Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll
Detajet e Aktit
Titulli: PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Tipi i Aktit: Udhëzim
Numri i Aktit: 17
Statusi i Aktit: I ndryshuar
Data e Aktit: 03.06.2013
Data e aprovimit te Aktit: 03.06.2013
Numri i neneve: --
Numri i fletores zyrtare: 99
Data e fletores zyrtare: 14.06.2013
Aktiviteti: Procedurë Tatimore
Propozuar nga: Ministri i Financave
Pershkrimi i Aktit: “Administrimi i të gjitha llojeve të tatimeve, taksave kombëtare apo vendore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të akcizës që prej 1 tetorit 2012, bazohet në ligjin nr. 9920
Tivari Studio
Permbajtja e Aktit 
  
Permbajtja:

UDHËZIM
Nr. 17, datë 3.6.2013
PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”


Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Ministri i Financave


UDHËZON:
Në udhëzimin nr. 24, datë 22.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” bëhen këto shtesa e ndryshime:
1. Në pikën 5.1, fjalia e parë ndryshohet në përmbajtje si më poshtë:
“Administrimi i të gjitha llojeve të tatimeve, taksave kombëtare apo vendore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të akcizës që prej 1 tetorit 2012, bazohet në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, në këtë udhëzim, në aktet e tjera nënligjore në zbatim të këtij ligji, në ligjet e veçanta tatimore dhe në aktet nënligjore në zbatim të këtyre ligjeve.”.
2. Në pikën 9 “Caktimi i një përfaqësuesi tatimor nga personat jorezidentë”, fjalia e pestë ndryshohet me këtë përmbajtje:
“Përfaqësuesi tatimor duhet të kërkojë të regjistrohet pranë drejtorisë rajonale tatimore, në bazë të prokurës së lëshuar nga tatimpaguesi jorezident që do të përfaqësojë, siç përcaktohet në ligjin nr. 7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, duke respektuar procedurën e parashikuar në paragrafin e mëposhtëm të kësaj pike.”.
Në fund të paragrafit 9.1 shtohen paragrafët me përmbajtjen si vijon:
“9.1.1 Personi i cili do të regjistrohet si përfaqësues tatimor duhet të regjistrohet me emrin e tij dhe në emrin e përfaqësuesit të tij tatimor brenda 5 (pesë) ditëve pas emërimit si përfaqësues tatimor dhe para fillimit të detyrimit ligjor të këtij personi si përfaqësues tatimor në Shqipëri.
Shembull. “Kompania A” - kompani jorezidente detyrohet të paguajë TVSH në Shqipëri në bazë të dispozitave ligjore përkatëse. Për të përmbushur këtë detyrim ligjor, emëron si përfaqësues tatimor një tatimpagues shqiptar, i cili është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me emërtimin “kompania B” dhe numër identifikimi të personit L00000000X. “Kompania B”, jo më vonë se 5 ditë pas emërimit si përfaqësues tatimor nga “kompania A” do të paraqitet në drejtorinë rajonale tatimore në të cilën është regjistruar për të aplikuar për regjistrimin e përfaqësuesit tatimor dhe pajisjen e tij me një numër identifikimi të personit të tatueshëm për TVSH-në me emërtimin: “kompania B” për “kompaninë A”, me statusin “përfaqësues tatimor”.
Brenda 5 ditëve pasi të jetë caktuar, përfaqësuesi tatimor duhet të dorëzojë aplikimin për regjistrim në drejtorinë e shërbimit dhe të regjistrimit të tatimpaguesit në drejtorinë rajonale tatimore, ku është regjistruar si tatimpagues ose në rastin e individit, aty ku ka vendin e zakonshëm të rezidencës.
Në formularin “Kërkesë për regjistrim” shënohet në një kuti të veçantë regjistrimi i përfaqësuesit tatimor.
Së bashku me aplikimin për regjistrim, i cili, bëhet me plotësimin dhe paraqitjen e formularit “Kërkesë për regjistrim”, personi i caktuar si përfaqësues tatimor duhet të paraqesë gjithashtu:
- vendimin ose prokurën e caktimit apo emërimit të përfaqësuesit tatimor, të nënshkruar nga personi përgjegjës i personit të tatueshëm jorezident që ka emëruar përfaqësuesin. Vendimi i emërimit të përfaqësuesit tatimor duhet të tregojë veprimet që përfaqësuesi tatimor është i autorizuar të kryejë në emër të personit që përfaqëson;
- një kopje të vërtetuar të marrëveshjes së përfaqësimit tatimor ndërmjet aplikuesit për përfaqësues tatimor dhe personit që ai përfaqëson;
- një kopje të vërtetuar nga autoritetet tatimore të shtetit përkatës, të certifikatës së regjistrimit tatimor të personit jorezident në vendin e tij të rezidencës, e lëshuar jo më përpara se 3 muaj nga data e aplikimit për regjistrim të përfaqësuesit, ku të vërtetohet se personi jorezident është person aktiv.
9.1.2 Në marrëveshje duhet të specifikohen qartë të gjitha aktivitetet, të cilat mund të ushtrohen nga përfaqësuesi tatimor.
