Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT PËR FUNKSIONARËT PUBLIKË DHE NËPUNËSIT CIVILË
Tipi i Aktit: Ligj
Numri i Aktit: 10160
Statusi i Aktit: Ne fuqi
Data e Aktit: 15.10.2009
Data e aprovimit te Aktit: 05.11.2009
Numri i neneve: 10
Numri i fletores zyrtare: 149
Data e fletores zyrtare: 05.11.2009
Aktiviteti: Shërbimi publik
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Pershkrimi i Aktit: Kategoria e parë, ku përfshihen të gjithë funksionarët publikë, të përcaktuar në lidhjen 1, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, të cilëve u caktohen automjet dhe shofer, në dispozicion të përhershëm, shpenzimet e të cilëve përballohen nga buxheti i institucionit përkatës. Përgjegjës për mirëmbajtjen e automjeteve janë, sipas rregullave në fuqi, drejtuesit, të cilët e kanë në ngarkim automjetin
Tivari Studio
Akte te ngjashem
1 PËR RREGULLAT E FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË ANKANDIT, PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË ANKANDIT, KRITERET E VLERËSIMIT TË PRONËS, QË NXIRRET NË ANKAND, SI DHE PËR MËNYRËN E INDEKSIMIT TË PËRFITIMIT FINANCIAR MUJOR
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

LIGJ


Nr. 10 160, datë 15.10.2009


 


PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT PËR FUNKSIONARËT PUBLIKË DHE NËPUNËSIT CIVILË


 


Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,


 


KUVENDI


I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


 


VENDOSI:


 


Neni  1


Objekti


 


Funksionarëve publikë dhe nëpunësve civilë të administratës së lartë, në përmbushje të detyrimeve dhe të përgjegjësive të ngarkuara nga detyra që kryejnë, shërbimi i transportit u mbulohet nga buxheti i institucioneve përkatëse, sipas kategorive të përcaktuara në këtë ligj.


 


Neni  2


Kategoritë e përfituesve


 


Kategoritë e përfituesve nga ky ligj janë:


1. Kategoria e parë, ku përfshihen të gjithë funksionarët publikë, të përcaktuar në lidhjen 1, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, të cilëve u caktohen automjet dhe shofer, në dispozicion të përhershëm, shpenzimet e të cilëve përballohen nga buxheti i institucionit përkatës. Përgjegjës për mirëmbajtjen e automjeteve janë, sipas rregullave në fuqi, drejtuesit, të cilët e kanë në ngarkim automjetin.


2. Kategoria e dytë, ku përfshihen të gjithë funksionarët e përcaktuar në lidhjet 2 e 3, që i bashkëlidhen këtij ligji dhe janë pjesë përbërëse e tij, të cilëve u caktohet një përfitim financiar mujor, sipas vlerës së përcaktuar në po të njëjtën lidhje, për shërbime transporti, në përmbushje të detyrave të tyre funksionale. Masa e përfitimit financiar mujor për çdo deputet  miratohet me vendim të Kuvendit, në bazë të distancës me zonën që ai përfaqëson, por, në nivelin mesatar, kjo masë nuk mund të jetë më shumë se 45 000 (dyzet e pesë mijë) lekë në muaj.


3. Kategoria e tretë, ku përfshihen funksionarë të nivelit drejtor i përgjithshëm/titullar institucioni/titullar i ndërmarrjeve publike, që nuk përfshihen në kategorinë e parë dhe në të dytën, të cilët do të marrin një përfitim financiar mujor në përputhje me veprimtarinë e tyre, por jo më shumë se 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj. Kjo kategori dhe masa e këtij përfitimi mujor përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.


4. Të gjithë funksionarët e tjerë, të cilët nuk janë pjesë e lidhjeve 1, 2 e 3, që i bashkëlidhen këtij ligji, por që, sipas akteve ligjore në fuqi, kanë në dispozicion automjet dhe shofer, trajtohen sipas kategorisë së dytë, me një përfitim financiar mujor 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.


5. Kategoria e katërt, ku përfshihen të gjithë punonjësit e tjerë të ministrive, institucioneve qendrore dhe të varësisë, të cilëve shërbimi i transportit, për të përmbushur detyrat e tyre funksionale, do t’u ofrohet nga institucioni përkatës. Ky shërbim do të kryhet me mjetet në përdorim të institucionit, të cilat përdoren, në çdo rast, vetëm me autorizim apo urdhër të titullarit, për shërbime, sipas një programi të miratuar prej tij.


 


Neni  3


Kompensimi për përdorim vetjak të mjeteve publike


 


Funksionarët publikë, të klasifikuar në kategorinë e parë, sipas pikës 1 të  nenit 2 të këtij ligji, që kanë të drejtë të përdorin mjetet, nëse dëshirojnë t’i përdorin ato edhe për qëllime, që nuk lidhen me funksionin apo detyrën që ushtrojnë, si për shembull në ditë pushimi të festave zyrtare, gjatë fundjavave, si dhe në ditët e lejes së pushimit vjetor, duhet të derdhin në drejtoritë e përgjithshme të financave, burimeve njerëzore dhe shërbimeve të institucioneve që përfaqësojnë, një shumë prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh në vit.


 


Neni  4


Përjashtimi nga përdorimi i automjeteve të institucionit


 


Personat, që do të trajtohen sipas nenit 2 pikat 2 e 3 të këtij ligji, nuk mund të trajtohen me shërbimin e ofruar sipas  pikës 5 të nenit 2 të këtij ligji.


