Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR KALIMIN NË PRONËSI TË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE, NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE
Tipi i Aktit: Vendim i KM
Numri i Aktit: 1657
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 24.12.2008
Data e aprovimit te Aktit: 28.01.2009
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 211
Data e fletores zyrtare: 28.01.2009
Aktiviteti: Legalizim
Propozuar nga: --
Pershkrimi i Aktit: Kalimin në pronësi të poseduesve të objekteve informale, të sipërfaqeve të parcelave ndërtimore, të zëna, sipas listës dhe planvendosjeve përkatëse, që i bashkëlidhen këtij vendimi, në:
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

VENDIM

Nr.1657, datë 24.12.2008PËR KALIMIN NË PRONËSI TË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE, NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALENë mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, të shkronjës "ç" të nenit 4, të ligjit nr.7980, datë 27.7.1995 "Për shitblerjen e trojeve", të ndryshuar, dhe të paragrafit të tretë të nenit 175 të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 "Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i MinistraveVENDOSI:1. Kalimin në pronësi të poseduesve të objekteve informale, të sipërfaqeve të parcelave ndërtimore, të zëna, sipas listës dhe planvendosjeve përkatëse, që i bashkëlidhen këtij vendimi, në:

- qarkun e Tiranës, 1 449 (një mijë e katërqind e dyzet e nëntë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 634 051,50 (gjashtëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëdhjetë e një, presje pesëdhjetë)m2;

- qarkun e Vlorës, 1 306 (një mijë e treqind e gjashtë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 517 079,26 (pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e nëntë, presje njëzet e gjashtë)m2;

- qarkun e Shkodrës, 75 (shtatëdhjetë e pesë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 24 176 (njëzet e katër mijë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë)m2 ;

- qarkun e Elbasanit, 1 036 (një mijë e tridhjetë e gjashtë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 314 664,30 (treqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër, presje tridhjetë)m2;

- qarkun e Lezhës, 129 (njëqind e njëzet e nëntë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 58 310 (pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e dhjetë)m2;

- qarkun e Kukësit, 40 (dyzet) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 18 690,79 (tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë, presje shtatëdhjetë e nëntë)m2 ;

- qarkun e Gjirokastrës, 63 (gjashtëdhjetë e tre) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 20 143,70 (njëzet mijë e njëqind e dyzet e tre, presje shtatëdhjetë)m2;

- qarkun e Fierit, 47 (dyzet e shtatë) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 17 757,42 (shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë, presje dyzet e dy)m2;

- qarkun e Durrësit, 441 (katërqind e dyzet e një) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 172 107,84 (njëqind shtatëdhjetë e dy mijë e njëqind e shtatë, presje tetëdhjetë e katër)m2;

- qarkun e Beratit, 81 (tetëdhjetë e një) parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 25 095 (njëzet e pesë mijë e nëntëdhjetë e pesë)m2 .

2. Ngarkohet Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimore Informale për nënshkrimin e kontratave të shitblerjes.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.KRYEMINISTRI

Sali BerishaREPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONËSIE

Qarku Tiranë, KOMUNA PASKUQAN

Emërtimi i territorit: Paskuqan 2, zona kadastrale 2884 Blloku nr.2Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr. kateve

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Abaz ISAK Murati 208 540/12 501.0 106.6 1

2 Afrim Shefki Shira 278 687/2 500.4 119.7 1

3 Agim Halit Loka 1000 668/2 510.4 102.4 1

4 Agim Hasan Hasa 11/6 557/3 70.3 60 1

5 Agron Shahin Pitarka 1166 641/3 276.0 72.1 2

6 Agron Ramzan Tila 3/1 667/3 511.4 81.4 2

7 Ahmet Banush Kera 15/2 636 336.0 112 1

8 Ahmet Ejup Seferi 426 535/4 146.4 83.7 3

9 Ajet Maksuti 3/2 549/6 276.6 103.5 2

10 Alfred Vebi Lasku 1054 703/3 505.7 12.4 1

11 Ali Dalip Ceka 1/8 666/3 524.6 70.6 1

12 Altin Myftar Mena 195 699/3 512.2 142.8 1

13 Altin Elmaz Turshilla 154 547/3 326.4 102.45 2

14 Arben Fatmir Plaku 740 632/2 498.9 24 1

15 Arben Adem Hoxha 62 668/4 511.2 142.9 2

16 Ardian Meleq Shahinasi 545 587/2 499.5 124.5 2

17 Arif Shefki Shira 279 701/2 422.4 88.5 2

18 Arjan Ramazan Marku 75 699/5 263.0 27.7 1

19 Artan Myslim Bali 252 594/2 176.0 34 1

20 Artur Uk Plaku 1/10 634/1 366.6 92.4 3

21 Astrit Dashamir Plaku 11/7 648 501.0 121.7 1

22 Avdi Selman Ndreu 58 691/4 512.7 103 3

23 Avdul Muharrem Shahini 1250 635 236.5 90.4 2

24 Avni Hamit Xhediku 8/2 628/5 456.2 93.6 1

25 Bardhi Rasim Nezha 40 603/8 500.0 96.3 1

26 Bashkim Nuredin Hoxha 608 702/1 570.8 125.1 1

27 Bashkim Dilaver Xheleka 103 671/2 500.0 106.4 1

28 Bedri Ilmi Hoxha 318 589/2 287.8 76.6 1

29 Beqir Daut Allaraj 627 590/3 500.0 70.5 1

30 Berhan Haki Myftari 1019 601/1 500.0 138.2 1

31 Besim Qazim Doci 14/2 656/2 394.3 108 1

32 Besim Haki Myftari 1017 598/2 500.0 121.9 1

33 Bilal Zenel Stafa 14/6 682/2 505.2 108 1

34 Bujar Shefki Shira 280 701/3 486.1 86 3

35 Clirim Naim Tota 276 692/8 500.0 36.1 1

36 Dali Lala 5/4 577/2 428.5 115.7 2

37 Dalip Meleq Shahinasi 1261 592/1 275.4 104 1

3 8 Dalip Meleq Shahinasi 544 592/2 371.6 136 2

39 Dashamir Mehdi Tota 781 661 249.1 20.2 1

40 Eduart Vesel Sula 16/9 697/3 500.0 126.5 1

41 Emri Kamber Leka 19/10 557/2 368.5 82.2 3

42 Enver Selman Krashi 4/10 695 500.0 75.4 1

43 Enver Seran Sehitaj 917 583/5 500.0 112 2

44 Enver Osman Turshilla 12/1 548/1 254.4 120 1

45 Enver Ramazan Gjoni 363 567/3 75.6 34 1

46 Eqerem Bajram Farku 688 562/2 141.4 41 1

47 Esat Hamit Koleci 16/1 592/1 500.4 37.2 1

48 Fadil Xhemal Rajku 16 540/8 286.9 102.3 3

49 Fatmir Ibrahim Rusi 8/4 631/2 499.9 85.8 2

50 Fatmir Hamit Xhediku 7/9 628/4 479.7 30 1

51 Fatmir Beqir Vladi 6/8 663/1 279.2 55.9 1

52 Fatos Xhetan Noka 17/5 690/1 318.4 18.7 1

53 Femi Iljaz Gjoni 1/3 665/1 307.5 92 1

54 Ferit Selam Driza 648 673/2 503.0 82.9 1

55 Ferit Osman Turshilla 48/2 547/1 365.3 115.5 1

56 Fidane Ibrahim Mila 397 679/3 527.2 93.3 1

57 Fiqiri Ali Xhoxheja 834 603/5 478.2 136.7 3

58 Flora Adem Hoti 21 662 429.2 121.5 1

59 Gani Hamdi Gjuta 7/4 608/2 412.1 73 1

60 Gezim Nezir Bajrami 4/9 680/1 485.2 86.5 1

61 Gezim Skender Vata 260 605/4 481.8 124 162 Halil Dali Hoxha 17/9 689/2 512.3 102.9 1+p

63 Halil Tahir Tafaj 656 691/2 555.8 121.8 1

64 Halil Hasllam Rasha 7/3 647/1 515.0 130.3 1

65 Hamit Riza Ajazi 496 677/1 583.3 77 1

66 Hamit Ali Murati 449 602/12 503.8 17.7 1

67 Hajri Shaqir Doci 1112 658/3 242.2 41.8 1

68 Hasan Asllan Billa 768 591/3 501.7 94.3 1

69 Haxhi Xhevit Buci 561 627/5 500.0 104.4 1

70 Haxhi Tola 1014 595/1 500.0 124.2 2

71 Haxhi Bajram Barci 7/7 547/5 216.6 78.7 1

72 Haziz Gani Petmarku 237 654/2 460.4 93.5 1

73 Hekuran Hysen Bara 1004 681/1 500.0 161.5 1

74 Hysni Abdullah Memishaj 582 540/5 500.0 88.3 1

75 Ibrahim Mandri 1 2 4 704/3 540.7 83.3 1

76 Ibrahim Musa Rusi 8/3 631/1 592.0 136 1

77 Ibrahim Hashim Kukeli 565 652/1 551.2 137.8 1

78 Ibrahim Muharem Loka 13/2 670/2 500.0 72.3 1

79 Iljaz Mustafa Koleci 1147 692/9 240.9 24 1

80 Ilvi Ilmi Hoxha 319 589/1 344.4 76.6 1

81 Imin Seran Sahitaj 998/1 583/2 500.4 115.22 1

82 Islam Qazim Doci 14/3 658/6 500.4 98.5 1

83 Ismail Nazif Xheleka 12/6 627/8 483.1 81.1 1

84 Ismail Hysni Memishaj 584 540/2 500.0 103.5 3

85 Ismet Ramadan Kaca 17/2 654/8 528.9 118.6 1

86 Ismet Xhelil Mici 9 7 5 700/1 500.0 106.8 1

87 Isuf Halit Xhediku 191 701/7 499.3 191.5 1

88 Isuf Baftjar Billa 767 591/1 500.3 66.7 1

89 Jetmir Nazmi Suli 12 52 648/3 305.3 16 1

90 Kadri Gani Kupa 13/9 655/8 477.5 80 2

91 Kasam Abedin Pali 715 585/4 500.0 144.3 2

92 Kuduri Rustem Islami 112 538 286.6 110.4 2

93 Kujtim Qazim Sula 1059 692/7 310.2 84.7 1

94 Latif Hashim Kukeli 564 652/2 502.2 136 1

95 Lavderim Kamber Kodrallari 19/4 547/7 225.4 91.5 2+p

96 Lazam Mersin Gjoka 12/1 650 447.4 126 1

97 Leonidha Meleq Shahinasi 543 593 508.0 119.7 1

98 Liman Adem Tomja 8/7 684/1 244.5 113.3 1

99 Lutfi Rustem Xhediku 961 629/4 575.0 117.5 2

100 Lutfi Nazif Xeleka 2/7 627/9 512.1 108 1

101 Mesim Hajredin Koceku 7/10 670/1 501.2 136 2

102 Mevlan Vesel Sula 16/8 697/4 500.0 104.5 2

103 Mevlud Osman Murati 1246 539/1 534.1 134.4 1

104 Miklovan Lutfi Kaloshi 599 639 454.7 101 1

105 Mirgena Shefqet Hysa 1144 672/1 584.6 24.8 1

106 Mirush Hysen Bara 1006 671/3 503.2 174.7 4

107 Mirush Qazim Doci 6/1 645/2 500.0 95.1 1

108 Mojdin Seran Sahitaj 999 583/6 369.0 90.6 2

109 Mustafa Hamit Koleci 16/3 692/3 454.9 68.9 2

110 Myfit Rasim Elezi 11/4 594/1 274.9 103.5 1

111 Myftar Rushit Plaku 2/1 676/2 499.3 115.4 1

112 Myslim Muharrem Bali 2/3 594/3 427.3 125.8 4

113 Nafi Emin Halili 11/8 627/3 537.4 118 3

114 Naim Nuredin Hoxha 606 687/5 473.5 38.9 1

115 Naim Osman Tota 275 692/5 501.3 175.9 3

116 Naim Selman Cala 341 701/1 397.4 88 1

117 Naim Sulejman Buci 19 602/12 326.3 94.7 1

118 Nasuf Beqir Allaraj 628 590/9 478.3 82.4 1

119 Ndricim Ahmet Seferi 425 535/2 500.8 16.2 1

120 Nehat Qerim Collaku 661 633/2 545.5 138.3 2

121 Nezir Ramadan Kaca 451 602/14 500.9 127 1

122 Njazi Demir Tola 1013 596/1 500.0 106.8 1

123 Osman Mevlut Plaku 129 645/5 548.1 102.7 2

124 Osman Shaban Murati 24/10 539/5 372.9 98.8 1

125 Pellumb Han Krashi 609 702/2 500.0 125.1 1

126 Petrit Nuredin Hoxha 607 687/7 570.2 116.4 1

127 Qamil Abaz Rusi 5/6 637 579.9 138.6 1

128 Qamil Ismet Bregu 18/6 547/6 213.8 73.4 2

129 Qemal Vesel Sula 3/6 698/2 540.4 115 1

130 Qemal Elezi 16/3 549/3 296.5 103.5 1

131 Qemal Muliu 11/3 549/8 126.9 64.9 1

132 Rahman Kurti 555 572/1 526.2 78.4 1

133 Ramadan Hysen Dervishi 13/3 697/1 451.5 106.5 2

134 Ramadan Qazim Doci 79 656/1 452.1 108 3

135 Ramadan Ramiz Kaca 450 602/15 562.9 35.8 1

136 Ramadan Hasan Deda 870 604/1 500.0 115.5 1+p

137 Ramadan Daut Allaraj 515 590/4 500.0 94 1

138 Ramazan Jemin Marku 76 699/4 514.9 104.5 1

139 Ramazan Hysni Pira 12/6 697/5 506.6 91.4 1

140 Ramazan Qazim Doci 5/7 645/1 452.1 108 3

141 Ramazan Murat Molla 991 603/4 500.0 112.2 1

142 Ramiz Hasan Xhediku 104 630/1 499.6 65.8 1143 Ramiz Gani Petmarku 274 654/1 484.3 123.3 1

144 Ramzan Gani Kupa 13/7 655/ 3 500.9 80 2

145 Remzi Sami Myftari 475 542/4 467.2 106.9 2

146 Resmi Harshim Maksuti 17/3 549/4 295.0 105.6 1

147 Rexhep Shaban Marku 1008 668/3 287.0 34.3 1

148 Rexhep Halit Allaraj 360 580/2 500.3 119 1

149 Riza Osman Shira 196 699/2 430.5 112.5 2

150 Riza Agush Kanto 994 570 421.4 102.1 1

151 Rufat Mehdi Tota 784 651/1 415.9 77.4 1

152 Rustem Selam Driza 648 673/1 400.8 69.1 1

153 Rustem Lutfi Xhediku 963 629/2 500.0 107.4 1

154 Sali Rahman Lala 21/3 577/4 500.8 103 2

155 Samidin Beqir Allaraj 627/1 590/1 458.2 86.2 1

156 Sefedin Islam Skara 6/10 611/2 438.0 125.5 1

157 Sefedin Haki Myftari 1015 599/2 500.0 127.8 1

158 Sefer Muharem Loka 68 665/3 531.3 221.5 2

159 Seit Sadush Mila 13/4 679/2 584.7 124.6 3

160 Selman Shahin Pitarka 4/8 641/4 346.5 90 2

161 Selman Zenel Marku 4/3 602/3 522.9 167.3 3

162 Seran Ismet Sahitaj 918 583/4 500.9 145 1

163 Shaban Gani Kupa 14/1 655/7 558.3 80 2

164 Shaqir Ramadan Doci 1110 657/1 500.6 103.3 1

165 Shefki Lik Skara 14 610/1 500.0 95.3 1

166 Shemsi Hysen Drizi 8/10 648/4 546.1 96 2+p

167 Shemsi Xhelal Kukeli 506 652/7 572.8 164.1 1

168 Shemsi Ilmi Hoxha 320 589 290.6 118.1 1

169 Shkelqim Rustem Driza 18/1 648/1 440.4 76.6 1

170 Shkelqim Sul Peca 16/6 678/2 300.4 85.8 1

171 Shkelqim Haxhi Bega 8/6 556 466.6 64 1

172 Shkelzen Elmaz Turshilla 152 547/4 341.3 88.1 2

173 Shpetim Sulejman Buci 13 602/13 354.3 76.3 1

174 Shpetim Lala 5/2 577/3 533.7 113.1 1

175 Shpetim Shaqir Doci 1111 658/4 437.2 113.2 1

176 Skender Misim Vladi 15/4 664/2 348.4 99.7 1

177 Skender Qerim Myftari 441 597/1 535.6 94.6 1 +B

178 Sokol Dali Hoxha 17/10 686/1 499.6 112 1

179 Sokol Mandri 25/10 704/1 500.0 99.9 1

180 Sokol Haki Myftari 10 18 600/1 601.0 101.8 1

181 Sokol Enver Turshilla 11/10 548/4 168.3 66.7 2

182 Sul Llan Peca 16/5 678/1 318.6 103.9 2

183 Tefik Selman Banushi 598 571/2 501.8 99.2 1

184 Uk Hider Plaku 1/7 634/2 321.9 130.8 1

185 Vait Muka 3/7 549/9 288.8 102.6 2

186 Vasfi Maksuti 3/3 549/5 277.8 110.6 1

187 Vehbi Halit Allaraj 886 579/2 500.0 119.5 1

188 Verim Emri Leka 20/10 557/1 247.9 32.3 1

189 Vladimir Enver Turshilla 12/2 548/3 236.7 100.1 2+P

190 Xhafer Misim Vladi 15/1 663/3 405.5 97.2 1

191 Xhavit Pisti 700 703/5 500.0 72.5 1

192 Xheladin Isuf Xhediku 193 701/5 499.9 133.4 1

193 Xhelal Hashim Kukeli 18/8 627/4 500.0 104.1 3+P

194 Xhetan Zit Noka 17/6 690/2 530.8 132.5 1

195 Xhevdet Halit Loka 88 674/2 500.0 117.3 1

196 Ylli Ali Ceka 1/5 666/2 500.1 103.8 1

197 Ylli Rasim Elezi 11/5 549/2 277.0 103.5 1

198 Zatie Rexhep Plaku 12/10 645/6 469.2 114.5 1

199 Bilal Gani Pepmarku 276 649 541.3 114.1 1

200 Fatmir Sami Myftari 648 542/5 431.3 91.2 1

201 Jemin Halit Allaraj 564 579/1 456.9 75.2 1

202 Qemal Selman Koleci 12/6 603/6 499.9 128.7 1

203 Selman Xheladin Kalia 18/1 640/2 500.5 120.8 1

204 Shefqet Liman Deda 1111 672/3 437.2 113.2 1

205 Shkurte Halit Shira 16/5 687/1 336.6 36.7 2

206 Zylfi Sherif Tota 604 660 303.0 124.2 1

207 Ali Dulejman Tona 1159 546/10 560.8 16 1

Sip.Totale 90,575.5REPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Tirane, Komuna Paskuqan

Emërtimi i territorit: Paskuqan 2, zona kadastrale 2884

Blloku nr. 3Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr. kateve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 AJET SELMAN MENA 16/10 1453/67 341.03 135.9 1