Përfaqësuesi tatimor, të paktën, duhet të jetë i autorizuar:
- të plotësojë faturat në emër të personit që përfaqëson, për transaksionet për të cilat përfaqësuesi tatimor është autorizuar;
- të pranojë faturat për transaksione për të cilat përfaqësuesi tatimor është i autorizuar;
- të dorëzojë deklaratat e TVSH-së në Shqipëri në emër të personit që përfaqëson, si dhe deklarata të tjera tatimore kur ato i kërkohen nga legjislacioni tatimor në fuqi në Republikën e Shqipërisë;
- të paguajë detyrimet tatimore dhe të marrë rimbursimet tatimore nëse ka të tilla në emër të personit jorezident që përfaqëson.
- të mbajë regjistrimet e transaksioneve për të cilat përfaqësuesi tatimor është caktuar dhe t’ia vendosë, ato në dispozicion me kërkesë të administratës tatimore;
- të veprojë në emër dhe për llogari të personit jorezident dhe ta përfaqësojë atë në kontrollet e mundshme të administratës tatimore;
- të plotësojë të gjitha detyrimet që lidhen me TVSH-në në importe, eksporte dhe detyrime doganore, nëse ka të tilla.
9.1.3 Drejtoria e regjistrimit dhe shërbimit të tatimpaguesit në drejtorinë rajonale tatimore përkatëse brenda dy (2) ditëve të punës, kur janë plotësuar të gjitha kërkesat sa më sipër, regjistron përfaqësuesin tatimor dhe e pajis atë me certifikatën e regjistrimit të përfaqësuesit tatimor, ku tregohet emri dhe numri i identifikimit të përfaqësuesit tatimor dhe të dhëna të tjera që përmban kjo certifikatë, e cila për nga përmbajtja është e njëjtë me certifikatën e NIPT-it.
9.1.4 Çdo person, i cili është regjistruar si përfaqësues tatimor, për çdo ndryshim të kryer apo që do të kryejë, që ka të bëjë me ndryshimin e informacionit fillestar të dhënë nga përfaqësuesi tatimor në momentin e aplikimit për regjistrim ose ndryshim të mëpasshëm, apo çdo ngjarje tjetër që ka të nevojshme ndryshimin e regjistrimit fillestar apo ndryshimeve të mëpasshme, brenda 5 ditëve do të njoftojë me shkrim dhe do të paraqitet për ndryshimin përkatës në drejtorinë e regjistrimit dhe shërbimit të tatimpaguesit në drejtorinë rajonale tatimore. Ky ndryshim evidentohet me formularin “Njoftim i ndryshimeve në regjistrim”. Si çdo tatimpagues tjetër ndryshimet shoqërohen ose jo me lëshimin e një certifikate të re tatimore, duke ruajtur të njëjtin numër të identifikimit të përfaqësuesit tatimor.
9.1.5 Detyrime të tjera të përfaqësuesit tatimor
Përfaqësuesi tatimor detyrohet të paguajë dhe është përgjegjës për të gjitha detyrimet apo borxhet tatimore për të cilat personi jorezident që e ka emëruar detyrohet dhe që lidhen me përmbushjen e detyrimeve për personin që përfaqëson në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe i nënshtrohet çdo procedure dhe afati ligjor të parashikuar nga ky ligj si për dokumentimin, deklarimet për të cilat përfaqësuesi detyrohet, vlerësimet tatimore, kontrollet tatimore, mbledhjen e detyrimeve tatimore, ankimin etj. Detyrimi i përfaqësuesit tatimor mund të ekzistojë edhe pse ka pushuar të jetë përfaqësues tatimor.
Edhe pse personi që caktohet si përfaqësues tatimor është person i regjistruar dhe ka një numër identifikimi dhe certifikatë regjistrimi të TVSH-së, ai duhet të regjistrohet veçmas për çdo përfaqësues tatimor që është caktuar dhe të marrë një numër të ri identifikimi për TVSH-në, në emër të personit për të cilin ai vepron, i cili nuk është themeluar në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Kur përfaqësuesi tatimor pushon aktivitetin e tij të përfaqësimit, sikurse është parashikuar edhe në marrëveshjen e përfaqësimit, pasi ka përmbushur detyrimet tatimore, ai duhet të njoftojë me shkrim drejtorinë rajonale tatimore ku është regjistruar, se nuk do të veprojë si përfaqësues tatimor. Njoftimi duhet të bëhet të paktën 15 ditë para se ai të pushojë të veprojë si përfaqësues tatimor. Përfaqësuesi tatimor duhet që në të njëjtën kohë të njoftojë edhe personin, i cili e ka caktuar si përfaqësues tatimor.
Përfaqësuesi tatimor nuk çlirohet nga përgjegjësia e tij personale për shkak të pushimit së vepruari si përfaqësues tatimor i personit jorezident. Ai është personalisht përgjegjës dhe duhet të paguajë të gjitha detyrimet tatimore që lindin si rezultat i deklarimeve, vlerësimeve ose kontrolleve tatimore, për periudhat tatimore gjatë së cilës ai ka vepruar si përfaqësues tatimor.
Drejtoria rajonale tatimore, pas paraqitjes së kërkesës për çregjistrim të përfaqësuesit tatimor, menjëherë, pavarësisht procedurave të brendshme të parashikuara për ushtrimin e kontrollit për subjekte të tjera, menjëherë brenda 10 ditëve verifikon situatën tatimore të përfaqësuesit dhe kur e gjykon të arsyeshme dhe në përputhje me procedurat sipas këtij ligji, planifikon për verifikim apo kontroll tatimor përfaqësuesin tatimor.
