Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1392 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 7, datë 22.04.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 10, DATË 9.3.2015, “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR MENAXHIMIN NËPËRMJET FONDIT KOMBËTAR TË BASHKËFIN
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 7, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008

Udhëzim, Nr. 3, datë 24.03.2016
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2016
Lëndët dhe datat e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore janë:

Udhëzim, Nr. 2, datë 20.04.2016
PËR SHFUQIZIMIN E UDHËZIMIT NR. 3, DATË 27.11.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË UDHËZIMIT NR. 1, DATË 18.7.2012
Udhëzimi nr. 3, datë 27.11.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr. 1, datë 18.7.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara””, shfuqizohet.

Udhëzim, Nr. 2, datë 23.02.2016
PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA
Kërkesat për tekste shkollore të reja dhe afatet kohore të procedurave të konkurrimit, miratimit, shpërndarjes dhe shitjes së tyre, të përcaktohen me urdhër të veçantë të ministrit.

Udhëzim, Nr. 6, datë 20.04.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, I NDRYSHUAR
Në pikën 2.3, fjalia me përmbajtje: “Drejtoritë rajonale tatimore që të lëshojnë vërtetim, “Për shlyerjen e detyrimeve tatimore”

Udhëzim, Nr. 1, datë 11.02.2016
PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2016
Provime të detyruara: Gjuhë shqipe dhe Letërsi Matematikë Gjuhë e huaj

Udhëzim, Nr. 5, datë 07.04.2016
PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT NR. 5, DATË 12.2.2012, “PËR SASITË E TREGTUESHME TË MATERIALIT MBJELLËS DHE SHUMËZUES BIMOR, VARIETETI I TË CILIT ËSHTË NË
Sasia maksimale e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor të varieteteve të bimëve bujqësore, që konsiderohet mostër për kontrolle zyrtare mbikëqyrëse

Udhëzim, Nr. 1548, datë 29.03.2016
TREGTIMI I PJESËVE TË KËMBIMIT TË MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE/OSE TË RIMORKIOVE
Subjektet juridike, për të marrë licencën e veprimtarisë “Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove”, me kodin VII.3.B.3./a, b

Udhëzim, Nr. 10, datë 16.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 24.2.2015, “PËR KRITERET E PËRGJITHSHME DHE PROCEDURAT PËR MARRJEN NË PUNË, TË PERSONELIT TË MËSIMDHËNIES
Në udhëzimin nr. 6, datë 24.2.2015, “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”

Udhëzim, Nr. 1547, datë 29.03.2016
AGJENCITË QË TRAJTOJNË PRAKTIKAT E QARKULLIMIT TË MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE/OSE TË RIMORKIOVE
Subjektet juridike, për të marrë licencën e veprimtarisë “Agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove”, me kodin VII.3.B.4, në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL)

Udhëzim, Nr. 1, datë 13.04.2016
PËR CAKTIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT DHE AKTEVE NOTERIALE TË LIDHURA PËR ZHVILLIMIN, NË CILËSINË E INVESTIT
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit/zhvillimit dhe akteve noteriale të lidhura për zhvillimin, në cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/porositësve të njësive individuale

Udhëzim, Nr. 1546, datë 29.03.2016
AUTORIPARIMI I MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE RIMORKIOVE
Subjektet juridike, për të marrë licencë për veprimtaritë “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, me kodin VII.3.B.1/a, b, c, ç, d, dh, në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL)

Udhëzim, Nr. 682/4, datë 01.04.2016
PËR AKTIVITETIN E AUTOSHKOLLAVE, PAJISJEN E KANDIDATËVE ME LEJEDREJTIMI, KUALIFIKIMIN E INSTRUKTORËVE TË AUTOSHKOLLAVE DHE SPECIALISTËVE TË DREJTORISË
Udhëzimi ka si qëllim të rregullojë veprimtarinë e autoshkollave si subjekte të përgatitjes së drejtuesve të mjeteve, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktorëve të autoshkollave

Udhëzim, Nr. 1545, datë 29.03.2016
SHITBLERJA E MJETEVE RRUGORE ME MOTOR DHE/OSE E RIMORKIOVE, TË REJA OSE TË PËRDORURA, TË AUTORIZUARA NGA PRODHUESI
Subjektet juridike, për të marrë licencën e veprimtarisë “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të përdorura”, me kodin VII.3.B.2, në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL)

Udhëzim, Nr. 13, datë 08.04.2016
PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 223, DATË 19.4.2006, “PËR PAGESËN E SË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA”, I NDRYSHUAR
Në zbatim të shkronjës “a”, pika 1 e vendimit të Këshillit të Ministrave, për çdo rast përfitimi, kategoritë përfituese duhet të kenë gjithsej 12 muaj pagese kontributesh të sigurimeve shoqërore në degën e sigurimit të papunësisë, të derdhura nga punëdhënësi.

Udhëzim, Nr. 1362, datë 16.03.2016
MBI RREGULLAT NË VENDOSJEN E TARIFAVE TË AEROPORTIT1
Ky udhëzim përcakton rregullat e përbashkëta mbi vendosjen e tarifave aeroportuale në aeroportet e Republikës së Shqipërisë.

Udhëzim, Nr. 3, datë 09.02.2016
MBI MËNYRËN E ORGANIZMIT DHE REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRQENDRUARA TË PROKURIMIT PUBLIK “SHËRBIM ME ROJE CIVILE”
Realizimin e procedurave të prokurimit me objekt “Shërbim me roje civile”, me procedurën “Prokurim i përqendruar” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Udhëzim, Nr. 9, datë 16.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 13.4.2015, “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E EMËRIMIT DHE LIRIMIT NGA PUNA TË DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE P
Në kreun I, pika IV, “Komisioni i Vlerësimit”, paragrafi 1, germa “b” ndryshohet: “b. Një përfaqësues i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”.

Udhëzim, Nr. 2, datë 09.02.2016
MBI MËNYRËN E ORGANIZMIT DHE REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRQENDRUARA TË PROKURIMIT PUBLIK “BLERJE USHQIMESH” PËR SHËRBIMIN SOCIAL SHTETËROR DHE INST
Realizimin e procedurave të prokurimit për “Blerje ushqimesh” me procedurën “Prokurim i përqendruar” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Udhëzim, Nr. 8, datë 16.03.2016
PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 17.2.2015, “PËR TË DREJTAT, DETYRAT, ZGJEDHJEN DHE MANDATIN E ANËTARËVE TË BORDEVE NË QENDRAT PUB
Në kreun I, “Funksionet dhe detyrat e bordit”, pika 1, germa “b”, shfuqizohet.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reklame
tfz
Reklame
ventouris


Reklame
inTV