2 KURT SELMAN VATA 860 1452/235 436.25 65.52 2KURT SELMAN VATA 18/512.25 1

3 LUTFI RAMADAN ALLARAJ 14/8 1456/69 501.3 127.65 1

4 MEHMET YMER TOBLI 6./7 1455/107 273.66 78.57 1

5 RUSTEM ZENEL SULA 6./5 1456/105 380.91 55 1

6 RUSTEM ZENEL SULA 6./6 1456/104 329.77 88.7 1

7 GJOVALIN MARASH NIKA 2/6 1455/185 482.36 118.2 2

8 NDUE MARASH NIKA 2/5 1455/184 499.86 162.5 1+P

9 SOKOL MARASH NIKA 2/4 1455/187 451.04 83.74 1+B

10 NURI ASLLAN PUCI 1/10 1456/80 498.74 86.27 2

11 TASIM RAMADAN HASA 1/8 1456/200 500.72 157.12 2

12 MEHMET REXHEP GJONI 10/5 1455/145 579.53 83.3 1+B

13 AFRIM HAMIT PASHA 18/2 1456/91 500.82 168.25 3

14 AGIM HAMIT PASHA 18/3 1456/180 500.73 135 1

15 RAMIZ RAMADAN KACA 17/1 1455/106 500.69 103.28 2

16 PAULIN GJON NIKOLLI 001 1455/261 588.23 132.73 1

17 FITIM HYS HASA 15/9 1455/197 44.2 21.9 1

18 AGIM AHMET MILLOSHI 12/5 1456/145 402.3 94.83 1

19 MURAT ISMAIL SELAJ 6/7 1455/208 463.29 79.21 2

20 PERPARIM MURAT SELAJ 7/3 1455/207 492.45 132.26 2

21 XHELAL XHEMALI HASA 11/4 1455/193 499.26 166.03 2+P

22 ENVER XHEMALI HASA 11/5 1455/188 500.34 125.6 3ASTRIT ENVER HASA 104518.45 1

23 RUSTEM ADEM MATA 3/10 1456/19 300.81 70.91 2

24 TOM PJETER ZEKA 3/6 1455/206 500.04 108.45 1

25 RIZVAN SHABAN DODA 3/3 1452/214 499.95 95.45 1

26 SEFER SHABAN DODA 3/4 1452/213 500.43 80.1 1

27 KAPLLAN NEZIR BUCI 3/2 1456/167 407.06 95.06 2

28 SHKELQIM KAMBER LEKA 7/7 1452/343 500.7 82.77 1

29 HEKURAN MUSTAFA COLI 5/9 1455/282 370.34 144.8 2

30 AHMET BAFTJAR PASHA 8/10 1456/99 274. 48 40.95 1

31 NESHAT QERIM KADRIU 8/6 1452/145 499.1 55.57 1

32 NDOC KOL VUKAJ 8/5 1453/41 512.47 107.43 1

33 FAIK LUTFI KORDHOKU 19/9 1456/143 500.51 146.25 1

34 HAN SHAQIR JATA 20/2 1456/72 502.25 114.66 2

35 SKENDER SHAQIR JATA 20/1 1456/103 502.29 132.21 3

36 KADRI SHAQIR JATA 20/3 1456/71 498.82 164.7 1+P

37 NIKOLL BARDHOK VLADI 8 1453/9 532.38 118.04 1

38 AZEM HALIT LALA 10 1456/188 500.2 119.5 1

39 XHEVAHIR ALI SIMONI 48 1453/6 404.65 105.91 1

40 ALFRED ISMET KAJA 65 1452/154 495.44 138 3

41 XHEVAHIR ISMET KAJA 66 1452/162 501.43 138 3

42 HEKTOR RUZHDI XHOLI 74 1451/49 518.09 127.6 1

43 QAZIM RAMADAN MARKAJ 77 1456/89 340.93 103.84 1

44 REFKI LAZAM HYSENAJ 82 1456/140 499.96 110.55 2

45 AFRIM LAZAM HYSENAJ 83 1456/135 500.98 113.64 1

46 LAZAM EMIN HYSENAJ 84 1456/178 420.31 93.9 1

47 FLAMUR MEHMET UKAJ 95 1452/40 500.52 89 1

48 MURAT XHELIL QERIMI 120 1456/219 386.52 63.9 1

49 SHEFIT REXHEP MARKU 122 1454/51 500.01 81 2

50 ISMET MEHMET NDREU 130 1452/248 500.48 22.94 1

51 MEHMET RAMADAN NDREU 131 1452/254 500.73 82.62 2

52 RAMADAN SHABAN SUFA 132 1452/255 505.66 111.24 1+B

53 FADIL ZAIM ALLARAJ 133 1452/142 411.81 45.83 1

54 QEMAL ELMAZ NDREU 136 1452/46 499.65 192.92 2

55 AVNI IBRAHIM NEZIRI 139 1456/124 500.14 181.36 1

56 ASTRIT ABDYL NEZIRI 142 1454/149 302.51 76.68 1

57 HASAN ABDYL NEZIRI 143 1454/230 401.93 108.17 1

58 BESNIK XHEMAL BARDHOLI 157 1452/272 471.88 69.36 259 BESIM HAXHI KACA 160 1451/45 502.69 102.96 1

60 DRITAN SALI ARAPI 183 1452/321 442.79 77 1

61 MUJO SELIM DAFKU 184 1456/84 476.26 92.02 1

62 FATMIR HYSEN MIHA 188 1456/16 517.32 72.98 2+P

63 AJET IMER KACI 200 1454/198 500.25 122.14 1

64 BASHKIM SALI UKA 203 1455/111 500.99 102.52 1

65 QAMIL IBRAHIM NEZIRI 205 1456/122 498.89 144.25 1

66 ASLLAN SHABAN MARKU 206 1449/14 501.69 94.35 2+B

67 HYSNI OSMAN MANI 207 1455/75 500.92 115.41 1+B

68 SHERIF ZENEL SULA 214 1456/116 206.88 87.69 1

69 FAIK ZENEL SULA 215 1456/115 519.2 100.63 1

70 SHUKRI ZENEL SULA 217 1456/113 499.83 54.96 1

71 FESTIM MERSIN MERDINI 232 1453/26 460.41 71.83 1

72 SHEFIT SELIM DAFKU 235 1452/137 502.01 90.15 1

73 HAFUZ RAMAZAN LALA 242 1452/45 500 104.98 1

74 FADIL RAMADAN KARANXHA 243 1453/34 531.56 121.28 1

75 BUJAR LUTFI RASKA 247 1453/48 502.52 88.11 2

76 FADIL FAIK RASKA 248 1453/46 499.6 98.12 3

77 SELIM ASLLAN KARANXHA 255 1456/73 499.05 209.3 1+B

78 SELIM ASLLAN KARANXHA 256 1456/74 499.74 119.56 1

79 ZENEL BAJRAM DACI 269 1454/137 499.95 66.22 1

80 SADIK BAJRAM NDREU 272 1454/219 500.68 119.6 2

81 BARDHOK NDREC RRAPI 273 1455/260 509.23 102.77 1

82 REXHEP QAZIM SULA 284 1456/108 500.76 120.75 1

83 QANI REXHEP SULA 285 1456/6 428.58 41.83 1

84 FERIM KASEM HASANAJ 302 1449/3 500.2 138.52 1+B

85 OSMAN BAJRAM NDREU 308 1454/222 500.62 95.15 3

86 RAMAZAN HAKIK TROCI 334 1453/50 462.08 122.34 1

87 ELTON MAN MEHMETI 354 1453/103 489.34 69.23 1

88 QEMAL MUSTAFA LIKAJ 355 1455/69 500.87 111.74 3+B

89 BESIM AHMET ELEZI 358 1454/13 423.58 67.08 1

90 DRITAN FADIL LITA 359 1454/45 500.43 108.9 3

91 AVNI KADRI NEZIRI 360 1453/104 499.6 99.43 2

92 KUJTIM SELIM ALLARAJ 367 1456/92 500.53 126.46 1

93 RUZHDI SELIM FANA 368 1456/82 498.4 39.58 1

94 HYSEN SELIM ALLARAJ 369 1456/65 500 163.99 1

95 DASHNOR FAIK MARKU 372 1454/78 441.49 94.6 1

96 FATMIR XHEMAL DERTI 374 1454/82 304.07 93.79 1

97 MAN REXHEP MULDAKAJ 386 1453/70 333.05 73.8 1

98 ZEF MARK KOLA 390 1455/259 499.96 175.16 2+B+PEDMOND ZEF KOLA 53426.2 1

99 BASHKIM ZABIT NEZHA 393 1452/90 347.75 73.96 1

100 OSMAN SALI PEPOSHI 406 1450/19 427.55 30.61 1

101 DYLBER ISUF DAFKU 431 1452/132 500.01 108 2

102 BESNIK ISUF DAFKU 432 1452/131 387.88 79.06 2

103 BEDRI ISUF DAFKU 433 1452/134 500.54 112.3 2

104 SHEFKI HAMDI ISLAMAJ 435 1454/158 272.85 71.38 1+B

105 XHELAL HAMIT BRUKA 452 1454/29 500.77 104.59 2+B

106 HAMIT XHELAL BRUKA 453 1454/28 243.56 211.97 1

107 ISMAIL MEDI POKA 463 1452/197 272.48 37.06 1

108 ILMI BAFTJAR MENA 467 1452/100 431.93 70.56 1

109 HAVZI KADRI KORDHAKU 485 1456/31 387.1 120.64 2

110 ARBEN KADRI KORDHAKU 486 1456/30 425.41 108.45 1

111 BILBIL SINAN NELA 490 1452/302 121.9 16.13 1

112 ZENEL QAZIM LELA 493 1454/87 500.04 91.43 1

113 ARIF HYSEN HOTI 497 1452/268 501.05 100.5 1

114 AGRON AHMET PASHA 498 1456/98 501.26 91.42 1

115 ASTRIT AHMET PASHA 499 1456/97 558.51 116.65 2

116 RUFAT IBRAHIM BARA 503 1452/236 481.37 116.55 2

117 JONUZ MAHMUT LITA 505 1454/43 500.97 95 1

118 SHEHAP KADRI NOKA 512 1452/289 419.35 84.27 1

119 MEHMET KADRI NOKA 513 1452/245 303.66 77.44 1

120 ILMI MEHMET NOKA 514 1452/246 351.55 101.2 1

121 SHKELQIM FAIK HOXHA 516 1452/140 398.84 66.31 1

122 SHERIF HALIT ALLARAJ 521 1456/48 499.85 140.01 2

123 DENIS SULEJMAN XHARI 533 1454/243 490.46 83.79 1

124 RAMADAN BAJRAM HOTI 536 1454/173 500.66 126.54 1

125 XHELIL ZYBER ALLARAJ 539 1456/28 501.9 163.79 1

126 SKENDER BAJRAM HOTI 548 1454/172 500.86 94.64 1

127 SHAQIR DEMIR TOSHI 549 1454/170 288.13 78.59 2

128 SINAN S KENDER NELA 550 1452/297 234.84 19.44 1

129 NEBI SINAN NELA 551 1452/300 501.77 167.58 1

130 LIMAN SKENDER NELA 552 1452/312 457.34 158.76 1

131 KAPLLAN SHERIF ALLARAJ 554 1456/47 498.97 19 1

132 LULZIM MEHMET PRIFTI 570 1450/20 471.54 92.77 1+B

133 HALIT MEHMET PRIFTI 571 1450/23 503.72 89.25 1

134 NJAZI ILJAZ ALLARAJ 572 1456/63 501.13 155.54 2

135 ILIR HAMDI ISLAMAJ 573 1454/157 232.03 70.52 1

136 HALIL HAMDI ISLAMAJ 574 1454/156 356.82 103.9 1

137 HAN SHAQIR MARKU 575 1456/87 499.51 125.40 1

138 AGIM SHAQIR MARKU 576 1455/292 553.53 121.56 1139 SHPETIM MEDI HASA 591 1452/49 281.91 87.68 2

140 BLERIM ESAT DEDA 612 1455/227 500.43 22.34 1

141 TAFIL BAJRAM ALIAJ 618 1453/33 500.40 23.30 1

142 IRAKLI ABDYL ALIA 621 1453/16 59.81 21.00 1

143 ABDYL RRAHMAN ALIA 622 1453/15 500.86 111.76 1

144 BASHKIM HAMIT HOXHA 625 1452/118 256.95 50.17 1

145 ZENEL SHABAN SULA 649 1456/107 501.24 26.46 1

146 AGUR SHEMSI NDREU 654 1452/163 500.06 148.01 2

147 AZEM SABRI SULA 660 1454/100 421.73 99.68 1

148 AHMET HYSEN SULA 661 1454/101 322.79 93.73 1

149 QEMAL SALI HOXHA 662 1449/24 342.50 78.30 1

150 GANI TAHIR DAFKU 670 1449/20 500.60 76.49 2+B+P

151 DED FRANG ALIA 675 1454/139 311.19 78.76 1

152 PETRIT FRANG ALIA 676 1454/138 299.12 29.70 1

153 ISLAM ILJAZ LALA 685 1454/88 485.89 90.48 1

154 FATMIR SHABAN SUFA 690 1454/153 272.91 70.20 1

155 MEHMET RUSHIT LITA 693 1454/124 501.02 49.50 1

156 HALIM HYSEN KINGJI 697 1453/109 501.30 134.38 1

157 ADRIATIK HALIM KINGJI 698 1453/110 500.26 44.55 1SAZAN HALIM KINGJI 69657.28 2

158 ZENEL RAMADAN HYSENAJ 720 1452/22 100.82 39.15 1

159 VALDET ZENEL HYSENAJ 721 1452/20 502.10 158.88 1

160 ZENEL MURAT BRAHILIKA 728 1455/318 500.85 101.25 2

161 ALFRED HAMDI UKA 757 1455/116 92.77 19.44 1

162 RUSTEM LIMAN KAZIU 761 1449/12 500.23 84.17 1

163 ALI HAMIT KOLA 763 1455/95 311.11 46.95 1

164 SELIM HASAN HYSENI 765 1455/45 450.69 102.26 3+B

165 ZENEL IBRAHIM HODA 769 1453/111 333.66 100.14 1

166 MEVLAN IBRAHIM HODA 771 1453/112 355.93 65.36 1

167 ELEZ HAMDI VATA 777 1455/178 500.11 122.72 1+P

168 VEBI ADEM HOXHA 780 1451/36 338.26 69.70 1+B

169 DALI QEMAL NDREU 785 1452/24 312.00 87.87 2

170 XHEVRIE XHELIL ALLARAJ 797 1452/294 278.04 72.06 1

171 TONIN PJETER ARAPI 807 1455/276 400.24 125.96 1

172 LIZA PRENG ARAPI 808 1455/273 380.93 55.61 1

173 MIRUSH ARIF HYSENAJ 809,1343 1449/11 500.26 99.00 1+B

174 RAMAZAN SHAQIR MARKU 820 1456/207 500.58 161.16 1

175 PERPARIM XHETAN XHIKA 826 1455/101 496.58 30.00 1

176 KADRI HALIL LUSHI 832 1454/214 497.56 94.24 1

177 DEMIR HAXHI ALHASA 847 1450/10 502.11 96.65 1+B

178 RIZA SHAQIR DERVISHI 868 1454/145 507.53 108.00 1

179 ARTAN ALI DEDAJ 880 1455/274 500.10 113.10 2

180 MARK NDUE PRECI 885 1455/161 493.29 56.95 1

181 FERIT RUSHIT LITA 906 1454/132 500.55 102.31 3

182 IBRAHIM LIMAN SKARRA 909 1453/37 502.33 112.00 2

183 DALI JONUZ LEKA 910 1450/34 397.53 83.08 1DALI JONUZ LEKA 91026.25 1

184 ADEM HALIL TOSHI 914 1451/76 503.06 102.70 1

185 FATOS BESNIK DODA 924 1455/250 501.22 102.48 2

186 EDMOND ALUSH CALA 929 1450/26 501.52 105.80 2+B+P

187 GAZMIR ALUSH CALA 930 1449/16 501.25 67.40 3

188 ALUSH DALI CALA 934 1450/12 500.70 48.00 1

189 LULZIM HAXHI KURTI 935 1456/18 424.65 121.77 1

190 SAMI TAHIR DAFKU 937 1449/1 499.98 74.11 1

191 FITIM LIMAN FONDA 938 1456/43 500.48 53.55 2

192 BESIM LIMAN FONDA 939 1453/93 500.58 81.00 1

193 AGRON LIMAN FONDA 941 1456/44 477.91 53.55 2

194 LIRIM LIMAN FONDA 943 1453/95 70.04 21.50 1

195 ABAZ QAMIL GJATA 952 1454/70 447.08 75.68 1+B

196 RASIM REXHEP LALA 954 1455/129 465.64 80.99 2

197 PETRIT SELIM GJORGJI 957 1451/94 500.42 95.04 2

198 SHKELQIM SALI FERATI 958 1451/92 500.46 101.61 2

199 GEZIM BALLI BALLA 968 1452/18 226.31 36.76 1

200 BALLI SHYQYRI BALLA 969 1452/17 481.07 108.00 1

201 SHYQYRI LIMAN NELA 976 1452/313 294.29 43.86 1

202 AVNI SKENDER HASA 977 1453/18 457.33 133.98 2

203 KUJTIM SHEMSI FERATI 980 1455/272 500.04 116.91 1

204 ABEDIN XHEMAL HASANI 987 1455/133 457.90 103.24 1

205 KUJTIM XHEMAL HASANI 990 1455/132 496.09 95.06 1

206 HYSEN SULEJMAN MZIU 993 1454/244 501.15 122.38 1

207 HALIL DAUT DISHA 1002 1452/293 352.28 87.66 1

208 IBRAHIM DALIP UKDASHI 1009 1452/205 185.23 89.44 2

209 SHINE ISTREF VATA 1035 1455/194 500.09 51.40 1

210 SAJMIR XHELAL HASA 1036 1455/196 76.56 24.00 1

211 NEBI DESTAN KORDHAKU 1038 1452/127 499.25 81.00 2

212 BESNIK MET DODA 925 1455/248 498.77 77.50 1KORAB BESNIK DODA 104036.75 1

213 FALI LATIF XHEPA 1043 1453/58 436.78 19.58 1

214 XHEVIT DESTAN VOKA 1048 1454/216 512.74 84.96 2

215 GURALI NURI SKEJA 1052 1451/31 500.69 158.92 1

216 GURALI NURI SKEJA 1052 1451/5 499.74 218.36 1217 GURALI NURI SKEJA 1052 1451/7 471.71 72.88 3

218 AGRON NURI SKEJA 1053 1451/32 500.63 163.20 2+B+P

219 KASEM LATIF XHEPA 1066 1453/39 490.74 113.62 3

220 HAXHI BAJRAM BRAHA 1067 1456/39 500.28 133.40 1

221 SULEJMAN REXHEP KARANXHA 1085 1453/60 500.004 160.88 1A SLLAN REXHEP KARANXHA 108473.80 1

222 BESNIK SHERIF ALLARAJ 1087 1452/241 426.01 89.06 1

223 ILIR SHERIF ALLARAJ 1092/1 1452/295 500.70 123.44 1

224 ALTIN RAMAZAN DEDA 1096 1456/86 498.68 23.70 1BUKURIE BAJRAM DEDA 1097141.11 1

225 ZAIM MALIQ DEDA 1101 1456/210 499.35 167.55 1

226 HAMIT LAZAM HYSENAJ 1138 1456/177 429.01 93.90 2

227 RAMAZAN LAZAM HYSENAJ 1139 1456/176 499.03 119.86 1

228 DRITAN ESAT DEDA 1169 1455/225 83.72 24.76 1

229 ARTUR RIZA DEDA 1210 1455/286 284.02 73.16 1

230 ARMAND RIZA DEDA 1211 1456/57 500.54 151.49 2

231 MERSIN QAMIL LITA 1231 1455/1 419.99 286.16 2

232 BAJRAM HAXHI MUJA 1270 1453/120 207.34 44.22 1

233 MEHMET ALI KOLECI 1272 1454/237 500.47 102.85 2

234 LEONARD DOD LLESHI 1278 1455/157 502.69 86.00 1

235 SHEFQET ISUF KOLDASHI 1279 1452/86 440.46 156.80 1

236 HAJRI DERVISH META 1298 1452/193 100.52 16.00 1

237 SKENDER SHAQIR NEZIRAJ 1302 1455/139 500.33 138.06 4+B

238 MURAT IBRAHIM MARKU 1306 1452/36 502.39 54.30 1

239 BAFTJAR SELIM MANDRI 1315 1452/211 213.54 67.86 1

240 MURAT REXHEP KAZIU 1317 1453/71 491.33 104.00 1

241 ALBERT ABAZ CARA 1318 1455/98 500.72 131.25 2

242 JAK LAZER BUSHI 1320 1455/123 491.49 112.49 2

243 ZAIM HASAN VLADI 1325 1456/216 506.06 164.12 1HASAN BAJRAM VLADI 132216.70 1ZYBER HASAN VLADI 132420.91 1

244 FATMIR AVDI HYSENAJ 1342 1449/8 501.57 99.00 1+B

245 SHABAN ALI BARDHOLI 23 1452/277 500.42 113.87 1

246 ILIR FADIL ALLARAJ 54 1452/355 500.00 60.95 1

247 ASLLAN ISLAM PEPOSHI 337 1453/13 366.20 84.88 1

248 MAN BAJRAM DEMIRI 323 1452/308 500.89 134.77 2

249 FATMIR REXHEP MARKAJ 327 1452/35 501.05 24.00 1

250 REXHEP IBRAHIM MARKAJ 328 1452/34 495.42 96.25 2+B

251 RAMIZ SKENDER DAKU 336 1452/323 323.11 57.76 1

252 SKENDER ZAIM DAKU 337 1452/324 500.28 133.34 2+P

253 BASHKIM SHUKRI DAKU 338 1452/227 500.10 74.70 2+P

254 LAVDRIM SHUKRI DAKU 339 1452/226 500.29 74.70 2+P

255 DRITAN RAMADAN FERATI 347 1451/71 502.40 81.37 2+P

256 PETRIT RAMADAN FERATI 348 1451/67 500.86 81.38 2+P

257 HEKURAN NEBI SULA 355 1452/280 500.86 71.03 2+B

258 AVNI QAZIM SULA 357 1456/5 323.87 68.80 1

259 SHKELQIM DALI BUCI 361 1455/97 319.31 85.61 1

260 ELMAZ IBRAHIM NEZIRI 395 1456/114 536.33 103.84 1

261 AVNI MUSLI VELIA 398 1454/77 530.73 73.53 2

262 ARTAN MUSLI VELIA 399 1454/152 499.25 92.40 1

263 OSMAN ZAIM ALLARAJ 412 1456/51 499.57 170.38 2+P

264 KAPLLAN DALIP DODA 415 1453/55 473.45 86.49 2

265 NAIM MERSIN SHEHU 416 1450/33 400.09 72.80 1

266 ALUSH XHELAL ZENELI 417 1454/109 348.54 79.63 1

267 MUSA FADIL HYSA 418 1454/76 431.07 87.36 2

268 MEHMET HAMIT COKA 484 1452/106 293.93 52.56 1

269 XHEMAL HAMIT COKA 485 1452/108 258.95 51.10 1

270 SAFET ISUF KOLDASHI 486 1450/32 495.65 76.49 2

271 SOKOL ISUF KOLDASHI 487 1450/31 475.53 76.49 2

272 FLORETA XHETAN MARKU 668 1452/319 347.42 38.70 1

273 EDISON LAM MARKAJ 687 1452/309 374.55 16.15 1

274 XHAVIT ISMAIL PIRA 697 1456/110 385.56 67.50 1

275 YLBER ISMAIL PIRRA 698 1452/348 500.17 63.25 1

276 MUJDIN IZET IDRIZI 735 1449/27 508.18 41.41 1

277 ZEQIR RESUL HYSA 739 1450/4 505.51 105.78 1

278 ABEDIN SALI NELA 667 1452/123 512.83 88.20 1

279 AVNI ADEM DOÇI 478 1452/266 500.60 15.00 1ADEM YMER DOÇI 21/4128.73 2

280 ADEM ISLAM MZIU 36 1453/86 389.59 101.25 1

281 ADEM HAMIT LACI 981 1455/267 461.43 87.36 1

282 ADRIATIK HAQIF SUFAJ 831 1452/85 101.59 16.00 1

283 AFRIM SELMAN PRENÇI 863 1455/238 328.20 68.34 1

284 AGIM HAMIT LAÇI 324 1452/284 448.83 144.37 1

285 AGRON VELI ISLAMAJ 846 1455/108 380.76 49.30 1

286 ALBERT MET SULA 663 1454/167 394.80 92.15 1

287 ALI NEZIR TOÇI 869 1454/195 491.01 112.03 2

288 ALI SINAN DEDAJ 879 1455/275 500.81 110.10 1

289 ARBER FERID LITA 903 1454/133 507.71 117.39 2

290 ADRIAN BIB KODHELI 718 1453/105 484.26 122.20 1

291 ARJAN ISUF MANDRRI 877 1452/102 501.42 77.83 3

292 ARIF BEQIR TOSHI 713 1454/140 154.28 58.14 1293 ARJAN HAKIK HASANAJ 966 1454/240 383.23 97.18 2

294 ARTAN OSMAN KUÇI 117 1451/59 512.13 40.36 1

295 ARTAN IBRAHIM UKDASHI 1297 1452/204 212.52 61.60 1

296 ASLLAN HAQIF HYSA 16/10 1455/237 501.19 134.20 2

297 ASTRIT BAFTJAR MONDINI 1244 1452/210 288.21 67.90 1

298 ASTRIT VEXHI ISLAMI 481 1455/103 505.47 71.50 1

299 ASTRIT VEXHI ISLAMI 1 481 1455/104 274.70 67.40 1

300 AVNI RAMIZ KORDHAKU 971 1456/25 504.43 150.90 1

301 AVNI ISMAIL PIRA 34 1456/109 376.12 67.50 1

302 BAFTJAR MEHMET VLADI 739 1452/201 461.94 68.40 1

303 BAJRAM NEZIR DOÇI 326 1452/257 497.06 87.22 1

304 BARDHE SADIK BARDHOLI 358 1452/278 484.24 26.54 1

305 BASHKIM SADIK KUÇI 1207 1453/49 255.94 240.70 1

306 BASHKIM VELI STAFA 357 1455/79 309.53 121.68 1

307 BASHKIM LUTFI KORDHAKU 9./3 1456/155 501.23 240.70 1

308 BEDRI ISLAM ZYBERI 378 1454/164 492.97 84.75 1

309 BEKTASH QAMIL QEJVANI 1030 1453/36 261.51 74.00 1

310 BERXHAN DESTAN KORDHAKU 972 1456/52 498.05 106.60 1

311 BESNIK ADEM PIRRACI 1282 1542/41 253.08 31.50 2.5

312 BILBIL MISIM MATA 600 1453/116 316.75 65.80 1

313 BILBIL AV DUL MAKISHTI 113 1455/89 500.90 92.80 2

314 BLENDI FERIT GJONI 1/1 1456/183 254.73 108.40 1BLENDI FERIT GJONI 674108.40 2

315 BRAHIM SUL HOXHA 391 1455/231 535.96 165.10 2

316 DALI LIMAN DACI 19/1 1455/245 370.77 94.80 3

317 DED GJON LLESHI 644 1455/214 556.45 193.70 1

318 DEMIR MEHMET SULA 182 1452/306 501.45 129.04 4

319 DERVISH RAMADAN TROCI 577 1452/199 504.06 152.50 2

320 DERVISH DIN KOÇEKU 6 1453/19 373.87 91.23 2

321 DRITAN XHELAL GJANA 1/3 1456/151 501.15 106.80 1

322 DUGASEHIN RRAHMAN ELEZI 211 1452/283 500.73 105.07 3

323 DULEJMAN AHMET PASHA 221 1456/100 500.95 108.50 1

324 DYLBER SHABAN ALIA 619 1452/135 501.40 83.60 1

325 EDMOND KAPLLAN BUCI 348 1456/166 500.99 70.60 2

326 EDUART RASIM DINO 823/1 1455/202 500.84 108.00 2

327 EMIR ARIF PECA 16/2 1456/131 500.37 143.40 1

328 EMIN QENAM FERATI 102 1451/84 477.64 54.00 3

329 ENKELIT ALUSH CALA 931 1450/14 501.76 71.78 1

330 ENVER ALI SUFA 1293 1455/43 521.18 147.60 1

331 FADIL HAMIT LAÇI 413 1452/303 500.54 91.37 1

332 FADIL GANI PEPMARKU 1064 1454/183 500.35 95.00 1

333 FADIL RIZVAN BEÇI 419 1454/143 501.00 21.05 1

334 FAIK GANI ÇEJKU 335 1451/41 499.75 103.24 1

335 FASLI HYSEN POLESHI 32 1454/189 508.87 91.90 1

336 FATMIR HYSEN KIRRGJI 597 1453/97 502.11 85.36 3

337 FETUSH RAMADAN FERATI 334 1451/72 499.91 81.40 1

338 FEJZI FALI KOJNOZI 311 1452/221 495.44 95.50 1

339 FEMI MEXHIT ZENELI 401 1455/94 322.54 100.40 1

340 FERIT HAMIT ÇERA 492 1452/251 272.83 81.00 2

341 FIQIRI HAQIF ÇELA 851 1452/182 500.06 125.44 3

342 FLAMUR SHABAN CALA 119 1454/246 500.49 84.16 3

343 FLORJAN FAIK KORDHAKU 853 1456/142 430.57 110.60 1

344 FLORIM ALI SINANI 528 1453/8 433.42 94.13 1

345 FLUTURIM ISMEN ALIA 1267 1453/24 499.58 100.80 2

346 FORBIM ISLAM PEPOSHI 408 1450/24 500.67 125.84 1

347 FRAN GJERGJ LUKA 949 1455/124 480.30 111.60 1

348 FRAN GJIN NIKOLLI 003 1455/121 418.01 123.80 1

349 GANI QANI ÇEJKU 332 1451/44 500.21 105.80 1

350 GANI FEZ LITA 523 1451/47 501.13 115.82 1

351 GANI MEHDI POKA 465 1452/198 518.55 72.00 2

352 GANI HAMDI AHMATI 1287 1455/57 459.39 79.70 1

353 GENTJAN VELI BRUÇI 1255 1452/207 360.22 81.00 1

354 GENTJAN BASHKIM KORDHAKU 19/2 1456/157 500.56 165.40 1

355 GEZIM MUHARREM SULI 55 1452/222 423.56 79.70 2

356 GEZIM REXHEP MYFTARI 850 1453/107 348.27 121.40 1

357 GEZIM ISLAM MZIU 38 1453/64 411.52 92.70 1

358 GEZIM DALIP ÇERA 664 1450/35 200.36 79.41 1

359 GEZIM JONUZ LEKA 1179/1 1450/38 245.98 77.85 2

360 GEZIM ALI KOLECI 1284 1454/236 500.18 86.02 1

361 GEZIM XHETAN XHIKA 827 1455/88 326.35 20.80 1

362 GEZIM XHEMAL RASA 1269 1455/142 206.86 37.76 1

363 XHERGJ BIB KEDHELI 719 1453/106 377.08 33.30 1

364 GJYLE YMER IMERAJ 127 1453/20 377.08 36.68 2

365 GJURI DESTAN ÇERA 26 1452/218 501.42 110.00 1

366 NAIM EMIN DOÇI 414 1451/82 50.52 16.58 2

367 HAJREDIN MYFTAR PIRA 563 1452/270 302.66 69.54 1

368 HAJRULLAH RRAHMAN KOBOÇI 598 1451/54 500.22 88.40 1

369 HAKIK IBRAHIM HASANAJ 967 1454/241 309.34 94.50 1

370 HALIT BAJRAM MARKU 700 1453/69 343.87 18.00 1

371 HAMID SALI UKA 404 1455/114 500.56 144.84 1

372 HAMDI ISMAIL PIRRA 1141 1452/347 459.87 81.82 1373 HAMIT HAMZA ALLARAJ 617 1452/120 558.68 83.12 1

374 HAMIT XHEMALI HOXHA 626 1452/117 480.92 60.86 1

375 HAMIT SELIM SAVA 180 1454/131 501.93 84.72 1

376 HAMZA REXHEP MARKU 123 1454/125 238.30 78.60 1.5

377 HAQIF NEZIR LAÇI 643 1452/190 540.75 98.48 1

378 HAQIF RUSHIT SUFAJ 155 1452/83 370.68 50.60 3

379 HAZBI RAMADAN FERATI 350 1451/88 500.32 86.92 1

380 HASIM BISLIM BILALI 610 1453/75 587.02 132.83 1

381 HAXHI ZENUN XHEDIJA 1304 1453/102 499.94 92.00 3.5

382 HAZBI BAJRAM NOKA 508 1452/233 500.06 125.60 3

383 HYSEN RAM MIHA 795 1452/168 587.66 86.20 1

384 HYSNI ZENEL LIKA 171 1452/196 499.90 115.50 1

385 HYSNI IBRAHIM BARA 89 1452/56 415.15 72.80 1

386 ILBER MILAIM SINA 145 1454/225 222.19 26.60 2

387 ILIR ABDYL REXHEP PALUSHI 20/5 1452/263 500.23 171.32 2

388 ISMET ALUSH HAJDINAJ 158 1454/209 209.02 88.44 1

389 ISUF ABDYL MAKISHTI 5/2 1455/99 500.41 93.16 1

390 ISUF MUSTAFA DOCI 905 1455/233 511.82 122.06 1

391 JAK MARK LULI 1271 1455/66 210.49 12.00 1

392 JASHARR SABRI SULA 659 1454/97 294.08 20.00 1

393 JETMIR SHABAN SALA 119/1 1454/247 368.67 18.40 2

394 JETNOR QANI LAZI 330 1452/31 500.62 124.74 1

395 JONUZ FASLLI SULA 411 1456/4 501.98 88.00 1

396 KADRI XHAFER JATA 694 1455/71 125.60 35.40 3

397 KASTRIOT ZEK MARKPEPA 669 1455/253 171.94 73.93 2

398 KOL BUSH VLADI 7 1453/10 464.05 76.11 2

399 KOL BIB BIBA 887 1455/83 500.33 86.24 1

400 KORB MYRTEZA KORBI 800 1453/27 425.41 85.60 1

401 KORAB BESIM CEKICI 1032 1454/191 502.00 39.90 1

402 KUJTIM MET CANAMETI 329 1452/30 471.64 63.15 3

403 KUJTIM DASTAN ÇERA 27 1452/220 331.92 88.10 1

404 KUJTIM BEQIR DODA 1092 1452/285 331.92 41.00 1

405 KUJTIM BAJRAM CELAJ 1075 1453/83 40.24 8.40 1

406 KUJTIM RAMAZAN KARRUSI 710 1456/83 495.83 134.69 1

407 KURT ISLAM MZIU 37 1453/65 391.35 92.25 1

408 SAMI VESEL TROCI 983 1454/3 500.61 119.88 1

40 9 LAM BRAHIM MARKAJ 1328 1452/310 500.71 136.87 1

410 LATIF HYSEN ÇERPJA 703 1452/179 498.85 132.79 1.5

411 LAVDRIM MUSLI VELIA 400 1454/108 524.93 92.40 1

412 LAVDRIM VELI MENA 96 1452/149 283.24 11.05 1

413 LAVDRIM HAZIZ CERA 312 1452/345 500.00 27.00 2.5

414 LAVDRIM MIRTEZA LITA 331 1454/56 500.45 94.10 1

415 LAZAM MALIQ DEDA 927 1456/218 436.04 78.33 1

416 LEKE MARASH NIKA 2/8 1455/186 448.30 108.00 2

417 LEONARD LLESH DODA 10./3 1456/209 382.17 81.00 1

418 LIHE MIRTEZA ALIAJ 316 1453/29 500.32 99.75 1

419 LIMAN SINAN DEDA 979 1455/246 500.01 140.84 1

420 LIMAN SELIM FONDA 942 1456/41 500.41 168.73 2

421 LIRI ISLAM SALIJA 9 1453/14 473.65 95.78 1

422 LUAN RAHIM BRUKA 603 1454/26 500.28 95.46 1

423 LUAN MUHARREM ISUFI 772 1454/44 481.00 192.00 1

424 LULZIM FEJZI KOBOÇI 691 1452/165 340.48 60.50 1

425 MALSOR HAQIF JATA 359 1454/63 499.52 32.30 1

426 MALIQ ZAIM DEDA 1100 1456/212 140.83 21.20 1

427 MANUSHAQE ZENEL SEFA 199 1452/27 453.41 71.82 1

428 MIRSEL BAJRAM BIBA 741 1452/290 413.10 39.10 1

429 MEHDI AZIZ HASA 590 1452/50 323.37 83.50 1

430 MEHDI ZYBER ALLARAJ 70 1456/27 499.90 162.41 2

431 MENTOR HAQIF JATA 360 1454/65 500.72 77.53 1

432 MERSIN FEHMI ISLAMAJ 481 1452/87 501.42 82.60 1

433 MERSIN MUHARREM LOKA 64 1454/181 500.18 82.77 2

434 MEVLAN FERID LITA 904 1454/260 393.08 117.39 1

435 MEXHIT HALIT TOSHI 401 1451/61 393.08 83.65 1

436 MERZIL METUSH ISLAMI 471 1456/11 498.52 76.90 1

437 MILAIM MEHMET SINA 144 1454/224 500.03 130.20 1

438 MIRVET XHELAL MARKU 653 1454/217 487.44 95.15 1

439 MIRSAT AHMET HYSENAJ 818 1454/121 500.96 37.40 1

440 MUHARREM FAIK MARKU 371 1454/107 384.36 94.60 1

441 MAKSUT DAUT DOCI 457 1454/186 500.18 57.70 2

442 MYRTEZAN RAMIZ KORDHAKU 707 1456/22 497.06 16.50 1

443 NAFIJE SHERIF KACI 970 1454/197 499.99 131.76 1

444 NAIM BESNIK UKAJ 759 1453/78 498.02 103.84 2.5

445 NAIM MYRTEZA LITA 329 1454/57 500.22 94.05 3.5

446 NAZIF SHUKRI MERDINI 439 1455/81 500.52 120.75 1.5

447 NAZIF REXHEP XHONI 459 1455/146 413.11 82.32 1

448 NDUE GJERGJ LUKA 1301 1455/134 500.95 116.55 1

449 NESHAT EVZI SMAÇI 873 1453/57 358.03 94.28 1

450 NEVRUZ LIK BRAHILIKA 529 1453/5 373.64 63.00 1

451 NEZIR MEHMET LEDHA 47 1452/89 441.05 68.14 2

452 NEZIR ALI DEMUCAJ 725 1455/156 500.18 136.73 1

453 NIKOLIN MARASH PERPEPA 594 1454/148 381.35 100.62 2454 NIKOLIN MARASH LLESHAJ 361 1454/48 508.89 80.19 1

455 NIKOLIN GJON ÇUPI 766 1455/243 441.19 109.20 2

456 NIKOLLE FROK LIKA 775 1455/131 500.45 146.51 1

457 NIKOLLE ZEF ALIA 1145 1455/62 284.84 91.18 1

458 NUREDIN LAH XHEDIJA 1333 1453/100 502.30 92.00 1

459 OSMAN QAZIM KUÇI 116 1451/60 139.74 111.24 1

460 OSMAN MUSA XHAFERRI 466 1454/177 420.08 74.62 1

461 OSMAN HAZIZ DOÇI 251 1455/287 499.38 114.09 1

462 PLLUMB MERSIN KRRASHI 1203 1454/15 500.06 139.74 1

463 PLLUMB SHAQIR HYSA 964 1454/17 397.13 10.50 1

464 PLLUMB SALI SHETA 711 1455/230 538.62 99.56 1

465 PERPARIM SHKELZEN IMERAJ 16/4 1454/159 289.47 75.20 1PERPARIM SHKELZEN IMERAJ 128975.20 1

466 PETRIT AVDIL NEZIRI 397 1454/229 331.91 77.00 2

467 QAMIL HAZIZ ISLAMAJ 814 1456/165 500.22 99.50 1

468 QEMAL HAMID LACI 1076 1455/266 442.29 78.45 1

469 QERIM BAFTIAR MENA 1027 1452/101 378.07 54.87 1

470 ARBEN ZIJA ÇIBUKU 213 1454/32 507.17 72.25 1

471 RRAHIM HAMIT BRUKA 1264 1454/25 500.17 24.78 1

472 RAKIP MET KULLA 1151 1456/133 501.60 140.48 3

473 RAMADAN SEJDI FERATI 349 1451/87 500.63 86.93 2

474 RAMADAN ALI XHABRI 187 1452/286 511.73 110.25 3

475 RAMADAN ZENEL HASA 838 1455/74 500.43 82.31 1

476 RAMADAN SIMON DEDAJ 878 1455/271 499.98 132.30 1

477 RAMADAN ISUF SULOLLARI 12/3 1456/79 505.02 153.62 1

478 RAMAZAN REXHEP MIFTARI 1042 1453/98 365.55 82.39 2

479 RAMAZAN MUSA KOCA 335 1454/218 450.92 97.91 1

480 RAMIZ HYSNI COLI 701 1454/141 322.98 51.60 1.5

481 ROSHIT SALI NELA 92 1452/121 500.01 89.18 2

482 RASIM GJELIL VLADI 730 1455/216 501.03 68.64 1

483 RASIM SEQIL PISLI 002 1456/160 60.05 20.24 1

484 ARDIAN RASIM CESKU 351 1456/120 501.80 10.50 1RASIM HAXHI CESKU 352106.29 1

485 REXHEP ILIAZ MIFTARI 1041 1453/108 346.11 113.25 2

486 RIZA MEDI POLCA 6./8 1455/290 500.67 74.31 1

487 RIZA MALIÇ DEDA 1212 1456/59 534.88 215.72 3

488 RIFAT SULEJMAN MZIU 992 1454/245 512.98 19.40 1

489 RRUSTEM LAZAM HYSENAJ 793 1456/147 529.90 109.17 2

490 RRUZHDI DESTAN DRIZA 741 1451/25 501.02 109.56 2

491 RRUZHDI LATIF MUSALLAJ 451 1456/191 500.55 94.08 2

492 SADIK RRUZHDI GJOLI 9/10 1451/53 499.89 176.28 1

493 SADIK SAHIT KARANGJA 9./10 1456/161 499.45 103.60 3.5

494 SALI SEJDI FERATI 928 1451/95 500.38 138.10 3

495 SALI HAMIT XHAFERRI 56 1455/277 371.87 170.78 2

496 SALI IDRIZ KOLDASHI 3/9 1456/186 501.55 186.44 1

497 SAMI HASAN ÇEJKU 631 1451/40 500.08 123.93 1

498 SAMI RAKIP ORUCI 1065 1453/74 524.86 102.46 1

499 SAMI HAMIT XHIKA 1281 1454/24 469.43 18.92 1.5

500 SAMI HAJDAR BASHKU 953 1454/79 348.06 76.54 2

501 SELAMI RASIM LUCA 694 1451/51 501.23 78.91 1

502 SELIM AHMET GJORGJI 670 1451/98 500.4 9 66.97 1

503 SELIM ELEZ BUÇI 18 1453/81 338.31 87.92 2

504 SELIM LATIF MUSALLAJ 452 1456/199 500.96 94.08 1

505 SHABAN XHAFERR KARANGJA 919 1453/63 500.67 110.77 1

506 SHAHIP ILJAZ LALA 538 1454/94 430.68 90.48 3

507 SHEFKI HYSEN MIKA 790 1452/172 500.44 86.24 1

508 SHEMSI HALIT HOXHA 1254 1450/8 350.60 82.00 1

509 HUMBE QAMIL NOKA 509 1452/244 500.15 15.20 1

510 SHERIF SELAM NOKA 510 1452/244 500.15 96.90 2

511 SHKELZEN GANI ÇEJKU 333 1451/4 519.96 99.48 1

512 SHKELZEN TOFIK VATA 889 1452/259 369.08 18.00 2

513 SHKELZEN GJELAL XHANA 1/5+6 1456/171 501.31 223.44 1

514 SHPETIM HAQIF ÇELA 743 1452/181 116.83 30.00 1

515 SHPRESA IDRIZ HASANPAPA 396 1453/82 240.76 103.70 1

516 SIGURIM POÇEIR HOXHA 559 1455/229 513.55 64.00 1

517 SKENDER HALIT HOXHA 394 1450/7 350.33 87.30 1

518 SKENDER HYSEN GJOÇI 492 1452/333 361.45 84.00 2

519 TOME GJON LLESHAJ 701 1455/213 434.06 118.45 2

520 TEFIK RESMI IBRAHIM TEFIK VATA 99 1452/260 500.29 126.56 1

521 TEFIK RRAHIM NOKA 1213 1456/61 500.15 23.61 2

522 UKE ALI BARDHOLI 356 1452/275 500.25 108.00 1

523 UKE SHABAN DOMI 672 1455/232 372.70 108.44 1

524 URIM XHEM BARDHOLI 159 1452/273 341.06 105.02 1

525 VALENTIN SERVET KOÇEKU 586 1456/56 382.53 124.34 2

526 VEBI MERSIN PIRA 147 1455/3 498.08 152.83 3

527 VEHAP HYSEN ÇERPJA 236 1452/188 502.10 49.08 1

528 VEBI MET KULLA 1152 1456/128 499.42 75.14 1

529 VESEL EMIN DOÇI 415 1451/80 500.09 102.95 1

530 VLADIMIR VLASH RRAPI 366 1452/96 511.67 33.97 1

531 XHAVIT ZENEL SUKA 491 1452/334 500.81 125.51 1

532 XHELAL MEHMET XHANA 633 1456/154 506.34 81.00 1533 XHEM IMER DOÇI 461 1451/78 500.18 111.15 2

534 XHEMAL ISA NUZI 405 1456/7 500.64 119.32 1

535 XHETAN IBRAHIM MARKU 409 1452/318 500.50 123.30 2

536 XHETON ISLAM XHIKA 825 1455/102 526.91 144.60 2

537 XHEVAHIR EMIN FERATI 101 1451/83 502.54 74.76 2.5

538 XHEVAHIR RAMADAN SEJRANI 420 1455/92 500.13 90.71 1

539 XHEVDET ISLAM MEZIU 35 1453/99 378.79 99.44 1

540 GJEVDET SABRI SULA 658 1454/98 500.77 101.52 2

541 XHEVIT SALI KAZIU 444 1454/208 510.00 41.80 1

542 XHEVIT FIAT SHIRA 632 1454/256 353.28 86.90 1

543 XHELAL ARIF SHKJON 988 1455/49 452.56 129.87 2

544 GJURI ZENULLA TORBA 717 1452/94 498.01 25.20 1

545 ILBER RIZA XHAHU 398 1454/228 469.03 97.99 1

546 ILBER MIRTEZA LITA 330 1454/36 500.19 94.05 2.5

547 ILMI AQIF XHOKROSA 339 1454/1 499.44 123.89 2.5

548 IMER ISLAM PEPOSHI 405 1450/17 504.61 99.03 2

549 ZAIM SELMAN HYSENAJ 1136 1456/138 499.72 132.00 1

550 ZEF NDUE XHOKA 974 1455/44 487.38 105.91 1

551 RRAHIM HYSNI SKEJA 681 1452/183 501.64 77.43 1

552 KLODIAN RAMAZAN DEDA 1099 1456/222 121 25.20 1SIP.TOTALE 241693 M2REPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Tiranë, Bashkia Kamëz Emërtimi i territorit: Bathore 1,2,3,4, Zona Kadastrale 3992Blloqet 1-12, pjesa 2Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ARIF METAH BRAHA 8562 5/192 502.3 78.7 1K

2 FATBARDH KURT HIDA 1448 7/358 523.6 119.2 1K

3 GEZIM RESHAT FEJZA 6091 7/506 501.4 191.4 1K

4 OSMAN SELMAN KACA 3947 7/644 501 160.5 1KBILBIL SELMAN KACA5 LUAN DAJLAN SPAHIU 3012 7/204 500.9 105.0 1K

6 JAKUP NUHI HOXHA 401/1 7/396 569.4 84.4 1K

7 MUNIR NUHI HOXHA 263 7/394 500.5 95.5 1K

8 ESAT NUHI HOXHA 299 7/393 574.1 133.4 1K

9 SAMI XHEMAL BYTYÇI 8865 7/426 577.2 146.4 1K

10 LULZIM AHMET DUKA 6346 7/546 508.7 16.3 1K

11 URIM ISMAIL RUSI 1048 7/501 499.6 112.8 1K

12 HAMIDE HEBIB MANDRI 6442 7/585 152.1 20.5 1K

13 EDMOND KADRI GJERAJ 592 7/409 459.6 169.8 1K

14 RIZA HAMIT PELLUMBI 6142 7/553 404.7 39.3 1K

15 NAIM JAKUP LILA 8896 7/60 422.9 52.2 1K

16 FITIM ELEZ KRRASHI 1046 7/513 500.1 64.8 1K

17 MILAIM IMER KASTRATI 6890 7/458 500 94.9 2KBARDHYL MILAIM KASTRATI18 XHEVAT VESEL KASTRATI 6879 7/435 500.6 83.2 1K

19 ABDYL ISMAIL NGJEÇI 7047 7/389 365.8 86.2 1K

20 SHPETIM KAMBER KURTALLARI 2709 7/415 303.9 96.2 1K

21 QAZIM ISLAM TARJA 9833 7/545 489.8 99.0 1K

22 MUSA HALIT GJONI 6187 7/196 469.8 108.4 1K

23 QAMIL BAJRAM SEFOLLI 5785 7/424 500.4 112.0 1K

24 ARIF SADIK CAKONI 359 7/379 293.1 113.5 1K

25 PELLUMB RIZA CUNI 8228 7/498 500.0 115.5 1K

26 FETIM SAFET REXHMATI 3718 7/374 500.2 117 1KSAFET SAHIT REXHMATI27 KADRI TAHIR DOBRUSHI 6887 7/282 460.1 118.2 1K

28 NESHAT TAHIR NUHIALLARI 7333 7/392 551.0 119.2 1K

29 ALUSH ISMAIL NGJEÇI 7048 7/386 501.1 129.9 1K

30 SABRI BILAL SADIKU 328 7/97 304.3 145.8 1K

31 BESNIK ETHEM DEMA 3371 7/633 500.8 146.6 1K

32 NAZMI MEHMET CUNI 1246 7/489 500.3 214.7 2K

33 LUTFI HYSEN KURTI 8229 7/485 526.4 227.8 1K

34 HAMDI BEKTASH KURTI 3500 6/350 554.5 179.8 2K

35 ALI SELMAN MUSA 314 6/258 456.3 72.3 1K

36 BESIM MORINA 367 6/281 500.0 94.2 3K

37 UKE RRAHMAN MORINA 7037 6/272 500.4 112.7 1K

38 SHKURTE SHAQIR DIDA 3307 6/262 500.1 128.2 1K

39 FATMIR YMER SHIMA 4320 6/222 500.0 1 32.8 1K

40 GRANIT QEMAL SOPAJ 1433 5/219 421.1 58.1 1K

41 SALI ARIF VOJI 6375 5/85 500.9 130.4 1K

42 ARSIM RAKIP SOKOLI 8395 5/54 488.0 74.6 1K

43 AVNI MEHMET BYTYQI 7197 5/233 568.3 179.7 1K

44 BASHKIM RIZA UKA 2315 5/109 207.2 98.2 1K

45 NAZMI KAMBER ISLAMI 4439 5/256 500.3 113.4 1K

46 HAJREDIN HYSEN BEHLULI 7908 5/274 312.1 73.2 1K

47 BAJRAM MAL GJABRI 9174 5/285 515.7 230.3 1K

48 SEJDI RASIM URUCI 4295 5/198 500.3 80.7 2K

49 NAILE RIZA LASHI 8349 5/280 441.1 138.4 1K

50 NEZIR HALILAJ 4089 5/268 500.7 95.2 1K

51 TAHIR BAJRAM XHABRI 9428 5/290 500.5 100.6 3K

52 ARIF FETAH BRAHA 8729 5/182 283.6 103.1 1K

53 DALIP BAJRAM GJABRI 9178 5/286 501.5 124.7 1K

54 SAIMIR KAMBER ISLAMI 4438 5/255 500.2 107.0 1K

55 NAZE KADRI MOLLA 8952 5/195 500.8 111.2 1K

56 DALIP BAJRAM GJABRI 9430 5/281 502.1 116.8 1K

57 SELIM HYSEN TAFHASI 4427 5/249 507.5 128.3 3K

58 ILIR UKE RAMADANI 6702 5/301 500.7 189.3 1K

59 RRUZHDI VELI XHUTAJ 698 5/310 487.5 195.6 2K

60 SUL RRAHMAN QENANI 6296 4/287 500.0 75.8 1K

61 FATMIR ADEM HYSA 7256 4/49 499.7 119.9 3K62 YMER DEMIR ONUZI 8957 4/306 539.1 125.0 2K

63 FERIDE LIMAN MURATI 8061 4/50 279.1 18.6 1K

64 HYSEN DALIP ISLAMAJ 2047 4/223 378.7 51.7 1K

65 SEFER SHAQIR TROCI 5786 4/20 184.7 54.0 1K

66 UK PASHK PEPKOLAJ 4772 4/93 226.6 75.8 2K

67 ALBERT BILBIL BILLA 8883 4/65 316.8 77.6 1K

68 LUIGJ KOL LACAJ 2450 4/43 320.2 78.1 1K

69 XHEP IBRAHIM ZYBERI 3644 4/144 416.5 107.2 1K

70 EMNI SHAQIR TROCI 5787 4/296 414.7 118.3 1K

71 ARIF HYSEN DOMI 2757 4/9 474.5 120.1 2K

72 NEXHMIJE XHEMAL PIRA 7196 4/198 574.9 73.6 1K

73 RAMADAN DEMIR RUCI 10013 4/462 438.2 106.5 1K

74 MUHARREM ALI JONUZI 1206 4/216 238.0 109.8 1K

75 HYSEN GANI META 3583 4/398 499.9 89.8 1K

76 SHEFQET ISAK GJURRA 8756, 3396 4/40 500.0 45.0 1K

77 MEHMET RIZA RAMA 2815 4/170 311.3 88.7 1K

78 PELLUMB INUZ BILLA 3252 4/314 500.8 136.2 1K

79 NIKOLL GJOK KAZA 3521 4/349 499.0 10.0 1K

80 KRESHNIK SALHI ALIAJ 2162 4/366 500.3 38.4 1K

81 ALI SADIK BRATI 4338 4/362 263.8 17.5 1K

82 FESTIM ALI BRATI 10076 4/100 526.1 99.0 1K

83 REXHEP MEHMET RUCI 9819 4/173 282.9 24.4 1K

84 BASHKIM RIZA FERHATI 1519 4/74 500.0 149.9 1K

85 ZEQIR RAMIZ VATA 7816 4/404 489.1 38.8 1K

86 ZAMIR LLESH ARAPI 4010 4/440 501.4 39.2 1K

87 RASIM QERIM BRATI 278 4/371 128.6 41.4 1K

88 VEBI MEHMET SHEHU 9658 9/654 534.2 144.5 2K

89 RASIM NIKA 3488 4/416 566.4 64.5 1K

90 HYSNI RASIM NIKA 3430 4/418 542.9 64.5 1K

91 MISIM BAFTJAR ISLAMAJ 740 4/176 171.0 67.1 1K

92 FLORIN TASIM ORUÇI 680 4/358 185.9 34.6 1K

93 HAXHI AHMET CUKU 1783 4/61 190.3 83.5 1K

94 ERIND BARI ONUZI 3706 4/328 500.1 82.2 1K

95 MYFTAR KADRI PASHA 2155 4/45 325.5 84.7 1K

96 EDUART KADRI PASHA 2263 4/46 388.1 84.9 1K

97 PELLUMB ALI DEDJA 2632 4/211 405.1 86.8 1K

98 XHELADIN SAHIT LUSHA 1333 4/393 283.8 88.3 1K

99 BLEDAR HALIL BATALLI 2389 4/57 367.8 92.3 1K

100 PETRIT MEHMET AHMETAJ 5096 4/150 374.5 92.6 1K

101 ELMI XHEVIT SPAHIU 3789 4/447 499.7 96.8 2K

102 ISUF JASHAR SELIMAJ 421 4/397 222.8 105.0 2K

103 RUFAT RUSHIT FERHATI 3114 4/302 500.5 111.5 2K

104 ABDYL QERIM DELIA 935 4/353 499.8 122.7 1K

105 GJET GJON PRENGA 1248 4/157 437.4 134.3 1K

106 BILBIL ENUZ BILLA 3249 4/310 544.1 134.9 1K

107 ALI QARIM BRATI 8245 4/465 368.1 143.2 1K

108 SAIMIR SADIK SADIKAJ 3382 4/379 500.0 144.8 2K

109 XHAVIT FALI XHAFERRI 271 3/346 500.0 105.4 2K

110 RUFAT SHAQIR KOLAVERI 2589 3/141 522.8 128.9 1K

111 PETRIT DOD GURI 7486 3/265 249.2 38.1 1K

112 KUJTIME DERVISH THAÇI 5445 3/220 367.6 14.7 1K

113 SHKELZEN MAHMUT SHAHU 7363 3/27 500.0 128.8 1K

114 MUSLI SABRI BICI 3244 3/472 520.1 99.8 1K

115 ZYLFI XHAFERR HOXHA 4503 3/21 427.9 131.5 1K

116 AGIM FRAN BEGA 7174 3/84 334.3 87.5 1K

117 NDUE NIKOLL GJELOSHI 6248 3/129 596.4 110.2 1K

118 FARI XHAFERR HOXHA 34 3/39 487.3 91.3 2K

119 HAMIT GANI MARKU 3728 3/212 504.9 31.9 1K

120 SAFET XHELADIN HOXHA 3813 3/305 357.4 32.4 1K

121 ZAIM HAMIT HYSENAJ 3496 3/10 547.7 183.4 1K

122 MARASH KOL RRUCAJ 4701 3/78 380.9 66.9 1K

123 LULZIM MAN NELI 1741 3/469 500.0 68.1 1K

124 FESTIM ASLLAN DOGJANI 1816 3/308 500.0 69.2 1K

125 MYFTAR HALIL METOLLARI 6404 3/366 500.0 70.2 1K

126 AFRIM NUSTRET SHEHU 8920 3/120 500.0 74.6 2K

127 MEVLUT ALUSH BRIHMANI 351 3/161 554.8 77.2 1K

128 RAMIZ FETAH KUKELI 7556 3/229 188.0 78.3 1K

129 GANI BAJRAM MARKU 3727 3/210 472.8 83.5 1K

130 BAJRAM HAMIT QEMANAJ 1093 3/448 503.7 86.4 1K

131 NDRICIM HAZIZ QEMANI 7809 3/445 500 90.2 2KPAJTIM HAZIZ QEMANI132 KADIME MAN SHEHU 9502 3/107 271.4 92.3 1K

133 AVDULLA XHETON CERA 6688 3/375 500.0 92.4 2K

134 MIFTAR FETAH BRESA 8014 3/113 498.9 93.5 2K

135 HYSNI HAZIZ REXHMATI 9824 3/183 477.2 93.9 3K

136 RAMAZAN HAMIT ISENI 3493 3/467 499.4 97.8 1K

137 FESTIM FAIK BAJA 6720 3/411 564.0 101.0 1K

138 ARJAN AVNI PASHA 5360 3/252 528.1 102.5 2K

139 MARASH PAL IMERAJ 7812 3/92 467.8 103.2 1K

140 XHAFER SHERIF LUSHI 1866 3/152 294.6 105.0 1K

141 SHERIF ISMAIL LUSHI 1992 3/153 296.7 105.1 1K142 NIKO HA LIT METOLLARI 5685 3/370 500.8 105.8 3K

143 RAMADAN XHEM DOGJANI 1733 3/36 279.2 106.3 1K

144 NDOC DED NDREVATAJ 6082 3/489 571.2 107.4 2K

145 NEVZI NURI NDREU 4618 3/164 440.5 116.6 1K

146 SAMI LIMAN HOXHA 3679 3/255 497.2 116.6 1K

147 MAN JASHAR JOHILLA 8713 3/235 285.0 119.1 1K

148 DED ZEF IMERI 7492 3/126 500.0 128.5 2K

149 BRAHIM XHELIL MERA 5448 3/430 524.6 129.5 1K

150 GJELOSH LULASH MARTINCANI 5920 3/352 499.8 132.9 2K

151 MIT'HAT ASLLAN VATA 3241 3/253 511.1 134.5 2K

152 NUSTRET GARIP SHEHU 8574 3/364 500.3 135.0 1K

153 SHKELQIM SELIM THAÇI 1889 3/327 499.7 147.0 1K

154 MYFTAR RAMADAN LUXHA 3602 3/391 500.5 148.4 2K

155 HAXHI LATIF TERZIU 6161 3/490 500.0 169.1 1K

156 XHEVIT XHELAL SHAHU 3724 2/183 410.5 77.0 1K

157 IMERLI ELMI QEMA 7608 2/191 500.0 191.9 1K

158 SHPETIM DED GJONPALAJ 3690 2/180 500.8 83.8 1K

159 SKENDER QAZIM QEMA 7617 2/187 385.5 100.9 1K

160 ARTAN SKENDER QEMA 7604 2/186 279.5 122.3 2K

161 HASAN MURAT ADEMAJ 7618 2/184 500.1 116.5 2K

162 RIFAT XHEMALI DILEMANI 938 2/192 641.0 327.7 1K

163 GEZIM QAZIM QEMA 7603 2/188 337.2 113.8 1K

164 ARTAN DED GJONPALI 9116 2/181 265.1 105.1 1K

165 XHEVIT QERIM QEMA 7805 2/190 500.0 102.7 1K

166 MITAT IBRAHIM ADEMAJ 5039 2/185 503.8 54.9 1K

167 SHEFQET XHEMALI SKANA 939 2/196 366.1 174.8 1K

168 NIKE MARK MIRASHI 5694 2/32 468.6 136.0 1K

169 FERIT MUSTAFA RASKA 1614 2/60 219.7 55.0 1K

170 UKE HALIL KASTRATI 1521 2/403 500.1 95.0 1K

171 RAMIZ REXHEP DACI 9218 2/68 499.8 109.8 1K

172 HUME MUSTAF REXHA 8526 2/13 499.8 134.0 2K

173 BEQ KAMER GREDICA 5004 1/273 498.7 122.0 1K

174 ASLLAN ISMAIL ZYBERI 1828 1/86 454.7 96.0 1K

175 FERIT ALI HALILI 4457 1/159 529.2 111.4 1K

176 MHILL PREND MARKU 3922 1/432 500.0 181.3 2K

177 ARAN QAZIM MURRI 1275 1/39 144.5 22.2 1K

178 QEMAL REXHEP PEPOSHI 5640 1/269 112.8 29.3 1K

179 QAMIL ISMAIL ZYBERI 1830 1/87 302.0 31.8 1K

180 ILIR PREK NDREVATAJ 5833 1/331 229.7 37.8 1K

181 LULZIM GJIN BUSHGJOKAJ 5143 1/425 361.8 39.5 1K

182 RIZA XHELADIN TUSHA 8377 1/109 490.6 47.9 1K

183 HAZEM HONE FERHATI 4002 1/119 532.3 162.7 1K

184 SHTJEFEN JAK UKA 3004 1/422 238.0 66.9 1K

185 ARLIND SAKIP SULEJMANI 1640 1/388 500.1 98.9 1K

186 ILMI DAUT AHMETI 2824 1/127 298.4 70.7 1K

187 MYRVETE ISLAM CERA 4506 1/368 162.7 78.0 1K

188 BILBIL OSMAN HASA 5827 1/376 500.0 81.9 1K

189 DIN SALI BUSHGJOKA 4830 1/197 335.30 85.70 1KDIN SALI UKSUINAJ190 TASIM MEDI SHAHU 53 1/26 442.8 88.3 1K

191 ILIR SUBI CERA 225 1/44 323.2 118.8 1K

192 SUBI MALIQ SHERA 224 1/45 335.8 120.3 1K

193 XHELAL MAHMUT KACA 2013 1/402 500.0 96.5 1K

194 DILAVER ASLLAN MEMA 9389 1/29 500.0 131.0 1K

195 MAGJON MARREM MULAJ 4452 1/115 565.1 105.6 2K

196 LEKE NIKOLL PJETERGJOKA 9853 1/199 376.7 110.9 2K

197 FADIL MAHMUD XHIKA 4071 1/149 226.3 111.7 1K

198 DAUT BAJRAM AHMETAJ 2825 1/126 284.2 119.6 1K

199 MUS SALI BUSHGJOKA 1006 1/196 400.6 163.7 1K

200 BASHKIM HAMIT PUCI 2198 1/117 511.9 134.1 1K

201 SAFET ADEM DACI 3905 1/306 500.7 125.5 1K

202 GJIN JAK BUSHGJOKAJ 5144 1/426 500.2 127.5 1K

203 QAZIM OSMAN HAMZA 4751 1/71 502.4 129.2 1K

204 ELONA RAMADAN TAHIRAJ 9134 1/325 499.9 137.9 1K

205 NUHI JONUZ SHEHI 4073 1/106 490.8 140.4 1K

206 GJELOSH KOL ALIAJ 8253 1/178 387.2 140.8 1K

207 AVDI TAHIR TAHIRAJ 9237 1/311 500.7 142.4 1K

208 AVNI SOKOL TROCI 6373 1/18 498.1 156.7 1K

209 PREK MURRASH VUKAJ 6946 1/225 421.9 182.6 2K

210 DRAGUA RAMADAN GJINOLLARI 1017 12/791 76.1 24.8 1K

211 ASTRIT HAKI MUCA 1020 12/630 304.9 118.6 1K

212 MIMOZA OSMAN SOKOLI 1056 9/754 511.5 117.5 1K

213 OSMAN MAHMUT KORBI 1058 9/761 240.3 53.0 1K

214 ALTON OSMAN KORBI 1059 9/759 582.2 109.0 1K

215 MUNIR MERSIN SHEHU 1061 8/561 500.1 237.9 1K

216 AHMET ALLAMAN MERAJ 1240 11/205 237.1 76.0 1K

217 SADIK HALIL IMERI 1246/ 9/581 504.0 99.5 2K

218 FLAMUR DALI NOKA 1265 12/13 414.7 80.9 1K

219 RISVAN FIES LITA 1296 10/104 444.2 118.7 1K

220 BILAL ZENEL HYSENAJ 1299 8/663 500.5 121.9 1K+B

221 LUTFI ZENEL HYSENAJ 1310 8/387 504.4 130.8 1K222 LUTFI ALI KRRASHI 1318 8/195 313.1 34.4 1K

223 SHPETIM HAN ORUCI 1359 8/4 366.7 101.8 1K

224 ZYLFI KADRI CEJKU 1400 8/227 490.7 99.1 1K

225 BASHKIM NEZIR MENA 1451 11/165 463.0 187.7 1K

226 XHEMAL ZENEL TROCI 1456 8/652 423.4 73.5 1K

227 GRAMOZ AJET RAMALLARI 1546 8/76 176.60 70.0 1K

228 ZERE AJET RAMALLARI229 FILIP NDUE BUSHGJEKA 1583 10/701 500.1 95.3 1K

230 SELMAN ZENEL HYSENAJ 1617 8/661 500.3 139.4 1K

231 RUSHIT IBISH HOXHA 1664 10/208 416.3 114.5 1K

232 EMRI LAZAM KAZIU 1756 12/581 500.1 69.8 1K

233 HIRE SULEJMAN ALLUSHI 1762 12/663 500.1 55.5 1K

234 SOKOL NDUE NDREVATAJ 1863 11/246 460.5 209.9 3K

235 HAMIT RAMADAN HOXHA 1875 10/20 384.80 115.40 4KHAJRI HAMIT HOXHA 1828NEXHIM HAMIT HOXHA236 FETA HARIZ MATA 1885 9/335 549.4 84.8 1K

237 BEHAR QAMIL HOTI 1918 12/793 342.2 83.1 1K

238 PERPARIM GANI QINAMI 1920 11/374 470.7 87.0 1K

239 XHELAL RASIM DOMI 1937 9/230 212.2 73.1 1K

240 PREL CUN MULAJ 194 11 /31 386.0 103.5 2K

241 SELMAN SELMAN HOXHA 1963 10/21 410.70 135.30 4KESAT SELMAN HOXHA

RAMADAN SELMAN HOXHA242 ARJON QAZIM KULLA 1994 11/609 252.4 53.5 1K

243 MEHILL ZEF PERPEPA 2011 11/43 515.0 136.0 1K

244 ADRIAN REXHEP PALUSHI 2014 8/487 408.6 21.7 1K

245 HVZI SELIM MAHMUTAJ 2038 10/175 545.1 122.2 1K

246 MUSTAFA XHELADIN KACA 2067 10/361 333.6 97.3 1K

247 MEXHIT HALIM DOCI 2072 8/196 579.60 217.30 1KHALIM NEXHIT DOCI 7713

248 ANDREA NDUE NIKOLLAJ 2096 12/259 569.1 174.5 2K

249 GEZIM SHUKRI DARSI 2136 8/74 221.2 66.0 1K

250 XHEVAT SHYQYRI HOXHALLARI 2197 12/730 500.0 107.5 1K

251 KURT MURAT PEPOSHI 2224 9/629 504.4 108.9 2K

252 EMIN SALI CANI 2241 8/304 471.5 99.7 1K

253 ABAZ HEBIB KOJNOZI 2350 11/26 525.7 133.3 2K

254 GJON PREND LLESHI 2377 9/16 546.0 96.4 1K

255 RAHIM SADIK LICA 2416 10/6 509.3 88.9 2K

256 HAXHI RUFAT CENA 2417 10/301 500.0 117.0 1K

257 SHKELQIM IBRAHIM ISUFAJ 25 10/274 344.0 88.6 1K

258 MAHMUT ISUF TUSHA 2566 12/46 500.0 74.8 2K

259 TEUTA SADIK MEHMETI 2577 12/550 597.3 149.7 2K

260 BARI BEQIR CENGA 2678 12/547 234.4 102.1 1K

261 SKENDER NJAZI CANI 2680 10/31 500.0 132.0 2K

262 ZHULJETA FORE LAMAJ 2692 12/645 541.2 131.1 2K

263 FATMIR QEMAL SPAHIU 2724 8/518 500.0 66.3 1K

264 FERIZ BAKI SPAHIU 2750 8/186 500.0 92.5 1K

265 SHANI BAKI SPAHIU 2758 8/187 444.4 73.5 1K

266 KADRI QERIM SEJDIA 2766 10/207 500.0 101.6 1K

267 MIRUSH ISUF PRENCI 283 11/224 298.6 75.5 1K

268 SAMI IMER CERPJA 2846 12/47 419.8 63.0 2K

269 MIRASH MHILL GJEKA 2904 10/356 274.7 94.6 2K

270 SULEJMAN HAXHI KACA 2985 9/670 502.1 81.7 1K

271 HAVZI SHERIF NOKA 3070 12/675 500.0 113.8 1K

272 ZEQIR DEM META 3094 10/224 408.0 102.1 1K

273 MENTOR HYSEN BODINI 3105 12/125 207.2 62.9 2K

274 KUJTIM LIMAN SHEHU 3199 12/319 401.7 98.5 1K

275 MILAIM XHEMAL SHOTI 3224 8/18 244.8 70.8 1K

276 DRITA SHEFKI MEMA 3227 9/590 500.2 121.7 1K

277 VESEL PEPOSHI 3292 9/846 505.2 13.7 1K

278 SHABAN VESEL PEPOSHI 3293 9/847 500.7 141.9 2K

279 HAMIT RAMADAN DERVISHI 3400 9/883 579.3 91.5 1K

280 RUSHIT REXHEP LALA 3415 8/426 500.0 137.1 1K

281 BASHKIM NAZIF PRENCI 3432 10/483 290.2 67.0 2K

282 BESIM RIZA SHEHI 3490 9/618 502.5 91.7 2K

283 IZET XHETAN RRAPI 36 11/818 422.1 171.2 1K

284 MEDI FERIZ JATA 3630 9/210 380.4 186.6 3K

285 XHEVAHIR XHAFER LAMA 3669 11/699 360.1 50.7 1K

286 LIKE RIZA LEKA 3707 11/652 83.4 57.8 2K

287 NIKOLL PREND MHILLI 383 10/275 157.9 90.5 1K

288 MARK ZEF MARKU 3860 12/331 479.3 97.7 1K

289 HAFIJE RRAHMAN JATA 3894 12/352 331.3 91.3 1K

290 AGRON ILMI HOXHA 3979 8/589 504.4 106.4 1K

291 MERIMAN ILMI HOXHA 3980 8/597 500.2 57.2 1K

292 PERPARIM ILMI HOXHA 3981 8/128 500.0 113.5 1K

293 BUKUROSH ILMI HOXHA 3982 8/586 500.9 89.1 1K

294 VLADIMIR IBRAHIM GASHI 404 10/676 501.4 133.4 1K

295 SADIN MEDI XHIKA 4053 12/202 412.7 109.9 1K

296 JETMIR FIQIRI MURATAJ 4146 9/14 402.1 97.8 1K

297 XHELAL SUL KURTI 4195 10/368 302.5 103.2 3K298 SHKELZEN ENVER TACI 42 8/488 248.0 87.6 1K

299 XHEMILE HAS GJABRI 4258 12/104 409.0 9.7 1K

300 RAMAZAN RREM GJABRI 4259 12/667 500.1 102.4 1K

301 VANGJEL ADEM GJATA 4344 9/583 202.9 68.2 1K

302 RAMAZAN EMIN DOÇI 4425 12/14 324.7 66.9 1K

303 FEMI SADIK KACA 4456 9/885 500.5 89.4 1K

304 ERMAL PRELE NDOCI 4495 11/856 30.0 30.1 1K

305 ARDIAN VEHAP XHAFERAJ 4507 8/282 546.9 90.3 1K

306 AGIM XHEMALI XHOLI 4567 9/856 359.1 85.0 1K

307 BAJRAM XHILI HOXHA 4781 9/796 500.1 105.5 1K

308 HYRMET ISUF KOLDASHI 485 8/469 221.0 72.0 2K

309 MAZLLUM ISMAIL DOCI 489 9/592 500.7 104.3 2K

310 KOLE GEGE PRENDI 497 11/412 558.1 142.5 1K

311 FATMIR QEMAL ZYBERAJ 4989 9/9 500.0 83.6 1K

312 MARK ZEF PERPEPAJ 4998 11/268 378.4 102.4 2K

313 NADIRE LIMAN GJONI 5177 12/429 500.0 147.5 2K

314 SHANI HALIL GJANA 5210 8/460 321.9 99.5 1K

315 ARTAN RAMADAN HALILI 5230 9/280 280.0 65.8 1K

316 PERPARIM ISUF XHELI 527 12/392 424.5 143.9 2K

317 LLESH GJON MORGJINI 5437 10/113 242.1 116.3 1K

318 SINAN ELEZ NUHIALLARI 5453 9/746 500.5 115.4 1K

319 DESTAN DIN HOXHA 5462 8/44 475.5 99.4 1K

320 ISMET DESTAN HOXHA 5463 8/641 536.7 140.2 1K

321 LAZAN ARIF KOLDASHI 5468 9/812 478.8 74.9 1K

322 XHAFER MALIQ PEPOSHI 5472 9/832 495.7 94.1 3K

323 ZYLFIE OSMAN SHIRA 549 12/94 422.6 87.6 2K

324 MAHMUT IBRAHIM HYSENAJ 5519 9/19 531.5 114.8 1K

325 ISLAM QAMIL KERCUKU 5549 11/834 500.9 90.3 1K

326 PJETER COL MULAJ 5634 11/666 500.1 131.5 1K

327 LIFE REXHEP PEPOSHI 5645 9/819 500.2 46.2 1K

328 FILE RUSTEM PRACI 5663 11/169 212.1 85.7 1K

329 HAZIZ ABAZ LACI 5718/1 8/547 496.0 72.9 1K

330 MARIO HALIM LEKA 5759 12/147 492.8 139.1 3K

331 JURLAN HAXHI KOLGJEGJA 583 12/390 145.8 74.8 3K

332 IVZI ZENULLA ZELA 5949 9/716 318.8 111.3 1K

333 MARK SABRI VARNIKAJ 595 11/40 525.3 277.4 4K

334 TAULAND MIRASH NDREPEPAJ 5954 10/244 235.7 35.7 1K

335 ZINI GARIP ELEZI 6026 9/711 511.3 128.6 1K

336 ASLLAN TAHIR KAZIU 6030 12/122 269.8 106.1 1K

337 METUSH ZENEL LAMA 6048 9/703 552.1 116.2 3K

338 BILBIL BEQIR TAFILI 6069 8 /217 530.1 49.7 1K

339 GJYLE BAJRAM MURATI 6089 9/5 444.1 14.6 1K

340 NJAZI MISIM PRENCI 6329 11/178 432.2 89.7 3K

341 ADMIR QAZIM ISLAMI 6504 9/637 508.5 80.1 1K

342 SAIMIR SHAQIR SULA 6533 9/407 448.3 103.4 1K

343 ALBAN SHAQIR SULA 6534 9/898 316.4 65.2 2K

344 DURIM BEKTASH SULA 6535 9/410 365.2 94.3 1K

345 LUTFIE BAJRAM ABDULLAI 6607 11/202 275.7 71.2 2K

346 MIHANE SHAQIR PITARKA 6615 10/288 437.6 71.3 1K

347 URIM KALOSH PUCI 668 9/274 294.2 45.8 1K

348 XHAVIT BISLIM BERAJ 6751 9/330 489.3 188.8 1K

349 AGRON ISMAIL LALAJ 6808 8/71 400.2 113.4 1K

350 DED NIK QOKAJ 692 10/697 500.2 101.5 1K

351 AGIM YMER SPAHIU 6953 8/156 375.0 15.9 1K

352 HAXHI BAJRAM ISMAILI 7022 9/858 500.1 124.6 1K

353 VLADIMIR SADIK MIKLI 7086 9/435 307.6 117.6 1K

354 BAJRAM OSMAN BRAKA 7095 9/332 283.0 56.6 1K

355 NAZMI SADIK CERPJA 7178 9/46 528.4 121.6 2K

356 SAIMIR SHEFQET GURI 7268 9/611 500.5 97.0 1K

357 SELIM ALI SULA 7449 8/58 476.2 81.7 1K

358 YLBER HYSEN NDREU 7533 9/693 500.0 79.1 1K

359 ASHIM FATMIR ALIMANI 7554 10/649 582.0 111.2 3K

360 HYSEN NEZIR CAJKA 757 11/682 573.3 98.0 2K

361 DIN ZENEL MUJAJ 7627 9/692 528.0 199.6 1K

362 RIJAN VEBI SHEHU 7654 9/655 502.3 240.2 4K

363 DASHMIR MUHAMET NUHIALLARI 7689 9/751 518.4 176.2 5K

364 HASAN UKE NDREVATA 7705 11/626 499.8 136.2 1K

365 SABRI BRAHIM TOLLJA 7716 9/685 296.2 98.8 2K

366 DASHAMIR SEIT PACI 7724 8/660 241.0 91.0 1K

367 FATMIR SHABAN KOLDASHI 7739 9/763 500.1 142.9 1K

368 PELLUMB RRAHMAN ELEZI 7819 12/212 597.8 92.3 2K

369 DILA NDREC MARGJINI 7913 10/599 355.9 136.7 1K

370 HETEM JONUZ SHEHU 7970 9/895 500.1 103.5 2K

371 RUSTEM HAKIK SPAHIU 8073 8/457 494.0 136.8 1K

372 MEVLAN TAHIR DAFKU 8217 8/629 512.0 134.2 1K

373 GJOVALIN ZEF GEGAJ 8243 11/806 500.2 88.0 1K

374 ISMEN ZYBER SPAHIU 8254 8/448 324.9 89.8 1K

375 XHELAL SINAN CIKU 8285 9/427 281.0 20.7 1K

376 FATMIR MAL HALILI 8407 9/873 502.0 110.1 3K

377 MESTAN FARIK MYFTARAGO 841 12/253 219.0 65.5 2K

378 AFRIM LALA 8426 11/811 100.5 34.8 1K379 GANI BESHIR KOTARJA 8432 11/778 509.9 89.7 1K

380 KORAB HALIL HOXHA 8440 8/390 500.0 30.6 1K

381 NAZMI XHEMAL CENA 8453 9/610 532.6 79.9 1K

382 BUJAR SHAHIN ZYLFA 8501 8/445 244.8 25.2 1K

383 SULLTANE KADRI LAMA 8544 11/833 500.4 100.6 2K

384 NEZAIR XHEMAL HARACI 8551 9/340 268.6 105.7 1K

385 MUHARREM IBRAHIM RUCI 856 10/674 500.1 164.3 1K

386 HAZIZ SELMA TOPUZI 8572 9/797 455.7 93.5 1K

387 ABDYL SALI MENA 8632 9/3 409.1 88.6 2K

388 FATMIR HASAN PEPOSHI 8638 9/57 363.6 57.6 1K

389 AVDYL VEHAP SPAHIU 8692 9/140 424.5 96.1 1K

390 HATIP VEHAP BICI 873/ 8/602 321.6 115.8 2K

391 RAMADAN UKE NEZA 8731 9/324 402.8 109.2 1K

392 SHABAN KURTISH ISMAILI 8773 9/855 416.2 77.8 1K

393 LAVDIE BAFTJAR HALILI 8933 9/889 402.3 63.4 1K

394 AVDULLA RAMADAN ALIA 9034 9/273 448.1 77.4 1K

395 KUJTIM LATIF LITA 904 8/646 500.9 103.1 1K

396 MUHARREM HASAN LITA 9096 11/776 420.1 26.8 1K

397 GANI KADRI SEFA 9181 8/215 245.3 51.4 1K

398 AGRON SHEFQET SPAHIU 9352 8/485 270.2 34.8 1K

399 MILAIM NEZIR ISTREFI 9431 9/21 536.0 74.0 1K

400 ALI MON KEQA 9485 10/627 500.1 111.1 2K

401 FEIM BAJRAM HASULA 955 10/393 365.3 66.5 2K

SIP.TOTALE 171 424,20 M2

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Tirane, Komuna Paskuqan

Emërtimi i territorit: PASKUQAN 2, Zona Kadastrale 2884

Blloku nr.4Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MAKSIM ADIL MANARKOLLI 1 748/8 506.8 95.0 1kt

