Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Manual)
Nuk ka nen-kategori
Manual, Nr. 9977, datë 08.09.2008
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES FINANCIARE NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KOMISIONIT TË KOMUNITETEVE EUROPIANE PËR PROGRAMIN E ZHVILLIMIT KUFITAR TË QARKUT TË KUKËSIT, SHQIPËRI, PËR VITIN 2007, NËN INSTRUMENTIN E N
Ratifikohet “Marrëveshja e financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Europiane për programin e zhvillimi kufitar të qarkut të Kukësit, Shqipëri, për vitin 2007, nën instrumentin e ndihmës së paraaderimit (IPA), komponenti II - bashkëpunimi ndërkufitar”.

Manual, Nr. 9886, datë 10.03.2008
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË AUSTRISË PËR SHMANGIEN E TATIMIT TË DYFISHTË, LIDHUR ME TATIMIN MBI TË ARDHURAT DHE MBI KAPITALIN DHE PËR PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL”
Ratifikohet “Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për shmangien e tatimit të dyfishtë, lidhur me tatimin mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal”.

Manual, Nr. 9956, datë 17.07.2008
PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES SË FINANCIMIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQATËS NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM (IDA) PËR PROJEKTIN “PËRBALLIMI DHE ZBUTJA E RREZIKUT NGA FATKEQËSITË”
Ratifikohet “Marrëveshja e financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA) për projektin “Përballimi dhe zbutja e rrezikut nga fatkeqësitë”.

Manual, Nr. 1, datë 13.11.2007
Për plotësimin e kartelave të pasurive të paluajtshme të legalizuara
Ky manual shërben për unifikimin dhe standardizimin e procedurave të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme të legalizuara, të zbatuara nga ALUIZNI.


1