marketkonekt

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1101 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 12, datë 15.07.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR, PËR T’U SHITUR TE KONSUMATORI I FUNDIT OSE PËR PRODHIMIN E
A. Udhëzimi të zbatohet për miellin e grurit për konsum njerëzor të përgatitur nga gruri i zakonshëm, Triticum aestivum

Udhëzim, Nr. 15, datë 26.05.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 8.1.2009, “PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR PËRDORIMIN E APARATEVE TELEVIZIVE”, I NDRYSHUAR
Shtojca 1 zëvendësohet me “shtojcën 1” bashkëlidhur këtij udhëzimi, si pjesë integrale e tij.

Udhëzim, Nr. 3799, datë 08.07.2014
PËR NGRITJEN E AUTORITETIT PËRGJEGJËS PËR IDENTIFIKIMIN, REFERIMIN, MBROJTJEN DHE RIINTEGRIMIN E VIKTIMAVE/VIKTIMAVE TË MUNDSHME TË TRAFIKIMIT
Ngritjen e autoritetit përgjegjës për identifikimin, referimin, mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit, këtej e tutje referuar si autoriteti përgjegjës.

Udhëzim, Nr. 309, datë 03.06.2014
PËR REGJISTRIMIN E TITUJVE NË SHOQËRINË “QENDRA E REGJISTRIMIT TË AKSIONEVE” SHA TIRANË
Shoqëritë aksionare, të cilat rezultojnë të regjistruara në regjistrin tregtar, përpara regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit (QKR), të ndryshimeve në lidhje me transferimin e aksioneve, kapitalin e regjistruar, numrin e aksioneve dhe/ose vlerën nominale të secilit aksion

Udhëzim, Nr. 2127/4, datë 07.07.2014
PËR ADMINISTRIMIN E AEROPORTIT TE KUKËSIT
Deri në vënien në punë të aeroportit të Kukësit, Autoriteti i Aviacionit Civil (person juridik publik, jobuxhetor) të përballojë shpenzimet e administrimit të tij nga fondet e veta të programuara.

Udhëzim, Nr. 4, datë 27.05.2014
MBI KËRKESAT TEKNIKE DHE STANDARDET E OPERIMIT TË OFIÇINËS (QENDRËS TEKNIKE) SË AUTORIZUAR TË TAHOGRAFIT
Marrëveshja evropiane “Për punën e ekuipazheve të mjeteve të përfshira në transportin ndërkombëtar rrugor AETR”

Udhëzim, Nr. 9, datë 23.06.2014
MBI ZBATIMIN E VKM NR. 904, DATË 12.12.2012, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE DHE TË DOKUMENTACIONIT TË PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, N
Familjarët dhe individët në qarkun e Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit mund të aplikojnë për ndihmë ekonomike përmes administratorëve shoqërorë në njësitë e pushtetit vendor në të cilën ata janë të regjistruar brenda 10 ditëve (dhjetë) të para të muajit.

Udhëzim, Nr. 1159, datë 17.03.2014
PËR HARTIMIN E MARRËVESHJES SË NIVELIT TË SHËRBIMIT
Çdo institucion, i cili ka ose do të zhvillojë një sistem në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), që ofron shërbime për qytetarët, biznesin dhe për ndërveprim e shkëmbim informacioni për administratën publike nëpërmjet sistemeve elektronike, duhet të parashikojë dhe të hartojë marrëveshje të nivelit të shërbimit (MNSH)

Udhëzim, Nr. 8, datë 23.06.2014
MBI PËRLLOGARITJEN E PËRFITIMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE, NË ZONAT PILOT
Drejtoria rajonale pas vlerësimit sipas sistemit të pikëzimit për familjarët dhe individët në qarkun e Tiranës, Elbasanit dhe Durrësit, llogarit masën e ndihmës ekonomike.

