Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori
Udhëzim, Nr. 14, datë 26.03.2018
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E MASR-SË NR. 10, DATË 23.2.2018, “PËR DATAT DHE ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2018”
1. Në pikën 1 të udhëzimit shtohet shkronja “e” me këtë përmbajtje: “e) Teori profesionale e integruar dhe provimi me zgjedhje, 20 qershor 2018.”.

Udhëzim, Nr. 581, datë 18.12.2017
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE, ASISTENCË SHTËPIAKE, PËR TË MOSHUARIT
1. Miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, asistencë shtëpiake, për të moshuarit, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 13, datë 08.03.2018
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2017-2018
1. Provimet kombëtare të arsimit bazë, për vitin shkollor 2017-2018, do të zhvillohen si më poshtë: a) Lënda Gjuhë e huaj, më 11 qershor 2018. b) Lënda Gjuhë shqipe, më 18 qershor 2018. c) Lënda Matematikë, më 22 qershor 2018.

Udhëzim, Nr. 620, datë 27.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 10.3.2014, “PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE TË PAGESAVE PËR AFTËSINË E KUFIZUAR”
1. Në pikën 1 të udhëzimit togfjalëshi “Administratori shoqëror në bashki/komunë” zëvendësohet me “Struktura përgjegjëse për shërbimet sociale në bashki”.

Udhëzim, Nr. 12, datë 27.02.2018
PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T’U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Organizimi i testimit të informatizuar Organizimi i testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar zhvillohet në përputhje me kriteret dhe procedurat e përshkruara në këtë udhëzim.

Udhëzim, Nr. 619, datë 27.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 8, DATË 25.2.2015, “PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE PËR NDIHMËN EKONOMIKE”
1. Në pikën 1 të udhëzimit togfjalëshi “Administratori shoqëror në bashki/komunë” zëvendësohet me “Struktura përgjegjëse për shërbimet sociale në bashki”.

Udhëzim, Nr. 28, datë 29.12.2017
PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2018
1. Provimet e Maturës Shtetërore 2018 për shkollat e mesme të përgjithshme të jenë: a) Provime të detyruara: “Gjuhë shqipe dhe letërsi”, “Matematikë” dhe “Gjuhë e huaj”. b) Provime me zgjedhje.


Udhëzim, Nr. 33, datë 29.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 16, DATË 1.8.2014, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, MASËS DHE PROCEDURAVE PËR PËRFITUESIT NGA FONDI
1. Pas pikës 6, të kreut I, të shtohet pika 6.1 si më poshtë: “6.1 Aplikimi fillestar duhet të përmbajë dokumentet e parashikuara në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij udhëzimi.”.

Udhëzim, Nr. 27, datë 29.12.2017
PËR STRUKTURAT E BRENDSHME AKADEMIKE DHE ADMINISTRATIVE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË
1. Struktura e brendshme akademike dhe administrative në institucionet publike të arsimit të lartë të organizohet e ndarë për nga varësia hierarkike dhe institucionale.

Udhëzim, Nr. 32, datë 29.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 3.8.2016, “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR NJOHJEN DHE NJËSIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
1. Në pikën 1, të kreut III, germa “d” ndryshon si më poshtë vijon: “d) Fotokopje e kartës së identitetit ose të pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj).”.

Udhëzim, Nr. 598, datë 22.12.2017
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 7, DATË 21.4.2017, MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 431, DATË 8.6.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
1. Formularët nr. 1 dhe 2 të përcaktuar në pikën 1 dhe formularët nr. 4, 7 dhe 8 të përcaktuar në pikat 11, 12 dhe 15, të udhëzimit nr. 7, datë 21.4.2017, “Mbi zbatimin e vendimit nr. 431, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave

Udhëzim, Nr. 31, datë 29.12.2017
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, DOKUMENTACIONIT DHE PROCEDURAVE PËR HAPJEN, RIORGANIZIMIN DHE MBYLLJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT NGA INSTITUCIONET E ARSIM
1. Institucioni i Arsimit të Lartë (IAL) depoziton në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (MASR) dokumentacionin dhe formularin sipas shtojcës 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi, për hapjen dhe/ose riorganizimin e një ose disa programeve studimi.

Udhëzim, Nr. 597, datë 22.12.2017
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE, ASISTENCË SHTËPIAKE, PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
1. Miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, asistencë shtëpiake për personat me aftësi të kufizuara, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 30, datë 29.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 44, DATË 21.8.2013, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE TË NJËVLERSHMËRISË SË DËFTESAVE
1. Në kreun 2 të udhëzimit nr. 44, datë 21.8.2013, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Udhëzim, Nr. 1639, datë 23.03.2017
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË APLIKIMIT/HARTIMIT/ ADMINISTRIMIT TË PROJEKTEVE KOMUNITARE DHE IPA NGA ANA E MINISTRISË SË KULTURËS
1. Drejtoritë e Ministrisë së Kulturës dhe institucionet e artit dhe të trashëgimisë në varësi të Ministrisë së Kulturës, në rast të marrjes së propozimeve nga ana e enteve publike/private vendëse apo të huaja, për të qenë partnere në projekte të caktuara, ia paraqesin në mënyrë shkresore

Udhëzim, Nr. 29, datë 29.12.2017
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 15, DATË 12.7.2013, “PËR PROCEDURAT E POSAÇME PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR LICENCË TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE
1. Në pikën 4 të kreut I, të udhëzimit nr. 15, datë 12.7.2013, “Për procedurat e posaçme për shqyrtimin e kërkesave për licencë të institucioneve arsimore private dhe institucioneve arsimore plotësuese private parauniversitare”, germat “b”, “c” “e” dhe “f”, shfuqizohen.

Udhëzim, Nr. 26, datë 11.12.2017
PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIGJITALE
1. Tekste shkollore të reja dhe/ose përmbajtje digjitale Kërkesat për tekste shkollore të reja dhe/ose përmbajtje digjitale, si dhe afatet kohore të procedurave të konkurrimit, miratimit, shpërndarjes dhe shitjes së tyre të përcaktohen me urdhër të ministrit.

Udhëzim, Nr. 582, datë 18.12.2017
PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESJES SHOQËRORE, NË QENDRAT SHTËPI FAMILJE, PËR FËMIJËT 16–18 VJEÇ
1. Miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në qendrat shtëpi familje, për fëmijë 16-18 vjeç, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Udhëzim, Nr. 265, datë 05.12.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 5628, DATË 18.11.2016, “P?R MIRATIMIN E RRJETIT T? LINJAVE ND?RQYTET?SE”
1. Pika 1 e nenit 4 ndryshohet si më poshtë: “1. Ministria përgjegjëse për transportin, në bashkëpunim me Institutin e Transportit dhe organet e specializuara të kontrollit të transportit, të përcaktuara sipas kuadrit ligjor në fuqi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10