Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 "PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE"
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 10136
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 11.05.2009
Data e aprovimit te Aktit: 12.06.2009
Numri i neneve: 2
Numri i fletores zyrtare: 86
Data e fletores zyrtare: 12.06.2009
Aktiviteti: Pronë
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, pas nenit 18 shtohet neni 18/1 me këtë përmbajtje:
Amendamente
1 Për tokën.
2 PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

LIGJ

Nr.10 136, datë 11.5.2009PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008 "PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE"Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËVENDOSI:Neni 1Në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, pas nenit 18 shtohet neni 18/1 me këtë përmbajtje:"Neni 18/1Afati i përcaktuar në pikën 6 të nenit 8 shtyhet edhe 6 muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.".Neni 2Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.Shpallur me dekretin nr.6187, datë 25.5.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

 Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
905110041

Reklame
Raiffeisen


Reklame
Allweb
Reklame
inTV