk mund te llogarise detyrimin per personin e trete me shume sesa eshte vlera reale e tregut per pasurinë e përfituar prej tij. Për te llogaritur vlerën e tregut administrata tatimore mbështetet ne te dhëna qe mund te marre prej INSTAT-it, në te dhëna qe ajo disponon prej tatimpaguesve te tjerë për te njëjtin transaksion të kryer ne kushte dhe vend te njëjte me atë qe ka kryer tatimpaguesi dhe personi i trete, në çmime qe mund te kenë zyra te ndryshme qe merren me regjistrimin e pasurive dhe në çmimet ne rastet e kryerjes se transaksioneve për kalimin e pronesise se tyre, në çmimet qe mund te ketë nxjerre vete administrata tatimore nga hulumtimi i tregut.

97.3 Ne çdo rast kur detyrimi tatimor i transferohet një te treti, administrata tatimore kryen te gjitha veprimet e parashikuara nga neni 88 e vijues i ligjit dhe ne ketë udhëzim, pasi personi i trete qe i eshte transferuar detyrimi tatimor, konsiderohet si tatim pagues debitor dhe njoftohet për transferimin e këtij detyrimi. Ne çdo rast njoftimi përveç sa është parashikuar ne nenin 89 te Ligjit, dhe ne ketë Udhëzim, duhet te përmbaje te arsyetuar edhe shkakun e transferimit te këtij detyrimi tatimor tek personi i trete. Personit te cilit i transferohet detyrimi, i jepen te gjitha te drejtat qe ai ka për ta kundërshtuar ketë transferim, dhe për t’i provuar administratës tatimore, se detyrimi tatimor nuk mund t’i transferohet këtij personi. Nëse personi qe i transferohet detyrimi, edhe pas njoftimit te bere nga administrata tatimore, nuk e kundërshton atë brenda afateve kohore te parashikuara ne ligj për tatimpaguesin, administrata tatimore është e detyruar te filloje te gjitha masat shtrënguese qe i jep ligji për mbledhjen me force te tatimit prej tij.


98.1 Administrata tatimore, ne ato raste kur ka dijeni qe pale te treta kane per te paguar shuma te caktuara ne favor te tatimpaguesit debitor, mund te kërkoje nga këta persona qe detyrimet e tyre monetare kundrejt tatimpaguesit, ti derdhin ne favor te administratës tatimore. Palët e treta për të kryer këto pagesa ne favor te administratës tatimore, duhet te jene njoftuar prej kësaj te fundit me shkrim, dhe detyrimi i tyre fillon brenda 30 ditëve nga data e marrjes se njoftimit, por jo me vone se sa 37 dite prej datës se nisjes se njoftimit nga organit tatimor.

98.2 Ne çdo rast administrata tatimore është e detyruar te njoftoje palën e trete sipas afateve te përcaktuara ne nenin 69 te ligjit për procedurat tatimore, çka do te thotë qe ajo brenda 10 ditëve nga data e marrjes dijeni për pagesat qe kane për te kryer palët e treta kundrejt tatimpaguesit duhet te përgatisë njoftimin për palën e trete. Si rregull administrata tatimore duhet te nxjerre njoftimin qe ditën e pare te marrjes dijeni te detyrimeve qe palët e treta i kane tatimpaguesit, detyrimi tatimor i te cilit nuk është paguar.

98.3.1 Nëse me kalimin e 37 ditëve nga data kur është nxjerre njoftimi për pagimin e detyrimeve nga pala e trete, prej kësaj te fundit nuk janë kryer pagesat, administrata tatimore mund te filloje te gjitha procedurat e parashikuara nga nenet 88 e vijues te ligjit

98.3.2 Kur tatimpaguesi nuk e ka paguar detyrimin e tij brenda afatit 30 ditor te njoftuar sipas paragrafit te pare te nenit 98, dhe kur njoftimi i është dërguar brenda te gjitha afateve te parashikuara ne nenin 98, paragrafi 2 te Ligjit, administrata tatimore fillon mbledhjen me force te këtij detyrimi ndaj personit te trete. Procedura e mbledhjes me force te detyrimit tatimor ndaj nje personi te trete është e njëjte me procedurën për mbledhjen e detyrimeve tatimore te papaguara nga tatimpaguesit debitorë.

99. Përgjegjësia e ortakut, aksionerit dhe administratorit

99.1 Ne rastin e personave juridike, kur pas shitjes se pasurive te personit tatimpagues debitor, administrata tatimore nuk ka arritur ta mbledhë detyrimin tatimor te papaguar kundrejt saj, ajo e transferon detyrimin tatimor te personit juridik tek ortaket, aksioneret dhe tek administratoret e personit juridik. Si te tille do te konsiderohen vetëm ata persona qe figurojnë me cilësitë e mësipërme ne regjistrin tregtar apo ne regjistrat e tjerë ku personi juridik është i regjistruar, mbas datës se daljes se njoftimit te detyrimit tatimor për tatim paguesin. Transferimi i detyrimeve personave te parashikuar me sipër lejohet vetëm ne rastet e parashikuara ne nenin 16 te Ligjit “Për sipërmarrjet dhe shoqëritë tregtare”. Për ketë qellim, se pari administrata tatimore duhet te ketë analizuar nëse personi juridik, përgjegjësia e te cilit për mospagimin e detyrimit tatimor u transferohet personave, ndodhet vërtete ne kushtet e nenit 16 te ligjit “Për sipërmarrjet dhe shoqëritë tregtare”.

 99.2 Ne çdo rast, kur detyrimi tatimor i papaguar u kalon personave sipas parashikimeve te nenit 99, paragrafi 1 i Ligjit “Për procedurat tatimore”, administrata do t’i konsideroje ata si debitorë solidare. Kjo do te thotë qe te gjithë janë përgjegjës për përmbushjen e detyrimit tatimor te papaguar, por ne çdo rast kjo përgjegjësi individuale do te jete e njëjte me pjesën qe ortaku apo aksioneri zotëron ne kapitalin themeltar te shoqërisë. Ne ato raste kur debitor është edhe administratori i shoqërisë, administrata tatimore duhet te kontrolloje nëse administratori i shoqërisë, është ortak apo aksioner ne kapitalin themeltar te shoqërisë. Ne ato raste kur administratori është ortak apo aksioner ne kapitalin themeltar te shoqërisë, përgjegjësia e tij është njëjte me atë te ortakeve apo aksionereve te tjerë te shoqërisë. Ne rastin kur administratori nuk ka cilësinë e ortakut administrata tatimore duhet ta trajtoje atë si debitor solidar, bashke me ortaket apo administratoret e tjerë te shoqërisë. Ne çdo rast administrata tatimore nuk bën ndarjen e detyrimit tek personat me cilësinë e ortakut, aksionerit apo administratorit, por vetëm njofton këta për transferimin detyrimit, dhe janë këta te fundit te detyruar bashkërisht për përmbushjen e tij. Administrata tatimore nuk i ndan këta persona nga njeri tjetri por kërkon prej tyre përmbushjen e detyrimit. Ne çdo rast administrata tatimore duhet te mbaje ne konsiderate Kodin Civil, nenet 423 e vijues te tij, për përmbushjen e detyrimit nga personat e mësipërm te cilët konsiderohen si solidare ne përmbushjen e tij.

99.3 Ne rast se personi juridik tatimpagues i cili ka detyrime tatimore te papaguara, nuk arrin t’i paguaje keto detyrime edhe pas perfundimit te procesit te likuidimit apo falimentimit, detyrimi tatimor i papaguar, iu transferohet si solidare personave qe kane patur cilësinë e ortakut, aksionerit apo te administratorit/administratoreve ne momentin e kryerjes se procesit te likuidimit apo falimentimit te personit tatimor debitor për detyrimet tatimore. Ne ketë rast administrata tatimore e transferon detyrimin e saj te tretëve, duke respektuar te njëjtën mënyre dhe rregulla si kur transferon detyrimin tek këta, sipas paragrafit 1 dhe 2 te nenit 99.

99.4.1 Ne çdo rast kur administrata tatimore transferon detyrimin tatimor te papaguar prej personit juridik, ajo e njofton aktin e transferimit te këtij detyrimi, personave te parashikuar ne paragrafin 1 te nenit 99 te Ligjit “Për procedurat tatimore”, duke i njoftuar ata. Rregullat e parashikuara ne kapitullin XIII “Mbledhja me force e tatimeve” duhet te respektohen nga administrata tatimore për kryerjen njoftimeve te saj. Ne çdo rast, edhe kundrejt personave qe kane cilësinë ortakut, aksionerit apo te administratoreve te personit juridik detyrimi tatimor i te cilit nuk është paguar, janë te vlefshme për te arkëtuar detyrimin, te gjitha veprimet e parashikuara nga nenet 88 e vijues te Ligjit “Për procedurat tatimore”, çka nënkupton qe administrata tatimore ne momentin e transferimit te këtij detyrimi, i konsideron ata si tatimpagues, detyrimi i te cilëve nuk është arkëtuar dhe ndaj tyre do te filloje me force mbledhjen e detyrimeve tatimore. Ne çdo rast kundrejt këtyre personave detyrimi do te jete i përbashkët dhe ne çdo rast ata janë solidare, çka nënkupton se për arkëtimin e detyrimeve do te trajtohen njësoj si debitorët solidare sipas nocioneve te dhëna ne Kodin Civil nenet 423-435 te tij.

99.4.2 Ne çdo rast kur administrata tatimore fillon mbledhjen e detyrimeve tatimore te papaguara nga personat qe kane cilësinë ortakut, aksionerit apo administratorit te personit juridik tatimpagues, detyrimi i te cilit eshte i pambledhur dhe iu eshte transferuar këtyre te fundit, ajo i merr masat shtrënguese vetëm nëse është përpara kushteve te parashikuara nga neni 88 i Ligjit “Për procedurat tatimore”. Një gjë e tille do te thotë qe detyrimi tatimor i transferuar këtyre personave ka marre forme te prere dhe është ne fuqi.


100.1 Procedurat për mbledhjen me force te tatimeve, qe janë procedurat për zbatimin e masave shtrënguese te parashikuara nga ligji, janë ne te drejtën e organit tatimor për tu filluar brenda 5 viteve nga data kur detyrimi tatimor duhej te paguhej. Detyrimi per te paguar tatimin eshte dita kur vlerësimi tatimor eshte hedhur zyrtarisht ne regjistrat apo sistemet elektronike te administratës tatimore. Një gjë e tille do te thotë, qe e drejta e administratës tatimore për te filluar zbatimin e masave shtrënguese parashkruhet me kalimin e 5 viteve nga data e mesiperme.

100.2 Afati parashkrues për te drejtën e administratës tatimore për zbatimin e masave shtrënguese, ndërpritet vetëm nëse gjate periudhës 5 vjeçare kane ndodhur njëra nga ngjarjet e mëposhtme:

a) Periudha kohore kur detyrimi tatimor është kundërshtuar nga ana e tatimpaguesit. Si periudhe gjate se cilës ndërpritet afati parashkrues për nxjerrjen dhe zbatimin e masave shtrënguese do te konsiderohet koha nga data kur tatimpaguesi ka paraqitur një ankim ne organin administrativ dhe deri ne përfundimin e shqyrtimit te ankimit te tij ne rruge gjyqësore. Periudha e ankimit mbaron ditën qe akti i organit tatimor me ane te te cilit është vendosur tatimi ka marre forme te prere. Ne ketë rast afati i llogaritjes se parashkrimit te se drejtës se administratës tatimore për zbatimin e masave shtrënguese fillon ditën e nesërme nga data e marrjes se aktit tatimor forme te prere.

b) Kur detyrimi tatimor është objekt i një kontrolli ose hetimi zyrtar nga ana administratës tatimore. Ne ketë rast si date ne te cilën ndërpritet afati do te merret data ne te cilën administrata tatimore, ka marre një vendim qe për detyrimin tatimor te zhvilloje kontrollin apo te ketë nisur një hetim tatimor. Data ne te cilën do te rifilloje llogaritja e afatit parashkrues do te merret dita e nesërme e datës ne te cilën kontrolli tatimor apo hetimi zyrtar i administratës tatimore ka përfunduar, dhe data e vendosur ne aktin zyrtar, me ane te cilin mbyllet kontrolli apo hetimi zyrtar i administratës tatimore.

c) Kur detyrimi tatimor është objekt i një çështjeje penale. Si date për fillimin e ndërprerjes se afatit parashkrues te parashikuar ne nenin 100 paragrafi 1 do te merret data kur organi i ndjekjes se veprës penale ka regjistruar fillimin e procedimit penal, dhe ky afat do te filloje te llogaritet nga dita e nesërme e datës kur ceshtja penale është mbyllur me një vendim te vlefshëm dhe te formës se prere te organit te ndjekjes penale apo te gjykatës qe ka shqyrtuar ceshtjen penale.


