Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Ligj)
Nuk ka nen-kategori
Ligj, Nr. 11/2018, datë 05.03.2018
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË
Neni 1 Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2017, për projektin “Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional

Ligj, Nr. 10737, datë 07.03.2018
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE
Neni 1 U jepet shtetësia shqiptare, me kërkesë të tyre, personave të mëposhtëm:

Ligj, Nr. 9/2018, datë 05.03.2018
PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9875, DATË 14.2.2008, “PËR METROLOGJINË”, TË NDRYSHUAR
Neni 1 Neni 38, i ligjit nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar, shfuqizohet.

Ligj, Nr. 7/2018, datë 15.02.2018
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”
1. Pika 50 ndryshohet si më poshtë: “50. “Operimi i tregut” është veprimtaria që kryen operatori i tregut për organizimin dhe operimin e tregut të energjisë elektrike të ditës në avancë dhe të tregut të energjisë elektrike brenda së njëjtës ditë.”.

Ligj, Nr. 10/2018 , datë 05.03.2018
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për ngritjen e Task-For

Ligj, Nr. 54, datë 01.03.2018
PËR DELEGIMIN E KOMPETENCAVE
1. Delegimin e kompetencave të titullarit të autoritetit kontraktor, z. Pëllumb Abeshi, me detyrë Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Zhvillimit të Mjedisit, për të gjitha procedurat e prokurimeve publike me fonde buxhetore, për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit.

Ligj, Nr. 534, datë 04.10.2017
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË NËNTË, TË DHJETË, TË NJËMBËDHJETË KOMBËTAR PERIODIK PËR ZBATIMIN E KONVENTËS NDËRKOMBËTARE TË OKB-SË
Miratimin e raportit të nëntë, të dhjetë, të njëmbëdhjetë kombëtar periodik për zbatimin e konventës ndërkombëtare të OKB-së, “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ligj, Nr. 6/2018, datë 08.02.2018
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 111/2012 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE”
1. Në pikat 1, 15, 31, 32, 33, 61 dhe 64, fjalët “nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit” zëvendësohen me fjalët “për mbrojtjen e mjedisit”.

Ligj, Nr. 95/2017, datë 29.09.2017
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SUEDISË PËR PROGRAMIN “FORCIMI I POLICIMIT NË KOMUNITE
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Suedisë për programin “Forcimi i policimit në komunitet në Shqipëri” (2017–2020).

Ligj, Nr. 73/2017, datë 27.04.2017
PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT NDËRMJET MINISTRISË SË ENERGJISË DHE INDUSTRISË
Miratohet shtesa e marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si autoritet kontraktues, dhe NESKO METAL SAN.TIC.A.S, si koncesionari, për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji.

Ligj, Nr. 94/2017, datë 29.09.2017
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të eficiencës energjetike

Ligj, Nr. 25/2018, datë 26.02.2018
PËR ZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË BORDIT TË INSTITUTIT TË STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI
I. Zonja Etleva Shehu zgjidhet anëtare e Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmi në Shqipëri.

Ligj, Nr. 93/2017, datë 29.09.2017
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE E IRLANDËS SË VERIUT
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut, që plotëson Konventën Europiane për Ekstradimin, të vitit 1957, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Ligj, Nr. 91/2017, datë 22.05.2017
PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 97/2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në nenin 39, pika 3 ndryshohet si më poshtë: “3. Gjatë periudhës zgjedhore transmetimi i reklamave politike bëhet sipas dispozitave të ligjit nr. 10 019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe ligjit nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”

Ligj, Nr. 92/2017, datë 29.09.2017
PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 2, DATË 16.8.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 130/2016 “PËR
Miratohet akti normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 16.8.2017, i Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017””.

Ligj, Nr. 90/2017, datë 22.05.2017
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8580, DATË 17.2.2000, “PËR PARTITË POLITIKE”, TË NDRYSHUAR
Në ligjin nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime: Neni 1 Pas kreut III shtohet kreu III/1 me këtë përmbajtje:

Ligj, Nr. 8/2018, datë 26.02.2018
PËR RATIFIKIMIN E TRAKTATIT QË THEMELON KOMUNITETIN E TRANSPORTIT
Ratifikohet traktati që themelon Komunitetin e Transportit, sipas tekstit bashkëlidhur.

Ligj, Nr. 89/2017, datë 22.05.2017
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Ne¨ nenin 325, fjalët “me burgim nga tre muaj gjer në tre vjet” zëvendësohen me fjalët “me burgim nga një vit deri ne¨pesë vjet.”.

Ligj, Nr. 126, datë 07.03.2018
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 475, DATË 8.6.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PJESËMARRJEN E NJË TOGE TË FORCAVE TË ARMATOSURA
1. Në vendimin nr. 475, datë 8.6.2017, të Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

Ligj, Nr. 88/2017, datë 04.05.2017
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË
Ratifikohet marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Fondi arsimor për formimin profesional dhe punësimin”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10