Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Rezolutë)
Nuk ka nen-kategori
Rezolutë, Nr. -, datë 04.12.2017
PËR OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË AGJENDËS 2030 TË SHTETEVE ANËTARE TË KOMBEVE TË BASHKUARA
1. Do të reflektojmë mbi mekanizmat ekzistues të mbikëqyrjes parlamentare, për të siguruar që parlamentarët të kenë mjetet e duhura për të udhëhequr dhe monitoruar arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, duke përfshirë:

Rezolutë, Nr. -, datë 06.04.2017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË KOMISIONERIT PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL PËR VITIN 2016
1. Rritjen e angazhimit të Komisionerit për përmbushjen e prioritetit të parashikuar në Progresraportin e Komisionit Europian për vitin 2015.

Rezolutë, Nr. -, datë 04.12.2017
PËR DËNIMIN E DHUNËS NDAJ GRAVE E VAJZAVE DHE RRITJEN E EFEKTSHMËRISË SË MEKANIZMAVE LIGJORË PËR PARANDALIMIN E SAJ
1. Kuvendi i Shqipërisë sjell në vëmendje konventat ndërkombëtare të ratifikuara prej tij, rekomandimet e mekanizmave monitorues dhe legjislacionin e brendshëm, më konkretisht:

Rezolutë, Nr. -, datë 06.04.2017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË RADIOTELEVIZIONIT PUBLIK SHQIPTAR (RTSH) PËR VITIN 2016
Për vitin 2017, Kuvendi i Shqipërisë kërkon nga Këshilli Drejtues dhe RTSH-ja të përmbushin këto detyrime: 1. Koordinim të ngushtë me AMA-n dhe operatorët e tjerë privat lokalë gjatë përfundimit të procesit të digjitalizimit;

Rezolutë, Nr. -, datë 04.05.2017
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE (AKEP) PËR VITIN 2016
- Duke njohur AKEP-in si autoritet i pavarur në mbikëqyrjen e tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si dhe për ruajtjen e ekuilibrit ndërmjet interesave të konsumatorëve, shtetit dhe sipërmarrësve në këtë sektor;

Rezolutë, Nr. -, datë 06.04.2017
PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE PËR GJENDJEN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2016
1. DAP-i ka publikuar raportin e parë vjetor të zbatimit të Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 2015-2020, si dhe janë përcaktuar bazat për treguesit e përzgjedhur të performancës.

Rezolutë, Nr. -, datë 04.05.2017
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2016
1. Banka e Shqipërisë duhet të vazhdojë të ndjekë politika që synojnë ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, si kusht për stabilitetin e përgjithshëm makroekonomik dhe për prime të reduktuara të rrezikut dhe të përpiqet në vazhdimësi për një harmonizim sa më të mirë të politikës monetare lehtësuese

Rezolutë, Nr. 1, datë 08.02.2018
REZOLUTË PËR QËNDRIMIN E SHQIPËRISË MBI STATUSIN E JERUSALEMIT
Kuvendi i Shqipërisë: Duke synuar ruajtjen e paqes, sigurisë, stabilitetit, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit në rajonin e Lindjes së Mesme; Duke besuar te nevoja e kontributit të përbashkët të shteteve dhe popujve në mbrojtje të vlerave, lirisë dhe parimeve universale, të mishëruara në Kartën e Kombev

Rezolutë, Nr. -, datë 27.04.2017
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË KONKURRENCËS PËR VITIN 2016
- Duke vlerësuar rolin e Autoritetit të Konkurrencës në sigurimin e një konkurrence të lirë dhe efektive në treg, në zbatim te ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar;

Rezolutë, Nr. 1, datë 15.12.2016
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË MBIKËQYRJES FINANCIARE PËR VITIN 2015
Kuvendi i Shqipërisë, - Duke njohur rolin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për mbikëqyrjen e tregjeve financiare jobankare, me qëllim mbrojtjen e interesave të qytetareve në rolin e tyre si konsumatorë dhe investitorë në Republikën e Shqipërisë;

