Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori
Udhëzim, Nr. 328, datë 20.01.2017
MBI RREGULLAT E HOLLËSISHME PËR LISTËN E TË DHËNAVE QË MBAHEN NË REGJISTRIN ELEKTRONIK KOMBËTAR TË TRANSPORTIT RRUGOR
Ky udhëzim ka për qëllim përcaktimin e rregullave të hollësishme për listën e të dhënave që mbahen në regjistrin elektronik kombëtar, si dhe modalitetet e mbajtjes së tij në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Udhëzim, Nr. 4, datë 09.10.2017
PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE STANDARDEVE MINIMALE QË DUHET TË PLOTËSOJNË PIKAT SEKONDARE TË BASTEVE
1. Ky udhëzim ka si qëllim përcaktimin e kushteve dhe standardeve minimale që duhet të plotësojnë pikat sekondare të ushtrimit të aktivitetit të shoqërive të licencuara në kategorinë e basteve të miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

Udhëzim, Nr. 253, datë 17.01.2017
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 7, DATË 15.6.2012 “PËR KONTROLLIN E MJETEVE TË TRANSPORTIT NË REGJIM TË TEMPERATURAVE TË KONTROLLUARA
Në udhëzimin nr. 7, datë 15.6.2012, “Për kontrollin e mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara, sipas marrëveshjes ATP”, bëhet ndryshimi si më poshtë: 1. Pikat 1.2.b, 8, 17.1 dhe lidhja 2 shfuqizohen.

Udhëzim, Nr. 3, datë 09.01.2017
PËR MËNYRËN DHE AFATET PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFËS SË LICENCIMIT PËR SECILËN KATEGORI TË LOJËRAVE TË FATIT
1. Shoqëritë e regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me objekt të ushtrimit të aktivitetit organizimin e lojërave të fatit dhe të licencuara për ushtrimin e veprimtarisë, sipas kategorisë përkatëse në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 155/2015

Udhëzim, Nr. 12, datë 06.01.2017
PËR MATERIALE DHE ARTIKUJ PLASTIKË TË PËRCAKTUAR TË JENË NË KONTAKT ME USHQIMIN
1. Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë kërkesat specifike për prodhimin dhe tregtimin e materialeve dhe artikujve plastike: a) të përcaktuara të jenë në kontakt me ushqimin; ose b) janë tashmë në kontakt me ushqimin; ose c) të cilat ka arsye të pritet të jenë në kontakt me ushqimin.

Udhëzim, Nr. 2, datë 09.01.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËRKATËS PËR DHËNIEN E MIRATIMIT NGA AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJËRAVE TË FATIT PËR SHITJEN
1. Ky udhëzim ka si qëllim përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit përkatës për miratimin nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit (këtu e mëposhtë referuar si “AMLF”) të shitjes, lënies peng, dhurimit dhe çdo forme tjetër të disponimit të aksioneve, aseteve, pasurisë apo makinave

Udhëzim, Nr. 28, datë 16.01.2017
PËR REGJISTRIMIN NË REGJISTRIN KOMBËTAR TË GJENDJES CIVILE (RKGJC) TË VITIT 2010, TË PERSONAVE ME STATUS REFUGJATI
1. Për regjistrimin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC) të vitit 2010 të personit me status refugjati apo mbrojtje plotësuese, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në bashkëpunim me autoritetin përgjegjës për azilin dhe refugjatët paraqet, sa më shpejt të jetë e mundur

Udhëzim, Nr. 1, datë 09.01.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË ZHDOGANIMIT TË PAJISJEVE PËR LOJËRA FATI DHE PJESËVE TË KËMBIMIT TË TYRE, SI DHE MËNYRËN E BASHKËPUNIMIT
1. Të gjitha mjetet e lojërave të fatit, të cilat do të përdoren për zhvillim aktiviteti në territorin e Republikës së Shqipërisë, duhet të plotësojnë detyrimisht specifikimet teknike të parashikuara në ligjin nr. 155/2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim, Nr. 27, datë 16.01.2017
PËR KLASIFIKIMIN E OBJEKTEVE SIPAS QËNDRUESHMËRISË DHE RREZIKSHMËRISË NDAJ ZJARRIT
1. Objektet/konstruksionet e ndërtimit sipas shkallës së qëndrueshmërisë ndaj zjarrit dhe rrezikshmërisë ndaj tij ndahen në kategori (klasa), të cilat bazohen në mënyrën e përhapjes së zjarreve në to, sipas klasifikimit të rezistencës së materialeve, që ato kanë në përbërje.

