Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Konvente)
Nuk ka nen-kategori
Konvente, Nr. 1, datë 02.12.2010
PËR LUFTËN KUNDËR DHUNËS NDAJ GRUAS DHE RRITJEN E DIMENSIONIT
Duke njohur detyrimin e shtetit për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, sipas të gjitha akteve ndërkombëtare dhe legjislacionit të brendshëm; - Duke e trajtuar dhunën në familje si shkelje e të drejtave të njeriut dhe si një çështje që i përket gjithë shoqërisë;

Konvente, Nr. 1, datë 01.01.1991
KONVENTA MBI ELIMINIMIN E TË GJITHA FORMAVE TË DISKRIMINIMIT NDAJ GRAVE
Për qëllimet e kësaj Konvente, termi "diskriminim ndaj grave" nënkupton çdo dallim, përjashtim ose kufizim që bëhet mbi bazën e gjinisë, e që ka për pasojë ose për qëllim të dëmtojë ose të shfuqizojë njohjen, gëzimin ose ushtrimin nga gratë, pavarësisht nga statusi i tyre martesor, mbi bazën e barazisë së burrave dhe të grave, të të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut në fushën politike, ekonomike, shoqërore, kulturore, civile ose në çdo fushë tjetër.


1