Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll


Ligj, Nr. 154, datë 18.07.2016
MBI MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË PAGESËS VJETORE PËR LICENCË KOMBËTARE TRANSMETIMI NUMERIK TOKËSOR AUDIOVIZIV, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 4, DATË 22.5.2013
Të miratojë ndryshimin e pagesës vjetore për licencë kombëtare transmetimi numerik tokë- sor audioviziv nga 15, 800, 000 lekë në masën 9, 330, 000 lekë.

Udhëzim, Nr. 2, datë 20.07.2016
PËR KRITERET TEKNIKE TË KLASIFIKIMIT TË KULLOTAVE E LIVADHEVE DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E TYRE PËR KULLOTJE E KOSITJE BARI
gjatë përgatitjes dhe miratimit të planeve të mbarështimit e inventarizimeve

Vendim i GJK, Nr. 49, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 49, datë 22.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2014-721 (153), datë 25.2.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.5

Aktnormativ i KM, Nr. 1, datë 29.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 147/2015, “PËR BUXHETIN E VITIT 2016”
Buxheti për vitin 2016 është: Të ardhurat 414 494 milionë lekë; Shpenzimet 450 224 milionë lekë

Vendim i GJK, Nr. 48, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 48, datë 22.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-1066, datë 4.7.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, vetëm për sa i përket kërkuesit.

Urdhër, Nr. 3762, datë 18.07.2016
PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË SË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Miratimin e rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

Vendim i GJK, Nr. 47, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 47, datë 22.7.2016
Refuzimin e kërkesës.

Udhëzim, Nr. 5813, datë 15.07.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
Z. Ergys Qirici, me detyrë drejtor i përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të ushtrojë përkohësisht kompetencat ligjore të Sekretarit të Përgjithshëm

Vendim i GJK, Nr. 46, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 46, datë 19.7.2016
Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2015-2565,datë 16.7.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.

Vendim i KM, Nr. 534, datë 20.07.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza e madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës) shtesa”.

Vendim i GJK, Nr. 45, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 45, datë 19.7.2016
Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 937, datë 25.2.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Vendim i KM, Nr. 533, datë 20.07.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION DHE
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe rikualifikim urban i lulishtes perëndimore dhe suplementi i sheshit qendror “Teodor Muzaka””, Berat

Vendim i GJK, Nr. 44, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 44, datë 19.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00- 2015-3077 (368), datë 16.9.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendim i KM, Nr. 532, datë 20.07.2016
PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. DENIZ TUFINA
Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Deniz Tufina, në masën 1 400 000 (një milion e katërqind mijë) lekë.

Vendim i ERE, Nr. 99, datë 17.06.2016
MBI MIRATIMIN E LICENCËS SË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Të miratojë licencën për aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike (bashkëlidhur).

Vendim i KM, Nr. 531, datë 20.07.2016
PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SHTESË TË KONCESIONIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË KONTRATËN E KONCESIONIT TË FORMËS “BOT”
Miratimin e kontratës shtesë të koncesionit “Për disa ndryshime dhe shtesa në kontratën e koncesionit (nr. 375 rep.; 203 kol., datë 21.9.2012) të formës “BOT” (ndërtim-operim-transferim)

Urdhër, Nr. 144, datë 21.07.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Mjedisit, drejtorit të përgjithshëm të Mjedisit dhe Jetësimit të Prioriteteve

Vendim i KM, Nr. 529, datë 20.07.2016
PËR SHPËRBLIMIN E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, PËR SIPËRFAQET TAKUESE QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE
Shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në qarqet: Elbasan, Korçë, Kukës, Lezhë, Vlorë, Tiranë dhe Durrës.

Urdhër, Nr. 143, datë 20.07.2016
PËR MIRATIMIN E FORMATIT DHE PËRMBAJTJES SË VËRTETIMIT TË TRANSPORTIT PËR LËVIZJEN E LËNDËS DRUSORE
sipas shtojcës I, bashkëlidhur këtij urdhri, për fondin pyjor bashkiak;

Vendim i KM, Nr. 528, datë 20.07.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 336, DATË 4.5.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË TREGJEVE TË TREGTIMIT M
Në lidhjen nr. 1, që i bashkëlidhet vendimit nr. 336, datë 4.5.2016, të Këshillit të Ministrave, të hiqet nënndarja 2, “Tregu i shitjes me shumicë i fruta-perimeve, Shkodër”.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10