Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
291 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 1738, datë 12.03.2015
MBI KRITERET E STUDIM-PROJEKTIMIT PËR REHABILITIMIN E VENDEPOZITIMEVE TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE, SI DHE NDËRTIMIN E LANDFILLEVE APO IMPIANTEVE T
Hartimin e studim-projektimit për mbylljen /rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve të ngurta urbane (shtojca 1);

Udhëzim, Nr. 6/2, datë 19.03.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
10. Kafshët për majmëri, importimi i të cilave është i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar, në bazë të nenit 56, pika 40 e ligjit,

Udhëzim, Nr. 13, datë 01.04.2015
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E EMËRIMIT DHE LIRIMIT NGA PUNA TË DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE
Procedurat e emërimit dhe shkarkimit nga puna të drejtuesve të institucioneve publike ofruese të arsimit dhe formimit profesional janë të njëjta për shkollat e mesme profesionale, drejtoritë rajonale të formimit profesional publik dhe qendrat shumëfunksionale profesionale.

Udhëzim, Nr. 10, datë 09.03.2015
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR MENAXHIMIN NËPËRMJET FONDIT KOMBËTAR TË BASHKËFINANCIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT PËR PROJEKTET IPA
Të gjitha strukturat e menaxhimit të decentralizuar të përfshira në këtë udhëzim kryejnë funksionet dhe detyrat e tyre sipas përcaktimeve të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 23, datë 12.1.2011,

Udhëzim, Nr. 13, datë 09.04.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 16, DATË 3.5.2010 “PËR ADMINISTRIMIN DHE DOKUMENTIMIN E PROCEDURAVE TË PAJISJEVE FISKALE”
Puna e dispenserit ku është instaluar pajisja fiskale bëhet nën kontrollin KDE, të lidhur sipas skemës dispenser-KDE-pajisje fiskale:

Udhëzim, Nr. 6/1, datë 17.03.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
10. Kafshët për majmëri, importimi i të cilave është i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar, në bazë të nenit 56, pika 40 e ligjit,

Udhëzim, Nr. 207, datë 31.03.2015
PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE TË CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR, PËR T’U SHITUR TEK KONSUMATORI I FUNDIT OSE PËR PRO
A. Udhëzimi të zbatohet për miellin për konsum njerëzor të përgatitur nga gruri i zakonshëm, Triticum aestivum L, Triticum vulgare, grurë i species Triticium compactum Host

Udhëzim, Nr. 3, datë 11.03.2015
PËR FORMATIN, KRITERET TEKNIKE, PROCEDURAT E PËRGATITJES, DITËT E BOTIMIT, TIRAZHIN E KOPJEVE, MËNYRËN E VËNIES NË QARKULLIM DHE SHPËRNDARJEN E BU
Buletini i Njoftimeve Zyrtare botohet në formatin A4, bardhezi, letër 80 gr/m2, mat, pa lustër, sipas formatit të përcaktuar në shtojcën nr.1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Udhëzim, Nr. 11, datë 31.03.2015
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE NGA FONDI I POSAÇËM PËR PARANDALIMIN E KRIMINALITETIT
Ky udhëzim ka për qëllim përcaktimin e procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e projekteve, që do të financohen nga Fondi i Posaçëm për Parandalimin e Kriminalitetit

Udhëzim, Nr. 6, datë 24.02.2015
PËR KRITERET E PËRGJITHSHME DHE PROCEDURAT PËR MARRJEN NË PUNË, TË PERSONELIT TË MËSIMDHËNIES TEORIKE DHE PRAKTIKE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË AR
Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë personeli i mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional

Udhëzim, Nr. 4, datë 25.02.2015
PËR PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, mbështetja financiare për vitin 2015 bazohet në rajonizimin e aktiviteteve sipas hartës bujqësore të paraqitur në aneksin V, bashkëngjitur këtij udhëzimi

Udhëzim, Nr. 1, datë 04.03.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË MANUALIN “MBI KONTROLLIN TEKNIK TË MJETEVE”
Normat e lejuara të shkarkimit të gazrave plus shtesën në kllapa (+ __ %) janë të vlefshme për periudhën 1 korrik deri 31 dhjetor 2015.

Udhëzim, Nr. 3, datë 13.03.2015
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 7.2.2011, “PËR RREGULLAT E PËRBASHKËTA NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL”
) projektimin, prodhimin, mirëmbajtjen, operimin e produkteve, pjesëve dhe pajisjeve të aeronautikës, si dhe personelit i cili është i përfshirë në projektimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e këtyre produkteve, pjesëve dhe pajisjeve

Udhëzim, Nr. 1, datë 20.02.2015
PËR MBLEDHJEN, ADMINISTRIMIN DHE PUBLIKIMIN E REZULTATIT PARAPRAK TË ZGJEDHJEVE
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë procedurat që do të zbatojnë KZAZ-ja dhe KQZ-ja për mbledhjen, administrimin dhe publikimin e rezultatit paraprak te zgjedhjeve.

Udhëzim, Nr. 3, datë 04.03.2015
PËR PROCEDURËN E HEDHJES SË SHORTIT PËR PËRCAKTIMIN E RENDITJES SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE NË FLETËN E VOTIMIT
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë rregullat për hedhjen e shortit, për përcaktimin e renditjes në fletën e votimit të subjekteve zgjedhore

Udhëzim, Nr. 9, datë 25.02.2015
MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 404, DATË 20.6.2012 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË KRITEREVE E TË PROCEDURAVE TË PËRFITIMIT TË KOM
. Individëve përfitues të statusit sipas ligjit nr. 8626, datë 22.6.2000 "Statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik", të ndryshuar, që kanë nevojë për kujdestarë, u jepet kompensim për faturën e energjisë elektrike, në masën 2 000 (dy mijë) lekë në muaj.

Udhëzim, Nr. 2, datë 04.03.2015
PËR MËNYRËN E NGRITJES, ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT
Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktojë rregulla dhe procedura për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit dhe vendimmarrjes së komisionit të qendrës së votimit.

Udhëzim, Nr. 8, datë 25.02.2015
PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE PËR NDIHMËN EKONOMIKE
Administratori shoqëror në bashki/komunë, në përputhje me kriteret dhe treguesit, programon kërkesat për fonde për ndihmën ekonomike dhe i dërgon në zyrat rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.

Udhëzim, Nr. 11, datë 09.03.2015
MBI ZBATIMIN E VKM-së NR. 89, DATË 26.1.2012, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TË PROCEDURAVE TË SHËRBIMIT TË KUJDESTARISË”
Njësitë e qeverisjes vendore informojnë nëpërmjet fushatave sensibilizuese ose bashkëpunimit me organizata të ndryshme jofitimprurëse, të cilat kanë në fokusin e tyre përkujdesjen sociale për fëmijët në nevojë,

Udhëzim, Nr. 7, datë 25.02.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 10.3.2014 “PËR PLANIFIKIMIN E FONDEVE TË PAGESAVE PËR AFTËSINË E KUFIZUAR”
"Për të gjitha kategoritë mbahen parasysh pagesat e diferencuara që përfitojnë individë të veçantë për periudhën kur ndjekin arsimin e mesëm, të lartë apo pasuniversitar, pagesave për kompensimin financiar për energjinë elektrike,


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Reklame


Reklame
Hako
Reklame
Alviero


Reklame
MK_Shorteu