Në përputhje me nenin 45 pika 1/c të ligjit, procedura për çregjistrimin e përfaqësuesit tatimor përfundon nga drejtoria rajonale tatimore përkatëse brenda 30 ditëve pune.”.
3. Pika 16.2, shkronja “dh” ndryshon në përmbajtje si më poshtë:
“dh) funksionet e tjera si funksioni i vlerësimit, kontabilitetit të të ardhurave tatimore, rimbursimit, hartimi i rregullave teknike tatimore dhe marrëveshjet tatimore ndërkombëtare, shërbimet ligjore, teknologjia e informacionit, auditi i brendshëm dhe menaxhimi i riskut, administrata dhe burimet njerëzore, financa dhe statistika, si dhe funksionet mbështetëse në të cilat përfshihen funksionet e punonjësve që emërohen pa konkurs bazuar në dispozitat e Kodit të Punës, sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 19 të ligjit për procedurat tatimore.”.
4. Në pikën 16.3, pas shkronjës “e” shtohet shkronja “ë” me përmbajtjen:
“ë) Avokati i tatimpaguesve.”.
5. Në pikën 41.1.2 fjalia e fundit ndryshohet si më poshtë:
“41.1.2 Të gjithë personat e identifikuar si të paregjistruar, përveç personave të identifikuar si të tillë, që në kuptim të nenit 41 të ligjit ushtrojnë veprimtari tregtare pa u regjistruar, brenda 15 ditëve nga data e identifikimit si të paregjistruar, janë të detyruar të regjistrohen.”.
6. Pika 41.1.3 ndryshon në përmbajtje si më poshtë:
“41.1.3 Të gjithë personat që ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare pa u regjistruar, përveç se u mbyllet menjëherë veprimtaria dhe konfiskohen të gjitha materialet, si dhe u propozohet organeve kompetente pezullimi i lejes/licencës/autorizimit për ushtrim të veprimtarisë në përputhje me nenin 41 të ligjit, administrata tatimore i regjistron në një regjistër të veçantë, ku shënohet numri i procesverbalit të identifikimit (aktit të konstatimit), data e identifikimit, të dhënat identifikuese të personit, adresa e plotë e tij, numri i telefonit dhe çdo e dhënë tjetër e disponueshme. Regjistri i veçantë përditësohet nga administrata tatimore duke konstatuar rastet përsëritëse. Në regjistrin e veçantë shënohet data e heqjes së pezullimit të lejes/licencës/autorizimit nga autoritetet përkatëse kur ajo është pezulluar, si dhe data e lëshimit të certifikatës së regjistrimit nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit për tatimpaguesin.”.
7. Pika 41.1.5 ndryshon në përmbajtje si më poshtë:
“41.1.5 Personat që ushtrojnë veprimtari ekonomiko-tregtare të identifikuar si të paregjistruar, në mënyrë që të lejohen të kryejnë veprimtari ekonomiko-tregtare, detyrohen të regjistrohen menjëherë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe. Regjistrimi në QKR nënkupton në të njëjtën kohë edhe regjistrimin në administratën tatimore. Ndaj këtyre personave të tatueshëm zbatohen të gjitha procedurat e përcaktuara në ligj dhe në këtë udhëzim, si për të gjithë personat e tjerë të tatueshëm të regjistruar në mënyrë të rregullt.”.
8. Pika 41.2 ndryshohet në përmbajtje si vijon:
“41.2 Në rast se një person ushtron veprimtari në fushën e shërbimeve pa u regjistruar si tatimpagues person fizik ose juridik në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, strukturat e administratës tatimore i propozojnë strukturave kompetente pezullimin e lejes apo licencës/autorizimit për ushtrim veprimtarie për një periudhe 6-mujore. Institucionet përkatëse njoftojnë brenda 30 ditëve administratën tatimore për masat e marra në lidhje me ekzekutimin e propozimit të bërë nga administrata tatimore.”.
9. Pika 41.3 ndryshon në përmbajtje si më poshtë:
“41.3 Personat tregtarë të identifikuar si të paregjistruar, nga organet tatimore dhe të regjistruar më pas në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, ndaj të cilëve organet kompetente nuk kanë marrë masë, pavarësisht propozimit nga organet e administratës tatimore për pezullimin e lejes/licencës/autorizimit për një periudhë 6-mujore, lejohen të ushtrojnë veprimtari, ndërsa për mallrat dhe materialet e konfiskuara për arsye të mosregjistrimit të veprimtarisë tregtare, veprohet në përputhje me procedurat e parashikuara për mallrat e konfiskuara sipas pikës 2 të nenit 121 të ligjit.”.
10. Pas pikës 44.5 shtohet pika 44.6 me përmbajtjen si vijon:
“Administrata tatimore duhet të evidentojë në regjistrin informatik të tatimpaguesve nëpërmjet formularit të njoftimit të ndryshimeve në regjistrim, veçmas personat e tatueshëm, të cilët kanë kaluar në regjistrin pasiv me kërkesën e tyre, nga ata të cilët kanë kaluar në regjistrin pasiv si mosdeklarues për të paktën 12 periudha tatimore dhe administrata për këtë kategori tatimpaguesish është e detyruar të kryejë më parë verifikimet në përputhje me pikën 44.1 të këtij udhëzimi, si dhe veçmas ata të cilët kanë kaluar automatikisht në regjistrin pasiv nga administrata tatimore si mosdeklarues për më shumë se 5 vite.
