marketkonekt

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1142 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 4099, datë 03.11.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 1159, DATË 17.3.2014, TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR INOVACIONIN DHE ADMINISTRATËN PUBLIKE, “PËR HARTIMIN E MARRËVESHJE
Pika 5 e udhëzimit nr. 1159, datë 17.3.2014, të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, ndryshohet, si më poshtë vijon:

Udhëzim, Nr. 65, datë 19.09.2014
PËR BASHKËRENDIMIN NË MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT, NGA TRUPAT INSPEKTUESE
Misioni i Inspektoratit Qendror është përmirësimi i efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarive të inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Udhëzim, Nr. 19, datë 03.11.2014
PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË VEÇANTË TË SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSORË PËR QËLLIME TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR
Janë objekt dhe i nënshtrohen skemës së kompensimit, fermerët që zhvillojnë aktivitetin e vet në kuadrin e një sipërmarrjeje bujqësore, si veprimtari për prodhimin e produkteve bujqë- sore, bimore ose shtazore

Udhëzim, Nr. 1917, datë 01.09.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR KALIMIN ME AVION TË KUFIRIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Tarifat e shërbimit, për kalimin me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë, është 10 euro dhe paguhet nga udhëtari në momentin e blerjes së biletës, tek shoqëritë ajrore, pavarësisht vendit apo mënyrës së shitjes së biletës.

Udhëzim, Nr. 15, datë 20.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 15.7.2014 “PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR
Në udhëzimin nr. 12, datë 15.7.2014 “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë dhe cilësisë së miellit të grurit të parapaketuar, për t’u shitur tek konsumatori i fundit ose për prodhimin e produkteve të tjera ushqimore”,

Udhëzim, Nr. 394, datë 21.08.2014
MBI PROGRAMET E ZHVILLIMIT EKONOMIK TË SHOQËRIVE TREGTARE ME KAPITAL SHTETËROR
Procesi i hartimit të programeve të zhvillimit ekonomik

Udhëzim, Nr. 14, datë 09.10.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 11.4.2014, “PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE
Në udhëzimin nr. 4, datë 11.4.2014, “Për procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 10, datë 25.06.2014
PËR PROCEDURAT, KRITERET E PËRFITIMIT TË HUAS, SHLYERJES SË DETYRIMEVE DHE MËNYRA E ADMINISTRIMIT TË FONDIT KUNDËRPARTI, TË MBLEDHURA NGA GRANTET JAPO
1.1 Fondet kundërparti, të krijuara nga arkëtimet prej subjekteve që kanë përfituar nga projekti i Qeverisë Japoneze dhe të mbledhura nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (AZHBR), në shumën 130.517.500 (njëqind e tridhjetë milionë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë

Udhëzim, Nr. 35, datë 30.09.2014
PËR PROCEDURAT LËVIZJES PARALELE, TË EMËRIMIT DHE TË LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONIN PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
EMËRIMI I MËSUESIT NË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Udhëzim, Nr. 4/1, datë 09.06.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 11.4.2014, “PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE
Fjala “Aneksi 1” në germën b, të pikës 1.1, të masës 1, “Mbështetje për dorëzimin e prodhimit të frutave dhe perimeve”, ndryshohet si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 7, datë 07.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 11.2.2010 “MBI KONTROLLIN TEKNIK TË MJETEVE RRUGORE”, TË NDRYSHUAR
7. Drejtuesit e mjeteve rrugore që kanë tahograf të instaluar në mjet, duhet të paraqesin te subjekti i licencuar për kryerjen e shërbimit të kontrollit teknik vjetor (KTV)

Udhëzim, Nr. 4, datë 11.04.2014
PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Nga fondet e miratuara në buxhetin e vitit 2014 për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, zëri “Transfertë në buxhetet familjare” të përdoret për mbështetjen e prodhimit bujqësor, blegtoral dhe të agropërpunimit.

Udhëzim, Nr. 6, datë 06.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 18.1.2012 “DOKUMENTET E QARKULLIMIT DHE REGJISTRIMIT TË MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE RIMORKIOVE TË TYRE”
Në nenin 3, pika 1 dhe 2, germa “b”, togfjalëshi “ose agjencia e shitjes, e ngarkuar prej tij” shfuqizohet. Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Udhëzim, Nr. 4351, datë 15.08.2014
MBI KUFIZIMET NË QARKULLIMIN E MJETEVE TË RËNDA PËR TRANSPORTIN RRUGOR TË MALLRAVE
“Sezoni turistik veror” nënkupton periudhën nga data 15 maj deri më 30 shtator të vitit. “Fundjava” nënkupton ditët e shtunë dhe të diel, fillon në orën 00:00 të ditës së shtunë dhe përfundon në orën 24:00 të ditës së diel;

Udhëzim, Nr. 14, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 277, DATË 18.6.1997, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I TË VERBRIT”, TË NDRYSHUAR
Masa e përfitimit për shkak të verbërisë, të përcaktuar në pikën 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, bëhet 11.250 (njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë në muaj. Të njëjtën masë përfiton edhe kujdestari i të verbrit.

Udhëzim, Nr. 25, datë 11.08.2014
PËR PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT TË TRANSFERIMIT TË STUDENTËVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE IU ËSHTË HEQUR
. Studentët që në vitin 2013-2014 kanë ndjekur studimet në një nga institucionet e arsimit të lartë, të cilëve u është hequr licenca me vendimin nr. 539, datë 6.8.2014, të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 13, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 618, DATË 7.9.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,“PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË
Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 8, të vendimit të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 24, datë 11.08.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJ
Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, të aplikojnë direkt pranë institucioneve publike të arsimit të lartë (IAL), nga data 25 gusht deri më 10 shtator 2014

Udhëzim, Nr. 12, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 31, DATË 20.1.2001, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT, PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË
Masa e përfitimit për invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përcaktuar në pikën 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 31, datë 20.1.2001, bëhet 9 900 (nëntëmijë e nëntëqind lekë në muaj).

Udhëzim, Nr. 23, datë 08.08.2014
PËR VITIN SHKOLLOR 2014-2015 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
. Veprimtaria e institucioneve të arsimit parauniversitar të realizohet në zbatim të ligjit nr. 69/2012, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të VKM-ve dhe të urdhrave e udhëzimeve në fuqi, të nxjerra nga Ministri, si më poshtë:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme
digitalb
spitaliamerikan

as