marketkonekt

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1135 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 14, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 277, DATË 18.6.1997, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I TË VERBRIT”, TË NDRYSHUAR
Masa e përfitimit për shkak të verbërisë, të përcaktuar në pikën 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, bëhet 11.250 (njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë në muaj. Të njëjtën masë përfiton edhe kujdestari i të verbrit.

Udhëzim, Nr. 25, datë 11.08.2014
PËR PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT TË TRANSFERIMIT TË STUDENTËVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE IU ËSHTË HEQUR
. Studentët që në vitin 2013-2014 kanë ndjekur studimet në një nga institucionet e arsimit të lartë, të cilëve u është hequr licenca me vendimin nr. 539, datë 6.8.2014, të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 13, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 618, DATË 7.9.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,“PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË DOKUMENTACIONIT DHE MASËS SË PËRFITIMIT TË
Masa e përfitimit të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 8, të vendimit të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 24, datë 11.08.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJ
Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, të aplikojnë direkt pranë institucioneve publike të arsimit të lartë (IAL), nga data 25 gusht deri më 10 shtator 2014

Udhëzim, Nr. 12, datë 29.09.2014
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 31, DATË 20.1.2001, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRFITIMET NGA STATUSI I INVALIDIT, PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK”, TË
Masa e përfitimit për invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përcaktuar në pikën 4, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 31, datë 20.1.2001, bëhet 9 900 (nëntëmijë e nëntëqind lekë në muaj).

Udhëzim, Nr. 23, datë 08.08.2014
PËR VITIN SHKOLLOR 2014-2015 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
. Veprimtaria e institucioneve të arsimit parauniversitar të realizohet në zbatim të ligjit nr. 69/2012, datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të VKM-ve dhe të urdhrave e udhëzimeve në fuqi, të nxjerra nga Ministri, si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 65, datë 19.09.2014
PËR BASHKËRENDIMIN NË MONITORIMIN E ZBATIMIT TË LIGJIT PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT, NGA TRUPAT INSPEKTUESE
Misioni i Inspektoratit Qendror është përmirësimi i efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarive të inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Udhëzim, Nr. 22, datë 08.08.2014
PËR STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2014-2015 NË INSTITUCIONET PUBLIKE DHE PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË
. Viti akademik 2014-2015 në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë, të fillojë në datën 20 tetor 2014 dhe të përfundojë në datën 30 shtator 2015.

Udhëzim, Nr. 1917, datë 01.09.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR KALIMIN ME AVION TË KUFIRIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Tarifat e shërbimit, për kalimin me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë, është 10 euro dhe paguhet nga udhëtari në momentin e blerjes së biletës, tek shoqëritë ajrore, pavarësisht vendit apo mënyrës së shitjes së biletës.

Udhëzim, Nr. 21, datë 08.08.2014
PËR RRITJEN E NDJEKJES SË ARSIMIT PARASHKOLLOR NGA FËMIJËT ROMË
Në zbatim të nismës “Çdo fëmijë rom në kopsht’, kopshtet dhe shkollat që kanë në varësi kopshte, të marrin masa për ndjekjen e kopshtit nga fëmijët romë. Për këtë:

Udhëzim, Nr. 394, datë 21.08.2014
MBI PROGRAMET E ZHVILLIMIT EKONOMIK TË SHOQËRIVE TREGTARE ME KAPITAL SHTETËROR
Procesi i hartimit të programeve të zhvillimit ekonomik

Udhëzim, Nr. 20, datë 06.08.2014
PËR ZHVILLIMIN E KONKURSEVE TË PRANIMIT DHE TARIFËN E REGJISTRIMIT PËR KONKURRIM NË DISA PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË ME KOHË TË PLOTË, NË INSTI
Pranimet në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2014-2015, në:

Udhëzim, Nr. 10, datë 25.06.2014
PËR PROCEDURAT, KRITERET E PËRFITIMIT TË HUAS, SHLYERJES SË DETYRIMEVE DHE MËNYRA E ADMINISTRIMIT TË FONDIT KUNDËRPARTI, TË MBLEDHURA NGA GRANTET JAPO
1.1 Fondet kundërparti, të krijuara nga arkëtimet prej subjekteve që kanë përfituar nga projekti i Qeverisë Japoneze dhe të mbledhura nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (AZHBR), në shumën 130.517.500 (njëqind e tridhjetë milionë e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind) lekë

Udhëzim, Nr. 19, datë 01.08.2014
PËR PROCEDURAT E PROCESIT TË KONKURRIMIT PËR TEKSTE TË BOTUESVE TË HUAJ PËR GJUHËN FRËNGE, PËRZGJEDHJEN DHE SHITJEN E TYRE PËR VITIN SHKOLLOR 2014-201
Shpalljen e konkurrimit për pranim alternativash të teksteve të gjuhës frënge për klasat 11 dhe 12, në përputhje me kurrikulën bërthamë dhe kurrikulën me zgjedhje të gjimnazit, në sistemin e arsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë

Udhëzim, Nr. 4/1, datë 09.06.2014
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 11.4.2014, “PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE
Fjala “Aneksi 1” në germën b, të pikës 1.1, të masës 1, “Mbështetje për dorëzimin e prodhimit të frutave dhe perimeve”, ndryshohet si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 18, datë 01.08.2014
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014, SESIONI I DYTË
Zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2014, sesioni i dytë, në datat si më poshtë vijon: a) Gjuhë e huaj 10 shtator 2014;

Udhëzim, Nr. 4, datë 11.04.2014
PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Nga fondet e miratuara në buxhetin e vitit 2014 për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, zëri “Transfertë në buxhetet familjare” të përdoret për mbështetjen e prodhimit bujqësor, blegtoral dhe të agropërpunimit.

Udhëzim, Nr. 17, datë 01.08.2014
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2014, SESIONI I DYTË
Zhvillimin e Provimeve Kombëtare të Arsimit bazë 2014, sesioni i dytë, në datat si më poshtë vijon:

Udhëzim, Nr. 4351, datë 15.08.2014
MBI KUFIZIMET NË QARKULLIMIN E MJETEVE TË RËNDA PËR TRANSPORTIN RRUGOR TË MALLRAVE
“Sezoni turistik veror” nënkupton periudhën nga data 15 maj deri më 30 shtator të vitit. “Fundjava” nënkupton ditët e shtunë dhe të diel, fillon në orën 00:00 të ditës së shtunë dhe përfundon në orën 24:00 të ditës së diel;

Udhëzim, Nr. 15, datë 22.07.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 18.2.2009 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SHKENCËS “PËR PËRMBAJTJEN DHE FORMËN E DIPLOMËS SË LËSHUAR NGA INSTI
. Në udhëzimin nr. 5, datë 18.2.2009, të ministrit të Arsimit dhe Shkencës, “Për përmbajtjen dhe formën e diplomës së lëshuar nga institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, të bëhen shtesat dhe ndryshimet e mëposhtme:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


| Shto tek te Preferuarat
Argetohu Gjej
Jeta e perditshme Te nevojshme


alpet

as
spitaliamerikan

spitaliamerikan