101.1 Me qellim për te zbatuar ne mënyre te rregullt dhe te plote legjislacionin tatimor, si dhe për te marre te dhëna te nevojshme për çështje te cilat i kërkohen administratës tatimore për zbatimin e ligjit, ajo ka të drejtë te thërrasë dhe te dëgjoje çdo person i cili ka dijeni për ceshtjen e cila është ne objektin e punës se organit tatimor brenda kufijve te dhëne nga ligji.

101.2 Thirrja e personave pranë administratës tatimore behet ne ato raste kur personi i cili thirret ka ne zotërim dokumente apo regjistrime te ndryshme te te dhënave, te cilat kane interes për organin tatimor, për përcaktimin sa me te drejte te detyrimit tatimor, ose kur bëhet ne funksion te masave shtrënguese për mbledhjen e detyrimeve tatimore, me qellim marrjen e informacioneve për pasuri apo transaksione te kryera nga tatimpaguesi. 

101.3 Flete thirrja mundëson administraten tatimore te ushtrojë funksionet e saj ne ato raste kur ajo nuk arrin te siguroje bashkepunimin vullnetar te tatimpaguesve. Kjo metode përdoret për te detyruar paraqitjen e personave, me apo pa dokumenta, si dhe deklarimin e tyre mbi ceshtje qe lidhen me hetime te kryera nga administrata tatimore. Informacioni i kërkuar ne një flete thirrje mund te jete i natyrës dokumentare ose dëshmuese.

 

Informacioni qe kerkohet te merret duhet t’i përshtatet qëllimit te hetimit te ceshtjes dhe është e arsyeshme te supozohet se ky informacion është ne zotërim te personit te cilit i drejtohet flete thirrja.

Fletë thirrja nxirret që të sigurohet informacioni që nuk është dhënë ne mënyre te vullnetshme nga tatimpaguesi ose nga një pale te trete. Gjithashtu fletë thirrja mund të nxirret kur pala e trete kërkon nxjerret e saj për të justifikuar dhënien e informaciont.

Ne rast se fletethirrja synon te siguroje marrjen e te dhënave ose dokumenteve te posaçme, atëherë fletethirrja duhet te permbaje një përshkrim te qarte te te dhenave apo dokumentave qe kerkohen. Për shembull, ne rast se qëllimi i flete thirrjes është marrja e informacionit qe i nevojitet administrates tatimore për vleresimin e detyrimit te TVSH-se për periudhën tatimore mars 2008, atëherë ne flete thirrje duhet te shkruhet “te gjithë regjistrat dhe te dhënat ne zotërimin tuaj ose brenda kontrollit dhe aksesit tuaj ne lidhje me detyrimin e TVSH-se te tatimpaguesit për periudhën tatimore Mars 2008”.

Në rast se fletë-thirrja synon te siguroje marrjen nga administrata tatimore te te dhënave ose dokumenteve te ndryshme nga persona të tretë, atëherë fletethirrja duhet te permbaje një përshkrim te qarte te transaksioneve që personi i tretë mund të ketë kryer me tatimpaguesin debitor, përfshirë te dhena apo dokumenta të tjera qe kerkohen.

Personi qe thirret duhet te paraqitet personalisht. Ai/ajo nuk mund te dërgoje një përfaqësues por mund te shoqërohet nga nje i tille.

Administrata tatimore dhe personi i thirrur per t’u paraqitur mund te bien dakort per ndryshimin e datës dhe orës se paraqitjes. Asnjë ndryshim nuk mund te behet ne menyre te njeaneshme nga i thirruri ne lidhje me daten dhe oren e takimit. Kjo do te perbente shkas per penalizimin e personit te thirrur ne përputhje me ligjin.

Ne paraqitjen e tij, dëshmitari mund te pyetet ne lidhje me regjistrat dhe te dhënat e tjera te tatimpaguesit te cilat ekzistojnë ne forme shkresore. Nëse thirrja përmban kërkesën për dokumenta specifike, personi i thirrur duhet t’i paraqesë ato dokumenta sigurisht kur ato janë nën zotërimin apo aksesin e tij/saj.

Në rastet kur nuk është e qartë për administratën tatimore se cilat dokumenta specifike mund të zotërojë tatimpaguesi apo një palë e tretë, flete thirrja mund të nxirret vetëm për tu paraqitur dhe për të dëshmuar. Një flete thirrje e dyte mund te nxirret duke përshkruar me hollësi te mjaftueshme të dhënat apo dokumentat që nevojiten.

 101.4 Fletë thirrja dërgohet me postë rekomande, të paktën 15 ditë kalendarike para datës së caktuar për paraqitje ose dërgim informacioni. Nëse një tatimpagues ose palë e tretë merr një fletë thirrje nga administrata tatimore dorazi, një kopio e fletë thirrjes duhet t’i dërgohet edhe me postë rekomande.

101.5 Kur administrata tatimore kërkon te thërrasë një person për tu paraqitur, ajo e bën këtë duke pasur parasysh kohen qe personi ka me te përshtatshme për tu paraqitur, normalisht gjatë orëve zyrtare të punës, me përjashtim të rasteve kur për nevoja urgjente thirrja bëhet jashtë orarit zyrtar dhe për këtë bihet dakort me personin e thirrur. Një fletë thirrje për paraqitje urgjente mund të bëhet kur administrata tatimore ka bindjen se tatimpaguesi ose pala e tretë mund të humbasin, manipulojnë apo zhdukin dokumentat që disponojnë.

101.6 Kur personi i thirrur nuk paraqitet ne vendin dhe orën e kërkuar nga ana e administratës tatimore, dhe nuk ka paraqitur shkaqe te arsyeshme për pamundësinë objektive te paraqitjes se tij, administrata tatimore ka detyrimin e aplikimit te sanksioneve ndëshkuese në përputhje me nenet 126 dhe 127 të Ligjit.

101.7 Ne ato raste kur tatimpaguesi ose pala e tretë janë ne pamundësi objektive për tu paraqitur, ato njoftojnë administratën tatimore e cila shtyn takimin për një date tjetër, dhe për ketë qellim duhet te njoftoje përsëri personin sipas formës dhe procedurës te parashikuar ne nenin 105 te ligjit. Si shkaqe objektive te cilat e detyrojnë personin të mos paraqitet, mund te merren ne konsiderate, sëmundja e personit apo e familjareve te tij ne ato raste kur këta te fundit kane nevoje për kujdesin e personit qe është thirrur, kur nuk ndodhet përkohësisht brenda territorit te Republikës se Shqipërisë, ose ne ato raste kur ditën dhe orën e takimit ai është thirrur nga ndonjë gjykate e çdo shkalle për pjesëmarrje me cilësi te ndryshme procedurale ne gjykim, dhe raste te tjera te ngjashme me to. Ne çdo rast administrata tatimore duhet te kete te provuara prej personit arsyen e mosparaqitjes para organit tatimor. Ne rastin e mos paraqitjes se shkaqeve për pamundësi objektive për tu paraqitur, administrata tatimore ndërmer sanksionet përkatëse sipas neneve 126 dhe 127 të ligjit. .


102.1 Administrata tatimore i ndërpret masat shtrënguese për sigurimin e pagimit te detyrimit tatimor ne rast se:

a) Tatimpaguesi e ka paguar te gjithë detyrimin e tij tatimor.

b) Në përputhje me nenin 100 të ligjit është parashkruar e drejta e administratës tatimore për fillimin e procedurave të zbatimit të masave shtërnguese, duke patur parasysh edhe rastet e ndërprerjes së afatit të parashkrimit sipas pikës 2 të nenit 100 të ligjit. Procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit tatimor që kanë filluar përpara skadimit të afatit të parashkrimit e spostojnë këtë afat deri në përfundim të procedurës. P.sh. nëse në zbatim të procedurave të mbledhjes me forcë është konfiskuar një sasi malli apo një automjet, një ditë para afatit të parashkrimit, ky afat do të shtyhet deri në datën e përfundimit të procedurës, pra të shitjes së mallit apo automjetit.

c) Kur nga ana e autoriteteve te parashikuara ne nenin 103 te Ligjit “Për procedurat tatimore” është vendosur dhe shpallur detyrimi tatimor i pambledhshem. Ne ketë rast ndërprerja e procedurave fillon nga dita e nxjerrjes se aktit për deklarimin e tatimeve si te pambledheshme, dhe kjo evidentohet dhe regjistrohet ne dosjen e tatim paguesit.

ç)   Ne te gjitha ato raste kur tatimet janë falur me ligj nga ana e Kuvendit te Republikes se Shqiperise. Ne ketë rast procedurat ndërpriten ditën e hyrjes ne fuqi te ligjit me ane te cilit është vendosur falja e detyrimeve tatimore, dhe kjo gjë regjistrohet ne dosjen e tatim paguesit. Ne ato raste kur detyrimi tatimor përbehet nga detyrime qe falen dhe detyrime qe nuk falen administrata tatimore bën zbritjen e detyrimeve te falura dhe i regjistron ato ne dosjen e tatimpaguesit, dhe për pjesën e mbetur te detyrimit ajo mban ne fuqi masat shtrënguese për sigurimin e pagimit te detyrimit.


103.1 Deklarimi si i pambledhshem i detyrimeve tatimore, është procesi i cili kryhet vetëm ne raste ekstreme, dhe vetëm ne ato raste kur administrata tatimore ka zbatuar te gjitha masat e mbledhjes me forcë të detyrimeve tatimore te parashikuara nga nenet 88- 101 te Ligjit, dhe nuk është arritur te mblidhet dhe te arkëtohet detyrimi tatimor. Detyrimi tatimor mund te deklarohet i pambledhshem vetëm ne rastet e mëposhtme:

a) Kur megjithëse eshte bere shitja e investimeve likuide dhe aktiveve te tjera, nuk eshte bere i mundur arketimi i detyrimit. Sipas këtij parashikimi administrata tatimore ne çdo rast duhet te ketë te evidentuara dhe te provuara qe ajo ka kryer te gjitha veprimet e kërkuara nga ligji për vendosjen e masave te sigurisë mbi te gjitha pasuritë e subjektit. Tatimpaguesi duhet gjithashtu të provojë se nuk disponon pasuri të tjera të çdo forme dhe kudo që të ndodhen të cilat mund të përdoren për shlyerjen e detyrimeve,

b) Tatimpaguesi dhe administrata tatimore provojnë me evidencë të saktë se tatimpaguesi nuk disponon asnjë lloj pasurie apo të ardhure që do mund të përdorej për shlyerjen qofte edhe me këste te detyrimit tatimor te papaguar, dhe se edhe veprimtaria e ardhshme e tatimpaguesit, nuk mund te gjeneroje, apo te sjelle te ardhura, te cilat te jene te vlefshme për përmbushjen e detyrimit tatimor.

c) Kur administrata tatimore nga analiza e situatës financiare dhe pasurore te subjektit tatimpagues arrin ne përfundimin se edhe nëse ndaj tatimpaguesit do te fillonte nje procedure likuidimi apo falimentimi, shuma e detyrimit tatimor nuk mund te mblidhej edhe sikur ky proces te përfundonte dhe se pasuria ne pronësi te tatimpaguesit, debitorit qe gjendet pranë tij apo ne përdorim tek personat e trete, nuk është ne gjendje te përmbushe edhe pagimin e kostove administrative te këtij procesi.

Që detyrimi tatimor të konsiderohet i pambledhshëm duhet që të plotësohen të gjitha kushtet e dhëna në paragrafët a), b) dhe c) më lart.

