Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i AMF, Nr. 145, datë 31.10.2014
PËR REVOKIMIN E LICENCËS SË SHOQËRISË SË SIGURIMIT “INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHA
Revokimin e licencës së shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., për të ushtruar veprimtari sigurimi në Republikën e Shqipërisë.

Vendim i AMF, Nr. 42, datë 26.10.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "INTERALBANIA" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "INTERALBANIA" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005

Vendim i AMF, Nr. 76, datë 22.06.2012
PËR MIRATIMIN E DHËNIES SË LICENCËS PËR USHTRIM VEPRIMTARIE SIGURIMI PËR KLASAT E JO-JETËS
Licencimin e shoqërisë “ANSIG” sh.a. për ushtrim veprimtarie sigurimi për klasat e jojetës, përkatësisht klasat: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 15:

Vendim i AMF, Nr. 40, datë 26.10.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "DUKAGJINI AL" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "DUKAGJINI AL" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005

Vendim i AMF, Nr. 13, datë 24.05.2006
Për miratimin e shitjes së aksioneve të aksionarit Faik Brod në masën 12 % të kapitalit themeltar te subjekti juridik EuroAlba EA sh. p.k.
Të miratojë pjesëmarrjen influencuese të aksionarit të shoqërisë së sigurimit "Eurosig".

Vendim i AMF, Nr. 43, datë 26.10.2005
Për nivelin e fondit të garancisë së kërkuar për shoqërinë e sigurimit "INTERSIG" sha
Niveli i fondit të garancisë së kërkuar për shoqërinë e sigurimit "INTERSIG" sha

Vendim i AMF, Nr. 14, datë 24.05.2006
Për miratimin e blerjes së 10% të aksioneve të shoqërisë së sigurimeve Albsig sh.a. nga z.Faik Brod
Miratimin e blerjes së 10% të aksioneve të shoqërisë së sigurimeve Albsig sh.a. nga z.Faik Brod

Vendim i AMF, Nr. 41, datë 26.10.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "ALBSIG" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "ALBSIG" sha për 6- mujorin e parë të vitit 2005

Vendim i AMF, Nr. 8, datë 21.03.2006
Për miratimin e udhëzimit "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve nr. 1, datë 22.12.2004 "Për listën e dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore dhe periodike të shoqërive të sigurimit dhe risigurim
Të miratojë udhëzimin "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Autoritetit Mbikëqyrës të Sigurimeve nr.1, datë 22.12.2004 "Për listën e dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore dhe periodike të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit", sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i AMF, Nr. 39, datë 25.10.2005
Për kalimin në risigurim të klasës 10 të sigurimit
Shoqëritë e Sigurimit SIGMA SHA, SIGAL SHA, ATLANTIK SHA, INTERSIG SHA, DUKAGJIN AL SHA, INTERALBANIAN SHA dhe ALBSIG SHA, detyrohen të kalojnë në risigurim portofolin e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësitë ndaj personave të tretë (përjashtuar kartonin jeshil), brenda 1 muaji nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendim.

Vendim i AMF, Nr. 7, datë 21.03.2006
Për mjaftueshmërinë e provigjoneve teknike e matematike të shoqërive të sigurimit.
Të konsiderojë të mjaftueshme provigjionet teknike e matematike të datës 31.12.2005 të përllogaritura nga shoqëritë INSIG sh.a., SIGMA sh.a., SIGAL sh.a., ATLANTIK sh.a., INTERSIG sh.a., ALBSIG sh.a. dhe SIGAL LIFE sh.a., sipas aneksit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i AMF, Nr. 38, datë 27.09.2005
Mbi zbatimin e masave korrigjuese nga shoqëria e sigurimeve "INTERSIG" sha
Zbatimin e masave korrigjuese nga shoqëria e sigurimeve "INTERSIG" sha

Vendim i AMF, Nr. 5, datë 03.02.2006
Për miratimin e ndryshimit të emrit të shoqërisë së sigurimeve "Dukagjini AL" sh.a
Miratimin e ndryshimit të emrit të shoqërisë së sigurimeve "Dukagjini Al" sh.a nga "Dukagjini AL" sh.a në "Eurosig" sh.a.

Vendim i AMF, Nr. 36, datë 26.09.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "ATLANTIK" sha për vitin 2004
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "ATLANTIK" sha për vitin 2004

Vendim i AMF, Nr. 6, datë 03.02.2006
Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë risiguruese të shoqërisë së sigurimit" Sigal" sh.a
Të miratojë ushtrimin e veprimtarisë risiguruese nga shoqëria e sigurimit "Sigal" sh.a

Vendim i AMF, Nr. 33, datë 26.09.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "INSIG" sha për vitin 2004
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "INSIG" sha për vitin 2004

Vendim i AMF, Nr. 3, datë 23.01.2006
Për miratimin e aksionarëve me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë e sigurimit "Dukagjini" Al sh.a.
Miratimin e aksionarëve me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë e sigurimit "Dukagjini" Al sh.a.

Vendim i AMF, Nr. 34, datë 26.09.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "SIGMA" sha për vitin 2004
Shoqëria e sigurimeve SIGMA sh.a. për arritjen e nivelit të kërkuar të aftësisë paguese të llogaritur në shumën 184 185 936 lekë, të paraqesë në Autoritetin Mbikëqyrës të Sigurimeve një plan masash, për arritjen e këtij niveli, brenda 10 ditëve nga data e marrjes së njoftimit për këtë vendim, duke përfshirë objektivat dhe mënyrat e realizimit të tyre, si dhe afatet përkatëse.

Vendim i AMF, Nr. 2, datë 23.01.2006
Për miratimin e rregullores nr. 1, datë 23.01.2006 "Për rregullat dhe kufijtë e investimit të kapitalit të shoqërive të sigurimit"
Miratimin e rregullores nr. 1, datë 23.1.2006 "Për rregullat dhe kufijtë e investimit të kapitalit të shoqërive të sigurimit"

Vendim i AMF, Nr. 37, datë 26.09.2005
Mbi analizën e gjendjes financiare të shoqërisë së sigurimeve "INTERSIG" sha për vitin 2004
I bëhet analiza e gjendjes financiare shoqërisë së sigurimeve "INTERSIG" sha për vitin 2004


1 2