Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori
Udhëzim, Nr. 2, datë 20.07.2016
PËR KRITERET TEKNIKE TË KLASIFIKIMIT TË KULLOTAVE E LIVADHEVE DHE PROCEDURAT PËR DHËNIEN E TYRE PËR KULLOTJE E KOSITJE BARI
gjatë përgatitjes dhe miratimit të planeve të mbarështimit e inventarizimeve

Udhëzim, Nr. 8, datë 25.05.2016
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2015–2016
Nxënësit e pakicave kombëtare (greke dhe maqedonase) zhvillojnë edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në lëndën Gjuhë amtare

Udhëzim, Nr. 5813, datë 15.07.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
Z. Ergys Qirici, me detyrë drejtor i përgjithshëm i Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të ushtrojë përkohësisht kompetencat ligjore të Sekretarit të Përgjithshëm

Udhëzim, Nr. 7, datë 19.04.2016
PËR VLERËSIMIN E TEKSTEVE TË REJA SHKOLLORE TË KLASËS SË PARË DHE TË GJASHTË TË ARSIMIT BAZË, TË PËRDORURA NË VITIN SHKOLLOR 2015–2016
Katalogu i teksteve shkollore 2015–2016 për klasën e parë dhe të gjashtë të arsimit bazë është dokumenti ku do të mbështetet vlerësimi.

Udhëzim, Nr. 15, datë 19.07.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 1.9.2011, “PËR MODALITETET E APLIKIMIT TË PULLAVE TË AKCIZËS DHE PULLAVE FISKALE NË PRODUKTET
Baza ligjore ndryshohet sipas përmbajtjes së mëposhtme: “Bazuar në nenin 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 40, 41, 42 dhe 108 të ligjit nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim, Nr. 6, datë 15.04.2016
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Kandidati për anëtar i Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë këto kritere:

Udhëzim, Nr. 3946, datë 10.06.2016
PËR MBLEDHJEN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE PËR CILËSINË E LËNDËVE DJEGËSE TË LËNGËTA TË MESME TË RËNDA (GAS OIL), LËNDËVE DJEGËSE TË LËNGËTA TË RËNDA (HE
Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Financave, bashkë- veprojnë dhe bashkërendojnë veprimtarinë nëpërmjet strukturave të specializuara të tyre për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave për cilësinë e lëndëve djegëse

Udhëzim, Nr. 5, datë 14.04.2016
PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR KLASAT 3–5 TË ARSIMIT FILLOR, KLASAT 8–9 TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT DHE KLASAT 11
Për vitin shkollor 2016–2017, nxënësit e klasave 3–5 të arsimit fillor, të klasave 8–9 të arsimit të mesëm të ulët dhe ata të klasave 11–12 të arsimit të mesëm të lartë

Udhëzim, Nr. 3453, datë 04.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME E SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 1649, DATË 16.8.1999, “MBI PLOTËSIMIN E DISA KUSHTEVE TË VEÇANTA NË TRANSPORTIN RRUGOR TË UDHËTARËVE”, TË
“Mjetet motorike të transportit rrugor të udhëtarëve, janë të detyruar të kryejnë në kohë dhe me rezultat pozitiv kontrollin teknik të detyrueshëm, periodik dhe vjetor, në përputhje me udhë- zimin nr. 2

Udhëzim, Nr. 4, datë 11.04.2016
PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR 2016
. Zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, në datën 23 maj 2016, për të gjithë nxënësit e klasave të pesta.

Udhëzim, Nr. 292, datë 17.06.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 687, DATË 5.12.2013, “PËR MËNYRËN E EVIDENTIMIT DHE SHQYRTIMIT TË KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE
Ndaj vendimeve të Organit Administrativ Shtetëror, kur nuk është bërë ankim në Gjykatë sipas nenit 202 të Kodit Rrugor, mund të bëhet ankim brenda 5 ditëve nga shpallja e vendimit, në organin administrativ më të lartë për shqyrtimin e ankimeve

Udhëzim, Nr. 3067, datë 14.06.2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËNDEVE (SOUVENIR, ART DHE LIBRA - “SAL”) PËR TREGTIMIN E SUVENIREVE DHE BOTIMEVE PRANË M
Në kuadër të hapjes së sezonit turistik në vendin tonë, si dhe në zbatim të politikave të Ministrisë së Kulturës, në promovimin e vlerave të artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore;

Udhëzim, Nr. 3078, datë 14.06.2016
PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT TË PËRBASHKËT NR. 1568/3, DATË 14.4.2015, “PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS
Në kapitullin 1, “Tarifat e pagueshme nga pronari apo agjenti i anijes”, pika 1, “Tarifat e portit dhe kanalit”, te pika 5.1, “Përjashtime” shtohet germa

Udhëzim, Nr. 1, datë 09.06.2016
PËR RREGULLAT, PROCEDURAT E KËRKIMIT, TË SHQYRTIMIT E TË MIRATIMIT TË KËRKESAVE PËR DHËNIE NË PËRDORIM TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK
Sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor në pronësi të bashkive jepen në përdorim me kontratë qiraje nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik.

Udhëzim, Nr. 4695, datë 31.05.2016
PËR PROCEDURAT E HOLLËSISHME TË REGJISTRIMIT DHE LËSHIMIT TË CERTIFIKATËS SË PASURISË SË PALUAJTSHME TË LEGALIZUAR
paraqesin kërkesën (aplikimin) për regjistrim të lejes së legalizimit dhe për lëshim të certifikatës së pronësisë, në emër të përfituesit të lejes.

Udhëzim, Nr. 14, datë 10.05.2016
PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË EMERGJENCËS NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR TË FINANCUARA NGA FONDET E BUXHETIT
Institucionet e përkujdesit social rezidencial publik, të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit, ofrojnë shërbimin e emergjencës për një periudhë kohore prej 72 orësh për fëmijët e identifikuar që kanë nevojë për mbrojtje të menjëhershme.

Udhëzim, Nr. 15, datë 13.06.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1457, DATË 28.7.2009, “PËR PROCEDURËN E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LICENCIM, TË SUBJEKTEVE QË KRYEJNË
“17. Subjektet e licencuara raportojnë në mënyrë periodike, çdo 3 (tre) muaj, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punë- simit të dhënat

Udhëzim, Nr. 4059/2, datë 07.06.2016
PËR ANONIMIZIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË VENDIMET GJYQËSORE QË PUBLIKOHEN NË PORTALIN ELEKTRONIK TË GJYKATAVE
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave mbi anonimizimin e të dhënave personale që përmbajnë vendimet gjyqësore, të cilat publikohen në portalet elektronike të gjykatave.

Udhëzim, Nr. 9, datë 30.05.2016
PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË SISTEMIT AR
Tekstet shkollore digjitale (përmbajtja digjitale dhe libri shkollor) të jenë në përputhje me programet mësimore përkatëse dhe në respektim të standardeve të teksteve shkollore, të miratuara nga MAS-i

Udhëzim, Nr. 2565, datë 23.05.2016
MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, PROCEDURAVE DHE AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË LICENCAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE, SHKAQET E PEZULL
Ky udhëzim përcakton kushtet për pajisjen e personave fizikë/juridikë me licencë në fushën e shërbimeve portuale dhe afatet e vlefshmërisë së licencave, si dhe kushtet e pezullimit apo revokimit të tyre.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10