103.2 Ne çdo rast tatimi do te deklarohet si i pambledhshem me ane te nje vendimi te nxjerre nga titullari qe e ka ketë te drejte sipas nenit 103, paragrafi 5 dhe 6 te Ligjit. Vendimi për deklarimin e tatimit te pambledhshem duhet te jete i arsyetuar, dhe mbështetur ne prova. Vendimi duhet te arsyetoje se megjithe masat e marra për sigurimin e aseteve te tatimpaguesit dhe ekzekutimin e tyre, nuk ka asnjë mundësi reale për te bere te mundur pagimin e detyrimit. Administrata tatimore duhet te argumentoje se edhe sikur nga ana e saj te merren veprime te tjera, ne asnjë rast nuk është e mundur te arkëtohet detyrimi tatimor. Ne pjesën arsyetuese administrata tatimore duhet te jape nje vlerësim te gjendjes reale pasurore te tatimpaguesit, marrëdhënieve te tij me tretet, për aq sa i përket detyrimeve qe te tretet mund ti kenë tatimpaguesit, apo pasurive te cilat janë ne përdorim apo ne zotërim nga persona te trete, si dhe mundësive te ardhshme për mbledhjen e detyrimit tatimor. Ne arsyetimin e vendimmarrjes për deklarimin e tatimit si te pambledhshem, duhet te parashtrohet edhe argumentimi i mos eficenses për vazhdimin e procedurave te tjera për mbledhjen e detyrimit tatimor. Si arsyetim për një mos eficense ne mbledhjen e tatimit duhet te behet një përshkrim i përllogaritjes se shpenzimeve qe administrata tatimore është e detyruar te kryeje, ne krahasim me shumën qe ajo do te përfitoje si pjese e detyrimit tatimor te papaguar, nga kryerja e veprimeve te saj, ne ato raste kur shuma e kostove administrative dhe shpenzimeve te tjera qe administrata tatimore është e detyruar te kryeje për mbledhjen e detyrimit, është me e vogël se sa shuma qe do te përfitohet nga arkëtimi i detyrimit tatimor te papaguar. Por ne çdo rast administrata tatimore është e detyruar te arsyetoje se ajo ndodhet ne rastin e parashikuar ne piken 103.1 te këtij udhëzimi, dhe pasi me pare, ajo ka kryer dhe evidentuar veprimet e saj për mbledhjen e detyrimit tatimor. Gjithashtu vendimi për deklarimin e detyrimit tatimor si te pambledhshem, duhet te jete i shoqëruar edhe me provat konkrete ne te cilat administrata tatimore mbështet arsyetimin e saj.

103.3 Procedura për deklarimin e tatimit si te pambledhshem, fillon gjithnjë me kërkese me shkrim te tatimpaguesit. Ne asnjë rast kjo procedure nuk fillon me iniciative te administratës tatimore. Kërkesa ne forme shkresore i drejtohet vetëm Drejtorit te Përgjithshëm te Tatimeve. Kërkesa, si e drejte e tatimpaguesit për te kërkuar deklarimin si te pambledhshem te tatimit, lejohet te behet vetëm pasi nga ana e administratës tatimore kane filluar dhe janë ekzekutuar masat për sigurimin e detyrimit tatimor te papaguar. Kërkesa per deklarimin si te pambledhshem te tatimit duhet te përmbaje:

a) Emrin tregtar te personit fizik apo juridik qe e paraqet atë, ose ne rastin e personit fizik kur nuk ka emër tregtar, gjeneralitetet e kërkuesit;

b) NIPT-in;

c) Adresën e sakte te tatim paguesit, si dhe te selisë se regjistruar te tij;

ç) Aktin me ane te cilit i është njoftuar detyrimi tatimor i papaguar, dhe qe ai i detyrohet për ta paguar.

d) Një përshkrim te masave te marra nga ana e administratës tatimore ne kuptim te kreut XIII te Ligjit “Për procedurat tatimore”, dhe nëse ato janë ekzekutuar apo jo, duke i dhënë edhe shpjegime mbi aktet administrative te nxjerra për ketë qellim nga administrata tatimore.

Kërkesa e mësipërme duhet te ketë te bashkangjitur te gjithë dokumentacionin e plote te aktiveve dhe pasiveve te tatipaguesit, dokumentacion ky qe duhet te jete ne mënyre te përmbledhur dhe analitik, duke qene minimalisht te përfshira te dhenat e meposhtme:

a) Një përshkrim te hollësishëm te te gjithë te ardhurave dhe shpenzimeve te tij, duke përshkruar me hollësi çdo te ardhur te pasqyruar dhe çdo shpenzim te pasqyruar;

b) Parashikimin e fluksit te parave qe do te thotë mënyrën e lëvizjes se mjeteve financiare te cilat kane dale, janë te detyruara te dalin ne te ardhmen për kryerjen e pagesave te ndryshme, dhe ato qe kane hyre dhe pritet te hyjnë ne llogarite e tatimpaguesit;

c) Te gjitha deklaratat e fitim humbjeve dhe pasqyrat përkatëse te tyre, si dhe bilancin e tij për një periudhe kohore duke filluar nga data e nxjerrjes se aktit administrativ qe i ka vendosur detyrimin tatimor apo te aktit administrativ qe e ka konsideruar tatimpaguesin si person qe ka detyrime tatimore te papaguara;

ç) Listën e plote te debitorëve te tij duke treguar shumat qe ata i detyrohen, shkakun e   lindjes se detyrimit si dhe adresat e sakta te tyre, dhe periudhën e maturimit te detyrimit, apo humbjes se te drejtës për te kërkuar përmbushjen e tyre, duke treguar hapat e hedhura prej tij për mbledhjen e detyrimeve dhe duke dhëne mundësitë qe janë reale për mbledhjen e detyrimeve;

d) Listën e plote te kreditoreve te tij, shumat qe ai iu detyrohet, shkakun e lindjes se detyrimit, dhe cilat prej tyre janë te kundërshtueshme dhe nuk qëndrojnë, afatin e maturimit te detyrimit dhe afatin e parashkrimit te detyrimit;

dh) Listën e aktiveve që disponon tatimpaguesi.

103.4 Kur administrata tatimore ka te dhëna dhe zotëron prova se tatimpaguesi i cili ka paraqitur kërkesë për deklarimin si te pambledhshem te detyrimit te tij tatimor, përpiqet tu shmanget pagimit te detyrimeve te tij tatimore te papaguara duke bere evazion fiskal, ose ka elemente te plote qe e bëjnë administratën tatimore te dyshoje se ndodhet përpara rastit te mashtrimit te situatës financiare me qellim mospagimin e detyrimeve tatimore, ajo refuzon kërkesën dhe kërkon prej tatimpaguesit pagimin e detyrimeve si dhe merr te gjitha masat për sigurimin e pagimit te detyrimeve tatimore, duke ia kaluar rastin drejtorisë së investigimit.

103.5 Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve ka kompetence për te deklaruar tatimin si te pambledhshem, për shumat nen 5.000.000 (pesemilion) leke. Ne çdo rast tatimi deklarohet i pambledhshem me Vendim te shkruar te Drejtorit te Përgjithshëm te Tatimeve, , në përputhje dhe me dispozitat e pikave 103.1 – 103.4 të këtij Udhëzimi.

103.6 Për shumat mbi 5.000.000 leke e drejta për te deklaruar detyrimin tatimor si te pambledhshem është kompetence e Ministrit te Financave dhe behet me urdhër te tij. Ne çdo rast dalja e Urdhrit për deklarimin tatimor si te pambledhshem për shumat mbi 5.000.000 leke behet kur administrata tatimore, i ka dërguar informacionin e kërkuar sipas parashikimeve te pikave 103.1. deri ne pikat 103.4.te këtij udhëzimi dhe te parashikimeve te nenit 103 te Ligjit “Për procedurat tatimore”.

 103.7 Ne faqen zyrtare te Drejtorisë se Përgjithshme te Tatimeve si dhe mënyra te tjera te gjykuara si te domosdoshme nga ana e administratës tatimore, ne fillim te çdo viti do te behet publikimi i vlerës totale te tatimeve te deklaruara sipas nenit 103 te Ligjit si te pambledheshme. Publikimi duhet te përfshije edhe numrin e përgjithshëm te kërkesave te paraqitura nga tatimpaguesit për te kërkuar deklarimin si te pambledheshme te detyrimeve te tyre tatimore, dhe sa kërkesa janë pranuar nga ato qe i janë paraqitur administratës tatimore.


104.1 Ne rastet kur tatimpaguesit qe janë te krijuar ne një nga format e shoqërive tregtare te parashikuara nga ligji gjenden ne nje nga situatat e meposhtme:

a) Kane kaluar mbi 2 vjet te regjistruar me status pasivi ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit, date e cila fillon te llogaritet nga e nesërmja e datës se regjistrimit te këtij statusi,

b) Sipas parashikimeve te nenit 103 te Ligjit “Për procedurat tatimore” tatimi i tij është deklaruar si i pambledhshem;

c) Veprimtaria e tyre ka rezultuar me humbje për te paktën tre vite te njëpasnjëshme;

ç)   Nuk kane kryer veprimtari tregtare për një periudhe kohore për te paktën 2 vite te   njëpasnjëshme duke filluar nga dita e nesërme e hyrjes ne fuqi të Ligjit “Për procedurat tatimore”, me te cilën do te kuptohet mos kryerja e furnizimeve te mallrave apo shërbimeve te cilat ai i ka si objekt i veprimtarisë se tij tregtare, si dhe nuk kane realizuar transaksione me te tretet ne përputhje me objektin e veprimtarisë se tyre;

d) Kane detyrime tatimore te papaguara për te paktën një periudhe kohore 2 vjeçare nga data e hyrjes ne fuqi te këtij ligji, duke filluar te llogaritet ky afat nga e nesërmja e hyrjes ne fuqi te ligjit.

Administrata tatimore ne juridiksionin e te cilës është regjistruar tatimpaguesi, ose administrata tatimore ne juridiksionin e te cilës ushtrohet veprimtaria ekonomike e tatim paguesit dhe ne favor te se cilës paguhen detyrimet tatimore prej tatimpaguesit, ka detyrimin te kërkojë ne gjykatën kompetente, fillimin e procedurave te falimentimit.

104.2 Për te gjithë ata tatimpagues ndaj te cilëve administrata tatimore ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi, duhet te jene te publikuara prej saj ne faqen zyrtare te Drejtorisë se Pergjitshme te Tatimeve informacionet perkatese. Për ketë qellim zyra tatimore, Drejtoria Rajonale, e cila ka kërkuar ne gjykate fillimin e një procedure falimentimi, është e detyruar qe te dërgoje ne Drejtorinë e Përgjithshme te Tatimeve, një informacion për subjektin tatim pagues ndaj te cilit ajo ka kërkuar fillimin e një procedure falimentimi. Informacioni duhet te përmbaje, emrin e shoqërisë tregtare, si dhe emërtimin e saj te shkurtuar, NIPT-in, adresën e selisë se regjistruar, emrin e administratorit apo te administratoreve te shoqërisë, si dhe datën dhe numrin e regjistrimit te kerkeses ne gjykate, dhe gjykatën ku është depozituar kërkesa për fillimin e procedurës se falimentimit. Ne rastet e hedhjes se te dhënave gabim, administrata tatimore është detyruar te korrigjoje menjëherë listën e publikimeve sipas kësaj pike, si dhe te vere shënimin ne faqen e saj për arsyen e heqjes se publikimit.

104.3 Në çdo rast punonjësi i administratës tatimore, i cili ka detyrimin për të kërkuar në gjykatë fillimin e një procedure falimentimi kundrejt një tatimpaguesi, është i detyruar që pas verifikimeve të bëra, nëse ndodhet në një nga rastet e kërkuara nga neni 104, paragrafi 1 i Ligjit të Procedurave Tatimore, të paraqesë në gjykatë kërkesën për fillimin e procedurave te falimentimit. Mos paraqitja e kerkeses për një periudhe 6 mujore nga data kur ajo duhej bërë perben shkelje disiplinore dhe ligjore për punonjësin që e kishte këtë detyrim. 

  


105.1 Strukturat e hetimit tatimor ne perberje te administrates tatimore qendrore jane njesi te specializuara hetimi dhe zbatimi.

105.2.1 Strukturat e hetimit tatimor jane te organizuara ne nivel qendror si Drejtori e Hetimit Tatimor ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve dhe ne nivel rajonal si njësi të hetimit tatimor ne drejtorite rajonale te tatimeve.