2 SHKELZEN ADIL MANARKOLLI 2 748/10 479.0 63.2 1kt

3 ZAIM HAIT XHEDIKU 4 787/3 500.1 97.0 1kt

4 HAZIS XHETAN HOXHA 9 795/3 499.9 134.3 1kt

5 XHAVIT AGIM DOMI 20 785/4 499.4 111.0 1kt

6 AGIM NUHI DOMI 21 785/5 500.3 115.7 2kt

7 HEKURAN HAZIS XHEPA 22 757/14 422.4 75.6 1kt

8 NAMIK REXHEP LACI 26 809/2 531.9 115.2 1kt+b

9 REXHEP SALI LACI 27 801/18 500.2 91.7 2kt

10 FITIM XHELAL XHEDIKU 29 786/17 336.5 85.7 1kt

11 SKENDER SADIK HYSA 34 563/3 286.0 128.3 1kt

12 ADEM GANI DOCI 36 735/4 325.2 99.0 1kt

13 BRAHIM HAKIK DRAGJOSHI 38 760/2 514.7 63.0 3kt+B

14 MEHDI HAKIK DRAGJOSHI 39 760/3 455.1 89.4 3kt

15 SHABAN HAKIK DRAGJOSHI 40 760/4 495.0 99.0 3kt

16 MAZLLEM OSMAN MARKU 43 779/1 499.4 89.3 1kt

17 ARSEN AVNI MANARKOLLI 45 747/2 318.8 28.9 1kt

18 VEBI ISLAM BALLIU 49 752/2 437.4 115.4 1kt

19 FATOS VEBI BALLIU 50 752/1 210.3 65.3 1kt

20 REXHEP BAJRAM PRENCI 51 756/2 500.1 120.5 1kt

21 ELEZ ISA DOCI 55 803/7 488.4 79.3 1kt

22 REXHEP ISLAM SEFA 56 813/7 500.9 109.4 1kt+b

23 BASHKIM ISLAM SEFA 57 813/9 499.7 86.2 1kt

24 ISLAM RIFAT DODA 58 801/8 499.4 88.0 1kt

25 JASHAR RIFAT DODA 59 801/10 499.6 43.6 1kt

26 HASAN HAJREDIN LUSHA 60 801/15 503.5 133.1 1kt

27 SELMAN RAMADAN ADEMI 61 800/3 385.9 109.3 2kt

28 MIRUSH SAKIP SHEHU 72 813/18 499.4 143.3 1kt

29 ZENEL AVDI MURATI 80 757/9 260.2 125.0 1kt

30 KUJTIM AVDI MURATI 81 757/10 240.0 64.4 1kt

31 NEBI ISUF SEFA 87 781/2 499.8 135.3 1kt

32 ADRIATIK XHAF ER XHAFERR ISUF SEFA

SEFA 88 784/2 500.0 127.0 1kt

33 ISUF SELMAN PIRA 91 735/6 361.9 100.6 1kt

34 BAFTJAR IBRAHIM VATA 94 778/1 505.5 59.3 2kt

35 MENTOR XHEMAL BUKACI 96 738/4 381.5 135.8 2kt+p

36 XHEMAL CUP BUKACI 97 738/3 316.0 38.0 3kt

37 QAMIL ELMAZ CERPJA 98 756/5 358.2 49.0 1kt

38 BEXHET FIQIRI CERA 99 748/4 506.0 121.9 1kt

39 KUJTIM MALIQ BARDHI 104 563/10 144.7 56.6 1kt

40 FLAMUR MALIQ BARDHI 105 563/9 444.7 91.5 1kt

41 FITIM NAZMI PISLI 106 731/9 503.6 169.0 2kt

42 ASTRIT ISLAM COKA 109 750/11 139.3 67.0 1kt

43 MERSIM REXHEP MARKU 111 749/4 481.7 76.8 1kt

44 MURAT OSMAN MARKU 113 776/4 500.1 64.9 1kt

45 BASHKIM OSMAN MARKU 114 776/1 356.1 71.9 1kt

46 DALI OSMAN MARKU 115 776/3 500.0 116.4 1kt

47 MERSIM HALIL ADEMI 120 747/3 455.8 85.0 1kt

48 PANAJOT RIZA MANI 126 284/8 500.0 85.2 1kt

49 HAKIK HASAN TOTA 127 762/2 500.5 143.5 1kt

50 MILAHIM SELMAN LEKA 130 749/3 252.5 74.0 1kt

51 RUSTEM DESTAN LALA 131 750/4 456.9 77.4 2kt+p

52 SURI HALIL TOSHI 132 751/1 299.9 78.3 1kt+b

53 LAVDERIM HALIL TOSHI 133 751/2 285.6 78.8 1kt+b

54 MEVLAN MISIM TOSHI 134 751/5 307.1 118.1 2kt

55 PELLUMB MISIM TOSHI 135 751/4 170.4 86.9 1kt

56 FATMIR MISIM TOSHI 136 751/3 130.4 86.9 1kt

57 RUSHIT SAHIT XHURRA 137 748/5 475.6 124.0 1kt

58 MAHMUDIE HAN LUCA 138 789/3 552.8 192.0 2kt

59 DALIP RAMADAN ADEMI 141 800/4 406.2 75.7 1kt

60 RAMAZAN ISLAM SEFA 144 800/5 500.0 78.3 1kt

61 FARIE HAZIS BUSHI 159 803/20 483.1 122.5 3kt

62 AFRIM MUHAREM GJONI 163 740/5 401.9 72.9 1kt+b

63 ARBEN RAMADAN ELEZI 166 814/3 451.2 66.0 2kt

64 AQIF RUSTEM GJONI 167 799/11 500.1 100.8 1kt+B65 ARTUR QERIM XIXA 168 273/11 256.0 84.8 1kt

66 BAJRAM MIRVET SHEHU 169 813/15 500.0 138.8 2kt

67 HAJRI SAKIP SHEHU 173 812/4 501.4 99.0 2kt+b

68 SAMI MUSTAFA NDREU 179 563/15 500.2 123.7 1kt

69 XHAVIT HAQIF RUSI 180 813/20 500.0 83.7 1kt

70 ARBEN HEKURAN MAHMUT MAHMUT DARSI

DARSI 181 563/6 404.2 151.5 3kt

71 ABAZ HASAN CENAJ 182 735/3 421.5 144.4 1kt

72 EDUART HASAN BUKACI 183 738/5 347.1 75.4 1kt

73 HASAN ALI BUKACI 184 738/6 347.3 152.5 1kt

74 HEKURAN HAMIT CERA 185 757/16 278.2 56.7 1kt

75 DRITAN FAIK CANI 186 786/7 510.2 93.3 1kt

76 AQIF GANI SHEHU 192 756/3 263.7 93.0 1kt

77 EMIN ALI MARKU 194 784/4 500.1 130.0 1kt

78 SAMI ZENEL KACI 195 805/2 463.5 108.8 1kt

79 MENTOR YMER LOKA 200 769/5 291.8 52.0 1kt

80 MAHMUT REXHEP MEMISHI 201 563/17 498.1 91.5 1kt

81 MEHMET NUHI PEPOSHI 203 757/12 262.3 76.6 1kt

82 ZYLFI SHABAN DRENI 204 750/14 489.5 102.0 1kt

83 MUSA RIZA NDREU 205 750/10 309.2 76.5 1kt

84 ZHAVIT HASAN CAJKRI 207 757/18 499.5 174.8 1kt

85 ALBERT XHEVAHIR SUFA 208 740/3 500.1 121.6 1kt

86 XHEVAHIR BAKI SUFA 209 740/2 500.1 103.8 2kt

87 EMIN HAMIT SELAMI 218 276/19 326.6 96.0 2kt

88 BESIM RAMADAN ADEMI 220 800/1 500.2 30.5 1kt

89 GENT

ALBAN JASHAR JASHAR HOXHA

HOXHA 222 722 435.8 81.7 1kt

90 JETMIR SKENDER HYSA 223 563/2 343.3 92.0 2kt+b

91 QAMIL MEHMET KARIQI 225 786/4 500.4 77.7 1kt

92 BILBIL MALIQ SULA 226 786/15 457.2 45.1 1kt

93 LUTFI ISLAM ZHUGRI 232 740/6 413.0 69.5 1kt

94 NEXHMI QERIM SHAHU 234 813/11 397.4 126.5 1kt

95 SOKOL HYSEN SHAHU 237 813/2 501.3 105.3 1kt

96 OSMAN ISLAM SEFA 238 813/4 499.8 135.4 1kt

97 GEZIM RAMADAN XHEDIKU 242 788/2 500.3 108.4 1kt

98 FORCIM HEKURAN XHEPA 249 757/15 424.8 20.8 1kt

99 LAZAN HAZIZ CUKA 250 738/1 369.4 49.1 1kt

100 BESNIK

AZBI TAHIR

TAHIR MUCA

MUCA 252 736/4 333.3 148.1 2kt+B

101 GANI BAJRAM SKURA 256 732/4 471.1 135.3 1kt

102 JETMIR GANI SKURA 257 732/5 187.8 57.1 1kt

103 AFRIM IBRAHIM DARSI 258 563/4 503.9 171.1 1kt

104 PETRIT IBRAHIM DARSI 259 563/7 295.2 101.4 1kt

105 KUJTIM IBRAHIM DARSI 260 563/8 212.7 97.9 1kt+b

106 FEMI

SELMAN SELMAN

FEMI XHEDIKU XHEDIKU 264.265 744/5 500.0 157.9 1kt+p

107 BESIM FERIS DURRA 265 279/4 483.2 131.0 2kt

108 FEHAT HAKIK VATA 267 750/2 500.0 90.0 2kt

109 RAMIZ HAKIK VATA 268 750/1 500.0 61.8 1kt

110 SAMI ISMET KACA 270 750/9 441.6 100.6 1kt

111 ADIL XHAFER MANARKOLLI 272 748/11 356.2 107.5 2kt

112 VASFI RAMADAN ELEZI 274 814/1 500.1 69.5 1kt

113 TAF MILAIM KULLA 275 812/3 317.6 89.6 1kt

114 AGIM TAF KULLA 276 812/2 500.4 30.1 1kt

115 QAZIM ISMAIL CANI 277 786/6 353.5 28.6 1kt

116 HYSNI EJUP ALLARAJ 279 790/9 426.9 80.8 1kt

117 GJERGJ ZEF MEGJAJ 287 723/2 500.0 110.7 2kt

118 AVNI ISUF SEFA 291 780/2 499.5 130.0 3kt+P

119 KUJTIM ALMET KOLAVERI 294 739/7 500.0 68.4 1kt

120 SELIM FAIK CANI 299 786/2 438.9 67.0 1kt

121 VALTER HAQIF LUCA 300 813/13 247.3 115.0 1kt

122 SURI HAQIF LUCA 301 813/14 435.9 97.9 1kt

123 SHABAN SADIK PRESI 303 799/10 502.0 57.4 1kt

124 FATJON VEHBI LASKU 306 731/1 500.1 53.3 1kt

125 AVNI RUSTEM KOLAVERI 309 288/21 368.0 178.2 1kt

126 YLBER HASAN SENA 311 288/23 330.4 114.3 1kt+B

127 XHEVAT TASIM SHTINI 312 288/13 500.0 108.7 2kt+B+P

128 SOKOL SELMAN SHTINI 313 288/12 498.4 111.1 4kt

129 MITAT SELMAN SHTINI 314 288/20 511.9 90.8 3kt

130 MUNIR ISUF HASALAMI 315 813/25 317.1 38.6 1kt

131 ESAT MUHARREM XHEPA 316 814/8 500.0 74.8 1kt

132 ADEM OSMAN MARKU 320 773/1 498.8 48.9 1kt

133 MUSA CAN LUSHA 322 750/7 500.0 136.2 1kt

134 KUJTIM ELEZ SULA 341 813/22 416.1 17.8 1kt

135 ELEZ XHELADIN SULA 342 813/23 416.6 84.6 2kt+b

136 PETRIT SADIK RUCI 373 345/4 500.0 131.1 1kt

137 RASIM BALOSH BARA 378 814/15 500.6 124.4 1kt

138 LUAN RASIM BARA 379 814/13 454.6 44.0 1kt

139 NURI KASEM RICKU 386 744/3 500.0 107.1 1kt

140 ADEM HALIT GJONI 387 739/5 500.0 147.0 2kt

141 MENTOR SELMAN LEKA 412 814/11 273.7 70.3 1kt

142 HIDE HYSEN LUCA 422 789/2 450.6 26.6 1kt143 XHELIL HYSEN LUCA 423 789/5 500.0 27.1 1kt

144 SHEFKI HYSEN LUCA 424 789/4 500.7 114.2 1kt

145 ARTAN SALI MARKU 435 814/16 500.1 137.3 1kt

146 AVDIL HAMIT MARKU 442 791/5 500.0 89.9 1kt

147 DASHNOR NAIM BICI 444 739/4 499.4 29.2 1kt

148 NAIM GAFUR BICI 445 739/2 500.0 147.6 1kt

149 MIFTAR SINAN TOLENI 447 563/13 382.2 30.8 1kt

150 ARBEN AQIF BUKACI 454 741/3 352.2 30.1 1kt

151 AQIF JAKUP BUKACI 455 741/2 395.3 100.4 2kt

152 QAZIM ASLLAN DADA 456 731/7 496.2 114.1 1kt

153 BESIM REXHEP META 457 732/3 420.1 89.4 1kt

154 SHYQYRI REXHEP META 458 732/2 477.6 150.4 2kt

155 SHERIF ALI LEKA 464 763/2 479.6 155.5 1kt

156 RAMADAN ETEM LALA 476 279/9 500.0 88.3 2kt

157 ETEM RAMADAN LALA 477 279/5 499.5 91.0 1kt

158 ALBERT NAMIK LACI 478 809/1 313.7 28.0 1kt

159 SAMI CAN LUSHA 479 753/4 488.0 51.2 1kt

160 KRESHNIK KURT OMURI 483 750/3 492.1 81.9 2kt

161 XHEVDET QERIM HIMA 506 288/26 500.1 113.2 2kt+P+B

162 RAMAZAN QERIM HIMA 507 288/24 505.3 137.3 2kt

163 ENVER HAZIR SEHITAJ 512 790/13 490.4 101.5 2kt+p

164 HAZIR NUREDIN SEHITAJ 513 790/14 442.1 35.0 1kt

165 AGIM TAHIR SEHITAJ 515 790/15 500.1 96.8 1kt+b

166 BEHIJE SKENDER SAHITAJ 516 790/5 514.2 35.0 1kt

167 SOKOL TAHIR SAHITAJ 517 790/6 440.1 70.6 1kt

168 FATMIR TAHIR SAHITAJ 518 790/4 501.4 86.2 1kt

169 HYSEN SALI CANI 519 786/14 356.8 73.1 1kt+ B

170 JETON MEHMET SHTINI 521 288/16 386.1 40.0 1kt

171 SELMAN XHEMAL SHTINI 523 288/19 510.3 18.5 1kt

172 DASHAMIR MERSIN ARIF

ARIF HYSA

HYSA 527 739/11 480.8 157.1 2kt

173 ALBERT DRITAN ARIF

ARIF HYSA

HYSA 529 739/12 500.0 229.2 2kt

174 KUJTIM DALI BUCI 530 750/12 301.3 29.5 1kt

175 NERTILA SAMI LACI 531 800/19 391.0 152.3 1kt+b

176 SAMI QAZIM LACI 532 800/17 500.0 142.5 2kt

177 RIZA MUSA VLADI 533 800/16 194.9 47.2 1kt

178 AZEM SHAQIR LUSHA 538 772/2 499.3 125.1 1kt

179 HYSEN TAHIR SEHITAJ 541 790/3 501.9 96.8 1kt+b

180 PETRIT HASAN AHMETAJ 542 790/7 397.3 33.5 1kt

181 XHEVAHIR HAKIK DAKU 590 341/1 500.3 106.8 4kt

182 FATMIR VESEL POLESHI 592 730/17 500.1 123.6 2kt+b

183 GJURIE EQEREM SHEHI 596 744/6 361.0 107.2 2kt

184 BESNIK HALIT RUSI 602 813/19 500.0 71.7 2kt+b

185 SELIM AVDULLA SHINI 607 810/2 501.6 111.8 2kt

186 MEFAEL RAMADAN LALA 611 279/7 500.0 130.5 1kt

187 SHAHIN HAMIT MARKU 613 802/2 500.6 69.4 1kt

188 ILMI MERADIN ZYBERAJ 617 803/11 327.7 108.1 1kt

189 BEQIR ILMI ZYBERAJ 618 803/9 152.9 23.0 1kt

190 HYSNI ILMI ZYBERAJ 619 803/10 334.5 88.2 2kt

191 KASTRIOT XHELAL XHEDIKU 624 786/18 403.7 101.6 2kt

192 MALIQ FAIK TOPUZI 630 738/2 284.3 17.1 1kt

193 QERIM

IMER FAIK

FAIK TOPUZI

TOPUZI 631 738/9 458.5 50.6 1kt

194 HAXHI ALI GJOKOLA 635 727/1 502.3 163.3 1kt

195 HAKIK ALI GJOKOLA 636 727/2 545.8 132.8 1kt

196 XHEMIL HYSNI PUCI 645 345/6 283.8 81.0 1kt

197 LAVDRIM VELI PEPOSHI 647 276/11 502.9 140.9 2kt

198 ALEKSANDER SKENDER LUSHA 651 275/1 499.6 16.0 1kt

199 ETMOND KASEM LUSHA 652 275/2 500.0 133.9 1kt

200 MENTOR KASEM LUSHA 654 276/15 500.0 16.0 1kt

201 ABEDIN VELI PEPOSHI 655 276/12 504.6 140.1 1kt

202 QAZIM ESAT KUPA 657 276/16 500.0 16.0 1kt

203 HASAN QAZIM LUSHA 658 344/8 408.1 16.0 1kt

204 MUHAMET MYFTAR GJANA 660 274/1 500.0 16.0 1kt

205 ROBERT HAXHI BUKACI 663 757/6 197.5 65.5 1kt

206 ELEZ CAN LUSHA 665 753/3 500.0 79.7 1kt

207 HAZIS MURAT ZHUKA 678 814/4 235.1 76.6 1kt+b

208 ALBERT HAZIS ZHUKA 679 814/5 247.5 76.6 1kt+b

209 HAQIF XHEMAL CANAHMETI 689 341/4 501.6 130.7 1kt

210 HAMIT SIL MICI 711 750/15 373.5 58.6 1kt

211 ADEM MALIQ OKA 714 797/5 487.9 115.9 2kt

212 YLBER SHAHIN BUKACI 729 741/1 521.8 146.8 2kt

213 ADRIATIK KASEM LUSHA 730 344/9 380.2 16.0 1kt

214 QAZIM ZENEL THANA 758 276/20 278.9 78.2 2kt

215 SINAN MEHMET BACI 760 344/5 338.7 72.1 1kt

216 HAJRI SALI BICI 786 563/12 376.2 28.9 1kt

217 AGRON SALI BICI 789 563/11 498.5 111.0 1kt

218 NAZIME RRAHMAN HYSA 792 563/1 372.7 94.0 1kt

219 XHEVDET FARUK NELI 944 341/8 442.3 104.0 3kt

220 FAIK DALI SULA 986 730/20 499.4 119.4 1kt

221 RASIM SHEMSEDIN SHEHU 989 273/3 499.9 89.2 2kt222 MYFTAR RASIM SHEHU 995 272/9 500.0 123.5 2kt

223 BUJAR MYFTAR SHEHU 996 272/10 500.0 20.7 1kt

224 JETMIR MISIM SHEHU 997 272/16 493.3 102.0 2KT

225 FIQIRI FADIL SHEHU 1021 269/1 316.4 68.0 1kt

226 FLAMUR

FADIL FADIL MAHMUT SHEHU

SHEHU 1022 269/2 500.0 180.6 1kt

227 ILIR FADIL SHEHU 1062 268/2 500.0 105.9 1kt

228 SHERIF SHEZIVAR SHEHU 1073 280/9 499.7 147.4 3kt

229 AVDI RAMADAN HAJDARI 1108 797/3 470.4 99.5 1kt

230 QAMIL SADIK MUSTAFA 1109 797/2 500.0 92.0 1k t

231 ISMAIL HAZIS HOXHA 1119 796/1 500.0 39.6 1kt

232 ELMAZ HAZIS HOXHA 1120 795/2 500.0 70.8 1kt

233 DOC QAZIM TROCI 1140 800/7 476.8 128.4 2kt

234 KELMEND MYFTAR NOKA 1148 801/7 332.8 24.0 1kt

235 MIFTAR SHABAN NOKA 1150 801/13 500.3 126.6 1kt

236 KLODIAN REMZI MANARKOLLI 1170 717/1 371.6 106.0 1kt

237 BLERIM REMZI MANARKOLLI 1171 717/3 246.9 107.1 1kt

238 ADEM HAZIZ DACI 1172 799/2 339.4 93.9 1kt

239 DESTAN HETEM MARKU 1188 800/14 499.6 137.7 1kt

240 TAFIL HETEM MARKU 1189 800/10 508.9 77.2 2kt+b

241 XHEVAHIR ADEM MARKU 1190 793/1 500.0 81.2 2kt+p

242 ARIF ARIF MARKU 1191 800/13 500.1 129.3 1kt

243 MEXHIT ADEM MARKU 1192 801/4 500.1 81.2 2kt+p

244 REMZI REXHEP HOXHA 1201 799/6 499.9 168.2 1kt

245 LUAN HAZIS ZHUKA 1233 814/6 226.2 77.4 1kt+b

246 YLLI LIMAN HOXHA 1242 285/2 500.0 153.5 1kt

247 BLERIM JAHO KANTO 1299 733/2 498.8 108.7 1kt

248 HALIT OSMAN LEKA 1319 762/4 270.3 55.7 1kt

249 HASAN XHELAL GJOKOLA 3/5 792/2 319.3 67.5 1kt

250 FEMI MEDI DACI 5/4 797/4 398.2 110.7 2kt

251 MIFAEL TASIM SHTINI 5/5 288/17 512.7 24.0 1kt

252 MEHMET SALI BA¦I 6/10 352/7 178.9 76.1 2kt+p

253 RUSHIT HASAN KRASHI 10/1 769/4 532.4 94.8 1kt

254 BEQIR MUHAREM SHEHU 10/6 272/13 499.4 260.6 2kt

255 XHELAL ASLLAN GJOKOLA 11/9 792/1 282.2 92.2 2kt

256 AVNI ABAZ BUSHI 12/5 273/5 500.0 142.8 1kt

257 VEHBI

EDUART FERIT

VEHDI LASKU

LASKU 305,261 731/2 499.6 116.6 1kt

258 ARTAN

FITIM TAHIR

TAHIR MUCA

MUCA 632,633 736/5 414.7 178.9 2kt

259 GANI QAZIM BUKACI 126 757/2 500.5 110.5 1kt

260 HEKURAN ZENEL HOXHA 13/10 798/5 247.4 78.7 1kt

261 ANDRE ABAZ BUSHI 13/4 273/6 499.2 84.2 1kt

262 MAHMUT HALIL GJOKA 13/9 814/12 510.5 117.0 1kt+b

263 RIFAT ZENEL HOXHA 14/3 798/7 416.6 139.2 1kt

264 GEZIM ZENEL HOXHA 14/4 798/3 500.0 111.8 2kt

265 XHELAL ARIF DACI 14/5 798/2 543.8 94.4 1kt

266 SELIM TEFIK BACI 15/1 342/2 500.0 85.5 2kt+P

267 BUKUROSH ADRAMAN META 15/4 748/6 363.7 111.5 1kt

268 RAMAZAN RAHIM DAKU 16/8 564/4 499.6 100.0 1kt

269 ARJAN AQIF GJONI 168 799/12 132.9 59.9 1kt

270 ILIR FERIK HOXHALLARI 17/10 737/5 500.1 121.8 1kt+b

271 URIM METOSH DIKA 186 744/1 322.5 67.5 1kt

272 FEMI SELMAN LEKA 19/1 814/10 333.2 113.6 2kt

273 SHEFKI ILJAZ MURJA 20/7 344/3 500.0 59.6 2kt

274 XHELAL AHMET BODINI 23/6 353/2 500.0 138.2 1kt

275 HAKIK RAHIM DAKU 26/6 339/5 500.0 120.7 2kt

276 SHPENDI

RIZA RIZA

BAJRAM MANI

MANI 26/7 284/7 499.6 113.4 2kt

277 RIZA PANAJOT MANI 26/8 284/6 321.8 94.3 1kt

278 FEJZULLA FERIS DURRA 267 279/2 473.2 108.9 2kt

279 BARDHOK FERIZ DURRA 268 276/6 413.4 88.3 2kt

280 EMERLLAH HAMIT LUTA 27/3 777/1 500.1 130.0 1kt

281 MALIQ SHEZIVAR SHEHU 29/1 280/4 500.0 115.8 1kt

282 XHAFER SHEZIVAR SHEHU 29/3 280/3 360.7 105.6 2kt+B

283 ENVER ELMAZ PUCI 29/5 343/4 500.0 108.8 2kt+P

284 HAZIS HAKIK DRAGJOSHI 37,23/3 760/1 498.9 103.0 2kt+P

285 SKENDER ABAZ BUSHI 4./4 273/8 479.9 117.0 1kt

286 SADRI SAHIT NELI 455 352/3 277.7 85.3 4kt

287 PETRIT RAMIZ MUCA 458 352/5 416.6 125.1 1kt

288 AMIR

HAZUR SULEJMAN SULEJMAN SHEHU

SHEHU 473,473/1 740/9 341.0 118.5 2kt

289 SKENDER SULEJMAN QOSE 479 341/5 500.4 112.1 1kt

SIP. TOTALE 124358.8 M2REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlore

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlore, Komuna QENDER Emërtimi i territorit: BABICE Zona Kadastrale 1060Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 XHAFER BEQARAJ 59 368/87 475 119 1

2 CUNE LELAJ 2303 368/79 500 98.2 1

3 SKENDER SALAJ 64 368/90 500 86 1

4 DASHNOR 100 368/86 200.9 39 1

5 RIZA NEBIU 65 368/93 497.4 77.76 1

6 LAVER LLANAJ 69 368/97 500 85.54 1

7 FUAT ZOTAJ 133 368/84 500 81 1

8 ASTRIT MALAJ 70 368/96 500 114.5 1

9 KRESHNIK MALAJ 25 368/95 500 77.44 1

10 LEONARD SPAHIU 66 368/92 500 123.2 1

11 ARDIAN SPAHIU 2 368/91 500 89.8 1

12 VEIZ BEQARI 48 368/89 500 97.68 1

13 ATHANAS BEQARI 58 368/88 500 99.68 2

14 SYRJA KANAJ 63/2 369/88 389.7 110.6 1

15 ADEM CAUSHAJ 63/1 369/114 496.77 108.15 1

16 HAJRO BRAHIMAJ 66/3 369/87 500 123.8 1

17 FERIDE METAJ 120 369/80 186.8 22.36 2

18 NAZMI CAUSHAJ 85 369/81 443.03 59.96 1

19 ZIGUR CAUSHAJ 19 369/79 500 117.4

20 LELO SEME 326/1 369/75 500 86.24 2

21 FATOS SEME 326/1 369/76 189.26 12.4 1

22 HYRIJE METAJ 157 369/74 500 116.4 1

23 DILAVER VARFIS 66/7 369/91 500 129.69 1

24 HETEM ALIAJ 66/2 369/90 500 170.91 3

25 KOJDHEL ALIAJ 41 369/92 500 133.28 1

26 KAFAZE KANAJ 60 369/89 437.6 108.15 1

27 ARDIAN FERRA 37 369/73 500 12.92 1

28 MYNYR ZANAJ 232 368/82 323.25 77.4 1

29 IZET ZANAJ 278 368/81 320.06 84.58 1

30 PAZAIT DERAJ 52 368/80 497.46 111.6 1

31 ADMIRIM SINO 145 369/108 113.29 9 1

32 FATOS CANALIAJ 79 369/9 500 107.1 1

33 CERCIZ TAHIRAJ 72 369/11 500 84.64 1

34 REMZI BREGU 77 369/12 408.47 91.8 2

35 36 LAVDO SH SELIMAJ 71 369/14 409.44 34.67 1MEFAIL BREGU 78 369/13 500 99.9 2

37 MURAT HARIZAJ 70 369/15 404 64.75 1

38 LUTO MEMETI 130 369/16 500 75.46 3

39 FATOS MEHMETAJ 89/1 369/17 500 110.4 3

40 BABALE DAUTAJ 93/3 369/37 500 121.63 1

41 ARTUR MALASI 93 369/36 500 85.56 1

42 NOVRUZ MALAJ 92/1 369/35 382.2 116.74 2

43 NURI CAUSHI 94 369/34 500 97.9 1

44 HEKURAN CAUSHI 134 369/33 171.36 19.9 1

45 PAZAIT DANAJ 91/1 369/32 500 90 2

46 ERMAL TAKAJ 87/1 369/27 499 125.44 1

47 SHEZAI MEMETI 98 369/28 500 102.2 2

48 GURI SINA 87 369/25 500 71 1

49 IDAI BREGU 77/2 369/24 427.4 92 1

50 RAZI BREGU 85 369/23 419.17 105.8 1

51 HAVA KOCIAJ 72 369/21 497 135.2 1

52 SHUAIP KOCIAJ 80 369/19 493.4 96.8 1

53 DURMISH KAPAJ 78 369/22 500 80.8 2

54 ENGJELLUSH LAMAJ 96 369/56 497 81 1

55 IMER NAKAJ 156 369/57 498.3 108 1

56 DURO LELAJ 98/1 369/58 427.5 110 1

57 PUSHIME LELAJ 98 369/60 500 102.9 1

58 MJAFTIME RROKAJ 10/3 369/61 306.1 82.8 159 FEIN LAMAJ 95 369/113 380.4 105.3 2

60 SOKRAT CANALIAJ 328 369/62 434.4 72.6 1

61 ALBERT TAKA 131 369/63 497.7 100.4 1

62 MARIGLEN TAKA 94/2 369/64 500 125.7 2

63 MYFYT MAMUTAJ 102 369/48 410.9 105.6 1

64 AFRIM LELAJ 138 369/49 500 120 2

65 MYFYT MAMUTAJ 103 369/47 423.7 96.3 1

66 BASHKIM BOCI 107/1 369/51 500 154.34 1

67 SHPRESA HAXHIAJ 107 369/54 500 146.5 1

68 GANI QENDRAJ 151 369/43 500 85.84 1

69 OSMEN KAPAJ 113 369/44 500 93 1

70 GANI QENDRAJ 114/1 369/42 500 106.4 2

71 KRENAR QENDRAJ 114 369/40 459.4 117.3 2

72 BESNIK MUHAJ 111 369/41 500 107.6 1

73 GOLIK SHAHAJ 115 369/39 500 118.9 2

74 VERO MUHAJ 92/1 369/45 500 105.9 1

75 76 KASTRIOT MAMUTAJ 104 369/46 498 118.9 1KRISTAQ TEREZIU 115/1 369/38 500 138.18 2

77 XHEVIT ZENELAJ 109 369/50 500 86.9 1

78 ALIM LELAJ 108 369/52 500 98 1

79 KOSTANDIN DHAMA 77 369/53 500 96.04 2

80 FITUS CELAJ 62 368/78 494.69 134.4 2

81 ERVEHE DAPAJ 13 368/77 431.4 107.4 1

82 MELEQ CAUSHI 45/1 368/73 498 140.2 2

83 RESUL NAZAJ 45 368/75 453.6 81.9 1

84 NAMIK NAZAJ 43 368/74 414.7 97.2 1

85 IDRIZ CANALIAJ 80 369/8 500 107.9 1

86 BASHKIM MEMETI 82 369/7 500 78.3 1

87 LAVDURIM MURATAJ 80 369/6 498.5 81 1

88 MIHAL MURATI 81/1 369/5 322.7 101.7 1

89 RAKIP XHABAJ 35 370/2 398 95 1

90 FATJON XHABAJ 126 370/3 267 38 1

91 AVDUL CUKU 34 370/5 500 111 1

92 KUJTIM LESKAJ 57 370/6 445 38 1

93 KADRI AVDULAJ 242 359/112 500 89 1

94 ZIJA AVDULAJ 241 359/111 500 82 1

95 LAVDOSH GJIKAJ 1 359/90 500 123 1

96 FERDINAND GJIKAJ 142 359/91 500 126 1

97 GURI KACANAJ 359/92 500 175 1

98 KLODIAN KAKACI 359/93 500 189.7 2

99 SHYQYRI BEQIRI 359/94 423 119 1

100 MIHAL PRIFTI 359/95 500 87 1

101 ARDIAN PRIFTI 113 359/96 500 31.2 1

102 VANGJEL PRIFTI 359/97 500 243 1

103 LABO PRIFTI 111 359/98 381 69 1

104 KRISTO KAPINO 132 359/99 455 35 1

105 DHIMITER PRIFTI 112 359/100 500 60 2

106 BESNIK FEGAJ 30 359/101 500 84.2 1

107 NIHAT FEGAJ 359/102 491 116 1

108 VEIZ JAUPAJ 359/103 500 103 1

109 AVDURRAMEN BARJAMI 39 359/104 500 108 1

110 SHABAN YZEIRI 359/105 500 268 2

111 SHERIF KAKACI 359/106 500 129.5 1

112 BRAHIM NEBIU 74 359/107 290 89.4 3

113 AVDIL YZEIRI 359/108 500 215 2

114 NESHET BRAHIMI 359/109 500 122 2

115 SHKELQIM QEMALI 247 359/110 500 166 1

116 PAJTIM QENDRAJ 49 368/60 500 93.8 1

117 AFRIM QENDRAJ 48 368/61 500 78.7 1

118 QANI ZANAJ 42 368/62 500 84.6 1

119 ABAZ CENALIAJ 368/63 264 38.6 1

120 ALBERT CENOALIAJ 368/64 458 105.9 1

121 SHPETIM CENOALIAJ 368/65 500 89.7 1

122 SADIK SHUANI 44 368/66 500 108 1

123 BASTRI SHAMETI 45 368/68 500 95.7 1

124 ILIRJAN CAUSHAJ 93 369/68 500 242 2

125 THOMA DAUTAJ 93 369/69 500 333.3 2

126 ZAIM GJONAJ 7 370/42 213.9 72.2 1

127 LUAN GJONAJ 6 370/43 419 78.2 1

128 ELDA KONGJINAJ 95 360/2 500 22.6 1

129 STAVRI TODE 360/3 500 133 1

130 SIMON KONGJINAJ 94 360/4 500 22.6 1

131 FILIP PAZAJ 360/5 375.2 90 1

132 PANO CIPA 1300 361/1 296.4 36.9 1

133 REXHEP FETAHU 242 361/2 500 86.4 1

134 DONIKA HITAJ 241 361/3 500 90 1

135 LAVDOSH SULO 59 361/4 226.7 73.9 1

136 REFAT BEQO 153 358/14 289 50 1

137 RAHIM BRAHO 201 358/1 500 120 1

138 KOZMA ALIRAJ 358/3 500 110 1

139 DILAVER BUSHAJ 358/19 500 206.6 2140 GAZI JONUZI 137 358/21 500 33 1

141 DINO KAKACI 358/23 485 103 1

142 NARDI SULO 160 358/24 500 122 1

143 ALIE TAIPI 44 358/25 500 63.8 1

144 FERDINAND SULO 158 358/26 500 101.1 1

145 SHEFQET ASLLANI 44 358/27 500 42 1

146 BRAHIM NEBIU 74 360/1 290 29.8 1

147 JASHAR KANANAJ 69 369/77 500 122.9 1

148 ABEDIN METAJ 66 369/78 500 210.6 2

149 DALIP KANANAJ 69 369/82 500 114.3 1

150 DASHAMIR SPAHIU 66 369/85 500 112.8 1

SH U M A T O T A L E 66801.76REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlore

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlore, Bashkia Sarande Emërtimi i territorit: KSAMIL, Zona Kadastrale 2297Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 KRISTO GLIGOR KALLOJERI 562/22 429 84 2