Personat e tatueshëm ose organizatat e ndryshme, të cilët janë në regjistrin pasiv të tatimpaguesve dhe kanë kaluar në këtë regjistër me kërkesën e tyre, pra nuk kanë zhvilluar veprimtari për të paktën 12 periudha mujore tatimore, por kanë dorëzuar në afat deklaratat tatimore deri në momentin e kalimit në pasiv, aplikojnë në QKR ose në drejtorinë rajonale tatimore për çregjistrim përfundimtar për shkak të mbylljes së veprimtarisë së personit juridik, fizik apo organizatës, atëherë këta persona pasi paguajnë detyrimet ekzistuese të papaguara nëse kanë të tilla, si dhe kryerjen e procedurave të çregjistrimit në përputhje me pikën 45 të këtij udhëzimi, çregjistrohen nga regjistri i tatimpaguesve të administratës tatimore.”.
11. Pas pikës 44.6 shtohet pika 44.7 me përmbajtjen si vijon:
“Administrata tatimore çdo 3 muaj publikon dhe azhurnon në faqen zyrtare elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, listën e tatimpaguesve, të cilët kanë kaluar në regjistrin pasiv të administratës tatimore duke evidentuar emrin e tatimpaguesit dhe NIPT-in.”.
12. Në pikën 45.1.1., pas fjalisë së fundit shtohet paragrafi me këtë përmbajtje:
“Gjithashtu, Qendra Kombëtare e Regjistrimit ka detyrimin ligjor të njoftojë drejtoritë rajonale tatimore të juridiksionit përkatës, menjëherë me paraqitjen e aplikimit për çregjistrim pa kryerjen e likuidimit të personit juridik/personave juridikë, kur në zbatim të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, subjektet përkatëse u nënshtrohen procedurave të bashkimit apo të ndarjes së shoqërive, si edhe në raste të tjera kur dispozitat e një ligji specifik parashikojnë çregjistrimin e një personi juridik pa kryerjen e likuidimit.
Në formularin e njoftimit të ndryshimeve në regjistrim evidentohet dhe shënohet në një kuti më vete në rubrikën “çregjistrim pa likuidim”. Kjo kuti plotësohet vetëm në rastet kur çregjistrimi bëhet pa kryerjen e likuidimit nga QKR-ja.”.
13. Pas pikës 45.1.5 shtohet pika 45.1.6 me përmbajtjen si më poshtë:
“Për sa u përket afateve dhe shkëmbimit zyrtar të informacioneve midis Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, gjykatës dhe administratës tatimore për çregjistrimin e shoqërive pa likuidim, ato janë të njëjta si për shoqëritë që kanë paraqitur kërkesë për çregjistrim me hapjen e procedurave të likuidimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose gjykatë kur procedurat ndiqen nga organet gjyqësore.
Ndërkohë, përveç respektimit të afateve dhe procedurës së shkëmbimit të informacionit midis këtyre institucioneve, drejtoria rajonale tatimore përkatëse ndjek dhe procedon si vijon:
Drejtoria rajonale tatimore, menjëherë me marrjen dijeni nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, për këto ndryshime që kanë të bëjnë me ndarjen/bashkimin e shoqërive, të cilat kanë për pasojë çregjistrimin pa likuidim të një apo më shumë shoqërive, si ndryshime që kërkojnë çregjistrim, kur e gjykon, organizon dhe kryen kontroll tatimor për tatimpaguesit, të cilët përfshihen në këtë proces, duke pasur parasysh edhe dokumentacionin dhe dispozitat ligjore të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si dhe për të verifikuar dhe saktësuar tepricat përkatëse tatimore, qofshin këto debitore apo kreditore bazuar në legjislacionin tatimor në fuqi.
Ndërkohë, në dosjen e secilit tatimpagues, i cili përfshihet në këtë proces duhet të depozitohen ndryshimet dhe dokumentacioni përkatës ligjor për sa u përket vendimeve të organeve vendimmarrëse të personave juridikë, si dhe dokumentacioni ekonomik që lidhet me pasqyrat financiare përkatëse apo aktet përkatëse të ekspertëve kontabël nëse ka të tilla, sikurse parashikohet në ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, çdo dokumentacion që shoqëron bashkimin/ndarjen.
Drejtoria rajonale tatimore harton një pasqyrë përmbledhëse të detyrimeve tatimore debitore dhe kreditore të shoqërive të përfshira në këtë proces, të cilën e depoziton në dosjen e tatimpaguesit.
Nëse pas përfundimit të verifikimeve përkatëse nga drejtoria rajonale tatimore, shoqëria që do të përthithet/ndahet është kreditore në organin tatimor për ndonjë lloj tatimi, atëherë teprica kreditore:
1. do të përdoret për kompensim të detyrimeve tatimore të tjera të tatimpaguesit nëse ka;
2. do t’i kthehet/rimbursohet tatimpaguesit sipas procedurave të përcaktuara në nenin 75 të ligjit “Për procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar ose nenin 50 të ligjit “Për TVSH-në”, të ndryshuar nëse plotësohen kushtet;
do ta kalojë nëpërmjet transferimit te shoqëria përthithëse (në rastin e bashkimit) apo shoqëria/shoqëritë e reja që krijohen (në rastin e ndarjes).
