Tema (Udhëzim)
Nuk ka nen-kategori 
1260 artikuj aktive


Udhëzim, Nr. 3492, datë 30.04.2015
PËR KOORDINIMIN NDËRINSTITUCIONAL TË PROCEDURAVE STANDARDE TË KONTROLLIT SASIOR, CILËSOR DHE FISKAL TË NAFTËS BRUTO DHE NËNPRODUKTEVE TË SAJ NË
Ndjekjen e procedurave të mëposhtme për koordinimin ndërinstitucional dhe shkëmbimin e informacionit për trajtimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin e veprimtarisë së importit, eksportit, prodhimit, depozitimit dhe transportimit të naftës bruto dhe nënprodukteve

Udhëzim, Nr. 15, datë 08.04.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 2.2.2015 “MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 8, DATË 14.1.2015 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR MBROJTJEN E SH
Në pikën 4 të kreut II, të udhëzimit nr. 1, datë 2.2.2015, “Mbi zbatimin e vendimit nr. 8, datë 14.1.2015 të Këshillit të Ministrave për mbrojtjen e shtresave në nevojë, nga heqja e fashës deri në 300 kwh për faturimin e çmimit të energjisë elektrike, data 27.4.2015 bëhet 25.6.2015.

Udhëzim, Nr. 10, datë 03.04.2015
PËR PËRMBAJTJEN DHE FORMËN E LICENCËS QË FITON KANDIDATI NË PËRFUNDIM TË PROVIMIT TË SHTETIT PËR USHTRIMIN E PROFESIONIT TË RREGULLUAR TË MËSUESIT
Pas përfundimit me sukses të provimit të shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit në Agjencinë Kombëtare të Provimeve, kandidatit i jepet licenca për ushtrimin e profesionit të rregulluar të mësuesit, sipas profilit përkatës në fushën e mësuesisë.

Udhëzim, Nr. 17, datë 16.04.2015
PËR LLOJIN, PËRMBAJTJEN, FORMATIN DHE PROCEDURËN E DHËNIES SË DOKUMENTEVE TË CERTIFIKIMIT PËR KURSANTËT NË SISTEMIN E FORMIMIT PROFESIONAL
Dokumentet e certifikimit janë dokumentet zyrtare që pasqyrojnë rezultatet e arritjeve të kursantëve për programe të kurseve kombëtare ose të veçanta të formimit profesional.

Udhëzim, Nr. 9, datë 26.03.2015
PËR PËRZGJEDHJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE MË CILËSORE PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016
Katalogu i teksteve shkollore 2014-2015 është dokumenti ku do të mbështetet përzgjedhja e tekstit shkollor më cilësor nga mësuesit, për vitin shkollor 2015-2016

Udhëzim, Nr. 894, datë 11.03.2015
PËR PROCEDURAT DHE RREGULLAT E HOLLËSISHME TË TRAJTIMIT TË ARMËVE PROVË MATERIALE
Armët e kapura, e zbuluara e të sekuestruara si provë materiale në vendngjarje apo në rrethana të tjera, të trajtohen me kujdes për mosdëmtimin e gjurmëve, të cilat ndikojnë në dokumentimin ligjor ose jo të veprës penale.

Udhëzim, Nr. 8, datë 26.03.2015
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015
Çdo DAR/ZA, brenda datës 25 maj 2015, merr nga shkollat listat e mbetësve të vitit 2014 -2015, dhe në datat 25 e 26 maj i pasqyron ato në sistemin elektronik “Matura online”, sipas udhëzimit të dërguar nga AKP.

Udhëzim, Nr. 12, datë 03.04.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 25, DATË 30.11.2007 “PËR PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË VLERËS DOGANORE, BURIMET E INFORMACIONIT DHE AFATET E PUB
Në udhëzimin nr. 25, datë 30.11.2007, në sesionin II: Burimet e informacionit dhe afatet e publikimit të dosjes me të dhëna të disponueshme, pika 10.1 zëvendësohet me fjalinë e mëposhtme

Udhëzim, Nr. 7, datë 26.03.2015
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2015
Nxënësit e pakicave kombëtare (greke dhe maqedonase) zhvillojnë edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në lëndën “Gjuhë amtare”.

Udhëzim, Nr. 157, datë 01.04.2014
PËR FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT PRIVAT TË SIGURISË FIZIKE
Licencimi i subjekteve të SHPSF-ve bëhet sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë.

Udhëzim, Nr. 5, datë 25.02.2015
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 43, DATË 15.10.2014 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT, "PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRI
“3.1 Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit për transferimin e studimeve në programet e studimit të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë të studimeve, për vitin akademik 2014-2015

Udhëzim, Nr. 1738, datë 12.03.2015
MBI KRITERET E STUDIM-PROJEKTIMIT PËR REHABILITIMIN E VENDEPOZITIMEVE TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE, SI DHE NDËRTIMIN E LANDFILLEVE APO IMPIANTEVE T
Hartimin e studim-projektimit për mbylljen /rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve të ngurta urbane (shtojca 1);

Udhëzim, Nr. 4, datë 19.02.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 12.2.2015, “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE”
“Duke filluar nga viti 2014-2015 e në vazhdim, mësuesit që plotësojnë kriteret e pikës 2, kanë të drejtë të aplikojnë për të fituar kategorinë e kualifikimit

Udhëzim, Nr. 13, datë 01.04.2015
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E EMËRIMIT DHE LIRIMIT NGA PUNA TË DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE
Procedurat e emërimit dhe shkarkimit nga puna të drejtuesve të institucioneve publike ofruese të arsimit dhe formimit profesional janë të njëjta për shkollat e mesme profesionale, drejtoritë rajonale të formimit profesional publik dhe qendrat shumëfunksionale profesionale.

Udhëzim, Nr. 3, datë 19.02.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 15.8.2014 “PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË PUNONJËSVE ARSIMORË”
“Tre ditë trajnimi përmbajnë 18 orë dhe pasqyrojnë 1 kredit.”.

Udhëzim, Nr. 13, datë 09.04.2015
PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 16, DATË 3.5.2010 “PËR ADMINISTRIMIN DHE DOKUMENTIMIN E PROCEDURAVE TË PAJISJEVE FISKALE”
Puna e dispenserit ku është instaluar pajisja fiskale bëhet nën kontrollin KDE, të lidhur sipas skemës dispenser-KDE-pajisje fiskale:

Udhëzim, Nr. 2, datë 12.02.2015
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE
Organizimin e kualifikimit të mësuesve, në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara në këtë udhëzim.

Udhëzim, Nr. 207, datë 31.03.2015
PËR PËRCAKTIMIN E TREGUESVE TË SIGURISË DHE TË CILËSISË SË MIELLIT TË GRURIT TË PARAPAKETUAR, PËR T’U SHITUR TEK KONSUMATORI I FUNDIT OSE PËR PRO
A. Udhëzimi të zbatohet për miellin për konsum njerëzor të përgatitur nga gruri i zakonshëm, Triticum aestivum L, Triticum vulgare, grurë i species Triticium compactum Host

Udhëzim, Nr. 1, datë 12.01.2015
PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015
Testi i gjuhës së huaj (D3) të hartohet në përputhje me gjuhën e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor B1

Udhëzim, Nr. 11, datë 31.03.2015
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE NGA FONDI I POSAÇËM PËR PARANDALIMIN E KRIMINALITETIT
Ky udhëzim ka për qëllim përcaktimin e procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen e projekteve, që do të financohen nga Fondi i Posaçëm për Parandalimin e Kriminalitetit


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Reklame


Reklame
Hako
Reklame
spitaliamerikan