2 LEVEND HAXHI HARIZI 358/6 491 83 1

3 RESHAT HAKI ZIKA 658/5 374 83 1

4 SANIEDA PELLUMB FATAJ 512/1 335 64 1

5 BAJRAM HADUSH HYSA 452/1 362 82 1

6 GANO ZENEL HYSA 452/6 327 87 1

7 PELLUMB RIZA KEQA 578/3 395 91 3

8 ILIA+ARDIT BAJRAM HYSI 452/2 500 200 1

9 VIOLETA BAJRAM SINA 452/3 370 77 1

10 ALUSH QANI SINA 452/4 500 96 2

11 IRFAN HALIT DYLI 693/16 515 99 1

12 ABAZ DURO SHAPA 711/9 500 75 1

13 GJOLEK ISMAIL ISMAILI 567/16 403 98 2

14 FUAT TAHIR MUCA 573/26 500 70 1

15 ENVER NAZIF ZYLALI 693/17 295 101 1

16 BRAHIM RAMO MEMLIKA 445/1 389 111 2

17 PAJTIM NAZIF SKENDERAJ 746 573 173 1

18 VLADIMIR NAZIF SKENDERAJ 519 368 42 1

19 TELHA HAXHI SKRAPALLI 768/10 409 140 1

20 ASTRIT QEMAL ORUCI 594/17 538 172 2

21 LEFTER RESMI ORUCI 583/24 513 149 1

22 NAIN RESMI ORUCI 583/23 500 123 3

23 NAMIK RESMI ORUCI 583/22 503 133 1

24 BESNIK QEMAL ORUCI 594/20 496 95 1

25 ALTIIN MUHARREM CAKA 613/8 391 96 1

26 MUHARREM NESLIM CAKA 613/7 414 137 1

27 STEFAN HYSEN BINO 546/14 500 132 2

28 PELLUMB ARIF FATAJ 512 410 128 1

29 SULLTANA BEDO BAKIU 583/9 371 85 1

30 BARJAM HAKI BESHIKU 688/8 501 123 1

31 EDMOND FETAH SHUAIPI 508/13 429 80 1

32 PELLUMB MUHARREM CAKA 711/31 325 95 1

33 PERPARIM ELMAZ CAUSHI 776/13 441 114 2

34 JEMIN ELMAZ CAUSHI 576/12 500 112 3

35 VANGJEL SKENDO MEMA 578/14 500 110 2

36 RIZA HASAN KEQAJ 576/19 505 174 2

37 ALEKSANDRO SINAN CESI 450/4 498 103 2

38 SOTIR ADUSH HYSAJ 452/5 500 103 2

39 YLLI ILMI CELA 596/26 488 114 1

40 ALTIN SULEJMAN MULLA 595/39 371 107 1

41 EQEREM SULEJMAN MULLA 512/6 502 132 1

42 JASHAR SULO DOKA 456/3 500 87 2

43 ARJAN HAJRI ORUCI 736/12 501 84 1

44 ALEKS FOTAQ MERA 770/3 311 92 2

45 SUTE AVDUL ELMAZI 711/16 402 88 1

46 HAJRI HALIM ORUCI 736/13 415 97 1

47 JONUZ ADUSH SHEHU 532/18 433 105 2

48 SYRJA BAJRAM SHEHU 532/19 304 98 2

49 SOTIR XHEVID KURAMENO 558/9 423 73 1

50 TAHIR HASAN KEQAJ 578/2 500 113 3+1

51 NAZIF QAZIM SKENDERAJ 581/20 509 91 1

52 QAZIM NAZIF SKENDERAJ 581/18 447 104 1

53 HAXHI TELHA SKRAPALLI 450/3 450 96 2

54 ADRIATIK SHYQYRI MIHASI 539/19 500 109 2

55 KRISTO BARJAM MITRO 568/9 400 185 1

56 FOTAQ BANUSH MERA 696/11 488 130 1

57 QAZIM BIDO SHAHINAJ 700/4 331 116 1

58 DASANTIL QAZIM SHAHINAJ 568/7 444 158 2

59 ASTRIT FADIL XHAFERI 737 519 110 1

60 BUJAR RRAHMAN ÇIPI 583/17 268 33 1

61 ISLAM ISMAIL ÇIPI 532/5 330 102 1

62 PETRIT DEMIR CULI 583/14 240 39 1

63 FLAMUR SHYQYRI DOLLANJI 770/20 374 105 1

64 SELIM ILIAZ IDRISLLARI 567/5 350 58 1

65 ARTAN SELIM IDRISLLARI 567/6 429 96 1

66 QEMAL SULO MIHASI 700/3 474 94 1

67 HAMIT SEFEDIN XHAFA 553 500 95 1

68 NJAZI DOKO MUCODEMI 582/16 459 135 269 MUSTEHAK HAKI XHAFERI 568/6 500 100 2

70 FERRIK ADEM ORUCI 595/13 304 105 1

71 LEFTER DOKO PAPA 651/1 395 139 1

72 LUAN ZYRDI MUCODEMI 590/12 257 94 1

73 ANDREA RAMADAN PAJA 508/3 412 131 2

74 RAMADAN ELMAZ PAJA 508/2 293 62 1

75 AFRIM QEREM SKENDERAJ 549/2 466 98 1

76 QERIM XHAFER MALKA 590/20 502 142 2

77 BESNIK VEZIR MIHASI 439/1 499 181 1

78 KAMBEER HAJRO MALKA 590/21 500 78 1

79 QEMAL LATO LIKA 697/1 362 99 1

80 QAZIM +ARISTIDH CAPO QENDRO 599/11 500 223 2

81 FALI KASEM MARKU 581/10 422 64 1

82 GAZMOR SHERIF SHAHINAJ 582/12 342 99 1

83 SOKOL SHERIF SHAHINAJ 568/12 300 103 1

84 SHERIF ISLAM SHAHINAJ 558/14 338 87 2

85 PETRIT ZIHNI ABEDINI 724/1 428 147 2

86 ZIHNI IDRIZ ABEDINI 724/6 499 143 2

87 HAJRIE CERCIZ MEMA 539/17 494 125 1

88 EDMOND QEMAL ORUCI 594/18 414 111 1

89 BAJRAM +ISUF KRESHNIK +BAJRAM AHMET 456/12 392 125 3

90 NAIM XHAFER MALKA 594/51 501 119 1

91 FLORIAN NAZIF GOXHA 553/9 500 125 1

92 ILIRJAN HYSENAJ SPAHI 546/19 499 101 1

93 ARBEN KAMBER PAZA 512/17 387 84 1

94 AGIM KAMBER PAZA 512/16 419 67 2

95 HEKURAN SEFER PAZI 768/16 487 99 1

96 SOSE ASLLAN GOXHA 567/24 500 154 1

97 PETRIT PELLUMB VODA 578/18 433 94 1

98 FREDI FERRIK KRECI 758/13 377 89 1

99 HETEM HAJRI BEQIRI 524/15 328 130 2

100 RIZO HASAN ORUCI 554/44 464 125 2

101 ILIR RAZI ORUCI 594/47 402 106 2

102 LUAN RAZI ORUCI 613/9 392 85 1

103 BEHAR ALUSH AGA 583/20 498 109 1

104 SHAHIN XHEVID ZIFLA 596/19 503 82 1

105 METO + AVDUL AVDUL + MAZE ELMAZI 711/14 501 125 2

106 KASTRIOT ABAZ VELA 532/10 502 144 1

107 JANI FOTAQ MERA 696/10 380 123 2

108 BEKIM MUHARREM SELA 696/1 422 94 1

109 MUHARREM DAUT SELA 676/1 307 32 1

110 ASTRIT ASLLAN BRAHINMI 590/2 500 84 1

111 ALEKS ABAZ HOXHA 770/6 394 52 2

112 ERJON MEDIN ORUCI 770/21 500 121 1

113 AHMET HYSEN KASA 594/43 372 114 1

114 PETRIT FERRIK RRAPAJ 583/3 500 105 1

115 SHKELQIM REME LALA 724/3 438 101 1

116 ELSA GANI KAMBERI 442/5 285 73 2

117 AGIM XHAFER MALLKA 590/23 498 108 1

118 GEZDAR SHAMET MUHO 558/3 402 58 1

119 BAJRAM ABAZ HOXHA 752/7 367 73 1

120 ALEKSANDER SERVET MIHASI 394/4 440 206 3

121 ADRIATIK HALIT KOCIA 562/1 430 99 1

122 AVNI DALIP LIKOMETI 573/28 408 139 2

123 ALEKS JORGO NACI 613/5 272 80 2

124 SHPETIM ABAZ HOXHA 770/12 500 85 1

125 SHKELQIM ZYRDI MUCODEMI 590/13 345 99 1

126 FAIK XHAFER MALLKA 630/2 472 143 2

127 JANI FAIK MALLKA 630/3 464 146 1

128 EDMOND ZYRDI MUCODEMI 590/11 431 105 1

129 ZYRDI DOKO MUCODEMI 590/10 381 80 1

130 EDMOND FAIK LARA 553/2 461 101 1

131 DILAVER SHAHIN KRECI 562/4 488 99 1

132 KASTRIOT BAJRAM DAUTI 641/1 400 153 1

133 KRENAR BAKI GOXHA 569/25 503 168 1

134 SHAHIN HYSNI OSMANI 558/24 346 90 1

135 PELLUMB DULE VODA 600/24 268 21 1

136 KRENAR PELLUMB VODA 621/2 462 77 1+1/2

137 ELTON NAZBI VELIAJ 600/19 377 122 1

138 FERDINANT MUSTAFA XHAFA 573/34 384 102 1

139 MUSTAFA SEFEDIN XHAFA 573/35 460 113 1

140 URAN SHEZAI METAJ 760/9 235 73 1

141 BESIM MUHARREM LIKA 711/8 372 158 1

142 GURI HYSNI RRAPAJ 582/3 429 105 1

143 ADRIATIK PERPARIM ZOTAJ 515/8 371 94 3

144 SKENDER ISMAIL VELIKA 515 494 64 1

145 ESAT ISMAIL VELIKA 442/4 500 198 1

146 AGRON RUSTEM VREKA 553/6 417 98 1

147 REFJE BEGE KOCIU 600/38 203 66 1

148 PELLUMB HALIT KOCIU 576/10 430 98 1

149 LUAN NOVRUZ MYFTARAJ 539/10 377 131 1

150 RRAHMAN ISMAIL CIPI 583/10 430 72 1

151 VULLNET HASAN RUCI 693/8 500 125 2

152 SYRJA ASLLAN BRAHINI 711/27 402 93 1

153 FUAT LATO LIKA 697/7 478 103 1

154 ADEM MEHMET ORUCI 594/30 285 90 1

155 MEHMET ADEM ORUCI 594/31 382 93 1

156 NAZIF BAKI GOXHA 553/8 403 114 1

157 AGRON CERCIZ ZIKA 553/3 407 101 1

158 BESNIK HYSEN BINO 546/13 500 108 1

159 LATO FEJZO LIKA 590/25 500 74 1

160 FLAMUR IDRZ BEGA 711/11 456 86 1

161 GENTJAN IDRZ BEGA 711/15 443 83 1162 LADI RAZI ORUCI 594/14 297 38 1

163 ASTRIT LATO LIKA 711/1 500 105 1

164 KASTRIOT QIRKO ZALLATA 658/7 379 83 1

165 NOVRUZ MEDIN MYFTARAJ 532/7 292 89 1

166 GENCI NOVRUZ MYFTARAJ 532/8 236 74 1

167 LEONARD SHERIF SHAHINAJ 582/18 386 99 1

168 XHEVDET ADEM ORUCI 594/24 499 116 1

169 DRITAN XHEVDET ORUCI 594/23 238 48 1

170 SKENDER SIME AVDI 588/18 300 107 2

171 XHAFER HAJRO MALLKAJ 594/52 303 97 1

172 QANI VELO VELA 776/21 351 40 1

173 PETRIT ZIJA MURTO 546/1 379 120 3

174 NAZMI+FEJZO SEIT VEIZI 546/17 298 51 1

175 ADRIATIK HYSA LAMA 758/7 500 137 1

176 GENTJAN XHELO DAUTI 549/5 500 105 2

177 KLEOPATRA KRISTO KICO 599/1 500 190 1

178 BLEDAR ZAIM MIHASI 776/20 310 104 1

179 ARBEN BAJRAM DAUTI 641/2 350 128 1

180 AGUSH SHAMET ZEJNELI 558/20 500 61 1

181 GRAMOZ RESMI CANO 594/40 317 101 1

182 REXHEP FEJZI KORBI 620/8 500 130 1

183 XHAFER HAJREDIN MANCE 568/15 315 92 1

184 AVNI KAREMAN HARIZAJ 751/2 499 105 1

185 MEHMET+ORJON SEFEDIN+KADRI RUCI 576/3 500 154 1

186 ALI SKENDER MERDANAJ 445/6 500 107 1

187 BESNIK JONUZ SHEHU 736 500 93 1

188 TAHIR KAPLLAN SHYTI 445 489 118 1

189 MIRJAN SELMAN TUSHI 523/21 500 216 3

190 NAZMI+FEJZO FEJZO+SHEME HOXHA 395/2 494 127 4

191 FLAMUR CELO MERA 776/23 342 60 1

192 NOVRUZ HAMZA KAPLLANAJ 697/13 433 109 1

193 ARJAN FERRIK KRECI 758/12 485 77 1

194 GERALDA NOVRUZ LLANAJ 696/12 312 115 1

195 GENCI ILIA CIPI 519/5 502 136 1

196 KOSTANDIN ILMI MICI 568/4 484 24 1

197 TAJAR JONUZ SELA 582/31 500 47 1

198 PERPARIM HAXHI MALA 562/17 500 123 1

199 VEZIR LELO LELA 567/21 500 104 1

200 ALBERT RAMADAN HOXHAJ 415 448 28 1

201 ARBEN SULEJMAN MULLA 595/16 450 92 1

202 ALEKSANDER QEMAL LIKA 697/2 250 68 1

203 AFRIM HALIT KOCIU 600/39 389 107 1

204 LIFTAR HEKURAN PAZI 768/17 329 105 1

205 FATOS GODO MANOLAJ 770/4 229 53 1

206 MYZAFER ISMAIL VELIKO 651/2 378 84 1

207 LULEZIM NOVRUZ HYSI 596/25 354 115 1

208 ZYRA+ALTIN HASAN+SKENDO MEMA 578/8 493 89 2

209 BARDHUSH+ THEODHORI HARUN+BARDHUSH MEHMETI+NITA 595/18 500 220 4

210 DULE BEDRI DULA 659 500 154 3

211 QAMIL SHEFQET VEIZI 724/5 414 136 3

212 ASTRIT SHEFQET VEIZI 724/4 410 132 3

213 GJERGJI ISLAM CIPI 581/9 275 22 1

214 BUJAR HALIM BINO 447/2 371 111 1

215 FATMIR RAMADAN ILIAZI 562/15 455 128 1

216 SHKELQIM TARE HAMZA 724/8 500 99 2

217 FADIL ADEM HASANI 596/4 500 59 1

218 SHKELQIM TARE HAMZA 724/7 500 132 1

219 LUAN SHAMET ZENELI 752/3 500 300 1

220 YLLI SHYQO XHEZAIRI 578/13 483 136 4

221 FITIM QAZIM ZOGA 569/7 409 93 2

222 SADE RAMO SULOZEQI 760/13 300 32 1

223 FITIM IZMIR KUSHO 595/17 300 22 1

224 KOSTA FEJZO MILTIADHI 429/2 355 90 2

225 ARBEN AVDUL SADIKU 456/14 344 95 1

226 AVDUL CANE SADIKU 456/13 403 95 3

227 GENTJAN HAXHI ORUCI 600/33 500 145 1

228 EDMOND HAXHI ORUCI 600/32 373 90 1

229 HAXHI HASAN ORUCI 600/31 225 19 1

230 RIZA LUAN SHAHINI 711/10 483 127 2

231 ZAIM MELAIS CAUSHI 395/1 320 28 1

232 FATJON ILMI MALASI 445/4 444 107 1

233 PERPARIM VELI IBRO 595/7 500 110 1

234 ALI TEME DAUTI 456 500 132 2

235 KUJTIM ARIF FATAJ 724/22 412 48 1

236 HETEM HASAN ORUCI 692/15 367 100 1

237 ETLANT RAZI ORUCI 594/46 348 91 2

238 FERIZAN SHEFIT RAMO 697/15 328 87 1

239 ARESTI BEDRI DURA 664 298 66 1

240 ZYLYFTAR VEZIR MIHASI 439 420 106 3

241 VIOLETA SEFEDIN MIHASI 582/9 458 98 2

242 BEBI MUHAMET QIBINI 758/1 329 59 1

243 FATOS MANE KANUSHI 583/13 418 119 4

244 FETA + PETRIT GLIGOR ARISTIDH KALLOJERI VAGALIOTI 558/21 500 176 1

245 THOMA DIAMANTI VITO 567 501 122 3

246 MYRVETE ISMAIL BAKULLI 594/61 500 210 1

247 VENETIK SAMI MOLLANJI 596/28 500 117 2

248 GJEOLEK SHEFIT DAUTI 595/43 500 129 2

249 DULE BEDRI DULA 692/10 410 119 3

250 VESEL HALIT KOCIU 582/15 440 105 1

251 BAFTJAR HAJRI SINOMATI 578/12 286 57 1

252 ALIE DEMIR KOCIA 508/9 218 98 1

253 LEVEND TEME DAUTI 569/5 393 98 3254 FATIME+LEONARD SALI+ HASAN CIPI 566/24 501 96 1

255 GENTIAN SHAQIR KORCA 692/16 273 78 1

256 TEKI NEIM METHOXHA 442/6 440 111 3

257 BLEDAR TEKI METHOXHA 442/7 300 125 1

258 ADRIATIK SAMI MOLLANJI 592/29 500 137 2

259 DRITAN FETAH SHUAIPI 599 385 88 3

260 ERMAL NAIM MYRTO 735/14 352 120 1

261 NAIM DALIP MYRTO 600/17 355 50 1

262 GENTJAN ALI BINA 394/2 276 68 2+1/2

263 HALIM TEME BINO 394/3 480 91 1+1/2

264 AGIM ZENEL CACA 963/11 365 127 2

265 HYSEN ZENEL CACA 524/14 300 116 1+1/2

266 FERRUZE RUSHAN CACA 524/13 300 67 1

267 VASIL LATIF LUKA 442 452 107 1

268 FLAMUR IBRAHIM PUSHI 595/8 500 128 1

269 BARDHYL HAKI DAUTI 532/11 300 87 1

270 SHEFQET YZEIR HYSENAJ 697/10 387 98 1

271 PERPARIM SADE ZEKA 576/6 476 108 1

272 KLODIAN PERPARIM ZEKA 737/9 500 54 1

273 GEZIM VELI AJDINI 736/1 484 104 1

274 PREMTIM FARI ARAPAJ 692/19 500 119 1

275 ARDJAN FARI ARAPAJ 553/23 500 97 2

276 BILBIL FETA SKENDERAJ 736/5 500 98 1

277 TETEM ISUF SKENDERI 697/22 440 95 1

278 BASHKIM FETAH CACA 737/16 500 112 1

279 RESUL IBRAHIM PUSHI 768/6 500 136 1

280 NASIPE SHAHIN LAMA 599/16 491 105 2

281 AGIM HEKURAN DOKO 596/32 305 87 1

282 NESTI SPIRO STAVRO 594/38 482 123 1

283 LUIZA AGIM PAVLIS 596/33 376 94 1

284 MIHAL GLIGOR KALLOJERI 566/5 430 84 2

285 KADRI SEFEDIN RUCI 439/5 489 92 2

286 AVNI ELMAZ PAJA 567/10 307 51 1

287 PELLUMB BARJAM SULOSEQI 567/30 410 151 1

288 SPARTAK TEME METO 686/2 262 69 1

289 LEFTER SEFER HORAJ 456/16 298 51 1

290 VASIL KRISTO DHESPO 781/22 380 109 1

291 KOCO KRISTAQ XHANO 692/9 369 114 1

292 SAMI MIFTAR MARKU 558/25 513 167 3

293 HALIT XHEMAL DYLI 700/5 300 102 1

294 ELTON HEKURAN TAFA 693/18 300 96 1

295 GENCI ILIAZ AHMETI 407/5 383 99 3

296 JANI MANE BREGASI 594/29 493 126 1

297 ARDJAN MUHARREM KACI 562/23 434 139 1

298 GURI SEIT MERA 749/4 368 94 1

299 ADUSH TOSUN MANCE 583/25 195 64 1

300 ASTRIT FEJZO HOXHA 590/14 500 99 1

301 EDMOND IDAJET PAJA 596/12 253 79 1

302 IDAJET AVNI PAJA 395 442 123 1

303 GRAMOZ HASAN CIPI 566/23 288 117 2

304 KASTRIOT ZENEL CACA 436/1 315 93 1

305 ARBEN+PETRIT AVNI PAJA 567/12 500 290 1

306 ILIA AVNI PAJA 567/11 482 131 1

307 SHEFQET IZET VEIZI 633/2 500 128 1

308 QAZIM HALIM ZOGA 596/3 228 36 1

309 MYNYR QAZIM ZOGA 556/2 450 126 1

310 ADRIATIK AHMET AHMETI 531/31 500 190 1

311 JETNOR XHEVIT ZAMBAKU 594/7 439 100 1

312 SMERALD SADIK KOLA 693/14 500 147 1

313 ALKET AHMET KOLA 724/19 500 29 1

314 AHMET QEMAL KOLA 724/18 500 170 1

315 ALEKS SELIM VELA 573/2 260 61 1

316 BARDHUSH EMIN HAXHI 582/13 500 81 1

317 DRITAN BARDHUSH HAXHI 724/20 500 25 1

318 SELAM LATIF SELFO SELAM SHEHU 573/19 495 176 1

319 BARJAM HEKURAN KUBURI 567/23 481 80 2

320 KIMET ELMAS KOLA 532/1 500 113 2

321 ODISE KRISTO FESHTA 692/5 475 95 1

322 JANI MICO VAJA 558/7 378 49 1

323 FIQIRI SERVET FEJZULLAHU 569/17 500 122 3

324 PERPARIM ARIF FATAJ 568/5 232 87 2

325 AVDI EMIN HAXHI 724/21 457 85 1

326 SHABAN LAVER SKENDERAJ 573/6 447 119 1

327 RESUL HODO HODO 546/9 496 129 2

328 MARIGLEN SABRI FATAJ 567/27 298 108 1

329 SABRI ARIF FATAJ 567/26 346 108 2+1/2

330 ARTAN HARALLAMB GJORDENI 442/2 500 291 4

331 ZENEL SELAM SHEHU 573/20 500 118 1

332 OLSI SELAM SHEHU 573/21 500 117 1

333 DALIP MUSA LIKOMRTI 573/32 500 88 1

334 MAKSIM FERIK CANO 595/2 500 70 1

335 MYZAFER XHAFER MALKA 595/11 500 130 1

336 TOMOR KALEM AGAR 512/7 326 88 1

SHUMA TOTALE 140654REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 4: VL-K-9, VL-L-9, VL-M-9, zona kadastrale 8604Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 RESMI BEQIR OSMENAJ 561 /4 29/255 500 147.9 4

2 ASTRIT VAIT FEJZOLLARI 664 /4 29/256 304.7 118.4 1

3 RRAPO SHABAN DULELLARI 627 /4 29/257 357.3 77.5 1

4 BEZAT FEJZO LIÇENJI 1778 /4 29/250 495.6 127.1 2

5 SHEFQET RAMADAN AZISLLARI 1000 /4 29/248 452.1 162.5 1

6 ISMET NASIP ZERE 466 /4 2 9/249 480 87.1 1

7 ALI ARIF ABAZAJ 2350 /4 29/254 325.1 49.1 1

8 NJAZI ABAZ ABZI 3143 /4 29/59 500 128.2 1

9 ARTUR XHEVAIR KOLLOMBO 3178 /4 29/247 265.2 106 1

10 RAHIM SERRIK LIOCENJI 1326 /4 29/246 543 130.4 1

11 SERRIK FEJZO LICENJI 904 /4 29/245 447.6 55.5 1

12 ISUF HASAN KADILLARI 256 /4 29/251 270.5 157.6 1

13 REFIK KAMBER KADIOLLI 2192 /4 29/252 299.7 79.3 1

14 FATBARDHA SERRIK PASHOLLARI 1328 /4 29/227 350 106.2 1

15 PETRAQ STAVRO DEMA 745 /4 29/242 414.9 104.5 1

16 DHULQIF IZET TAHIRI 2635 /4 29/259 502 106.5 1

17 AGIM JEMIN METLLI 3659 /4 29/243 432.6 91.2 1

18 XHEZMI DANE XHENGO 3676 /4 31/357 361.4 86.8 1

19 REXHEP QAZIM GERRA 590 /4 31/358 461 145.9 1

20 HAKI TAHIR MUCO 3878 /4 30/165 220.2 167.4 1

21 ILMI ZUK CAUSHAJ 2100 /4 30/312 112.7 32 1

22 ENGJELL QANI IMERAJ 3146 /4 30/313 226.9 145.3 2

23 SHEFKI ET'HEM TRUSHI 1996 /4 30/311 295.4 69.1 2

24 SHEFKI ET HEM TRUSHI 1239 /4 30/310 311.8 141.1 2

25 RAMIZ QAZIM AZEMI 2267 /4 30/309 461.4 120.5 1

26 PETRIT ISLAM TAFA 2654 /4 30/319 426 68.6 1

27 QEMAL LUAN ALIAJ 328 /4 30/315 477 152.3 1

28 KUJTIM QEMAL ALIAJ 330 /4 30/316 475.2 95 1

29 NAFIJE NEZIM HOXHAJ 589 /4 30/318 230.7 100 1

30 ÇELNIKE HASAN KADILLARI 2163 /4 29/253 158.7 102.9 1

31 ERVEHE VESEL MUJOLLARI 333 /4 29/244 290 122 2

SH U M A T O T A L E 11448,7REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 5 VL-DH-11, zona kadastrale 8605Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 ISMAIL KADRI COBAJ 1327/5 11/123 400 138 2

2 ROBERT PETRO TIKA 931/5 11/122 435 82 1

3 FEJZO MECO HYSAJ 1318/5 11/121 430 82 1

4 ZAIM MUHARREM KOKALLAJ 235/5 11/120 318 86 1

5 DELO JAKUP BITAJ 2348/5 11/119 194 65 1

6 SANIJE QAZIM BITAJ 1710/5 11/118 301 65 1

7 PIRO MEMO CELOHOXHAJ CELOHOXHAJ 1342/5 11/116 376 33 1

8 PIRO MEMO

1007/5 11/117 312 125 1

9 SHPETIM ASLLAN KAMBERAJ 2359/5 11/115 495 89 1

10 SULO GANI PAJO 932/5 11/129 484 86 1

11 SELAMI PERLLAT RUNA 2388/5 21/104 341 32 1

12 RESMI LAME BITAJ 1627/5 21/103 494 107 1

13 PERPARIM, XHEZMIR BELUL COBAJ 1335/5 21/100 329 150 3

14 XHEVDET LAME BITAJ 1086/5 21/96 452 85 1

15 KASTRIOT,ARBER SHAQO COBAJ 1334/5 21/98 323 153 3

16 SAKO SHAIP LAZAJ 576/5 21/95 320 106 2

17 SAKO SHAIP LAZAJ 2118/5 21/94 177 16 1

18 DONIKA AVDUL CAUSHAJ 1595/5 21/92 491 48 1

19 BEDRI HATE SHAMETI 2019/5 21/89 480 61 1

20 ZAIM FERHAT FERATAJ 387/5 21/88 485 90 1

21 ZYRDI HAIR AVDULI 1487/5 21/86 499 119 1

22 XHEVRIJE MECO AVDULLAJ 1486/5 21/87 324 28 1

23 AGUSH ADEM BAKA 795/5 21/105 470 94 2

24 JANI MUHAMET MEMOCELA 1957/5 21/102 418 100 3

25 SADE VEIP MEMA 1959/5 21/101 351 147 2

26 ENVER ZAGOLL BEGA 1916/5 21/99 491 98 1

27 LUMTURI ASQERI BEGA 1337/5 21/97 490 110 1

28 EDUARD FOTO OSMENAJ 794/5 21/108 494 116 3

29 ALTIN BASTRI SHAMETAJ 804/5 21/106 218 41 1

30 BASTRI HATEM SHAMETAJ 806/5 21/107 277 97 1

31 LAVDOSH ZIHNI ÇUÇAJ 118/5 21/109 435 107 2

32 ROLAND LAVDOSH ÇUÇAJ 117/5 21/110 155 17 1

33 RAKIP NOVRUZ TOSKA 2637/5 21/111 408 120 2

34 MANE VEIP MEMA 892/5 21/112 440 125 2

35 GEZIM MANE MEMA 2125/5 21/113 486 108 2

36 KACANDON COBAN SELA 1003/5 21/116 490 133 2

37 RAMIS DALAN ZAHAJ 964/5 21/115 500 81 1

38 BEDRI ELMAZ CAUSHI 111/5 21/119 258 97 1

39 PETRO SPIRO KRISTO 2417/5 21/117 492 146 2

40 PETRO SPIRO KRISTO 805/5 21/118 492 41 1

41 ADEM MALIQ BILBILI 491/5 21/120 494 168 1

42 GJON MALIQ BILBILI 2372/5 21/121 363 17 1

43 ADHURIM NEKI ALIRAJ 2143/5 21/122 332 109 2

44 SALI HAIR DESHAJ 1409/5 21/123 287 169 2

45 SHEFQET SABRI HASKAJ 1190/5 21/124 492 102 1

46 MANUSH DASHO XHAFERAJ 1191/5 21/125 246 84 1

47 DRITE ALI TUSHI 1331/5 21/126 497 125 2

48 ALFREDO RAMADAN HOXHA 2734/5 21/127 498 91 3

49 PANDELI NOVRUZ SINANAJ 326/5 21/128 499 134 1

50 PELIVAN METO CANA 599/5 21/129 488 87 1

51 PETRIT OSMEN HOXHAJ 325/5 22/215 333 92 1

52 ALI ADEM LIKAJ 2195/5 22/216 398 161 3

53 RIDVAN OSMEN HOXHAJ 324/5 22/214 310 100 1

54 ARTAN HALIL RAKIPAJ 2201/5 22/213 334 122 2

55 LUAN HAREDIN KOCIU 1649/5 22/212 343 131 2

56 IDAJET SALI JAHAJ 33/5 21/130 453 129 1

57 ORMEN SHEFQET PALAJ 1721/5 21/133 380 117 1

58 AGRON IBRAHIM JAHAJ 5061/5 21/132 318 100 1

59 BARDHYL ISLAM LINATOPI 2172/5 22/211 488 39 1

60 AGIM ISUF ISUFI 218/5 22/217 272 36 1

61 IBRAHIM PASHO LLOJI 2081/5 22/218 324 53 1

62 DEFRIM SELAM BEJAJ 2481/5 21/249 490 550 1

63 KASTRIOT SHEFIT MASKAJ 335/5 21/139 491 62 1

64 FETI VELEDIN KONDAJ 681/5 21/140 500 80 1

65 BEXHET SULO RUCI 862/5 21/141 375 110 1

66 BEHAR VEIP HAMETAJ 861/5 21/250 500 80 167 NAMIK RAZIP MERKAJ 1459/5 21/134 260 108 1

68 FOTI ARSHI MEMAJ 2525/5 11/132 328 90 1

69 BASHKIM ARSHI MEMAJ 1687/5 1 1/131 239 116 1

70 PANAJOT ABDURAMAN MEMAJ 475/5 21/142 350 88 1

71 HAMIT NAZO KAPAJ 103/5 21/138 337 126 2

72 DASHNOR VEIP BINAJ 2342/5 21/146 407 100 1

73 LAVDERIM XHELAL ALUSHAJ 1271/5 21/145 204 81 1

74 REFIT GANI SINANAJ 1272/5 21/144 204 81 1

75 MAKSUT ISMAIL DAJA 210/5 21/143 350 39 1

76 FATMIR MEVLUT DAJA 763/5 21/137 400 37 1

77 FASLLI MYEDIN MYRTAJ 1939/5 21/135 166 111 1

78 FERDINAND MYEDIN MYRTAJ 290/5 11/250 280 79 1

79 MYEDIN FASLLI MYRTAJ 291/5 11/136 354 102 2

80 LULZIM CENO LESKAJ 26/5 22/200 312 115 3

81 LUAN CAUSH HASANAJ 748/5 22/201 312 121 2

82 MARKO CAUSH HASANAJ 591/5 22/202 445 125 1

83 GANI HAREDIN SINANAJ 1274/5 22/204 312 144 2

84 METLLI GANI SINANAJ 1273/5 22/203 230 40 1

85 MARIE FANI BREGU 1769/5 22/205 491 117 1

86 RADIE RIZA SHEHU 1732/5 22/206 257 97 1

87 GAZI ISMAIL SHEHU 2155/5 22/207 327 107 1

88 DAFINA JAHO SALAJ 1415/5 22/208 474 110 1

89 IMER DERVISH JAHAJ 1079/5 22/209 498 118 1

90 CELO DERVISH JAHAJ 2168/5 22/210 446 91 1

91 ESAT DINKE ASLLANAJ 1243/5 22/236 273 94 1

92 ARJANIT REIS SHEHU 960/5 22/233 233 82 2

93 ARBEN REIS SHEHU 959/5 22/232 233 84 2

94 NADILE HAZBI SINANI 2751/5 22/229 387 92 1

95 FATION FAIK AVDIAJ 1247/5 22/228 275 127 2

96 FAIK HAXHI AVDIAJ 1245/5 22/227 275 127 2

97 RRAPO CEKO CACAJ 546/5 22/223 311 113 1

98 KOSTANDIN THOMA RUCI 1291/5 22/222 180 80 1

99 ZYRI XHAFER MEMINAJ 1501/5 22/221 168 73 1

100 ARQILEA QATIP JAHAJ 1080/5 22/219 126 105 1

101 ARQILE QATIP JAHAJ 2661/5 22/220 126 23 1

102 ADHURIM GJOLEK SULA 1545/5 22/237 244 97 2

103 GJOLEK QAZIM SULA 1541/5 22/239 214 29 1

104 GJOLEK QAZIM SULA 1542/5 22/238 215 90 1

105 MIRJAN GJOLEK SULA 1543/5 22/234 334 100 1

106 DAUT QABIR ZERAJ 431/5 22/231 402 105 2

107 FATJAR XHELO PALAJ 1137/5 22/230 397 126 1

108 RAMI DILAVER TARTARAJ 217/5 22/226 301 92 1

109 MUHARREM GUCE VREKA 985/5 22/225 436 109 1

110 LEONIDHA IMER ZYKAJ 1828/5 22/224 454 117 1

111 ERNEST SEFEDIN TOZAJ 2023/5 22/250 351 105 1

112 ANDONETA KOZMA MONE 1276/5 22/241 447 88 1

113 RAMADAN LALO MURRAJ 1320/5 22/242 250 112 1

114 MEXHIT REIS BRAHIMAJ 430/5 22/243 313 107 2

115 JANULLAQ HAXHI CIPA 1751/5 22/244 220 86 1

116 XHEBRO HASAN RRAPAJ 1455/5 22/245 214 91 1

117 SHAQE HAMZA RRAPAJ 1338/5 22/246 353 95 1

118 BEDRI IDAJET AJDINI 1591/5 22/247 446 107 1

119 ARDIAN LEFTER GJINI 2945/5 22/248 385 45 1

120 GURAZI NEXHIP CELAJ 2913/5 11/127 125 90 1

121 ALFRED ILMI KORKAJ 2273/5 11/126 345 84 1

122 SILVANA BEDIN BESHARI 2191/5 11/128 414 144 3

SH U M A T O T A L E 43760REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 1 VL-K-14, zona kadastrale 8601Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 NAZIF MERSIN ALIAJ 279/1 29/73 394 111 1

2 ILIRJAN RIZA HODAJ 595/1 29/72 452 107 2

3 ADMEND REXHEP MUHAMETAJ 535/1 27/33 500 72 1

4 ALFRED SULO HASANI 280/1 27/31 500 127 3

5 NOVRUZ BARJAM GOXHAJ 625/1 29/71 164 109 1

6 MIHAL VASIL NACO 187/1 27/30 344 203 1

7 RUSTEM SHEMO DEMAJ 559/1 29/68 477 123 1

8 ASTRIT SHAQO MYFTARAJ 60/1 29/67 360 99 1

9 MYQEREM QERIM CELA 300/1 29/66 500 118 1

10 PELLUMB ZINI LAZE 813/1 29/65 168 65 1

11 ILMI SHAHIN BEGAJ 817/1 29/64 500 145 2

12 NEXHIP LUTO BONAJ 730/1 29/63 500 121 1

13 ALLI OSMEN BRAHIMAJ 791/1 29/62 457 84 1

14 NESHET MUHARREM LAZAJ 1199/1 29/61 177 52 1

15 HAJRI RESHAT SHEHAJ 524/1 33/79 500 101 1

16 RESHAT DURO SHEHAJ 521/1 33/78 462 119 1

17 BATJAR AXHEM LUTO 242/1 33/74 500 112 2

18 BAKI XHEMAL SHEHAJ 227/1 33/71 500 107 2

19 FLAMUR RAKI LAMAJ 1577/1 33/72 420 97 1

20 DELO ISMAIL AGARAJ 1396/1 33/73 446 56 1

21 GANI XHEVAIR HALILAJ 486/1 33/59 500 72 1

22 MYNYR REFAT ALIAJ 807/1 33/55 500 106 1

23 MUHARREM MYRTEZA MEHMETI 1082/1 33/56 106 53 1

24 FIQIRET RESHAT HOXHAJ 5/1 33/58 500 91 1

25 DEMO ISMET SADIKAJ 912/1 33/60 500 111 1

26 DANE ALEM GHOXHAJ 292/1 33/61 500 171 2

27 RIDVAN DANE HOXHAJ 291/1 33/62 342 131 2

28 SERVET IMER KAMBERAJ 466/1 33/64 500 151 2

29 ALIT RAZIM KAMBERAJ 916/1 33/65 500 133 1

30 ARMAND RAZIM KAMBERI 941/1 33/66 499 104 1

31 MYSTEHAK MALIQ SELIMAJ 528/1 33/67 497 128 2

32 JETNOR VEIP LLANAJ 1468/1 33/68 500 113 2

33 FILO KOJDHEL LAMAJ 1519/1 33/69 498 90 1

34 NIKOLLAQ KOSTA KERECI 458/1 33/70 408 117 1

35 PETRIT NUH LAMAJ 1521/1 33/88 363 18 1

36 SHYQYRI MALIQ GUCAJ 623/1 33/87 500 92 1

37 DALIP MEMNDU LIMO 1486/1 33/76 500 99 1

38 BUJAR QEMAL GREBESHI 1554/1 33/75 500 105 1

39 ASTRIT MUHARREM SHYTI 774/1 29/70 500 111 1

40 AVNI SULEJMAN SULEJMANI 1541/1 29/60 500 97 2

41 NEKI IMER GOLEMAJ 37/1 35/38 132 79 1

42 ENKELEDA XHEVIT GOLEMAJ 520/1 35/36 123 82 1

43 GJERGJI ARSHI GOLEMAJ 39/1 35/35/ 300 49 1

44 GJOLEK GANI MERKAJ 666/1 35/34 222 91 1

45 REIZ PETRO LAZE 1359/1 35/33 358 32 1

46 LUAN HASAN CELAJ 1790/2 33/57 500 93 1

SH U M A T O T A L E 19169REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku VLORE

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 4 VL-K-8, VL-L-8, zona kadastrale 8604Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot.

te vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 BUJAR SAMI META 2449/4 23/249 479.5 96.5 1

2 ADHURIM SERVET DAPAJ 3338/4 23/240 500 69 1

3 ARDIAN DURO VELIAJ 1358/4 23/208 287 95 1

4 MENEKSHE HAJDIN ISUFI 166/4 23/205 368 78.7 1

5 SPIRO FAIK COLLAKU 660/4 23/209 500 188 1

6 FERIK QERIM GABAJ 2172/4 23/214 470 90 1

7 SALO RAMIS SALAJ 1761/4 23/213 500 73 1

8 LILJANA FAIK BUSHI 131/4 23/194 500 99 1

9 MUFUT RUSHIT LIMAJ 3331/4 23/195 250 83 1

10 ADRIATIK MURAT AGARAJ 2789/4 23/174 289 85.6 1

11 STAVRI MUCO LICENJI 3196/4 22/270 340 55 1

12 VASIL PETRO DILKA 1410/4 22/271 252 77 1

13 PERLLAT BARJAM KAPAJ 785/4 22/269 413 96.4 1

14 ARMANDO DURMISH BALLESHAJ 1733/4 22/268 437 104 1

15 LEONARDO DURMISH BALLESHAJ 1734/4 22/267 476 73 1

16 LUTFI BARI GONGO 1473/4 22/266 400 100 1

17 ZINI ELHAM LAMAJ 2405/4 24/219 254 100.8 1

18 KADRI MEZIN ADEMI 2126/4 24/150 433 93 1

19 OSMEN MEZIN ADEMI 2164/4 24/218 438 89 1

20 OSMEN SHEFQET VELIRAJ 2936/4 24/217 499 105 1

21 HARUN SHEFQET RUCI 1245/4 24/224 502 155 1

22 BAJAME XHEVIT ORUÇI 2575/4 32/481 501 184.9 1

23 XHAFER ILIAS SAKOLLARI 1784/4 32/480 502 139 1

24 ZAIM MYSLIM DEMÇOLLARI 1577/4 32/479 454.8 107 1

25 ARTAN PAJTIM SINAJ 259/4 23/282 391.3 94.4 1

26 FLAMUR LILO SHAHAJ 495/4 32/482 340 264.7 1

27 FERDINAND LILO SHAHAJ 496/4 32/483 460 117 1

28 MYLAZIM XHELADIN BANUSHAJ 1558/4 24/222 508 75 1

29 RIZA RUSTEM TRUSHI 683/4 24/223 500 124 1

30 PETRIT AGO GABAJ 2191/4 24/220 500 78.6 1

31 FOTO KOSTA STERJO 2453/4 24/221 329 80.6 1

32 LIÇO LATO GAPAJ 2328/4 24/216 312 91 1

33 ELHAM MEMO JAUPI 1754/4 24/127 493.1 178 1

34 EDMOND DHAME PRILLO 933/4 22/262 226.2 80.9 1

35 NOVRUZ TASIM BASHLLARI 1472/4 22/272 432.2 120.5 1

36 PERPARIM RUSHAN BASHLLARI 1435/4 22/194 499 174 2

SH U M A T O T A L E 15036,1REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni1 VL-I-14, Vl-J-14, zona kadastrale 8601Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i prot. e vetdeklarimit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 PERPARIM BALIL FAKAJ 444/1 29/91 500 82 1

2 NEVREZE FAREDIN LAZAJ 102/1 27/60 500 161 1

3 YZEIR ZIHNI KURTI 173/1 27/61 500 77 1

4 LUTFI ZEQIR KAMBERAJ 177/1 27/59 459 118 1

5 ARDIAN ARIF MUÇAJ 682/1 27/58 325 59 1

6 KRENAR LILO AGALLIU 1007/1 27/57 500 106 2

7 FAKO BILAL BILALAJ 445/1 29/90 500 81 1

8 MIFTAR NEXHIP AZIZAJ 584/1 29/88 500 124 1

9 XHYHER FAIK DALIPAJ 602/1 29/89 500 92 1

10 KRISTOFOR NEXHIP HAZIZI 141/1 29/87 494 75 1

11 FIQIRET RIZA BRAHIMAJ 555/1 29/86 500 130 2

12 MITRO DERVISH RESULAJ 63/1 29/85 500 97 1

13 ISLAM LESKO METUSHAJ 517/1 29/84 500 105 1

14 BASHKIM SELMAN IDRIZAJ 1372/1 29/83 500 129 1

15 VALTER RAIT PASHAJ 1376/1 29/82 500 77 1

16 SAMO SULO KORKAJ 410/1 27/46 500 78 1

17 FATMIR RIZA ARAPAJ 360/1 27/47 500 118 1

18 LUAN RIZA ARAPAJ 361/1 27/45 500 98 1

19 BEGE MALO ÇELAJ 1030/1 27/48 470 95 1

20 ZENEL MYRTEZAN DAJKA 907/1 27/49 496 45 1

21 REXHEP MASKE TOZAJ 266/1 27/50 447 36 1

22 GJERGJI HAMIT KOÇIAJ 621/1 27/51 500 115 1

23 FOTO GANI TOZAJ 263/1 27/52 500 106 1

24 BAKI HALIL DERVISHAJ 1104/1 27/53 461 133 1

25 MYZAFER PETREF RROKAJ 234/1 27/56 500 83 1

26 SHAZIE ZANO MANXHARAJ 1133/1 27/54 500 106 2

27 TABOR ZENEL ZENELAJ 1105/1 27/70 500 114 1

28 ALI FERIK HABILAJ 411/1 27/68 500 110 1

29 SOKRAT GURO SHAMETAJ 17/1 27/73 406 142 2

30 ABAS LIKO KULLOLLI 580/1 27/72 450 46 1

31 ADIL FASLLI KULLOTI 1038/1 27/71 285 46 1

32 SEFER SEFEDIN SOFOKLIU 694/1 27/74 500 90 2

33 ALEKSANDER SEFER SOLLAKU 970/1 27/75 500 72 1

34 RAIT SHEFQET PASHAJ 318/1 29/81 500 107 1

35 ILIR BEJO ZYKAJ 518/1 27/41 500 116 2

36 VALTER NURO LAZAJ 876/1 27/38 500 119 2

37 NIKO THOMA ANDRIA 954/1 27/43 500 55 1

38 LUAN ZEQIR HAXHIAJ 690/1 27/39 500 130 1

39 XHEZMI CARCAN OSMENAJ 1302/1 29/80 322 84 1

40 LAME LAZE LAZAJ 809/1 29/79 487 109 1

41 GEZIM QERIM XHAFERAJ 920/1 27/37 500 106 2

42 MITAT FEKO SINANMATAJ 81/1 29/78 335 112 2

43 RIZA ALIKO HODAJ 594/1 29/76 462 110 1

44 BELO DEMIR ALIAJ 116/1 29/74 500 109 2

45 QAMIL MERSIN ALIAJ 7/1 27/36 411 34 1

46 GURI SADIK KOCIAJ 1530/1 33/86 363 45 1

47 PELIVAN HYDAI TRAGAJ 331 /1 33/85 298 35 1

48 LAMCE HYDAI TRAGAJ 358/1 33/84 474 124 1

49 DULE ELMAZ KAPAJ 143/1 33/82 500 83 1

50 SOKRAT GANI SHEHU 224/1 33/81 500 108 1

51 PIRO SKENDER YZEIRAJ 481/1 33/96 327 92 1

52 AGRON RESHAT SHEHAJ 523/1 33/95 500 111 1

53 XHEVAIR REFAT LLANAJ 452/1 33/103 500 97 1

54 RUSTEM HAIR SHEHAJ 415/1 33/99 361 115 1

55 SHKELQIM QAZIM MUHARREMI 451/1 33/98 487 102 1

56 PETRIT NUHU LAMAJ 801/1 33/89 500 146 2

57 SELMAN XHEVDET FERRAJ 802/1 33/90 428 92 1

58 FERDINAND XHEVDET FERRAJ 1518/1 33/91 400 86 1

59 GJOLEK GANI MERKAJ 665/1 33/93 500 161 160 JAKUP REFAT LLANAJ 462/1 33/101 500 108 1

61 AGRON AHMET LLAPAJ 515/1 33/94 500 115 1

62 PETREF ZACE MAHMUTAJ 480/1 33/102 389 92 1

63 LAMCE HYDAI TRAGAJ 359/1 33/83 500 34 1

64 JANI LLUKA KAPURANI 869/1 27/40 500 119 2

65 AGIM VEIP MUKA 622/1 29/77 447 165 2

66 BASHKIM AREDIN GJINI 565/1 29/75 441 98 1

67 ARIAN BASHKIM SHEHAJ 683/1 33/80 496 156 1

68 ZAGOLL NELO XHAFERAJ 447/1 33/97 500 76 1

69 FLAMUR REFAT LLANAJ 72/1 33/100 378 100 1

70 GURI REFAT LLANAJ 71/1 33/104 500 96 1

71 AHMET SEIKO LLAPAJ 514/1 33/77 450 83 1

72 SEIT SINAN BISHAJ 2/732 27/42 500 75 1

73 REMZI HYSO RRAPAJ 2/734 27/44 500 103 1

SH U M A T O T A L E 34049REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë, Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 1, VL-GJ-9, VL-H-9, zona kadastrale 8601Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr. rendor

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. e vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 SOFOKLI TARTAR BEGAJ 440/4 19/316 436 118 1