105.2.2 Drejtoria e Hetimit Tatimor ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve, se bashku me njësitë e hetimit tatimor ne drejtorite rajonale te tatimeve, kane per objektiv kryesor te marrin masa per te parandaluar, luftuar dhe zbuluar shkeljet penale qe lidhen me tatimet si dhe per t’i çuar ato para drejtesise. Ato ushtrojne funksionet e tyre mbikqyrese dhe zbatojne masat shtrenguese ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi. Drejtoria e Hetimit Tatimor ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve drejtohet, mbikqyret dhe varet nga Drejtori i Pergjithshem i Tatimeve nepermjet Nendrejtorit te Pergjithshem Operacional. Ajo jep llogari dhe pergjigjet para Drejtorit te Pergjithshem dhe Nendrejtorit te Pergjithshem, i cili ushtron kompentencat e tij kontrolluese e mbikqyrese mbi aktivitetin dhe veprimet e drejtorise se hetimit tatimor dhe punonjesve te saj.    

105.2.3 Strukturat e hetimit tatimor ne nivel qendror dhe rajonal, perbehen nga :

a) Sektori i mbledhjes se informacionit tatimor

b) Sektori i hetimit te krimeve tatimore

c) Sektori i ndjekjes dhe zbatimit te masave shtrenguese

105.3 Punonjësit e njësive të hetimit tatimor gëzojnë atributet e Policisë Gjyqësore, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore.

105.4 Punonjësit e strukturave të hetimit tatimor, që ushtrojnë funksionet e ndjekjes dhe të ekzekutimit të masave shtrënguese, pajisen me armë, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

105.5 Detyrat dhe funksionet e drejtorisë së hetimit tatimor, në zbatim të këtij neni, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

  


106.1. Objekti ankimimit

106.1.1 Sipas nenit 106 të Ligjit te Procedurave Tatimore, tatimpaguesi mund të ankimojë kundër:

a) çdo akti administrativ te administrates tatimore,

b) i cili ka të bëjë me tatimpaguesin, dhe

c) ndikon ne detyrimin e tij tatimor.

Këto tre kërkesa duhet të plotësohen detyrimisht te gjitha.

106.1.2 Për qëllime të këtij neni, akt administrativ konsiderohen të gjitha aktet (jo vetëm ato me shkrim) te nxjerra nga organet e administratës tatimore që shkaktojnë efekte ligjore për çdo tatimpagues individualisht.

Shembuj të vendimeve administrative që mund të ankimohen lidhur me tatimpaguesin dhe detyrimin e tij tatimor përfshijnë:

a) çdo njoftim vlerësimi (për shembull një vlerësim tatimor i nxjerrë pas një kontrolli tatimor (neni 84(5) e Ligjit);

b) çdo akt tjetër administrativ që ndikon detyrimin tatimor të tatimpaguesit përfshirë kërkesën për kompensim (kur, për një tatim ose disa lloje tatimesh, tatimpaguesi ka një detyrim por gjithashtu gëzon edhe të drejtën e kreditimit ose rimbursimit,

c) çdo akt që ndikon kërkesën e tij për rimbursim,

ç)   çdo akt që ndikon kërkesën e tij për lehtësim tatimor,

d) gabimet në llogaritjen e përqindjes së kamatëvonesës (neni 76 (4) e Ligjit),

dh) vendosjen ose gabimet në llogaritjen e shumave dhe llojeve të gjobave,

106.1.3 Aktet administrative që nuk kanë të bëjnë me tatimpaguesin ose qe nuk ndikojnë detyrimin e tij tatimor, nuk mund të bëhen objekt ankimi. Te tilla raste, por pa u kufizuar vetëm në to, janë:

a) Aktet administrative për fillimin e kontrollit të një deklarate tatimore,

b) Aktet administrative të refuzimit të kërkesës për kontroll të bërë nga tatimpaguesi.

c) Aktet administrative qe lidhen me mbledhjen e detyrimeve.

106.1.4 Aktet e Drejtorisë së Apelimit Tatimor që rezultojnë nga procedura e ankimit nuk mund të jenë objekt ankimi administrativ. Këto vendime mund të ankimohen vetëm në gjykatë.

106.1.5 Ankimi mund të bëhet vetëm nga tatimpaguesi (tatimpagues është personi ose individi që me ligj detyrohet të paguajë tatime, taksa ose kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore), nga përfaqsuesi i tatimpaguesit, si edhe agjenti tatimor.

106.1.6 Ankimi mund të bëhet edhe kundër një mosveprimi, d.m.th. një mosveprimi nga ana e administrates tatimore që ndikon ne detyrimin tatimor të tatimpaguesit (p.sh. një akt që nuk është miratuar brenda periudhës së përcaktuar në ligj pavarësisht nëse tatimpaguesi ka bërë kërkesë në lidhje me të.

106.1.7 Nëqoftëse administrata tatimore ka nxjerrë disa vendime administrative lidhur me të njëjtin tatimpagues, për secilin prej tyre mund të bëhet ankim më vete. Tatimpaguesi mund të apelojë dy vendime apo akte në të njejtin apelim kur ato plotësojnë kërkesat për apelim në bazë të këtij Udhëzimi. Gjatë procedurës së ankimit, Drejtoria e Apelimit Tatimor ka të drejtë të grupojë së bashku disa ankime me kusht që kjo gjë të çojë në uljen e kostos dhe rritjen e efektivitetit të procedurës së ankimit.

106.1.8 Masat administrative të parashikuara në Kreun XI (dhe në kapituj të tjerë të këtij ligji) që kanë të bëjnë me masat e mbledhjes me forcë nuk janë objekt apelimi administrativ pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor. Të tilla raste, por pa u kufizuar vetëm në to, janë:

 a) Urdher-bllokimi i llogarive bankare dhe kerkesa për shlyerjen e detyrimeve tatimore te papaguara (neni 90)

b) njoftimi për një palë të tretë sipas nenit 97 të Ligjit(Transferimi i Detyrimit Tatimor Palës së Tretë), ose

c) njoftimi për një palë të tretë sipas nenit 98 të Ligjit (E Drejta për të Kërkuar Detyrimet nga Pala e Tretë), etj.

Në raste të tilla akti apo vendimi nuk mund të bëhet objekt ankimi administrativ sepse këto vendime kanë të bëjnë me menyren me te mire të mbledhjes se detyrimeve tatimore siç parashikohet në Kreun XI (nenet nga 88 deri në 104).

106.1.9 Akti administrativ i marrë sipas nenit 121 të Ligjit, që lejon konfiskimin e mallrave në rrethana të caktuara (Mallrat e pashoqëruar me Dokumente Tatimore), është një akt administrativ i krahasueshëm me një masë të mbledhjes me forcë, kështuqë nuk mund të ankimohet.

106.1.10 Akti administrativ per vendosjen e mases se sigurise sic parashikohet ne nenin 92 ankimohet ne Drejtorine e Apelimit Tatimor. Ankimi bëhet vetëm në ato raste kur vendimi i ekzekutimit të masave të sigurisë nuk është ekzekutuar në mënyrë të rregullt. Neni 92 parashikon fillimisht ankimin tek Drejtori i Drejtorise Rajonale dhe me pas, nese tatimpaguesi nuk pranon vedimin e tij, lejon ankim në Drejtorinë e Apelimit Tatimor sipas Kreut XIII të Ligjit. Kërkesa drejtuar Drejtorit të Drejtorisë Rajonale Tatimore mund të mos merret parasysh dhe të bëhet ankim drejtpërsëdrejti në Drejtorinë e Apelimit Tatimor vëtëm nëqoftëse Drejtori i Drejtorisë Rajonale Tatimore nuk nxjerr aktin brenda 15 diteve kalendarike nga dita e marrjes së kërkesës.

106.1.11 Tatimpaguesi ka të drejtë të bëjë vërejtje për mënyrën e punës së administratës tatimore dhe të punonjësve të saj. Këto vërejtje dëgjohen nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale Tatimore dhe nga zyrtarët e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Në këto raste nuk mund të bëhet ankim administrativ.

106.2 Dorëzimi i ankimit administrativ tatimor

106.2.1 Ankimi bëhet në Drejtorinë e Apelimit Tatimor dhe mund te dorëzohet dorazi ose dërgohet me postë rekomande. Datë e marrjes se ankimimit nga Drejtoria e Apelimit Tatimor konsiderohet data e protokollimit ne Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për ankimet e dorëzuara dorazi. Per rastet e ankimimeve te derguara me poste rekomande, date e dorezimit te ankimit nga ana e tatimpaguesit konsiderohet data e dorëzimit në postë.

106.2.2 Nëqoftëse ankimi dorëzohet pranë një organi jokompetent (për shembull në zyrën tatimore rajonale ose në Ministrinë e Financave), ai konsiderohet i pranueshëm vetëm nëqoftëse merret nga Drejtoria e Apelimit Tatimor brenda afatit të caktuar. Nëse Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk e merr ankimimin brenda afatit 30 ditor, afati mund të zgjatet në përputhje me nenin 109 (pika 4) të Ligjit për Procedurat Tatimore. Rivendosja në afat të cilës i referohet neni 109 i Ligjit per Procedurat Tatimore përcaktohet në nenet 64 dhe 65 të Kodit të Procedurave Administrative.

106.2.3 Ankimi bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga ankimuesi. Gabime jo materiale, ortografike, apo mungesa qe nuk prekin vlefshmerine apo thelbin, të cilat nuk cënojnë mundësinë e trajtimit efikas të apelimit, nuk përbëjnë arsye për mos-marrjen në shqyrtim të apelimit. Kushti i paraqitjes së ankimimit me shkrim plotësohet nëse ankimi dërgohet me faks, por nuk plotësohet nëse ankimimi dërgohet me postë elektronike.

106.2.4 Ankimi me shkrim dhe dokumentacioni që i bashkangjitet duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

a) emrin dhe adresën e tatimpaguesit,

b) numrin e regjistrimit të tatimpaguesit (NIPT),

c) aktin administrativ, të nxjerrë ose të panxjerrë nga organi tatimor, që është objekt ankimi duke përfshirë periudhën tatimore përkatëse dhe shumën e detyrimit tatimor,

ç) vertetimin e pageses se detyrimit tatimor qe ankimohet,

d) arsyet për ankimin e tij,

dh) informacion në mbështetje të ankimit (Aktin e kontrollit, proces-verbalet, etj.)

e) çdo dokument tjetër që ankimuesi e gjykon të rëndësishëm,

ë) nënshkrimin e tij.

106.2.5 Nëqoftëse nuk plotësohet ndonjë prej kërkesave të përmendura në paragrafin me lart, Drejtoria e Apelimit Tatimor i kërkon tatimpaguesit ta ridërgojë ankimin e tij të plotësuar si duhet me informacionin e kërkuar brenda 15 ditëve kalendarike. Kjo Dispozite i jep ankimuesit mundësinë për t’i korrigjuar dhe kompletuar të gjitha mungesat formale (me përjashtim të pagesës). Periudha prej 90 ditësh për shqyrtimin nga autoritetet fillon vetëm nëqoftëse plotësohen si duhet të gjitha kërkesat (d.m.th. periudha do të zgjatet deri në më pak se një muaj kur ankimi nuk është plotësuar si duhet).

106.2.6 Nëse tatimpaguesi nuk përmbush kërkesat dhe procedurat sipas pikës 106.2.5 më lart, Drejtoria e Apelimit Tatimor ka të drejtë të refuzojë ankimin.

106.3 Afati i ankimit tatimor

106.3.1 Ankimi duhet të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur akti administrativ është marrë ose konsiderohet të jetë marrë; afati shtyhet në ditën pasardhëse të punës nëqoftëse dita e fundit e afatit bie në ditë pushimi apo feste zyrtare. Administrata tatimore gjykon që tatimpaguesi e merr njoftimin që i dërgohet tatimpaguesit brenda shtatë ditëve kalendarike pas ditës së dërgimit. Data e dërgimit konsiderohet data e pranimit të dokumentit nga shërbimi postar (neni 23 paragrafi (3) i Ligjit).

106.3.2 Nëqoftëse, në kundërshtim me ligjin, në aktin administrativ mungon njoftimi që informon tatimpaguesin për të drejten e tij për të ankimuar aktin administrativ, përfshir afatin dhe hallkën e apelimit, tatimpaguesi mund të ankimojë brenda tre muajve nga data kur akti administrativ është marrë, ose konsiderohet të jetë marrë.

106.3.3 Në rast mosveprimi të administratës tatimore (refuzimi për të nxjerrë një akt), procedura e ankimit fillon tre muaj pas ditës së dorëzimit të kërkesës fillestare për nxjerrjen e aktit administrativ.

