Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
264 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 2, datë 02.02.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 15.7.2014, “PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR
Në udhëzimin nr. 12, datë 15.7.2014, “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë dhe cilësisë së miellit të grurit të parapaketuar, për t’u shitur tek konsumatori i fundit ose për prodhimin e produkteve të tjera ushqimore”

Udhëzim, Nr. 1, datë 09.01.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 23, DATË 9.12.2014 “PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TË DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE”
Në udhëzimin nr. 23, datë 9.12.2014 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, bëhet ky ndryshim:

Udhëzim, Nr. 1, datë 02.02.2015
MBIZBATIMIN E VENDIMIT NR. 8, DATË 14.1.2015 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE NË NEVOJË, NGA HEQJA E FASHËS DERI NË 300 KwH PË
Përfitojnë kompensim për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 KwH në muaj: kategoritë e përcaktuara në pikën 1, germat “a”, “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, të vendimit nr. 8, datë 14.1.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë

Udhëzim, Nr. 3, datë 06.09.2013
PËR PËRCAKTIMIN E PIKAVE GJEODEZIKE ME NDIHMËN E SISTEMEVE GLOBALE SATELITORE TË NAVIGIMIT (GNSS)
Me këtë udhëzim rregullohen kushtet që duhen plotësuar për të mundësuar përdorimin e Sistemeve Globale Satelitore të Navigacionit (GNSS) për punime gjeodezike, të cilat kryhen për llogari të qeverisë qendrore dhe të pushtetit lokal

Udhëzim, Nr. 3, datë 10.02.2015
PËR KRITERET DHE NIVELIN E VLERËSIMIT, SI DHE DETAJIMI I PIKËSIMIT PËR TË GJITHA KATEGORITË UJORE NË UJËRAT E BRENDSHME PËR PROCEDURËN E KONKURRI
Procedurat e konkurrimin publik për zhvillimin e aktivitetit të peshkimit, kryhet nga komisioni i vlerësimit të kërkesave, i ngritur me urdhër ministri i cili ka detyra të përcaktuara në vendimin nr. 712, datë 31.07.2013 të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 60, datë 26.12.2013
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014
Testi i gjuhës së huaj të hartohet në përputhje me gjuhën që parapëlqen secili maturant/kandidat, në nivelin gjuhësor A2.

Udhëzim, Nr. 17, datë 28.01.2015
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR MIRATIMIN E NËNKONTRAKTIMIT TË SË DREJTËS SË LEJES MINERARE, PËR KËRKIM -ZBULIM, PËR SHFRYTËZIM APO PËR KËRKIM-ZBU
.Shoqëria zotëruese e lejes minerare, e cila kërkon nënkontraktimin e të drejtës së shfrytëzimit të lejes minerare, për kërkim-zbulim, për shfrytëzim apo për kërkim-zbulim-shfrytëzim, duhet të paraqesë zyrtarisht pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë

Udhëzim, Nr. 59, datë 24.12.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 33, DATË 19.9.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKA
Udhëzimi nr. 33 datë 19.9.2014 “Për procedurat e pranimit, në institucionet e arsimit të lartë publik e privat në vitin akademik 2014-2015 të studentëve që transferojnë studimet nga institucionet private të arsimit të lartë të cilëve u është hequr licenca”

Udhëzim, Nr. 10, datë 26.01.2015
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË ANKIMEVE ADMINISTRATIVE TË SUBJEKTEVE MINERARE TË LICENCUARA
Subjekti ndaj të cilit vendoset masa administrative apo masa e pezullimit të lejes, ka të drejtën e ankimit pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e njoftimit të vendimit.

Udhëzim, Nr. 58, datë 05.12.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 43, DATË 15.10.2014 “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË D
Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në programet e studimeve të ciklit të parë, programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, programet e studimit të ciklit të dytë, si dhe për transferimin e studimeve, për vitin akademik 2014-2015

Udhëzim, Nr. 1, datë 27.01.2015
PËR CERTIFIKIMIN E KAFSHËVE DHE PRODUKTEVE ME ORIGJINË SHTAZORE
Ky udhëzim përcakton rregullat që duhet të respektohen në lëshimin e certifikatave shëndetësore të kërkuara nga legjislacioni veterinar dhe ai i ushqimit,

Udhëzim, Nr. 11, datë 02.07.2014
PËR VENDNDODHJEN DHE KUSHTET E TJERA TË TREGJEVE TË SHITJES ME SHUMICË
Të jenë jashtë vijës së verdhë të qyteteve në një distancë jo më të afërt se 500 m nga vija e verdhë;

Udhëzim, Nr. 6, datë 30.01.2015
PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë rregullat dhe procedurat mbi zbatimin e TVSH-së sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 92/2014, datë 24.7.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”.

Udhëzim, Nr. 18, datë 31.12.2014
PËR TË DREJTAT, DETYRAT, MANDATIN, MËNYRËN E ZGJEDHJES DHE FUNKSIONIMIT TË BORDEVE NË SHKOLLAT PUBLIKE TË ARSIMIT PROFESIONAL
Të mbështesë procesin e zhvillimit të qasjes strategjike të shkollës;

Udhëzim, Nr. 5, datë 20.01.2015
PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 10 270, DATË 22.4.2010 “PËR TË DREJTËN E PRIVATIZIMIT TË TRUALLIT SHTETËROR NË PËRDORIM DHE PËR TAKSËN MBI TË DREJTËN E
trojet e paprivatizuara të ndërtesave të privatizuara nga shtetasit me ligjin nr. 7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”

Udhëzim, Nr. 17, datë 27.11.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 1468, DATË 26.6.2006 "PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 223, DATË 19.4.2006 "PËR PAGESËN E
Pika 13 riformulohet me përmbajtjen si më poshtë vijon: "E ardhura nga papunësia është mujore dhe paguhet përpjesëtimisht me numrin e ditëve kalendarike, për kohën që përfituesi ka të drejtë të marrë këtë të ardhur.

Udhëzim, Nr. 3, datë 16.02.2015
PËR NJË SHTESË DHE NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 6.2.2012 “PËR PROCEDURAT STANDARDE TË ZBATIMIT TË BUXHETIT”
. Pas fjalisë së parë të germës “h”, të pikës 139, shtohet një fjali me këtë përmbajtje: “Në rast se konstatohet problem teknik në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë

Udhëzim, Nr. 17/1, datë 22.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR PRODHIMIN, PËRPUNIMIN, SHPËRNDARJEN E PRODUKTEVE ME ORIGJINË SHTAZORE PËR KONSUM NJERËZOR
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave për prodhimin, përpunimin dhe shpërndarjen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të produkteve me origjinë shtazore dhe produkteve të marra prej tyre të destinuara për konsum njerëzor.

Udhëzim, Nr. 2, datë 09.01.2015
PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2015
Procedura specifike shtesë për zbatimin e buxhetit të shtetit Të përgjithshme

Udhëzim, Nr. 17, datë 22.12.2014
PËR MONITORIMIN E TEMPERATURAVE NË MJETET E TRANSPORTIT, MAGAZINIMIN DHE RUAJTJEN E USHQIMEVE NË NGRIRJE TË SHPEJTË TË DESTINUAR PËR KONSUM NJERË
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave në lidhje me monitorimin e temperaturave në mjetet e transportit, magazinimin dhe ruajtjen e ushqimeve në ngrirje të shpejtë të destinuar për konsum njerëzor


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Reklame
Hako
Reklame
spitali amerikan