Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
218 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 4441/2, datë 19.11.2014
PËR DISA NDRYSHIME E SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 6257, DATË 2.9.2008 “MBI PËRCAKTIMIN E MASËS SË SUBVENCIONIT PËR FAMILJET, QË PËRFITOJNË KREDI TË LEHTËSU
Në referencën ligjore hiqet shprehja “...si dhe bazuar në pikat 3 e 16 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 600, datë 12.9.2007 “Për trajtimin me strehim të nëpunësve civil të administratës së lartë shtetërore dhe funksionarëve politikë,”.

Udhëzim, Nr. 45, datë 16.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 33, DATË 19.9.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIN
Udhëzimi nr. 33, datë 19.9.2014 “Për procedurat e pranimit, në institucionet e arsimit të lartë publik e privat në vitin akademik 2014-2015 të studentëve që transferojnë studimet nga institucionet private të arsimit të lartë të cilave iu është hequr licenca”

Udhëzim, Nr. 7, datë 01.10.2014
PËR KËRKESAT QË DUHET TË PËRMBUSHË ADMINISTRATORI/ SHOQËRIA E ADMINISTRIMIT PËR T’U LISTUAR NË LIBRIN E ADMINISTRATORËVE , PROCEDURAT E LISTIMIT, HEQJ
Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktojë kërkesat, që duhet të përmbushë administratori/ shoqëria administruese, për t’u listuar në Librin e Administratorëve, procedurat e listimit, heqjes nga lista, penalitetet

Udhëzim, Nr. 43, datë 15.10.2014
PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË, TË OFRUAR NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË
Institucionet private të arsimit të lartë (IAL private) organizojnë procesin e aplikimit dhe regjistrimit të kandidatëve në programet e studimit të ciklit të parë dhe/ose të ciklit të dytë për vitin akademik 2014-2015 konform këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 24, datë 09.12.2014
PËR DHËNIEN E PËLQIMIT DHE MËNYRËN E MARRJES DHE VLEFSHMËRINË E DHËNIES SË PËLQIMIT PËR KOMUNIKIMIN ELEKTRONIK TË TATIMPAGUESIT ME ADMINISTRATËN TATIM
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë procedurat për dhënien e pëlqimit dhe mënyrën e marrjes dhe vlefshmërinë e dhënies së pëlqimit për komunikimin elektronik të tatimpaguesit me administratën tatimore, kushtet, kriteret dhe procedurën për përdorimin e shërbimit të sistemit elektronik tatimor

Udhëzim, Nr. 41, datë 14.10.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT PËR PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PAREALIZUARA NË RAUNDIN E DYTË DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMIT ME
Regjistrimin në institucionet publike të arsimit të lartë (IPAL), në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare, profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, për vitin akademik 2014-2015,

Udhëzim, Nr. 23, datë 09.12.2014
PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TË DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE
Regjistrimi për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore i tatimpaguesve të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit

Udhëzim, Nr. 40, datë 13.10.2014
UDHËZIMIN NR. 34, DATË 30.9.2014 “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBRIT, TË INVALIDIT
. Fjalia e parë e pikës 1 të udhëzimit nr. 34, datë 30.9.2014 të ministrit të Arsimit dhe Sportit, ndryshon si më poshtë: “1. Kandidatët me statusin e të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit,

Udhëzim, Nr. 22, datë 19.11.2014
PËR MBIKËQYRJEN E OJF-VE, NGA ORGANET TATIMORE, NË FUNKSION TË PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT
Ky udhëzim rregullon procedurat që ndiqen nga organet tatimore, si organ mbikëqyrës, për kontrollin e veprimtarisë së OJF-ve, me qëllim shmangien e mundësisë së përdorimit të tyre për pastrim parash apo financim terrorizmi.

