Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Ligj)
Nuk ka nen-kategori
Ligj, Nr. 94/2016, datë 29.09.2016
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për konvertimin e borxhit për zhvillim, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ligj, Nr. 88/2016, datë 15.09.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8750, DATË 26.3.2001, “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTËN NDAJ TRAFIKUT TË SUBSTANCAVE NARKOTIKE OSE PSIKOTROPE”,
1. Në nenin 2, pika 4 ndryshohet si më poshtë: “4. “Prekursor” është substanca e nevojshme që përdoret për prodhimin e substancave narkotike ose psikotrope, e cila bëhet pjesë e molekulës së prodhimit përfundimtar dhe përcaktohet si lëndë e listuar në legjislacionin në fuqi për kontrollin e lëndëve

Ligj, Nr. 707, datë 12.10.2016
PËR TARIFËN E SHËRBIMIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN, TË OFRUAR NGA BASHKITË E PAJISURA ME STACIONE TË KËTIJ SHËRBIMI
Tarifa e shërbimit për shuarjen e zjarreve apo për shpëtimin, në raste aksidentesh dhe fatkeqësish të tjera, ofruar nga bashkitë e pajisura me stacione të këtij shërbimi në territorin e bashkive që nuk kanë stacione të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, është 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë për orë

Ligj, Nr. 4665, datë 28.09.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga “Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës Shkozet–Durrës” për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”.

Ligj, Nr. 95/2016, datë 06.10.2016
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR
Përcaktimi i rregullave për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Njësisë së Pavarur Hetimore, si organe kushtetuese, sipas pikës 4, të nenit 148, të Kushtetutës.

Ligj, Nr. 4635, datë 27.09.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës shpall kërkesën “Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “By-Pass Durrës (shtesa)”, për pasuritë e llojit “truall”.

Ligj, Nr. 94/2016, datë 29.09.2016
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË ITALISË PËR KONVERTIMIN E BO
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për konvertimin e borxhit për zhvillim, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ligj, Nr. 664, datë 21.09.2016
PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. ILIR OHRI
1. Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Ilir Ohri, në masën 4 600 000 (katër milionë e gjashtëqind mijë) lekë.

Ligj, Nr. 694, datë 05.10.2016
PËR DHËNIEN E LEJES PËR HAPJEN E INSTITUCIONIT ARSIMOR PRIVAT, PARAUNIVERSITAR, TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË “FAIK KONICA”, KU MËSIMI ZHVILLOHET EDHE
1. Dhënien e lejes shoqërisë tregtare “Universal Universities Group” sh.a., për hapjen e institucionit arsimor privat, parauniversitar, të arsimit të mesëm të lartë “Faik Konica”, ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhën gjermane

Ligj, Nr. 19/2016, datë 22.09.2016
PËR MASAT SHTESË TË SIGURISË PUBLIKE
Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kushteve ligjore për sigurimin e bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe subjekteve publike e private, veprimtaria e të cilave përbën burim rreziku të shtuar për sigurinë, me synim zbulimin, parandalimin dhe goditjen e çdo veprimtarie kriminale

Ligj, Nr. 692, datë 05.10.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “KRITERET PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË
1. Miratimin e rregullores “Kriteret për pajisjen me certifikatë për ushtrimin e veprimtarisë së udhërrëfyesit turistik, detyrat, përgjegjësitë dhe kodin e etikës së tyre”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ligj, Nr. 84/2016, datë 30.08.2016
PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e

Ligj, Nr. 690, datë 05.10.2016
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË NDRYSHIMIT NR. 1 TË MARRËVESHJES SË GRANTIT NR. TF018931, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR
Miratimin e dokumentit ndryshues nr. 1 të marrëveshjes së grantit nr. TF018931, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), që vepron si administratore e fondeve grant të siguruara nga qeveria e Konfederatës Zvicerane.

Ligj, Nr. 649, datë 14.09.2016
PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE
Sipërfaqet maksimale, për të cilat miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën e ndërtimit pa leje, të jenë sipas listës emërore dhe evidencës që i bashkëlidhen këtij vendimi.

Ligj, Nr. 91/2016, datë 15.09.2016
PËR RATIFIKIMIN E DOKUMENTIT NDRYSHUES TË MARRËVESHJES SË HUAS NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE UJËSJELLËS
Neni 1 Ratifikohet dokumenti ndryshues i marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ujësjellës-Kanalizime, Pogradec, si agjenci e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e programit “Mbrojtja mjedisore e liqenit të Ohrit

Ligj, Nr. 655, datë 14.09.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike”, Bashkia Korçë.

Ligj, Nr. 90/2016, datë 15.09.2016
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË AUDITIMIT TË PROGRAMEVE TË ASISTENCËS, AKREDITUAR NGA BASHKIMI EVROPIAN, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Neni 1 Objekti Ky ligj përcakton rregullat e organizimit e të funksionimit, detyrat dhe kompetencat e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, më poshtë Agjencia.

Ligj, Nr. 87/2016, datë 08.09.2016
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN EVROPIANE TË PEIZAZHEVE
Republika e Shqipërisë aderon në Konventën Evropiane të Peizazheve, bërë në Firence, më 20 tetor 2000.

Ligj, Nr. 89/2016, datë 15.09.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9270, DATË 29.7.2004, “PËR SISTEMIN E ADRESAVE”, TË NDRYSHUAR
Neni 1 ndryshohet si më poshtë: “Neni 1 Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e krijimit e të administrimit të sistemit kombëtar të adresave, si dhe kriteret për vendosjen e adresës së saktë e unike për çdo ndërtesë, apartament dhe truall të lirë brenda së njëjtës njësi të vetëqeverisjes vendo

Ligj, Nr. 86/2016, datë 08.09.2016
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, dhe qeverisë së Republikës Italiane, të përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, për realizimin e programit për p


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10