Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Licencë)
Nuk ka nen-kategori
Licencë, Nr. 25, datë 26.06.2012
PËR SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË
Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet

Licencë, Nr. 35, datë 23.07.2010
PËR LICENCIM PËR HERË TË PARË TË OPERATORIT
Të jepet licenca e operatorit Ujësjellës sh.a. Novoselë me: Drejtues ligjor z. Isa Xhebraj

Licencë, Nr. 51, datë 24.11.2010
PËR LICENCIM PËR HERË TË PARË TË UJËSJELLËS
Të licencohet operatori Ujësjellës Shërbime Komunale sh.a. Krastë me: Drejtues ligjor z. Ibrahim Riza Gjoni

Licencë, Nr. 34, datë 19.07.2010
PËR RINOVIM LICENCE TË OPERATORIT
Të rinovohet licenca e operatorit Ujësjellës Kanalizime sh.a. Shkodër (qytet) me: Drejtues ligjor z. Engjell Gjondrekaj

Licencë, Nr. 50, datë 18.11.2010
PËR LICENCIM PËR HERË TË PARË TË UJËSJELLËS SHA ORIKUM
Të licencohet operatori Ujësjellës sh.a. Orikum me: Drejtues ligjor z. Sheme Sadik Kondi

Licencë, Nr. 33, datë 15.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës Kanalizime sh.a. Durrës, si më poshtë:

Licencë, Nr. 48, datë 15.10.2010
PËR RINOVIM LICENCE
Të licencohet operatori Ujësjellës sh.a. Kurbin me: Drejtues ligjor z. Zef Vlash Zymaj

Licencë, Nr. 31, datë 12.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës sh.a. Gjirokastër (fshat), si më poshtë:

Licencë, Nr. 47, datë 11.10.2010
PËR RINOVIM LICENCE TË OPERATORIT PËR EFEKT TË NDRYSHIMIT TË DREJTUESIT
Të rinovohet licenca e operatorit Ujësjellës Kanalizime sh.a. Lushnjë me: Drejtues ligjor z. Leonard Andrea Bano

Licencë, Nr. 30, datë 12.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës sh.a. Selenicë, si më poshtë: Për ujin e pijshëm

Licencë, Nr. 46, datë 11.10.2010
PËR LICENCIM TË OPERATORIT PËR HERË TË PARË NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
Të licencohet operatori Ndërmarrja e Ujësjellësit sh.a. Shkodër (fshat) me: Drejtues ligjor z. Flauers Viktor Shoshi

Licencë, Nr. 29, datë 30.06.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës Kanalizime sh.a. Kavajë, si më poshtë:

Licencë, Nr. 43, datë 30.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës sh.a. Peqin, si më poshtë: Për ujin e pijshëm

Licencë, Nr. 28, datë 30.06.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK PËR UJËSJELLËS KANALIZIME SHA SARANDË
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës Kanalizime sh.a. Sarandë, si më poshtë:

Licencë, Nr. 42, datë 30.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës sh.a. Tepelenë, si më poshtë: Për ujin e pijshëm

Licencë, Nr. 27, datë 18.06.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës sh.a. Poliçan, si më poshtë: Për ujin e pijshëm

Licencë, Nr. 41, datë 30.07.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës Kanalizime sh.a. Shkodër, si më poshtë:

Licencë, Nr. 26, datë 18.06.2010
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË UJIT PËR KONSUM PUBLIK
Të miratojë tarifat e ujit për konsum publik për Ujësjellës Kanalizime sh.a. Rrogozhinë, si më poshtë:

Licencë, Nr. 40, datë 30.07.2010
PËR RINOVIM LICENCE TË OPERATORIT
Të rinovohet licenca e operatorit Ujësjellës Kanalizime sh.a. Durrës me: Drejtues ligjor z. Doklead Ademi

Licencë, Nr. 25, datë 04.06.2010
PËR LICENCIM PËR HERË TË PARË TË OPERATORIT NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
Të rinovohet licenca e operatorit Ndërmarrja e Ujësjellës Gjirokastër (Fshat) me: Drejtues ligjor z. Fredi Basho


1 2