106.3.4 Nëqoftëse ankimi pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor nuk bëhet brenda afatit të caktuar, ai konsiderohet i papranueshëm dhe refuzohet, përveç kur afati zgjatet në përputhje me nenin 109 (paragrafi 4) të Ligjit për Procedurat Tatimore. Rivendosja në afat së cilës i referohet neni 109 i Ligjit përcaktohet në nenet 64 dhe 65 të Kodit të Procedurave Administrative.

106.4 Dorëzimi i dokumentacionit të ankimimit

106.4.1 Tatimpaguesi dorëzon dy kopje të ankimit pranë Drejtorisë së Apelimit Tatimor.

106.4.2 Drejtoria e Apelimit Tatimor i dërgon një kopje të ankimit organit të administratës tatimore që ka nxjerrë ose nuk ka nxjerrë aktin administrativ në fjalë.


107.1. Kur një detyrim tatimor është objekt ankimi, ankimi pranohet vetëm nëqoftëse ankimuesi, në përputhje me nenin 107 (1) të Ligjit:

a) paguan shumën e plotë të detyrimit tatimor objekt ankimi të përcaktuar në aktin administrativ qe ankimohet, dhe

b) vërteton pagesën duke paraqitur një kopje të dokumentit të pagesës së tatimit. Si vërtetimi i pagesës ashtu edhe pagesa janë kërkesa të detyrueshme.

107.2.1 Shuma e detyrimit për t’u paguar përfshin vetëm shumën e tatimit dhe interesin, nëse ka, në aktin administrativ qe ankimohet, që është i pagueshëm në momentin e ankimimit, duke përjashtuar gjobat e përfshira në aktin administrativ objekt ankimimi.

107.2.2 Tatimpaguesi paiset nga Drejtoria Rajonale tatimore me urdher pagese ku pasqyrohen saktesisht tatimi i pagueshem dhe interesat. Kur tatimpaguesi është në procedure apelimi nuk lejohet përfundimi i një marrveshje për pagesën me këste të detyrimit që apelohet.

107.3.1 Nëqoftëse tatimpaguesi nuk paguan shumën e caktuar para skadimit të afatit të ankimit, ankimi konsiderohet i papranueshëm dhe refuzohet. Pra nese tatimpaguesi ka paraqitur ankimin, dhe pas ketij momenti, por para skadimit te afatit te apelimit, ka paguar tatimin dhe interesat perkatese, Drejtoria e Apelimit Tatimor (DAT) duhet ta shqyrtoje ankimin. Në këtë rast, afati i shqyrtimit te ankimimit nga DAT fillon nga data e pageses së detyrimit. Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk është e detyruar që, para refuzimit të apelimit, ta informojë tatimpaguesin që ankimi i tij është i papranueshëm.

107.3.2 Nëqoftëse tatimpaguesi bën ankim kundër një detyrimi tatimor dhe në të njejtën kohë ka paraqitur një kërkesë për kompensim detyrimi (nepermjet se cilës ka argumentuar kompensimin e detyrimit tatimor qe ankimohet me tatime te paguara teper apo teprice kreditore nga periudha te me parshme), ne zbatim te neneve 75 dhe 107 te Ligjit, Drejtoria rajonale tatimore eshtë e detyruar që brenda një periudhe jo më shumë se 15 ditë kalendarike, të konfirmoje me shkrim ne Drejtorinë e Apelimit Tatimor kompensimin e detyrimit objekt apelimi.

107.4 Tatimpaguesi nuk mund te apelojë në gjykatë një akt administrativ që eshtëbjekt objekt ankimimi në Drejtorinë e Apelimit Tatimor, pa patur një Vendim të kësaj drejtorie lidhur me këtë akt administrativ.


108.1 Drejtoria e Apelimit Tatimor shqyrton dhe merr vendime të pavarura për ankimet e paraqitura nga tatimpaguesit. Ajo i bazon vendimet e saj në provat dhe argumentet e paraqitura nga tatimpaguesi dhe administrata tatimore.

108.2.1 Drejtoria e Apelimit Tatimor mund të kërkojë informacion shtesë, p.sh. dokumente të tjera nga tatimpaguesi, nga administrata tatimore dhe nga palë të treta, si dhe mund të kërkojë ose të bëjë verifikime që ndihmojne ne shqyrtimin dhe zgjidhjen e drejtë të çështjes.

108.2.2 Drejtoria e Apelimit Tatimor mund të marrë masa të tjera për qartësimin e fakteve, p.sh. ata mund të takohen me ankimuesin për qartësimin e fakteve.

108.3.1 Gjatë shqyrtimit të ankimit Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk ka të njëjtat të drejta me ato të organit që ka bërë vlerësimin fillestar të detyrimit tatimor. Drejtoria e kufizon shqyrtimin vetëm në çeshtjet e ngritura gjatë ankimit. Nëqoftëse gjatë procedurës zbulohen fakte të reja që provojnë se detyrimi tatimor i përcaktuar nuk është i mjaftueshëm, Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk mund ta rrisë vetë detyrimin tatimor. Kjo drejtori i dërgon shkresë organit administrativ që ka nxjerrë vendimin objekt ankimi me të cilën vë organin në dijeni për rrethanat e reja.

108.3.2 Drejtoria e Apelimit Tatimor ka të drejtë të gjykoje gjoba që nuk lidhen me detyrime tatimore në të njëjtat rrethana që gjykon per detyrimin tatimor te lidhur me te ose shkeljen tatimore te lidhur me te. Ky gjykim bazohet në analizimin e plotë të arësyeve që kanë shkaktuar dhe rrethanave në të cilat është kryer shkelja, duke evidentuar faktet dhe argumentat mbi bazën e të cilave bëhet gjykimi dhe merret vendimi. 

Drejtoria e Apelimit Tatimor ka të drejtë të anullojë gjoba, plotësisht apo pjesërisht, pavarësisht nga vlefshmëria e detyrimit tatimor, ne rastet e parashikuara në përputhje me nenin 111 të Ligjit.

Drejtoria e Apelimit Tatimor heq detyrimet apo gjobat që lidhen me gabime në llogaritje apo gabime të administrates tatimore apo të sistemit kompiuterik tatimor, dhe një gjë e tillë provohet nga Drejtoria e Apelimit Tatimor, nga tatimpaguesi ose nga Drejtoria Rajonale e Juridiksionit.

108.3.3 Vendimi i Drejtorisë së Apelimit Tatimor duhet të nënshkruhet dhe vuloset nga Drejtori i Drejtorisë së Apelimit Tatimor ose personi i autorizuar prej tij. Vendimi duhet të përfshijë një shpjegim me shkrim të bazës së tij, duke përfshirë mënyrën e arsyetimit si parashikohet në nenin 108 të Ligjit të Procedurave Administrative. Për të gjithë pjesëmarrësit në procedurën e ankimit duhet të jetë e qartë pse Drejtoria e Apelimit Tatimor ka marrë një vendim të caktuar. Arsyetimi duhet te jete:.

a) I qartë dhe të përfshijë shpjegimin e bazës ligjore dhe faktike të aktit.  Kur arsyetimi është bërë në informacionet apo propozimet e mëparshme, mund të mjaftojë si arsyetim pranimi i tyre nga ana e organit përgjegjës për marrjen e vendimit përfundimtar. Në këto raste informacionet dhe propozimet janë pjesë përbërëse e vendimit përfundimtar.

b) Përdorimi për arsyetim i të dhënave të paqarta, kontradiktore ose të pasakta është i barazvlefshëm me mungesën e arsyetimit.

Në rastet e çështjeve analoge mund të përdoren arsyetimet e bëra në çështjet e mëparshme.

108.3.3 Pas shqyrtimit të çeshtjes, Drejtoria e Apelimit Tatimor vendos ta:

a) refuzojë ankimin për shkak se e konsideron ankimin të papranueshëm;

b) rrëzojë ankimin;

c) anullojë aktin administrativ objekt ankimi duke pranuar ankimin ose

ç) pranojë ankimin (pjesërisht ose plotësisht) dhe ta ndryshojë aktin administrativ       objekt ankimi.

108.3.4 Drejtoria e Apelimit Tatimor e rrëzon një ankim nëqoftëse gjykon që ankimi është i pabazuar pasi procedura është ndjekur sipas rregullit dhe akti administrativ ka qenë i drejtë dhe ligjërisht korrekt, ndërsa ankimi është i pabazuar.

Drejtoria e Apelimit Tatimor e rrëzon një ankim edhe nëqoftëse zbulon që ka pasur mosveprime (ose gabime të administratës tatimore), por që ato kanë qënë aq të parëndësishme sa që nuk mund ta kenë ndikuar vendimin e administratës tatimore.

Nëqoftëse Drejtoria e Apelimit Tatimor zbulon që akti administrativ është bazuar në ligj por për arsye të tjera nga ato të shprehura në akt, ajo duhet të shpjegojë këto arsye në vendim dhe të rrëzojë ankimin.

 108.3.5 Ankimuesi mund të heqë dorë nga ankimi para nxjerrjes së vendimit të ankimit.Nëqoftëse tatimpaguesi heq dorë nga ankimi, procedura e ankimit ndërpritet me një vendim për mbylljen e procedurës së ankimit.Heqja dorë nga një ankim nuk i heq të drejtën tatimpaguesit për të ankimuar përsëri me kusht që ankimi të bëhet brenda afatit të caktuar.

108.3.6 Nëqoftëse Drejtoria e Apelimit Tatimor konstaton që faktet në procedurë janë përcaktuar me mungesa dhe gabime, që procedura nuk ka mbajtur parasysh rregullat procedurale që mund të kenë ndikuar aktin administrativ, ose që përmbajtja e aktit administrativ të kundërshtuar është e paqartë ose bie ndesh me shpjegimet e tij, Drejtoria plotëson procedurën dhe eliminon mungesat vetë ose mund t’ia kërkojë këtë gjë administratës tatimore. Administrata tatimore duhet ta pranojë dhe zbatojë këtë vendim nëqoftëse ajo nuk mendon të bëjë ankim kundër vendimit në gjykatë.

108.3.7 Nëqoftëse Drejtoria e Apelimit Tatimor konstaton që, duke marrë parasysh faktet e vërtetuara gjatë procedurës, vendimi i administratës tatimore duhet ndryshuar, Drejtoria e anullon aktin administrativ dhe vendos vetë për çeshtjen ose i kërkon administratës tatimore ta zgjidhë atë. Administrata tatimore duhet ta pranojë dhe zbatojë këtë vendim nëqoftëse ajo nuk mendon të bëjë ankim kundër vendimit në gjykatë.

108.3.8 Nëqoftëse, gjatë procedurës, Drejtoria e Apelimit Tatimor konstaton që organi i administratës tatimore i ka vlerësuar provat gabimisht, ka nxjerrë konkluzion të gabuar nga faktet e parashtruar, që ligji në bazë të të cilit është marrë vendimi është zbatuar gabimisht, ose nëqoftëse ajo është e mendimit që duhej marrë një vendim i ndryshëm nga ai i marrë, Drejtoria e anullon aktin e administratës tatimore dhe vendos vetë për çeshtjen ose i kërkon administratës tatimore ta zgjidhë atë. Administrata tatimore duhet ta pranojë dhe zbatojë këtë vendim nëqoftëse ajo nuk mendon të bëjë ankim kundër vendimit në gjykatë.

108.3.9 Nëqoftëse gjatë procedurës zbulohen fakte të reja që provojnë se detyrimi tatimor i përcaktuar nuk është i mjaftueshëm, Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk mund ta rrisë vetë detyrimin tatimor. Përkundrazi, ajo i dërgon shkresë organit administrativ që ka nxjerrë vendimin objekt ankimi me të cilën e vë organin në dijeni për rrethanat e reja.

108.4 Ankimuesi ka te drejtë të paraqitet vetë ose me përfaqsues në Drejtorinë e Apelimit Tatimor për të dhënë argumenta dhe sqarime që ndihmojnë në trajtimin dhe zgjidhjen e drejtë të akimimit.

108.5. Në procedurën e ankimit, barra e provës për të provuar që akti (ose mosveprimi) administrativ është i gabuar bie mbi ankimuesin.

