Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
243 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 57, datë 04.12.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, NË FUSHËN E MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR V
Kandidatët, shtetas shqiptarë, brenda vendit, dhe kandidatët me kombësi shqiptare nga trojet shqiptare jashtë kufijve të vendit, aplikojnë për një program specializues afatgjatë në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (UMT), në vitin akademik 2014-2015

Udhëzim, Nr. 3241, datë 18.12.2014
PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE NË BANKA
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kushteve, procedurës dhe afateve në lidhje me: a) anëtarësimin e bankave në skemën e sigurimit të depozitave;

Udhëzim, Nr. 56, datë 19.11.2014
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PR
Kandidatët aplikojnë pranë institucioneve publike të arsimit të lartë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, nga data 19nëntor 2014 deri në datën27 nëntor 2014.

Udhëzim, Nr. 37, datë 31.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET KONSULLORE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË JASHTME APO TË AMBASADAVE TONA JASHTË VENDIT
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ), me institucionet e vartësisë, cakton agjentë për mbledhjen e tarifave për shërbimet konsullore, të cilat caktohen në përputhje me shtojcën nr. 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 55, datë 19.11.2014
PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT TË MËSUESIT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR
Organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar, në përputhje me kriteret dhe procedurat e përshkruara në këtë udhëzim.

Udhëzim, Nr. 36, datë 30.12.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 9, DATË 26.2.2008, “PËR TATIMIN E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PASURISË SË PALUAJTSHME”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 9, datë 26.2.2008 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar, në pikën 10, fjalia e katërt dhe e pestë, ndryshohen me përmbajtjen e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 54, datë 03.11.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 43, DATË 15.10.2014, “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË D
“3. Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e studimeve të ciklit të parë, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, programet e studimit të ciklit të dytë, si dhe për transferimin e studimeve, për vitin akademik 2014-2015,

Udhëzim, Nr. 34, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR PAJISJEN ME LEJEDREJTIMI
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor caktohet agjent për mbledhjen e tarifës të pajisjes me leje drejtimi.

Udhëzim, Nr. 53, datë 03.11.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA,
Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, aplikojnë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS), nga data 3 nëntor 2014 deri në datën 10 nëntor 2014

Udhëzim, Nr. 33, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR VEPRIME E SHËRBIME TË ADMINISTRATËS GJYQËSORE E MINISTRISË SË DREJTËSISË, PROKURORISË DHE NOTERISË
Tarifat për veprime e shërbime nga administrata gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, prokurorisë, dhe noterisë, caktohen sipas shtojcës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Udhëzim, Nr. 52, datë 03.11.2014
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E ISH-TË DËNUARIT DHE TË PËRNDJEKURIT POLITIK NGA SISTE
Kandidatët me statusin e ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik, të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, aplikojnë direkt në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS), nga data 3 nëntor deri më 10 nëntor 2014

Udhëzim, Nr. 32, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E TRANSMETIMEVE RADIOTELEVIZIVE
Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) caktohet agjent për vjeljen e tarifës së shërbimit të transmetimeve raditelevizive.

Udhëzim, Nr. 51, datë 03.11.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 46, DATË 20.10.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PL
“3. Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”të bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, nga data 20.10.2014 deri në datën 17.11.2014.”.

Udhëzim, Nr. 31, datë 29.12.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 30.1.2006, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR
“Moment i pagimit të interesave konsiderohet dita e pagimit të interesave në “cash’’ ose dita e maturimit apo rikapitalizimit të tyre.

Udhëzim, Nr. 50, datë 31.10.2014
PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/ “MASTER I AR
Studentët e huaj, që aplikojnë individualisht në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit apo në kuadër të marrëveshjeve shtetërore dypalëshe ose shumëpalëshe, për ndjekjen e studimeve në ciklin e dytë të studimeve

Udhëzim, Nr. 575, datë 31.12.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 15.01.2013 “MBI PROCEDURAT E PRODHIMIT, KODIMIT, STAMPIMIT, SHPËRNDARJES DHE MONITORIMIT TË PULLAVE TË KON
Në udhëzimin nr. 2, datë 15.01.2013 “Mbi procedurat e prodhimit, kodimit, stampimit, shpërndarjes dhe monitorimit të pullave të kontrollit të barnave”, bëhen këto ndryshime:

Udhëzim, Nr. 49, datë 31.10.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 41, DATË 14.10.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT PËR PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PAREALIZUARA NË RAUNDIN E DYTË DHE
“7. Sekretaritë mësimore të fakulteteve në deri në orën 18:00 të datës 12.11.2014, të pranojnë dokumentacionin për të gjithë kandidatët fitues. Kandidatët paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:”.

Udhëzim, Nr. 30, datë 23.12.2014
Udhezim nr. 30
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT

Udhëzim, Nr. 3242, datë 18.12.2014
PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE NË SHOQËRITË E KURSIM-KREDITIT
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kushteve, procedurës dhe afateve në lidhje me: a) anëtarësimin e shoqërive të kursim-kreditit në skemën e sigurimit të depozitave;

Udhëzim, Nr. 29, datë 18.12.2014
Udhezim nr.29
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR PËRDORIMIN E APARATEVE TELEVIZIVE


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Reklame
Hako_0317
Reklame
spitali amerikan


Reklame
Digitalb