Rezolutë, Nr. -, datë 04.05.2017
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE) PËR VITIN 2016
- Duke njohur Entin Rregullator të Energjisë si rregullatori i vetëm dhe i pavarur për mbikëqyrjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike e të gazit natyror, si dhe për ruajtjen e ekuilibrit ndërmjet interesave të konsumatorëve, shtetit dhe sipërmarrësve në këtë sektor;

Rezolutë, Nr. -, datë 09.03.2017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË UJIT (ERRU) PËR VITIN 2016
- Duke njohur Entin Rregullator të Ujit si një institucion të pavarur publik, përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura në nivel kombëtar;

Rezolutë, Nr. -, datë 04.05.2017
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI (KMD) PËR VITIN 2016
- Duke respektuar të drejtat themelore kushtetuese si të pacenueshme, të patjetërsueshme dhe të padhunueshme, në mbrojtje të së drejtës për barazi para ligjit, për shanse dhe mundësi të barabarta, si dhe në zbatim me efektivitet të politikave për mbrojtjen nga diskriminimi dhe parandalimin e tij

Rezolutë, Nr. -, datë 02.03.2017
PËR VLERËSIMIN E PUNËS SË KOMISIONERIT PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE PËR VITIN 2016
Kuvendi i Shqipërisë vlerëson: - Veprimtarinë e pavarur të Zyrës së Komisionerit në monitorimin dhe mbikëqyrjen e së drejtës për informim dhe mbrojtjen e të dhënave personale. - Punën ndërgjegjësuese, parandaluese, kontrolluese, duke arritur rezultate më të mira, krahasuar me vitet e kaluara.

Rezolutë, Nr. -, datë 20.04.0017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUTIT TË STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI PËR VITIN 2016
Kuvendi i Shqipërisë vlerëson: Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, në vijim ISKK, si institucion publik i pavarur me rëndësi të veçantë për trajtimin e periudhës së regjimit komunist;

Rezolutë, Nr. 1, datë 03.11.2016
REZOLUTË PËR DËNIMIN E KRIMEVE TË KOMUNIZMIT NDAJ KLERIT, SI DHE MIRËNJOHJEN E VEÇANTË PËR ROLIN DHE VEPRIMTARINË E KLERIKËVE NË MBROJTJEN E VLERAVE
1. Dënon fuqimisht diktatorin Enver Hoxha dhe regjimin totalitar komunist të instaluar prej tij së bashku me bashkëpunëtorët e vet, si dhe krimet e kryera prej tyre ndaj klerikëve shqiptarë.

Rezolutë, Nr. -, datë 20.04.2017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2016
- Duke konsideruar që viti 2017 është vit zgjedhor, në të cilin organizohen zgjedhjet parlamentare të radhës, rekomandohet angazhim maksimal i të gjitha njësive dhe strukturave të KQZ-së për organizimin e një procesi para dhe paszgjedhor me standarde të larta;

Rezolutë, Nr. 20/10/2016, datë 20.10.2016
REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT PËR VITIN 2015
Kuvendi i Shqipërisë, - Duke njohur dhe vlerësuar rolin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, si institucioni kushtetues i pavarur i kontrollit të jashtëm ekonomiko-financiar, që auditon procedurat dhe zbatimin e ligjeve që rregullojnë menaxhimin me eficiencë dhe dobishmëri të fondeve dhe pronës publi

Rezolutë, Nr. -, datë 13.04.2017
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE (AMA) PËR VITIN 2016
1. Veprimtaria e AMA-s, gjatë vitit 2016, ka rezultuar në funksionalitet normal institucional në raport me përfaqësimin e Këshillit të plotë të AMA-s, pas plotësimit të vendeve vakante, gjë që ka reflektuar në një sërë procesesh dhe vendimmarrjesh të rëndësishme të munguara gjatë vitit të mëparshëm.

Rezolutë, Nr. 5, datë 02.06.2016
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË (ERE) PËR VITIN 2015
Duke njohur Entin Rregullator të Energjisë, si rregullatori i vetëm dhe i pavarur për mbikëqyrjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike e të gazit natyror


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10