Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1401 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 14, datë 18.05.2016
PËR PROCEDURËN, AFATET DHE FORMATIN E SHTYPJES DHE PRODHIMIT TË BILETAVE TË LOJËRAVE TË FATIT DHE MËNYRA E EMETIMIT TË BILETËS ONLINE, SI DHE FORMAT E
Shtypja e biletave të lojërave të fatit kryhet në përputhje me ligjin nr. 155/2015, datë 21.12.2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Udhëzim, Nr. 2, datë 20.04.2016
PËR SHFUQIZIMIN E UDHËZIMIT NR. 3, DATË 27.11.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË UDHËZIMIT NR. 1, DATË 18.7.2012
Udhëzimi nr. 3, datë 27.11.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr. 1, datë 18.7.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara””, shfuqizohet.

Udhëzim, Nr. 13, datë 17.05.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

Udhëzim, Nr. 6, datë 20.04.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, I NDRYSHUAR
Në pikën 2.3, fjalia me përmbajtje: “Drejtoritë rajonale tatimore që të lëshojnë vërtetim, “Për shlyerjen e detyrimeve tatimore”

Udhëzim, Nr. 11, datë 17.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR. 4, DATË 16.2.2015 TË MINISTRISË SË MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË DHE NR. 2614/1, DATË 19.3
Në udhëzimin e përbashkët nr. 4, datë 16.2.2015 të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe nr. 2614/1, datë 19.3.2015, të Ministrisë së Financave, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

Udhëzim, Nr. 5, datë 07.04.2016
PËR NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT NR. 5, DATË 12.2.2012, “PËR SASITË E TREGTUESHME TË MATERIALIT MBJELLËS DHE SHUMËZUES BIMOR, VARIETETI I TË CILIT ËSHTË NË
Sasia maksimale e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor të varieteteve të bimëve bujqësore, që konsiderohet mostër për kontrolle zyrtare mbikëqyrëse

Udhëzim, Nr. 12, datë 13.05.2016
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË HAPJES DHE TË MBYLLJES SË ADRESAVE SEKONDARE TË BASTEVE SPORTIVE
Shoqëritë e lojërave të fatit të licencuara në kategorinë e basteve sportive, për hapjen e adresave sekondare të ushtrimit të aktivitetit duhet të paraqesin në Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit (AMLF)

Udhëzim, Nr. 10, datë 16.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 24.2.2015, “PËR KRITERET E PËRGJITHSHME DHE PROCEDURAT PËR MARRJEN NË PUNË, TË PERSONELIT TË MËSIMDHËNIES
Në udhëzimin nr. 6, datë 24.2.2015, “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”

Udhëzim, Nr. 11, datë 06.05.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 30, DATË 27.12.2011, “PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK”
Në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit\ publik”, bëhen shtesat dhe ndryshimet si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 1, datë 13.04.2016
PËR CAKTIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT DHE AKTEVE NOTERIALE TË LIDHURA PËR ZHVILLIMIN, NË CILËSINË E INVESTIT
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për regjistrimin e lejes së ndërtimit/zhvillimit dhe akteve noteriale të lidhura për zhvillimin, në cilësinë e investitorit e të pronarëve të truallit apo blerësve/porositësve të njësive individuale

Udhëzim, Nr. 3, datë 25.04.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 13.9.2007, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË PËRGJITHSHME TË ZBATIMIT TË PROGRAMIT TË BANESAVE
Në udhëzimin nr. 19, datë 13.9.2007, “Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme të zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 1. Pas pikës 5 shtohen pikat 5/1 dhe 5/2, si

Udhëzim, Nr. 682/4, datë 01.04.2016
PËR AKTIVITETIN E AUTOSHKOLLAVE, PAJISJEN E KANDIDATËVE ME LEJEDREJTIMI, KUALIFIKIMIN E INSTRUKTORËVE TË AUTOSHKOLLAVE DHE SPECIALISTËVE TË DREJTORISË
Udhëzimi ka si qëllim të rregullojë veprimtarinë e autoshkollave si subjekte të përgatitjes së drejtuesve të mjeteve, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktorëve të autoshkollave

Udhëzim, Nr. 2, datë 15.04.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 17.10.2012, “PËR PROCEDURAT E SHITJES SË BANESAVE, PJESË PËRBËRËSE E OBJEKTEVE NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIM
Në udhëzimin e MPPT-së nr. 17, datë 17.10.2012, “Për procedurat e shitjes së banesave, pjesë përbërëse e objekteve në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, për Entin Kombëtar të Banesave

Udhëzim, Nr. 13, datë 08.04.2016
PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 223, DATË 19.4.2006, “PËR PAGESËN E SË ARDHURËS NGA PAPUNËSIA”, I NDRYSHUAR
Në zbatim të shkronjës “a”, pika 1 e vendimit të Këshillit të Ministrave, për çdo rast përfitimi, kategoritë përfituese duhet të kenë gjithsej 12 muaj pagese kontributesh të sigurimeve shoqërore në degën e sigurimit të papunësisë, të derdhura nga punëdhënësi.

Udhëzim, Nr. 3078, datë 18.04.2016
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TAVAN QË DO TË PËRDORIN PERSONAT JURIDIKË DHE FIZIKË TË AUTORIZUAR NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METROLOGJISË
Personat juridikë dhe fizikë të autorizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, si dhe laboratorët e etalonëve kombëtarë, jashtë Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë

Udhëzim, Nr. 3, datë 09.02.2016
MBI MËNYRËN E ORGANIZMIT DHE REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRQENDRUARA TË PROKURIMIT PUBLIK “SHËRBIM ME ROJE CIVILE”
Realizimin e procedurave të prokurimit me objekt “Shërbim me roje civile”, me procedurën “Prokurim i përqendruar” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Udhëzim, Nr. 10, datë 03.05.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 19, DATË 3.11.2014, “PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË VEÇANTË TË SKEMËS SË KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSOR
Për aktivitetin prodhues bujqësor që kryhet në të njëjtin vend/adresë (tokë bujqësore ose adresë ku kryhet veprimtaria bujqësore/blegtorale) në pronësi ose në përdorim, ky vërtetim

Udhëzim, Nr. 2, datë 09.02.2016
MBI MËNYRËN E ORGANIZMIT DHE REALIZIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRQENDRUARA TË PROKURIMIT PUBLIK “BLERJE USHQIMESH” PËR SHËRBIMIN SOCIAL SHTETËROR DHE INST
Realizimin e procedurave të prokurimit për “Blerje ushqimesh” me procedurën “Prokurim i përqendruar” nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Udhëzim, Nr. 7, datë 22.04.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 10, DATË 9.3.2015, “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR MENAXHIMIN NËPËRMJET FONDIT KOMBËTAR TË BASHKËFIN
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 7, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008

Udhëzim, Nr. 3, datë 24.03.2016
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2016
Lëndët dhe datat e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore janë:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reklame
Digitalb
Reklame
ventouris


Reklame
inTV