Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1358 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 33, datë 28.12.2015
PËR PROCEDURAT E MBYLLJES SË LLOGARIVE VJETORE TË BUXHETIT PËR VITIN 2015
Përmbajtja dhe publikimi i pasqyrës financiare vjetore të konsoliduar të shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisjes së përgjithshme.

Udhëzim, Nr. 46, datë 28.10.2015
Nr. 46, datë 28.10.2015 PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “MASTER PROFESIONAL”
Pranimin e kandidatëve, shtetas shqiptarë, brenda vendit, në zbatim të shtojcës 1/1 të vendimit nr. 638, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë

Udhëzim, Nr. 53, datë 16.12.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 37, DATË 5.10.2015, “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE T
Në pikën 3, të udhëzimit nr. 37, datë 5.10.2015, datat “23 tetor 2015” dhe “13 nëntor 2015” ndryshohen në “21 dhjetor 2015”.

Udhëzim, Nr. 44, datë 16.10.2015
PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, NË FUSHËN E MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR V
Kandidatët, shtetas shqiptarë, brenda vendit dhe kandidatët me kombësi shqiptare nga trojet shqiptare jashtë kufijve të vendit, aplikojnë për një program specializues afatgjatë në fushën e mjekësisë

Udhëzim, Nr. 52, datë 03.12.2015
PËR PËRCAKTIMIN E NIVELEVE TË GJUHËVE TË HUAJA DHE TË TESTEVE NDËRKOMBËTARE, PËR PRANIMET NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË DHE TË TRETË, NË I
Përcaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të 5 (pesë) gjuhëve të huaja, përkatësisht: gjuhës angleze, gjuhës frënge, gjuhës gjermane, gjuhës italiane dhe gjuhës spanjolle

Udhëzim, Nr. 43, datë 15.10.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 37, DATË 5.10.2015, “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE T
Në udhëzimin nr. 37, datë 5.10.2015, “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë

Udhëzim, Nr. 50, datë 03.11.2015
PËR ZHVILLIMIN E KONKURSEVE TË PRANIMIT, TARIFËN E REGJISTRIMIT PËR KONKURRIM NË DISA PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË DYTË MË KOHË TË PLOTË “MASTER PROF
Pranimet në programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, për vitin akademik 2015–2016, në Universitetin e Arteve, Tiranë, bëhen mbi bazën e rezultateve të ciklit të parë dhe të rezultateve të fituara nga konkursi i pranimit

Udhëzim, Nr. 42, datë 15.10.2015
PËR IDENTIFIKIMIN E NEVOJAVE PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË PUNONJËSVE MËSIMORË NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
Identifikimi i nevojave të punonjësve mësimorë për zhvillimin profesional Identifikimi i nevojave të punonjësve mësimorë për zhvillimin profesional zhvillohet në përputhje me kriteret dhe procedurat e përshkruara në këtë udhëzim. Ky proces realizohet përmes teknologjisë dixhitale.

Udhëzim, Nr. 7, datë 14.12.2015
PËR AROMATIZUESIT DHE PËRBËRËS TË CAKTUAR USHQIMORË ME VETI AROMATIZUESE, TË PËRDORUR NË PRODHIMIN E PRODUKTEVE USHQIMORE
Ky udhëzim, përcakton rregullat për aromatizuesit dhe përbërësit e caktuar ushqimorë me veti aromatizuese, të përdorur në produktet ushqimore, me qëllim që të sigurohet një funksionim efektiv i tregut të brendshëm

Udhëzim, Nr. 31, datë 27.11.2015
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 "PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË", TË NDRYSHUAR
17. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve miraton rregulloren e brendshme të institucionit, e cila detajon rastet e shkeljeve disiplinore në përputhje me legjislacionin në fuqi.”.

Udhëzim, Nr. 645, datë 14.12.2015
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR MARRJEN E INFORMACIONIT DHE VERIFIKIMIN E TË DHËNAVE E TË DEKLARIMEVE NGA VENDI I ORIGJINËS PËR AZILKËRKUESIN DHE REF
Drejtuesi i autoritetit përgjegjës për azilin dhe refugjatët, cakton një specialist të këtij autoriteti, për verifikimin e të dhënave që mblidhen gjatë aplikimit dhe intervistimit për azil

Udhëzim, Nr. 28, datë 12.01.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 30, DATË 23.12.2014 "PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E RADIO-KOMUNIKACIONIT"
Në udhëzimin nr. 30, datë 23.12.2014, shtojca nr. 1, zëvendësohet me shtojcën me të njëjtin numër bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe bëhet pjesë përbërëse e tij.

Udhëzim, Nr. 30, datë 27.11.2015
PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT E KRYERJES SË INSPEKTIMIT FINANCIAR PUBLIK
Ky udhëzim përcakton rregullat dhe procedurat për kryerjen e veprimtarisë së inspektimit financiar publik, të cilat janë të zbatueshme për të gjitha strukturat që angazhohen në proces.

Udhëzim, Nr. 255, datë 03.11.2015
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TARIFAVE PËR MARRËVESHJET E KRIJIMIT TË SERVITUTIT NË PUNIMET MINERARE NËNTOKËSORE HORIZONTALE
Servituti në punimet minerare nëntokësore horizontale, që i përkasin një zone tjetër ekzistuese të lejuar minerare, krijohet vetëm me marrëveshje mes palëve ndërmjet zotëruesit të lejes minerare ekzistuese, në të cilën gjenden punimet nëntokësore horizontale

Udhëzim, Nr. 32, datë 04.12.2015
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE MASËS SË SHPËRBLIMIT TË INFORMATORËVE TË JASHTËM, SI DHE PROCEDURËS DHE MASËS SË SHPENZIMEVE
Përcaktimin e rregullave dhe të masës së shpërblimit të informatorëve të jashtëm, për shkeljet e dyshuara dhe të vërtetuara në fushën e përdorimit të pajisjeve fiskale nga subjektet tatimpaguese

Udhëzim, Nr. 41, datë 12.10.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 21, DATË 2.8.2013 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË”
Nxënësve të shkëlqyer në vite, pas përfundimit të arsimit të mesëm të lartë, u jepet “Medalje e artë” nga Kryeministri, me propozimin e ministrit përgjegjës për arsimin.”.

Udhëzim, Nr. 49, datë 02.11.2015
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E ISH-TË DËNUARIT DHE TË PËRNDJEKURIT POLITIK NGA SISTEMI KO
Kandidatët me statusin e ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik, të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, aplikojnë direkt në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS)

Udhëzim, Nr. 39, datë 06.10.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 18.8.2015, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS
Në udhëzimin nr. 26, datë 18.8.2015, “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva

Udhëzim, Nr. 48, datë 02.11.2015
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI
Kandidatet aplikojnë pranë institucioneve publike të arsimit të lartë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, nga data 2 deri në datën 9 nëntor 2015.

Udhëzim, Nr. 38, datë 06.10.2015
PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE, EMËRIMIT DHE LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
Procedurat për emërimin dhe largimin nga puna të mësuesit administrohen nga njësitë arsimore vendore, institucionet arsimore e përfaqësues të prindërve dhe udhëhiqen nga parimet e ligjshmërisë e të përgjegjshmërisë


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Reklame
Hako


Reklame
Digitalb
Reklame
Katalogu