26814 artikuj aktive


Vendim i KM, Nr. 504, datë 06.07.2016
PËR KRIJIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË UJËSJELLËSKANALIZIMEVE1
AKUK-u është person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit të Transportit dkrijhe Infrastrukturës.

Vendim i GJK, Nr. 40, datë 06.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 40, datë 6.7.2016
Ky vendim është përfundimtar, i formës së prerë dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Vendim i KM, Nr. 503, datë 06.07.2016
PËR PËRDORIMIN DHE KONTROLLIN E FONDIT OPERATIV TË POLICISË USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Policia Ushtarake përdor fondin operativ, që i vihet në dispozicion për realizimin e veprimtarive specifike, brenda fondeve të miratuara në buxhetin vjetor për Ministrinë e Mbrojtjes.

Vendim i GJK, Nr. 39, datë 06.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 39, datë 6.7.2016
Ky vendim është përfundimtar, i formës së prerë dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Vendim i KM, Nr. 502, datë 06.07.2016
PËR HAPJEN E KONSULLATËS SË PËRGJITHSHME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MYNIH, NË REPUBLIKËN FEDERALE TË GJERMANISË
Hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Mynih, në Republikën Federale të Gjermanisë.

Vendim i GJK, Nr. 38, datë 06.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 38, datë 6.7.2016
Ky vendim është përfundimtar, i formës së prerë dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

Vendim i KM, Nr. 501, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË IZRAELIT, PËR BASHKËPUNIM NË FUS
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Izraelit, për bashkëpunim në fushat e shëndetit e mjekësisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i GJK, Nr. 37, datë 30.06.2016
Vendim i Gykates Kushtetuese Nr. 37, datë 30.6.2016
Shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 66, datë 27.2.2012, të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr. 00–2014–3102, datë 9.10.2014, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë1.

Vendim i KM, Nr. 500, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE URDHRIT SOVRAN USHTARAK SPITALOR TË SHËN GJONIT TË JERUSALEMIT TË
Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Urdhrit Sovran Ushtarak Spitalor të Shën Gjonit të Jerusalemit të Rhodes dhe Maltës, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Urdhër, Nr. 3069, datë 14.06.2016
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË PORTET DETARE VLORË, SARANDË DHE SHËNGJIN
Tarifa e kanalit” do të thotë një tarifë për një anije e cila përdor kanalin e lundrimit dhe basenin e portit, në portin e Shëngjinit;

Vendim i KM, Nr. 499, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS, PËR AKORDIMI
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Popullore të Kinës, për akordimin e grantit ekonomiko-teknik, sipas tekstit bashkë- lidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 494, datë 01.07.2016
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 407, DATË 8.5.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NJË REGJIMI KONTROLLI PËR TË GARANTUAR RESPEKTIMIN
) të gjitha zonat sipas nenit 11, të ligjit nr. 64/2012, “Për peshkimin”;

Vendim i KM, Nr. 498, datë 29.06.2016
PËR SHPËRNDARJEN E PJESSHME TË TË ARDHURAVE NGA PRIVATIZIMI I SHOQËRISË “INSIG” SHA
Kufiri i shpenzimeve kapitale dhe niveli i deficitit buxhetor, miratuar në ligjin nr. 147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016”, shtohet me 1 100 000 000 (një miliard e njëqind milionë) lekë nga të ardhurat e realizuara nga privatizimi i shoqërisë “INSIG” sh.a.

Vendim i ERE, Nr. 105, datë 23.06.2016
MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËRCAKTIMIN/KLASIFIKIMIN E SISTEMEVE TË MBYLLURA TË SHPËRNDARJES SË ENERGJI
Të fillojë procedurat për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores “Për përcaktimin /klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike”

Kërkesë, Nr. 3740, datë 04.07.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Pedonalja Abaz Bej Lushnja”

Vendim i ERE, Nr. 104, datë 23.06.2016
MBI PËRCAKTIMIN E METODOLOGJISË SË VLERAVE REFERUESE NË RAST SE TË DHËNAT E MATJES JANË PËRKOHËSISHT TË PADISPONUESHME DHE TË PAARRITSHME
Shfuqizimin e vendimeve të ERE-s nr. 49, datë 21.10.2004, “Për miratimin e mënyrës së faturimit të energjisë elektrike për abonentët familjarë dhe jofamiljarë me matës jashtë kushtit teknik” dhe nr. 146, datë 24.12.2013

Vendim i KNSH, Nr. 63, datë 06.07.2016
PËR PLANIN E DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “FONDI PËR GRATË SIPËRMARRËSE NË BASHKINË E TIRANËS”
Të miratojë planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për Fondin e Grave Sipërmarrëse”, si një skemë ndihme të lejueshme.

Vendim i ERE, Nr. 103, datë 23.06.2016
MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE
Të miratojë rregulloren “Për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik

Vendim i GJK, Nr. 41, datë 06.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 41, datë 6.7.2016
Pranimin e pjesshëm të kërkesës4. Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00–2014–2647, datë 7.10.2014 të Gjykatës së Lartë.

Vendim i ERE, Nr. 102, datë 23.06.2016
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË OST SHA LIDHUR ME MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETIN E TRANSMETIMIT, SHËRBIMET NDIHMËSE DHE DISBALANCAT
Të miratojë kërkesën e OST sh.a. për të lidhur kontratë bilaterale me pjesëtarin e tregut KESH sh.a., për të siguruar shërbimet ndihmëse dhe balancimit për periudhën e mbetur të vitit 2016.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Reklame
inTV


Reklame
Digitalb
Reklame
ventouris