2 BANUSH FETI SHAHAJ 2025/4 19/317 325 78 1

3 PETRIT HADUSH BAKA 34284 19/250 495 103 1

4 ALEKO HASAN PAPA 3424 19/226 164 113 2

5 THOMA MUARREM THANASI 14084 19/227 141 134 2

6 ENGJELL DULE HASIMI 803/5 19/228 378 155 1

7 RAMADAN SALI KOLLÇAKU 1865/4 19/224 338 87 1

8 ADHURIM NOVRUZ SULAJ 19984 19/223 210 123 2

9 NEXHIP HAXHI DULAJ 1244 19/219 201 121 2

10 FETI RAMIS SHAHAJ 20264 19/318 304 121 1

11 VLADIMIR VELADIM MEMUSHAJ 441/4 19/320 474 129 1

12 MYZAFER ZARIF FETAHU 38564 19/321 142 64 2

13 NEKI XHEVIT DERVISHI 20884 19/322 499 101 1

14 XHEVDET OSMEN DERAJ 2255/4 19/327 499 147 1

15 BARJAM MYSLYM XHELAJ 151/4 19/331 500 133 1

16 AISHE NAIM CILATAJ 3380/4 19/335 317 83 1

17 KADRI QAMIL HOXHA 2309/4 19/334 309 94 1

18 YLLI VELI DERVISHAJ 13944 19/292 321 101 1

19 ADMIR YLLI DERVISHAJ 1395/4 19/293 500 34 1

20 SELAMI REFAT TAHIRAJ 213/4 19/294 250 50 1

21 MIRASH HAJDAR NAZERAJ 1864 19/296 362 86 1

22 SADIK NUSTRET ALIMUÇAJ 2209/4 19/295 530 143 1

23 IMER XHAFER CAUSHAJ 1380/4 19/297 437 104 1

24 SELIM REFAT PASHAJ 914 19/298 415 128 1

25 SABRI REFAT PASHAJ 1095/4 19/299 210 59 2

26 SHYQYRI HAMIT MARRA 1667/4 19/301 162 127 2

27 PELIVAN RRAPO LLANAJ 464 19/302 490 104 1

28 FASTIM RIZA HAXHIRAJ 1943/4 19/303 500 108 1

29 HAREDIN SAKO MUSARAJ 367/4 19/304 500 84 1

30 SADUSH NERQES ZEQAJ 32464 19/305 500 224 1

31 EDMOND SAMI HOXHAJ 7024 19/306 345 127 1

32 FATOS SAMI HOXHAJ 701/4 19/307 500 86 1

33 RESUL FEJZO MALAJ 264 19/308 236 117 2

34 BUJAR QEMAL DALANI 1353/4 19/309 499 135 1

35 AGRON ALI LAMCAJ 379/4 19/310 500 150 1

36 SYRI RIZA PASHAJ 710/4 19/311 500 127 1

37 ZYRDI FEJZO MALAJ 334 19/253 267 119 1

38 PAJTIM GJYSHO DALANI 13544 19/256 452 51 3

39 FATIME MYSEL AHMETAJ 7884 19/257 316 124 2

40 KOSTA MUHARREM GORUNI 2767/4 19/258 269 117 2

41 BILAL MUARREM TOZAJ 4224 19/259 319 82 1

42 FATMIR HAREDIN MUSARAJ 5944 19/260 322 95 1

43 SKENDER SADIK AGAJ 1047/4 19/262 315 155 2

44 QAMIL NAZIF DORACI 210/4 19/263 185 90 2

45 RAMADAN NAZO HADERAJ 30364 19/264 444 100 3

46 ESTREF ZENEL LILA 1299/5 19/265 205 109 2

47 METE NAZO HADERAJ 3160/4 19/267 288 125 1

48 ZOTO NAZO HADERI 11664 19/270 117.5 696.4 2

49 KOCI CERCIZ MALAJ 149/4 19/269 499 152 3

50 KOCI CERCIZ MALAJ 150/4 19/268 104 104 1

51 JAKUP FEJZO MALAJ 344 19/272 504 140 3

52 PASHO BEJO BEJAJ 2181/4 19/271 542 232 1

53 VIKTOR KAMBER HOXHAJ 10924 19/273 486 142 1

54 MERKO HYSNI IBRAHIMAJ 2344 19/274 252 82 20

55 FATMIR MALIQ GUCI 1367/4 19/275 238 107 1

56 NASIP NURI BACE 3724 19/277 245 105 1

57 MAKSIM DELO XHAFERI 12614 19/279 492 67 1

58 MAKSIM DELO XHAFERI 38434 19/281 31 31 1

59 BESXHET FEIM AZEMI 13524 19/285 460 81 160 NOVRUZ MUARREM PASHOLLARI 777/4 19/276 338 70 2

61 PETRIT BILAL HASIMI 637/4 19/278 386 135 1

62 ORHAN DAMIR KOCI 1976/4 19/280 495 128 1

63 KOÇO HYSNI DUKAJ 19184 19/283 512 105 1

64 AGRON RIS IBRAJ 435/4 19/286 389 69 1

65 TAFIL VENO BENDAJ 3633/4 19/287 497 157 1

66 FATMIR FATOSH LACAJ 3524 19/210 206 46 1

67 VLADIMIR TELO BEJTAJ 1917/4 19/284 139 91 1

68 ASTRIT FATOSH LAÇAJ 2196/4 19/288 214 46 1

69 DASHURI XHELADIN LACAJ 8424 19/289 180 45 1

70 NIKOLETA RRAPUSH MEMETAJ 2226/4 19/291 227 30 1

71 GEZIM QANI MERAJ 123/4 18/276 500 83 2

72 MJAFTIME FEJZO SHAMTAJ 136/4 18/265 498 141 1

73 PANAJOT SKENDER BILCARI 185/4 18/272 403 66 1

74 PELIVAN SELFO ZENELAJ 195/4 19/338 499 112 2

75 BASHIR LILO TAHIRAJ 273/4 18/222 434.4 131 1

76 FLAMUR KUJTIM CAUSHAJ 320/4 19/324 496 86 1

77 XHEMAL SADIK BENDELLIU 399/4 18/212 353 131 1

78 MIHA IMER CELAJ 511/4 18/244 496 132 1

79 BASHKIM SABRI SEHITAJ 653/4 18/279 500 117 1

80 REFAT MUSA SPAHO 825/4 19/330 525 131 1

81 HALIM FASLLI0 HOXHAJ 848/4 18/251 520 152 1

82 ASTRIT SHERIF SERJANAJ 9124 18/270 212 97 1

83 ENVER NURCE KAFILAJ 946/4 18/271 497 193 1

84 QEREM QAZIM XHAFERAJ 955/4 18/215 193.5 91.5 1

85 ADRIATIK FERIT LULAJ 978/4 18/259 257 106 1

86 NAZMI QEMAL ALIKAJ 12324 19/332 500 127 1

87 HAKI ELMAZ SUBASHAJ 1341/4 18/206 441 110 3

88 JASHAR ZENEL LILA 13724 18/261 351 110 1

89 DURIM TEKI SULKAJ 1426/4 18/273 396 98 1

90 ILIAS SADEDIN BARDHI 1673/4 18/246 493 92 1

91 XHEVDET AVDI XHAFERRAJ 1721/4 18/216 186.7 75.6 1

92 VIKTOR BANUSH KURRA 1751/4 18/243 500 171 1

93 XHEZO VELEDIN KAPAJ 1871/4 18/239 424 139 1

94 APOSTOL LUTO AGALLIU 1873/4 18/204 431 114 1

95 BEJO SHERIF BEJAJ 18984 18/219 505 120 1

96 ZIA XHEZO KAPAJ 1911/4 18/238 245 79 1

97 DILAVER MALIQ DAUTI 19144 18/284 469 110 1

98 SERVET AQIF FILAJ 1915/4 18/283 498 110 1

99 ILIR NESHAT MERAJ 19324 18/275 499 171 2

100 PETRIT JASHAR SUBASHAJ 2023/4 18/210 500 220 2

101 XHEVIT BEKTASH DERVISHI 2089/4 19/323 500 102 2

102 ILIRJAN PETREF NOVRUZI 22344 18/240 263 87 1

103 SAMI RIZA VELIAJ 2237/4 18/208 500 106 1

104 ZAGOLL SERJAN SHELLEGAJ 23544 19/341 275 36 1

105 DERVISH ISMAIL ZENELAJ 25044 19/329 500 124 1

106 ANDON BAHIR TAHIRAJ 2851/4 18/221 250 116 1

107 BEJEKO LAME FIKAJ 2853/4 18/224 159 39 1

108 VIKTOR SHERIF BEJAJ 2991/4 18/254 351 89 1

109 BASHKIM RRAPO ZENELAJ 32404 18/263 374 138 1

110 IBRAHIM ALI SHEKO 33534 18/260 502 110 1

111 AGUSH HADER RUDAJ 20224 18/252 470 96 1

112 ALEKS JASHAR BEJAJ 18834 18/287 515 118 2

113 VIKTOR PETREF NOVRUZAJ 3589/4 18/241 188 55 1

114 SKENDO ALI BOCAJ 3569/4 18/225 359 19.5 1

115 ARTAN DULE BANA 32544 18/220 81 38 1

116 NAIM SADEDIN BARDHI 2943/4 18/245 540 104 1

117 BEDO HOXHE NDREU 2493/4 18/248 557 119 1

118 VAIT IDRIZ SADIKLLARI 394 18/256 379 73 1

119 MYZAFER REXHEP ISUFI 21304 18/211 276 118 2

120 MEXHIT TETEM LAMÇAJ 2131/4 18/209 289 119 1

121 AGRON KUJTIM XHAFAJ 71/5 18/202 500 177 3

122 DANE FASLLI NAZERAJ 35564 18/201 500 119 1

123 FERJAT RAZIP KANAJ 1236/5 18/213 381.4 100 1

124 SOFIA LEKA FURRXHI 3269/4 18/258 428 149 2

125 QANI MUSTAFA DYRMISHI 3283/4 18/257 492 109 2

126 YQMET YMER BRAMI 409/4 18/255 416 105 2

127 ARBEN FUAT BEJAJ 3384 18/253 488 138 2

128 ALTIN HOXHE NDREU 24924 18/250 505 89 1

129 BRAHIM AHMET AHMETAJ 29924 18/249 500 117 1

130 REXHEP KAMBER KAMBERAJ 22034 18/247 413 67 1

131 PELLAT MUSTAFA DERVISHI 2750/4 18/242 500 122 2

132 XHEZMI ASQERI KAMBERAJ 31534 18/282 448 117 1

133 ASQERI KAMBER KAMBERAJ 1124 18/280 448 117 1

134 KOSTANDIN FUAT BEJAJ 29524 18/268 508 127 2

135 VEZIR FETI SINAJ 1100/4 18/264 500 112 2

136 SKENDER NEKI MULLAJ 1174/5 18/262 500 119 1

137 LEFTER MEIN LAMÇAJ 24324 18/269 500 130 3

138 ARANIT TEKI SULKAJ 16244 18/274 148 50 1

139 JANI HETEM QAMO 447/5 18/278 137 66 2

140 BARJAM QANI MERAJ 2495/4 19/325 212 110 2141 BARJAM QANI MERAJ 1184 19/326 204 91 2

142 LUFTAR SHEFIT LAMCAJ 898/5 19/336 321 135 2

143 ZINI SULEJMAN HASANAJ 26664 19/328 343 77 1

144 ALTIN KUJTIM JANULLAJ 3027/4 19/339 496 87 1

145 MENTOR LIMAN SOPJANI 2355/4 19/340 393 36 1

146 LAVER NEKI MULLAJ 1176/5 19/342 500 56 1

147 FEJZO JEMIN METLLI 2233/5 18/286 500 124 1

148 XHEZMI ASQERI KAMBERAJ 1084 18/281 16 16 1

149 VASIL TASIM RUKAJ 1061/4 19/319 495 103 1

150 BENARD ZOTO LAMAJ 1175/4 19/343 250 118 1

151 VLADIMIR MYSLYM CELAJ 639/24 19/337 323 91 1

152 ALMIR ELMAS SUBASHI 22384 18/205 499 178 1

153 JETNOR BEJO BEJAJ 3253/4 18/218 387 147 1

154 ADIF RAZIP KANAJ 1237/5 18/214 457 114 2

155 REIS RRAPO HOXHAJ 21444 19/214 278 114 1

156 FARUDIN REIS HOXHAJ 21344 19/213 423 89 1

157 LIMOS XHAFER CAUSHAJ 10944 19/212 498 116 1

158 AZEM CERCIZ MALAJ 1484 19/211 220 156 2

159 LIGO TELHA HOXHA 630/4 19/208 500 169 3

160 RREMZI YDAI HOXHAJ 2250/4 19/207 495 101 1

161 RREMZI YDAI HOXHAJ 2251/4 19/206 27 21 1

162 PAVLLO PILO BABA 281/4 19/205 500 114 2

163 ERNESTI BARJAM ALIRAJ 3744 19/203 500 186 2

164 MUHARREM MEMET DAUTI 1869/4 19/202 500 107 1

165 TAJAR FASLLI NAZAJ 124 19/200 420 109 2

166 BAFTJAR MEHMET DAUTI 22634 19/201 499 113 2

167 VERO NEXHIP BENDAJ 34224 19/198 505 193 2

168 DEMIR MURAT ZHAVANAJ 3823/4 19/266 387 127 1

169 DEMO SELMAN LATIFAJ 1027/4 19/261 500 122 1

170 FERMAN ZAIM YMERAJ 774 19/300 350 77 1

171 KACADAN HAXHI DULAJ 1264 19/222 398 101 1

172 KRESHNIK HAXHI DULAJ 125/4 19/221 398 168 2

173 ZYBER MUAREM YZEIRI 153/4 19/218 398 117 2

174 FERIDE MUHARREM SERDARI 3169/4 19/217 248 98 1

175 GEZIM QANI MERAJ 155/4 18/277 21 21 1

176 IDAJET KASO MALKAJ 1766/4 18/267 37 37 1

177 IDAJET KASO MALKAJ 1767/4 18/266 478 150 2

178 RESMI LAZE BREGU 992/4 18/228 357 99 1

179 KALEM HASAN KRAFILAJ 3719/4 18/226 356 19 1

180 DUSHAN MEZIN MEZINAJ 2852/4 18/223 370 118 1

181 FATMIR FATOSH LACAJ 352/4 19/290 204 45 1

182 BUJAR HADUSH BAKA 3427/4 19/252 498 111 1

183 MEHDI QERIM MERKAJ 1241/4 19/251 241 104 2

184 MIGJEN IRAKLI MYRTAJ 816/4 19/220 394 119 1

185 YLLI TAJAR HAMAKAJ 128/4 19/215 335 52 1

186 ASQERI PANDELI VERO BENDAJ 3/4&7/4/4 19/199 271 99 2

187 ARJAN QENDRO BASHAJ 3118/4 18/200 500 100 1

188 LUAN HAJDER NAZERAJ 3062/4 19/195 457 123 2

189 ALFRED NEXHAT PERA 2392/5 18/203 490 89 1

190 FLAMUR MYRTEZA ISLAMI 1136/5 19/333 322 123 1

191 HAXHI JEMIN METLLI 2232/5 18/285 355 89 2

SHUMA TOTALE 72013,5REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Vlorë

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë Bashkia Vlorë Emërtimi i territorit: Rajoni 5 , VL-GJ-10, VL-GJ-11, VL-H-10, VL-H-11, zona kadastrale 8605

Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 JANI JORGO DHIMOJANI 648/5 12/398 439.6 103.3 1

2 PETRAQ PERLLAT BREGAJ 608/5 12/381 355.6 135.8 1

3 EDMOND HABAS HABAZAJ 652/5 12/399 500 150.7 1

4 SELAM SINAN SINANAJ 182/5 12/380 390.9 128.5 1

5 IRAKLI HABAS HABAZAJ 653/5 12/382 449.7 65 1

6 LUIS VEIS BEGAJ 1638/5 12/383 466.8 109.4 1

7 VLADIMIR TAFIL TRAGAJ 655/5 12/384 298.9 99 1

8 PELLUMB MAZLLEM DUCKA 650/5 12/385 500 130 1

9 GJON DERVISH REXHEPI 1419/5 12/386 315.7 84.2 2

10 AZIS DERVISH REXHEPAJ 209/5 13/248 301.7 85.8 2

11 IDAJET MEHMET MALAJ 1368/5 13/249 500 138 1

12 VAQO MEHMET MALAJ 941/5 13/250 263.2 102.4 2

13 SOKRAT MERO ARAPAJ 1310/5 13/242 329.5 86.2 2

14 VLADIMIR GJYSH MALAJ 212/5 13/241 340 93.3 1

15 HYDAI AZBI DHIMAJ 67/5 13/240 392 126 1

16 SKENDER MALUSH HALIMI 230/5 13/239 420.3 116.7 2

17 FILIP HETEM RUSTEMAJ 1586/5 13/243 327.4 18.4 1

18 BEHAR HAJRO IMERAJ 295/5 13/313 329.6 111.4 1

19 ISMET LULO LULAJ 404/5 13/244 393.3 46.1 1

20 ARZIK FEJZO NELAJ 2496/5 13/245 166.6 47.6 1

21 SEJDIN BRESHAN ALIAJ 1375/5 13/246 506 129.4 1

22 VELI SERJAN NELAJ 1495/5 13/247 314.8 116.6 1

23 HEDER OSMEN HEDERAJ 1840/5 12/369 393.9 98.1 1

24 FREDI JASHAR GOXHAJ 455/5 12/368 495.6 116.6 1

25 NURI LULO LULAJ 407/5 12/366 487 153.7 2

26 BARDHOSH LAME ALIAJ 11/5 12/367 345.6 114.7 1

27 REMZI OSMEN HAJDERAJ 1677/5 12/365 222.8 135.9 2

28 RAMO OSMEN HAJDERAJ 1676/5 12/364 306.7 109.6 1

29 TARTAR OSMEN HAJDERAJ 1678/5 12/363 323.7 107.4 1

30 MUSA FASLLI ALIRAJ 2244/5 12/362 329.3 95.6 1

31 RAMADAN JANCE LLAPRA 1805/5 12/361 398.9 116.1 1

32 RAKIP HAMDI XHELAJ 1685/5 12/360 386 25.9 1

33 QENAN MEHMET MALAJ 755/5 13/251 448 129.3 2

34 FITUES DURO LULAJ 752/5 12/343 211 90.1 1

35 ABEDIN DURO LULAJ 751/5 12/344 313.3 113.4 1

36 BASHKIM ISLAM SINJARI 1761/5 12/330 434.8 88.5 1

37 NESHAT ALUSH KORDHA 1503/5 12/331 306 81.7 1

38 BASHKIM ISLAM SINJARI 2468/5 12/332 397.8 116.4 4

39 KADRI MUHEDIN SELIMAJ 1948/5 12/333 136.7 104.4 1

40 SHAMET AQIF IBRUSHI 505/5 12/334 154.1 118.1 1

41 MYSTEHAK SKENDER DELIBASHI 2158/5 12/335 437.3 112.8 2

42 KUDRET LULO LULAJ 405/5 13/397 367.4 118.4 1

43 ALIM LULO LULAJ 403/5 12/396 100.3 45.9 1

44 ALIM LULO LULAJ 3049/5 12/395 289.5 114.3 1

45 FERHAT RIZA ALOLLARI 2332/5 12/394 234 44 1

46 BEGTOR BESIM HOXHAJ 514/5 12/393 288 79.4 2

47 ENVER CERCIZ HALOLLARI 2870/5 12/392 285.2 56.4 1

48 NASIBI CERCIS HALOLLARI 1170/5 12/391 262 77.6 1

49 RUSTEM RIZA ALOLLARI 835/5 12/388 500 144.1 1

50 NAZMI RUSTEM ALOLLARI 3429/5 12/389 292 81.3 1

51 KRENAR RUSTEM ALOLLARI 821/5 12/390 387 98.5 1

52 NEZIR SHEME MEMINAJ 2093/5 12/321 403 139.5 2

53 ASQERI NEZIZ MEMINAJ 1346/5 12/321 422 97.4 2

54 SHKEQIM SKENDER ZAIMI 2646/5 12/321 128 67.9 1

55 SKENDER VEBI ZAIMI 513/5 12/321 367.7 216.4 1

56 BARI,IDAJET NUMAN MEHMETAJ 750/5 12/321 132 75.8 1

57 BARI NUMAN MEHMETAJ 1985/5 12/321 137 72.1 1

58 BUJAR MIFTAR PIPA 350/5 12/321 228 86.8 2

59 ENTON MIFTAR PIPA 351/5 12/321 226 93.2 260 PERLAT HETEM DERAJ 49/5 12/321 465.5 109.8 1

61 DURO SHYQRI ALLOLLARI 401/5 12/321 503 143.5 1

62 KRENAR QRIM KANAJ 247/5 12/321 365 72 1

63 ENVER HAMIT BINAJ 126/5 13/236 478.1 149.1 1

64 AGRON ENVER BINAJ 2691/5 13/234 269.9 82.9 1

65 KLORANT KASO FERRAJ 979/5 13/233 227 82.5 2

66 PETREF ZOTO SALIAJ 783/5 13/232 364.4 106.5 1

67 RAMO TAFIL TAFILI 996/5 13/224 497 270.4 2

68 JURIS PIRO CALA 2116/5 13/235 300 17.4 1

69 GAZMIR PETREF ALIAJ 781/5 13/231 239.9 80 1

70 LIGOR PETREF ALIAJ 782/5 13/230 268.7 77.2 2

71 TAQO LUTO SKENDAJ 1462/5 13/229 440 113.7 2

72 BAKI TAFIL ALIAJ 1270/5 13/228 241 95.6 1

73 ZENEL TOFIK ALIAJ 786/5 13/227 298 129.2 1

74 VELO SAFET HOXHAJ 354/5 13/225 292 114.8 1

75 IMER HATEM KAS AJ 691/5 13/226 350 110 1

76 PIRO SHEFQET CELA 2117/5 13/237 457 136.6 1

77 SKENDER JONUZ MASKAJ 88/5 13/222 500 144.7 2

78 MUIM LATIF NELAJ 7/5 13/223 500 98.3 1

79 IRFAN JONUZ KAPLLANI 1646/5 13/312 313.7 72.1 1

80 BEQIR KADRI MUCAJ 384/5 13/212 169 66.5 1

81 EDMOND SKENDER ZAIMI 2317/5 13/220 342 133.5 1

82 PANDELI ILIA PACO 81/5 13/221 500 114.7 1

83 RAMADAN REFAT AVDIAJ 997/5 12/321 368 130.2 3

84 BEXHETE REXHEP SINANAJ 1629/5 12/320 227.8 78.2 1

85 DRITAN SHYQYRI SINANAJ 1290/5 12/319 361.7 108.3 1

86 VASJA HAREDIN ISLAMAJ 946/5 12/318 300.2 125.4 3

87 FEJZI KADRI KOJDHELI 68/5 12/317 367.7 101.3 2

88 NUMAN ALEM MEH,ETI 85/5 12/316 292 91.7 1

89 FERJAT QERIM AVDULLAI 1010/5 12/315 412.1 98.5 1

90 PELLUMB REXHEP NELAJ 1801/5 12/313 407.4 183.6 2

91 LUAN REXHEP NELAJ 1639/5 12/314 414.9 100.4 3

92 LEONARD VIDO MEMINAJ 29/5 12/312 495 102.9 1

93 ARTINOIL DURIM CANE 45/5 12/309 222 99 1

94 MEMIN LUTO MEMINI 107/5 12/311 299.4 72.7 1

95 GEZIM HASAN CANE 113/5 12/308 267.2 102.7 1

96 DRITAN MURAT RRAPAJ 1164/5 12/310 138 70.9 1

97 RENATO MURAT RRAPAJ 1165/5 12/306 167.5 102.6 2

98 ISMAIL RESUL HODAJ 329/5 12/305 321.6 175.4 1

99 FIQIRI DERVISH HYSENAJ 2362/5 12/304 253.3 132.1 2

100 KAREMAN RRAPO MEHMETAJ 585/5 12/303 253.6 99.3 1

101 AGO SHABAN RRAPAJ 1599/5 12/302 255.9 134.4 3

102 ENVER MEHMET VALLAJ 208/5 12/301 387 104.6 2

103 HATIXHE ETHEM BEQIRAJ 1127/5 12/300 359 107.1 1

104 LAVDEOSH PIKO MERKOHITAJ 1426/5 13/309 500 109.1 1

105 NELSON PETRIT SELMANHASKAJ 2611/5 13/308 500 227.4 1

106 JOSIF PIKO MERKOHITAJ 1215/5 12/348 342.4 29.8 1

107 FUAT TARE HASANAJ 355/5 13/252 345 106.2 1

108 GRAMOS ILIAS LEKAJ 356/5 13/253 312 21.7 1

109 HALO MIFTAR LESKAJ 2442/5 13/254 378 147.5 1

110 NIMET IDRIS NUSHAJ 566/5 13/255 436.1 123.8 3

111 ALEKS IDRIZ NUSHAJ 38/5 13/256 500 113.9 3

112 RUZHDI REXHEP BEGAJ 1364/5 13/219 332 119.8 1

113 SHYQYRI ISMET SINANAJ 1499/5 13/265 497 108.3 1

114 LULEZIM SHYQYRI SINANAJ 1498/5 13/265 256 13.3 1

115 HASAN TAIP DAUTAJ 20/5 13/264 504 121.5 2

116 AGRON HASAN DAUTAJ 22/5 13/263 479.7 138.5 2

117 BUJAR ZOTO SALIAJ 784/5 13/262 431.2 102.9 2

118 TEMO GUSHAL LLANAJ 5/5 13/261 472.7 57.1 1

119 ILO RUSHIT AVDULAJ 334/5 13/260 394.3 111.2 1

120 KADRI LUTO MEMINAJ 60/5 13/258 419.1 103.7 1

121 BASTRI XHELO DURMISHI 474/5 13/257 477.8 167.2 1

122 ARJAN HASAN DAUTAJ 21/5 13/213 298.8 152.4 2

123 RRAHIM MUHO BRAHO 372/5 13/213 500 114.8 1

124 NELO LATIF NELAJ 6/5 13/213 319 123.6 2

125 HEKTOR MUCO AGAJ 28/5 12/260 497 147.5 2

126 GAZMIR ISMAIL HOXHAJ 339/5 12/259 341.2 123.6 2

127 HYDAI ISUF CANE 1500/5 12/261 500 128.3 1

128 PERLLAT RAZIP SINAJ 801/5 12/262 154 38.1 1

129 HIQMET GURI CANE 3/5 12/284 386.8 146.9 2

130 FAIK DERVISH HYSENAJ 954/5 12/263 432.9 99.7 2

131 ENGJELLUSH HASAN PAJA 1187/5 12/264 428.8 175.8 2

132 VENTIGJAR HASAN CANE 1185/5 12/267 500 202.3 1

133 ZARIF HAJDAR LAMAJ 1186/5 12/266 221.7 99.2 2

134 FITIM MEMO RRAPAJ 94/5 12/265 264.6 132.2 1

135 SHEME TEMO HASANAJ 214/5 12/285 500 98.7 1

136 NEKI TEMO HASANAJ 221/5 12/268 500 194.8 1

137 RAMADAN MUSTAFA HYSENAJ 157/5 12/272 391 105.3 3

138 HAREDIN NAZER LELAJ 1889/5 12/273 431.9 106.6 1

139 AGUR FIQIRI ISLAMAJ 46/5 12/276 302.8 95.7 2

140 MUHAMET HAREDIN ISLAMAJ 947/5 12/277 284.4 99 1141 RESHAT ALIT OSMENI 2941/5 12/278 500 184.2 4

142 LEFTER KRISTO MAKARJADHI 188/5 12/286 340 148.8 2

143 NAMIK HAKIM ZANAJ 353/5 12/288 353.5 84.8 2

144 DEFRIM HALIT HOXHAJ 727/5 12/280 500 138.3 4

145 XHAFERR SALI MUHO 72/5 12/281 287.7 107.1 2

146 LEFTER ZYBI KRISTO 622/5 13/215 399.5 132.2 1

147 ARANIT BEQIR FETA 621/5 13/214 458.4 124.7 1

148 ASIM ZUBI ZENELI 619/5 13/216 355.8 138.1 2

149 ARTUR TRIFON HUDHRA 80/5 13/190 247.5 76.6 1

150 SADIK MAHIL MAHILAJ 988/5 13/191 353.3 69.9 1

151 BESNIK GURI MANCAJ 174/5 13/193 384 103 1

152 PANDELI PILO NANUSHI 443/5 13/217 500 95.8 1

153 LEFTER ALUSH NUREDINAJ 237/5 13/194 424.6 115.2 2

154 LUAN BARJAM MURATAJ 141/5 13/195 435.4 116.8 1

155 HYDAI IMER SINANAJ 798/5 13/199 330.7 100.8 1

156 KANAN QAZIM CANAJ 367/5 13/200 315.4 115.8 1

157 PELLUMB CUNE LIMAJ 935/5 13/201 394 96.3 1

158 REIF SHABAN PIRO 53/5 13/202 296 114 1

159 NEXHAT HASIP METAJ 101/5 12/258 391 130.8 1

160 SHYQYRI ARIF METAJ 100/5 12/249 462 11.8 1

161 DASHNOR MUCO AGAJ 1403/5 12/256 328 61.5 1

162 KRENAR HASIP METAJ 54/5 12/250 507 118.2 1

163 BEJZO BILBIL KONDAJ 1402/5 12/32 506 144.4 1

164 FETI VELEDIN KONDAJ 681/5 12/251 297.8 124.1 2

165 ADHURIM BEJKUSH KONDAJ 1412/5 12/254 267.9 97.5 2

166 BEJKUSH BILBIL KONDAJ 1414/5 12/253 283 101.4 2

167 FILIP BEJKUSH KONDAJ 2452/5 12/252 345 104.1 4

168 RAUF XHELO PALAJ 437/5 12/269 457.7 101.9 3

169 FATMIR ENVER XHELILAJ 1214/5 12/270 229.8 96.7 2

170 RUZHDI,LAVDI ENVER XHELILAJ 830/5 12/271 329 112.8 2

171 MYNEVERE JAUP LIPO 829/5 12/274 221.5 73.5 1

172 BEXHET VELEDIN KONDAJ 683/5 12/275 286.4 124.2 1

173 DALIP CIZE CELAJ 945/5 12/60 355.1 110.8 1

174 IMER XHAFER LALAJ 2320/ 5 12/279 518 149 2

175 HITO ADEM RAMAJ 1673/5 12/282 381.4 168.3 1

176 ARBEN FERIK LAMAJ 1878/5 12/49 391.8 87.8 1

177 HARUN LIK LULAJ 1626/5 13/188 500 96.4 1

178 SOTIRAQ KOSTANDIN HUDHRA 115/5 13/186 500 96.8 1

179 MALIQ OSMEN HODAJ 1275/5 13/185 291.5 131.2 1

180 FATOS HETEM ORMENAJ 1636/5 13/185 241.2 143.5 3

181 HETEM ORMEN ORMENAJ 1637/5 13/187 186.3 81.8 1

182 THANAS VASIL SIMONI 2832/5 13/197 235 153.1 3

183 REFO BEDO MURATAJ 142/5 13/196 284 115.9 1

184 ROBERT HYSNI SALAJ 2435/5 12/283 293.7 80.6 2

185 KRISTAQ THANAS SIMONI 2833/5 13/198 284 123.2 1

186 SOKOL NEKI PIPAJ 195/5 13/204 453 112.4 1

187 ARJAN NEKI PIPAJ 194/5 13/205 318 107.5 1

188 DASHAMIR NEKI PIPAJ 193/5 13/206 399 138.2 1

189 NEIM LATO NGUCAJ 25/5 13/213 273.9 113.5 1

190 KUJTIM IZET ZACE 1686/5 13/207 509 139.1 1

191 SKENDER MERSIN NDERU 132/5 13/209 439 140.9 2

192 KADRIE ALI LAMCAJ 197/5 13/211 250.9 88.6 1

193 FATMIR KADRI LAMCAJ 198/5 12/348 289.9 41.7 1

194 LUAN TEHA MARAJ 1463/5 13/208 336 89.7 1

195 MUCO XHELO KAMBERAJ 1860/5 13/203 500 87.9 1

196 LUFTAR MYRTO ISLAMAJ 1209/5 29/12 169 123.7 1

197 LUFTAR MYRTO ISLAMAJ 1210/5 29/12 155.9 66.8 1

198 DAI DINO HOXHAJ 969/5 29/16 240.7 103.7 1

199 YLVI MALUSH HALIMI 319/5 29/18 140 76 1

200 MYRTO SALI DOGA 1308/5 29/17 91 73.5 2

201 DASHO GANI HODAJ 1269/5 29/26 276.1 88.6 1

202 ENGJELL VELIKO JAUBELLI 1839/5 29/13 283 101.8 1

203 ARJANIT SHEFQET HAZIZAJ 984/5 13/96 298 96.3 1

204 DAUT TAIP DAUTAJ 266/5 13/96 349.8 114.1 2

205 BALIL ISLAM ZENELI 1410/5 30/14 248.3 94.7 3

206 NAZO KAJTAZ DERRAJ 320/5 12/248 347 106.4 1

207 HASAN MALIQ MANA 385/5 12/247 204.3 87.4 2

208 JANI MALIQ MANDI 317/5 12/246 206.9 100.8 1

209 DASHO ISLAM ZENELAJ 866/5 30/15 504 115.1 2

210 SEJDI ZEQIR IMERAJ 2363/5 12/225 190.8 64.5 2

211 HAXHI ZEQIR IMERAJ 790/5 12/245 189.1 74.8 1

212 FEJZI ZEQI IMERAJ 529/5 12/244 366.5 121.6 2

213 XHEMAL AZBI RAMAJ 169/5 12/243 345.8 102.6 2

214 NAMIK QATIP BESHAJ 955/5 12/241 348 154 1

215 BUJAR HAIR SHEHAJ 953/5 12/239 247 70.2 1

216 BILBIL HASAN BASHO 364/5 12/240 281.2 97.1 1

217 FADIL RAMO DINE 2111/5 12/238 270 95 2

218 GAZMIR AGIM COBAJ 2105/5 12/18 500 204.3 4

219 SPIRO MEHMET THUQI 819/5 36/180 239.2 98.7 3

220 NOVRUS MUSA BARJAMAJ 2340/5 36/137 246.5 67.7 1

221 GJON METO LLANAJ 1695/5 36/81 261 124.8 222 XHEVIT SULO MULLAI 1537/5 36/80 129 87.2 2

223 ARTUR NURE NUKAJ 128/5 13/270 506 134.7 1

224 ENGJELLUSHE JAUP KANAJ 248/5 13/269 392.7 104.7 1

225 BESIM QERIM KANAJ 250/5 13/267 318.8 111.7 2

226 RIZA QERIM KANAJ 252/5 13/268 176.8 20.1 1

227 ARBEN NURE NUKAJ 129/5 13/271 432.5 134.8 1

228 KRENAR YLVI HALIMI 318/5 13/276 505 152.4 2

229 NIKOLLAQ VLLAS KANELLA 537/5 13/277 504 178.2 2

230 KADRI SADUSH XHEMALI 373/5 13/272 424.2 103.5 1

231 FAIM SADUSH XHEMALI 374/5 13/278 361.4 105.5 2

232 DUSHAN FERIK DEVOLLAJ 120/5 13/273 362.3 130 1

233 NURI VEIS SHEHU 1777/5 13/279 427.5 133.8 1

234 CUMAN IZET KRESHPAJ 577/5 13/274 219.3 106.2 1

235 KRENAR SHEREF MEMINAJ 1158/5 13/275 240 106.9 2

236 FREDERIK SHEREF MEMINAJ 1159/5 13/281 384 112.3 1

237 TAHIR HAXHI MERKAJ 236/5 13/282 513 32.7 1

238 VANGJEL IZET KRESHPAJ 578/5 13/280 291.1 64.3 1

239 ASTRIT NURE NUKAJ 127/5 13/283 500 196.1 1

240 ALFRED NURE NUKAJ 130/5 13/284 349.2 125 1

241 XHEMAL MYRTO PEKMEZI 294/5 13/305 496 74.4 1

242 HAKIM MAHMUT ALIAJ 1019/5 13/288 405.5 100.9 1

243 ISMET IMER MTAJ 4/5 13/286 451 102.8 1

244 VEZIRE SAKO ALIAJ 1036/5 13/289 331 122.4 1

245 ALI SHAIP ALIAJ 1931/5 13/290 205 152.1 1

246 HAKIM MAHMUTI ALIAJ 1456/5 13/292 157 69.9 1

247 JAZO HASAN MEMISHAJ 445/5 13/291 248.9 111.4 1

248 SELMAN BEXHO SELMANAJ 442/5 13/296 459 131.7 1

249 NUSTRET SELMAN SELMANAJ 1177/5 13/294 327 148.7 1

250 ENGJELL MEHMET KASIMI 895/5 13/298 212 102.3 1

251 VLADIMIR MEHMET KASEMI 1179/5 13/297 285 114.7 1

252 ZIGUR BIDO LESKAJ 98/5 13/295 309.8 87.6 1

253 DIONIS XHEMAL HOXHA 1623/5 13/299 468 101.2 1

254 VLADIMIR NUMAN HOXHAJ 2424/5 13/300 351 98.6 1

255 MITAT MEDIN XHELILAJ 1420/5 13/302 36.6 36.6 1

256 RAHIM PIKO MERKOHITAJ 1216/5 13/349 504 109 1

SH U M A T O T A L E 88965,2REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku VLORE

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Vlorë , Bashkia Sarandë Emërtimi i territorit: Lagjja 4, zona kadastrale 8642Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit2 3 4 5 6 7 9 10

1 MERKUR IDRIZ KAZO 437 500 122 1

2 ISUF MEHMET BEJKO 292 481 142 1

3 NOVRUZ ASLLAN KUKA 180 391 58 1

4 STAVRI RAKO KRISTO 210 500 83 1

5 MEHMET SHEFQET BEQO 23 420 54 1

6 LEFTER NEXHIP CORAJ 1594 500 70 1

7 HAXHI NEXHIP CORAJ 150 491 100 1

8 BAKI RAMO SULOSEQI 135 500 49 1

9 TAULANT TEKI RAMA 1834 424 77 1

10 KASTRIOT REFAT RAMA 1833 452 150 2

11 IRISI K ASTRIOT RAMA 1835 310 27 1

12 KASTRIOT REFAT RAMA 131 302 21 1

13 TEKI REFAT RAMA 130 378 82 1

14 SOKOL HAKI MAHMETI 928 500 69 1

15 GEZIM BAKO ISLAMI 305 500 76 1

16 TARTAR TASIM BAZAJ 26 111 43 1

17 MEXHIT MEDIN RUKA 393 500 94 1

18 ARISTIDH HAMIT DUKA 209 357 78 1

19 SHPETIM BAJRAM DEMIRAJ 935 361 125 3

20 VAIT HATE SINAJ 213 480 117 1

21 HYSNI SHAQO BAZAJ 278 396 85 1

22 ÇUMAN SHAQO BAZAJ 381 429 126 2

23 AGRON NEVRUZ DEMA 783 182 41 1

24 DRITAN MERVLUT RABOCI 642 289 132 1

25 SOKRAT NECO MUNGULI 488 375 153 1

26 KICO THOMA CARI 489 406 89 1

27 SINAN RAMO SULOZEQI 365 500 35 1

28 FITIM HYSNI POLLO 159 500 111 1

29 TIMOLEO FILIP GJONI 519 298 48 1

30 PAJTIM AVDYL ADEMI 1969 382 120 2

31 ASTRIT RAMADAN MEHMETI 991 447 127 4

32 ALI LAME LIGACI 200 500 40 1

33 RESUL BAJRAM DEMIRI 13 360 165 2

34 ZINI SHAMET LAME 1661 359 61 1

35 QEMAL HASAN HYSI 95 384 58 1

36 ARBEN HAKI MEHMETI 1445 500 212 3

37 DASHNOR VEIP DULE 338 339 29 1

38 XHEVDET+ ZYRAKO MYSEL+ HAMZA LAZAJ 1020 498 33 1

40 PELLUMB ÇOBAN RAPO 644 500 55 1

41 QIRJAKO HETEM QENDRO 99 348 105 3

42 MYRTEZA XHEMAL NORI 521 393 165 2

43 ASQERI CAFO KULLA 70 500 38 1

44 HADER IDRIZ LOLOCI 202 353 128 1

45 SKENDER XHEMAL PRODA 143 500 52 1

46 ISLAM XHEMAL PRODA 144 500 134 1

47 AGO MUHAMET SHAHAJ 221 258 91 1

48 ALBERT VELO DAJKO 215 223 70 1

49 ALI SHAQIR BESHIRI 18 500 144 1

50 VASIL MIHAL CERONI 647 384 120 1+1/2

51 ZISO JANAQ MARKU 211 500 185 2

52 HASAN VELO ARIZOTI 1884 487 34 1

53 LULEZIM VELO DAJKO 217 132 75 1

54 MUFTAR MALIQ DERVISHI 2119 500 176 3

55 TOMOR MUHO DEMIRAJ 222 353 128 1

56 ARTAN SHEME ALIAJ 1569 398 81 3

57 REMZI HUZO PRODA 190 333 41 1

58 FERDI MERKO DUKA 575 311 114 2

59 SOKOL SELMAN HABILAJ 856 467 131 160 ALI ABAZ LAZAJ 243 300 113 1+1/2

61 LUAN ADI MUCO 268 140 96 3+1/2

62 ASTRIT QEMAL OSMANI 515 325 80 1

63 THEMISTOKLI THANAS FOTO 782 292 150 3+1/2

64 HAZIS AVNI MULLAJ 809 374 21 1

65 EDMOND KADRI JACAJ 1205 209 139 1

SH U M A T O T A L E 25182REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Shkodër

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Shkodër, Bashkia ShkodërTë dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Adriatik Kol Gjergji 762 10/258 300 36.9 1

2 Agim Rexhep Kurtulaj 143 10/154 300 104.72 1

3 Ali Madan Kurtulaj 53 10/148 384 141.4 1

4 Anton Dede Prendi 469 10/307 300 111 1

5 Arif Hajdar Papaj 448 10/382 318 93.12 1

6 Astrit Faik Oruçi 690 10/350 356.5 157.07 1

7 Agim Sokol Bushati 669 10/321 300 105 1

8 Besim Ali Kurtulaj 66 10/167 300 85.9 1

9 Ded Ndue Ndoj 91 10/141 300 116.05 1

10 Ded Kole Delia 855 10/219 300 53.1 1

11 Dritan Ndoc Ndreu 205 10/357 300 114.92 1

12 Eduart Sokol Kolndreu 745 10/384 300 55.1 1

13 Fran Ndue Kola 819 10/182 300 48.4 1

14 Frang,Paulin Mark Guri 1055 10/198 327 167.58 1

15 Frange Mark Ndoci 776 10/266 300 132.9 1

16 Frrok Gjon Kola 109 10/360 300 82.1 1

17 Geg Mark Mani 457 10/342 300 146.4 1

18 Gezim Tush Pepaj 59 10/193 300 135.6 1

19 Gezim Mark Lula 959 10/214 300 112 1

20 Gezim Ndue Ndoci 614 10/253 509 112 1

21 Gezim Pjeter Ndreu 26 10/221 300 103.84 1

22 Gjergj Gjon Çerrenishti 156 10/226 300 105.91 1

23 Gjon Preng Lasku 283 10/369 323 178.8 1

24 Gjon Marash Marku 451 10/304 300 30 1

25 Gjon Pal Mani 456 10/344 371 175.14 1

26 Gjok Nikoll Lleshi 23 10/288 300 113.2 1

27 Gjovalin Pjeter Prendi 818 10/319 333 121.5 1

28 Gjovalin Kole Paplekaj 233 10/165 314 137.5 1

29 Isa Madan Kurtulaj 529 10/376 300 109.8 1

30 Kin Mark Voca 328 10/231 300 51 1

31 Kol Ndue Marku 855 10/255 300 101.2 1

32 Kol Ndrec Gjergji 96 10/364 300 53.33 1

33 Kujtim Ndoc Aliaj 209 10/323 300 165 1

34 Leke Vuksan Kola 447 10/323 300 48.15 1

35 Mark Zef Lula 958 10/215 300 37.4 1

36 Mark Pal Kola 78 10/283 403 115.32 1

37 Mark Bib Meli 287 10/276 335 127.6 1

38 Mark Pal Mani 534 10/341 300 35.42 1

39 Mark Ded Mhilli 766 10/381 300 99 1

40 Mhill Pjeter Guri 964 10/273 400 127.5 1

41 Ndoc Kole Aliaj 210 10/365 148 30.25 1

42 Ndoc,Altin Ded,Ndoc Lulashi 885 10/195 376 153.44 1

43 Ndrec,Vasil Palok,Ndrec Doda 958 10/297 300 153.48 1

44 Ndoc Mark Koleci 1062 10/293 320 94 1

45 Ndue Zef Ndreca 286 10/298 334 99.36 1

46 Ndue Murrec Dema 48 10/355 300 126.5 1

47 Ndue Mark Zymeri 955 10/209 373 176.4 1

48 Nike Vuksan Kola 1103 10/121 300 108.02 1

49 Nikolin Mark Ndoci 775 10/250 300 20.28 1

50 Nush Simon Ulaj 595 10/326 300 138.04 1

51 Pal Kin Marku 941 10/264 300 114.5 1

52 Pal Gjon Kola 79 10/282 300 48.7 1

53 Pal Vuksan Kola 963 10/325 306 138.88 1

54 Pashku Gjon Nikolli 271 10/295 427 254 1

55 Pjerin Ndue Ndoci 613 10/230 490 114 1

56 Pjeter Gjon Marku 452 10/306 300 116.25 1

57 Pjeter,Dede Mar ash,Pjeter Prendi 669 10/309 381.5 188.3 1

58 Pjeter Pal Peci 1064 10/137 332 139.05 1

59 Prele,Fatmir Mark Hardadhia 1143 10/240 300 126 1

60 Qamil Cuf Bocaj 941 10/140 300 44 161 Qazim Rrustem Likaj 459 10/206 300 36.82 1

62 Qemal Zenel Jakupaj 142 10/151 300 95.4 2

63 Selman Ali Kurtulaj 151 10/168 300 95.2 1

64 Shkelqim Ndoc Aliaj 211 10/362 300 37.84 1

65 Sokol Kole Kolndreu 710 10/385 343 148.68 1

66 Tofik Rexhep Kurtulaj 144 10/158 380 117.8 2

67 Tome Gjin Lasku 996 10/302 366 35.1 1

68 Vasil Zef Gjura 890 10/222 300 99 1

69 Vate,Mri Pal,Mark Guri 1119 10/238 300 66 1

70 Vitore Prek Ndreu 673 10/132 300 101.5 1

71 Zef Pjeter Guri 43 10/272 332 123.1 1

72 Zef Bibe Meli 285 10/299 400 178.8 1

73 Zef Lek Guri 191 10/227 300 125.9 1

74 Zef Mark Mukuri 976 10/262 394 150 1

75 Zyhdi Hajdar Bashku 77 10/334 300 138 1

SH U M A T O T A L E 24176REPUBLIKA E SHQIPERISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale

Drejtoria Rajonale E Aluizni-t Elbasan

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Bashkia Elbasan, zona kadastrale 8521 (Blloku 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës së

ndërtimit m² Nr.kateveEmri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bandill Bektash Agolli 6245 1/244 20.9 20.9 1

2 Aljan Platon Zabeli 8279 1/245 61.4 61.4 1

3 Shkelqim Halit Asllani 7175 1/247 137.6 137.6 1

4 Etleva Behexhet Brisku 6284 2/307 91.9 81.2 1

5 Bujar Petrit Sula 5011 2/308 38.3 38.3 1

6 Ismail Isuf Stringa 1662 2/310 64.4 39.4 2

7 Nuri Mehmet Gajdia 662 3/351 127.6 127.6 2

8 Avdyl Xhevahir Shukullonji 6345 3/352 121.9 55.8 1

9 Ilirjan Zydi Bishqemi 5858 3/354 127.7 106.8 2+PF

10 Edmond Sabri Saraçi 4963 5/106 374.8 178 2Kt+1

11 Sami Sabri Saraçi 4964

12 Mithat Rakip Kamami 5026 5/107 76.5 49.2 1

13 Arben Idriz Shahini 8234 7/257 165.7 165.7 1

14 Ferit Selman Dokoli 6532 7/258 137.2 74.2 1

15 Vasil Ramazan Mjeshtri 4069 8/491 87.96 87.96 1

16 Muhamet Irfan Dajko 4867 8/501 140.12 81.37 1+1

17 Ilirjan Ibrahim Muzhaqi 6270 8/481 34.6 34.6 1

18 Kastriot Ibrahim Muzhaqi 2169 8/482 88.7 88.7 1

19 Ilirjan Ibrahim Muzhaqi 6629 8/485 278.7 140.2+9.3 1+1

20 Vilson Riza Myzeqari 262 8/489 106.2 87.3 3

21 Kujtim Ismail Buzhani 6011 8/477 134 91.9 1+1+1

22 Bosnjak Xhaferr Serica 4839 8/492 51.7 51.7 1

23 Faik Mysli Mustafa 4966 8/494 195.3 122.3 1

24 Arbana Ramazan Boçi 8499 8/497 48.5 48.5 1

25 Admir Ali Beçka 8233 9/212 31.7 31.7 1

26 Zenel Demir Berati 4000 9/202 159.7 159.7 2+PF

27 Kujtim Petrit Bica 5675 9/214 29.8 29.8 1

28 Aferdita Ymer Kotorri 4498 9/206 210.7 76.2 1+1

29 Fadil Rexhep Bica 7980 9/216 16.9 16.9 1

30 Sherif Demir Camcja 8373 9/217 173.4 53.8 1

31 Skender Hasan Matjani 1478 9/209 45.88 45.88 1

32 Sabaudin Nuri Haxhillari 6379 9/218 47.6 47.6 1

33 Çlirim Sami Kruja 1817 10/222 163.1 78.5+21.9 1+1

34 Agim Ramazan Demiri 622 10/190 340.7 174.1 1

35 Fuat Nevruz Hasani 5566 10/206 163.7 93.1 1

36 Myzejen Shaban Peqini 8179 10/208 340.5 146.1 2+1

37 Arben & Shpetim Fatmir Ademi 5367 10/194 376.7 161.9 1

38 Ardian Ibrahim Serjani 542 10/211 49.69 49.69 1

39 Agron & Artur Muharrem Bani 437 10/196 116.9 74.72 1+1+1

40 Flamur Zyhdi Topalli 504 10/197 62.6 31 1

41 Vait Osman Hysa 5680 10/203 68.2 68.2 1

42 Qani Ilmi Lumani 6540 10/216 177 111.46 2

43 Fatmir Avdulla Mustafa 3830 10/217 178.4 106.3 1

44 Dylaver Izet Zenuni 7036 10/219 149.2 149.2 2

45 Gazmir Rrapush Berati 4830 10/221 8.7 8.7 1

46 Jalldyz Mehmet Arapi 1181 10/191 180.5 75.3 1

47 Kasem Qazim Peqini 6600 10/223 110.32 110.32 1

48 Gezim Shefqet Idrizi 589 10/225 193.2 89.3 1

49 Azbi Mehmet Cerriku 5273 10/201 39.2 39.2 1

50 Fatime Musa Obzova 2525 10/204 39.9 39.9 1

51 Flamur Petrit Hoxha 5494 10/198 104.2 69.5 1

52 Dhimiter Fini Dedja 5689 10/202 61.3 54.7 1

53 Livan Daut Muça 5278 10/200 78.2 69.7 1

54 Muhamet Liman Hidri 5277 10/199 53.33 53.33 1

55 Andrea Hamdi Veshja 1188 10/226 82.3 57.7 1

56 Arif Neshat Topalli 147 10/227 141.2 96.6 2

57 Gezim Ismail Roko 273 10/228 126.3 61.5 1

58 Shefqet Qerim Jaho 7085 11/145 68.4 68.4 1

59 Dritan Skender Nuredini 4472 11/147 271.8 124.8 2

60 Bilal Shaban Ruçi 7703 11/149 15.8 15.8 161 Artur Riza Buzani 2395 16/311 182 106.3 1

62 Bukurosh Sejdin Kuçi 5574 11/152 66.25 66.25 1

63 Sokol Hekurush Thaçi 5578 11/55 56.6 56.6 1

64 Esat Ferhat Idrizi 8304 11/153 33.5 14.27 1

65 Pranvera Dalip Qemali 316 11/167 127 61.1 1

66 Arsina Todi Kane 2300 11/157 409 298.17 1

67 Albert Korkurt Guraj 2791 11/154 197.9 122.97 1

68 Muhamet Mehdi Lala 3028 11/160 141.3 103.7 1

69 Gazmend Teki Pllaha 5644 11/161 310.8 125.5 2+PF

70 Mehmet Ali Hysenaj 5793 11/150 23.75 23.75 1

71 Nevruz Kurt Nuredini 1275 11/162 143.5 67.5 1

SHUMA TOTALE 8880.3Ministria e Punëve Publike, Trans portit dhe Telekomunikacionit Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale Drejtoria Rajonale e Aluizni-t Elbasan

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Bashkia Elbasan, zona kadastrale 8527 ( Blloku1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)Të dhënat e vetëdeklaruesit

Nr. i pasurisë Nr. I pasurisë Sipërfaqja e parcelës

m² Sipërfaqja e bazës

se ndërtimit m2 Nr.kateve

Nr. rendor Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 AHMET MUSTAFA PISHA 2466 1/210 215.4 89.1+27.6 1+1