108.6 Drejtoria e Apelimit Tatimor duhet të arësyetojë, argumentojë dhe të krijojë evidencë të plotë, në përputhje edhe me nenin 108 të Kodit të Procedurave Administrative, për arritjen e një vendimi të drejtë dhe të mbështetur në dispozitat ligjore dhe nënligjore përkatëse.

109. Vendimi i drejtorise se apelimit tatimor

109.1. Vendimi përmban një dispozitë që vë në dijeni tatimpaguesin dhe administratën tatimore për të drejtën e tij për ankimin e vendimit në gjykatë dhe i dërgohet tatimpaguesit dhe organit të administratës tatimore që ka bërë vlerësimin ose ka nxjerrë vendimin objekt ankimi.

109.2 Tatimpaguesi mund të bëjë ankim gjyqësor por jo ankim administrativ kundër një akti administrativ të ndryshuar të Drejtorisë së Apelimit Tatimor sipas paragrafit 108.3.3 d) dhe vendimeve të tjera. Vendimet e Drejtorisë së Apelimit Tatimor mund të ankimohen vetëm në gjykatë.

109.3 Drejtoria e Apelimit Tatimor vendos për ankimin brenda tre muajve nga dita e marrjes së ankimit të plotësuar si duhet. Nëqoftëse dita e fundit e këtij afati bie në ditë pushimi apo feste zyrtare, afati shtyhet në ditën pasardhëse të punës. Nëqoftëse ankimi nuk përmbush formalitetet e përcaktuara në nenin 6, afati tre mujor fillon një ditë pas plotësimit të kërkesave formale nga ankimuesi por jo më vonë se 30 ditë kalendarike pas marrjes së ankimit. Pra në asnjë rast koha e e shqyrtimit të ankimimit nga Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk mund të kalojë kater muaj kalendarike nga data e marrjes së ankimimit.

109.4 Nëqoftëse Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk nxjerr vendim brenda tre muajsh nga marrja e ankimit të plotësuar si duhet, tatimpaguesi mund të fillojë një ankim gjyqësor edhe në mungesë të vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor.

109.5 Nëqoftëse vendimi i ankimit varet plotësisht ose pjesërisht nga një çeshtje e mëparshme që është subjekt i procedurave gjyqësore ose është nën juridiksionin e një organi tjetër publik, Drejtoria e Apelimit Tatimor mund të nxjerrë një vendim të përkohshëm për pezullimin e procedurës deri në zgjidhjen e çeshtjes së mëparshme.

109.6 Gjithashtu, në rastin e pezullimit të një procedure sipas paragrafit109.2.4, vendimi përfundimtar i Drejtorisë së Apelimit Tatimor duhet të nxirret brenda gjashtë muajsh nga data e marrjes së ankimit të plotësuar si duhet. Përndryshe ankimuesi mund të ankimojë drejtpërsëdrejti në gjykatë.

109.7 Çdo palë ka të drejtë të bëjë ankimim në rrugë gjyqësore kundër vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes dijeni të këtij vendimi. Megjithatë, nëqoftëse tatimpaguesi nuk është njoftuar korrektësisht ose nuk është njoftuar fare për të drejtën e tij për të ankimuar vendimin e Drejtorisë së Apelimit Tatimor, ankimi në gjykatë duhet të bëhet brenda tre muajsh nga data kur vendimi është marrë, ose konsiderohet të jetë marrë.

109.8 Mund të bëhet ankim në rrugë gjyqësore në mungesë të një vendimi të Drejtorisë së Apelimit Tatimor vetëm nëqoftëse:

a) Vendimi administrativ nuk mund të jetë objekt ankimi sipas nenit 106 të Ligjit, ose

b) Drejtoria e Apelimit Tatimor nuk nxjerr vendim brenda tre muajsh pas marrjes së ankimit të plotësuar si duhet, ose në rast pezullimi, nuk nxjerr vendim brenda gjashtë muajsh pas marrjes së ankimit të plotësuar si duhet. Nëqoftëse ankimi administrativ nuk plotëson kërkesat formale sipas pikes 106.2.4 me lart , periudha tre mujore fillon një ditë pasi ankimuesi të ketë plotësuar si duhet këto kërkesa formale, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike pas marrjes së ankimit.

109.9 Ankimi në rrugë gjyqësore nga ankimuesi pranohet vetëm nëqoftëse ankimuesi ka qenë pjesërisht ose plotësisht i pasuksesshëm në ankimin e tij administrativ sipas vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor. Për një akt administrativ objekt ankimi nuk mund të kapërcehet faza e ankimit administrativ dhe të bëhet ankim drejtpërsëdrejti në gjykatë (neni 107 (4) i Ligjit ).

109.10 Ankimi në rrugë gjyqësore nga administrata tatimore pranohet vetëm nëqoftëse administrata tatimore ka qenë pjesërisht ose plotësisht e pasuksesshme në procedurën e ankimit administrativ sipas vendimit të Drejtorisë së Apelimit Tatimor.

110. Rimbursimi i detyrimit tatimor, pagesa e kamatvonesës dhe gjobës

110.1. Nëse vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor është në favor të tatimpaguesit dhe administrata tatimore e pranon vendimin, detyrimi tatimor, i paguar më tepër nga tatimpaguesi dhe kamatëvonesa për tatimet e paguara më tepër, të llogaritura nga data e pagesës së detyrimit tatimor deri në datën e rimbursimit, i rimbursohen tatimpaguesit brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur është marrë ose vlerësohet të jetë marrë vendimi i drejtorisë së apelimit tatimor.                                                              

110.2. Nëse drejtoria e apelimit tatimor lë në fuqi vendimin e administratës tatimore, kamatëvonesa, e llogaritur nga data e nxjerrjes së vlerësimit tatimor fillestar, dhe çdo gjobë paguhen nga tatimpaguesi, brenda 30 ditëve kalendarike nga data kur vendimi ? kësaj drejtorie është marrë ose vlerësohet të jetë marrë.      

110.3. Njësitë e administratës tatimore, të përfshira në shqyrtimin administrativ të aktit, mund të ankohen në gjykatë kundër vendimit të drejtorisë së apelimit tatimor, sipas afateve të parashikuara në nenin 107, të këtij ligji.

  


111.1 Çdo veprim ose mosveprim i tatimpaguesit, agjentit tatimor apo përfaqësuesit të tatimpaguesit, që bie në kundërshtim me ligjin, dhe qe nuk eshte veper penale, përbën shkelje tatimore administrative dhe denohet administrativisht.

Për shkeljet që konstatohen, pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr.9920 datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, do të zbatohen nivelet e dënimeve administrative që parashikon ky ligj, pamvarësisht nga koha kur ka ndodhur shkelja.

111.1.1 Ne rastet kur shkeljet e konstatuara jane pasoje e njera tjetres, te rrjedhura nga nje shkelje baze, për një lloj tatimi, vendoset nje denim i vetem qe është dënimi me gjobën më të lartë i njërës nga shkerljet e mësipërme. P.sh., nëse një tatimpagues nuk ka lëshuar faturë tatimore ai do të dënohet sipas nenit 116 të Ligjit. Në të njejtën kohë ky tatimpagues ka shkelje që lidhen ose janë pasojë e moslëshimit të kësaj fature, si mosregjistrimi i faturës në librin e shitjeve, mosdeklarimi dhe mos-pagesa e tvsh-së që i takon kësaj fature, etj. Në këtë rast do të aplikohet denimi sipas nenit 116 të Ligjit, i cili përmban dënimin më të lartë krahasuar me rastet kur shkeljet e tjera do kishin ndodhur të veçuara. Ose, psh, nese nje tatimpagues nuk instalon pajisjen fiskale atehere ai nuk leshon as kupon tatimor. Mosleshimi i kuponit eshte pasoje e mosinstalimit te pajisjes fiskale, keshtu qe ne kete rast mund te vendoset nje gjobe e vetme.

111.1.2 Ne rastet kur gjoba nuk eshte fikse por me diapazon (me kufi minimal dhe maksimal), madhesia e gjobes brenda diapazonit te percaktuar nga ligji vendoset duke përdorur gjykimin më të mirë bazuar në:

a) Rendesinë e shkeljes

b) Arësyet e shkeljes

c) Historia e rregullshmerisë në plotësimin e detyrimeve tatimore nga tatimpaguesit

d) Rrethanat konkrete të tatimpaguesit ne kohen e shkeljes;

e) Madhesia e biznesit dhe vendndodhja

f) A është e përsitur shkelja dhe a ka qene i informuar tatimpaguesi

g) Pasojat lidhur me tatimin e papaguar

111.2 Shkeljet e ligjit, që parashikohen për lëvizjen e mallrave, nëpërmjet kufirit doganor të Republikës së Shqipërisë, dënohen në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi. Ne kete rast  organet doganore jane  pergjegjese per konstatimin e shkeljes dhe aplikimin e denimeve administrative.

111.3 Shkeljet e ligjit, që parashikohen për mallrat e akcizës, zbatohen në përputhje me ligjin në fuqi për akcizat. Çdo shkelje tatimore, e karakterizuar si e tille nga ligji per akcizat, denohet sipas percaktimeve te bera ne kete ligj. Nga ana tjeter, çdo shkelje tjeter, qe nuk permendet ne ligjin per akcizat por karakterizohet si shkelje ne baze te ligjit per procedurat tatimore, denohet sipas percaktimeve te bera ne kete te fundit.

111.4.1 Gjobat e vendosura për shkeljet tatimore administrative te parashikuara ne Kreun XIV te ligjit per procedurat tatimore, mund të hiqen tërësisht ose pjesërisht në rrethanat e paragrafit 4 të nenit 111 të Ligjit dhe ne piken 108.3.2 të këtij Udhëzimi, me përjashtim të gjobave të parashikuara në nenet 116 dhe 121 të Ligjit. 

111.4.2 Per rastet e vdekjes ose semundjes, mund te hiqet penaliteti per subjektet e meposhtme ne rastet e meposhtme:

a) Individet - nese ka ndodhur nje vdekje ose semundje serioze e tatimpaguesit ose rrethane tjeter e pashmangeshme mungese e tatimpaguesit per shkak te vdekjes ose semundjes serioze te pjestareve te afert te familjes te tatimpaguesit si bashkeshorti, motra, vellai, prindi, gjysh/e, femije qe ka penguar deklarimin e tatimit ose pagesen e tij.

b) Per tatimpaguesit qe ushtrojne veprimtari ekonomike - nese ka ndodhur nje vdekje ose semundje serioze ose rrethane tjeter e pashmangeshme mungese e tatimpaguesit ose e pjestareve te afert te familjes si bashkeshorti, motra, vellai, prindi, gjysh/e, femije, qe ka penguar deklarimin e tatimit ose pagesen e tij kur ky tatimpagues ka autoritet te vetem perkundrejt plotesimit, deklarimit dhe pagesave te deklaratave tatimore. Me fjale te tjera justifikohet heqja e sanksionit ne rastet kur incidenti i ka ndodhur personit pergjegjes per deklarimin dhe pagesen.

Nese dikush tjeter pervec tatimpaguesit eshte pergjegjes per te permbushur detyrimet tatimore duhet te konsiderohen arsyet pse tatimpaguesi nuk i permbushi detyrimet kur te shqyrtohet rasti.

Informacioni qe duhet te shikohet ne kete rast do te jete:

- Lidhjet e tatimpaguesit ose personave te tjere pergjegjës te perfshire

- Data e vdekjes

- Data, kohezgjatja dhe serioziteti i semundjes

- Data dhe arsyet e mungeses

111.4.2 Gjobat mund te hiqen edhe ne rastin kur tatimpaguesi ka marre nje udhezim me shkrim nga organet tatimore lidhur me ceshtjet e tatimeve dhe ka vepruar në përputhje me te.

 

Ne shqyrtimin e ketyre rasteve administrata tatimore merr ne konsiderate, faktoret e meposhtem:

- Faktin nese keshilla qe kishte marre tatimpaguesi ishte ne pergjigje te kerkeses specifike qe ai kishte bere dhe ishe e lidhur me faktet qe paraqiste kerkesa;

- Faktin nese tatimpaguesi kishte vepruar apo jo ne baze te keshilles ne fjale;

Çdo faktor tjeter qe ndihmon administraten tatimore ne marrjen e nje vendimi te bazuar.


