marketkonekt

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1115 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 10, datë 03.07.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1945, DATË 4.10.2010, PËR ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 617, DATË 7.9.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN
Në kreun I “Treguesit statistikorë për ndihmën ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara që plotësojnë bashkitë/komunat”, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 3, datë 07.02.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 60, DATË 26.12.2013, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014”
Pika 1 e udhëzimit nr. 60, datë 26.12.2013, “Për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore” ndryshon si më poshtë: “1.1 Testi i gjuhës së huaj të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të shkollës së mesme të lartë trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor A2.

Udhëzim, Nr. 4, datë 21.07.2014
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMORE, SI DHE NGRITJEN E KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE
Përcaktimin e rregullave dhe procedurave për shqyrtimin e kërkesave për leje zhvillimore, të paraqitura pranë Ministrisë së Mjedisit, referuar fushës së përgjegjësisë shtetërore të saj, si dhe ngritjen e komisionit të përhershëm për shqyrtimin e këtyre kërkesave.

Udhëzim, Nr. 7938, datë 17.07.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE DHE VLERAVE PËRKATËSE PËR SHËRBIMET QË KRYEN MINISTRIA E MJEDISIT PËR PROCESIN E VNM-SË
Tarifa përkatëse e shërbimit për shqyrtimin e kërkesës:

Udhëzim, Nr. 14, datë 08.05.2014
PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2013-2014 DHE ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË GJUHËS SË HUAJ TË MATURËS SHTETËRORE 2014
Viti shkollor për maturën të mbyllet në datën 23 maj 2014. Periudha prej datës 24-29 maj 2014 të përdoret nga shkollat për organizimin e konsultimeve në ndihmë të nxënësve maturantë.

Udhëzim, Nr. 42, datë 22.07.2014
PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE TË KANDIDATËVE PËR PUNË”
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave mbi përpunimin e të dhënave personale gjatë fazës së rekrutimit të punonjësve në institucionet publike dhe private.

Udhëzim, Nr. 13, datë 14.04.2014
PËR REALIZIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT TË PËRQENDRUAR “SHËRBIM INTERNETI NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN 2014”
Realizimin e procedurave të prokurimit për furnizimin me shërbimin e internetit për sistemin arsimor parauniversitar publik, me procedurën “Prokurim i përqendruar” nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Udhëzim, Nr. 2903, datë 21.07.2014
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE TË TRAJTIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMORE KOMPLEKSE NGA MINISTRI I SHTETIT PËR INOVACIONIN DHE AD
Përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të trajtimit të kërkesave për leje zhvillimore komplekse nga ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike (MIAP).

Udhëzim, Nr. 12, datë 10.04.2014
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË (PROVIME TË LIRIMIT) 2014
Lëndët dhe datat e provimeve kombëtare të arsimit bazë (Provime të Lirimit) janë:

Udhëzim, Nr. 12, datë 15.07.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR, PËR T’U SHITUR TE KONSUMATORI I FUNDIT OSE PËR PRODHIMIN E
A. Udhëzimi të zbatohet për miellin e grurit për konsum njerëzor të përgatitur nga gruri i zakonshëm, Triticum aestivum

Udhëzim, Nr. 10, datë 03.04.2014
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014
Lëndët dhe datat e provimeve të Maturës Shtetërore të jenë:

Udhëzim, Nr. 3799, datë 08.07.2014
PËR NGRITJEN E AUTORITETIT PËRGJEGJËS PËR IDENTIFIKIMIN, REFERIMIN, MBROJTJEN DHE RIINTEGRIMIN E VIKTIMAVE/VIKTIMAVE TË MUNDSHME TË TRAFIKIMIT
Ngritjen e autoritetit përgjegjës për identifikimin, referimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit, këtej e tutje referuar si autoriteti përgjegjës.

Udhëzim, Nr. 8/1, datë 04.08.2014
PER NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT NR. 8, DATË 24.3.2014, “PËR ZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR VITIN SHKOLLOR 2014-2015”
Për vitin shkollor 2014-2015, institucionet shkollore të arsimit parauniversitar të punojnë me tekstet e katalogut të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Udhëzim, Nr. 2127/4, datë 07.07.2014
PËR ADMINISTRIMIN E AEROPORTIT TE KUKËSIT
Deri në vënien në punë të aeroportit të Kukësit, Autoriteti i Aviacionit Civil (person juridik publik, jobuxhetor) të përballojë shpenzimet e administrimit të tij nga fondet e veta të programuara.

Udhëzim, Nr. 8, datë 24.03.2014
PËR PËRZGJEDHJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR VITIN SHKOLLOR 2014-2015
Për vitin shkollor 2014-2015, institucionet shkollore të arsimit parauniversitar të punojnë me tekstet e katalogut të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Udhëzim, Nr. 9, datë 23.06.2014
MBI ZBATIMIN E VKM NR. 904, DATË 12.12.2012, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE DHE TË DOKUMENTACIONIT TË PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, N
Familjarët dhe individët në qarkun e Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit mund të aplikojnë për ndihmë ekonomike përmes administratorëve shoqërorë në njësitë e pushtetit vendor në të cilën ata janë të regjistruar brenda 10 ditëve (dhjetë) të para të muajit.

Udhëzim, Nr. 6, datë 21.03.2014
PËR PËRZGJEDHJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR VITIN SHKOLLOR 2014-2015
Për vitin shkollor 2014-2015, institucionet shkollore të arsimit parauniversitar do të punojnë me tekstet e katalogut të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Udhëzim, Nr. 8, datë 23.06.2014
MBI PËRLLOGARITJEN E PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, NË ZONAT PILOT
Drejtoria rajonale pas vlerësimit sipas sistemit të pikëzimit për familjarët dhe individët në qarkun e Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit, llogarit masën e ndihmës ekonomike.

Udhëzim, Nr. 5, datë 11.03.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN E MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SHKENCËS NR. 14, DATË 9.7.2013, “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E
“Transferimi i studimeve nga institucionet publike të arsimit të lartë në institucionet private të arsimit

Udhëzim, Nr. 1, datë 27.06.2014
PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E STRUKTURAVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, NË INSTITUCIONET P
Përcaktimin e rregullave dhe procedurave për krijimin dhe funksionimin e strukturave të veçanta të autoriteteve përgjegjëse (AP) për parandalimin e konfliktit të interesave në institucionet e administratës publike qendrore dhe vendore, si më poshtë:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


| Shto tek te Preferuarat
Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


alpet

spitaliamerikan

dga