2 HAJDAR SHEFIT GJOLENA 7200 1/211 243.5 142.3 1

3 RRAPUSH RIZA RAGA 2331 1/212 361.1 129.1 1

4 VLADIMIR RRAPUSH RRAGA 5339 1/213 452.3 118.2+16.6 1+1

5 NDERIM NAZMI KASA 2180 1/214 457.5 145.3 2

6 AZEM FETAH BICA 6652 1/215 191.8 121.7 2

7 BASHKIM MYFTAR SHKALLA 1042 1/217 376.9 153.8 1

8 MUSTAFA HYSEN GRAMI 6946 1/218 435.3 209.5 3

9 AGIM SHYQYRI GRAMI 6945 1/219 302 205.9 1

10 ARDJAN ISMAIL BAJRAMI 7754 1/220 491.3 176 2

11 PETRIT MUSTAFA GJINI 3495 1/221 498 198.7 1

12 SHKELQIM SELIM DURAKU 7032 1/222 463.5 190.1+50.3 1+1

13 SELIM MUSTAFA PISHA 920 1/223 480 137.9 1

14 BANUSH HAXHI PAJA 240 1/224 484.6 173.5 1

15 MYFIT MUHARREM YMERI 218 1/226 53.5 18.8 1

16 ARTAN OSMAN KOMSHIU 2998 1/227 50 17 1

17 HYSEN RIZA KULLOLLI 6657 1/228 483.5 134.6+72 1+1

18 ASTRIT RRAPUSH FYSHKU 908 1/229 219.4 77.4 1

19 KUJTIM RRAPUSH FYSHKU 909 1/230 327.6 145.9 1

20 PASHO PETRIT MISHA 384 1/231 349.2 121.2 1

21 ARBEN BANUSH PAJA 239 1/232 36.2 12.9 1

22 PANAJOT SEIT MUZHAQI 337 1/233 446.4 150.4 2

23 KOLI RRAPI MARKU 4951 1/234 327.5 181.5 2

24 ALI ISMAIL BAJRAMI 8197 1/235 488.1 136 2

25 SHKELQIM MUST PISHA 5447 1/236 299 117.9 2

26 JORGAQ BEQIR SOTIRIU 220 1/237 262.1 141.5 1

27 FERIT ISLAM PISHA 3527 1/238 275.4 120.6 1

28 NELTON PISHA 2701 1/239 451 142.6 1

29 KUJTIM VELI ÇILI 3894 1/240 491.1 139.6 1

30 AGIM CAN DIKA 299 1/241 483.6 118.3 1

31 SYRJA SABRI HASANI 5272 1/242 298.1 106.5 2

32 NEBI XHEMALI MUSTAFAI 5727 1/271 287.2 95.6 1

33 AGIM SHYQERI NOVAKU 1962 10/10 378.2 137.3 2

34 HYSEN SELMAN KLLOGJERI 7753 10/16 468.7 156 2

35 VLADIMIR HYSEN KLLOGJERI 7755 10/18 316.7 116.3 1

36 LAVDIM KAMBER LEKA 4076 10/19 363 106.6 1

37 ARTUR QEMAL GJINI 8308 (4289) 10/21 484.2 209 1

38 SALI SELMAN GJINI 4047 10/23 477 218.7 1

39 XHEVIT XHAFERR POÇI 1741 10/25 423.4 146.9 1

40 BESIM YMER LALA 3738 10/27 476.1 147.6 1

41 SAMI YMER LALA 3737 10/30 78.9 49.3 2

42 BAKI LUTFI BUDANI 105 10/33 340.8 142.9 2

43 SAFET REFIK BUDANI 581 10/34 471.8 173.4 1

44 QATIP FETAH BUDANI 4005 10/36 467.4 195.5 1

45 EDUART QATIP BUDANI 5379 10/37 428.5 128.2

46 REXHEP YMER KUKA 5972 10/39 355.6 117 2

47 HALIL ZENEL KOLONJARI 2043 10/4 430.8 167.6 2

48 KASTRIOT YMER KUKA 5968 10/40 339.9 110.3 1

49 PETRIT YMER KUKA 5970 10/41 479.5 149.9 1

50 VULLNET SELAJDIN ÇOTA 324 10/43 489.4 123.8 1

51 HASHIM HAKI KACA 4660 10/44 495.1 158.5 1

52 NAZIF SELAJDIN ÇOTA 469 10/45 310.3 92 2

53 SAMI HAXHI SULA 3613 10/46 378.6 129 1

54 QERIM IBRAHIM DURAKU 3155 10/48 400.9 163.7 1

55 GENTJAN SHYQERI NOVAKU 1963 10/49 19.4 19.4 1

56 XHEVDET SHEFKI KLLOGJERI 4342 10/52 367.3 113.2 257 ILIRJAN DERVISH KLLOGJERI 7524 10/56 459 140.2 1

58 FERDINANT DERVISH KLLOGJERI 4447 10/57 408 161.2 1

59 MUSA JONUZ BUDANI 748 10/6 458.1 163 1

60 ROMEO SPIRO TOSKA 4446 10/60 202.6 89.3 1

61 LULZIM DERVISH REXHA 2705 10/61 395.4 140.7 3

62 FERDINANT AVDI PISHA 2159 10/67 347.3 113.2 1

63 HRKURAN SELMAN HOXHA 2146 10/68 388.6 133.8 1

64 MYSLIM HAZIS NERGJONI 3140 10/7 405.7 105.8 1

65 ENVER HASAN CULLHAJ 2244 10/70 452.8 157.8 1

66 ENVER RIZA RUÇI 3000 10/71 332.1 106.1 1

67 AHMET ABAZ KASHECI 4285 10/73 336.6 105.9 1

68 FADIL LIMAN BABOÇI 4356 10/74 388.1 196.8 1

69 REFAT MUSTAFA ALLUSTAJ 6352 10/75 278.2 88 1

70 ADRIAN ABAZ KASNECI 3465 10/77 343.3 106.2 1

71 XHEVRIJE ARIF DURAKU 7770 10/79 494 207.7 1

72 FAIK MUSTAFA PISHA 3217 10/9 427.5 125.5 1

73 SABRI HYSEN KUKA 4124 11/1 257.8 96.6 1

74 PELLUMB SHERIF HALIMLLARI 5729 11/10 291.4 103.3 1

75 KASTRIOT BEHEXHET HALIMI 5131 11/100 320.5 98.2 1

76 MIGJEN LULZIM HALIMLLARI 3183 11/101 265.8 71.2 1

77 ARTUR QAZIM BOCI 2540 11/102 197 110.8 2

78 ARBEN ALI ÇIKOJA 3324 11/103 246.1 110.3 1

79 ISMAIL SALI METANI 2446 11/13 292 131.7 1

80 XHEMAL ISUF HYSA 2444 11/14 339.6 125.4 1

81 ESAT TAHIR BUDANI 3632 11/15 230.5 142.2 1

82 FERDINAND ABDULLA KODRA 628 11/16 290.3 119.7 1

83 FESTIM AZIS RAVONIKU 626 11/17 201.6 74.2 1

84 BAJRAM SHABAN ZHARRI 221 11/19 370.2 141.7 1

85 KUJTIM HAMDI BUDANI 956 11/2 147.6 70.5 2

86 FESTIM ABDULLA KODRA 629 11/20 409.7 140.2 2

87 AFRIM ABDULLA KODRA 627 11/21 292.2 126.4 1

88 KALEME AVDULLA KODRA 630 11/22 152.4 63.8 1

89 ILIRJAN SABRI KUKA 6545 11/24 180.7 99.9 1

90 VULLNET BELUL NUREDINI 5726 11/26 196.3 83.4 1

91 HEDIJE XHEMAL MUSTAFAJ 5517 11/28 307.6 126.7 1

92 FLUTURA SAMI ZEROLLARI 2210 11/29 267 1

93 SELMAN SHERIF HOXHA 2566 11/30 417.3 126.3 2

94 RASIM HASAN HOX HA 3264 11/31 418.9 148.9 2

95 ILIR SALI METANI 2447 11/32 240.8 142 3

96 ILMI OSMAN SHKALLA 4287 11/35 422.4 148 1

97 XHEVIT ISUF BAHA 2114 11/36 334.6 102.4 1

98 PERPARIM XHEVIT BAHA 2113 11/37 391.7 113.8 2

99 ALI MUSTAFA LALOSHI 4844 11/38 414.8 162.2 1

100 HYSNI ZEMAN ÇOTA 325 11/39 438.1 169.5 1

101 KUJTIM HAMDI BUDANI 7407 11/4 432.8 140.3 1

102 ASTRIT FIQIRI ALLA 272 11/40 340.3 129.5 1

103 BURBUQE DAUT QOSJA 5770 11/41 355.9 83.8 1

104 ARDJAN VELI ÇILI 3892 11/42 350.7 124.3 1

105 NAZMI SABRI KUKA 6546 11/44 154.4 89.5 1

106 KUJTIM SABRI RAKIPI 5118 11/45 116 97.7 1

107 BUJAR SABRI DEMIRI 8487 11/47 140.9 56.1 1

108 GJERGJI TOLLUMB RAKIPI 5364 11/48 85.2 1

109 RAIF RAMADAN DAJLANI 5687 11/49 132 40.5

110 SHKELQIM QANI NUREDINI 5518 11/52 315 116.9 1

111 NJAZI BELUL NUREDINI 5503 11/53 230.8 91.5 1

112 KRENAR SAMIT BREGU 5175 11/55 170.6 50.9 1

113 KUJTIM RIZA DUKA 3239 11/56 348.7 125.6 1

114 XHEVAHIR SHABAN STERMUGU 5648 11/57 371.7 128 1

115 TOMORR SHABAN STERMUGU 947 11/58 536.4 97.3 1

116 CERCIZ GEZIM HALIMLLARI 8346 11/59 168.5 70.4 1

117 GEZIM PELLUMB HALIMLLARI 3680 11/6 388.8 132.7 2

118 ROLAND ALBERT KALLO 641 11/61 189 122.2 1

119 AGRON BESIM ABEDINI 3379 11/62 294 160.6 1

120 KUJTIM RAMAZAN DEMIRI 8484 11/65 153.7 50.3 1

121 KALOSH QERIM JASHARI 5490 11/66 116.4 39.5 1

122 LUFTIM SHERIF HALIMLLARI 5023 11/68 302.6 78 1

123 SADETE SEIT NUREDINI 5694 11/69 371.3 86.7 1

124 SOKOL QERIM JASHARI 5659 11/70 245.2 84.7 1

125 FATOS BEHEXHET HALIMLLARI 5633 11/71 250.9 107.8 1

126 BEHEXHET SEIT HALIMLLARI 5038 11/72 270.6 90.9 1

127 NUSRET FUAT NUREDINI 6182 11/74 245.3 85.4 1

128 QANI BELUL NUREDINI 3305 11/75 346.2 91.5 1

129 HIDAJET FERIT NUREDINI 6870 11/77 269.3 81.4 1

130 XHEVDET NAZMI NUREDINI 6803 11/78 461.4 150.6 2

131 LULZIM NEZIR ELEZI 4626 11/79 72.1 28.3 1

132 NOVRUZ SELIM HAJREDINI 370 11/80 285.4 117.9 2

133 BESNIK SULEJMAN SHABANI 4084 11/81 138 112 1134 FERIT LIME KUME 7192 11/88 216.4 71.8 1

135 NEBI XHEMALI MUSTAFAI 5727 11/89 120.9 63.6 1

136 RAMIZ FEJZULLAH BUDANI 6255 11/9 370.7 144.3 1

137 ALBERT SHAHIN LUMANI 5274 11/91 299.2 175.3 1

138 RESMIJE HAJDIN MUSTAFAJ 6567 11/92 161.3 71.3 1

139 PELLUMB XHEMAL MUSTAFAI 5110 11/93 162 69.2 1

140 RUZHDI RUSHAN ADEMI 5204 11/94 276.7 100.1 1

141 SHKELQIM SHAHIN LUMANI 5106 11/95 266.1 217.2 2

142 BUJAR SHAHIN LUMANI 5205 11/96 268.2 89.2 2

143 QERIM XHAFERR JASHARI 5500 11/99 207.2 87 1

144 ERION LULZIM HALIMLLARI 3184 12/10 282.3 45 1

145 BUJAR SHEFKI ADEMI 1528 12/11 187.3 85 1

146 AVDIJE HEKURAN ADEMI 1445 12/12 174.1 113.1 1

147 ELTON BUJAR ADEMI 8463 12/13 172 140.1 2

148 BUJAR ASLLAN PAJA 216 12/14 297.9 126.2 1

149 MEHMET SABRI RAKIPI 5135 12/15 288.8 115.1 1

150 PETRIT SHEFKI RAMA 8272 12/16 146.9 86.4 1

151 ERJON LULZIM HALIMLLARI 5040 12/17 440.3 152.8 1

152 RIFAN BEXHET HALIMLLARI 7007 12/18 313.9 35.7 1

153 KUDRET QANI NUREDINI 5371 12/19 209.2 73.8 1

154 HYQMET SHEFKI ADEMI 1527 12/2 65.2 52.6 1

155 MIRBAN HAKI BIBA 2833 12/20 470.2 141.2 1

156 HAKI XHEMAL BIBA 2575 12/21 311.9 104.6 2

157 ARIF ZEMAN ÇOTA 139 12/22 266.6 109.4 1

158 XHEVDET ISMAIL KUKA 3782 12/24 214.8 123.3 1

159 XHEVDET ISMAIL KIUKA 8185 12/25 44.4 14.8 1

160 GEZIM SELAJDIN GURRA 2110 12/26 235.3 82.9 1

161 SPIRO SABRI KAMPULA 2432 12/27 297.6 109.4 2

162 ARDJAN BESHIR CANI 1380 12/28 314.3 118.9 1

163 XHEMAL IBRAHIM FIRAKU 1379 12/29 235.9 83.5 1

164 ARBEN MUSA LECAJ 7266 12/31 114.3 114.3 1

165 NAZMI HEKURAN KALLKU 1336 12/32 298.5 121.6 1

166 YLLI SHAHIN LUMANI 4202 12/34 298.4 101.5 1

167 VIRJON FERIT NUREDINI 4181 12/35 285.6 76 1

168 SAFET KADRI PECAKU 6268 12/36 220.5 83.2 1

169 SKENDER QAMIL KULLOLLI 3186 12/37 280.1 83.8 1

170 ASTRIT NEVRUZ ELEZI 732 12/38 297.4 108.9 2

171 SERVET SHEME HYKO 795 12/39 282.3 109.3 1

172 LEONARD XHEVDET NUREDINI 3041 12/4 294.1 88.9 1

173 PETRIT SALI QOKU 4487 12/41 344.7 118.3 1

174 MYSLIM SUL ALLUSHI 1591 12/42 307.2 105.8 2

175 MYSLIM TAHIR LECAJ 6835 12/43 442.7 166.618.2 1+1

176 GENTJAN BASHKIM CIVILI 2509 12/44 130.5 46.4 1

177 YLLI RIZA DUKA 3241 12/45 263.4 91.4 1

178 KUJTIM RIZA DUKA 3239 12/46 231.7 77.2 1

179 SAMI HAJDAR ALLKJA 6452 12/47 199.6 100.9 1

180 SHEFIT REXHEP KIKIJA 8359 12/49 242.6 121.8 1

181 ASTRIT RUZHDI ADEMI 2803 12/5 222 49.1 1

182 TAHIR REXHEP KIKIA 6896 12/50 349.8 95.8 1

183 QAMIL ALI KUKA 419 12/51 447.3 171.6 1

184 MUSA TAHIR ZECAJ 7268 12/52 332.5 189.9 2

185 KUJTIM NEVRUZ HASANI 3027 12/54 245 126.6+19.2 1+1

186 BUJAR KADRI PECAKU 796 12/55 269.5 106 1

187 HAJDAR VELI DRAGOTI 96 12/56 276.5 118 1

188 BUKURIE DAUT SINANI 4373 12/57 433.6 159.8 1

189 HAZIS MEHDI SINANI 3496 12/58 411.9 166 2

190 HASIM JASHAR BOZHIQI 3477 12/59 346.2 125.8 2

191 LUAN SHAHIN LUMANI 558 12/6 179.2 57 1

192 BILAL SHABAN RUÇI 6779 12/60 278.4 109.3 2

193 BILAL SHABAN RUÇI 6778 12/61 472.8 166.2 1

194 SOKOL HIQMET BIZHUTA 6783 12/62 216.1 83.5 1

195 RUSTEM BILAL RUCI 6782 12/63 459.5 129.7 3

19 6 SABRI TAHIR LECAJ 6716 12/64 454.9 175.1 1

197 BUJAR SUL ALLUSHI 1590 12/65 458.5 138.5 1

198 GANI QAMIL ADEMI 250 12/66 296 79.3 1

199 ENVER QAMIL ADEMI 511 12/67 293.2 94.6+25.2 1+1

200 FESTIM ENVER ADEMI 512 12/68 195.5 86.2 1

201 GEZIM PELLUMB MUSTAFAJ 744 12/69 236.7 120.1 1

202 XHEVAIR SHAHIN LUMANI 4201 12/7 254 110.7 1

203 XHEVAIR ALI TERZIU 2769 12/72 299.9 129.3 1

204 OSMAN ISMAIL HOXHA 2258 12/73 216.7 114.7 1

205 BUKURIE DAUT SINANI 4372 12/74 344.4 141.7 1

206 ADEM HYSEN KOKIÇI 5209 12/75 465.9 141.4 2

207 BUJAR QAMIL QOSJA 2195 12/76 239.1 80.1 2

208 THEODHOR RRAPUSH CANI 4187 12/77 122.6 86.4 1

209 VENEDIK RIZA ARAPI 4805 12/78 203.3 70.4 1

210 OSMAN MUSTAFA SHORJA 4940 12/79 202.2 109 2211 BUJAR BILAL RUCI 6780 12/80 105.7 42 1

212 ASHIM QAMIL ADEMI 5900 12/81 173.5 84.1 1

213 GAZMIR EQEREM IBISHI 8312 12/82 271 140.2 1

214 EMIN RAMAZAN BUDANI 4889 12/84 165.9 73.9 1

215 AZEM FADIL BUDANI 6115 12/85 177.1 106.8 3

216 ASQERI HAJDAR GJOLENA 7247 12/86 240.1 96.5 2

217 DHIMITER SIMON TOLLUMI 767 12/87 241.2 92.5 1

218 NAZMI YMER LECAJ 2150 12/88 281.9 67.7+16 1+1

219 NAZMI BEQIR LUNI 1007 12/89 272.6 173.2 1

220 HALIL FERIT NUREDINI 6209 12/9 318.8 86 1

221 BEQIR IBRAHIM COGA 1006 12/90 286.2 88 1

222 SAFET MEHMET JUGU 4182 12/91 174.6 93.5 1

223 BAJRAM RAMAZAN PISHA 3202 12/92 236 148.9 1

224 ANDON AJDIN SALLAJ 1573 2/100 230.2 99.6 1

225 FERIT XHEMALI MUSTA 6374 2/101 443.6 139.7 1

226 BASHKIM KADRI MUSTA 5874 2/103 360 120.1 1

227 HEKURAN KADRI MUSTA 5587 2/104 383.5 104.9 1

228 LULEZIM BAJRAM PEPA 8122 2/106 392.4 134.9 1

229 HASAN QAMIL DUKA 4083 2/107 377.7 126.1 1

230 ILMI RAMIZ CENAJ 6553 2/109 356.8 119.9 1

231 YMER MAHMUT ÇARKU 3368 2/110 497.3 194.3 1

232 ISUF QAMIL PISHA 2280 2/112 454.6 149.4 1

233 BEHAR ALI KORRA 3432 2/113 411.2 157.5 1+1

234 DULE ALI KORRA 2457 2/115 317.2 109.8 1

235 RUSTEM BARJAM FEÇANJI 310 2/123 348.2 109.5 1

236 RAMAZAN HYSEN MUSTA 5589 2/124 426.4 150.8 1

237 XHEMALI ISMAIL RUCI 6689 2/127 370.9 144.8 1

238 XHEMAL JONUZ PLAKAXHIU 3094 2/129 498 150.8 1

239 HATI BEXHET ÇARKU 1765 2/13 498 181.1 1

240 HALIT GANI KORRA 7706 2/131 302.4 130.9 1

241 ISUF JONUZ PLAKAXHIU 3245 2/132 394.1 104.5 1

242 RAMIZ QEMAL BUDANI 2697 2/134 496.5 187.9 1

243 VESEL FEJZI DURAKU 8010 2/135 175.8 82.7 2

244 RAMAZAN PETRIT BARDHI 1763 2/14 499.3 195.4 1

245 AGIM YMER SINANI 169 2/145 379.5 130.3 2

246 YMER HASAN SINANI 168 2/146 494.1 196.8 1

247 RIFAT IBRAHIM RRESHKA 2427 2/148 353.3 92.2 1

248 QEMAL ISTREF SHULI 5712 2/153 299.3 105.7 1

249 FATMIR YMER BICA 2081 2/154 486.1 145.6 2

250 IBRAHIM TAHIR PISHA 3354 2/156 253 66.6 1

251 BEHAR GANI KORRA 2894 2/160 479 171.1 1

252 NDRICIM ISMAIL FYSHKU 5885 2/161 498.9 159.5 1

253 BASHKIM ALI KUCI 2067 2/163 498 147.2 1

254 MEHMET IBRAHIM HOXHA 1897 2/164 496.2 153.1 1

255 NAIM NEXHIP BALLKOCI 7479 2/167 373.2 106.2 1

256 GANI ZENEL METOSHI 4027 2/168 300.1 116.6 1

257 VESEL FEJZO DURAKU 2515 2/169 244.6 74.2 1

258 FLORJAN NJAZI LATIFI 5148 2/170 78 78 1

259 ADEM ISMAIL LATIFI1 5149 2/171 270.4 120.6 1

260 REXHEP QAZIM QOSHKU 8522 2/174 256.5 138.3 1

261 RAMAZAN SHEFKI GJINI 4900 2/178 298.1 178.5 1

262 VAIT OSMAN GJINI 6593 2/179 296 173.9 1

263 FEMI SHEFKI GJINI 6594 2/180 306.6 187.6 1

264 BAJRAM YMER BICA 2082 2/182 497.5 156.8 1

265 MEDI RIZA DAPESHI 2140 2/183 495.8 177.1 2

266 SHERIF RAMAZAN SINA 2138 2/184 495.5 213.3 2

267 ISMET AQIF SINANI 5594 2/186 499 191.9 2

268 AQIF BEQIR SINANI 3972 2/187 497.8 192.7 2

269 QEMAL SAMI BLLOSHMI 5790 2/188 496.1 155.6 1

270 ENVER AVNI XHAFERRI 3905 2/189 406 136.6 2

271 MINE MAHMUT BARDHI 6137 2/19 181.7 68.7 1

272 REXHEP ABAZ BICA 2722 2/192 497.8 222.1 1

273 SKENDER ISMAIL ÇARKU 3727 2/2 490.6 230 1

274 BUJAR ISUF SHABANI 1766 2/21 497.9 162.3 1

275 YMER ISUF SHABANI 1767 2/22 491.9 141.7 1

276 ARDJAN XHEMALI ÇARKU 1708 2/27 458.4 145.4 1+1

277 ISMAIL ABDYL RRESHKA 1753 2/29 491.9 200.8 1+1

278 SABRI SELIM ZALLI 6794 2/30 395.3 153.7 1

279 MYSLIM SHABAN CARKU 4954 2/31 208.3 77.6 1

280 SHABAN SULEJMAN ÇARKU 2295 2/32 384.3 170.3 1

281 QEMAL SULEJMAN SHAQIRI 2616 2/34 339.6 130.9 2

282 RAMAZAN MUSA DUKA 1746 2/36 428.4 117.7 1

283 BESNIK SULEJMAN SHABANI 4084 2/38 495.3 131 2

284 TAHIR ISLAM QUKU 3735 2/4 483.9 217.9 1

285 AGIM ISUF DELIU 1305 2/40 491.5 142.4 1

286 JONUZ KASEM SHABANI 7284 2/41 438.2 119.9 1

287 HYSEN ISUF DELIU 1894 2/42 428.2 161.2 1288 ENVER KASEM SHABANI 4061 2/43 377.2 116.9 1

289 SHPRESA BEQIR SHABANI 7241 2/45 245.8 86.7 1

290 ADEM ISMAIL DINI 717 2/46 491.7 143.6 1

291 ALI JONUZ DUSHKU 1190 2/47 397.5 131.1 1

292 OSMAN JONUZ DUSHKU 3431 2/48 496.6 204.3 1

293 BASHKIM TAHIR QUKU 3736 2/5 497 119.6 2

294 GANI ISMAIL DINI 953 2/50 318.5 106.4 2+1

295 BASHKIM ZEQIR MURATI 4016 2/52 417.7 144.4 1

296 ÇELNIK ENVER VELIU 4461 2/53 424.4 140 1

297 BAJRAM HASAN MUÇA 1758 2/54 319.7 129.5 2

298 MISIR VATH KORRA 3841 2/55 350.4 116 1

299 BEDRI VATH KORRA 772 2/5 6 310.8 113.4 1

300 LUFTAR VATH KORRA 774 2/61 499 177.5 1

301 XHEVAHIR OSMAN DINI 7750 2/62 273.2 89.6 2

302 ARTI RAMAZAN MURATI 2981 2/65 308 132.7 1

303 PELLUMB RAMAZAN MURATI 2980 2/70 418.3 135.4 1

304 FATMIR DEMIR SULA 3845 2/73 428.8 142.4 1

305 BAJRAM ISMAIL KARAJ 3088 2/74 497.6 153.3 1

306 SULEJMAN HYSEN MUSTA 5591 2/77 498.3 151.9 1

307 ILIR DEMIR SULA 3846 2/78 414 134.2 1

308 KUJTIM GANI KOÇI 4468 2/79 356.5 130.3 1

309 MITHAT BEXHET ÇARKU 1764 2/8 495.7 169.4 1

310 XHEVDET ALI MUÇA 3798 2/82 493.4 142.7 1

311 HAMIT MIDIL HASA 825 2/83 499.8 148.6 1

312 ZAUDIN JAHO BORICI 8059 2/85 493.3 117.3 2

313 LEONET HAJDIN SALLAJ 1325 2/89 257.1 90.7 1

314 XHEVAHIR PETRIT BARDHI 1762 2/9 499 203.1 1

315 FADIL FERIT MUSTA 7325 2/93 307.3 100.5 1

316 KUJTIM FERIT MUSTA 6416 2/96 500 159.6 1

317 NUI JAHO BORIÇI 3965 2/98 491.8 198 3

318 DESTAN MYSLIM KORA 2171 3/1 392.2 145.3 1

319 SKENDER SHERIF CANGOJA 2805 3/100 496.3 194.9 1

320 SULEJMAN HALIL PISHA 2971 3/101 196 58.4 1

321 SULEJMAN HALIL PISHA 2972 3/102 357.2 117.5 2

322 HASIM JASHAR BOZHIQI 3477 3/104 494.4 149.2 1

323 ARIF MAKSUT PISHA 1976 3/105 394 205.3 2

324 ISMAIL JEMIN IDRIZI 4700 3/107 188.1 72 2

325 PELLUMB ISMAIL IDRIZI 4699 3/108 282 113.1 3

326 SHKELQIM FASLLI ZDRAVA 4488 3/109 272.2 157.6 2

327 ARJAN SHKELQIM ZDRAVA 8439 3/110 236.2 118.9 2

328 ARDJAN LEF TOPUZI 8112 3/111 47.3 47.3 1

329 BUKURI JORGJI TOPUZI 255 3/112 296.7 167.9 1

330 NAZMI QAMIL SULA 3124 3/113 296.4 107.9 1

331 DALIP FASLLI QETESIA 2663 3/115 408.6 299.8 1

332 HARIF XHELAL PISHA 7740 3/116 426.5 158.2 1

333 ALBERT TAHIR PISHA 3500 3/118 257 129 1

334 AZEM IBRAHIM GRABA 4116 3/119 366.8 125.8 2

335 AZEM SHEFQET BEQIRI 2376 3/12 413.3 125.7 1

336 LUTFI IBRAHIM GRABA 6841 3/120 254.8 107 2

337 SHERIF QAMIL CANGOJ 2746 3/121 464.3 124

338 HASAN MUSTAFA VLLAHI 2121 3/123 405.8 98.8 1

339 HARIF MAKSUD PISHA 7531 3/126 430.1 113.6 1

340 MEHDI SHEFQET KORRA 2512 3/127 218.8 105 1

341 PETRIT HAZIZ KOLONJARI 2762 3/128 358.9 95.1 1

342 BESNIK QAMIL SULA 3143 3/129 294.7 86.4 2

343 FIZE XHEMAL ÇEKOJA 4119 3/13 493.5 171.8 1

344 SHKELQIM QAMIL SULA 3144 3/130 209.4 89.8 2

345 TAHIR IBRAHIM RRESHKA 1757 3/134 110.9 110.9 1

346 ISAK BILAL MUCA 2125 3/136 283.8 157.5 1

347 SHPETIM HALIL KORRA 3503 3/138 361.5 141.1 1

348 HAXHI SELIM ÇEKOJA 4120 3/14 382.4 136.4 2

349 ARDIAN PISHA 8075 3/140 124.7 124.7 1

411 SPARTAK SHEFQET KORRA 8130 3/144 223.5 121.8 1

413 GEZIM RAMIZ BUDANI 6256 3/145 342.7 126.7 1

415 SHEFQET ADEM BALLA 4481 3/146 479.8 100.1 1

417 SALI OSMAN RAMA 4723 3/147 403.9 268.3 1

420 MEHMET OSMAN MECO 2058 3/148 289.1 169.8 2

424 SEFER NAIM SULA 3809 3/149 245 113.7 2

350 HALIT GANI PAJA 2205 3/15 394.1 127.9 1

351 FIQIRI ISMAIL GJORGA 4018 3/17 493.4 148.7 1

352 NAIM ISMAIL GJORGA 4019 3/18 358.4 138.8 1

353 REFAT ALI SINA 2137 3/19 404.9 145.8 1

354 LUTFI AHMET RAMA 2123 3/20 283.9 124 1

355 ARDJAN AHMET RAMA 2124 3/21 441.2 117 1

356 GEZIM HALIL FYSHKU 7218 3/22 343.1 119.9 1

357 BESNIK QAZIM ÇEKJA 1771 3/23 363.9 117.5 2

358 SKENDER XHAFERR ÇOLLAKU 1264 3/24 487 151.9 2359 SEHIT QEMAL KOÇI 2983 3/25 201.4 54.5 1

360 VELI SHABAN CIKOJA 2311 3/26 451.9 145.1 1

361 SHPETIM GANI PAJA 2204 3/27 292.7 121.8 1

362 BEDRI XHEMAL PAJA 284 3/29 288.9 139.3 2

363 MYSLIM QEMAL KOÇI 2985 3/3 138 42.6 1

364 MITAT ALI SINA 2139 3/32 234.9 41.6 1

365 ILIAZ MUSTAFA KASHARI 3882 3/33 408.8 121.7 1

366 BASHKIM MUSTAFA KASHARI 2062 3/34 283.7 102.4 1

367 SHEFQET ISMAIL RAMA 3333 3/35 433.7 166.5 1

368 XHEVAT QAMIL OZUNI 1340 3/37 466 136.7 1

369 XHAFER HYSEN CEKOJA 2183 3/42 348.2 109.4 1

370 AGIM QERIM ALLUSHI 3358 3/43 327.8 131.3 1

371 BASHKIM HYSEN CEKOJA 2036 3/44 247.5 119.9 1

372 REFAT NAZMI RRANCI 5138 3/46 393 129.7 1

373 MURAT SHKURT SHARRA 2999 3/47 275.3 124.4 1

374 BUKUROSH RAKIP PISHA 2160 3/5 389.7 155.7 1

375 NEDA KUJTIM MISHA 4567 3/51 315.6 173.9 1

376 GJERGJ NURI VISHKULLI 2127 3/52 482.3 160.8 1

377 BEQIR ZENEL ALLUSHI 6159 3/53 407.2 129.4 2

378 SHEFQET RRAPUSH RAMA 4130 3/54 441.2 121.4 2

379 BASHKIM DYLAVER RAMA 4935 3/55 271.2 120 1

380 HAQIF DYLAVER RAMA 4423 3/56 436.6 134.6 1

381 NADILE ALI KASHARI 1544 3/58 437.3 132.7 1

382 BASHKIM MUSTAFA KARAGJOZI 2887 3/6 240.1 55.2 1

383 FLORJAN XHABIR BOZHIQI 2084 3/60 421.6 128.4 1

384 LYTFI QAZIM PISHA 3812 3/61 337.7 97.8 1

385 HALIL HYSEN ÇEKOJA 3947 3/62 178.5 58.6 1

386 XHEVAHIR YMER ÇEKJA 1266 3/63 222.4 96.2 1

387 BASHKIM HARIF NERGJONI 4934 3/65 406.4 102.5 1

388 YLLI MURAT KOLONJARI 1824 3/66 486 137.7 2

389 HASAN SHERIF KROZI 3339 3/67 369.4 141.5 1

390 LUAN HALIL KUÇI 3970 3/68 485.1 146.5 1

391 ASTRIT ISLAM SULA 2035 3/69 282 96.2 1

392 BASHKIM ZEQIR KOÇI 3327 3/7 422.6 144.5 1

393 DRINIM RAMAZAN CEKOJA 5405 3/71 465.5 141.2 1

394 AGRON ALI CANGOJA 7603 3/72 495.8 135.6 2

395 ALI ALI CANGOJA 3519 3/73 499.1 151.5 2

396 LILJANA RUSTEM XHEPA 4032 3/74 235.1 77.5 1

397 YLLI XHELIL LLOSHI 2690 3/75 444 .3 72 1

398 LILJANA RUSTEM XHEPA 8378 3/76 22.4 22.4 1

399 VAIT OSMAN GJINI 8085 3/77 76.6 76.6 1

400 BLEDAR KUJTIM TUFA 6144 3/78 294.2 116.6 2

401 QAMIL HAMZA ISLAMI 4783 3/79 291.2 179.6 2

402 HAXHI SELIM CEKOJA 5625 3/8 444.9 122.6 1

403 MEHMET ALI PISHA 4727 3/81 296.5 181.2 2

404 XHEVAIR DYLAVER RAMA 4936 3/83 494.9 150.6 1

405 GEZIM ARIF KASHARI 6145 3/84 164.4 49.5 1

406 HASAN SHERIF KROZI 3969 3/86 159.8 59.2 2

407 MUSTAFA SHERIF KROZI 3046 3/87 493.7 132.1 2

408 XHEVAIR ISLAM SULA 2034 3/89 495.3 199.5 1

409 ZEQIR MUASTAFA KOÇI 3525 3/9 370.3 140 1

410 TOMORR SEFER SULA 3642 3/90 167.7 85.3 1

412 FERDINANT FASLLI METUSHI 3898 3/91 223.8 109.3 1

414 LIVAN QAZIM HYKA 3145 3/92 272.4 117.7 1

416 XHELAL ARIF PISHA 7766 3/93 223 109.3 1

418 FATMIR SELIM TANUSHI 5385 3/94 339.2 137.5 2

419 SAMI ISMAIL GREBA 1061 3/96 434.6 139.5 2

420 MEHMET OSMAN MECO 2058 3/148 289.1 169.8 2

421 SALI HALIL KORRA 3502 3/97 352.7 120.2 2

422 BEHAR HAMIT BUDANI 3769 3/98 344.2 71.8 1

423 HAMIT QAZIM BUDANI 3770 3/99 404.7 138.7 1

425 PETRIT SEFEDIN ALLUSTAJ 3522 4/10 407.5 130.1 1

426 AZEM FAIK LECI 3343 4/11 375.8 129.4 1

427 LEME RRAPUSH NUKA 2896 4/12 181.1 54.1 1

428 RAKIP LIMAN VLLAHI 7751 4/14 79.1 24.9 1

429 IBRAHIM SELMAN GJINI 7828 4/15 85.7 28 1

430 HYSNI JAKUP PISHA 8005 4/16 263.5 118 1

431 RRAPUSH MURAT KARAJ 1898 4/17 287.8 78.8 1

432 ILIR FAIK LECI 3344 4/18 329 96.6 1

433 BESNIK OSMAN PISHA 5686 4/19 453.5 156.9 1

434 FAIK VELI ALLUSTAJ 2314 4/20 348.2 110.4 1

435 BASHKIM ARIF LECI 1930 4/21 354 121.5 1

436 VELI ALI ALLUSTAJ 2313 4/22 336.5 112.5 1

437 SHKELQIM XHEMAL CURA 4732 4/23 305.3 97.9 1

438 JONUZ ISUF BUZANI 3920 4/26 294 106.1 1

439 ARBEN RIZA VLLAHI 3817 4/27 388.2 104.5 1

440 MITAT BAJRAM RUCI 2252 4/28 408.9 131.8 2441 SHAQIR ARIF PISHA 2452 4/29 230.9 87.6 1

442 RAMIZ QAMIL METOSHI 3757 4/3 122 100.7 1

443 PERPARIM HARIF PISHA 2451 4/30 142.5 35 1

444 BEHAR QEMAL VLLAHI 3825 4/31 311.4 109.6 1

445 KUJTIM ADEM GJIKA 2119 4/32 53.3 164.8 1

446 MUSTAFA RAKIP PISHA 1981 4/34 485.3 164.9 1

447 SAMI IBRAHIM XHAFA 1839 4/35 494.4 196.2 1

448 AGIM HASAN META 2734 4/36 202.7 67.5 1

449 XHEMAL HASAN META 2974 4/37 127.9 35.6 1

450 SHKELQIM JONUZ BUZANI 3922 4/38 444.1 143.6 1

451 KUJTIM FAIK KORRA 1909 4/39 132.1 49.2 2

452 ARDJAN SULEJMAN SULA 4121 4/4 306.1 135.8 1

453 QAZIM JONUZ BUZANI 7879 4/43 98.8 26.5 1

454 FATMIR RAMIS HASA 7009 4/44 445.9 116.9 2

455 FAIK SHABAN VLLAHI 1571 4/45 95.6 27.2 1

456 AGIM FAIK VLLAHU 1564 4/46 481 154.9 1

457 AGRON FAIK VLLAHU 1570 4/47 478 157.7 1

458 ASLLAN JONUZ BUZANI 3924 4/48 313.3 116.1 2

459 MYSLIM FAIK VLLAHI 4294 4/51 481.7 161.2 1

460 XHEVAHIR FAIK VLLAHI 4156 4/52 98.2 23.3 1

461 SHABAN FAIK VLLAHU 754 4/53 427.2 126.3 1

462 BEHAR ISMAIL RUÇI 3069 4/54 347.9 132.1 1

463 MET ISMAIL RUÇI 3068 4/55 332.7 93.7 1

464 REXHEP YMER KUKA 5972 4/56 243.1 220.2 2

465 GENTIAN QERIM METOSHI 3756 4/6 440 136.4 1

467 AGRON XHELADIN ÇEKOJA 3341 4/8 485.5 3341 1

468 NEVRUZ XHELADIN ÇEKOJA 3340 4/9 440.2 154 1

469 BASHKIM ARIF RUÇI 1748 5/1 415.6 131.6 1

470 FARIJE SULEJMAN MURTINI 3009 5/10 281.3 121.4 1

471 BESIM QAMIL RAMA 995 5/12 437.7 112.1 1

472 JONUZ QAMIL RAMA 985 5/13 489.3 158.8 1

473 KASTRIOT YMER KUKA 5968 5/14 244.5 244.5 2

474 QEMAL FADIL MUSHI 2768 5/15 223.6 76 1

475 ALI XHAFERR PISHA 1001 5/16 393.9 137.7 2

476 AGIM XHEVDET TOMA 2117 5/18 361.9 106.7 1

477 FAIM NEZIR KENGA 3008 5/19 444.1 152.5 2

478 MEDI GANI PISHA 2944 5/21 143.2 39.7 1

479 RAMAZAN REXHEP ULQINI 215 5/22 357.3 112 1

480 SHEFQET MUSTAFA MAZHI 6696 5/23 422.7 128.8 1

481 ARBEN ILMI LEKA 7774 5/24 318.8 155.4 2

482 RAMAZAN SELIM LEKA 4411 5/25 324.9 149.4 1

483 ARJAN NAZMI LEKA 3569 5/26 349 125.2 1

484 FERDINANT NAZMI LEKA 3570 5/27 365.1 152.3 1

485 LIMAN SELIM LEKA 1856 5/29 313.2 128+15.6 1+1

486 SHKELQIM AQIF CANGOJA 7812 5/3 259.4 103.8 1

487 MESUT HASAN ASLLANI 5775 5/30 497.8 175.3 1

488 PETRIT NEZIR LEKA 4841 5/31 477.9 124.3 2

489 SHAHIN ADEM DUSHKU 728 5/32 369.7 129.7 1

490 XHEVAHIR REXHEP KAÇULI 4406 5/33 318.9 131.8 1

491 BASHKIM ISMAIL KAÇULI 4403 5/34 324.4 137.7 1

492 REFAT SHAHIN PISHA 4077 5/36 480.4 159.7 1

493 ANDREA ALI HAKA 465 5/38 452.8 147.3 1

494 MURAT ABDYL RUÇI 3672 5/39 479.7 150.4 1

495 REXHEP RAME PISHA 5520 5/4 244.8 113.4 1

496 ISMAIL RECIP KACULI 5844 5/40 353.1 142.7 1

497 NAIM ISLAM KACULI 5848 5/41 460.4 141.7 1

498 REXHEP SUL BOÇI 2562 5/42 307 138.6 1

499 SHABAN ARIF RUÇI 3647 5/5 461.8 168.5 1

500 XHEVAHIR ISMAIL RAMA 8107 5/6 278.2 92.6 2

501 QEMAL HASAN ALLUSTAJ 7981 5/7 225.9 93.4 1

502 ARBEN SKENDER ABEDINI 583 7/108 332.8 111.4 1

503 QANI JONUZ RAMA 2145 5/9 447.8 133.5 1

504 BAJRAM RAPUSH SULAJ 5627 6/10 388.5 109 1

505 BEHAR HALIL LLESHI 3010 6/11 273.4 116.8 2

506 BESNIK MERSIN ZENELI 1912 6/17 302.9 126.5 1

507 HALIL ELMAZ LLESHI 3011 6/18 306.2 116.8 2

508 QAMIL YMER MUCA 5015 6/19 286.3 163.4 2

509 QAMIL YMER MUÇA 3438 6/20 258. 9 125.1 2

510 PETREF BILAL MUÇA 1453 6/21 296 104.2 1

511 LULEZIM SHEMSI ZEQIRI 6297 6/22 303.6 77.5 1

512 BEHEXHET HYSEN TOPI 5391 6/23 53 43.7 1

513 AJET BEXHET TOPI 1292 6/24 438.7 184.4 2

514 ARDIAN RAHIM DURAKU 2351 6/25 496.4 126.2 1

515 RRAHIM QAMIL DUIRAKU 2352 6/27 348.1 63.7 1

516 LUFTAR QANI DYRMA 4444 6/28 310.7 115.5 2

517 ELEZ SHABAN ZDRAVA 4489 6/3 306.2 159.2 2

518 RIDVAN XHAFERR TOPI 3550 6/31 294.9 132.4 2519 SHYQYRI HYSEN ZEQIRI 3528 6/32 462.5 212.7 2

520 LEONAT QERIM GEGA 6972 6/33 61.2 23.5 1

521 AGRON VELI ZEQIRI 888 6/35 496.4 149.6 1

522 PASHO XHEMAL XHAFERRI 4762 6/36 403.6 224.8 3.5

523 ERMAL PASHO XHAFERRI 4763 6/37 297 151 1

524 LEONART NAZMI KLLOGJERI 6951 6/43 444.9 137.3 1

525 SHEFQET JONUZ DURAKU 4473 6/44 299.9 160.8 1

526 KUJTIM ISUF HASA 5618 6/47 472.3 127.6 1

527 XHAFERR HYSEN TOPI 4056 6/49 300.9 155.3 1

528 MUHAMET SHABAN DURAKU 4052 6/50 299.3 148 2

529 RAMAZAN QERIM XHERRI 3901 6/52 499.5 101.8 2

530 ISLAM QERIM XHERRI 3070 6/53 496 101.8 2

531 SKENDER QERIM XHERRI 3869 6/55 300.3 156.9 2

532 ARDJAN BAJRAM KRYEMADHI 1086 6/58 303.4 153.9 2

533 LULZIM BAJRAM KRYEMADHI 3109 6/59 272.6 144.8 1

534 XHEVAIR QANI DYRMA 3331 6/60 300.7 148.8 2

535 QANI BAJRAM DYRMA 4458 6/62 480.7 142.5 2

536 DYLEJMAN RIZA NUZI 4956 6/63 300.9 147.4 1

537 ILMI FERIT POKA 2660 6/64 301.8 177.1 2

538 ISMAIL SELIM FEZA 2556 6/65 301.1 202 1

539 AZEM ISMAIL FEZA 8477 6/66 300.9 170.8 2

540 SOKOL PERPARIM SINANI 7103 6/67 299 100.7 1

541 PERPARIM RAMADAN SINANI 536 6/68 300.8 141.4 1

542 NURI REXHEP BRAHIMAJ 1054 6/70 300.7 76.5 1

543 YLLI XHAFERR KERELLARI 7916 6/71 264.3 166.5 1

544 YLLI HAJDAR XHEKA 4445 6/72 300.8 88.4 1

545 AQIF SHEFIT GJOLENA 746 6/74 300.6 103.5 1

546 ESMA SEFEDIN SULEJMANI 485 6/75 254.9 99.7 1

547 EDUART ESTREF KOVAÇAJ 1650 6/77 300.5 153.3 1

548 SKENDER BESIM ABEDINI 3047 6/78 300.6 134.5 1

549 NEBI MEHMET COTA 7645 6/80 300 134.7

550 MUSTAFA YMER ZEROLLARI 535 6/81 158.1 2

551 ESTREF NURI BRAHIMAJ 2817 6/82 185.2 86.8 2

552 RRAPUSH BAJRAM SULAJ 5352 6/9 448.5 211.8 1

553 KAMER SHAZIMAN MUZHAQI 3793 7/10 371.9 161.3 2

554 ISMAIL BRAHIM METAJ 7205 7/100 172 99/8 1

555 ISMAIL RAKIP CEKOJA 6408 7/101 425.7 136.6 1

556 BUJAR SKENDER NUREDINI 4685 7/103 460.4 140.2 1

557 BARDHYL ISMAIL CEKOJA 5803 7/104 495.1 206.1 2

558 FLUTURA SAMI ZEROLLARI 2210 7/106 450 116.7 1

559 ILIA AGRON NUREDINI 3045 7/109 151 51.5 1

560 AGRON NAZMI NUREDINI 3044 7/110 301.5 92.8 1

561 KUJTIM MUSTAFA DURAKU 6466 7/12 449 170.3 1

562 XHEVAHIR QERIM PEPA 1215 7/13 292.9 91.6 1

563 FATMIR JAKUP PISHA 2493 7/14 206.4 114.7 1

564 SKENDER IBRAHIM KORRA 3902 7/15 393.7 143.8 1

565 FATMIR IBRAHIM KORRA 2028 7/16 361.4 129.6 1

566 HYQMET XHEMAL SINANI 5261 7/17 305.3 99.4 1

567 VELI MUSTAFA PISHA 4091 7/18 429.8 143.6 1

568 QAMIL HAMZA ISLAMI 4783 7/23 433.7 115.1 1

569 XHEVAHIR VELI BALA 3873 7/24 336.9 128.9 1

570 NIMET PASHO BIÇAKU 3600 7/25 319.8 108.5 1

571 NAZMI VELI BALLA 3566 7/27 324 97 1

572 DILAVER QAMIL QYRA 1063 7/28 352.9 123.6 2

573 SHERIF KADRI TANUSHI 3355 7/29 344.5 150.1 1

574 HYSNI MURAT DURAKU 8511 7/3 363 96 1

575 SHERIF KADRI TANUSHI 6266 7/30 90.2 90.2 1

576 FATMIR HAJDAR BOZHIQI 3166 7/31 254.7 72.7 1

577 ASTRIT ASLLAN SHOTI 7866 7/32 334.3 92.2 1

578 SHEFQET RAKIP CEKOJA 5947 7/33 360.2 131.5 1

579 ARDJAN SHABAN BUDANI 5343 7/34 428.3 221.7 1

580 ALBERT SAMI XHAJA 2838 7/37 463.5 247.2 2

581 ALI KADRI TANUSHI 3356 7/38 513.8 167.9 2

582 FERIT SHABAN BUDANI 7964 7/39 360.9 115.4 1

583 AHMET SAMI XHAJA 2837 7/40 343.7 102.2 1

584 BABDHI KADRI TANUSHI 3357 7/42 349.2 119.5 1

585 HAJRI KADRI TANUSHI 3338 7/44 477.3 160.9 2

586 KADRI SHERIF TANUSHI 5938 7/45 153 45.1 1

587 NEVRUZ HAMDI BUDANI 955 7/47 450.9 144.5 1

588 KUJTIM HAMDI BUDANI 956 7/48 359 115.9 2

589 XHEVAIR ASLLAN RUCI 2109 7/5 101.6 30.3 1

590 HAXHI NEZIR SHARKU 3839 7/53 423 157.1 2

591 HAMDI FEJZULLA BUDANI 957 7/54 87.1 25.4 1

464 BESNIK FERIT DYRMA 3838 7/55 324.9 115.1 3

592 HYQMET HAMDI BUDANI 1041 7/56 358.5 112.9 2

593 MEHMET JONUZ MUÇA 2274 7/58 477.4 160.1 1

594 FERIT BAJRAM DYRMA 3837 7/59 488.9 153.3 2595 YLLI ASLLAN RUCI 2108 7/6 408.1 137.6 2

613 SHEFQET BAJRAM DYRMA 3152 7/61 446.7 154.3 2

596 BEXHET HAQIF BEQIRI 1443 7/62 351.3 114.5 1

597 MARK FETAH BICA 4170 7/63 461 131.7 3

598 SHABAN RRAPUSH PISHA 4228 7/64 344.9 145.9 1

599 PELLUMB ÇAUSH BLLOKU 561 7/65 452.4 158.2 2

600 JANAQ ÇAUSH BLLOKU 560 7/66 403.8 115.5 1

601 XHELADIN QAZIM PISHA 4162 7/7 476.4 175.7 1

602 PETRIT SHABAN PISHA 6758 7/70 400.1 158.9 2

603 RAKIP OSMAN XHAFA 3594 7/71 473 161.8 3

604 PANAJOT OSMAN XHAFA 3593 7/72 490.1 92.2 1

605 AZEM OSMAN XHAFA 3596 7/73 499.6 128.8 2

606 BUJAR SHABAN PISHA 1577 7/74 278.9 104.2 1

607 OSMAN ISLAM XHAFA 3595 7/75 499.3 147.1 2

608 ARDIAN SABRI KUKA 3954 7/76 412.3 140.2 1

609 ARBEN SABRI KUKA 3953 7/77 435.8 143.4 1

610 AVNI MUSA XHAFA 2538 7/79 450 148.9 1

611 BESNIK MUSA XHAFA 2536 7/80 339.9 117 1

612 HYQMET MUSA XHAFA 2537 7/81 313.3 111.3 1

613 FIQIRI MUSA XHAFA 2539 7/82 361.9 120 1

614 SULEJMAN HALIL PISHA 2972 7/83 451.1 116.1 1

615 XHEVIT KADRI KALLO 2678 7/84 449.9 146.1 1

616 GEZIM AQIF BEQIRI 745 7/85 450 134.9 1

617 YMER XHELAL ELEZI 753 7/86 490 170.8 2

618 PELLUMB ISMAIL CEKOJA 6407 7/87 487.5 205 1

619 PETRIT QAMIL BUDANI 1773 7/89 359.8 128.2 1

620 ABAZ MUSTAFA PISHA 4073 7/9 320 109.4 1

621 HEKURAN PETRIT MISHA 383 7/91 499.6 147.7 1

622 MUSTAFA SHERIF KROZI 3046 7/92 495.1 170.2 2

623 SHKELQIM XHAFERR ZEROLLARI 1217 7/94 320.9 106.1 1

624 XHAFERR HYSNI ZEROLLARI 882 7/95 149.6 40.8 1

625 QAMIL SHABAN BUDANI 1772 7/97 408.2 150 2

627 KOZMA ISMAIL CEKOJA 6406 7/98 432.9 136.1 2

628 ASTRIT QAMIL BUDANI 6770 7/99 262.2 89 1

629 SHEFQET NEZIR KENGA 2911 8/10 467.6 124.1 1

630 BASHKIM XHEVDET METOSHI 2393 8/11 307.9 117.9 1

631 SINAN RIZA BOZHIQI 1487 8/12 302.8 111.1 1

632 RAMAZAN HALIT KORRA 3286 8/13 242.4 84 1

