Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i ERU, Nr. 33, datë 18.07.2016
PËR LICENCIMIN SHA UJËSJELLËS BULQIZË
1. Rinovim licence për efekt të përfundimit të afatit, operatorit sh.a. Ujësjellës Bulqizë, me: Drejtues ligjor: Nedion Muça Drejtues teknik: Fisnik Hyseni

Vendim i ERU, Nr. 12, datë 23.02.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 26, DATË 22.12.2014 “PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS URA VAJGURORE”
Në pikën 1 bëhet ndryshimi si më poshtë: Drejtues teknik: Jolanda Gjordeni.

Vendim i ERU, Nr. 31, datë 24.06.2016
PËR LICENCIMIN E UJËSJELLËS VAU I DEJËS SHPK
1. Rinovim licence për efekt të përfundimit të afatit, operatorit Ujësjellës Vau i Dejës sh.p.k., me: Drejtues ligjor: Kol Ndokaj Drejtues teknik: Ramazan GeciVendim i ERU, Nr. 10, datë 10.02.2016
MBI TARIFAT E UJIT PËR KONSUM PUBLIK PËR SHOQËRINË UK DURRËS SHA
Pagesa rregullatore vjetore për UK Durrës sh.a. do të jetë 0.8% e të ardhurave të llogaritura.Vendim i ERU, Nr. 25, datë 20.05.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 18, DATË 12.5.2015, “PËR LICENCIM SH. A UJËSJELLËS-KANALIZIME KUKËS”
Në pikën 1 bëhet ndryshimi si më poshtë: Drejtues ligjor: Gëzim Shehu.

Vendim i ERU, Nr. 7, datë 13.01.2016
PËR RINOVIM LICENCE UJËSJELLËS FSHAT LUSHNJË SHA
Operatori Ujësjellës Fshat Lushnjë sh.a., autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse të kualifikuar në kategoritë:

Vendim i ERU, Nr. 24, datë 20.05.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 10, DATË 16.3.2015, “PËR LICENCIM SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME KAVAJË”
Në pikën 1 bëhet ndryshimi si më poshtë: Drejtues ligjor: Besnik Togu.

Vendim i ERU, Nr. 6, datë 13.01.2016
PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS BILISHT
Rinovim licence për efekt të përfundimit të afatit, operatorit sh.a. Ujësjellës Bilisht, me:

Vendim i ERU, Nr. 20, datë 21.04.2016
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME LEZHË
inovim licence për efekt të përfundimit të afatit, operatori sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Lezhë, me:

Vendim i ERU, Nr. 45, datë 21.12.2015
PËR SHFUQIZIM VENDIMI
Vendimi nr. 34, datë 23.11.2015, “Për tarifën e shitjes së ujit me shumicë për sh.a. UK Sarandë”, shfuqizohet.

Vendim i ERU, Nr. 19, datë 21.04.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 17, DATË 14.7.2014, “PËR RINOVIM LICENCE, NDËRMARRJA UJËSJELLËSKANALIZIME BASHKIA PUKË”
Në pikën 1 bëhet ndryshimi si më poshtë: Drejtues ligjor: Petrit Dedaj

Vendim i ERU, Nr. 44, datë 21.12.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 13, DATË 13.6.2012, “PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS BULQIZË”
“Drejtues ligjor: Nedion Muça”.

Vendim i ERU, Nr. 15, datë 23.03.2016
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME LIBRAZHD
Rinovim licence për efekt të përfundimit të afatit, operatorit sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Librazhd, me:

Vendim i ERU, Nr. 43, datë 21.12.2015
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 9, DATË 30.4.2012, “PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS SELENICË”
“Drejtues ligjor: Gazmir Beqaj”.

Vendim i ERU, Nr. 13, datë 23.02.2016
PËR LICENCIMIN E OPERATORËVE DHE MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT UK DERI NË PËRFUNDIM TË PROCEDURAVE TË RIORGANIZIMIT TË SHOQËRIVE UK
Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura?, duhet të aplikojnë pranë ERRU-së për rinovimin e licencës ekzistuese.

Vendim i ERU, Nr. 42, datë 09.12.2015
PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR VENDOSJEN E TARIFAVE PËR SHËRBIMIN E FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIN E PËRPUNIMIN E UJËRAVE TË NDOTURA
Të miratojë metodologjinë për vendosjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura, e detyrueshme të zbatohet nga të gjithë operatorët që ofrojnë këto shërbime, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi dhe pjesë e pandarë e tij.


1 2 3 4 5 6 7 8 9