Në rastin kur tatimpaguesit e përfshirë në proces bashkimi/ndarjeje të shoqërive, administrohen nga dy drejtori të ndryshme rajonale tatimore, drejtoria rajonale, e cila çregjistron pa likuidim tatimpaguesin, njofton dhe shkëmben informacion për tepricat kreditore përkatëse të tatimpaguesit që do të çregjistrohet, pasi kanë ndjekur radhën e veprimeve të përcaktuara më sipër nga 1 në 3. Për kalimin e tepricës kreditore të çdo lloj tatimi në rastet sa më sipër, organi tatimor realizon transferimin e tepricës nëpërmjet procedurës informatike të transferimit të kredisë nga një person i tatueshëm në një tjetër person të tatueshëm, sipas formularit përkatës. Për realizimin e transferimit të kredisë, inspektori përkatës i drejtorisë së vlerësimit në drejtorinë rajonale i bashkëngjit formularit të transferimit të kredisë një procesverbal ose akt rakordimi, si dhe të gjithë dokumentacionin shoqërues për të vërtetuar arsyet e këtij transferimi të kredisë.
Teprica kreditore që i rezulton tatimpaguesit për një tatim të caktuar në organin tatimor mbarten në periudhat në vijim dhe shoqëron situatën e personit derisa të ekzistojë kjo tepricë. Detyrimi tatimor që një shoqëri ka ndaj organit tatimor i përket një periudhe të caktuar tatimore, një vlerësimi të caktuar tatimor, nuk mund të mbartet në vijueshmëri në periudhat pasuese, dhe tatimpaguesi është përgjegjës për të deri sa ta shlyejë.
Nëse ndonjë nga shoqëritë që do të përfshihen në procesin e bashkimit/ndarjes pa likuidim, është debitore në organin tatimor, atëherë për detyrimin që ka shoqëria apo shoqëritë që do të bashkohen/përthithen, apo shoqëria ekzistuese që do të ndahet, ndaj organit tatimor, bazuar në dispozitat e nenit 224 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si shoqëria përthithëse, administratorët e saj etj., në rastin e bashkimit të shoqërive, ashtu edhe shoqëritë pritëse, administratorët e tyre etj., në rastin e ndarjes së shoqërive, përgjigjen për detyrimet e shoqërive debitore.
Shoqëritë e bashkuara ose të ndara, nëse kanë detyrime tatimore të palikuiduara, duhet të paguajnë këto detyrime pranë administratës tatimore dhe për këtë janë, gjithashtu, përgjegjëse shoqëritë përthithëse ose pritëse dhe administratorët/ortakët e tyre, ose shoqëritë e reja të krijuara si pasojë e bashkimit/ndarjes.
Nëse këto detyrime nuk paguhen, procedurat e mbledhjes do të ndiqen ndaj shoqërive përthithëse/pritëse ose shoqërive të reja të krijuara, si përgjegjëse për këto detyrime në bazë të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. Në të kundërt, ashtu sikurse parashikon ligji specifik, brenda 6 muajve nga publikimi i projektmarrëveshjes së bashkimit, organi tatimor në rolin e kreditorit paraqet me shkrim titullin dhe vlerën e pretendimit të tyre dhe shoqëria duhet t’i japë garanci të mjaftueshme për kreditë e tij. Nëse detyrimet nuk paguhen ose nuk jepet garanci e mjaftueshme nga përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, organi tatimor mund t’i kërkojë gjykatës të urdhërojë lëshimin e garancive të mjaftueshme apo anulimin e vendimit të bashkimit. Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive që bashkohen, përgjigjen në mënyrë solidare për të gjitha dëmet e shkaktuara ndaj organit tatimor, si pasojë e pasaktësisë së deklaratës së mësipërme.
Në rastin kur ndonjëra nga shoqëritë që do të çregjistrohet pa likuidim si pasojë e procesit të bashkimit/ndarjes së shoqërive është debitore, administrata tatimore mbledh detyrimin tatimor sipas afateve dhe procedurave të përcaktuara në ligjin “Për procedurat tatimore”.
Procedurat sa më sipër, sikurse parashikohet në ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, e shtrijnë efektin e tyre ligjor përveçse ndaj shoqërive të përthithura apo ekzistuese (para ndarjes), përkatësisht edhe ndaj shoqërisë përthithëse/pritëse ose shoqërive të reja.”.
14. Pas pikës 65.6 shtohet pika 65.7 me përmbajtjen si më poshtë:
“65.7 Në zbatim të pikës 7 të nenit 65 të ligjit, detyrimi për të deklaruar deklaratat tatimore ndërpritet në çastin e aplikimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (në rastin e personave fizikë) ose në çastin e aplikimit për fillimin e procedurave të likuidimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose në gjykatë (në rastin e personave juridikë).
4102
Në formularin e njoftimeve për ndryshim në regjistrim plotësohet kutia përkatëse për ndërprerje deklarimi/kërkesë për çregjistrim.
