Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendime.)
Nuk ka nen-kategori
Vendimet e KZHR, Nr. 46, datë 19.09.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE RAJONALE, THIRRJA I, PËR VITIN 2016, TË DREJTIMIT “KOHEZIONI TERRITORIAL DHE ZHVILLIMI RAJONAL”
1. Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2016, për drejtimin “Kohezioni territorial dhe zhvillimi rajonal”, granti “Infra-struktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, sipas tabelës 1 bashkëlidhur këtij vendimi

Vendimet e KZHR, Nr. 35, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR NJË PROJEKT NË VAZHDIM, TË GRANTIT “ARSIMI”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHT
Miratimin e vazhdimit të financimit për vitin 2016, për një projekt në vazhdim, me cikël financimi 2015–2016, për grantin “Arsimi”, programi i zhvillimit vendor dhe rajonal, shtylla

Vendimet e KZHR, Nr. 45, datë 19.09.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE, THIRRJA III, E GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE"
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja III, për vitin 2016, për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, sipas tabelës 1 bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 34, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR
Miratimin e financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim, me cikël financimi 2015–2016, për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit vendor dhe rajonal, shtylla I, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 44, datë 19.09.2016
PËR GRANTIN E FINANCIMIT TË PROJEKTEVE TË REJA, “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, THIRRJA III, PËR VITIN 2016
Në tabelën 1 bashkëlidhur këtij vendimi, vlera e plotë e projektit të jetë sipas vlerës së kontratës, pas përfundimit të procedurës së prokurimit. Diferenca ndërmjet vlerës së miratuar të projektit, sipas vendimeve të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, me vlerën e kontratës, i shtohet portofolit

Vendimet e KZHR, Nr. 33, datë 13.06.2016
PËR SHPALLJEN E THIRRJES II, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI 1 “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, PËR VITIN 2
Shpalljen e thirrjes II, për financimin e projekteve nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2016, sipas shtyllave, programeve dhe granteve të financimit, si më poshtë vijon:

Vendimet e KZHR, Nr. 43, datë 04.08.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR PROJEKTE TË MIRATUARA NË VITIN 2012, 2013, DHE ME CIKËL FINANCIMI 2014–2015, TË GRANTIT “UJËSJELLËS-KANALIZIME"
1. Miratimin e financimit të mbetur, për disa projekte, për grantin e ujësjellës-kanalizimeve, të miratuara në vitin 2012 dhe 2013, nga Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, granti i ujësjellës-kanalizimeve, për vitin 2016.

Vendimet e KZHR, Nr. 32, datë 13.06.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË REJA, THIRRJA I, PËR VITIN 2016, NGA GRANTI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYL
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2016, për drejtimin sipas shkronjës “c”, të pikës 1.2, të vendimit nr. 12, datë 10.3.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve

Vendimet e KZHR, Nr. 42, datë 04.08.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR, PËR DISA PROJEKTE ME CIKËL 2014–2015, TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”
1. Miratimin e financimit të mbetur, për disa projekte me cikël financimi 2014–2015, për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, shtylla I, për vitin 2016, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 31, datë 13.06.2016
PËRSHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI “ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, thirrja II, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 40, datë 04.08.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR, PËR DISA PROJEKTE TË MIRATUARA NË VITIN 2012, 2013, DHE ME CIKËL FINANCIMI 2014–2015,
Miratimin e financimit të mbetur, për disa projekte, për grantin e arsimit, të miratuara në vitin 2012 dhe 2013, ngaProgrami i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, granti për arsimin, për vitin 2016, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 30, datë 13.06.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET NR. 39, DATË 16.10.2015, DHE NR. 1, DATË 4.2.2016, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE
Në tabelën nr. 1, që i bashkëlidhej vendimit nr. 39, datë 16.10.2015, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e fondit për programin “Infrastrukturë vendore dhe rajonale”, si dhe për disa ndryshime në vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve

Vendimet e KZHR, Nr. 39, datë 13.07.2016
PËR SHPALLJEN E THIRRJES SË TRETË PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI 1, “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRU
Shpalljen e thirrjes së tretë për financimin e projekteve nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2016, sipas shtyllave, programeve dhe granteve të financimit, si më poshtë vijon:

Vendimet e KZHR, Nr. 29, datë 13.06.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI “ZHVILLIMI I INFRAS
Miratimin e vazhdimit të financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim, për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 38, datë 13.07.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË REJA, THIRRJA E DYTË, NGA GRANTI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, E F
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja e dytë, për vitin 2016, për grantin “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla III, e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, sipas tabelës 1 dhe 2, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 28, datë 20.05.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM TË GRANTIT
Miratimin e vazhdimit të financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim me cikël financimi 2014–2015, për grantin “Infrastruktura vendore dhe rajonale

Vendimet e KZHR, Nr. 37, datë 13.07.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË GRANTIT “ARSIMI”, THIRRJA E DYTË, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja e dytë, për vitin 2016, për grantin “Ar

Vendimet e KZHR, Nr. 27, datë 20.05.2016
PËR SHPALLJEN E THIRRJES SË DYTË, PËR VITIN 2016, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI I ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE
Shpalljen e thirrjes së dytë, për financimin e projekteve nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2016, sipas shtyllave, programeve dhe granteve të financimit

Vendimet e KZHR, Nr. 36, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III
Miratimin e financimit për vitin 2016, për disa projekte në vazhdim, me cikël financimi 2015– 2016, për grantin “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla III, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendimet e KZHR, Nr. 26, datë 20.05.2016
PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË REJA, THIRRJA E PARË PËR VITIN 2016, NGA GRANTI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, S
Shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja e parë për vitin 2016, për drejtimet sipas shkronjave “a” dhe “b”, të pikës 1.2, të vendimit nr. 12, datë 10.3.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, nga granti 1: “Shqipëria dixhitale”


1 2 3 4 5 6