Udhëzim, Nr. 14, datë 23.05.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 30.1.2006, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, I NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 5, datë 30.1.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme: 1. Pika 2.3.3 riformulohet si më poshtë vijon:

Udhëzim, Nr. 1, datë 27.06.2014
PËR KRIJIMIN, FUNKSIONIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E STRUKTURAVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, NË INSTITUCIONET P
Përcaktimin e rregullave dhe procedurave për krijimin dhe funksionimin e strukturave të veçanta të autoriteteve përgjegjëse (AP) për parandalimin e konfliktit të interesave në institucionet e administratës publike qendrore dhe vendore, si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 5/1, datë 21.05.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 27.2.2014, “PËR SHLYERJEN E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA”
Në pikën 3 të udhëzimit nr. 5, datë 27.2.2014, “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pas fjalisë së parë shtohet fjalia “Këto pagesa do të kryhen vetëm pas miratimit nga nëpunësi i parë autorizues

Udhëzim, Nr. 16, datë 18.06.2014
PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT
Ky udhëzim përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e nenit 2, paragrafi 4, dhe neneve 36 – 36/6 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, këtu e më poshtë referuar si ligji.

Udhëzim, Nr. 4/1, datë 23.05.2014
PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
“Në zbatim të nenit 75, pika 1, germa “a”, drejtoritë rajonale tatimore procedojnë me kthimin e detyrimeve tatimore të paguara tepër, përfshirë edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, duke paraqitur në degën përkatëse të thesarit urdhërpagesën

Udhëzim, Nr. 41, datë 13.06.2014
PËR LEJIMIN E DISA KATEGORIVE TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË TË DHËNAVE PERSONALE NË NJË SHTET QË NUK KA NIVEL TË MJAFTUESHËM TË MBROJTJES SË TË DH
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave të detyrueshme për zbatim nga kontrolluesit publikë dhe privatë në lidhje me rastet e transferimit ndërkombëtar të të dhënave personale (këtej e tutje “transferim ndërkombëtar”) në vende që nuk kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale.

Udhëzim, Nr. 5, datë 14.05.2014
PËR NIVELIN MAKSIMAL TË MBETJEVE TË PESTICIDEVE NË BANANE, DOMATE, GRURË, KASTRAVECË, MOLLË, PATATE, RRUSH TAVOLINE, RRUSH PËR VERË, SPECA, ULLINJ TAV
Niveli maksimal i mbetjeve të pesticideve në produktet ushqimore në banane, domate, grurë, kastravecë, mollë, patate, rrush tavoline, rrush për verë, speca, ullinj tavoline, të jetë sipas përcaktimeve në shtojcën bashkëlidhur këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 40, datë 13.06.2014
MBI PËRDORIMIN E SHËRBIMIT TË INTERNETIT DHE POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE NË INSTITUCIONET PUBLIKE NË KUADËR TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave të detyrueshme për zbatim nga institucionet publike dhe strukturat përkatëse, të cilat administrojnë sistemet e informacionit gjatë përdorimit të internetit dhe postës elektronike në vendin e punës nga ana e punonjësve.

Udhëzim, Nr. 4, datë 14.05.2014
PËR PRODUKTET USHQIMORE DHE INGREDIENTËT USHQIMORË TË TRAJTUAR ME RREZATIM JONIZUES
Ky udhëzim do të zbatohet për prodhimin, tregtimin dhe importimin e produkteve ushqimore dhe përbërësve ushqimorë të trajtuar me rrezatim jonizues.

Udhëzim, Nr. 5, datë 30.05.2014
PËR NJË SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 10, DATË 23.6.2008 “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E LËSHIMIT, PEZULLIMIT DHE HEQJES SË LEJEVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARI
Ndryshimin e udhëzimit nr. 10, datë 23.6.2008, “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit, pezullimit dhe heqjes së lejeve për ushtrimin e veprimtarisë dhe lejeve të operimit në fushat e transportit detar”, të ndryshuar, si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 217, datë 06.05.2014
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË KËRKESAVE PËR LEJE ZHVILLIMORE NDËRTIMORE PËR OBJEKTE TË LLOJIT BUJQËSORE DHE BLEGTORALE,
Ky udhëzim përcakton rregullat dhe procedurat e shqyrtimit të kërkesave për leje zhvillimore, që miratohen në Këshillin Kombëtar të Territorit (KKT), nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


| Shto tek te Preferuarat


acdurres

spitaliamerikan

dga