Udhëzim, Nr. 39, datë 13.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 45, DATË 19.12.2011 “PËR GJENERIMIN DHE DHËNIEN E NUMRAVE TË MATRIKULLIMIT”, TË NDRYSHUAR
Në udhëzimin nr. 45, datë 19.12.2011 “ Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të matrikullimit”, të ndryshuar, bëhet ndryshimi si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 21, datë 17.11.2014
MBI PROCEDURËN E PAGESAVE TË DETYRIMEVE E DOGANORE TË PAGUARA TEPËR NGA DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave procedon me kthimin e detyrimeve doganore të paguara tepër, duke paraqitur në degën përkatëse të thesarit urdhërpagesën për rimbursim sipas modelit nr. 1 bashkëngjitur këtij udhëzimi,

Udhëzim, Nr. 38, datë 07.10.2014
PËR KRITERET E MËSUESIT NDIHMËS PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Mësuesi ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara (AK) në institucionet arsimore publike duhet të plotësojë këto kritere: a) Të jetë pajisur me diplomë të ciklit të dytë në fushën e edukimit, konform kërkesave të nenit 57, pika 2

Udhëzim, Nr. 20, datë 17.11.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 30, DATË 27.12.2011 “PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK”
Pika 54 riformulohet: “Për hyrjet që bëhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për financat duhet të kontrollojnë në se fletëhyrja origjinale ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues përkatës që vërteton marrjen në dorëzim të aktiveve

Udhëzim, Nr. 37, datë 06.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 33, DATË 19.9.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK
Udhëzimi nr. 33, datë 19.9.2014 “Për procedurat e pranimit, në institucionet e arsimit të lartë publik e privat në vitin akademik 2014 – 2015, të studentëve që transferojnë studimet nga institucionet private të arsimit të lartë të cilave iu është hequr licenca”

Udhëzim, Nr. 48, datë 27.10.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 33, DATË 19.9.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK
Udhëzimi nr. 33, datë 19.9.2014 “Për procedurat e pranimit, në institucionet e arsimit të lartë publik e privat në vitin akademik 2014- 2015 të studentëve që transferojnë studimet nga institucionet private të arsimit të lartë të cilave iu është hequr licenca”, të ndryshojë si më poshtë:

Udhëzim, Nr. 36, datë 01.10.2014
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT SË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PR
Kandidatët e interesuar aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi nga data 1 tetor deri në orën 12.00 të datës 6 tetor 2014. Për programet e studimit që parashikojnë konkurs për pranimin e tyre, aplikimet kryhen nga data l tetor deri në orën 12.00 të datës 3 tetor 2014.

Udhëzim, Nr. 47, datë 22.10.2014
PËR PROCEDURAT E ZHVILLIMIT TË KONKURSEVE TË PRANIMIT DHE MËNYRAT E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE NË DISA PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PL
. Për afatet e aplikimeve, regjistrimit dhe zhvillimit të konkurseve të pranimit, regjistrimit përfundimtar të kandidatëve, si dhe tarifat e konkurrimit, të zbatohet sa është parashikuar në udhëzimin nr. 46, datë 20.10.2014

Udhëzim, Nr. 35, datë 30.09.2014
PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE, EMËRIMIT DHE TË LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONIN PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Shpallja e vendit të lirë dhe lëvizja paralele për mësues në institucionin publik të arsimit parauniversitar Drejtori i institucionit publik të arsimit parauniversitar, brenda 2 ditëve nga dita kur vendi i një mësuesi lirohet, shpall vendin e lirë të punës

Udhëzim, Nr. 46, datë 20.10.2014
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/ “MASTER I
Pranimi i kandidatëve, shtetas shqiptarë, brenda vendit, në zbatim të germës “a” të pikës 2 të vendimit nr. 668, datë 15.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit

Udhëzim, Nr. 34, datë 30.09.2014
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JET
Kandidatët me statusin e të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, të aplikojnë direkt në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS), nga data 1 tetor deri më 6 tetor 2014.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Argetohu Gjej
ebuy
Jeta e perditshme Te nevojshme


Reklame
Hako_0317


Reklame
spitali amerikan