633 GEZIM DERVISH ÇOKU 2661 8/14 287.2 96.1 1

634 FERIT ISLAM MJESHTRI 5259 8/15 152.2 50 1

635 JANI KOSTANDIN BODURRI 2788 8/16 342.1 119.3+24.7 1+1

636 VASIL KOSTANDIN BODURRI 2789 8/17 355.2 119.3 1

637 ZYDI SINAN BOZHIQI 2348 8/18 337.6 110.4 1

638 ZIHNI NURI SKAPI 3479 8/19 492.3 164.9 2

639 GANI JAHO TANUSHI 3014 8/2 254 52.2+18.9 1+1

640 NURI SELMAN SKAPI 3478 8/21 498.3 161.6 1

641 QAMIL BEQIR BOCI 5902 8/22 361.9 176.2 2

642 HYSEN ISUF BAROTI 3292 8/23 415 102.5+41.3 1+1

643 BASHKIM RAMIZ ALBAJRAMI 3687 8/24 492.3 155 2

644 XHEVAHIR JAKUP KOLLA 6067 8/25 318.4 117.8 2

645 IBRAHIM PETRIT KRYEZIU 1271 8/26 369.8 121.3 1

647 DASHNOR ENVER HASKURTI 2470 8/27 399.5 126.3 1

648 RAKIP NEZIR BYCI 3126 8/28 424.9 127.2 1

649 ILIR HAMDI MUZHAQI 7741 8/29 489.2 162.8 1

650 DILE BANUSH DEDA 5083 8/3 421.7 177.8 1

651 SALI DEMIR BAJRAMI 4697 8/30 92.2 27.3 1

653 SHEFQET MUHARREM HALIMLLARI 3065 8/31 376.2 144.2+14.1 1+1

652 ARBEN PETRIT ZENUNI 3581 8/32 177.3 90.3 1

654 PETRIT IZET ZENUNI 3582 8/33 216.7 106.9 1

655 SEFEDIN BEKTASH HALIMLLARI 5782 8/34 219 82.3 1

656 DYLBER SEFEDIN HALIMLLARI 5325 8/35 195.8 102.6 1

646 IZET HYSEN RAMA 4223 8/36 450.2 141.4 1

657 ILIR IZET RAMA 6455 8/37 109.3 18.5 1

658 KAMBER VESEL ÇEREKJA 6818 8/38 495.5 144+50.5 2+1

659 QAZIM ADEM GJIKA 3157 8/39 363.4 133.4 2

660 DILE BANUSH DEDA 5084 8/4 382.7 99.2 1

661 BEDRI QAZIM KAZA 3997 8/40 270.3 140 1

662 NEZIR RIZA BYCI 5253 8/41 224.5 156.6 1

663 BARDHYL HAMDI HOXHA 3625 8/42 356.9 156.3 2

664 MEVLAN BEDRI KAZA 3996 8/43 497.3 291.5 3

665 OSMAN IZET BORICI 315 8/45 397.9 103.2+24.7+17.6 1+1+1

666 NEZIR GANI META 386 8/46 272.3 119.8 1

667 DURIM BASHKIM LATO 5728 8/47 257.4 75.7 1

668 VELI XHAFERR JASHARI 1874 8/48 232.5 100 1

669 FUAT BELUL NUREDINI 6370 8/49 189.2 74.8 1

670 PERPARIM MUHARREM HALIMLLARI 4698 8/50 299.4 158.5 2

671 PERIKLI SPIRO THANO 322 8/51 33.4 226.3 1672 ENEA JETNOR HALIMLLARI 6369 8/52 110.7 53.1 1

673 FERIT SULEJMAN BOGDANI 1094 8/53 228.8 54.1 1

674 XHEVAHIR ALI ALLUSTAJ 2478 8/56 489.3 101.3 2

675 RIFAT QEMAL KULLA 5901 8/57 419.9 161.2 2

676 HEKURAN SEFEDIN HOXHA 5733 8/58 4.94.5 125.6 2

677 ASTRIT QAMIL BUDANI 6770 8/59 138.9 66 1

678 ALI BELUL GOLI 2761 8/6 167.6 49.6 1

679 BEHAR OSMAN SULA 2087 8/60 288.8 154.6 1

680 DYLAVER REXHEP METHASA 488 8/61 362.8 117+65.6 1+1

681 DRINI ASTRIT HALIMLLARI 4428 8/62 245.4 72.5 1

682 HAQIF MUSTAFA ÇEKJA 2641 8/63 365.2 143.2 1

683 ASTRIT LLANE HYSA 246 8/64 453.7 198.5 1

684 SHEFQET MUSTAFA MAZHI 6696 8/65 323.5 127.1 2

685 HABIBE ADEM ÇEKJA 2633 8/66 185.6 50.2 1

686 ARDIAN DINO SINA 244 8/68 296.7 109.5 1

687 ALI KADRI TANUSHI 3356 8/7 368.1 131.6 1

688 BASHKIM VAIT LATO 5730 8/70 298.5 137.6 2

689 KONSTANDIN KLIU BARDHI 763 8/71 299.5 118.3 1

690 ARBEN PETRIT MISHA 378 8/73 285.4 119.7 1

691 FERIT SULEJMAN BOGDANI 1093 8/74 292.3 130.8 1

692 BASHKIM ISMAIL BUDANI 6728 8/75 237.6 98.9 1

693 PRENI JORGJI KAVAJA 2541 8/76 374.8 77+27.6 1+1

694 QANI NEZIR BYCI 1973 8/78 493.6 117 2

695 AGIM ISMAIL BUDANI 4832 8/79 229.8 102.5 1

696 APOSTOL KOSTANDIN BODURRI 2787 8/8 491.7 153.9 1

697 GEZIM ALI ALLUSTAJ 2480 8/84 439.7 125.1 1

698 ALFRED SELMAN KLLOGJRI 2912 8/9 417.2 200.6 2

699 HALIT SALI SHABANI 1843 9/11 152 45.3 1

700 HEKURAN HAMIT COHA 2891 9/12 225.5 106.5 1

701 BEHEXHET AQIF DEBROVA 5216 9/13 400 126.5 1

702 DILO FERIT ALLA 1952 9/14 259.9 76.3 2

703 FERIT HAMIT ALLA 1951 9/15 499.1 177.5 1

704 KAMBER ESTREF SHARKU 1237 9/16 299.4 98.5 1

705 BASHKIM ESTREF SHARKU 2261 9/17 210.3 65.9 1

706 SHPETIM SHEFQET RUÇI 3187 9/19 320.6 105.4 1

707 SAMI SHEFQET RUÇI 2591 9/20 349.8 115.8 1

708 KAJRAFIL GANI PISHA 4961 9/21 300.1 85.6 1

709 ARTAN HASAN META 7638 9/22 270.9 89.6 1

710 LULZIM SHEFQET RUÇI 2590 9/23 300 97.6 1

711 ASTRIT SHERIF ÇULLHAJI 902 9/25 359.8 116.3 1

712 ISMAIL KADRI CEKANI 3146 9/27 450 146.1 1

713 HAMZA KADRI CEKANI 1917 9/28 359.9 120.3 2

714 SHKELQIM REXHEP BALLA 4686 9/29 450.6 150.1 1

715 LAV DIM ISMAIL RAMA 3397 9/32 359.2 118.2 2

716 NAZMI REXHEP BALLA 4684 9/33 228.1 100.2 1

717 EQEREM REXHEP BALLA 4687 9/34 326.8 102.5 1

718 XHEVDET FETA SULA 2381 9/35 359.9 129.8 1

719 ISMAIL FETA SULA 2382 9/36 388.6 110.6 1

720 RRUZHDI MURAT PISHA 2383 9/37 247.3 87.9 1

721 FATIME AHMET PISHA 2721 9/38 474.1 162.7 1

722 ARTUR FETA SULA 2380 9/39 307.6 130.8 2

723 SELMSN FETA SULA 1998 9/40 344.8 144 1

724 FATIME AHMET PISHA 2528 9/41 240.5 83.1 1

725 XHEVAHIR MURAT PISHA 2379 9/43 220 107.8 1

726 ENVER YMER PISHA 2529 9/44 330.1 112.3 1

727 PERPARIM ISUF PISHA 2281 9/45 200.1 66.9 1

728 ISUF QAMIL PISHA 2280 9/46 249.9 144.6 1

729 DALIP MURAT KORRA 3955 9/47 321.4 106.7 1

730 ARBEN SHYQYRI LLESHI 3291 9/48 349.8 103.3 1

731 LEONAT QERIM GEGA 6972 9/49 433 151.8 1

732 SHYQERI GANI PISHA 6707 9/5 299.8 103.1 1

733 SHERIF XHEMAL SINANI 2377 9/51 450 144.5 1

734 AGIM XHEMAL SINANI 2378 9/52 220 70.7 1

735 XHELAL MURAT KORRA 3962 9/53 149.9 43.7 1

736 LULZIM QERIM GEGA 7384 9/54 252.5 76.9 2

737 JASHAR RAKIP PISHA 1062 9/57 149.4 65.4 1

738 SHYQYRI ASLLAN LLESHI 3290 9/58 433.1 124.2 2

739 GAZMIR SHYQYRI LLESHI 3289 9/59 270.2 91.1 1

740 GANI HALIT PISHA 2943 9/6 362.2 119 1

741 JONUZ MALIQ BOZHIQI 8104 9/61 299.7 94.8 2

742 ASLLAN JONUZ BOZHIQI 1463 9/62 500 167.2 1

743 REXHEP SELIM GJINI 2966 9/65 283.3 126.5 1

744 TRANE VELI GJINI 2975 9/66 450 150.8 1

745 FADIL SEFEDIN CANGOJA 4129 9/67 360 122.3 1

746 SHERIF REXHEP GJINI 963 9/68 390.2 143.4 2

747 XHAVIT SELIM GJINI 964 9/69 499.1 160.8 1

748 XHEVIT SALI SHABANI 3103 9/7 319.9 105.4 1749 BASHKIM SHANE RUCI 2184 9/70 369.9 91 1

750 XHEVIT ARIF LECI 2157 9/71 299.8 108.8 1

751 SAMI AQIF BALLA 1711 9/73 359.7 121.3 1

752 SHABAN BAJRAM RUÇI 2930 9/74 499.9 173.9 1

753 AQIF ISMAIL BALLA 1518 9/75 149.3 78 1

754 AGIM REFIK BUDANI 755 9/76 409.1 146.8 1

755 FERIT SAFET BUDANI 582 9/77 339.8 114/8 1

756 AGRON BESIM ABEDINI 3379 9/78 500 168.5 1

757 PETRIT HASAN META 1855 9/8 301.7 102.3 1

758 ILIR ZENEL CANGA 2134 9/80 493.4 182.4 1

759 URIM SALI DURAKU 8416 9/82 499.9 143.7 2

760 ILIR FADIL TUSHA 3779 9/83 443.4 137.8 2

761 JONUZ REFIK BUDANI 750 9/84 497.4 168 1

762 LUAN JONUZ BUDANI 749 9/86 260.1 88.5 1

763 ASTRIT SALI DURAKU 3801 9/87 484.2 160.5 2

764 TASIM SALI DURAKU 3803 9/89 269.2 110.1 1

765 SALI ALI SHABANI 1854 9/9 171.2 55.5 1

SHUMA TOTALE 256591.5Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale

Drejtoria Rajonale e Aluizni-t Elbasan

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Bashkia Elbasan, zona kadastrale 8523Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës

se ndërtimit m2 Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Hekuran Jonuz Sinani 341 21/160 226.3 110 1

2 Sajmir Nazmi Sula 3921 21/161 150.8 47.7 1

3 Nazmi Kalem Sula 3840 21/162 156.8 68.2 1+1

4 Ahmet Shaban Pisha 6106 21/163 288.1 109.4 1

5 Agim Mehmet Qeti 7507 21/164 291.9 87 2

6 Myslim Shahim Carciu 6922 21/165 282.9 98.6 2

7 Xhevit Ibrahim Duraku 3985 21/166 298.2 95.7 1

8 Nazif Sadik Miraka 5127 21/167 174.4 82.7 2

9 Nexhip Shaban Pisha 4729 21/168 298.0 131.1 1

10 Taulant Kadri Sinani 3177 21/169 288.6 120.5 2

11 Halit Jonuz Sinani 4845 21/171 280.1 138.7 1

12 Kastriot Qani Elezi 2888 21/172 181.5 74.4 2

13 Qani Dervish Elezi 2889 21/173 286.4 105.3 1

14 Fatush Zyfer Merollari 2116 21/174 253.6 89 1

15 Servet Medi Hoxha 556 21/175 299.6 151.1 1

16 Besim Haki Buzani 301 21/177 298.2 104.7 1

17 Bashkim Gani Peci 2747 21/178 296.4 93 1

18 Nazmi Kadri Sinani 3875 21/179 284.9 105.8 1

19 Barjam Xhemal Shuka 970 21/180 258.0 122.4 1

20 Leonard Xhevit Elezi 4197 21/181 247.1 91.3 1

21 Florenc Xhevit Elezi 7107 21/182 226.0 81.1 1

22 Flamur Skender Elezi 3334 21/183 289.3 119.6 1

23 Ahmet Karafil Pirja 5958 21/184 274.5 100.6 1

24 Fatime Daut Gashi 2760 21/186 281.6 70.3 1

25 Fatbardha Sali Gashi 2766 21/187 185.4 22.3 1

26 Pranvera Asan Derstila 1695 21/188 300.0 84.8 2

27 Muharrem Hysen Gurabardhi 1566 21/189 289.8 133.4 1

28 Ramiz Barjam Bici 6130 21/190 299.0 112.1 1

29 Luan Ramadan Sula 6006 21/191 207.1 75.6 1

30 Asllan Rakip Zogu 24 21/192 291.5 92.2 1

31 Asan Ibrahim Topalli 1696 21/193 376.4 160 3+P

32 Fisnik Ramazan Qyra 3117 21/194 267.6 99.3 1

33 Sherif Mehmet Isaku 5911 21/195 289.9 148.6 2

34 Besim Aqif Malaj 5678 21/196 298.4 133.8 1

35 Tasim Medi Baku 3279 21/197 295.5 147.8 2

36 Hyqmet Jace Tabaku 1455 21/198 296.4 93.1 1

37 Fatmir Hyqmet Tabaku 6212 21/199 267.9 100.6 1

38 Zeqo Laze Rama 1128 21/200 291.6 93.6 2

39 Dalip Myslim Cekrezi 4106 21/201 218.6 109.7 1

40 Marjana Asan Topalli 1693 21/202 299.3 97.2 2+1

41 Qani Nebi Kullolli 544 21/203 299.7 104 1

42 Shefqet Demir Lleshi 6944 21/204 298.3 115.2 2

43 Gazmir Ndricim Kapja 6491 21/205 240.1 117.8 4+1

44 Xhe vrije Demir Karai 2264 21/206 175.5 89.9 1

45 Ismail Ramazan Qevani 3471 21/207 292.8 112.5 1

46 Salushe Islam Dada 3021 21/208 297.5 110 1

47 Sali Selman Dada 6648 21/209 290.5 100.2 1

48 Kujtim Qazim Mirdita 5571 21/210 290.8 156.2 1

49 Mehdi Hajdar Barjami 2185 21/211 300.0 100.6 1

50 Hajdar Rushan Barjami 2186 21/212 229.0 114.2 2

51 Arif Naim Xhikollari 6290 21/213 300.0 110.7 1

52 Rexhep Demir Lici 3005 21/214 299.4 137.1 1+1

53 Irakli,Tajar Jaup Metushi 3605 21/215 300.0 137.3 1

54 Irakli Jaup Metushi 6335 21/216 160.1 90.8 2

55 Sabri Ahmet Gjata 2918 21/217 295.0 123.6 1

56 Hasan Mehmet Gjata 2917 21/218 298.3 139 1

57 Demir Myslim Lleshi 1327 21/219 297.5 103.5 1

58 Aqif Demir Lleshi 7748 21/220 32.3 18.2 1

59 Ali Qemal Rexhepi 6324 21/221 297.8 110.7 1

60 Kimet Qemal Rexhepi 6474 21/222 286.7 136.7 161 Nexhip Qamil Muca 2407 21/223 300.0 159.2 1

62 Sami Dane Shtylla 3273 21/224 267.5 106.4 1

63 Hajrie Qazim Brasha 3128 21/225 278.6 90.7 1

64 Qamil Xhemal Lici 2691 21/227 254.2 121.4 1

65 Ramadan Reshit Carcani 4640 21/228 262.2 82.4 1

66 Agron Zenel Lika 4098 21/229 313.6 161.4 2+1

67 Tahir Islam Kurti 703 21/230 299.2 154.8 1+1

68 Isat Dervish Elezi 5866 21/232 300.0 111.3 2

69 Petrit Xheladin Brasha 1439 21/233 151.4 84.4 1

70 Demire Daljan Seni 2872 21/234 109.0 41.2 1+1

71 Ramadan Haki Hysa 4555 21/235 163.4 77.8 1

72 Gentjan Fadil Cerekja 7994 21/246 208.3 77.2 2

73 Gazmir Ndricim Kapja 7995 21/247 128.3 63 2

74 Qemal Ali Rexhepi 2193 21/251 117.8 54.7 1

75 Haziz Rexhep Kurti 6560 22/105 205.2 93.7 2

76 Rexhep Shaban Kurti 3960 22/106 164.2 75.2 1

77 Xhevat Rexhep Kurti 3958 22/107 164.6 86.7 1

78 Kadri Adem Duraku 4225 22/108 152.4 92.4 1

79 Tomorr Shaqir Kalashi 5501 22/109 187.5 90.3 1

80 Arben Halit Rranga 1203 22/110 92.0 50.2 1

81 Xhafer Qamil Zdrava 415 22/112 240.1 97.44 1

82 Petrit Gani Halili 8142 22/113 276.5 102.6

83 Haxhi Mehmet Beshiri 2703 22/114 255.6 97.9 2

84 Jorgo Lim Roçi 1778 22/116 174.5 81.5 1

85 Xhafer Sejet Fekolli 1012 22/117 282.3 128.7 1

86 Bujar Riza Broshka 418 22/119 300.0 76.8 1

87 Riza Dervish Broshka 417 22/120 271.1 98.2 1

88 Behar Sali Meço 339 22/121 300.0 98.2 2

89 Agron Ramazan Qosja 2490 22/122 300.0 95.1 1

90 Altin Ndricim Binjaku 6358 23/161 297.8 99.7 1

91 Sokol Shahin Veizi 1125 23/162 256.3 73 1

92 Nexhmi Shahin Veizi 5588 23/163 233.9 133.8 1

93 Gezim Zylyf Hasfatia 785 23/169 286.6 140.4 1

94 Ferit Zylyf Hasfatia 5893 23/171 252.0 117.7 2

95 Ymer Hysen Cenaj 848 23/178 231.9 120.8 3

96 Nuri Vait Nofulla 3510 23/179 300.0 112.9 2

97 Islam Shaban Muzhaqi 4206 23/180 300.0 136.9 1

98 Jani Andrea Ranxha 889 23/181 297.3 109.4 1

99 Ismail Musa Preci 294 23/182 232.7 97 1

100 Fatmir Muharrem Cili 295 23/183 247.5 132.8 1

101 Xhemali Sali Likrama 575 23/184 293.6 124.2 1

102 Bashkim Ramiz Belegu 252 23/185 279.1 150.5 1

103 Dilaver Ismet Belegu 4910 23/186 72.5 35 1

104 Haxhire Myslym Luli 4007 23/187 44.7 44.7 1

105 Sefedin Idriz Qoshi 4801 23/188 288.4 122.3 1

106 Dervish Selman Cela 1320 23/189 300.0 107.3 2

107 Musa Idris lici 1321 23/190 239.2 104.8 1

108 Dylber Rexhep Luli 3915 23/192 226.4 95 1

109 Astrit Ismail Kushi 3836 23/193 234.6 119.1 1

110 Fatmir Kudret Llapushi 4559 23/194 280.3 99.1 1+Pf

111 Arben Muharrem Baku 4192 23/195 208.3 82.6 2

112 Qazim Tafik Musta 7604 23/196 298.4 84.2 2

113 Sefer Dylaver Tafa 5639 23/197 297.6 104.4 1

114 Thanas Etehem Cela 3004 23/199 300.0 225.2 2

115 Xhevat Ibrahim Sulollari 4191 23/198 200.2 116.1 1

116 Leonard Agim Luli 4006 23/201 242.6 91.3 1

117 Nebi Xhafer Luli 3912 23/202 219.4 90.8 1

118 Hazis Musa Kullolli 7182 23/203 44.4 21.2 1

119 Sherif Hazis Kullolli 7181 23/204 262.3 172.8 1

120 Beqir Maksut Alla 1482 23/205 267.6 93.2 1

121 Fatmir Skender Doka 4793 23/207 291.8 118.7 1

122 Celik Sherif Belegu 5357 23/208 214.7 93.9 1

123 Mimije Xhevair Sadiku 632 23/210 271.8 128.2 1

124 Artur Bashkim Belegu 253 23/214 59.8 30.8 1

125 Arif Dylaver Mara 515 23/215 187.7 93.5 1+1

126 Mirash Dylaver Mara 4102 23/216 189.7 92.7 1

127 Florenca Sabri Bode 6053 23/218 253.2 90.8 2

128 Gezim Najfi Cenaj 6054 23/219 55.4 24.4 1

129 Besnik Nexhip Bicaku 6118 25/282 276.7 96 2

130 Gentjan Ali Mece 472 25/283 113.2 64.3 1

131 Dilaver Sefer Jonuzi 3694 25/285 30.5 30.5 1

132 Fatos Dilaver Jonuzi 3720 25/286 225.3 81.6 1

133 Dail Dilaver Jonuzi 3719 25/288 296.9 138 1

134 Kadri Rexhep Myrteza 8154 25/290 89.2 89.2 1

135 Hamza Gani Cekani 5530 25/292 266.8 121.8 1

136 Hamdi Shefqet Sulaj 5225 25/293 69.8 69.8 1

137 Sali Osman Islami 4991 25/296 258.2 129.4 1

138 Halit Osman Islami 5053 25/300 279.8 117.9 1

139 Besim Halil Kalallari 5394 25/301 299.8 116.4 2

140 Kol Sifi Panxhi 1228 26/130 300.0 106.97 1

141 Rezmie Qamil Qajaj 7596 26/133 256.6 102.8 2142 Besim Lytfi Qajaj 7597 26/134 295.6 151 2

143 Naum Koci Hila 4037 26/136 300.0 122.58 2

144 Agim Xhafer Almadhi 127 26/141 300.0 131.7 1

145 Thoma Gori Kuqi 1394 2 6/144 200.0 83.5 1

146 Kastriot Kico Dine 7299 27/163 300.0 113.6 2

147 Gezim Kico Dine 7318 27/164 224.9 96.5 1

148 Ymer Ramadan Bajgora 5499 27/168 13.9 13.9 1

149 Luftim Maliq Cerriku 8196 27/171 300.0 139.8 1

150 Luftim Maliq Cerriku 7631 27/173 300.0 62.7 1

151 Rezmije Nevzat Sejko 4998 27/174 300.0 114.2 1

152 Selim Qazim Xhina 2758 27/177 298.7 109.2 1

153 Skender Hysni Dervishi 2745 27/179 300.0 171.3 1

154 Shpetim Hysni Dervishi 6551 27/181 295.1 142.2 1+1

155 Fatmir Zeqir Trakalaci 5436 27/183 300.0 135.9 2

156 Renato Abedin Dervishi 8166 27/185 154.4 35.6 1

157 Abedin Hysni Dervishi 8004 27/186 300.0 129.7 2

158 Pajtim Hasim Elezi 4194 27/188 62.4 37.6 1

159 Hekuran Zydi Kulla 3861 27/192 299.7 170.1 1

160 Tahsim Ismail Cerriku 3523 27/193 203.0 92 1

161 Kujtim Fetah Verca 2370 27/199 299.7 99.3 1

162 Petrit Sali Kovaci 2905 27/203 300.0 117.5 2

163 Haki Xhemali Lala 2624 27/204 272.8 95.5 1

164 Tomorr Osman Peci 1287 27/205 300.0 104.9 3

165 Adriatik Nazmi Cela 1289 27/207 234.8 81.9 2

166 Bashkim Nazmi Cela 6300 27/208 237.5 81 2

167 Gezim Seit Stolla 4009 27/209 299.9 114.9 2

168 Seit Rrahim Stolla 4011 27/210 300.0 129 2

169 Gazmend Shefqet Kumuria 6038 27/211 180.0 50.6 1

170 Besnik Shefqet Kumuria 6037 27/212 300.0 150.4 3

171 Njazi Murat Musai 5896 27/25 299.1 133.3 2+Pf

172 Agim Qamil Mehalla 1983 28/122 299.7 100.5 2+1

173 Bujar Xhemal Topalli 2794 28/125 300.0 105.2 2

174 Ferdinad Haziz Dervishi 5547 29/242 300.0 156.7 1

175 Lulzim Haziz Dervishi 1895 29/244 300.0 173.3 1

176 Kol Peter Ranxha 38 29/249 300.0 129.2 1

177 Hydajet Tasim Derstila 193 29/251 300.0 114.5 1

178 Hyqmet Shyqyri Dervishi 7558 29/252 300.0 142.3 2

179 Hyqmet Shyqyri Dervishi 7559 29/253 79.0 54.4 1

180 Ramazan Selim Farka 2704 29/255 147.5 85 1

181 Skender Gani Shabani 3971 29/256 247.5 85.1 1

182 Arjan Gani Shabani 7142 29/257 300.0 95.2 1

183 Ilir Faik Celiku 2778 29/258 147.9 95.7 1+1

184 Nazmi Shyqyri Dervishi 5215 29/260 300.0 179.5 2

185 Reshit Bajram Ipeku 8009 32/174 58.0 36 1

186 Fatmir Nevruz Tarelli 7842 32/176 52.0 47.7 1

187 Kadri Qenan Rexhepi 6036 32/178 263.1 101.6 2

188 Nani Sadik Dermysh 1376 32/180 123.8 92.6 3+Pf

189 Besnik Reshit Ipeku 8008 32/181 300.0 133.2 2

190 Ramadan Sadik Hoxha 8445 32/184 125.1 34 1

191 Shefqet Dervish Zani 3759 32/186 300.0 94.4 1

192 Velo Sulo Sorra 4295 32/189 300.0 114.5 1

193 Istref Nazmi Hysollaf 1223 32/191 220.0 73.14 1

194 Petro Safet Mucaj 2436 32/192 300.0 163.2 1

195 Viktor Dilaver Mucaj 1638 32/193 299.7 126.4 1

196 Hekuran Hamit Lici 3986 32/194 300.0 121.2 1

197 Hysni Hamit Lici 2870 32/197 300.0 113.7 1

198 Xhevair Baftjar Saliaj 1407 32/199 331.3 249.6 2+1

199 Hysni Hamit Lici 2869 32/202 231.4 49.3 1

200 Xhevair Shefqet Sulejmani 1788 32/203 284.1 111.7 1

SHUMA TOTALE 49,192.5

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

DREJTORIA RAJONALE LEZHE Qarku Lezhe, Bashkia Lezhe

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Emërtimi i territorit: Lgj. "Kodër Marlekaj Blloku 4", Zona Kadastrale 8632Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës

se ndërtimit m2

Emri Nr.kateve

Atësia

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 NDUE LUK KOLA 105 12/309 500 122.6 2

2 NDUE MARK DODA 295 12/217 500 95.9 1

3 ZEF KOL VOCI 328 12/214 500 102.8 1

4 NDRE GJON LEKGEGAJ 122 12/218 500 30.4 1

5 DED GJON NDOCI 203 12/224 500 152.6 1

6 NDUE GJERGJ LALA 263 12/225 500 164.3 3

7 DAVID MARK NDOKA 364 12/228 500 148.8 1

8 FLORIAN NDUE GJOKA 196 12/229 500 78 1

9 PASHK MARK NDOKA 365 8/180 500 114.7 2

10 GJERGJ MARK NDOKA 367 8/181 500 161.7 1

11 ARBEN NDUE NDOKA 201 12/136 491 28 1

12 XHEVAHIR NDUE NDOKA 202 12/237 290 42.2 1

13 NDUE GJON NDOKA 164 12/238 500 61.1 1

14 FRED MARK NDOKA 363 12/233 500 107.3 1

15 BIB LLESH FILAJ 278 12/235 500 112.3 1

16 YLLI MARK NDOKA 366 12/234 500 146.2 1

17 PRENG GJIN MARKU 287 8./30 305 97.6 1

18 TEREZE NIKOLL LLESHI 373 8/.26 145 104 1

19 PRENG ZEF PACANI 152 12/239 353 43.5 1

20 SIMON ZEF PACANI 151 12/.38 500 70 1

21 GJON ZEF NDOCI 150 12/.40 500 137.5 1

22 KOL ZEF LLESHI 37 12/241 500 67.9 1

23 AGUSTIN NDOC KOLA 47 12/242 500 143 1

24 PRENG ZEF NICAJ 7 8/183 500 102 1

25 ZEF NDUE NDOKA 178 8./32 192 21.5 1

26 MARTIN PRENG NICAJ 8 8./34 500 20.2 1

27 PRENG DOD NDRECA 36 12/245 500 88.6 1

28 SIMON ZEF PEPA 389 12/244 500 147.1 3

29 SOKOL ZEF PEPA 432 12/243 280 48.5 1

30 ANGJE MARK LERA 39 8/191 431 37.9 1

31 PAULIN GEG LERA 40 8/190 170 43.2 1

32 DOD NIK ULAJ 19 8/.45 500 135.3 1

33 NDUE FRROK NDOJ 135 8/194 500 127.5 1

34 MARK NDREC RAHUSI 96 8/195 500 90.6 2

35 MARTIN NDUE MARKU 382 8/244 230 114.5 1

36 ADRIAN GJOK SMAJLAJ 219 8/199 500 91.8 3

37 GJOK GJERGJ LALA 79 9/.49 500 204 2

38 GJIN NDOC THAÇINA 71 9/ .6 500 69.4 1

39 LAZER ZEF MHILLAJ 70 9/.51 500 59.9 1

40 MARK DED FUFI 182 8/234 325 77.2 2

41 NIKOLL MARK FUFI 177 8/.50 500 78.2 1

42 VITAL PJETER FIZI 100 9./52 436 80 1

43 VLASH NDOC GAZULI 101 9/.53 500 161.3 1

44 ARSEN VLASH GAZULI 102 9/.9 500 104.4 1

45 BENARDIN LAZER PREÇAJ 348 9/.54 500 86.5 1

46 GJERGJ GJON LULA 473 9/.15 500 116 1

47 PAULIN GJON LEKA 311 9/.59 297 95.5 2

48 ARTUR GJON LEKA 637 9/.69 334 28.3 2

49 ANTON GJON LEKA 312 9./58 500 139 1

50 GJON LLESH LEKA 400 9/.56 500 30 1

51 NIKOLL GJERGJ LULA 428 9/.18 500 85 2

52 MARK NIK TOMA 132 9/.17 500 105 2

53 ZEF NIK TOMA 248 9./67 500 144 1

54 PAULIN GJERGJ TOMA 194 9/.19 500 110 1

55 PRENG GJERGJ LALA 18 8/217 390 99 1

56 TOM LLESH LUSHAJ 337 8/240 500 98.2 1

57 DOD PRENG SHABI 240 8/216 380 117.7 3

58 ALFRED SELIM HASHORVA 155 8/.71 405 69 1

59 LUAN AQIF GEGA 60 8/211 500 130 2

60 ARETA DOD NOGAJ 229 8/207 152 52 1

61 NDUE NIKOLL GJOKA 166 8/210 500 75.2 1

62 PASHK MHILL ALIJA 301 8/206 500 111.6 2

63 GEZIM MARK MAGJUNI 83 8/205 500 136.3 2

64 ZEF NIKOLL LAFETAJ 317 8/203 500 85 2

65 VASEL MARASH SMAJLAJ 196 8/204 500 47.1 1

66 GJOK MARASH SMAJLAJ 217 8/201 500 174.2 1

67 PELLUMB LULASH MARTINCANAJ 420 8/.65 488 59.2 1

68 NDUE MARK GJOKA 273 8/.66 500 35 169 NDUE PREÇ MARKU 385 8/198 352 98.3 3

70 PRENG NDUE MARKU 368 8/197 347 94.5 2

71 TONINE PJETER DEDGJONAJ 223 12/248 500 60 1

72 LUIGJ RROK VATA 33 12/249 500 153.5 2

73 NDREC NIKOLL LLESHAJ 28 11/.36 500 95.7 1

74 ANGJELIN MARK MARKESHDEDAJ 435 11./33 500 193.5 1

75 ROZA GJON NOKA 289 11/179 500 133.4 1

76 ADRIAN PRENG GJOKA 79 11.4 500 133.3 3

77 VALENTIN NDUE GJONAJ 371 11/177 500 81 1

78 DED PRENG GJOKA 169 11/.41 500 66 1

79 PASHK GJON MEKSHDEDAJ 487 11./43 500 104.5 1

80 YLLI NDUE DEDGJONAJ 270 11./44 500 162.5 1

81 GJIN MARK ZEFI 359 11/.45 500 153.4 1.5

82 LENA GJERGJ ZEFI 358 11/.47 500 58.3 1

83 SELIM BAJRAM FIZMANI 41 11./49 500 103.5 1

84 AGE NDUE LUSHA 271 11/.48 225 39.7 1

85 AHMET BAJRAM BRUNGA 254 11/.28 500 116.7 1

86 FLORINDA DOD PRENGA 194 11/135 500 145.4 2

87 MUSAMET SHUKRI TERZIU 94/1 11/138 447 116 2

88 SULEJMAN RAMADAN KAMBERI 446 11/.35 500 153.6 1

89 QAZIM ISUF PREJSI 127 10/233 390 118.1 1

90 ZEF NDREC GJINI 310 10/211 500 93.8 2

91 NIKOLL PJETER LLESHAJ 107 10/209 430 86.8 1

92 PRENG ZEF BALLOJ 261 10/210 500 95.9 1

93 BIB ZEF LLESHI 11 10/206 475 122 1

94 MARK PJETER LASKAJ 367 10/207 500 115.4 1

95 PRENG FRROK NDOJ 302 10/208 500 100.5 1

96 TEFIK SABRI DURAJ 163 11/.71 422 115.6 1.5

97 PASHK ZEF GJONI 66 11/147 500 64.4 1

98 GJIN NIKOLL SEFERI 243 11/145 238 57.4 1

99 MARK PRENG NIKOLLI 80 10/205 500 141.7 1

100 KURT RUSTEM CARA 5 10/201 500 14.7 1

101 NDUE ZEF DRAGUSHA 455 10/169 498 131.6 2

102 FRAN VASO PREÇI 509 10/170 500 104.6 1

103 DED PREND NDOCI 508 10/171 500 110.3 1

104 LODOVIK FILIP NDRECA 460 10/172 500 101.3 1

105 NDUE NIKOLL MARKU 254 10/173 500 137.7 2

106 NIKOLL PREND NDOKAJ 106 10/174 500 113.4 1

107 GEZIM PJETER GJONI 318 11/136 251 133.5 2

108 LIN PJETER GJONI 319 10/137 300 73.6 2

109 PREND ZEF SHTJEFNI 192 10/175 500 190.6 4

110 ARBEN PRENG PRENGA 191 10/176 500 188.3 2

111 NDUE KOL SULI 413 11/139 323 117.9 3.5

112 ERMIR ZEF VATAJ 322 11/185 500 40.2 1

113 ZEF NDUE VATAJ 323 11/186 500 91.3 1

114 AGE DED SULI 136 10/181 500 56.4 2

115 TONIN PREND SULI 141 10/182 500 154.5 2

116 MARIE PREND NDOCI 138 10/183 431 44.1 1

117 GJON NDUE NIKOLLI 178 10/186 500 165.4 1

118 GEG PREND NEÇAJ 251 10/187 500 93 1

119 TONIN PREND NEÇAJ 250 10/188 451 193.6 1

120 SOKOL KOL PEPUSHAJ 139 10/189 326 89 1

121 FLAMUR PRENG NDRECA 247 10/190 467 33.8 1

122 LEK PJETER GJONI 285 11/.70 384 81.7 1

123 PJETER PREND NEÇAJ 252 10/193 379 100.4 1

124 ZEF PREND NEÇAJ 253 10/191 385 100.4 1

125 MARTIN PREND NEÇAJ 249 10/192 500 190 1

126 PRENG MARK KOLA 18 10/197 500 121.9 1

127 GJOVALIN GJON NDOCI 42 10/195 500 52.2 1

128 NDUE PAL GASPRI 190 10/202 195 69.2 1

129 KOL DED GAZULLI 461 10/203 500 188.1 1

Sh u m a totale 8310REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Punëve Publike ,Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t

Qarku Kukës

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Kukës, Bashkia Kukës Emërtimi i territorit: Zona Industriale, zona kadastrale nr.2315Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit te objektit

kryesor (m²) Nr. i kateve Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit te objektit

ndihmës (m²) Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Xhevit Abedin Jeminaj 8/31 45/37 500.94 162.84 2

2 Xhelal Idriz Spahiu 20/9 45/30 425.78 137.55 2

3 Ibish Rushit Jeminaj 17/13 45/52 482.79 109.21 1

4 Baftjar Bajram Metallari 3/23 45/50 460.45 100.86 2

5 Fejz Hamz Rrahmani 4/5,20/28 45/36 500 154.82 2

6 Azem Rexhep Kastrati 19/23 45/27 500.56 132.49 1

7 Gezim Azem Kastrati 2/5,20/23 45/26 370.9 5 109.12 1

8 Hajdar Hamdi Germizi 6/4 45/19 500 121.64 1

9 Ali Sadik Kastrati 3/5 45/25 299.95 89.36 1

10 Xhelal Qamil Hoxha 17/23 45/6 427.3 130.53 1

11 Sabajet Halil Bogjisha 7/24 45/10 444.51 119.74 2

12 Jemin Hysen Emini 1/7 45/11 500 117.03 1

13 Flamur Elez Korbi 9/5 45/16 399.98 101.13 1

14 Rrahman Sali Rrahmani 18/18 45/34 445.92 144.17 2

15 Vladimir Xhabir Spahiu 7/2,7/28 45/40 500 89.55 1

16 Halil Rexhep Korbi 13/11 45/29 493.12 142.14 1

17 Liman Tafil Bilali 6/2 45/28 483.67 100.91 2

18 Qamil Bajram Halilaj 9/10 45/38 500 144.35 2 39.69 1

19 Fadil Abdurrahman Braha 1/9 45/31 418.96 93.62 2

20 Besmir Sul Bilali 20/5 45/62 497.16 137.64 1

21 Azem Abaz Germizi 3/18 45/60 500 112.1 2

22 Nesim Sadik Metallari 14/7 45/54 470.27 110.46 2

23 Sadik Ram Metallari 13/7 45/61 398.57 86.4 2

24 Bashkim Riza Krasniqi 8/7 45/32 500 143.05 2

25 Skender Fejz Paça 18/29 45/47 500 145.31 2

26 Zenel Hakik Bilali 13/25 45/55 500 77.89 3

27 Shkumbin Rexhep Braha 8/25 45/49 500 146.41 1

28 Hamit Halit Domi 1/20 45/2 300 44.05 2

29 Hamit Halit Domi 1/20 45/4 500 295.74 1

30 Shaqir Hysen Bilali 20/12 45/21 500 87.84 1

31 Arben Hyrmet Koci 6/5,8/29 45/20 500 259.98 1

32 Arben Hyrmet Koci 6/5,8/29 45/22 500 45.72 2 9.69 1

33 Muharrem Ibrahim Halilaj 6/7 45/23 500 95.48 1

34 Ram Ali Ramallari 4/30 45/24 664.34 372.69 1

35 Nebi Ali Ramallari 5/30 45/43 757.18 324.77 1

36 Hysni Shemsi Bilalaj 19/18 45/56 300 61.2 1

37 Andis Agim Shehu 7/05 45/58 148.57 94.49 1

38 Gafurr Shemsi Bilali 19/13 45/59 500 189.41 1

39 Arjan Ahmet Sokoli 14/8 45/67 500 75.75 1

40 Enver Ahmet Sokoli 13/8 45/66 499.82 99.51 1

S H U M A T O T A L E 18690.79

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Punëve Publike , Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku GJIROKASTER

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër

Emërtimi i territorit Zona Kadastrale 8542Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 FEIM RUSHIT ZHULI 329 15/37 400 96.1 2

2 LULZIM RUSHIT ZHULI 381 15/38 400 72.6 1

3 EDMOND TAHIR IDRIZI 407 13/112 500 98.3 2

4 ELEZ LATO NAKAJ 294 15/35 500 225.9 1

5 FATOS RUSHIT ZHULI 330 15/32 389 125.3 1

6 HYSNI RUSHIT ZHULI 328 15/33 310 113.5 1

7 REXHEP LATO NAKAJ 293 15/34 183 89.5 1

8 ROLAND QAZIM ZHULI 108 15/36 375 81 1

9 BILBIL HAMIT LENGO 229 17/107 188 97 1

10 RAMADAN JONUZ SHEHU 215 22/71

Shuma totale 103

3348.0 67.5 1

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Punëve Publike , Transportit dhe Telekomunikacionit Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Gjirokastër

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër

Emërtimi i territorit , zona kadastrale 8543Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 ALBERT ZENEL BISTRI 86 5/133 54.0 40 1

2 ALFRED MANE RAPO 190 7/56 500.0 81.6 1

3 EMIN MANE RAPO 189 7/55 288.0 76 1

4 HYSEN ELMAZ BRAHO 451 5/135 239.0 106.7 1

5 NAMIK MUSLLI LOLOÇI 65 5/134 300.0 106.2 1

6 XHELAL KAMBER HAXHIU 113 2/106 300.0 131 2

7 SPIRO PETRO DRALO 203 7/57 360.0 230.2 2

8 XHEVAT SEJDI SARAÇI 443 23/95 300.0 115.6 1

9 RAMO ADEM RONDO 225 6/39 300.0 87.4 1

10 HASIM SERJAN HAMATAJ 320 6/40 500.0 166.8 1

11 DILAVER HYSO KENAÇI 67 18/86 300.0 110.6 1

12 EDMOND SADE MERDANI 289 14/109 300.0 138.6 1

13 FADIL ISMAIL PRENÇI 270 14/110 470.0 133.4 1

14 GEZIM SHEFQET AGALLIU 264 14/111 360.0 49.6 1

15 VASILIS JANI SADEDINI 75 23/94 91.3 58.5 1

16 ASQERI XHAFO KULLA 323 19/61 300.0 139 1

17 PERPARIM RAMO NORA 333 18/87 300.0 135.7 1

18 LIMOS REFIK LATE 260 15/72 500.0 150.5 1

19 THANAS QAMIL AJDINI 413 14/108 500.0 165.4 1

20 BEJAZ MAHMUT JUPI 34 20/103 500.0 162.4 2

21 MAHMUT HASAN MAHMUTAJ 247 14/112 500.0 127.2 1

22 ALBERT XHAFO DERVISHI 90 17/97 500.0 212.2 1

23 VLADIMIR ARIF ISLAMAJ 257 14/113 300.0 102 1

SHUMA TOTALE 8062.3

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Punëve Publike , Transportit dhe Telekomunikacionit Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Gjirokastër

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër

Emërtimi i territorit , zona kadastrale 8541Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 AGRON ASAF ALIKO 358 21/17 430.0 125 2

2 BEGE VAIT PULA 334 21/19 300.0 141 1

3 MYSLIM REFAT ÇAKO 324 21/16 300.0 140 1

4 PETRIT BAJO ONJEA 283 21/20 200.0 44 1

5 RASHO QAZIM HYSAJ 76 21/21 300.0 165 2

6 SUBI ARSHI GJOKOLI 282 21/18 300.0 134 1

7 ARJAN KAJTAZ MYRTAJ 111 22/42 260.0 121 1

8 MUHAMET MUHAREM SKENDERAJ 258 22/43 300.0 73 1

9 ALEM SULO GERXHOLLI 233 22/44 380.0 101 2

10 FLAMUR BATIN VELIU 335 22/45 300.0 57 1

11 SHABAN RIZVAN HAXHOLLI 2 17/66 300.0 102 1

12 DASHURIE HYSEN HAMZALLARI 116 35/21 300.0 89 1

13 EQEREM MASAR ÇALLEKU 139 32/33 252.5 82 1

14 SHEQERE QERIM HAMZALLARI 115 35/20 300.0 115 1

15 AGRON HYSNI PAZI 232 23/69 300.0 181 2

16 SKENDER ALI KAZIU 3 29/145 92.7 84 1

17 SOFOKLI LEONIDHA KOSTA 199 34/90 500.0 231 3

18 GANI HAXHI SULA 382 29/146 120.0 94 2

19 NEXHMI BEJO BEQIRI 64 30/70 473.2 144 1

20 EDMOND SEFER NIKOLLA 14 8/91 300.0 169 2

21 KSENOFON KONDIL TAÇI 409 26/176 485.0 181 3

SHUMA TOTALE 6493.4REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Punëve Publike , Transportit dhe Telekomunikacionit Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Gjirokastër

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Gjirokastër, Bashkia Tepelenë

Emërtimi i territorit

Emërtimi i territorit: Bishanake, zona kadastrale 8532Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 Ali Merko Kuçaj 14 12/146 70.0 63 1

2 Bashkim Adem Ibrahimi 32 17/24 90.0 30 1

3 Limoz Xhevit Abazi 72 11/80 292.0 86 2

4 Shkelzen Qenan Durmishi 135 15/214 200.0 69 1

5 Marenglen Ismahil Çuna 138 12/167 86.0 72 1

6 Petrit Zeni Abedini 179 13/258 200.0 114 1

7 Dashnor Pelivan Veizaj 17 13/135 147.0 128 1

8 Gezim Sami Mema 168 11/72 390.0 93 1

9 Ilmi Hajri Abedini 177 15/182 765.0 291 3

SH UMA TOTALE 2,240.0

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Fier

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Fier, Bashkia Fier Emërtimi i territorit: Bishanake, zona kadastrale 8532

Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 Spiro Nasi Gusho 78 1/1276 300 108.3 1

2 Flamur Razi Zylali 95 1/1279 300 116.1 1

4 Aleksander Iliaz Zeneli 81 1/1278 300 225.2 2

SH U M A T O T A L E 900 449.6REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Fier

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Fier, Bashkia Fier Emërtimi i territorit: Bishanake, zona kadastrale 8532Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1

1 2 3 4 5 6 8 9 10Fatmir Xhafer Prodani 236 1/525 277 98 1

2 Dritan Nuri Bicaku 49 1/524 290 110 1

3 Xhevair Xhevit Boriçi 133/1 1/1190 300 300 1

SH U M A T O T A L E 867 508

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI, Qarku Fier

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE PËR BLLOKBANIMIN INFORMAL NR. 5

