Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1315 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 24, datë 11.09.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 25, DATË 30.11.2007, “PËR PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË VLERËS DOGANORE, BURIMET E INFORMACIONIT DHE AFATET E PUB
benzinë, gazoil, mazut, solar, vajgur, jet, gazi i lëngshëm (butan, propan), biodiesel (dhe të gjitha nënproduktet) Drejtoria e Vlerës Doganore harton shkresën dhe pas firmosjes nga titullarët

Udhëzim, Nr. 22, datë 20.08.2015
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 618, DATË 7.9.2006, “TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMI
Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuara, të përcaktuar në pikën 8, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 618, datë 7.9.2006, bëhet 10.030 (dhjetë mijë e tridhjetë) lekë në muaj për personat e përcaktuar në pikën 1 të vendimit.

Udhëzim, Nr. 1568/3, datë 14.07.2015
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE PORTUALE NË AUTORITETIN PORTUAL DURRËS PËR VITIN 2015
Tarifat për shërbimet portuale në Autoritetin Portual Durrës për vitin 2015, caktohen sipas lidhjes që i bashkëngjitet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Niveli i tarifës është shprehur pa TVSH.

Udhëzim, Nr. 23, datë 27.07.2015
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË DHE TË MATURËS SHTETËRORE 2015, SESIONI I DYTË
Nxënësit e pakicave kombëtare (greke dhe maqedonase) zhvillojnë provimin në lëndën Gjuhë amtare, sesioni i dytë, në datën 25.8.2015.

Udhëzim, Nr. 33, datë 10.09.2015
PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR. 51, DATË 20.9.2013 “PËR PROCEDURAT E PËRDORIMIT TË FONDEVE TË BUXHETIT TË SHTETIT PËR BOTIMIN
Në udhëzimin e përbashkët nr. 51, datë 20.9.2013, “Për procedurat e përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve të arsimit parauniversitar”, bëhet shtesa e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 22, datë 21.07.2015
PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA TË KLASËS SË PARË DHE TË KLASËS SË GJASHTË PËR VITIN SHKOLLOR 2015–2016
Përzgjedhja e teksteve shkollore nga mësuesit e klasës së parë dhe të klasës së gjashtë për vitin shkollor 2015–2016 të mbështetet në katalogun e teksteve shkollore të reja për klasat I dhe VI.

Udhëzim, Nr. 6756, datë 03.09.2015
PËR ZBATIMIN E VENDIMIN TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 54, DATË 5.2.2014 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURËS DHE TË MËNYRËS SË DHËNIES ME
Procedurat e konkurrimit për dhënien me qira, ose enfiteozë të pronës shtetërore, kryhen nga organi që ka të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë, ose enfiteozës, sipas përcaktimeve në kreun e I-rë të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 5.2.2014

Udhëzim, Nr. 22, datë 31.07.2015
MBI PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR QARKULLIMIN E MJETEVE TË HUAJA TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE TË MË SHUMË SE 20 PERSONAVE
Niveli i tarifës së shërbimit për qarkullimin e automjeteve të huaja përcaktohet mbi bazë reciprociteti. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dërgon zyrtarisht në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

Udhëzim, Nr. 23, datë 07.09.2015
PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 3.11.2014, “PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË VEÇANTË TË SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSORË PËR QËLLIM
Në udhëzimin nr. 19, datë 3.11.2014 “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar”, bëhet kjo shtesë:

Udhëzim, Nr. 1, datë 21.07.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 14.5.2009, “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË POSAÇËM PËR MIRATIMIN E MATERIALEVE TË PËRKTHYERA TËLEGJISLAC
Pika 8 “Anëtarët e komisionit, të cilët janëekspertë të jashtëm, do të shpërblehen për punën e kryer në vlerën 200 lekë për çdo faqe tëshqyrtuar prej tyre”.

