Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i BSH-se, Nr. 26, datë 17.10.2016
PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD TË TË DHËNAVE PËR BANKAT DHE SHOQËRITË E KURSIMKREDITIT
1. Të miratojë formatin standard të skedarëve me të dhënat që bankat raportojnë në sistemin për raportim dhe kompensim, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i BSH-se, Nr. 75, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “MBI MINIMUMIN E REZERVËS SË DETYRUAR MBAJTUR NË BANKËN E SHQIPËRISË NGA BANKAT”
. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.5.2012

Vendim i BSH-se, Nr. 107, datë 05.10.2016
“PËR DISA SHTESA NË RREGULLOREN “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË NË AMBIENTET KU KRYHEN VEPRIMTARITË BANKARE DHE FINANCIARE
Në rregulloren “Për kërkesat minimale të sigurisë, në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 1.6.2016, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

Vendim i BSH-se, Nr. 67, datë 01.06.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË NË AMBIENTET KU KRYHEN VEPRIMTARITË BANKARE DHE FINANCIARE DHE PËR TRANSPORTIN E VLERAV
ë miratojë rregulloren “Për kërkesat minimale të sigurisë, në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare”, sipas tekstit bashkë- lidhur këtij vendimi.

Vendim i BSH-se, Nr. 106, datë 05.10.2016
PËR MIRATIMIN E “SISTEMIT RAPORTUES PËR SHOQËRITË E KURSIM-KREDITIT DHE UNIONET E TYRE”
Të miratojë Sistemin Raportues për Shoqëritë e kursim-kreditit dhe Unionet e tyre, sipas formularëve bashkëlidhur dhe të përcaktuar si më poshtë:

Vendim i BSH-se, Nr. 50, datë 30.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË KREDISË NGA BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA”
Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 14.9.2011, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar

Vendim i BSH-se, Nr. 105, datë 05.10.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ADMINISTRIMIN E RREZIKUT NË VEPRIMTARINË E SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT DHE TË UNIONEVE TË TYRE”
Të miratojë rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursimkreditit dhe të Unioneve të tyre”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i BSH-se, Nr. 49, datë 30.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NE RREGULLOREN “PËR RAPORTIN E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT”
Në nenin 25, paragrafi 1, pas shkronjës “a” shtohet shkronja “b” me përmbajtjen e mëposhtme:

Vendim i BSH-se, Nr. 104, datë 05.10.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT DHE TË UNIONEVE TË TYRE”
Të miratojë rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursimkreditit dhe të Unioneve të tyre”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i BSH-se, Nr. 48, datë 30.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN, ORGANIZIMIN, VEPRIMTARINË DHE MBIKËQYRJEN E ZYRAVE TË KËMBIMIT VALUTOR”
Shkronja “j” e nenit 3, neni 5, neni 7, pika 2 e nenit 8, neni 11, pikat 3 dhe 4 të nenit 14, shkronja “c” e nenit 16, shfuqizohen; b) Emërtimi i kreut II bëhet “Licencimi i subjektit”; c) Pika 2 e nenit 8 shfuqizohet, ndërsa pika 3 e këtij neni, ndryshon me përmbajtjen e mëposhtme:

Vendim i BSH-se, Nr. 4187, datë 01.09.2016
PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË UDHËZIMIN E BANKËS SË SHQIPËRISË NR. 3241, DATË 18.12.2014, “PËR SIGURIMIN E DEPOZITAVE NË BANKA”
I. Në udhëzimin e Bankës së Shqipërisë nr. 3241, datë 18.12.2014, “Për sigurimin e depozitave në banka”, bëhen shtesat dhe ndryshimet si vijon: 1. Kudo në udhëzim pas fjalëve “ligji nr. 53/2014, datë 22.5.2014.

Vendim i BSH-se, Nr. 47, datë 30.03.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NGA SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA”
Në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.1.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

Vendim i BSH-se, Nr. 94, datë 07.09.2016
PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR TRANSFERIMIN E KONTROLLIT (TË TËRTHORTË) NË MASËN 97.64 PËR QIND TË KAPITALIT TË VENETO BANKËS SHA, TE QUAESTIO C
Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të pikës 1, shkronjat “gj” dhe “h”, dhe të pikave 3 dhe 4 të nenit 24, si dhe të nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006.

Vendim i BSH-se, Nr. 46, datë 30.03.2016
PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE SHTESË NGA BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SHA
Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Ndërkombëtare Tregtare sh.a. të veprimtarive financiare shtesë, si më poshtë: - ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;

Vendim i BSH-se, Nr. 86, datë 03.08.2016
PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE SHTESË NGA BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të veprimtarive financiare shtesë, si më poshtë: a) Factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; b) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor

Vendim i BSH-se, Nr. 15, datë 03.02.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKAVE DHE DEGËVE TË BANKAVE TË HUAJA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009, të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë,

Vendim i BSH-se, Nr. 81, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KONTROLLIN PËR AUTENTICITET DHE KRITERET E RICIKLIMIT TË MONEDHAVE METALIKE SHQIPTARE”
Miratimin e rregullores “Për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e riciklimit të monedhave metalike shqiptare”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i BSH-se, Nr. , datë
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN DHE USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKAVE DHE DEGËVE TË BANKAVE TË HUAJA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009, të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë,

Vendim i BSH-se, Nr. 80, datë 06.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “MBI RAPORTIMET NË BANKËN E SHQIPËRISË SIPAS SISTEMIT RAPORTUES TË UNIFIKUAR”
Në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas sistemit të unifikuar të raportimit” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 10.6.2009

Vendim i BSH-se, Nr. 13, datë 03.02.2016
PËR MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR LICENCIMIN, RREGULLIMIN DHE MBIKËQYRJEN E OPERATORËVE TË SKEMAVE KOMBËTARE TË PAGESAVE ME KARTË
Në nenin 9, pika 3, togfjalëshi “Guvernatori i Bankës”, zëvendësohet me togfjalëshin “Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës”.


1 2 3 4 5 6 7 8 9