112.1.1 Kur organet tatimore konstatojne sipas nenit 41 (1 )te ligjit per procedurat tatimore se tatimpaguesi ushtron veprimtari ekonomike-tregtare pa qene i regjistruar me pare ne perputhje me ligjin nr 9723, date 3.5.2007 per Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR), e denon ate me gjobe 25 000 leke pervec gjobes se parashikuar per kete qellim ne ligjin per QKR.

112.1.2 Kur organet tatimore konstatojne se Organizatat Jofitimprurese nuk regjistrohen ne organet tatimore sipas nenit 42(1), i denon ato me gjobe 25 000.

112.1.3 Kur organet tatimore konstatojne se tatimpaguesit nuk respektojne kerkesat e nenit 43(2) lidhur me perditesimin e te dhenave i denon ata me gjobe 25 000 leke.

112.1.4 Kur organet tatimore konstatojne se organizatat jofitimprurese nuk respektojne kerkesat e nenit 43(3) lidhur me perditesimin e te dhenave i denon ato me 25 000 leke gjobe.


113.1 Personi i tatueshem, i cili nuk dorezon ne afatet e percaktuara ne ligjet e vecanta tatimore deklaraten tatimore, denohet me 10 mije leke gjobe per cdo deklarate tatimore te padorezuar ne afat. Kjo gjobë vendoset vetëm një herë për çdo deklaratë tatimore, pamvarësisht nga zgjatja e vonesës, dhe ajo nuk ndikon në gjobën për pagesë të vonuar e cila llogaritet në bazë të pikës 114 më poshtë.

113.2 Gjoba për mosdeklarim në afat, nuk vendoset ne rastin kur personi i tatueshem ka njoftuar drejtorine rajonale te tatimeve per pamundesine e deklarimit dhe zgjatjen automatike te afatit te deklarimit, sipas kushteve te nenit 66(1). Kur personi i tatueshem, i cili ka njoftuar per pamundesine e deklarimit ne afat, nuk ka arritur qe te dorezoje deklaraten e tij tatimore edhe pasi kane kaluar 30 dite te tjera nga afati i fundit te deklarimit te percaktuar ne ligjin e vecante tatimor, ai denohet me 10 mije leke gjobe per mosdeklarim ne afat.   


114.1.1 Personi i tatueshem, i cili nuk paguan brenda afatit të parashikuar në ligjet e vecanta tatimore, shumën e detyrimit tatimor a të kontributit te sigurimeve shoqerore, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj apo pjesë të muajit gjatë gjithë kohës vonesës deri e momentin e pagimit të tatimit. Në asnjë rast kjo gjobë në total nuk duhet të jetë më e vogël se 10.000 lekë dhe më e madhe se 25% e detyrimit të papaguar.

Shembull: nje person i tatueshem, i cili detyrimin e tij tatimor te TVSH duhej ta paguante me 14 janar 2008 e paguan me date 5 mars, konsiderohet se e ka paguar ate detyrim, 3 muaj me vonese dhe per kete arsye denohet me 15 perqind gjobe mbi shumen e detyrimit te papaguar ne afat (5%x3muaj). Nese i njejti person, detyrimin e tij tatimor te dates 14 janar e paguan me 20 korrik, do te thote se ai ka paguar detyrimin e tij me 7 muaj vonese dhe per kete denohet vetem me 25 perqind gjobe mbi shumen e detyrimit te papaguar ne vend te 35% ( 5% x 7 muaj ).

114.1.2 Nese tatimpaguesi ben nje mareveshje per pagimin me keste te detyrimit sipas nenit 77(3) te ligjit per procedurat tatimore gjoba per mospagimin ne afat te detyrimit tatimor nuk vendoset deri ne afatin qe percakton neni 77(4) . Pas ketij afati nese tatimpaguesi vazhdon te mospaguaje vendoset gjoba sipas paragrafit te pare te nenit 114 te ligjit per procedurat tatimore.

Shembull : tatimpaguesi lidh nje mareveshje per pagimin me keste te TVSH se detyruar per t`u paguar me 14 Qershor 2008, sipas se cilës ky detyrim duhet të paguhet me këste deri më 31 Dhjetor 2009. Nese ne kete rast TVSH e detyrueshme per t`u paguar nuk paguhet teresisht brenda 31 Dhjetor 2009, per muajin janar zbatohet denimi prej 5% i shumes se tatimit të mbetur pa paguar, duke respektuar kufijte e përcaktuar në pikën 114.1.1. më lart.

114.2 Për qëllime të këtij neni, shuma e papaguar e detyrimit tatimor ose kërkesës së pasaktë të rimbursimit është diferenca ndërmjet detyrimit tatimor, që duhet paguar, ose shumës së saktë të rimbursimit dhe shumës së tatimit të paguar apo rimbursimit të marrë në datën e caktuar.


115.1 Nese tatimpaguesi dorezon nje deklarate tatimore te pasakte ose nje kerkese per rimbursim te pasakte denohet me një gjobë të barabartë me 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj apo pjesë të muajit gjatë gjithë kohës vonesës deri e momentin e pagimit të tatimit. Në asnjë rast kjo gjobë në total nuk duhet të jetë më e vogël se 10.000 lekë dhe më e madhe se 25% e detyrimit të papaguar.

115.2 Për qëllime të këtij neni, shuma e papaguar e detyrimit tatimor është diferenca ndërmjet detyrimit tatimor që duhet paguar, dhe shumës së tatimit të paguar. Po kështu, shuma e pasaktë e rimbursimit të marrë tepër do të konsiderohet diferenca ndermjet shumës së rimbursimit të marrë dhe shumës së rimbursimit që duhej të merrej bazuar në dokumentacionin, faktet dhe rrethanat konkrete të bisnesit.

115.1.2 Nje deklarate tatimore ose kerkese per rimbursim quhet e pasakte kur nuk eshte e plotësuar me të dhënat reale financiare të subjektit. Deklarata tatimore ose kerkesa per rimbursim do të quhen të sakta kur detyrimi përkatës tatimpaguesit ose i organit tatmor në rastin e rimbursimit është llogaritur në mënyrë absolutisht korrekte dhe per te cilen nuk eshte bere asnje gabim aritmetik ose llogjik.

Nese pasaktesia eshte bere me dashje, gjë që mund të arësyetohet dhe provohet bazuar në dokumentacionin, faktet dhe rrethanat konkrete, konsiderohet evazion.

115.1.3 Ne rastet kur, sipas nenit 67 te ligjit per procedurat tatimore, tatimpaguesi dorezon nje deklarate te re me ndryshime ne vend te nje deklarate te pasakte, neni 115 i ligjit nuk zbatohet.

P.sh. Në muajin Dhjetor 2008 tatimpaguesi konstaton se ka harruar të regjistrojë në Librin e Shitjeve të TVSH dhe të deklarojë në FDP-ne e muajit Shtator 2008, një faturë me vlerë të tatueshme 10.000 lekë dhe tvsh të llogaritur 2.000 lekë. Në këtë rast tatimpaguesi do të dorëzojë një deklaratë të re për periudhën tatimore Shtator 2008, ku të ketë reflektuar gabimin e sipër-përmendur. Në të njetin moment tatimpaguesi paguan diferencën e papaguar, pra 2.000 lekë tvsh, si dhe interesin për këtë shumë.


116.1 Fshehja e detyrimeve tatimore, nëpërmjet dorëzimit të dokumenteve false, deklaratave të pavërteta apo informacioneve joreale, vlerësimi i të cilave çon në përllogaritjen e pasaktë të shumës së tatimit, taksës apo kontributit, përbën evazion fiskal dhe dënohet me gjobë të barabartë me 100 për qind të diferencës së shumës së përllogaritur nga ajo që duhet të ishte në fakt.

Në kuptim të këtij neni termi “evazion fiskal” përfshin fshehjen me dashje te detyrimeve tatimore, mos deklarimin e shitjeve dhe të ardhurave të realizuara, falsifikimin e dokumentacionit kontabël dhe tatimor, marrjen e dokumentave te falsifikuara për të rritur fiktivisht shpenzimet e bisnesit. Klasifikimi i nje shkelje si evazion fiskal duhet te jete i argumentuar dhe i mbeshtur ne prova konkrete.


Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim apo agjenti i taksave, që nuk arrin të mbajë, të llogarisë, të raportojë dhe të transferojë në Buxhetin e Shtetit tatimin në burim apo tatimet dhe taksat e mbledhura, apo i shmanget mbledhjes së tyre, detyrohet të paguajë gjobë të barabartë me 50 për qind të shumës së plotë të tatimit të pambledhur apo të shmangur.

118. Mosmbajtja e saktë e librave, regjistrave dhe dokumentacionit

Tatimpaguesi, që nuk arrin të mbajë regjistrat dhe dokumentacionin tatimor, të kërkuar sipas këtij ligji, detyrohet të paguajë një gjobë me 10 000 lekë, për çdo shkelje, në rastet kur është klasifikuar si biznes i vogël, dhe me 50 000 lekë për çdo shkelje, në rastet kur është klasifikuar si lloj tjetër biznesi.

Kjo gjobe aplikohet per mosmbajtjen e librave, regjistrave apo dokumentacionit tatimor. Gabime jo materiale, qe nuk cenojne ne thelb permbajtjen e dokumentacionit dhe nuk kane efekt ne llogaritjen e sakte te detyrimeve tatimore, nuk denohen me gjoben e mesiperme. Por, penaliteti do te aplikohet kur gabime te tilla jo materiale jane te shumta, te persëritura dhe tatimpaguesi nuk merr masa per ndreqjen e tyre.

 


119.1 Tatimpaguesi punëdhënës, i cili nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar rishtazi, të paktën 48 orë përpara fillimit të punës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së kontributeve të papaguara, detyrohet të paguajë edhe një gjobë    10 000 – 20 000 lekë për çdo rast.

Për efekte të zbatimit të këtij dënimi, date e deklarimit në organin tatimor të të punësuarve rishtazi konsiderohet data e protokollimit në Drejtorinë Rajonale Tatimore të formularit përkatës.


Tatimpaguesit, që janë persona fizikë apo juridikë, tregtarë, që kryejnë transanksione shitjeje apo blerjeje me para në dorë, për shuma, që tejkalojnë 300 000 lekë, dënohen me gjobë, në masën 10 për qind të vlerës së secilit transaksion.

Dënimi nuk aplikohet ndaj individëve jo-tregtarë, por aplikohet ndaj shitesit person juridik ose fizik tregtar i cili pranon pagesa me para në dorë nga individet në shuma mbi 300.000 lekë. Në të tilla raste individi jotregtar duhet të pagujë blerjen në llogarinë bankare të shitësit person juridik ose fizik tregtar.

Ky dënim do të aplikohet si për blerësin edhe për shitësin, nëse të dy janë persona juridikë dhe/ose fizikë tregtarë, dhe blerësi ka paguar direkt shitësin me para në dorë. Në rast se blerësi ka paguar me para në dorë në llogarinë bankare të shitësit, dënimi aplikohet vetëm ndaj blerësit.


121.1 Tatimpaguesi, që mban në ruajtje, përdor ose transporton mallra të pashoqëruara me dokumentet e duhura tatimore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, dënohet me konfiskim të të gjithë sasisë së mallit, që mbahej në ruajtje, përdorej apo transportohej, i pashoqëruar me dokumente tatimore.

Për zbatimin e këtij dënimi punonjësit e administratës tatimore duhet të evidentojnë me saktësi faktin që mallrat jane pa dokumentat e kërkuar ligjorë dhe gjykojnë se këto mungesa kanë shkaktuar ose kanë për qëllim shmangien e tatimeve, duke patur parasysh edhe dispozitat e pikës 58 të këtij Udhëzimi.

121.2 Me kërkesë të tatimpaguesit, masa e konfiskimit zëvendësohet me pagesën e menjëhershme të një gjobe, të barabartë me vlerën e tregut të mallit të konfiskuar, në përputhje me kriteret e dhëna në pikat 51.3 dhe 58 të këtij Udhëzimi.


Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 781 datë 14.11.2007 “Per karakteristikat teknike e funksionale te pajisjeve fiskale, sistemit te integruar te kompjuterizuar per transferimet periodike, automatike te deklarimeve financiare, sistemit te komunikimit per proceduren e dokumentacionin per miratimin e tyre dhe per kriteret per pajisjen me autorizim te shoqerive te autorizuara per ofrimin e pajisjeve fiskale” rregullon administrimin e paisjeve fiskale dhe kuponave tatimorë.

