Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
234 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 3242, datë 18.12.2014
PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE NË SHOQËRITË E KURSIM-KREDITIT
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kushteve, procedurës dhe afateve në lidhje me: a) anëtarësimin e shoqërive të kursim-kreditit në skemën e sigurimit të depozitave;

Udhëzim, Nr. 29, datë 18.12.2014
Udhezim nr.29
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR PËRDORIMIN E APARATEVE TELEVIZIVE

Udhëzim, Nr. 3241, datë 18.12.2014
PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE NË BANKA
Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kushteve, procedurës dhe afateve në lidhje me: a) anëtarësimin e bankave në skemën e sigurimit të depozitave;

Udhëzim, Nr. 364, datë 16.12.2014
Udhezim nr. 364
PËR PROCEDURAT E HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHËSVE PËRZGJEDHJET E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE

Udhëzim, Nr. 37, datë 31.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET KONSULLORE TË MINISTRISË SË PUNËVE TË JASHTME APO TË AMBASADAVE TONA JASHTË VENDIT
Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ), me institucionet e vartësisë, cakton agjentë për mbledhjen e tarifave për shërbimet konsullore, të cilat caktohen në përputhje me shtojcën nr. 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 28, datë 18.12.2014
Udhezim nr 28
PËR PROCEDURAT E MBYLLJES SË LLOGARIVE VJETORE TË BUXHETIT PËR VITIN 2014

Udhëzim, Nr. 36, datë 30.12.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 9, DATË 26.2.2008, “PËR TATIMIN E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PASURISË SË PALUAJTSHME”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 9, datë 26.2.2008 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pasurisë së paluajtshme”, të ndryshuar, në pikën 10, fjalia e katërt dhe e pestë, ndryshohen me përmbajtjen e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 27, datë 16.12.2014
Udhezim nr. 27
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 4.9.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”

Udhëzim, Nr. 34, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR PAJISJEN ME LEJEDREJTIMI
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor caktohet agjent për mbledhjen e tarifës të pajisjes me leje drejtimi.

Udhëzim, Nr. 26, datë 16.12.2014
Udhezim nr. 26
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Udhëzim, Nr. 33, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR VEPRIME E SHËRBIME TË ADMINISTRATËS GJYQËSORE E MINISTRISË SË DREJTËSISË, PROKURORISË DHE NOTERISË
Tarifat për veprime e shërbime nga administrata gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, prokurorisë, dhe noterisë, caktohen sipas shtojcës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Udhëzim, Nr. 25, datë 16.12.2014
Udhezim nr. 25
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 32, DATË 31.12.2013, “PËR TATIMIN E THJESHTUAR MBI FITIMIN E BIZNESIT TË VOGËL”, TË NDRYSHUAR

Udhëzim, Nr. 32, datë 29.12.2014
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E TRANSMETIMEVE RADIOTELEVIZIVE
Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) caktohet agjent për vjeljen e tarifës së shërbimit të transmetimeve raditelevizive.

Udhëzim, Nr. 4441/2, datë 19.11.2014
PËR DISA NDRYSHIME E SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 6257, DATË 2.9.2008 “MBI PËRCAKTIMIN E MASËS SË SUBVENCIONIT PËR FAMILJET, QË PËRFITOJNË KREDI TË LEHTËSU
Në referencën ligjore hiqet shprehja “...si dhe bazuar në pikat 3 e 16 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 600, datë 12.9.2007 “Për trajtimin me strehim të nëpunësve civil të administratës së lartë shtetërore dhe funksionarëve politikë,”.

Udhëzim, Nr. 31, datë 29.12.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 30.1.2006, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR
“Moment i pagimit të interesave konsiderohet dita e pagimit të interesave në “cash’’ ose dita e maturimit apo rikapitalizimit të tyre.

Udhëzim, Nr. 7, datë 01.10.2014
PËR KËRKESAT QË DUHET TË PËRMBUSHË ADMINISTRATORI/ SHOQËRIA E ADMINISTRIMIT PËR T’U LISTUAR NË LIBRIN E ADMINISTRATORËVE , PROCEDURAT E LISTIMIT, HEQJ
Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë kërkesat, që duhet të përmbushë administratori/ shoqëria administruese, për t’u listuar në Librin e Administratorëve, procedurat e listimit, heqjes nga lista, penalitetet

Udhëzim, Nr. 575, datë 31.12.2014
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 15.01.2013 “MBI PROCEDURAT E PRODHIMIT, KODIMIT, STAMPIMIT, SHPËRNDARJES DHE MONITORIMIT TË PULLAVE TË KON
Në udhëzimin nr. 2, datë 15.01.2013 “Mbi procedurat e prodhimit, kodimit, stampimit, shpërndarjes dhe monitorimit të pullave të kontrollit të barnave”, bëhen këto ndryshime:

Udhëzim, Nr. 24, datë 09.12.2014
PËR DHËNIEN E PËLQIMIT DHE MËNYRËN E MARRJES DHE VLEFSHMËRINË E DHËNIES SË PËLQIMIT PËR KOMUNIKIMIN ELEKTRONIK TË TATIMPAGUESIT ME ADMINISTRATËN TATIM
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë procedurat për dhënien e pëlqimit dhe mënyrën e marrjes dhe vlefshmërinë e dhënies së pëlqimit për komunikimin elektronik të tatimpaguesit me administratën tatimore, kushtet, kriteret dhe procedurën për përdorimin e shërbimit të sistemit elektronik tatimor

Udhëzim, Nr. 30, datë 23.12.2014
Udhezim nr. 30
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT

Udhëzim, Nr. 23, datë 09.12.2014
PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TË DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
Regjistrimi për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore i tatimpaguesve të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reklame
Pepsi


Reklame
Hako_0317
Reklame
spitali amerikan


Reklame
Digitalb