Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Rezolutë)
Nuk ka nen-kategori
Rezolutë, Nr. 20/10/2016, datë 20.10.2016
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT PËR VITIN 2015
Kuvendi i Shqipërisë, - Duke njohur dhe vlerësuar rolin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, si institucioni kushtetues i pavarur i kontrollit të jashtëm ekonomiko-financiar, që auditon procedurat dhe zbatimin e ligjeve që rregullojnë menaxhimin me eficiencë dhe dobishmëri të fondeve dhe pronës publi

Rezolutë, Nr. 3, datë 28.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI (KMD) PËR VITIN 2015
Duke konsideruar mbrojtjen e së drejtës së çdo personi për barazi para ligjit, parimin e barazisë dhe trajtimit për shanse dhe mundësi të barabarta

Rezolutë, Nr. 5, datë 02.06.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE) PËR VITIN 2015
Duke njohur Entin Rregullator të Energjisë, si rregullatori i vetëm dhe i pavarur për mbikëqyrjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike e të gazit natyror

Rezolutë, Nr. 2, datë 28.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2015
Vlerëson se ushtrimi i funksioneve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, demokratike, të ndershme dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare

Rezolutë, Nr. 4, datë 19.05.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (AKEP) PËR VITIN 2015
Duke njohur AKEP-in si autoritet i pavarur në mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe postare, si dhe për ruajtjen e ekuilibrit ndërmjet interesave të konsumatorëve, shtetit dhe sipërmarrësve në këtë sektor

Rezolutë, Nr. 1, datë 28.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR VITIN 2015
Vlerëson se Avokati i Popullit është një institucion kushtetues i rëndësishëm në mbrojtje të të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike

Rezolutë, Nr. 3, datë 19.05.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË KONKURRENCËS PËR VITIN 2015
Kuvendi i Shqipërisë konstaton se: Veprimtaria e Autoritetit të Konkurrencës është ushtruar në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar.

Rezolutë, Nr. 3, datë 21.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONERIT PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE PËR VITIN 2015
Rolin dhe punën e bërë nga Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KDIMDP), si institucion i pavarur, në përputhje me atributet që i njeh ligji nr. 119/2014

Rezolutë, Nr. 2, datë 19.05.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE PËR VITIN 2015
Duke njohur e vlerësuar rolin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për sigurimin dhe kompensimin e depozitave të qytetarëve, të vendosura në bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë

Rezolutë, Nr. 2, datë 21.04.2016
PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE PËR GJENDJEN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2015
Duke konsideruar reformën e administratës publike dhe zbatimin e plotë dhe efikas të legjislacionit të ri për shërbimin civil si një nga përparësitë dhe sfidat kryesore të shtetit shqiptar, për sigurimin e një administrate të pavarur, profesionale

Rezolutë, Nr. 1, datë 19.05.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2015
Duke vlerësuar rolin kushtetues të Bankës së Shqipërisë për zbatimin e pavarur të politikës monetare

Rezolutë, Nr. 1, datë 21.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË RADIOTELEVIZIONIT PUBLIK SHQIPTAR (RTSH) PËR VITIN 2015
Duke besuar se RTSH-ja duhet të zhvillohet në drejtim të përmbushjes së misionit të vet primar për garantimin e shprehjes së interesave të publikut dhe fitimin e besimit të tij te ky organ

Rezolutë, Nr. 6, datë 05.05.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUTIT TË STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI PËR VITIN 2015
Kuvendi i Shqipërisë e vlerëson Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri një institucion publik dhe të pavarur, i cili ka një rëndësi të veçantë për trajtimin e periudhës së regjimit komunist.

Rezolutë, Nr. 1, datë 14.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE (AMA) PËR VITIN 2015
Duke konsideruar të rëndësishëm respektimin e parimeve themelore, gjatë zhvillimit të veprimtarisë audiovizuale, në drejtim të garantimit të lirisë së shprehjes, lirisë së medias dhe të së drejtës për informim

Rezolutë, Nr. 5, datë 05.05.2016
PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË INSPEKTORATIT TË LARTË TË DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE PËR VITIN 2015
Duke konsideruar luftën kundër korrupsionit si prioritetin kyç për forcimin e shtetit të së drejtës, zhvillimin ekonomik e social të vendit, si dhe një ndër kushtet thelbësore për integrimin e mëtejshëm të vendit për anëtarësim në BE

Rezolutë, Nr. 1, datë 31.03.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË UJIT (ERRU) PËR VITIN 2015
Duke njohur Entin Rregullator të Ujit si një institucion të pavarur publik, përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura në nivel kombëtar

Rezolutë, Nr. 4, datë 28.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË KOMISIONERIT PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL PËR VITIN 2015
Duke pasur parasysh se Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil (KMSHC) i realizon kompetencat e tij lëndore dhe tokësore në gjithë territorin e vendit dhe mbi një numër të konsiderueshëm të pozicioneve të punës

Rezolutë, Nr. 1, datë 28.01.2016
PËR NDERIMIN DHE MIRËNJOHJEN E THELLË NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË PËR FIGURËN E PRESIDENTIT IBRAHIM RUGOVA
Duke mbajtur në konsideratë rëndësinë madhore të shtetit të Kosovës në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve dhe për stabilitetin e rajonit të Ballkanit;

Rezolutë, Nr. 1, datë 28.04.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT PËR VITIN 2015
Vlerëson se Avokati i Popullit është një institucion kushtetues i rëndësishëm në mbrojtje të të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike

Rezolutë, Nr. 1, datë 02.07.2015
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2014
Duke njohur rolin kushtetues të Bankës së Shqipërisë për zbatimin e pavarur të politikës monetare


1 2 3 4 5 6 7 8 9