Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Autoriz.)
Nuk ka nen-kategori
Autorizim Zyrtar, Nr. 3, datë 03.01.2018
PËR DELEGIMIN E DETYRAVE TË NËPUNËSIT AUTORIZUES
NA) Me këtë akt, kryetari i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, z. Xhezair Zaganjori, i cili me ligj është nëpunës autorizues i kësaj gjykate, i delegon të gjitha detyrat e lidhura me financën dhe buxhetin kancelarit të gjykatës, z. Rudin Baqli.

Autorizim Zyrtar, Nr. 9, datë 19.07.2004
Per te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqerine "Inter Albanian" sh.a., me seli ne Tirane, te ushtroje veprimtari sigurimi per jojeten (demet), ne perputhje me lejen per ushtrim veprimtarie.

Autorizim Zyrtar, Nr. 741, datë 09.09.2015
PËR MIRATIMIN E FORMËS, RASTEVE TË KTHIMIT DHE MËNYRËS SË LLOGARITJES TË GARANCIVE FINANCIARE PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT, PËR REALIZIMIN E PROG
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH), në cilësinë e strukturës përgjegjëse, gjatë procesit të vlerësimit të planit të rehabilitimit përfundimtar dhe progresiv të mjedisit për lejet e kërkim-zbulimit

Autorizim Zyrtar, Nr. 7, datë 08.07.2004
Per te vepruar si shoqeri sigurimi
Shoqerine "Dukagjini AL" sh.a., me seli ne Tirane, te ushtroje veprimtari sigurimi per jo-jeten (demet), ne perputhje me lejen per ushtrim veprimtarie.

Autorizim Zyrtar, Nr. 12, datë 31.03.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 11, DATË 21.2.2013 "PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS ELBASAN FSHAT"
Në pikën 1 bëhet ndryshimi si më poshtë: "Drejtues ligjor: Ilir Ropi.".

Autorizim Zyrtar, Nr. 1, datë 20.07.2002
Për te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqeria anonime "Siguria e Madhe" Sh,a, me emrin e shkurtuar "SIGMA " sh.a. me seli ne Tirane, e regjistruar ne Gjykaten e rrethit Tirane me nr. akti 20484, te kryeje sigurime per demet, ne perputhje me lejen e riformuluar dhe per zgjerim aktiviteti.

Autorizim Zyrtar, Nr. 33, datë 21.01.2015
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 513, DATË 13.6.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE E TË
Në aneksin nr. 3, “Lista e shteteve, shtetasit e të cilave hyjnë pa viza në Republikën e Shqipërisë dhe çfarë dokumenti duhet të paraqesin”, bashkëlidhur vendimit, të shtohen fjalët “... Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajti me dokumentin pasaportë ...”.

Autorizim Zyrtar, Nr. 5, datë 13.04.2001
Për të vepruar si shoqëri sigurimi.
Shoqerine Anonime "ATLANTIK" sh.a. me seli ne Tirane, e regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Tirane me nr. Akti 25720, te kryeje sigurime per demet, ne perputhje me lejen per ushtrim aktiviteti.

Autorizim Zyrtar, Nr. 901, datë 17.12.2014
PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË ZNJ. FATJETA BRAZHDA
Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të znj. Fatjeta Brazhda, në masën 1 390 000 (një milion e treqind e nëntëdhjetë mijë) lekë.

Autorizim Zyrtar, Nr. 4, datë 08.06.2000
Për te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqerine Anonime "Instituti i Sigurimeve" Sh.a. , me emrin e shkurtuar "INSIG" sh.a., me seli ne Tirane, e regjistruar ne Gjykaten e rrethit Tirane, me nr.Akti 21463, date 8.6.1999 te kryeje sigurime per jeten, ne perputhje me Lejen per ushtrim aktiviteti.

Autorizim Zyrtar, Nr. 11, datë 28.07.2004
Per te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqerine "Sigal life" sh.a., me seli ne Tirane, te ushtroje veprimtari sigurimi per jelen, ne perputhje me lejen per ushtrim veprimtarie.

Autorizim Zyrtar, Nr. 3, datë 08.06.2000
Për të vepruar si shoqëri sigurimi.
Shoqerine Anonime "Instituti i Sigurimeve" Sh.a. , me emrin e shkurtuar "INSIG" sh.a. me seli ne Tirane, e regjistruar ne Gjykaten e rrethit Tirane me nr .Akti 21 463 date 8.6.1999, te kryeje sigurime per demet, ne perputhje me lejen per ushtrim aktiviteti.

Autorizim Zyrtar, Nr. 10, datë 19.07.2004
Per te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqerine "Albsig" sh.a., me seli ne Tirane, te ushtroje veprimtari sigurimi per jo-jeten (demet), ne perputhje me lejen per ushtrim veprimtarie.

Autorizim Zyrtar, Nr. 2, datë 23.06.1999
Për të vepruar si shoqëri sigurimi.
Shoqërinë Anonime "Siguracioni shqiptar" sh.a. me emrin e shkurtuar "SIGAL",autorizohet për të vepruar si shoqëri sigurimi.

Autorizim Zyrtar, Nr. 8, datë 19.07.2004
Per te vepruar si shoqeri sigurimi.
Shoqerine "Sicred" sh.a., me seli ne Tirane, te ushtroje veprimtari sigurimi per jeten, ne perputhje me lejen per ushtrim veprimtarie.

Autorizim Zyrtar, Nr. 1, datë 03.02.1999
Për të vepruar si shoqëri sigurimi.
Shoqëria Anonime "Siguria e Madhe" sh.a., me emrin e shkurtuar "SIGMA", autorizohet për të vepruar si shoqëri sigurimi.


1