Udhëzim, Nr. 41, datë 05.01.2017
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 4, DATË 27.5.2014, “MBI KËRKESAT TEKNIKE DHE STANDARDET E OPERIMIT TË OFIÇINËS SË AUTORIZUAR TË TAHOGRAFIT”
1. Në fund të pikës 2, neni 6, shtohet paragrafi “Autorizimi në rinovimin e parë jepet me afat 1 (një) vit. Në rinovimin e dytë e në vazhdim, Autorizimi jepet me afat 5 (pesë) vjet.”.

Udhëzim, Nr. 5166, datë 20.10.2016
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË TJERA SHTESË NË SQARIM TË KRITEREVE TË PARASHIKUARA NË NENIN 133,
1. Nëpërmjet këtij udhëzimi përcaktohen kriteret profesionale, të cilat duhet të përmbushen nga Agjencitë e Administrimit Kolektiv (këtej e tutje “AAK-të”) dhe procedurën e mbajtur nga Drejtoria e të Drejtës së Autorit (këtej e tutje “DDA”), për marrjen e licencës apo ripërtëritjes së saj nga minist

Udhëzim, Nr. 24, datë 07.10.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.7.2016, “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË
Titulli i udhëzimit nr. 13, datë 22.7.2016, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë.

Udhëzim, Nr. 579, datë 20.10.2016
PËR INFORMACIONIN QË U JEPET PERSONAVE TË CILËT JANË SUBJEKT I VERIFIKIMEVE NË VIJËN E DYTË NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR
1. Dokumenti i informacionit që u jepet personave që janë subjekt i verifikimit të vijës së dytë, në vijim “dokumenti” hartohet në formatin e shkresave zyrtare që prodhohen në Pikën e Kalimit Kufitar dhe firmoset e vuloset nga punonjësi që ka të drejtën e firmës dhe vulës në këtë Pikë Kalimi Kufitar

Udhëzim, Nr. 20, datë 17.10.2016
PËR SHFUQIZIMIN E UDHËZIMIT NR. 12, DATË 5.6.2012, “MBI PROCEDURAT E KRYERJES SË VEPRIMTARISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM NË SEKTORIN PUBLIK”
Shfuqizimin e udhëzimit nr. 12, datë 5.6.2012, “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”.

Udhëzim, Nr. 22, datë 07.10.2016
MBI PËRCAKTIMIN E MASËS PËR PËRFITIMIN E PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR E TË NDIHMËSIT PERSONAL
1. Pagesa bazë për shkak të aftësisë së kufizuar, e përcaktuar në pikën 2, të kreut IV, të VKM-së nr. 431, datë 8.6.2016, është 10,287 (dhjetëmijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë në muaj.

Udhëzim, Nr. 3909/1, datë 04.10.2016
MBI PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE, PROCEDURAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE NË UJËRAT DETARE NËN JURIDIKSIONIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Përcaktimin e kushteve, procedurave për ushtrimin e veprimtarive detar në Republikën e Shqipërisë.

Udhëzim, Nr. 7, datë 10.01.2017
PËR DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
1. Kudo në përmbajtje të udhëzimit, përcaktimi “Qendra Kombëtare e Regjistrimit’, zëvendësohet me përcaktimin “Qendra Kombëtare e Biznesit”.

Udhëzim, Nr. 20, datë 03.10.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 5, DATË 19.2.2016,“MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 758, DATË 16.9.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Pika 6 e udhëzimit nr. 5, datë 19.2.2016 riformulohet me këtë përmbajtje: “6. Shpërndarja e dekoderave në familjet në nevojë, përfituese të skemës së ndihmës ekonomike do të realizohet në mënyrë progresive në përputhje me rendin dhe afatet e digjitalizimit të transmetimeve audiovizive

Udhëzim, Nr. 6, datë 09.01.2017
PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS DHE AFATEVE TË PAGESËS SË DETYRIMEVE LIGJORE TË SHOQËRIVE TË LICENCUARA NË FUSHËN E LOJËRAVE TË FATIT
1. Ky udhëzim ka si qëllim përcaktimin e mënyrës dhe afateve të pagesës së detyrimeve ligjore të shoqërive të licencuara në fushën e lojërave të fatit për llogari të Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

Udhëzim, Nr. 4, datë 25.08.2016
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE EKOLOGJIKE PËR DHËNIEN E EKOETIKETËS PËR PRODUKTET TEKSTILE
Miratimin e kritereve ekologjike për dhënien e ekoetiketës për grupin e produktit “produkte tekstile”.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10