Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Kërkesë, Nr. 4320, datë 29.07.2016
PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Vija bregdetare e qytetit të Vlorës, faza 1, shtesat, pjesa lindore”, Vlorë.

Vendim i KM, Nr. 545, datë 27.07.2016
lIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË ME 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MZHE, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES, SI QIRADHËNËS, SHOQ.“RECOVERED EARTH ALBANIA"
1. Dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Recovered Earth Albania”

Ligj, Nr. 564, datë 29.07.2016
PËR NGARKIMIN E MINISTRISË SË TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS, SI ORGAN QENDROR BLERËS, PËR KRYERJEN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT PUBLIK
Ngarkimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, si organ qendror blerës, për kryerjen e procedurës së prokurimit publik, për llogari të projektin “Realizimi i studimit të fizibilitetit për ndërtimin e një aeroporti në jug të vendit”.

Vendim i KM, Nr. 541, datë 27.07.2016
“PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI KËSHILLIT TË MINISTRAVE"
1. Kalimin në pronësi të Bashkisë Vlorë të sipërfaqes 371 (treqind e shtatëdhjetë e një) m2 truall, pjesë e pronës me nr. 17, me emërtimin “Rezidenca Qeveritare Vlorë”, sipas planimetrisë bashkëlidhur, me qëllim ndërtimin e rrugës “Dhimitër Konomi”, Vlorë.

Vendim i KM, Nr. 563, datë 29.07.2016
PËR SHPËRBLIMIN E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, PËR SIPËRFAQET TAKUESE QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE
1. Shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në qarqet e Tiranës, Elbasanit, Vlorës, Durrësit dhe Shkodrës.

Vendim i KM, Nr. 540, datë 27.07.2016
“PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË KRUMË"
Në vendimin nr. 946, datë 2.9.2009, të Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimi dhe shtesat, si më poshtë vijon:

Vendim i KM, Nr. 562, datë 29.07.2016
PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË QIRASË ME TARIFËN 1 EURO/KONTRATA, NDËRMJET MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT
1. Dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Bomira” sh.p.k.,

Vendim i KM, Nr. 539, datë 27.07.2016
“PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE PËRDORIM TË BASHKISË KUÇOVË”
Në listën e inventarit, miratuar me vendimin nr. 662, datë 8.10.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesa dhe ndryshimi i mëposhtëm:

Vendim i KM, Nr. 561, datë 29.07.2016
PËR STANDARDIZIMIN DHE DISIPLINIMIN E SHPENZIMEVE TË KARBURANTIT NË NJËSITË E QEVERISJES SË PËRGJITHSHME
1. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme sigurojnë që shërbimi i furnizimit me karburant për mjetet efektive të transportit të kryhet vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe përdoruesi i saj

Ligj, Nr. 538, datë 27.07.2016
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE,
Në listën e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr. 660, datë 4.8.2010, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohen pronat sipas formularëve

Vendim i KM, Nr. 560, datë 29.07.2016
“PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”
1. Kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Kavajë, të pronës nr. 365, me emërtim “Ish-bateria ABD”, me vendndodhje në Kalanë e Turrës, Synej, Kavajë,

Ligj, Nr. 82/2016, datë 25.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

Vendim i KM, Nr. 559, datë 27.07.2016
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS KUSHOVË
1. Në vendimin nr. 44, datë 27.1.2010, të Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Vendim i KM, Nr. 530, datë 20.07.2016
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË ÇERDHEVE
1. Miratimin e standardeve të projektimit të çerdheve, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 558, datë 27.07.2016
MIRATIMI I LISTËS PËRF. TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË NJËSISË ADMINISTRATIVE RUZHDIE
1. Miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore, brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të njësisë administrative përbërëse Ruzhdie, të Bashkisë Patos, që transferohen në pronësi ose në përdorim të saj, sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dh

Vendim i ERE, Nr. 124, datë 21.07.2016
MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE TË MENAXHIMIT TË KAPACITETIT TË KUFIZUAR
Miratimin e rregullave të menaxhimit të kapacitetit ndërkufitar (rregullat bashkëlidhur këtij vendimi).

Vendim i KM, Nr. 553, datë 27.07.2016
PËR PËRBËRJEN, MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË AUTORIZIMIT TË PRODUKTEVE BIOCIDE
1. Ngritjen e Komisionit të Autorizimit të Produkteve Biocide, me këtë përbërje: a) Drejtori i Drejtorisë së Kujdesit Shëndetësor në Ministrinë e Shëndetësisë kryetar;

Vendim i ERE, Nr. 123, datë 21.07.2016
MBI MIRATIMIN E LICENCËS PËR VEPRIMTARINË E OPERIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
- Të miratojë licencën për veprimtarinë e operimit të tregut të energjisë elektrike (licenca e operimit të tregut bashkëlidhur këtij vendimi).

Vendim i KM, Nr. 547, datë 27.07.2016
PËR CAKTIMIN E GJASHTË ANËTARËVE NË PËRBËRJE TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, TË PËRZGJEDHUR ME KONKURRIM PUBLIK
1. Caktimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar, të përzgjedhur me konkurrim publik, si më poshtë vijon:

Vendim i ERE, Nr. 122, datë 21.07.2016
MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “PRELL ENERGY” SHPK NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “PRELLË”
1. Të fillojë procedurat për licencimin e shoqërisë “Prell Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Prellë” me fuqi të instaluar 14970 kw.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10