Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1416 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 292, datë 17.06.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 687, DATË 5.12.2013, “PËR MËNYRËN E EVIDENTIMIT DHE SHQYRTIMIT TË KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE
Ndaj vendimeve të Organit Administrativ Shtetëror, kur nuk është bërë ankim në Gjykatë sipas nenit 202 të Kodit Rrugor, mund të bëhet ankim brenda 5 ditëve nga shpallja e vendimit, në organin administrativ më të lartë për shqyrtimin e ankimeve

Udhëzim, Nr. 3067, datë 14.06.2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËNDEVE (SOUVENIR, ART DHE LIBRA - “SAL”) PËR TREGTIMIN E SUVENIREVE DHE BOTIMEVE PRANË M
Në kuadër të hapjes së sezonit turistik në vendin tonë, si dhe në zbatim të politikave të Ministrisë së Kulturës, në promovimin e vlerave të artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore;

Udhëzim, Nr. 3078, datë 14.06.2016
PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT TË PËRBASHKËT NR. 1568/3, DATË 14.4.2015, “PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS
Në kapitullin 1, “Tarifat e pagueshme nga pronari apo agjenti i anijes”, pika 1, “Tarifat e portit dhe kanalit”, te pika 5.1, “Përjashtime” shtohet germa

Udhëzim, Nr. 1, datë 09.06.2016
PËR RREGULLAT, PROCEDURAT E KËRKIMIT, TË SHQYRTIMIT E TË MIRATIMIT TË KËRKESAVE PËR DHËNIE NË PËRDORIM TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK
Sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor në pronësi të bashkive jepen në përdorim me kontratë qiraje nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik.

Udhëzim, Nr. 4695, datë 31.05.2016
PËR PROCEDURAT E HOLLËSISHME TË REGJISTRIMIT DHE LËSHIMIT TË CERTIFIKATËS SË PASURISË SË PALUAJTSHME TË LEGALIZUAR
paraqesin kërkesën (aplikimin) për regjistrim të lejes së legalizimit dhe për lëshim të certifikatës së pronësisë, në emër të përfituesit të lejes.

Udhëzim, Nr. 14, datë 10.05.2016
PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË EMERGJENCËS NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR TË FINANCUARA NGA FONDET E BUXHETIT
Institucionet e përkujdesit social rezidencial publik, të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit, ofrojnë shërbimin e emergjencës për një periudhë kohore prej 72 orësh për fëmijët e identifikuar që kanë nevojë për mbrojtje të menjëhershme.

Udhëzim, Nr. 15, datë 13.06.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1457, DATË 28.7.2009, “PËR PROCEDURËN E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LICENCIM, TË SUBJEKTEVE QË KRYEJNË
“17. Subjektet e licencuara raportojnë në mënyrë periodike, çdo 3 (tre) muaj, në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punë- simit të dhënat

Udhëzim, Nr. 4059/2, datë 07.06.2016
PËR ANONIMIZIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË VENDIMET GJYQËSORE QË PUBLIKOHEN NË PORTALIN ELEKTRONIK TË GJYKATAVE
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave mbi anonimizimin e të dhënave personale që përmbajnë vendimet gjyqësore, të cilat publikohen në portalet elektronike të gjykatave.

Udhëzim, Nr. 9, datë 30.05.2016
PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË SISTEMIT AR
Tekstet shkollore digjitale (përmbajtja digjitale dhe libri shkollor) të jenë në përputhje me programet mësimore përkatëse dhe në respektim të standardeve të teksteve shkollore, të miratuara nga MAS-i

Udhëzim, Nr. 2565, datë 23.05.2016
MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, PROCEDURAVE DHE AFATEVE TË VLEFSHMËRISË SË LICENCAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE, SHKAQET E PEZULL
Ky udhëzim përcakton kushtet për pajisjen e personave fizikë/juridikë me licencë në fushën e shërbimeve portuale dhe afatet e vlefshmërisë së licencave, si dhe kushtet e pezullimit apo revokimit të tyre.

Udhëzim, Nr. 8, datë 25.05.2016
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2015–2016
Nxënësit e pakicave kombëtare (greke dhe maqedonase) zhvillojnë edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në lëndën Gjuhë amtare

Udhëzim, Nr. 14, datë 18.05.2016
PËR PROCEDURËN, AFATET DHE FORMATIN E SHTYPJES DHE PRODHIMIT TË BILETAVE TË LOJËRAVE TË FATIT DHE MËNYRA E EMETIMIT TË BILETËS ONLINE, SI DHE FORMAT E
Shtypja e biletave të lojërave të fatit kryhet në përputhje me ligjin nr. 155/2015, datë 21.12.2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Udhëzim, Nr. 7, datë 19.04.2016
PËR VLERËSIMIN E TEKSTEVE TË REJA SHKOLLORE TË KLASËS SË PARË DHE TË GJASHTË TË ARSIMIT BAZË, TË PËRDORURA NË VITIN SHKOLLOR 2015–2016
Katalogu i teksteve shkollore 2015–2016 për klasën e parë dhe të gjashtë të arsimit bazë është dokumenti ku do të mbështetet vlerësimi.

Udhëzim, Nr. 13, datë 17.05.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

Udhëzim, Nr. 6, datë 15.04.2016
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT VENDOR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Kandidati për anëtar i Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë këto kritere:

Udhëzim, Nr. 11, datë 17.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR. 4, DATË 16.2.2015 TË MINISTRISË SË MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË DHE NR. 2614/1, DATË 19.3
Në udhëzimin e përbashkët nr. 4, datë 16.2.2015 të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe nr. 2614/1, datë 19.3.2015, të Ministrisë së Financave, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

Udhëzim, Nr. 5, datë 14.04.2016
PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR KLASAT 3–5 TË ARSIMIT FILLOR, KLASAT 8–9 TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT DHE KLASAT 11
Për vitin shkollor 2016–2017, nxënësit e klasave 3–5 të arsimit fillor, të klasave 8–9 të arsimit të mesëm të ulët dhe ata të klasave 11–12 të arsimit të mesëm të lartë

Udhëzim, Nr. 12, datë 13.05.2016
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË HAPJES DHE TË MBYLLJES SË ADRESAVE SEKONDARE TË BASTEVE SPORTIVE
Shoqëritë e lojërave të fatit të licencuara në kategorinë e basteve sportive, për hapjen e adresave sekondare të ushtrimit të aktivitetit duhet të paraqesin në Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit (AMLF)

Udhëzim, Nr. 4, datë 11.04.2016
PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR 2016
. Zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, në datën 23 maj 2016, për të gjithë nxënësit e klasave të pesta.

Udhëzim, Nr. 11, datë 06.05.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 30, DATË 27.12.2011, “PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK”
Në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit\ publik”, bëhen shtesat dhe ndryshimet si më poshtë:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Reklame
inTV


Reklame
Digitalb
Reklame
ventouris