Qarku Fier, Bashkia Fier Emërtimi i territorit: Bishanake, zona kadastrale 8532Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 AGRON HAKIM BEGAJ 130 1/1240 451 138.6 1

2 BARJAM JASHAR DOKO 107 1/1273 345 87.5 1

3 BESHIR MEFAIL BICAKU 17 1/1246 459.9 117.8 1

4 BESMIR JANI DORE 156 1/1232 386.2 91.2 2

5 BUJAR MYSLYM MANAJ 55 1/1253 372 90.3 1

6 BUJAR SELFO SHAMETAJ 42 1/1237 271 92.3 1

7 CLIRIM MUSA QYRANI 282 1/1231 486.3 98.66 1

8 DALIP. SHPETIM RRAPUSH, DALIP TAFA 62 1/1249 457.6 125.3 1

9 FERDINANT XHEVIT HOXHAJ 122 1/1250 363.1 83.5 1

10 FESTIM METO METUSHI 69 1/1248 476.2 140 3

11 IDLIR YLSI MECE 287 1/1229 381 118.5 1

12 ISMAIL ALI KRASNIQI 288 1/1224 377.4 147.4 2

13 JANI QAMIL DORE 118 1/1233 456.3 100.9 1

14 JETULLA SADIK SHALA 306 1/1239 450.62 160.3 2

15 LEONARD MITI DIMO 296 1/1230 402.5 92.13 1

16 LEONIDHA BESHIR BICAKU 16 1/1247 378.3 120.6 1

17 MAKSIM ALI FEKA 102 1/462 400 124 2

18 MENTOR BESHIR BICAKU 18 1/1245 323 33.3 1

19 MUSTAFA MUFIT KADENA 153 1/1241 330.5 81.2 1

20 NEIM RRAPUSH TAFA 162 1/1271 415.7 76.5 1

21 RAMADAN ALI KRASNIQI 281 1/1225 494.3 204.4 3

22 SHKELZEN JETULLA SHALA 322 1/1226 316.5 94.7 3

23 VIOLETA HAIRO MATA 113 1/1243 361.5 90.3 1

24 VLADIMIR SELFO SHAMETAJ 43 1/1236 485 117.6 1

25 SOKRAT VASIL KUQALI 92 1/1268 357 86.4 1

26 THEODHOR NASI BYZYKA 11 1/1266 371.4 122.9 2

27 VASIIL MARKO GOLEMI 80 1/1261 289.1 107.1 2

28 ZAIM RRAPUSH TAFA 73 1/1270 441 109.9 3

29 VANGJEL VASIL MECALLIU 103 1/1267 344.7 51.3 1

30 LIRIE LLAZI LEKEGEGAJ 174 1/1265 338.2 46.3 1

31 ASTRIT VESEL XHUFI 152 1/1259 315.5 168.1 1

32 AVNI SH YQYRI METUSHI 57 1/1258 456 123.6 2

33 AGRON KUJTIM MANAJ 88 1/1254 309.3 76.7 1

34 LEONARD JORGJI TUPA 23 1/1255 420.8 132.1 2

35 KUJTIM QEMAL MANAJ 105 1/1256 297 124.6 1

36 ARDIAN KUJTIM MANAJ 150 1/1257 412.9 114.6 3

37 LUAN,ARBEN HAKE OSMANI 34 1/1262 332 144 1

38 SHKELQIM PELLUMB MUCAJ 54 1/1252 438.5 100.9 1

39 QAMIL HAKIM HOXHAJ 124 1/1251 375.7 81.6 1

40 PETRO SOTIR STILO 191 1/1235 442 151.5 2

41 KLEMEND SEFEDIN HOXHAJ 70 1/1272 408.4 139.2 2

SHUMA TOTALE 15990.42REPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Durrës Bashkia: Durrës Emërtimi i territorit Ish Këneta, zona kadastrale 8513Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 AGIM FEZO KOCI 3831 8/228 265 100.33 2

2 BESIM FAIK KUMIRA 4073 8/219 157.05 66.4 1

3 ARSHIM SOKOL HAJDAR ARSHIM DYRMISHI DYRMISHI 9193 8/269 411.25 139.61 2

4 SHUAIP SEJDIN ARAPI 9189 8/199 175 112.63 2

5 IZET KUDRET KUDRET IZET MYFTARAGA 9492 8/174 247 99.33 2

6 ERIO REXHEP IMER KORANI 6814 8/245 364.5 87.4 3

7 ZACE MYFTAR MYRTEZANI 1306 8/274 128 71.12 1

8 AFRIM

BETIM SHABAN ABDULLA

MUSA

MUSA BASHMETA

KAJSHI

KAJA 1292 8/157 530 162.6 3

9 ARIF HAXHI PJECI 7788 10/166 509 121.82 2

10 MENDUR NAZMI CUCERI 3591 10/330 397 108.1 2

11 TOSUM RAMAZAN KURTI 6166 10/212 500 115.3 1

12 LAHIM RAMADAN CAMI 4635 10/253 355 111.82 2

13 DEJE

EDMOND TAHIR

VELI IDRIZI 154 10/323 448 130.39 3

14 BAJRAM QANI KLLOGJRI 542 10/328 423 95.71 2

15 LUTFI TUSH CAMI 8975 11/185 339.0 81.7 1

16 HAXHI BEXHET MURATI 9074 11/174 430.9 184.64 1

17 HYSNI OSMAN TOSKA 8196 11/211 416 150.94 3

18 LEFTER LUMAN BUFI 4271 11/221 306 117.39 2

19 GJIN NDUE KACORRI 4911 11/236 345.0 96.2 2

20 MERSIN VESEL LESHI 9262 12/108 312.0 151.0 1

21 ALKET NIKOLL NIKOLLI 9850 12/92 246.0 134.7 1

22 SHPETIM SHERIF TAFA 7315 12/210 459 113.99 2

23 BAJRAM FAETI MURATAJ 7631 12/239 322 93.62 2

24 LIVAN

VITOR

BEQO BEQO

BEQO

FAIK KUME

KUME

KUME 15873 12/180 436 102.1 2

25 PELLUMB MARK LALAJ 5924 12/159 278 77.23 1

26 EQEREM FETI GJATA 9547 12/150 329 119.72 2

27 LAVDERIM ARBEN ISLAM RECI 44 12/115 188 91 1

28 SEJDIN IBRAHIM CAKA 1863 12/101 166 65.65 1

29 CLIRIM HALIT METALLA 3977 12/98 334 75.69 1

30 FIQIRI DINE DAJCI 4452 12/204 239 99.18 2

31 PASHK MARK PERSHQEFA 145 12/152 381 120.69 2

32 BEZIM GJON PERSHQEFA 102 12/153 388 146.49 2

33 AHMET GANI HOXHALLARI 3470 12/144 341 94.25 1

34 BESNIK HASAN METALLA 1742 12/97 325 104.4 1

35 HURAM RIZA TAFA 4451 12/107 396 142.2 2

36 ILIRJAN MHILL CUNI 639 12/149 371.00 37.5 1

37 GJOVALIN GJON BARDHOKU 7393 12/170 427.00 43.6 1

38 KONSTANDIN DED MJEKU 6220 12/146 320.00 46.1 1

39 MARK KOL BIBA 8759 12/17/7/1 320.00 46.1 1

40 KRISTJAN GANI MENKSHI 6168 12/214 271 111.8 2

41 PJETER FRROK BAJRAKTARI 3015 12/127 339.00 96.8 1

42 FRROK

ARTAN PJETER FRROK NDOJ 9403 12/160 436.00 138.97 2.00

43 FAIK ISUF HOXHA 9081 13/200 378 111.32 3

44 KUJTIM ARIF SOKOLI 2676 13/125 338 101.98 3

45 NEVRUZ Dervish Kullolli 2791 13/262 218 84.13 1

46 MARTE PRENG BURAKU 2018 13/189 259 80.98 2

47 LEKSANDER PJETER PERDODAJ 6724 13/192 281 109.47 2

48 ARTAN ISA FUSHA 6911 13/275 377 113.05 1

49 Panajot

ASQERI Asqeri OSMAN Sado

SADO 4645 13/120 426 151.66 1

50 ASTRIT LIVAN BACE 4248 13 /102 172 57.56 1

51 HAKI KALEM GJOLENA 4682 13 /263 228 83.6 1

52 SHPETIM ZENEL KULICI 4937 13/240 405 141.3 1

53 ABEDIN ZENEL KULICI 4938 13/242 447 136.6 2

54 Alfred

DRITAN Medi

MEDI Hoxha

HOXHA 6112 13/208 333 152.24 2

55 KUJTIM ZALO BANOLLARI 5065 13/238 225 73.25 1

56 PETRIT MURAT ISMALAJ 7909 13/245 490 140.34 1

57 MUSTAFA SELMAN MACA 3317 13/251 502.5 110.81 3

58 MIKEL FRAN GJECI 1517 13/199 324 89.77 3

59 BEHAR DERVISH GJOSHI 1910 13/260 321 123.06 260 GANI RAM RAMA 9596 13/239 382 26.9 1

61 RAMADAN ISMAIL PERKOXHA 5099 13/144 301 154.6 1

62 SHEFKI ALI BEJTJA 614 13/214 338 105.6 1

63 PETRAQ GANI OMERI 9183 13/279 356 104.88 1

64 TOMORR RAPUSH MUCA 9342 13/258 333.6 219.2 2

65 DRITA FADIL FIKU 1588 13/237 418 100.3 2

66 SHEFIT MALIQ BALLIU 4039 13/212 448 118.68 2

67 MURAT REXHEP MIFTARI 3696 13/157 350 131.73 2

68 LULZIM HASHIM GJINI 6956 13/266 302 112.25 3

69 KOL MARK LLESHI 3717 13/231 423 200.57 1

70 HYSEN HALIT XHELESHI 7136 13/236 413 88 1

71 ADRIATIK RRAPUSH MUCA 9341 13/259 318.4 121 2

72 KONGRES QANI MENERJA 9137 13/271 481.4 133.51 1

73 SHKELQIM JASHAR PURIQI 8489 13 /111 236 96.5 2

74 FATIME NAZIF QOKU 1385 13/170 344 122.69 3

75 PRENG KOL GJINAJ 7028 13/223 430 106.83 3

76 NUSH NDRE GJINAJ 6038 13/222 470 126.48 1

77 NJAZI ABDULLA DIDA 4939 13/216 236 103.14 1

78 FATBARDH LIVAN BACE 4249 13/102 243.00 113.6 2

79

80 ARTAN ZYLYF PERFUNDI 1317 13/128 320 122.49 1

81 SYRJA XHELAL SUBASHI 1909 13/129 448 129.33 1

82 SOKOL BEQO HASA 1427 13/127 389 189.23 1

83 RENALDO BEQO HASA 1429 13 /126 298 104.49 1

84 QAZIM AHMET SHAHINI 4302 13/235 535 142.56 3

85 MUSA XHELAL ZOGU 162 13/202 346 99.41 2

86 BEKTASH RUSHIT LLAMBGOZI 414 13/132 290 79.37 2

87 EDMOND SALI MIRAKA 7322 12/193 474 209.57 3

88 PATRIOT JASHAR PURIQI 8627 13/112 259.00 96.5 2

89 MARK PRENG MARGJEGJAJ 8577 13/203 124.28 342 4

90 ANDI SEJDIN ARAPI 8437 8/199 178.8 112.53 2

91 RAMAZAN MUSTAFA AGOLLI 823 13/131 360 171.81 2

92 SOKOL SABRI HOXHA 6282 13/174 313 136.25 1

93 SKENDER IBRAHIM MECKA 5701 13/131 360 171.81 2

94 QAMIL MUSA HASA 9591 13/210 245 163.9 2

95 BEKTASH RUSHIT LANGOSHI 9299 13/132 290.6 79.37 2

96 MURAT RAXHEP MYFTARI 3696 13/157 350 131.7 2

97 NDUE JAK NIKOLLI 1320 13/188 359 92.94 2

98 ARTAN ZYLYF PERFUNDI 1317 13/128 320 122.5 1

99 NURI MYFTAR ZOGU 9162 13/181 279 116.6 2

100 NJAZI

NAMIK QAZIM NJAZI QOKU 9644 13/170 346 122.69 3

101 AGIM

ARJETA MURAT AGIM ISLAMAJ 9491 13/244 779 199.02 1

102 PRENG KOL GJINAJ 7028 13/223 429.7 106.83 3

103 BARDHYL SHAQIR IZVIRA 9160 13/154 365 119.57 1

104 XHEVDET HASHIM GJINI 6955 13/266 302 112.45 3

105 LULZIM HASHIM GJINI 6956 13/265 293 112.45 3

106 BASHKIM SHAQIR MENERJA 7030 13/249 392 130.68 3

107 PJETER MARK GJINAJ 4086 13/229 211.86 100.65 2

108 NUSH NDRE GJINAJ 6038 13/222 470 126.5 1

109 GEG PJETER LLESHAJ 3711 13/219 417 107.6 1

110 XHEVAHIR LUAN BACE 4250 13/101 167 84.76 1

111 PELLUMB LUAN BACE 4247 13/105 221 108.5 2

112 SHAQIR SHERIF MENERJA 6897 13/248 447 147.2 3

SHUMA TOTALE 38,297.84REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Durrës

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Durrës, Bashkia: Durrës Emërtimi i territorit Ish Këneta, zona kadastrale 8517Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 XHEVIT

EDMOND

MEVLAN QERIM XHEVIT XHEVIT SARASELI SARASELI SARASELI 8923 9265 158/103 412.00 93.24 3

2 AVNI ASLLAN HAZIZI 9050 158/127 337.00 123.76 1

3 ARIF VEHBI PUPULEKU 4020 158/122 301.80 93.12 2

4 BAJRAM JONUZ CELA 8829 158/91 314.52 82.25 1

5 MUSTAFA VEHBI PUPULEKU 2358 158/120 396.08 81.30 2

6 SHPEND MUSTAFA XHAFA 1326 158/108 327.78 119.50 2

7 VEHBI ILJAZ PUPULEKU 2382 158/121 393.82 91.84 3

8 FRAN GJIN MRRUKU 2187 158/106 497.00 127.54 1 1

9 VIKTOR GJIN MRRUKU 2112 158/116 379.00 88.20 1

10 SERAN FILE TAFA 8764 158/125 300.00 76.00 1

11 SHPETIM RAMADAN ALUSHI 1883 158/149 343.00 113.92 2

12 TOMORR SINAN LILA 6159 158/119 301.00 92.02 1

13 XHEVDET XHEVIT JANCA 3532 158/146 372.00 125.96 1 1

14 AGRON ILJAZ ZHOBE 2359 158/123 302.00 104.82 2 1

15 RUSHAN HAJDAR SINANI 7557 158/86 227.14 84.36 2

16 NEVRUZ SHABAN SARASELI 6694 158/114 451.94 166.51 1

17 AGO BANUSH TOSKA 798 158/113 455.23 119.88 3

18 FESTIM BAJRAM TOLA 7275 158/212 385.47 139.05 1

19 ASLLAN ADEM MENI 1532 158/211 417.10 31.13 1

20 SHKELQIM BAJRAM TOLA 7276 158/152 300.00 138.18 1

21 DRITAN KASEM BAJRAMI 6811 158/183 300.00 80.97 2

22 ETHEM KADRI BERDELLIMA 3000 158/175 231.78 64.17 1

23 ARBEN PRENG DODAJ 433 158/176 397.14 101.55 2

24 MISIR JASHAR SARASELI 1597 158/165 353.00 113.19 1

25 PASHK PRENG MRRUKU 2113 158/171 176.14 59.06 1

26 LUAN GJIN MRRUKU 2019 158/172 326.00 89.81 1

27 AGIM KAMBER DUZMA 4605 158/191 344.95 53.62 1

28 LULZIM NDRICIM HIDRI 5109 158/189 556.03 246.30 3

29 ALBERT DAUT DARA 7266 158/188 413.73 85.07 1

30 DHIMITER MUSA HASKJA 8112 158/287 309.00 90.00 1

31 AGIM BAJRAM TOLA 7273 158/214 391.00 116.13 2

32 FATMIR TOFIK TOLA 3754 158/202 309.64 125.35 1

33 NIKOLL GEG MRRUKU 4063 158/193 411.00 73.05 1

34 FATMIR BAJRAM TOLA 7274 158/213 383.47 120.05 2

35 VANGJEL VASIL DEGERMENI 8933 158/73 352.03 85.50 1

36 SERJAN LUTO MIRAKA 6432 158/208 322.00 93.28 1

37 FADIL QAMIL AVDIA 8955 158/205 357.54 82.77 1

38 MISIR XHEZO DOLLENGA 5268 158/218 240.22 87.87 1

39 SAMI JASHAR TAFA 99 158/157 430.00 109.27 3

40 ROLAND SHERIF SARASELI 5495 158/167 184.00 97.49 1

41 MUNIR HAMIT BAJRAMI 8849 158/162 208.97 78.08 1

42 DED PRENG MANDREJA 4118 158/200 313.41 103.53 1

43 SHERIF QAMIL SARASELI 1714 158/168 278.00 106.02 1

44 KUJTIM RIZA HADRI 1546 158/178 408.00 132.96 1

45 RAMIZ

ARJAN ISMET

ISMET IZVIRA

IZVIRA 5400 158/185 327.00 98.36 2

46 LUAN HALIT HIDRI 906 158/190 378.16 129.87 2

47 GANI RIZA HASMETA 7630 158/158 418.00 197.29 1 1

48 SAMI

NAZMI SKENDER DALIP QYPI

QYPI 5301 158/177 462.10 195.75 3

49 ILIRJAN JASHAR TAFA 101 158/156 371.00 95.47 1

50 LAIM ISLAM KURTI 7723 158/164 312.23 125.29 2

51 YLLI AVNI BALA 3025 158/400 491.00 107.90 1

52 ADEM NJAZI METHOXHA 6878 158/405 530.00 121.20 1

53 FRAN ZEF PICAKU 2382 158/121 221.40 100.40 11

54 AGRON SHEZYRET ZEJNELI 5916 158/381 382.50 93.20 1

55 BARDHOK NIKOLL BIBA 5546 158/380 476.00 113.60 2

56 BELUL KURT SINA 2964 158/453 255.00 84.80 1

57 DASHAMIR MUHAMET ZAKA 9 158/368 2115.70 120+12 1+1

58 NEZIR BILBIL KARAJ 1171 158/367 396.00 85.40 3

59 MIARAC SADRI VESELI 1126 158/48 303.00 89.90 2

60 SAHAT MUSTAFA UKA 8736 158/370 481.00 142.00 1

61 ZURAFET BILAL UKA 9096 158/371 450.00 86.50 1

62 ADEM BILAL UKA 4201 158/49 297.00 140.00 1

63 LUAN GJERGJ PICAKU 7018 158/373 408.00 146.30 1

64 BEHAR ISMAIL TAFANI 2971 158/374 191.40 100.30 2

65 SPIRO IMER HIDRI 2525 158/375 174.70 100.50 2

66 NDRICIM BESIM FETAH METHASA 5750 158/336 474.30 122.50 3

67 SHKELQIM FATOS FETAH METHASA 7051 158/337 475.00 120.00 2

68 HAMZA ALIMAN SEREFI 8574 158/339 588.00 115.20 1

69 MAHMUT SEADIN BALA 6761 158/340 383.50 97.20 1

70 FRAN GJON LLESHAJ 2731 158/456 491.00 96,3+ 28,2 1

71 SPIRO ASLLAN PENGU 4874 158/357 353.00 118.00 2

72 LEONARD GJON DUKA 1387 158/358 420.80 112.00 1

73 QERIM JAKUP UKA 9068 158/362 394.00 23.10 1

74 ABDYRRAMAN HALIM DERVISHI 5068 158/348 417.00 105.20 3

75 REXHEP SHABAN FERRO 8242 158/451 128.00 27.20 1

76 VLADIMIR PRENG KABALI 1247 158/303 406.00 51.20 1

77 NDUE GJON LUGJA 6208 158/308 503.40 100.60 1

78 ANTON PRENG KABALI 2861 158/312 327.00 65.70 1

79 PJETER PRENG KABALI 2388 158/313 416.00 93.30 1

80 AVNI JASHAR BALA 5893 158/315 545.50 238.20 1

81 HETEM ELMAN TOTA 8098 158/316 485.00 101.60 1

82 SIMON DODE LLESHI 1240 158/319 477.00 100.40 1

83 SHTJEFEN DODE LLESHAJ 5009 158/320 348.40 84.00 1

84 GEZIM SHTJEFEN LLESHAJ 5010 158/322 370.00 144.00 1

85 NIKOLIN SHTJEFEN LLESHAJ 5012 158/323 349.00 145.90 1

86 DOD PRENG PRENGA 4537 158/324 234.00 111.20 1

87 BARDHOK NIKOLL LLESHI 2538 158/329 314.00 62.00 1

88 ILIRJAN LLESH DODAJ 7765 158/335 473.60 47.10 1

89 AGIM ZEF SHURBI 4791 158/272 337.00 152.00 1

90 MAKSIM MEHILL TUSHA 2524 158/275 343.70 150.30 1

91 ZEQIR ELES MAKISHTI 894 158/280 391.00 150.30 2

92 BRAHIM RRUSHAN RROMA 9058 158/285 378.00 132.70 1

93 PETRIT PRENG DODAJ 5306 158/287 411.00 98.10 1

94 AHMET SHABAN BALLABANI 6636 158/296 396.00 105.60 1

95 HALIT SHABAN MRROKU 6895 158/297 407.00 105.40 1

96 QAZIM SELIM SHTOGU 6434 158/239 298.50 94.10 1

97 MARK GJET GJERGJI 8208 158/240 389.00 136.00 1

98 PALE GJIN NDREJAJ 4165 158/248 610.00 135.90 1

99 ALBERT PAL NDREJAJ 4164 158/250 507.00 91.60 1

100 KODHEL FAIK LATIFI 7536 158/251 432.00 241.00 2

101 PJETER NDUE SHURBI 4582 158/254 189.40 65.30 1

102 SAFET HASAN SOKOLI 5014 158/266 355.30 129.40 2

103 ALFRED ZEF SHURBI 6812 158/271 349.50 18.60 1

104 NDUE GJOK GJINI 9081 158/399 496.00 120.32 3

105 BIBE NDUE GJINAJ 5368 158/396 405.00 177.14 1

106 ANTON BIBE GJINAJ 5369 158/395 286.63 141.42 1

107 ALEKSANDER GJOK GJINI 9082 158/393 518.63 143.36 1 1

108 VITORE DODE PJETRI 5454 158/391 548.00 133.51 1

109 PJETER NDUE FRROKU 8148 158/389 335.00 47.30 1

110 ISMAIL HASAN DEHARI 3948 157/184 459.00 126.16 3

111 MUHAMET JAKUP RESHKA 2364 157/160 313.00 29.80 1

112 MYVRET MERSIN DEHARI 2032 157/170 303.00 99.44 1

113 QERIM HAMIT ASLLANI 9863 157/171 392.05 110.34 1

114 LULZIM MARK MARKU 3252 157/175 484.00 28.05 1

115 RASIM RAHMAN BRUCI 7710 157/172 390.00 68.90 1

116 MARK NIKOLL MARKU 3253 157/177 478.00 69.60 1

117 GEZIM DALIP RAMA 1815 157/166 517.00 101.90 3

118 ALBION NIKOLL CUPI 1827 157/199 427.00 13.80 1

119 NIKOLL GJET CUPI 1826 157/197 431.70 13.60 1

120 NEXHIBE LIRI SADAJ 4926 157/157 507.00 69.20 1

121 FRAN GJERGJ GJETA 209 157/202 548.00 143.74 2

122 ALEKSANDER SALI LLAHA 6153 157/191 342.00 99.61 1

123 NIKOLIN ZEF SULEJMANI 7585 157/205 396.00 64.00 1

124 RAMADAN ZENUN OSMANI 7716 157/174 686.00 132.58 2

125 ZEF NDUE GJONI 2689 157/185 614.00 145.80 1+1

126 PASHK PRENG GJONAJ 3199 157/188 643.00 183.14 1+1

127 NDUE LLESH MARGJONI 15996 157/164 277.00 70.35 1

128 GJIN BARDHOK BUNAJ 7108 157/189 508.00 109.25 2

129 GJERGJ PRENG NIKOLLI 336 157/190 318.00 107.55 1

130 HAZBI / ARBEN MEXHIT KOLECI 1607 157/22 1064.00 232.55 2131 MEXHID ASLLAN KOLECI 1854 157/23 470.00 57.10 1

132 MUHARREM ELEZ ASLLAN MUHARREM KOLECI KOLECI 7418 15835 473.00 160.59 1 1

133 XHEVIT VELI KORO 8110 157/28 539.00 75.25 1

134 IBRAHIM VELI KORO 6758 157/29 547.00 74.48 1

135 RAMIZ MUHARREM KOLECI 7417 157/36 382.00 22.95 1

136 IDRIZ VELI KORO 6760 157/25 520.00 80.19 1

137 LEONARD ISA KORO 6759 157/27 940.00 72.15 2

138 BENIAMIN MARK PRENGA 1438 157/33 771.00 95.70 1

139 FRROK MARK PRENGA 1440 157/32 782.00 82.56 3

140 GJOVALIN MARK PRENGA 1439 157/31 779.00 94.60 2

141 MARK FRROK PRENGA 1441 157/44 486.00 80.70 1+1

142 ILMI RIZA STAFA 1736 157/41 414.00 107.10 1

143 VALENTIN GJERGJ LLESHI 7528 157/53 491.00 125.40 1

144 SAMI

ISMET HYSEN HYSEM DODA

DODA 1737 157/40 612.00 109.80 1

145 NIKOLIN GJERGJ LLESHI 7526 157/51 496.00 89.30 1

146 ISMET MEXHIT LOKA 1608 157/34 508.00 98.89 2

147 PASHK GJOK PRENGA 6512 157/60 453.00 98.61 1

148 NDUE GJET SHYTI 7398 157/58 450.00 39.48 1

149 LUDOVIK GJET SHYTI 7396 157/67 493.00 90.20 1

150 PJETER NDREC PRENGA 6770 157/65 409.00 68.47 2

151 PAULIN PRENG FRROKU 3750 157/69 530.00 145.20 1+1

152 ZEF GJERGJ LLESHI 7634 157/56 499.00 94.20 1

153 LLESH GJERGJ LLESHI 6706 157/81 556.00 93.96 1

154 DOD PRENG LLESHI 8309 157/84 509.00 77.74 1

155 BARDHE KOL LLESHI 8310 157/85 490.00 77.74 1

156 MARK PRENG KOLAJ 1196 157/111 475.00 142.25 3

157 DRITAN ZINI OSMANI 8683 157/97 248.00 73.14 1

158 MARIE PRENG PRENGA 8303 157/116 303.00 136.67 1

159 FRAN, FRROK FRROK LLESHI 6405 157/120 350.00 31,97+117,8 1

160 RUZHDI SALI LLAHA 8505 157/130 428.00 103.60 1

161 NDOC DED PERMARGJETA 7118 157/142 504.00 81.55 1

162 SHPRESA HAJREDIN KARASAMI 7983 157/143 310.00 140.12 3

163 AGIM GJON PRENGA 6586 157/140 454.00 76.19 1

164 VEIZ FETAH SUBASH 6860 157/126 474.50 102.08 1

165 BEXHET FAIK LATIFI 7634 157/149 284.00 111.18 2

166 NDERIM BEXHET LATIFI 7635 157/150 316.00 121.10 2

167 ATMIRIM ALUSH DUKA 157/136 358.00 96.86 1

168 ALVARALDO GJON PRENGA 1265 157/141 349.00 106.45 1

169 PREM GJOK GJERGJI 8207 157/157 487.60 111.00 1

170 DIAMANT ARIF KOCI 1917 157/148 585.15 108.00 1

171 LAZE FAIK LATIFI 3051 157/152 449.60 129.60 2

172 SELAMI HYSEN ALUSHI 5152 157/155 441.00 105,54+33,24 1

173 SAZAN SADRAMAN ISMAILI 7717 157/153 381.00 103.53 1

174 YLBER VESEL ALUSHI 4925 157/159 502.00 127.92 1

175 PAULIN BIB PULAJ 468 157/218 310.00 52.80 1

176 SHKELQIM FAIK OSMANI 2713 157/161 312.00 127.33 1

177 MYFTAR VEBI KOCI 8209 157/135 300.00 96.75 1

178 NDUE

AGUSTIN

PAULIN FRROK FRROK FRROK VLASHI VLASHI VLASHI 6671 157/196 496.45 238.00 2

179 NDEREC FRROK FRROKU 2479 157/45 380.00 28.90

180 BASHKIM GJET SHYTI 7397 157/57 457.00 94.86 1

181 GJON NDUE GJOKA 89673 157/376 251.52 14.96 1

182 QEMAL DESTAN DOBRO 4531 157/373 324.60 112.66 2

183 SULO SHAQIR SHABANI 1656 157/372 321.12 101.01 1

184 NDREC NDUE NIKOLLI 8866 157/358 372.50 119.80 1

185 ARBEN NDREC NIKOLLI 9601 157/356 300.89 15.00 1

186 BEDRI FEZE ROCI 5921 157/349 306.46 74.40 2

187 ADHURIM FEZE ROCI 1930 157/348 266.61 90.40 2

188 GJOVALIN PRENG SIMONI 6471 157/343 301.40 102.79 1

189 NENTOR SELMAN KAPLLANI 2309 157/325 355.00 135.40 1

190 DILAVER GANI IBRAHIMAJ 2203 157/339 300.00 138.65 2

191 SEJDI ELMAZ DAUTI 9310 157/330 327.00 100.48 2

192 MUFIT ISMAIL ISLAMI 9299 157/337 233.00 98.61 1

193 XHEMIL AQIF BICAKU 6997 157/308 381.00 115.06 1

194 MAKSUT MEHDI HAJDARI 6996 157/306 439.00 94.60 1

195 BARDHYL HAQIF BICAKU 6995 157/307 342.00 73.96 1

196 DAUT REXHEP BALLIU 8472 157/314 417.00 119.33 1

197 ASTRIT ILIAZ BALLIU 5977 157/305 342.00 119.33 1

198 VLADIMIR HAKI QETI 5361 157/306 422.00 131.34 1

199 PELLUMB NJAZI METHOXHA 8761 157/302 328.00 89.84 1

200 TEFIK XHAFERR BALAZI 516 157/320 351.00 74.58 1

201 BUJAR SELMAN KAPLLANI 459 157/322 351.00 205.16 2

202 SABRI HASHIM DOSKU 1041 157/296 370.00 99.18 1

203 NJAZI HASHIM DOSKU 1842 157/264 373.00 89.50 1

204 SALI ZENEL HALA 7573 157/294 378.00 105.50 1

205 KUJTIM HAXHI DOSKU 498 157/292 350.00 110.50 1

206 KADRI SHABAN DUKA 3701 157/272 306.00 106.20 1

207 YLKI NAZMI SHALJA 2064 157/291 287.00 35.39 1

208 MERSIN ALI OZUNI 1704 157/289 333.00 90.12 2209 HAXHI SELIM BACA 596 157/273 470.00 215.60 2

210 JANI MERSIN OZUNI 1705 157/288 282.00 88.30 2

211 ALI QAMIL ZHELI 1910 157/287 310.00 105.24 1

212 KASTRIOT SINAN HASA 2351 157/282 301.00 65.68 1

213 MAKSIM NDRICIM BAHITI 1043 157/245 499.15 85.85 1

214 PETRIT HASHIM DOSKU 1042 157/281 382.73 12+85,7 1

215 JANI SKENDER GESHTENJA 737 157/246 289.14 21.40 1

216 EDUART HALIL SHALAJ 2063 157/280 484.91 100.50 1

217 MELAZIM ALI ALLA 4325 157/276 276.85 51.60 1

218 TAULANT SAFET TOPALLI 7990 157/175 500.00 125.18 1

219 AVNI NAZMI GJECI 936 8/81. 427.72 79.60 1

220 SADETE MEXHIT GJECI 935 157/270 427.72 79.60 2

221 LUTO QEMAL SUBASHI 6175 157/253 509.80 147.32 2

222 SALI ALI ALLA 3385 157/266 335.85 82.60 1

223 HALIT NAZMI GJECI 938 157/268 435.00 97.72 1

224 KAMER SHEFQET DOSKU 151 157/269 472.02 75.70 1

225 ILIR NIKOLL DOCI 2152 157/239 396.41 114.45 2

226 GJON NIKOLL DOCI 2231 157/240 397.83 49.96 1

227 AGUSH JAHO 2191 157/242 285.50 120,7+15 1

228 ANDREA ZEF LLESHAJ 1615 157/231 620.31 86.13 2

229 LEKE PRENG GJONAJ 8137 157/208 287.91 102.80 1

230 PRENG, VLASH GJON,

PRENG GJONAJ 8136 157/209 643.92 60.80 1

231 FLLANXA XHELADIN KERTUKA 4972 157/213 620.77 17.05 1

232 PAULAN BIB PULAJ 468 157/218 325.12 52.80 1

233 ALI BAJRAM CEKREZI 4821 156/79 910.57 332.37 2+1

234 FATOS BIDO ZANI 476 156/80 343.11 73.37 1

235 FADIL GANI DOBRENJI 6765 156/78 668.03 139.94 1

236 MELEQ SERVET BINJAKU 5907 156/83 448.71 90.49 2

237 ARQILE METE MICI 6511 156/88 332.45 112.14 1

238 ISMET SELAM DANELLARI 3632 156/74 541.70 213.57 2+1

239 ARIZ RESHAT DANELLARI 4558 156/62 400.99 69.68 1

240 GJIN LUSH PERA 4108 156/46 324.29 129.45 1

241 BUJAR NEVRUZ ZANI 6895 156/52 260.00 103.07 1

242 JAUP NEVRUZ ZANI 6895 156/51 511.45 101.37 1

243 NEVRUZ JAUP ZANI 2713 156/53 300.53 110.26 1

244 EKREM SERVET BINJAKU 5077 156/51 349.41 121.88 1

245 ARDI

ALFRED TAIP ZANI 6764 156/70 921.19 176.66 1

246 ESR EF TAJAR KOTOLLAKU 4203 156/65 404.15 72.94 2

247 RIZA ASLLAN ZANI 6586 156/69 863.69 148.34 2

248 KUJTIM MELEQ SOSOLI 6897 156/92 215.73 88.53 1

249 DASHNOR METE MERSINASI 6697 156/87 440.17 111.9 1

250 NDRICIM SHEFIT ZANI 6538 156/76 448.06 97.18 2

251 SHAQIR FEKO HOXHA 6898 156/93 461.15 99.17 1

252 MUHAMET METE MERSINASI 6510 156/89 361.32 116.81 1

253 GJONE MARK NIKOLLA 7477 156/134 393.07 48.81 1

254 SIMON GJON VORFI 7980 156/130 497.54 33.15 1

255 PAL PJETER GJINAJ 7979 156/129 496.24 92.58 1

256 VASIL VEIS SALAJ 2241 156/114 438.00 115.75 2

257 GEZIM HASAN KURTI 8330 156/127 489.45 109.69 1

258 YLDO VEIS SALAJ 2242 156/115 441.17 86.67 1

259 TAULANT ZEF GJINAJ 6614 156/109 200.26 64.38 1

260 FATMIR ZEF GJINAJ 6616 156/107 301.02 100.12 2

261 ZEF PJETER GJINAJ 6613 156/110 306.42 35.31 1

262 ALBERT GEG GJINAJ 9091 156/96 300.00 40.56 1

263 NDUE GJON NIKOLLI 2957 156/113 468.00 137.20 1

264 FLUTURIM SAMI DOSKU 668 156/143 338.42 137.87 2

265 SHPEND HAXHI VELILI 156/144 310.14 32.60 1

266 ZYLE HAMIT ALLA 1032 156/145 308.90 113.00 1

267 NDUE PJETER GJINAJ 8442 156/132 342.19 98.17 2

268 KUDRET BEQIR ALLA 3408 156/148 387.40 40.13 1

269 BEQIR SEFER ALLAJ 3414 156/147 427.11 131.50 2

270 ILIRJAN XHEVDET HOXHA 7154 156/142 329.75 111.90 1

271 AGRON LLESH NDREJA 8287 156/289 339.52 123.53 1

272 ALFRED PASHK CARAJ 9956 156/288 345.70 77.15 1

273 ILIRJAN GJOVALIN GJOVALIN NDUE LLESHAJ LLESHAJ 8288 9/170 886.81 217.40 1

274 NEVRUZ MUHAMET BICAKU 4327 156/295 267.52 101.00 2

275 MUHAMET MYFAIL BICAKU 4326 156/296 399.00 119.34 1

276 ILJAZ XHELDIN MUHARREM MUHARREM HYSA

HYSA 7603 156/297 413.00 202.73 1

277 CERCIZ

SAMI SAMI

TAFIL HYSA

HYSA 4354 156/299 352.00 140.38 2

278 FRAN PAL GJOKA 6727 156/282 300.00 113.17 2

279 YLLI MEFAIL HASA 9968 156/284 427.00 91.80 1

280 YLLI SELMAN SHULI 236 156/285 428.75 129.95 2

281 HYSEN SHABAN KOCI 4353 156/287 446.00 124.85 2

282 HEKURAN GENTJAN ALI HEKURAN CARA

CARA 8021 8022 156/277 397.00 104.60 2

283 KAJA

LIPI VEIZ

KAJA SALAJ

DALAJ 1633 156/262 385.00 132.81 2284 HIQMET GENTIAN HASAN HAJDAR ALIA

HYSA 4199 156/265 322.26 149.13 1+2

285 ALEKSANDER NDUE NDREAJ 5494 156/266 359.69 101.64 2

286 NDUE LLESH PEPKALAJ 5495 156/167 352.00 101.64 2

287 QAZIM MEHMET CANKOJA 8005 156/256 300.00 76.73 2

288 ARBEN SHERIF HYSA 7254 156/246 284.78 62.71 1

289 FRROK PRENG LLESHI 8001 156/249 406.32 171.61 1

290 ARIF

FATMIR HYSA HYSA

HYSA 7989 156/252 505.70 187.55 1

291 AGIM HALIT SKITA 5675 156/253 494.00 121.03 1 1

292 FAIK IDRIZ CELA 5508 156/243 301.00 110.65 1

293 GEZIM SHEFQET HYSA 4352 156/240 434.69 115.22 1 1

294 SADIK ALI IBRA 7642 156/237 402.00 152.65 2 1

295 ISMAIL ALI IBRA 7661 156/234 301.00 144.70 2

296 AVNI REXH HASANI 695 156/233 390.99 94.01 1

297 NAIM REXHE HASANI 696 156/231 397.28 75.00 1

298 MYZAFER HALIT SADIKAJ 3616 156/228 341.70 122.38 1

299 ARJAN HALIT SADIKAJ 3613 156/330 146.00 56.17 1

300 HALIT REXHEP SADIKAJ 1744 156/227 296.56 91.74 1

301 SHEFKI ILJAZ MOLLA 400 156/219 218.66 27.14 1

302 ELEZ RAMADAN AHMETAJ 7854 156/218 442.00 236.16 1

303 SABAH ELEZ AHMETAJ 7855 156/217 301.00 68.50 1

304 PELLUMB QAZIM MIFTARI 5633 156/214 412.00 102.22 1

305 ILMI SETKI HOXHAJ 5355 156/212 484.91 103.91 1

306 DRITAN DED ZEFI 156/209 476.04 129.95 1

307 ASIM ZENEL MUSTAFA 7363 156/208 479.65 87.50 3

308 PJETER MARK PRENGA 5272 156/198 352.38 78.57 1

309 KOL LEK BUSHPRENDI 2031 156/200 305.06 74.01 1

310 ADEM ISUF KECAJ 5134 156/201 235.70 105.26 1

311 ISMAIL ISUF KECAJ 5111 156/202 443.85 123.60 1

312 BESNIK ARIF SPAHIU 2718 156/204 206.90 33.66 1

313 ALFRED GJON GJETA 8683 156/197 476.81 152.74 3

314 MYFTAR SHAHIN DEMIRI 1612 156/195 265.89 97.76 1 1

315 BASHKIM AHMET KOCI 3870 156/185 312.03 87.26 1

316 KLEMENT HAREDIN XHOKOLA 2127 156/184 318.02 36.93 1

317 BUJAR HAMIT XHOKOLA 2318 156/179 249.00 87.78 1

318 HYSNI XHOKOLA 156/178 228.00 24.94 1

319 LUAN SHEFQET BALLIU 6471 156/177 465.50 99,18+14,35 1

320 CETINA SKENDER KULICI 2299 156/176 250.00 55.64 1

321 FLORIDA SHEFQET DERVISHI 3423 156/173 300.00 79.27 1

322 AVNI QANI KLLOGJERI 3644 156/170 343.00 90.31 1

323 ZEQIR QANI KLLOGJERI 3643 156/169 341.40 90.75 1

324 OSMAN SADUSH ZENELI 3018 156/159 472.29 99.11 1

325 AHMET SALI KERTUKA 3002 156/160 497.00 64.50 1

326 GEZIM KARAJ 4427 156/162 489.00 105.97 1

327 KASTRIOT GJERGJI 8201 156/152 449.00 197.62 1

328 BESM REXHEP PICI 3435 3496/1 156/157 305.00 113.49 1

329 HAXHI HYSEN BICI 3926 156/158 512.00 170.50 1

SHUMA TOTALE 133,810

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Berat, Bashkia Berat Emërtimi i territorit: Zona Ish Fusha e Pyllit, zona kadastrale 8502Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 IZET PELO KALEMAJ 241 21/114 325 107.6 1kt

2 KUJTIM RAPO XHOXHAJ 737 21/50 320 128.8 1kt

3 PELIVAN TAJAR KALEMI 200 21/37 500 64 1kt

4 ENVER BARJAM DYRMISHI 956 22/17 300 76.4 1kt

5 ARJAN JONUZ CUNI 187 21/56 300 96.9 1kt

6 BANUSH BEDRI OSMENLLARI 731 21/64 208 94 1kt

7 SHPETIM/IBRAHIM NUREDIN FILAJ 104 21/61 300 92.6 2kt

8 LUAN BRAHIM SHETI 680 21/69 171 87.6 2kt

9 AHMET SADIK AGO 108 21/106 300 111.4 2kt

10 ANDON SADIK AGO 971 21/105 377 162 2kt

11 ERFAN TEFIK MEMAJ 991 21/107 300 118.5 2kt

12 ARNAND FEJZI HATELLARI 416 22/65 320 82.4 2kt

13 PELLUMB MEDI MECE 1231 21/110 162 58.9 2kt

14 SOKOL MEDI MECE 1213 21/67 150 58.9 2kt

15 BARJAM NUREDIN FILAJ 144 21/60 291 144.2 1kt

16 PERLAT FETAH MALAJ 1066 21/42 500 83.6 1kt

17 QEREM SULO CENAJ 645 22/12 300 78.7 1kt

18 BELUL ELMAS FEJZULLARI 263 21/29 440 184 1kt

19 ISLAM HYSEN VZHARI 1838 21/46 300 121.5 2kt

20 RUSTEM ADEM MYFTARAJ 225 22/19 300 123.9 1kt

21 IRFAN RUSTEM MYFTARAJ 786 22/21 300 117.1 1kt

22 QEMAL VELI KURTI 1857 21/47 330 96.2 1kt

23 ARBEN RUSTEM MYFTARAJ 457 21/102 300 123.7 2kt

24 KASTRIOT SEIT PODA 293 21/34 300 89.1 1kt

25 BASHKIM FETI MYZYRI 1088 21/103 250 57.4 1kt

26 THOMA TAFIL GOGAS 810 23/59 283 145.5 1kt

27 FATMIR TAFIL ZDRAVA 807 23/62 304 93.6 1kt

28 KUJTIM TAFIL ZDRAVA 825 23/63 364 154.3 1kt

29 BASHKIM RAMADAN KUKA 719 23/153 300 72.2 1 kt

30 VIKTOR SHEME JACAJ 228 22/22 300 95.5 1kt

31 SALI HALIT SHYTI 215 23/70 230 81.6 1 kt

32 SHASHO FEJZI HATELLARI 292 22/63 270 92.6 1kt

33 BASHKIM QALLI ZERELLARI 561 22/67 300 93.7 1kt

BASHKIM QALLI ZERELLARI 561 22/67 300 93.7 1kt

34 MEHMET IDRIS HYSENI 827 23/149 300 98.6 1kt

35 FATOS SULO CENAJ 720 23/67 300 72 2kt

36 GENTJAN FEJZI HATELLARI 243 22/64 230 82.4 2kt

37 MYZAFER BEKTASH BALLIU 1719 21/22 300 58 1kt

38 BAFTJAR FETI MYZYRI 1107 21/33 300 160.3 1kt

39 DILAVER SEFEDIN FUSHTANI 915 21/49 380 115.8 1kt

40 NAZIME ISMAIL IBRUSHI 510 22/68 300 102.8 1kt

41 ALTIN XHEMAL IBRAHIMI 366 21/52 230 110.8 1 kt

42 FITIM SABRI LIPO 1827 23/69 300 36.5 1kt

43 LULEZIM HASAN DENOLLARI 186 21/62 185 109.5 1kt

44 PERPARIM REFAT MECE 188 21/63 195 96 1kt

45 BESIM HALIT IBRUSHI 317 22/13 300 115.8 1 ktREPUBLIKA E SHQIPËRISË

TE DHËNAT SIPAS LISTËS EMËRORE PËR KALIM PRONËSIE

Qarku Berat , Bashkia Kuçovë Emërtimi i territorit: Zona Nën Spital, zona kadastrale 2310Nr. rendor Te dhënat e vetedeklaruesit Nr. I pasurisë Sipërfaqja e

parcelës m2 Sipërfaqja e bazës se

ndërtimit ne m2 Nr. i kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te

vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 ELISABETA KOSTE BUDO 160 8/368 300 125.7 1

2 NIKOLLA VELI DOMI 780 8/348 300 115.7 1

3 ENVER MUSA CAKA 436 8/355 300 126.6 1

4 PETRIT AGUSH KAMBERAJ 178 8/302 450 119.3 1

5 KOZMA LLUKA ÇOPI 244 8/306 330 183.1 2

6 HAKI MUSA QIRO 1083 8/310 300 120 2

7 SULEJMAN XHELAL TAFA 330 8/308 300 47.1 1

8 ISMAIL SEFEDIN NUHU 596 8/296 490 117.2 1

9 NIKO SEIT MERTIRI 505 8/298 300 126.3 2

10 HAMZA ELMAS BAKO 883 8/300 300 99.3 1

11 VASIL LLAMBI NASKA 204 8/316 300 125.7 1

12 JANI LLAMBI NASKA 203 8/317 300 130.7 1

13 SOKRAT BANUSH GURI 782 8/346 300 112.5 2

14 FERDINANT ILMI VELESHNJA 217 8/294 500 118.7 1

15 VERGJENI LUTO KOÇI 78 8/342 300 157.2 2

16 HEKTOR XHELAL SHENEPREMTE 1029 8/356 300 164.9 1

17 SKENDER ENVER KERRA 626 8/315 300 122.8 1

18 VELEDIN HETEM CENOLLARI 510 7/266 300 97.1 1

19 VASIL XHELAL DHIMITROPOLIS 1574 8/332 300 128.4 2

20 ISMAIL XHELAL LLANGOZI 1329 8/333 480 162 2

21 QEMAL SELAM PAJA 696 7/268 300 127 2

22 SHPETIM ZYLAL TOMORRI 616 8/312 300 130.6 1

23 XHEVIT SHABAN DOKO 617 8/313 300 133.5 2

24 ARTAN SAFET DOKO 1820 8/304 500 128.2 2

25 ASTRIT LAVER SELAMAJ 526 8/323 300 131.8 1

26 FETI LAMÇE TABAKU 984 8/325 300 107.6 1

27 MEHDI BRAHIM PENXHO 254 8/326 300 122.6 2

28 ENGJELLUSHE MYFTAR QOSJA 227 8/328 300 141.3 1

29 JOSIF MYFTAR QOSE 225 8/330 465.9 112.6 1

30 JOSIF MYFTAR QOSE 226 8/331 34.1 34.1 1

31 NDRIÇIM ABAS AGO 264 8/350 480 133.6 2

32 RAMADAN DALIP TABAKU 265 8/351 350 105.5 1

33 ANESTI PANDI RUÇO 945 8/334 300 83.4 1

34 ANDREA PETRO GREMSHI 781 8/335 300 157.8 3

35 JORGO NUREDIN AGO 671 8/362 481.95 131 1

36 JORGO NUREDIN AGO 672 8/365 18.05

11780 18.05 1

 


Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
812240085