Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Rregull.)
Nuk ka nen-kategori
Rregullore, Nr. 1, datë 22.04.2016
MBI FUNKSIONIMIN E KOMITETIT PËR KOORDINIMIN E KËRKIMIT SHKENCOR, TEKNIK DHE EKONOMIK PËR PESHKIMIN DHE AKUAKULTURËN
Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë mënyrën e funksionimit të Komitetit për Koordinimin e Kërkimit Shkencor, Teknik dhe Ekonomik për Peshkimin dhe Akuakulturën.

Rregullore, Nr. 5, datë 24.10.2008
PËR DETAJIMIN E RREGULLAVE NË LIDHJE ME PËRCAKTIMIN E MADHËSISË SË SYZES DHE VLERËSIMIN E TRASHËSISË SË FIJES NË RRJETAT E PESHKIMIT
Kjo rregullore detajon për inspektorët e peshkimit, mënyrën e përcaktimit të madhësisë së syzes dhe vlerësimin e trashësisë së fijes që përdoret në rrjetat e peshkimit.

Rregullore, Nr. 2, datë 05.11.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 1, DATË 7.3.2014, “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 64, DATË 31.5.2012, “PËR PESHKIMIN””
Komisioni i Përhershëm i Ankimeve përbë-het nga pesë anëtarë, kryesohet nga kryetari dhe ka në përbërje të tij sekretarin.

Rregullore, Nr. 4, datë 24.10.2008
PËR PAJISJET QË MUND T'U VENDOSEN TRATAVE TËRHEQËSE, TRATAVE TË ZALLIT DHE TRATAVE TË NGJASHME ME TO
Në kuptim të kësaj rregulloreje, termi "tratë" do të thotë "tratë tërheqëse, tratë zalli ose e ngjashme me to".

Rregullore, Nr. 2, datë 10.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PAJISJEN ME LEJE DHE TË KONKURRIMIT PUBLIK PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AKUAKULTURËS TOKËSORE DHE UJORE
PËRCAKTIMI I PROCEDURAVE PËR PAJISJEN ME LEJE DHE TË KONKURRIMIT PUBLIK PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AKUAKULTURËS TOKËSORE DHE UJORE

Rregullore, Nr. 1, datë 21.10.2008
"PËR CAKTIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PAGESËN E PENSIONEVE"
Për të përfituar të gjitha llojet e pensioneve të pleqërisë, që parashikohen në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993 "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë", personi i interesuar, fillimisht, 1 vit para se t'i lindë e drejta për pension, duhet të paraqesë kërkesë paraprake me shkrim pranë Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH), tek inspektori pritës (formulari tip i kërkesës paraprake për pension pleqërie është bashkëlidhur dhe pjesë e kësaj rregulloreje).

Rregullore, Nr. 1, datë 07.03.2014
PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 64, DATË 31.5.2012 “PËR PESHKIMIN”
“Akti i miratimit” është një dokument që lëshohet nga Ministria për të kryer një aktivitet të veçantë peshkimi me një anije të caktuar, në kushte të përcaktuara dhe në të cilën certifikohen minimalisht të dhënat në lidhje me identifikimin e karakteristikave teknike dhe të ndërtimit të anijes.

Rregullore, Nr. 3, datë 05.08.2008
MBI CERTIFIKIMIN E KAFSH?VE RAC?-PAST?R T? SPECIEVE T? GJEDHIT, DHENVE, DHIVE, KUAJVE, DERRAVE RAC?-PAST?R DHE HIBRID?, SPERM?S, OVULAVE DHE EMBRIONEVE T? TYRE
Q?llimi i k?saj rregulloreje ?sht? certifikimi i kafsh?ve rac?-past?r t? specieve t? gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave rac?-past?r dhe hibrid?, sperm?s, ovulave dhe embrioneve t? tyre.