 


Neni  5


Masa e përfitimit mujor


 


Masa e përfitimit financiar mujor, për të gjitha kategoritë, që e përfitojnë atë sipas pikave 2, 3 dhe 5 të nenit 2 të këtij ligji, do të indeksohen me inflacionin  vjetor, por jo më shumë se 3(tre) për qind në vit.


Masa e  indeksimit përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.


 


Neni  6


Automjetet në dispozicion të institucioneve


 


Numri i automjeteve në dispozicion të çdo ministrie, institucioni qendror apo dhe të varësisë përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.


 


Neni  7


Sanksionet


 


Përdorimi i automjeteve për shërbime jashtë detyrave funksionale përbën kundërvajtje administrative dhe shkelje të etikës profesionale dhe dënohet sipas akteve ligjore në fuqi.


 


Neni  8


Dispozita kalimtare


 


Të gjitha automjetet e tepërta, në dispozicion të ministrive, institucioneve qendrore dhe të varësisë shiten me ankand, në të cilin e drejta e parablerjes u takon funksionarëve të kategorive të trajtuara në pikat 2 e 3 të nenit 2 të këtij ligji. Ministritë, institucionet qendrore dhe të varësisë ngrenë, me urdhër të titullarit, komisionet e organizimit të procedurave të ankandit me jo më pak se 5 anëtarë. Rregullat e funksionimit të komisionit të ankandit, procedurat e zhvillimit të ankandit dhe kriteret e vlerësimit të pronës, që do të nxirret në ankand, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.


 


Neni 9


Shfuqizime


 


Pika 4 e nenit 14 të ligjit nr.8550, datë 18.11.1999 “Statusi i deputetit”, të ndryshuar, shfuqizohet.


 


Neni 10


 


Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.


 


Shpallur me dekretin nr.6308, datë 28.10.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi


 


 


 


Lidhja 1: Funksione, të cilat do të kenë mjete transporti në dispozicion


 


Nr.Funksionet1President2Kryetar i Kuvendit3Nënkryetar i Kuvendit4Kryeministër5Zëvendëskryeministër6Ministër7Prokuror i Përgjithshëm8Avokat i Popullit9Drejtor i SHISH-it10Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit11Kryetar i Gjykatës Kushtetuese12Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë13Drejtor i Përgjithshëm i Policisë14Kryetar i partisë në mazhorancë dhe më të madhe opozitare15Kryetar i bashkisë së kryeqytetit16Kryetar i Gjykatës së Lartë17Kryetar i Gjykatës së Krimeve të Rënda18Kryetar i Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda19Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda20Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda21Guvernator i Bankës së Shqipërisë22Komandant i Gardës së Republikës 


Lidhja 2: Për përfitimin financiar mujor të shërbimit të transportit, për disa funksione në institucionet e pavarura dhe pushtetin vendor


 


  


Nr. 


Kategoria e dytëPërfitimi financiar mujor


(në lekë)1Deputet 2Kryetar i bashkisë qendër qarku45 0003Kryetar i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare35 0004Kryetar i Komisionit të Konkurrencës35 0005Kryetar i Komisionit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale35 0006Kryetar i Komisionit të Shërbimit Civil35 0007Kryetar i Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit35 0008Kryetar i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare35 0009Kryetar i Entit Rregullator të Energjisë35 00010Kryetar i Entit Rregullator të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura35 00011Kryetar i Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive35 00012Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve35 00013Kryetar i Akademisë së Shkencave35 00014Rektor i universiteteve35 00015Zëvendëskryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë35 00016Kryetar i Këshillit të Qarkut35 00017Gjyqtarë të Gjykatës së Lartë dhe të Gjykatës Kushtetuese35 00018Anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve35 00019Kryetar i Gjykatës Shkallës së Parë/Kryetar i Gjykatës së Apelit35 00020Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Apelit35 00021Kryetar bashkie30 00022Dekan i universiteteve20 00023Avokat i Prokurimit Publik30 000
 


 

Lidhja 3: Për përfitimin financiar mujor të shërbimit të transportit, për disa funksione në institucionet e varësisë së Këshillit të Ministrave dhe ministrive


 


 


Nr. 


Kategoria e dytëPërfitimi financiar mujor


(në lekë)1Zëvendësministër35 0002Sekretar i Përgjithshëm në Presidencë/Kuvend/Kryeministri35 0003Drejtor Kabineti në Presidencë/ Kuvend /Kryeministri35 0004Këshilltar në Presidencë/ Kuvend /Kryeministri35 0005Gjeneral lejtnant dhe gjeneral major20 0006Komandant i Forcave të Armatosura tokësore, detare, ajrore20 0007Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve20 0008Titullar i Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme20 0009Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave20 00010Kryetar i Komitetit Shtetëror të Kulteve20 00011Drejtor i Përgjithshëm i Doganave20 00012Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve20 00013Titullar i Zyrës Qendrore të ALUIZN-it20 00014Sekretar i Përgjithshëm/drejtor kabineti në ministri15 00015Gjeneral Brigade15 00016Prefekt15 00017Avokat i Përgjithshëm i Shtetit20 00018Drejtor i Përgjithshëm i Emergjencave Civile15 00019Drejtues i policisë së qarkut15 00020Drejtues i SHISH-it të qarkut15 00021Drejtor i Përgjithshëm i ISSH-së15 00022Drejtor i Përgjithshëm i ISKSH-së15 00023Nënkryetar/Sekretar i Akademisë së Shkencave20 000 

Shfleto artikuj te tjere per:
Postuar nga: admin
ikub #:
910150032