Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Urdhëre.)
Nuk ka nen-kategori
Urdhëresë, Nr. 1, datë 02.10.1995
Për organizimin e profesionit të ekspertëve kontabël të autorizuar.
Krijohet Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, i emërtuar shkurt "LEKA", i cili grupon profesionistët përkatës për të kontrolluar llogaritë e shoqërive tregtare.

Urdhëresë, Nr. 1, datë 24.05.1993
Për mobilizimin e rekrutëve të rinj.
Per zbatimin e kerkesave te ligjit per sherbimin ushtarak te shtetasve dhe me qellim qe te realizohet ne kohe e me cilesi mobilizimi i rekruteve te rinj qe do te behet prej dates 1-15 qershor 1993.

Urdhëresë, Nr. 12, datë 15.12.1993
Për mobilizimin e shtetasve që i nënshtrohen shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Për mobilizimin e shtetasve që i nënshtrohen shërbimit të detyrueshëm ushtarak.

Urdhëresë, Nr. 9, datë 16.11.1990
Për kontroll-revizionin ekonomiko-financiar.
Për kontroll-revizionin ekonomiko-financiar.

Urdhëresë, Nr. 6, datë 25.08.1993
Për krijim komisioni për të shqyrtuar parregullsitë e konstatuara në dokumentet e zyrave të gjendjes civile.
Per te shyrtuar parregullsite e konstatuara ne dokumentet e zyrave te gjendjes civile si dhe per te marre masat e nevojshme per perteritjen e dokumentacionit perkates.

Urdhëresë, Nr. 3, datë 25.05.1990
Për kredinë bankare në valutë të lirë.
Banka e Shtetit Shqiptar u jep kredi afatshkurtër në valutë të lirë ndërmarrjeve që merren me tregti të jashtme, ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore që prodhojnë për eksport, ministrive, institucioneve e ndërmarrjeve të tjera të interesuara, kur dhënia e kësaj kredie është me efektivitet ekonomik.

Urdhëresë, Nr. 5, datë 19.08.1993
Për krijimin e Komisionit Ndërdigasterial për Analizën e Ndërmarrjeve të Përbashkëta.
Te krijohet nje komision nderdikasterial per analizen e ecurise se ndermarrjeve te perbashketa ekzistuese.

Urdhëresë, Nr. 7, datë 25.05.1990
Për krijimin dhe përdorimin e të Ardhurave Neto të ndërmarrjes.
Për krijimin dhe përdorimin e të Ardhurave Neto të ndërmarrjes.

Urdhëresë, Nr. 7, datë 17.08.1993
Për transportin rrugor publik të udhëtarëve dhe bagazheve.
Me këtë urdhërese rregullohet transporti rrugor publik i udhëtarëve dhe i bagazheve të tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Urdhëresë, Nr. 5, datë 25.05.1990
Për qarkullimin monetar dhe kontrollin bankar në fondin e pagave.
Qarkullimi monetar në ekonominë tonë socialiste është i planifikuar dhe i centralizuar. Ai rregullohet nëpërmjet planit të arkës së Bankës së Shtetit Shqiptar, i cili pasqyron xhiron me para në dorë të ekonomisë, nevojat për mjete monetare dhe ndryshimin e monedhës në qarkullim. Plani i arkës hartohet në mbështetje të treguesve të planit të shtetit, të buxhetit të shtetit, të bilancit të të ardhurave e të shpenzimeve monetare të popullsisë dhe monedhës në qarkullim.

Urdhëresë, Nr. 4, datë 17.08.1993
Për miratimin e formimit të grupit të punës të palës shqipëtare për antarsimin e vendit tonë në marrëveshjen e përgjithshme për tarifat dhe tregtinë (GATT) si anëtar me të drejta të plota.
Miratimin e formimit te grupit te punes të pales shqipëtare per antarsimin e vendit tone ne Marreveshjen e Pergjithshme per Tarifat dhe Tregtine (GATT) si anetare me te drejta te plota.

Urdhëresë, Nr. 4, datë 25.05.1990
Për shpërndarjen dhe sistemimin e punëtorëve.
Për shpërndarjen dhe sistemimin e punëtorëve.

Urdhëresë, Nr. 3, datë 19.07.1993
Për emërimin e Komisionit Qeveritar për vlerësimin e objekteve dhe vilave në administrimin të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare.
Per te vleresuar objektet dhe vilat qe sot jane nen administrimin e Drejtorise se Sherbimeve Qeveritare .

Urdhëresë, Nr. 6, datë 25.05.1990
Për kreditin bankar.
Për kreditin bankar. Përmbajtja e ligjit është si më poshtë: -Krediti bankar afatshkurtër dhe ndërmarrjet -Krediti bankar për kooperativat bujqësore -Kthimi i kreditit bankar -Krediti afatgjatë për përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve -Planifikimi i kreditit bankar -Dispozita të fundit

Urdhëresë, Nr. 2, datë 25.05.1993
Për studimin dhe zbatimin e skemës së shpërndarjes së grurit, përcaktimin e çmimeve të grurit, miellit e bukës, si dhe të kompesimit në pagë nga rritja e çmimit të bukës.
Do te stidioje e percaktoje menyren e shperndarjes, transportit dhe trajtimit te grurit, sipas formave te blerjes (nga imoorti ose nga prodhuesit e brendshem). Ne vartesi te cmimeve te reja te grurit (importit, vendit) dhe te shpenzimeve aktuale, do te saktsoje çmimet e miellit dhe çmimet me pakice te bukes.


1