Menjëherë kur tatimpaguesi aplikon për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose gjykatë, me marrjen e njoftimit nga institucionet përkatëse pavarësisht procedurave të parashikuara në pikën 45 të këtij udhëzimi për çregjistrimin përfundimtar, tatimpaguesi paraqitet pranë drejtorisë rajonale tatimore përkatëse në drejtorinë e shërbimit dhe regjistrimit të tatimpaguesit, së bashku me një kopje të aplikimit për çregjistrim të personit fizik ose juridik në QKR/gjykatë dhe plotëson formularin përkatës të njoftimit të ndryshimeve në regjistrim për të ndërprerë deklarimin sipas përgjegjësive tatimore për të cilat është i regjistruar. Drejtoria rajonale tatimore përkatëse, menjëherë reflekton veprimin sipas aplikimit në sistemin informatik tatimor, me marrjen e njoftimit nga QKR-ja ose gjykata. Më pas për çregjistrimin e personave fizikë ose hapjen e procedurave të likuidimit për personat juridikë vijohet me procedurat e parashikuara në pikën 45.1 të këtij udhëzimi.
Ndërprerja e detyrimit për deklarim të tatimpaguesit, i cili ka aplikuar për çregjistrim në QKR/gjykatë, kryhet automatikisht nga drejtoria rajonale tatimore me marrjen e njoftimit nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit/gjykatë, në datën në të cilën tatimpaguesi ka aplikuar për çregjistrim.
Ndërprerja e detyrimit për deklarim nuk nënkupton çregjistrim përfundimtar të tatimpaguesit, i cili është përgjegjës për çdo detyrim tatimor që ka apo do të lindë deri në çregjistrimin e tij përfundimtar qoftë edhe si pasojë e procesit të likuidimit.
Kur tatimpaguesi çregjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit ose gjykatë, atëherë me marrjen dijeni, drejtoria rajonale tatimore çregjistron tatimpaguesin nga gjendja në të cilën është pa e aktivizuar më parë atë, përveçse kur si rezultat i procesit të likuidimit apo të kontrollit tatimor për çregjistrim, tatimpaguesit i kanë lindur detyrime tatimore, të cilat detyrohet t’i paguajë.
Tatimpaguesi që ka bërë kërkesë për çregjistrim në QKR, me paraqitjen e kësaj kërkese që nga data e hyrjes në fuqi të pikës 7 të nenit 65 të ligjit nuk i aplikohen penalitetet për mosdeklarim në afat të deklaratave tatimore.
Tatimpaguesi, i cili ka ndërprerë deklarimin e deklaratave pa veprimtari (me vlerë zero) në organin ttimor, pasi ka bërë kërkesë për çregjistrim në QKR që nga data e hyrjes në fuqi të pikës 7 të nenit 65 të ligjit, çdo gjobë e aplikuar për mosdeklarim të deklaratave tatimore pas datës së paraqijtes së kërkesës për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit është e pavlefshme dhe nëse është vlerësuar, hiqet. Gjithashtu, për çdo deklaratë të padorëzuar ose të pavlerësuar pa veprimtari pas datës së paraqitjes së kërkesës për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, gjoba për mosdeklarim ose deklarim të vonuar të deklaratës nuk vlerësohet.
Administrata tatimore merr masat për evidentimin e veprimeve të mësipërme në regjistrin e tatimpaguesve dhe vijon provcedurat për çregjistrimin e këtyre tatimpaguesve.
Në pikën 93.1, në fjalinë e fundit pas shprehjes “administrata tatimore sekuestron” shtohet edhe shprehja “dhe më pas konfiskon”, në favor të saj, të gjitha sendet e luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të tatimpaguesit, ndaj të cilave ajo ka vendosur më parë barrën siguruese apo hipotekën.
Në pikën 93.2 shtohet fjalia në fund: Ekzekutimi i masës së sigurimit nëpërmjet sekuestrimit, konfiskimit dhe shitjes së pasurisë sipas kreut XI të ligjit për procedurat tatimore, është objekt i dispozitave të ligjit “Për kundërvajtjet administrative” dhe realizohet nga administrata tatimore.
15. Në pikën 96.1 në fjalinë e parë, pas fjalëve “prej tatimpaguesit” shtohet shprehja: “konfiskohen nga administrata tatimore dhe i nënshtrohen ...”.
16. Në pikën 96.1 fjalia e tretë ndryshohet si më poshtë: Në zbatim të procedurave të shitjes, administrata tatimore, e cila ka kryer konfiskimin është edhe autoriteti shitës, i cili është përgjegjës për realizimin e ankandit publik.
17. Në pikën 96.2.1 në fjalinë e parë, fjala “të sekuestruara” zëvendësohet me fjalën “të konfiskuara”.
18. Pika 112.1.1 e udhëzimit ndryshohet në përmbajtje si më poshtë:
“Në zbatim të nenit 41 të ligjit, në rastin kur administrata tatimore identifikon persona të paregjistruar që ushtrojnë veprimtari tregtare, aplikon dënimin e parashikuar në nenin 112 të ligjit prej 25.000 lekësh vetëm në rastin kur nga strukturat e administratës tatimore provohet dhe dokumentohet se për arsye të rrethanave ose për shkak të natyrës së veprimtarisë është në kushtet e pamundësisë për të ekzekutuar mbylljen veprimtarisë, si dhe masën e konfiskimit të parashikuar në nenin 41 të ligjit.”
