Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Marrëve.)
Nuk ka nen-kategori
Marrëveshje , Nr. 389, datë 30.05.2012
PËR AUTORIZIMIN E MINISTRISË SË FINANCAVE PËR PËRDORIMIN E FONDEVE NGA LLOGARIA E SHPRONËSIMEVE PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT NR. 44, DATË 17.3.2011
Autorizimin e Ministrisë së Financave, të përdorë fondin nga llogaria e shpronësimeve për interesa publikë për likuidimin e detyrimeve nga zbatimi pjesor i vlerës së vendimit civil nr. 44, datë 17.3.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë,

Marrëveshje , Nr. 2, datë 30.01.2007
Marrëveshje bashkëpunimi.
Palët në këtë Marrëveshje Bashkëpunimi veprojnë në përputhje me ligjin nr.9087, datë 19.6.2003 "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar dhe ligjin nr.9072, datë 22.5.2003 "Për sektorin e energjisë elektrike".

Marrëveshje , Nr. 567, datë 03.08.2011
NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Republikës federale të Gjermanisë

Marrëveshje , Nr. 1, datë 25.10.2006
Për monitorimin e fushatës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore
Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është angazhimi i Palëve, në përputhje me detyrimet përkatëse kushtetuese dhe ligjore, për përcaktimin e rregullave, për shfrytëzimin e kapaciteteve teknike të KKRT-së, për nevojat e monitorimit të fushatës zgjedhore, në radion dhe televizionin publik dhe privat, në funksion të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.


1