Rregullore, Nr. 12, datë 04.06.2012
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR PAJISJEN ME LEJE PESHKIMI DHE TË KONKURRIMIT PUBLIK PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË PESHKIMIT NË DET, NË UJËRAT E BR
Kjo rregullore përcakton rregullat, kriteret dhe procedurat për: a) aplikimin për leje peshkimi, shqyrtimin e kërkesës dhe të dokumentacionit që e shoqëron atë dhe lëshimin e aktit të miratimit të saj;

Rregullore, Nr. 2, datë 22.07.2008
PËR RIPRODHIMIN E KAFSHËVE TË FERMËS, PRODHIMIN E TREGTIMIN E MATERIALEVE RACORE
Rregullorja "Për riprodhimin e kafshëve të fermës, prodhimin e tregtimin e materialeve racore" përcakton drejtimet themelore të zbatimit të kritereve të riprodhimit, prodhimit të materialeve racore (kafshë të racës, spermë, ovulat, embrionet) dhe tregtimin e tyre.

Rregullore, Nr. 336, datë 14.07.2011
PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT
Kjo rregullore përcakton organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit. Neni 2

Rregullore, Nr. 6, datë 30.11.2007
Për administrimin e mbetjeve spitalore
Dispozita të përgjithshme.

Rregullore, Nr. 2638, datë 10.06.2011
MBI PAJISJEN ME LEJE VEPRIMTARIE TË TRANSPORTUESVE HEKURUDHORË
Kjo rregullore përcakton kriteret dhe procedurat që duhen zbatuar për dhënien, kohëzgjatjen, modifikimin, pezullimin dhe heqjen e lejeve të veprimtarisë të destinuara për transportuesit hekurudhorë ekzistues ose ata që do të krijohen në të ardhmen.

Rregullore, Nr. 1, datë 30.03.2007
Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga krijimi, transportimi e deri tek asgjësimi i tyre
Dispozita të përgjithshme.

Rregullore, Nr. 1, datë 01.02.2010
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT TË MONITORIMIT TË ORGANIZATAVE TË MENAXHIMIT TË PESHKIMIT
Rregullorja synon të sigurojë funksionimin normal e të efektshëm të Komitetit të Monitorimit të veprimtarisë së organizatave të menaxhimit të peshkimit (OMP), që ngrihet dhe vepron në Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, duke detajuar rregullat dhe procedurat e organizimit dhe të veprimtarisë së tij.


Rregullore, Nr. 9, datë 25.01.2010
PËR NGRITJEN E NJË SISTEMI PËR PARANDALIMIN, DEKURAJIMIN DHE ELIMINIMIN E PESHKIMIT ILEGAL, TË PARREGULLUAR E TË PARAPORTUAR (IUU)
Rregullorja harton një sistem masash për tregtimin e produkteve peshkore me synim parandalimin, dekurajimin dhe eleminimin e peshkimit ilegal, të parregulluar e të paraportuar (peshkimi IUU). 2. Ministria siguron mjetet e duhura në dispozicion të Inspektoratit te peshkimit për t’i mundësuar atij përmbushjen e detyrave të përcaktuara në këtë Rregullore.

Rregullore, Nr. 1, datë 23.01.2006
Për kufijtë e investimit të kapitalit të shoqërive të sigurimit
Përcaktimin e kufijve të investimit të kapitalit të shoqërive të sigurimit

Rregullore, Nr. 6, datë 13.02.2009
PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË REGJISTRIMIT TË INFORMACIONEVE TË NEVOJSHME NË LIDHJE ME ZËNIET E PESHKUT[1]
Kapitenët e anijeve të peshkimit me gjatësi totale më të madhe se 10 metra regjistrojnë të dhënat në librin e anijes, sipas shtojcës I dhe pikave 17-24 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1062 datë 16.7.2008 “Për përcaktimin e kompetencave të Inspektoratit të Peshkimit dhe ngritjen e një sistemi kontrolli për zbatimin e politikave menaxhuese në peshkim” për të gjitha zonat e peshkimit.

Rregullore, Nr. 35/2, datë 07.11.2005
Për një shtesë në rregulloren nr. 35, datë 19.06.2002 "Për sigurimin vullnetar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore"
Në kapitullin I, "Rregulla të përgjithshme", në pikën 1, në përkufizimin e termit "Person i interesuar", shtohet një paragraf.


1 2 3