19. Në pikën 112.1.2 në fund të fjalisë shtohet fjala “lekë”.
20. Pas pikës 114.3 shtohet pika 114.4 me përmbajtjen si më poshtë:
“114.4 Gjobat nuk aplikohen për rastet e institucioneve buxhetore, të cilat vonesat në pagimin e detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore i kanë bërë për shkak të vonesave në çeljen e fondeve buxhetore. Kjo kategori tatimpaguesish, në momentin e dërgimit të deklaratave tatimore përkatëse, të cilat duhet të paraqiten brenda afateve ligjore të parashikuara, në të njëjtën kohë duhet të paraqesë pranë drejtorisë rajonale tatimore një kërkesë me shkrim, në të cilën të argumentohet arsyeja se mospagimi në afat është i lidhur me çeljen e fondeve buxhetore. Bashkëlidhur kësaj kërkese, duhet të paraqitet një vërtetim nga dega e thesarit që konfirmon mosçeljen e fondeve në afat.”.
21. Në pikën 119 “Mosdeklarimi i të punësuarve”, përmbajtja ndryshon si më poshtë:
“119.1 Organet tatimore duhet të kontrollojnë punëdhënësin për të verifikuar nëse deklarimet dhe pagesat e detyrimeve tatimore, si dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore janë të plota dhe të sakta.
Të gjithë tatimpaguesit duhet të deklarojnë në organin tatimor përkatës të punësuarit (përfshirë dhe punonjësit e papaguar të familjes së personit fizik me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht), që fillojnë punë për herë të parë te subjekti apo të punësuar rishtazi pranë tij me të dhënat e kërkuara për secilin prej tyre. Ky deklarim duhet të bëhet të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës së të punësuarve.
Në mbështetje të nenit 119 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, punonjësit e administratës tatimore, të autorizuar me shkrim, kryejnë verifikime e kontrolle në vendndodhjen e biznesit lidhur me deklarimin e numrit të punonjësve.
Nëse nga verifikimi dhe kontrolli në vendndodhjen e biznesit rezulton se tatimpaguesi nuk ka deklaruar në organin tatimor çdo të punësuar, që fillon punë për herë të parë te tatimpaguesi apo të punësuar rishtazi pranë tij, të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës (përfshirë dhe punonjësit e papaguar të familjes së të vetëpunësuarit me të cilët ai punon e bashkëjeton), përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe kontributeve të papaguara të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimpaguesi përkatës detyrohet të paguajë edhe një gjobë prej:
a) 500 000 (pesëqind mijë) lekë kur është tatimpagues i regjistruar njëkohësisht për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin; dhe
b) 250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë për çdo rast mosdeklarimi për të gjithë tatimpaguesit e tjerë që nuk përfshihen në shkronjën “a” të kësaj pike.
119.2 Për rastet e konstatuara nga zyra lidhur me shkeljen e afatit të deklarimit të punonjësve, që fillojnë punë për herë të parë te subjekti apo të punësuar rishtazi, tatimpaguesi punëdhënës, përveç detyrimit për pagimin e shumës së detyrimeve tatimore dhe të kontributeve të papaguara të sigurimeve shoqërore e shëndetësore, detyrohet të paguajë gjobë, sipas nenit 113 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, për çdo deklaratë të dorëzuar jashtë afatit sipas përcaktimeve në nenin 119.
119.3 Të larguarit nga puna, tatimpaguesi duhet t’i deklarojë zyrtarisht në organin tatimor brenda 10 ditëve nga data e largimit, në të kundërt detyrimet tatimore dhe për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore i vlerësohen deri për datën e deklarimit të tyre në organet tatimore.”.
22. Pas pikës 121.3 shtohet pika 121.4 me përmbajtjen si më poshtë:
“Në zbatim të pikës 3 të nenit 121 të ligjit, tatimpaguesit, të cilit i është konfiskuar malli për arsye të identifikimit si person i paregjistruar, me kërkesën e tatimpaguesit masa e konfiskimit zëvendësohet me pagesën e menjëhershme të një gjobe të barabartë me vlerën e tregut për të njëjtin mall në përputhje me parashikimin në pikën 2 të nenit 121 të ligjit. Përpara se të kryhet kjo procedurë, tatimpaguesi duhet të jetë regjistruar dhe të jetë pajisur me certifikatën e regjistrimit dhe numër identifikimi të personit të tatueshëm.”.
23. Në pikën 122.1, germa “f” shfuqizohet, ndërsa germat “b”, “c”, ndryshojnë si më poshtë:
“b) nuk lëshon kupon tatimor për qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve, për çdo rast konstatimi:
i) për kontrollin e parë, me gjobë, në masën 200 000 (dyqind mijë) lekë, për tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, dhe gjobë, në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë, për tatimpaguesit e tjerë;
ii) për kontrollin e dytë, me gjobë, në masën 300 000 (treqind mijë) lekë për tatimpaguesit e regjistruar si subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatimit mbi fitimin, dhe gjobë, në masën 200 000 (dyqind mijë) lekë për tatimpaguesit e tjerë;
iii) për kontrollin e tretë, me gjobë në masën 500 000 (pesëqind mijë) lekë ose me mbyllje të veprimtarisë deri në 6 (gjashtë) muaj;
c) lëshon një kupon tatimor/dëftesë tatimore/biletë me vlerë të parashtypur, që nuk përmban elementet e përcaktuara në këtë ligj dhe në aktet nënligjore, për kuponin tatimor/dëftesën tatimore/biletën me vlerë të parashtypur, me gjobë, në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë.
Germa “f” shfuqizohet.”.
24. Në pikën 122.3 përmbajtja ndryshon si më poshtë:
“Moslëshimi i biletave të shërbimit me vlerë të parashtypur, të prodhuara nga institucionet e autorizuara, të përdorura në sektorë të ndryshëm, dënohet me gjobë, në masën 10, 000 (dhjetë mijë) lekë për çdo biletë.”.