Kundravajtjet administrative lidhur me perdorimin e pajisjeve fiskale dënohen bazuar në dispozitat që vijon:

122.1 Tatimpaguesi, person juridik ose person fizik tregtar, dënohet me gjobë nga 20 000 deri në 100 000 lekë nëse, për shkeljet e listuara në paragrafin 1 të nenit 122 të Ligjit.

Për percaktimin e nivelit të gjobës së mësipërme, Drejtoria Rajonale e Tatimeve bazohet në kriteret e dhëna në pikën 111.1.2 të këtij Udhëzimi.

 

122.2 Për kundërvajtjet e parashikuara në paragrafin 1 të nenit 122 të Ligjit , drejtori përgjegjës i tatimpaguesit dënohet individualisht me gjobë nga 10 000 deri në 30 000 lekë.

122.3 Për kundërvajtjet e parashikuara në në paragrafin 1 të nenit 122 të Ligjit, të kryera më shumë se një herë, mund të vendoset pezullimi i veprimtarisë deri në tre muaj.Gjykimi për këtë dënim gjithashtu duhet të gjykohet me kujdes bazuar në kriteret e pikës 111.1.2 të këtij Udhëzimi.

122.4 Për kundërvajtjet e parashikuara në paragrafin 1 të nenit 122 të Ligjit, të kryera më shumë se tre herë, mund të vendoset mbyllja e veprimtarisë.

122.5 Konstatimi, shqyrtimi dhe dënimi i shkeljeve të parashikuara në këtë nen bëhen nga organet tatimore të juridiksionit, ku tatimpaguesi ushtron veprimtarinë ose kryen shkeljet. Në rastet kur strukturat qëndrore të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve disponojnë informacione ose ndermarrin verikime ne terren, verifikime dhe kontrolle të tilla duhet të ushtrohen në bashkëpunim me strukturat përkatëse të organeve tatimore të juridiksionit.


123.1 Shoqëritë e autorizuara, që tregtojnë pajisje fiskale, dënohen me gjobë 50 000-100 000 lekë, për shkeljet që listohen në paragrafin i të nenit 123 të Ligjit.

123.2 Shoqëritë e autorizuara të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale, dënohen me gjobë 30 000-60 000 lekë, për shkeljet që listohen në paragrafin 2 të nenit 123 të Ligjit.

Për percaktimin e nivelit të këtyre dënimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore bazohet në kriteret e dhëna në pikën 111.1.2 të këtij Udhëzimi dhe në veçorite, kushtet dhe rrethanat konkrete të shkeljes.


124.1 Kur nje tatimpagues i regjistruar ne TVSH konstatohet se nuk leshon fature tatimore, ose leshon fature tatimore pa TVSH, ai detyrohet te paguaje pervec shumes se TVSH qe lidhet me ate furnizim dhe interesave, dhe nje denim te barabarte me shumen e TVSH se pallogaritur. Përveç këtij penaliteti, do të aplikohet edhe një gjobë në masën 10% të vleftës së faturës pa tvsh (ose 100% e tatimit mbi të ardhurat që lidhet me atë faturë).

124.1 Kur nje tatimpagues i bisnesit të vogël konstatohet se nuk leshon fature të thjeshtë tatimore, ai detyrohet te lëshojë menjëherë faturën dhe të paguaje një gjobë në masën 10% të shumës së faturës (ose 100% e nivelit të tatimit mbi të ardhurat që lidhet me atë faturë).


125.1 Blerësi ose përfituesi i shërbimit, i cili gjatë kontrollit rezulton se nuk disponon kupon tatimor për mallrat ose sherbimet e blera, në një distancë jo më shumë se 30 metra nga vendi i daljes së njësisë së shitjes së mallit ose shërbimit, dënohet me një gjobë prej 1 000 lekë.

125.2 Konstatimi, shqyrtimi dhe dënimi i shkeljes së parashikuar në këtë nen bëhet nga organet e administratës tatimore të juridiksionit, ku kryhen shkeljet.


126.1.1 Kur personat e percaktuar ne nenet 60, 61, 62 dhe 101 të këtij ligji, refuzojne te japin informacionin e kerkuar nga organet tatimore, denohen ne perputhje me nenin 126 te këtij ligji. Për percaktimin e nivelit të këtyre dënimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore bazohet në kriteret e dhëna në pikën 111.1.2 të këtij Udhëzimi dhe në veçorite, kushtet dhe rrethanat konkrete të shkeljes.


127.1 Tatimpaguesi, i cili, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, pengon ushtrimin e të drejtave të administratës tatimore për kontrollin apo hetimin tatimor, dënohet me një gjobë prej 100 000 lekë, për biznesin e vogël dhe 1 000 000 lekë për bizneset e tjera.

127.2 Të drejtën për miratimin e masës së gjobës, të parashikuar në pikën 1 të këtij neni, e ka drejtori i drejtorisë rajonale apo titullari i njësisë së ngjashme me të. Për tatimpaguesit e klasifikuar si biznes i vogël, kjo e drejtë i takon titullarit të zyrës së tatim-taksave të qeverisjes vendore.


128.1 Tatimpaguesi qe leshon nje fature tatimore te pasakte me pasoje uljen e detyrimit tatimor apo rritje te shumes per tu kredituar denohet ne perputhje me nenin 128 (1) te ligjit per procedurat tatimore.

Fatura quhet e pasakte kur nuk eshte e plotësuar me të dhënat reale financiare të subjektit dhe ndikon në detyrimin tatimor që lidhet me atë faturë.

Fature e sakte eshte ajo ku detyrimi tatimor i llogaritur eshte absolutisht korrekt dhe per te cilen nuk eshte bere asnje gabim aritmetik ose llogjik.

128.2 Ne se nje tatimpagues leshon nje fature tatimore te pasakte ne lidhje me informacionin qe kerkohet te permbaje ne baze te dispozitave te ligjit per procedurat tatimore ose te ligjeve te tjera tatimore ne fuqi, por qe eshte e sakte persa i perket detyrimit tatimor, denohet sipas paragrafit 2 te nenit 128 te ligjit per procedurat tatimore.

128.3.1 Nese nje tatimpagues nuk eshte i regjistruar ne TVSH leshon fature me TVSH denohet sipas paragrafit 3 te nenit 128 te ligjit per procedurat tatimore.

128.3.2 Nese nje tatimpagues   i regjistruar ne TVSH leshon fature me TVSH pa qene i detyruar nga ligji te beje keshtu   denohet sipas paragrafit 3 te nenit 128 te ligjit per procedurat tatimore. Nese ky tatimpagues leshon gabimisht fature tatimore me TVSH pa qene i detyruar por ka paguar ne organet tatimore TVSH lidhur me keto fatura , atehere nuk penalizohet.

129. Dënimet për tatimpaguesit, që janë banka apo institucione financiare

Shkeljet e bera nga bankat apo institucionet financiare lidhur me zbatimin e detyrimeve që atyre i rrjedhin nga dispozitat e legjislacionit tatimor lidhur me dhënien e informacionit, bllokimin e llogarive të tatimpaguesit apo mbajtjen dhe transferimin e detyrimeve tatimore të tatimpaguesve, dënohen sipas nenit 129 të ligjit për proçedurat tatimore.


130.1 Mosafishimi i çmimeve të shitjes së mallrave apo shërbimeve dënohet me gjobë me 35 000 lekë, për tatimpaguesit e klasifikuar si biznes i vogël dhe 65 000 lekë për tatimpaguesit e tjerë. Në aplikimin e këtij dënimi mbahen parasysh edhe faktet dhe rrethanat konkrete të shitjes së mallrave dhe shërbimeve.


131.1. Konsiderohen veper penale dhe denohen në përputhje me dispozitat e Kodit Penal veprat e përkufizuara në nenin 131 të ligjit për proçedurat tatimore.

131.2 Administrata tatimore bën kallëzim penal në prokurori për çdo shkelje të parashikuar në pikën 1 të nenit 131 të ligjit.


132.1 Vendosja e dënimit administrativ, sipas këtij ligji ose një ligji tjetër tatimor, nuk e ndalon administratën tatimore për të paraqitur kallëzim penal në prokurori, për vepra penale tatimore.

132.2 Përfundimi i një çështjeje penale kundër tatimpaguesit nuk ndalon vendosjen, për të njëjtin tatimpagues, të një dënimi administrativ, sipas këtij ligji ose një ligji tjetër tatimor.

  


Pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr.9920 datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”:

1. Çdo vlerësim tatimor i kryer pas hyrjes në fuqi të ligjit duhet detyrimisht të jetë i bazuar në dispozitat e ligjit, pamvarësisht nga periudha tatimore me të cilën lidhet njoftim vlerësimi.

2. Për shkeljet që konstatohen, pas hyrjes në fuqi të Ligjit, do të zbatohen nivelet e dënimeve administrative që parashikon ky ligj, pamvarësisht nga koha kur ka ndodhur shkelja. P.sh. gjobat për mosdeklarim në afat për të gjitha llojet e detyrimeve tatimore që i njoftohen tatimpaguesit pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit të ri, duhet të llogariten bazuar në nenin 113 të Ligjit, pra me 10.000 lekë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar, pamvarësisht nga periudhat e mosdeklarimit. Po kështu, gjobat për pagesë të vonuar që i njoftohen tatimpaguesit pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit do të llogariten në bazë të nenit 114 të Ligjit. Pra gjoba për pagesë të vonuar do të jetë 5% e shumës së detyrimit të papaguar për cdo muaj apo pjesë të muajit gjatë kohës që pagesa nuk është kryer, por jo më pak se 10 mijë lek dhe jo më shumë se 25% e detyrimit tëpapaguar.

3. Çdo apelim i paraqitur në Drejtorinë e Apelimit Tatimor pas hyrjes në fuqi të këtij ligji do të shqyrtohet bazuar në procedurat e ligjit të ri. 


134.1. Komisioni i Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave pushon së ekzistuari 60 ditë kalendarike pas hyrjes në fuqi të Ligjit te Procedurave Tatimore.

134.2 Nëqoftëse, për çfarëdo arsyeje, Komisioni i Apelimit Tatimor nuk nxjerr vendim brenda kësaj periudhe prej 60 ditësh, ankimi gjykohet i refuzuar dhe tatimpaguesi mund të bëjë ankim drejtpërsëdrejti në gjykatë brenda 30 ditësh nga data në të cilin Komisioni i Apelimit Tatimor pushon së ekzistuari.

134.3. Komisioni i Apelimit Tatimor shqyrton të gjitha praktikat e depozituara në Sekretarinë e Komisionit brenda 60 ditëve kalendarike pas hyrjes në fuqi të Ligjit te Procedurave Tatimore.

134.4 Apelimet kundër vendimeve të nxjerra nga Drejtoria e Apelimit Tatimor mund të bëhen në Komisionin e Apelimit Tatimor vetëm: 

a) brenda 15 ditësh pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri të Procedurave Tatimore (nëqoftëse dita e fundit e periudhës 15 ditore është ditë pushimi, afati shtyhet në ditën pasardhëse të punës) dhe

b) brenda periudhës 30 ditore referuar në Ligjin e mëparshëm të Procedurave Tatimore në lidhje me ankimet e bëra në Komisionin e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë së Financave.

134.5 Nëqoftëse afatet e mësipërme nuk respektohen, ankimi në Komisionin e Apelimit Tatimor gjykohet i papranueshëm dhe refuzohet pa u shqyrtuar. 


135.1 Ngarkohet Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve që të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 29 pika 2 të ligjit dhe të miratojë manualet teknike, manualin e vlerësimit, të investigimit, të shërbimit të tatimpaguesit dhe të masave shtrënguese, si dhe manuale apo rregullore të tjera në zbatim të Ligjit dhe të këtij Udhëzimi.

135.2 Aktet nënligjore dhe manualet botohen edhe në buletinin tatimor dhe janë detyruese për administratën tatimore dhe tatimpaguesit.

135.3 Buletini tatimor është publikimi zyrtar i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.


Shfuqizohen të gjitha aktet nënligjore që rrjedhin prej ligjit 8560 datë 22.12.1999 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit 7758 datë 12.10.1993 “Për Dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”, të shfuqizuar në bazë të nenit 136 të ligjit për proçedurat tatimore.


Ky udhëzim hyn në fuqi mbas botimit në Fletoren Zyrtare.

 

MINISTRI I FINANCAVE

Ridvan Bode