Udhëzim, Nr. 14/1, datë 04.09.2015
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE N REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
"21.1 Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve i lihet deri në 2 për qind të të ardhurave tatimore të mbledhura, për t’u përdorur për investime për përmirësimin dhe për modernizimin e infrastrukturës së mbledhjes së të ardhurave dhe për shpërblime stimuluese

Udhëzim, Nr. 425, datë 24.07.2015
PËR PRANIMIN, ADMINISTRIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIK DHE GRAFIK TË PROJEKTIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN DHE LËSHIMIN E AKTEVE TEKNI
Strukturat përkatëse të shërbimit të PMNZSH-së të qarkut pranojnë dokumentacionin tekniko-ligjor të planeve të detajuara vendore, lejeve të zhvillimit, lejeve të ndërtimit, që shoqërojnë projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin

Udhëzim, Nr. 6/4, datë 04.09.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Në pikën 3, të nenit 48, “Eksporte”, kudo në përmbajtje, togfjalëshi “Drejtoria Rajonale Tatimore”, zëvendësohet me “Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”.

Udhëzim, Nr. 3237, datë 16.07.2015
PËR PROCEDURAT, AFATET KOHORE, STANDARDET DHE KRITERET E PLOTËSIMIT TË DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM, PËR RIORGANIZIMIN ADMINISTRATIVO-TERRITORIAL
Termat e përdorur në këtë udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 510, datë 10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve

Udhëzim, Nr. 4038, datë 04.09.2015
PËR PËRCAKTIMIN E SHËRBIMEVE UNIVERSALE POSTARE, QË OFROHEN PA PAGESË, PËR PERSONAT E VERBËR DHE PJESËRISHT TË VERBËR
Çdo person i verbër, ose pjesërisht i verbër, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për statusin e të verbërve, si dhe Shoqata e të Verbërve në Shqipëri, përfitojnë marrjen e shërbimeve universale postare pa pagesë sipas përcaktimeve të këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 20, datë 30.07.2015
PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 19.1.2009 "PËR PROCEDURAT E HAPJES DHE MBYLLJES SË SALLAVE TË LOJËRAVE, BASTEVE SPORTIVE, KAZINOVE ELEKTRONIK
Në udhëzimin nr. 5, datë 19.1.2009 "Për procedurat e hapjes dhe mbylljes së sallave të lojërave, basteve sportive, kazinove elektronike, bingove tradicionale" bëhen këto shtesa:

Udhëzim, Nr. 24, datë 20.08.2015
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 277, DATË 18.6.1997, TË KËSHILLIT TËMINISTRAVE, “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I TË VERBRIT”, TË NDRYSHUAR
Masa e përfitimit për shkak të verbërisë, të përcaktuar në pikën 4 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, bëhet 11.390 (njëmbëdhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë) lekë në muaj. Të njëjtën masë përfiton edhe kujdestari i të verbrit.

Udhëzim, Nr. 3477, datë 22.07.2015
PËR METODOLOGJINË E KLASIFIKIMIT, KODIFIKIMIT DHE FORMULARËT E APLIKIMIT TË SHËRBIMEVE QË OFROHEN NGA ADMINISTRATA SHTETËRORE
Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë metodologjinë që duhet të ndiqet nga institucionet e administratës shtetërore në klasifikimin

Udhëzim, Nr. 23, datë 20.08.2015
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 31, DATË 20.1.2001, TË KËSHILLIT TË MNISTRAVE "PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT, PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK", T
Masa e përfitimit për invalidët, paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përcaktuar në pikën 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 31, datë 20.1.2001, bëhet 10.030 (dhjetë mijë e tridhjetë) lekë në muaj.

Udhëzim, Nr. 21, datë 09.07.2015
PËR PROCEDURAT E TRANSFERIMIT TË NXËNËSVE NGA NJË NIVEL/DREJTIM I ARSIMIT PROFESIONAL NË GJIMNAZ
Transferimi i studimeve nga arsimi profe-sional në gjimnaz mund të bëhet vetëm për nxënësit që kanë përfunduar klasën e 10-të në shkollat profesionale me kohë të plotë.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Reklame


Reklame
Hako
Reklame
Spitali Amerikan


Reklame
AQSCert