Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Urdhër)
Nuk ka nen-kategori
Urdhër, Nr. 1, datë 09.01.2017
PËR DELEGIM KOMPETENCASH
1. Delegimin e kompetencave të titullarit të Autoritetit Kontraktor për Gjykatën Kushtetuese, Sekretarit të Përgjithshëm, zotit Kujtim Osmani. 2. Kompetencat e titullarit të Autoritetit Kontraktor të Gjykatës Kushtetuese do të ushtrohen për periudhën 9.1.2017, deri më 31.12.2017.

Urdhër, Nr. 6811, datë 13.10.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Drejtësisë nga data 13.10.2016, ora 13:00, deri në datën 15.10.2016, ora 10:00, zëvendësministrit të Drejtësisë, z. Arben Isaraj.

Urdhër, Nr. 2, datë 04.01.2017
PËR DELEGIM KOMPETENCASH PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK
1. Delegimin e kompetencës së titullarit të Autoritetit Kontraktor, Ministria e Punëve të Jashtme, drejtorit të Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve të Brendshme, znj. Etleva Haka, për nënshkrimin e akteve të procedurave të prokurimit

Urdhër, Nr. 6811, datë 13.10.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Drejtësisë nga data 13.10.2016, ora 13:00, deri në datën 15.10.2016, ora 10:00, zëvendësministrit të Drejtësisë, z. Arben Isaraj.

Urdhër, Nr. 1, datë 04.01.2017
PËR DELEGIM KOMPETENCASH PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK
1. Delegimin e kompetencës së titullarit të Autoritetit Kontraktor, Ministria e Punëve të Jashtme, Sekretarit të Përgjithshëm, z. Gazmend Barbullushi, për nënshkrimin e akteve të procedurave të prokurimit, vlera e të cilave, brenda një viti kalendarik është më e madhe se 800,000 (tetëqind mijë) lekë

Urdhër, Nr. 7478, datë 16.09.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRAJTIMIN E ANKESAVE TË DEPOZITUARA PRANË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MBIKËQYRJES SË TREGUT”
1. Miratimin e rregullores “Për trajtimin e ankesave të depozituara pranë Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.

Urdhër, Nr. 6915, datë 17.10.2016
PËR FORMËN, PËRMBAJTJEN DHE RREGULLAT E PAJISJES E ADMINISTRIMIT TË VULAVE TË PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
1. Përmbaruesi gjyqësor privat paraqet kërkesë pranë Ministrisë së Drejtësisë, për pajisjen me vulën e njomë, pas certifikimit nga ministri i Drejtësisë dhe marrjes së aktit administrativ përkatës nga Qendra Kombëtare e Biznesit për ushtrimin e veprimtarisë.

Urdhër, Nr. 6485, datë 30.09.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCE
1. Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Drejtësisë nga data 1.10.2016 deri në datën 7.10.2016, zëvendësministrit të Drejtësisë z. Arben Isaraj.

Urdhër, Nr. 74, datë 28.10.2016
PËR DELEGIMIN E PËRFAQËSIMIT LIGJOR TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË
1. Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit të Shqipërisë është autoriteti, të cilit i delegohet kompetenca e përfaqësimit të institucionit në lidhje me proceset gjyqësore dhe Gjykatën Kushtetuese.

Urdhër, Nr. 460, datë 08.09.2016
PËR MBYLLJEN E VEPRIMTARISË SË SHKOLLËS SË MESME JOPUBLIKE, ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM (GJIMNAZ), “SKËNDERBEJ”
1. Mbylljen e veprimtarisë së shkollës së mesme jopublike, arsimi i mesëm i përgjithshëm (gjimnaz), “Skënderbej”.

Urdhër, Nr. 1, datë 05.01.2017
PËR DELEGIM KOMPETENCE
1. Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Integrimit Europian, Sekretarit të Përgjithshëm, znj. Daniela Çekani, për autorizimin e dërgimit të punonjësve me shërbim jashtë vendit.

Urdhër, Nr. 360/2, datë 03.08.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCASH PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK
1. Delegimin e kompetencës së titullarit të Autoritetit Kontraktor, Ministria e Punëve të Jashtme, drejtorit të Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve të Brendshme, znj. Etleva Haka, për nënshkrimin e akteve të procedurave të prokurimit, vlera e të cilave, brenda një viti kalendarik, është

Urdhër, Nr. 1, datë 09.01.2017
PËR DELEGIMIN E KOMPETENCAVE
1. Delegimin e kompetencave të titullarit të Institucionit, për Kuvendin e Shqipërisë, Nëpunësit Autorizues, Sekretarit të Përgjithshëm të këtij institucioni, znj. Albana Shtylla.

Urdhër, Nr. 360/1, datë 03.08.2016
PËR DELEGIM KOMPETENCASH PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK
1. Delegimin e kompetencës së titullarit të Autoritetit Kontraktor, Ministria e Punëve të Jashtme, Sekretarit të Përgjithshëm, z. Gazmend Barbullushi, për nënshkrimin e akteve të procedurave të prokurimit, vlera e të cilave, brenda një viti kalendarik është më e madhe se 800,000 (tetëqind mijë) lekë

Urdhër, Nr. 6445/3, datë 09.01.2017
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE ZYRTARE QË DO TË ZBATOHEN NGA AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, PËR SHËRBIMET E OFRUARA PREJ SAJ
1. Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjatë procedurave për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, për të gjitha shërbimet e ofruara prej saj, zbaton tarifat financiare si më poshtë vijon: Emërtimi i shërbimit të ofruar Tarifat në lekë

Urdhër, Nr. 360, datë 03.08.2016
URDHËR PËR DELEGIM KOMPETENCE
1. Delegimin e kompetencës së titullarit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Sekretarit të Përgjithshëm, zotit Gazmend Barbullushi, për miratimin e urdhrave të shërbimit për trajtimin financiar të punonjësve të MPJ-së, të cilët dërgohen me shërbim jashtë vendit.

Urdhër, Nr. 469, datë 18.10.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR. 32/1, DATË 15.7.2016, “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KARTËS SË INSPEKTORIT”
Në modelin e kartës së inspektorit, të miratuar me urdhrin nr. 32/1, datë 15.7.2016, të bëhen edhe këto shtesa e ndryshime: Në pjesën e përparme të kartës së inspektorit, të ndryshohen:

Urdhër, Nr. 5993, datë 07.09.2016
URDHËR PËR DELEGIM KOMPETENCE
Delegimin e kompetencave të titullarit të Ministrisë së Drejtësisë, nga data 7.9.2016, ora 17:00, deri në datën 9.9.2016, ora 11:00, zëvendësministrit të Drejtësisë, z. Arben Isaraj.

Urdhër, Nr. 8136, datë 13.10.2016
PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË APLIKIMIT DHE PROCEDURAVE PËR PËRFITIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE LIDHUR ME PROJEKTET PËR TURIZMIN
Miratimin e thirrjes për projekt propozime në fushën e turizmit, sipas formatit bashkëlidhur këtij urdhri.

Urdhër, Nr. 360, datë 22.08.2016
MBI PROCEDURAT DHE RREGULLAT PËR REGJISTRIMIN E PAJISJEVE MJEKËSORE NDRYSHIMET DHE ANULIMIN E REGJISTRIMIT TË TYRE
Regjistrimin e pajisjeve mjekësore në Regjistrin Kombëtar të Pajisjeve Mjekësore.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10