Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Rekoman.)
Nuk ka nen-kategori
Rekomandim, Nr. 6, datë 12.05.2004
Për përmirësimin e mjeteve të brendshme të ankimit
Përmirësimi i mjeteve të brendshme të ankimit

Rekomandim, Nr. 13, datë 18.12.2002
Për publikimin dhe shpërndarjen në shtetet anëtare të tekstit të konventës europiane për të drejtat e njeriut dhe të jurisprudencës së gjykatës europiane për të drejtat e njeriut
Publikimi dhe shpërndarja në shtetet anëtare të tekstit të konventës europiane për të drejtat e njeriut dhe të jurisprudencës së gjykatës europiane për të drejtat e njeriut

Rekomandim, Nr. 4, datë 12.05.2004
Për konventën europiane për të drejtat e njeriut në arsimin e lartë/universitar dhe kualifikimin profesional
Konventa europiane për të drejtat e njeriut në arsimin e lartë/universitar dhe kualifikimin profesional

Rekomandim, Nr. 2, datë 19.01.2000
Për rishqyrtimin ose rihapjen e çështjeve gjyqësore të caktuara në nivel të brendshëm, mbështetur në vendimet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut
Rishqyrtimi ose rihapje e çështjeve gjyqësore të caktuara në nivel të brendshëm, mbështetur në vendimet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Rekomandim, Nr. 5, datë 12.05.2004
Për kontrollin e pajtueshmërisë së projektligjeve, akteve ligjore ekzistuese dhe praktikës administrative me standardet e përcaktuara në konventën europiane për të drejtat e njeriut
Kontrolli i pajtueshmërisë së projektligjeve, akteve ligjore ekzistuese dhe praktikës administrative me standardet e përcaktuara në konventën europiane për të drejtat e njeriut


1