Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i KLD, Nr. 319, datë 03.05.2013
PËR KRITERET DHE MËNYRËN E DELEGIMIT TË GJYQTARËVE PËR SHQYRTIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE
Në rastet kur një gjykatë nuk ka mundësi të shqyrtojë një ose disa çështje brenda afateve të arsyeshme kohore, Kryetari i gjykatës, jo më vonë se tri ditë pune nga verifikimi i situatës konkrete

Vendim i KLD, Nr. 299/1, datë 30.11.2012
PËR PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR GJYQTARË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DHE TË APELIT KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË
Ky vendim përcakton rregulla të detajuara për organizimin e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë dhe të Apelit.

Vendim i KLD, Nr. 305, datë 08.03.2013
MBI CAKTIMIN E DATAVE PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT SELEKSIONUES PËR GJYQTARË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DHE PËR NË GJYKATËN ADMINISTR
Caktimin e datave të zhvillimit të testimit seleksionues për gjyqtarë në gjyaktat administrative të shkallës së parë dhe të apelit, si më poshtë vijon:


1