ebuy.al
Alexa Alexa

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1068 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 6/3, datë 08.04.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 13.5.2008, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR
Shpenzimet e karburantit, përveçse kur qëllimi i veprimtarisë ekonomike është blerja e karburantit me qëllim për ta shitur atë. Për qëllime të veprimtarisë ekonomike të tatueshme, kreditimi i TVSH-së së gazoilit të blerë për këtë qëllim

Udhëzim, Nr. 1665/1, datë 05.03.2014
PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËRMBARIMORE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA SHËRBIMI PËRMBARIMOR GJYQËSOR PRIVAT
Ky udhëzim përcakton llojet e shërbimeve përmbarimore të tarifuara dhe masën e tarifës së subjekteve përmbaruese private gjatë procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm.

Udhëzim, Nr. 217, datë 28.03.2014
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMORE QË MIRATOHEN NË KËSHILLIN KOMBËTAR TË TERRITORIT, SI DHE PËR NGRITJEN E KO
Ky udhëzim përcakton rregullat dhe procedurat e shqyrtimit të kërkesave për leje zhvillimore, që miratohen në Këshillin Kombëtar të Territorit (KKT), nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETS), si dhe ngritjen e Komisionit për shqyrtimin e tyre.

Udhëzim, Nr. 103, datë 14.02.2014
PËR RREGULLIMIN E DISA ÇËSHTJEVE QË KANË TË BËJNË ME PROCEDURËN E DHËNIES SË LEJEVE SHPËRBLYESE APO TË VEÇANTA PERSONAVE TË DËNUAR ME BURGIM
Drejtori i institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale (IEVP) është autoriteti përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës dhe dhënien e lejeve shpërblyese në burgjet e sigurisë së zakonshme dhe të ulët, dhe për dhënien e lejeve të veçanta personave të burgosur.

Udhëzim, Nr. 4, datë 11.03.2014
PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE PËR NDIHMËN EKONOMIKE
Administratori shoqëror në bashki/komunë, në përputhje me kriteret dhe treguesit, programon kërkesat për fonde për ndihmën ekonomike dhe i dërgon në drejtoritë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.

Udhëzim, Nr. 1, datë 13.01.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SHKENCËS NR. 17, DATË 31.7.2012 “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT N
“Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave ose diplomën; dëftesën e shkollës së mesme të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barasvlershme me të në Shqipëri; dëftesë pjekurie të shkollës së mesme

Udhëzim, Nr. 2, datë 10.03.2014
PËR PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LICENCIM, TË SUBJEKTEVE QË KRYEJNË VEPRIMTARI TË PËRKUJDESIT SHOQËROR
Kërkesat e subjekteve fizike/juridike, ofruese të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, që kanë aplikuar pranë sporteleve të Qendrës Kombëtare të Licencimeve (QKL) për t'u pajisur me licencë për ofrimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror dhe janë miratuar në fazën e parë

Udhëzim, Nr. 673/2, datë 28.01.2014
PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE QË PËRDOREN NË REALIZIMIN E FAZËS SË KËRKIMIT TË OPERACIONEVE HIDROKARBURE NGA SHOQËRITË E KËRKIMI
Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në zbatim të neneve 25/1 dhe nenit 26/1 (ç) të ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995 “Për TVSH-në”, të ndryshuar, ministri i Financave dhe ministri i Energjisë dhe Industrisë përcaktojnë dhe udhëzojnë:

Udhëzim, Nr. 75, datë 13.03.2014
PËR PROCEDURAT QË NDIQEN PËR ADMINISTRIMIN E AUTOMJETEVE DHE MOTOMJETEVE QË KALOJNË NË REZERVAT MATERIALE TË SHTETIT SI PASOJË E KONFISKIMIT
Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit është përgjegjëse për marrjen e masave të nevojshme për pranimin dhe marrjen në dorëzim të automjeteve dhe motomjeteve që kalojnë në Rezervat Materiale të Shtetit si pasojë e konfiskimit (më poshtë mjetet e konfiskuara).

Udhëzim, Nr. 4, datë 25.01.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË NDRYSHUAR”
Në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 74, datë 13.03.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 687, DATË 5.12.2013 “PËR MËNYRËN E EVIDENTIMIT DHE SHQYRTIMIT TË KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE, PROCEDURAT QË NDIQ
Automjetet dhe motomjetet për të cilat është marrë masë administrative plotësuese, si ndalim administrativ ose heqje mjeti, ruhen pranë pikave përkatëse të miratuara për këtë qëllim nga ministri i Punëve të Brendshme.

Udhëzim, Nr. 3, datë 17.01.2014
PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2014
. Për çdo njësi shpenzuese të krijuar rishtazi, çelet kodi përkatës në sistemin informatik financiar të qeverisë, pas paraqitjes së kërkesës zyrtare të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, e shoqëruar detyrimisht me aktin përkatës ligjor ose nënligjor apo akte të tjera administrative të krijimit të tij.

Udhëzim, Nr. 10, datë 18.03.2014
PËR PËRCAKTIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË PULLËS SË TATIMIT
Pulla e tatimit do të prodhohet sipas standardeve të përcaktuara në këtë udhëzim. Specifikimet teknike janë si më poshtë: 1. Formati i pullës së tatimit

Udhëzim, Nr. 177, datë 26.12.2013
PËR METODAT E KLASIFIKIMIT TË RISQEVE DHE TË VLERËSIMIT TË RISKUT SERIOZ
Përcaktimin e metodave/mënyrave të klasifikimit të risqeve dhe vlerësimit të riskut serioz, sipas tekstit bashkëlidhur këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 8, datë 17.03.2014
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PASAGJERËVE UDHËTUES PËR TRANSPORTIN NDËRKOMBËTAR RRUGOR
Lista e pasagjerëve udhëzues për transportin ndërkombëtar rrugor është sipas formatit bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe është pjesë integrale e tij.

Udhëzim, Nr. 2, datë 17.01.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008 “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme. 1. Pika 1.1 ndryshohet me këtë përmbajtje:

Udhëzim, Nr. 6/1, datë 17.03.2014
PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 13.5.2008 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR”
Në pikën 1.1., germa “b”, fjalia e fundit, fjalët “si paguese e taksës vendore të biznesit të vogël” zëvendësohet me fjalët “paguese e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”.

Udhëzim, Nr. 1, datë 16.01.2014
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR SHPENZIMET E LEJUESHME MBI FONDET DHE PASURITË E TJERA TË SEKUESTRUARA TË PERSONAVE TË SHPALLUR
Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë rregullat dhe procedurat për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera të sekuestruara të personave të shpallur sipas ligjit nr. 157/2013, datë 10.10.2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit”, në funksion të zbatimit të këtij ligji.

Udhëzim, Nr. 2/1, datë 12.03.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008 “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, në pikën II të pikës 2.4.1, paragrafi i tretë dhe i katërt zëvendësohen nga paragrafët me këtë përmbajtje:

Udhëzim, Nr. 5, datë 19.12.2013
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 994, DATË 12.3.2003 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTOSHKOLLAVE”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 994, datë 12.3.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e autoshkollave”, bëhen ndryshimet si më poshtë:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kerkoni Gjeni Prona

| Shto tek te Preferuarat
Spitali Amerikan