Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i ERU, Nr. 18, datë 22.03.2018
PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR NDRYSHIMIN E METODOLOGJISË PËR VENDOSJEN E TARIFAVE
1. Prania e katër dokumenteve, përmbajtja e të cilave përsëritet, në vend që ta lehtësojë praktikën që ndiqet e bën më të ndërlikuar atë.

Vendim i ERU, Nr. 48, datë 07.11.2017
PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË SHITJES SË UJIT ME SHUMICË PËR SHOQËRINË UJËSJELLËS URA VAJGURORE SHA
1. Miratimin e tarifës së shitjes së ujit me shumicë për shoqërinë Ujësjellës Ura Vajgurore sh.a.: a) Tarifë shitjeje uji me shumicë 29 lekë/m³

Vendim i ERU, Nr. 17, datë 02.03.2018
PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË UJËSJELLËS-KANALIZIME LIBOHOVË
1. Licencimin e shoqërisë UjësjellësKanalizime Libohovë, me: Drejtues ligjor: Aldi Sinani; Drejtues teknik: Kristaq Jorgaqi.

Vendim i ERU, Nr. 47, datë 07.11.2017
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA PËR SHOQËRINË UJËSJELLËS-KANALIZIME TIRANË SHA
1. Miratimin e tarifave për shoqërinë UjësjellësKanalizime Tiranë sh.a., si më poshtë:

Vendim i ERU, Nr. 58, datë 29.12.2017
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË INSPEKTIMIT DHE TË MONITORIMIT TË VEPRIMTARISË SË OFRUESVE TË SHËRBIMIT NË SEKTORIN UJËSJELLËS-KANALIZIME (UK)
1. Të miratojë rregulloren e inspektimit dhe të monitorimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit në sektorin ujësjellës-kanalizime (UK), sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi dhe pjesë e pandarë e tij.

Vendim i ERU, Nr. 44, datë 06.10.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME LEZHË
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Lezhë, me: Drejtues ligjor: Zef Maçi; Drejtues teknik: Petrit Bardhi.

Vendim i ERU, Nr. 57, datë 29.12.2017
PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË VENDIMIN E KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR NR. 13, DATË 30.3.2017, “MBI TARIFAT E UJIT PËR KONSUM PUBLIK PËR SHOQËRINË
1. Në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 13, datë 30.3.2017, “Për tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Berat - Kuçovë sh.a., bëhen ndryshimet e shtesat e mëposhtme:

Vendim i ERU, Nr. 43, datë 06.10.2017
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 33, DATË 6.9.2017, “PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME MALIQ”
Në vendimin nr. 33, datë 6.9.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Maliq”, bëhen këto ndryshime: 1. Drejtues teknik: Astrit Hasani.

Vendim i ERU, Nr. 56, datë 29.12.2017
PËR MIRATIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA PËR SHOQËRINË UJËSJELLËS-KANALIZIME KORÇË
1. Miratimin e tarifave për shoqërinë UjësjellësKanalizime Korçë sh.a.: a) Për shërbimin e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura, për zonën ekzistuese si më poshtë:

Vendim i ERU, Nr. 41, datë 16.10.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS GRAMSH
1. Licencimin e operatorit sh.a. Ujësjellës Gramsh, me: Drejtues ligjor: Tajar Bici; Drejtues teknik: Miranda Bici.

Vendim i ERU, Nr. 55, datë 29.12.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME SHKODËR
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Shkodër, me: Drejtues ligjor: Mark Molla Drejtues teknik: Lazer Pemaj Drejtues teknik: Blerina Arrtunda

Vendim i ERU, Nr. 40, datë 06.10.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME TIRANË
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Tiranë, me: Drejtues ligjor: Redi Molla; Drejtues teknik: Ortion Dhami, Edgar Çani.

Vendim i ERU, Nr. 54, datë 15.12.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME KOLONJË
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Kolonjë me: Drejtues ligjor dhe drejtues teknik, z. Igli Radomi.

Vendim i ERU, Nr. 31, datë 18.07.2017
MBI TARIFAT E UJIT PËR KONSUM PUBLIK PËR SHOQËRINË UK DURRËS SHA
1. Miratimin e tarifave për shoqërinë UK Durrës sh.a.: a) Tarifë volumetrike për shërbimet: Furnizim me ujë Largimi dhe përpunimi i ujërave të ndotura

Vendim i ERU, Nr. 53, datë 23.11.2017
PËR LICENCIMIN PËR HERË TË PARË TË SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME ROSKOVEC
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Roskovec me: Drejtues ligjor: Admirand Stani Drejtues teknik: Vilson Naçi

Vendim i ERU, Nr. 30, datë 18.07.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME BERAT - KUÇOVË
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Berat - Kuçovë me: Drejtues ligjor Refat Harizi, Drejtues teknik Lulzim Sino.

Vendim i ERU, Nr. 52, datë 23.11.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME MIRDITË
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Mirditë me: Drejtues ligjor: Mark Leka Drejtues teknik: Mark Leka

Vendim i ERU, Nr. 28, datë 18.07.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËS - KANALIZIME DURRËS
1. Licencimin e operatorit sh.a. Ujësjellës - Kanalizime Durrës me: Drejtues ligjor Spartak Kovaçi, Drejtues teknik Artor Koçilja, Adrian Zhamo.

Vendim i ERU, Nr. 51, datë 23.11.2017
PËR LICENCIMIN E SHA UJËSJELLËSKANALIZIME DEVOLL
1. Licencimin e operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Devoll me: Drejtues ligjor: Elvis Hajderlli Drejtues teknik: Edmond Shaholli

Vendim i ERU, Nr. 514, datë 20.09.2017
PËR MIRATIMIN E LISTËS KOMBËTARE TË PROFESIONEVE (LKP), TË RISHIKUAR
1. Miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP), të rishikuar, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10