25. Në pikën 122.4 përmbajtja ndryshon si më poshtë:
“Në rast se një tatimpaguesi i është bllokuar veprimtaria nga administrata tatimore dhe ai prish shenjat dalluese të vendosura për bllokim të veprimtarisë, atij i konfiskohet e gjithë sasia e mallit.”.
26. Në pikën 123 “Dënimet për shoqëritë e autorizuara dhe të paautorizuara”, përmbajtja ndryshon si më poshtë:
“123.1 Shoqëritë e autorizuara, që tregtojnë dhe/ose mirëmbajnë pajisje fiskale, dënohen me gjobë 50 000 (pesëdhjetë mijë) deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë, për shkeljet që listohen në pikën 1 të nenit 123 të ligjit dhe më konkretisht në germat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”.
123.2 Shoqëritë e paautorizuara, të cilat tregtojnë apo mirëmbajnë pajisje fiskale të subjekteve të tjera tatimpaguese, të paautorizuara nga Ministri i Financave, dënohen me gjobë, në masën 1 000 000 (një milion) lekë dhe sekuestrim të pajisjeve fiskale, ndërsa shoqëritë, që blejnë dhe përdorin pajisje të tilla fiskale, dënohen me gjobë, në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë dhe sekuestrim të pajisjes fiskale.
123.2 Shoqëritë e autorizuara nga Ministri i Financave, dënohen me gjobë nga 30 000 (tridhjetë mijë) lekë deri në 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë për shkeljet që listohen në pikën 3 të nenit 123 të ligjit dhe më konkretisht në germat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”.
123.4 Shoqëritë e autorizuara, që tregtojnë pajisje fiskale, dënohen me gjobë, në masën 1 000 000 (një milion) lekë, kur konstatohet se tregtojnë pajisje fiskale me funksione të ndryshme nga ato të miratuara nga komisioni i ngritur për këtë qëllim në Ministrinë e Financave.
123.5 Për përcaktimin e nivelit të këtyre dënimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore bazohet në kriteret e dhëna në pikën 111.1.2 të këtij udhëzimi dhe në veçoritë, kushtet dhe rrethanat e tatimpaguesit.”.
27. Pas pikës 133.4 shtohet pika 133.5 me përmbajtjen si më poshtë:
“Në zbatim të paragrafit 2 të nenit 133 të ligjit, për të evidentuar tatimpaguesit e çregjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit deri në datën e përcaktuar në këtë ligj dhe ende të paçregjistruar në administratën tatimore, Qendra Kombëtare e Regjistrimit i dërgon administratës tatimore një listë të detajuar me emrin e tatimpaguesit, datën e çregjistrimit, NUIS dhe emrin e administratorit ose përfaqësuesit të tij, i cili është çregjistruar nga regjistri tregtar i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.
Të gjithë tatimpaguesit, të cilët figurojnë të çregjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit deri në datën e përcaktuar në ligj, por ende nuk janë çregjistruar në administratën tatimore, çregjistrohen nga regjistri i tatimpaguesve dhe konsiderohen të çregjistruar që nga data e çregjistrimit të tyre në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Çdo gjobë për mosdeklarim të deklaratave tatimore pas datës së çregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit është e pavlefshme dhe si e tilë nuk duhet të vlerësohet ose në rast se është vlerësuar, duhet të hiqet. Veprimet për çregjistrimin e këtyre tatimpaguesve do të kryhen nga administrata tatimore pas marrjes së informacionit nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit për tatimpaguesit e çregjistruar deri në datën e përcaktuar në ligj dhe që nuk figurojnë në regjistrin tregtar.
Në zbatim të paragrafit 3 të nenit 133 të ligjit, tatimpaguesit, të cilët kanë bërë kërkesë për çregjistrim pranë QKR-së dhe me paraqitjen e kësaj kërkese, kanë ndërprerë deklarimin e deklaratave pa veprimtari (me vlerë zero) në organin tatimor, nëse nga administrata tatimore nuk është provuar ose provohet se këta tatimpagues kanë kryer veprimtari ekonomike pas kërkesës së tyre për çregjistrim, u falen gjobat për mosdeklarim për çdo deklaratë dhe çdo gjobë e aplikuar për mosdeklarim të deklaratave tatimore pas datës së paraqitjes së kërkesës për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit është e pavlefshme dhe duhet të hiqet. Çdo gjobë e aplikuar për mosdeklarim të deklaratave tatimore pas datës së paraqitjes së kërkesës për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, është e pavlefshme dhe hiqet, apo për çdo deklaratë të padorëzuar ose të pavlerësuar pa veprimtari pas datës së paraqitjes së kërkesës për çregjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, gjoba për mosdeklarim ose deklarim të vonuar të deklaratës, nuk vlerësohet.
Administrata tatimore merr masat për evidentimin e veprimeve të mësipërme në regjistrin e tatimpaguesve dhe vijon procedurat për çregjistrimin e këtyre tatimpaguesve.”.


Ky udhëzim botohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi menjëherë.
MINISTRI I FINANCAVE
Ridvan Bode

Shfleto artikuj te tjere per: PROCEDURA TATIMORE
Postuar nga: khoxha
ikub #:
1309250108