Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori 
6 artikuj aktive


Vendim i GJL, Nr. 1, datë 08.04.2014
GJYKATA EUROPIANE E TË DREJTAVE TË NJERIUT SEKSIONI I KATËRT ÇËSHTJA KARAGJOZI DHE TË TJERËT KUNDËR SHQIPËRISË
Ky vendim është i formës së prerë, por mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues. Në çështjen Karagjozi dhe të tjerët kundër Shqipërisë

Vendim i GJL, Nr. 3, datë 29.03.2013
Vendim i Gjykates se Larte Nr. 3, datë 29.3.2012
Prishjen e vendimit nr. 213, datë 30.5.2007 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe vendimit nr. 210, datë 9.3.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 2, datë 20.06.2013
Vendim i Gjykates se Larte Nr. 2 datë 20.6.2013
Lënien në fuqi të vendimit nr. 834, datë 17.6.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendim i GJL, Nr. 6, datë 01.06.2013
Vendim i Gjykates se larte Nr. 6, datë 1.6.2011
Prishjen e vendimit nr. 82, datë 7.9.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po asaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 2, datë 03.11.2014
Vendim i Gjykates se Larte Nr. 2, datë 3.11.2014
Rrëzimin e kërkesës së të dënuarit Erion Borakaj, me objekt: “parashkrimin e ekzekutimit të vendimit të dënimit nr. 20, datë 15.04.2008 të Gjykatës së apelit për Krime të Rënda.

Vendim i GJL, Nr. 3, datë 08.07.2013
Vendim i Gjyklates se Larte Nr. 3, datë 8.7.2013
Prishjen e vendimit nr. 232, datë 25.7.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 13 akti, datë 13.6.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.


1Reklame
Hako
Reklame
spitali amerikan