Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i GJK, Nr. 4, datë 23.01.2017
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
OBJEKTI: Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i fjalisë së dytë të paragrafit të parë të nenit 3 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”.

Vendim i GJK, Nr. 53, datë 26.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë,në mbështetje të neneve 131/f dhe 134/1/g të Kushtetutës, si dhe të neneve 72 e vijues të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, njëzëri, VENDOSI: - Pranimin e kërkesës.

Vendim i GJK, Nr. 3, datë 20.01.2017
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
OBJEKTI: Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 6173, datë 3.6.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 71, datë 27.1.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 324, datë 28.1.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendim i GJK, Nr. 52, datë 26.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
“Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, njëzëri, VENDOSI: - Rrëzimin e kërkeses

Vendim i GJK, Nr. 2, datë 18.01.2017
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr.84/2016, datë 30.08.2016

Vendim i GJK, Nr. 51, datë 26.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
“Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, me shumicë votash, VENDOSI: - Rrëzimin e kerkeses

Vendim i GJK, Nr. 1, datë 16.01.2017
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut i ligjit nr.133/2015, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”.

Vendim i GJK, Nr. 50, datë 26.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të neneve 131/a, 131/f, 134/1/f dhe 134/1/g të Kushtetutës, si dhe të neneve 72 e vijues të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, njëzëri, VENDOSI: - Rrëz

Vendim i GJK, Nr. 61, datë 27.09.2016
Me objekt: Konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rezultat i gjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00–2015–2856, datë 19.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendim i GJK, Nr. 49, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 49, datë 22.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2014-721 (153), datë 25.2.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.5

Vendim i GJK, Nr. 60, datë 16.09.2016
Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të nenit 4, të ligjit nr. 143/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9136, datë 11
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja kryetar i Gjykatës Kushtetuese Vladimir Kristo anëtar i “ “ Sokol Berberi anëtar i “ “ Altina Xhoxhaj anëtare e “ “ Fatmir Hoxha anëtar i “ “ Gani Dizdari anëtar i “ “ Besnik Imeraj anëtar i “ “ Fatos Lulo anëtar i “

Vendim i GJK, Nr. 48, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 48, datë 22.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-1066, datë 4.7.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, vetëm për sa i përket kërkuesit.

Vendim i GJK, Nr. 59, datë 16.09.2016
Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2015-965 (76), datë 12.2.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lart
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja kryetar i Gjykatës Kushtetuese Sokol Berberi anëtar i “ “ Vitore Tusha, anëtar i “ “ Fatmir Hoxha, anëtar i “ “ Gani Dizdari, anëtar i “ “ Vitore Tusha anëtar i “ “ Fatos Lulo anëtar i “ “ Vladimir Kristo, anëtar i

Vendim i GJK, Nr. 47, datë 22.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 47, datë 22.7.2016
Refuzimin e kërkesës.

Vendim i GJK, Nr. 57, datë 29.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja kryetar i Gjykatës Kushtetuese Vladimir Kristo anëtar i “ “ Sokol Berberi anëtar i “ “ Vitore Tusha anëtare e “ “ Gani Dizdari anëtar i “ “ Besnik Imeraj anëtar i “ “ Fatos Lulo anëtar i “ “.....

Vendim i GJK, Nr. 46, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 46, datë 19.7.2016
Shfuqizimin e vendimit nr. 00-2015-2565,datë 16.7.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). Dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.

Vendim i GJK, Nr. 56, datë 27.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDIM Nr. 56, datë 27.7.2016 NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja kryetar i Gjykatës Kushtetuese Vladimir Kristo anëtar i “ “ Sokol Berberi anëtar i “ “ Vitore Tusha anëtare e “ “ Altina Xhoxhaj anëtare e “ “...

Vendim i GJK, Nr. 45, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 45, datë 19.7.2016
Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr. 937, datë 25.2.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

Vendim i GJK, Nr. 54, datë 27.07.2016
VENDIM NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të neneve 131/f, 134/1/g, dhe 133/2 të Kushtetutës, si dhe të neneve 72/2 dhe 74 të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, VENDOSI: - Refuzimin e kërkesës.

Vendim i GJK, Nr. 44, datë 19.07.2016
Vendim i Gjykates Kushtetuese Nr. 44, datë 19.7.2016
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00- 2015-3077 (368), datë 16.9.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10