Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori 
96 artikuj aktive


Vendim i GJL, Nr. 3, datë 29.03.2013
Vendim i Gjykates se Larte Nr. 3, datë 29.3.2012
Prishjen e vendimit nr. 213, datë 30.5.2007 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe vendimit nr. 210, datë 9.3.2007 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 1, datë 26.11.2010
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Në momentin që është mbajtur procesverbali nga ana e palës së paditur janë kërkuar dokumentacioni i pronësisë së banesës, por duke qenë se nuk i kam pasur në moment iu kam kërkuar për të aplikuar në ZVRPP Tiranë për t’i marrë. Mirëpo pala e paditur nuk ka pritur, por ka marrë vendim për prishjen e banesës.

Vendim i GJL, Nr. 6, datë 01.06.2013
Vendim i Gjykates se larte Nr. 6, datë 1.6.2011
Prishjen e vendimit nr. 82, datë 7.9.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po asaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 2, datë 21.01.2011
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë, përfaqësuar nga z.Andi Çuadari. - Fatie Maskaj, e bija e Ibrahimit, vitlindja 1929, lindur në Vlorë dhe banuese në Tiranë, prezent pa avokat.

Vendim i GJL, Nr. 3, datë 08.07.2013
Vendim i Gjyklates se Larte Nr. 3, datë 8.7.2013
Prishjen e vendimit nr. 232, datë 25.7.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 13 akti, datë 13.6.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

Vendim i GJL, Nr. 31, datë 02.12.2009
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ka miratuar ligjin nr.9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” (ligji për pushtetin gjyqësor). Ky ligj parashikon krijimin, organizimin dhe kompetencat e gjykatave, kushtet dhe procedurat për emërimin e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, të drejtat dhe detyrimet e gjyqtarëve, masat disiplinore dhe shkarkimin e tyre, si dhe çështje të tjera lidhur me funksionimin e gjykatave. Një nga aspektet që gjen rregullim në këtë ligj është edhe statusi i gjyqtarit, ku përfshihen të drejtat dhe përfitimet për shkak të detyrës. Neni 24 paragrafi 2 i ligjit, që është objekt i gjykimit kushtetues, është përfshirë në kreun që rregullon të drejtat dhe përfitimet e gjyqtarëve. Ky nen përcakton se: “Gjyqtari përfiton leje të pagueshme vjetore prej 30 ditësh kalendarike. Leja vjetore bëhet në muajin gusht”.

Vendim i GJL, Nr. 2, datë 27.03.2012
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Detyrimi i të paditurit Aleksandër Miraj me cilësinë e palës investitore, të realizojë në mënyrë të plotë në natyrë, në favor të paditësve dhe ndërhyrësve kryesorë, detyrimet që rrjedhin nga kontrata e investimit lidhur midis palëve në datë 13.10.2002

Vendim i GJL, Nr. 30, datë 26.11.2009
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.486, datë 27.7.1999, ka vendosur deklarimin të pafajshëm të kërkuesit Fatjon Sterkaj, për kryerjen e veprës penale “vjedhje me armë”, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 140 dhe 25 të Kodit Penal (KP).

Vendim i GJL, Nr. 5, datë 31.05.2011
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Prishjen e vendimit nr.181, datë 23.4.2007 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

Vendim i GJL, Nr. 2/1, datë 02.10.2009
N? EM?R T? REPUBLIK?S
rishjen e pjesshme të vendimit nr.108, datë 24.03.2006 të Gjykatës së Apelit Vlorë, për të pandehurit Petrit Deliu e Leonard Zeka, në lidhje me cilësimin juridik të veprave penale dhe masat e dënimit dhe lënien në fuqi të vendimit nr.2, datë 13.01.2003 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat për këta të gjykuar, si më poshtë: 1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Leonard Zeka për veprën penale të “rrëmbimit ose mbajtjes peng të personit në rrethana lehtësuese” në bashkëpunim, të parashikuar nga neni 109/a e 25 të Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burg.

Vendim i GJL, Nr. 7, datë 14.10.2011
NË EMËR TË REPUBLIKËS
lir Kumbaro, i biri i Nazmiut dhe Fitnetes i datëlindjes 27.10.1953, lindur në Peqin dhe banues në Tiranë, aktualisht me qëndrim në Mbretërinë e Bashkuar, me kombësi e shtetësi shqiptare, i martuar me dy fëmijë, me gjendje gjyqësore “i padënuar”, i mbrojtur nga avokatët Vojo Bregu dhe Bledar Fejzo, sipas prokurës së posaçme nr.1100 rep. dhe nr.213 kol., datë 8.4.2009 të përpiluar nga noterja Vojsava Karapici, me porositës shtetasin Ervin Kumbaro, i biri i të pandehurit, Ilir Nazmi Kumbaro.

Vendim i GJL, Nr. 5, datë 15.09.2009
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Të gjykuarit Medin Xhelili, Neki Dredha, Dhimitër Spiropali, Gjyzela Murati janë deklaruar fajtorë dhe dënuar nga gjykatat e faktit për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal dhe dënimin.

Vendim i GJL, Nr. 1, datë 26.11.2010
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Prishjen e vendimit nr.10267, datë 9.12.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

Vendim i GJL, Nr. 4, datë 24.06.2009
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, duke konstatuar se në praktikën e disa gjykatave, por edhe nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, interpretimi i pikave 1 dhe 2 të nenit 249 të Kodit të Procedurës Penale është i ndryshëm, vendosi ta dërgojë çështjen për gjykim në Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë për njësimin e praktikës duke shtruar për unifikim:

Vendim i GJL, Nr. 3, datë 24.01.2011
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Shezai Gega, i biri i Musait dhe Sybasë, datëlindja 18.2.1970, lindur dhe banues në fshatin Pobrat të qarkut Berat, i padënuar, i martuar me dy fëmijë, hetuar dhe gjykuar me masë sigurimi “arrest në burg”.

Vendim i GJL, Nr. 2, datë 06.02.2009
NË EM?R T? REPUBLIK?S
AKUZUAR: Të tre- për krimet e rrëmbimit ose mbajtjes peng të personit, të kryer në bashkëpunim dhe të vjedhjes, të kryer në bashkëpunim, që parashikohen në nenet: 109/I, në lidhje me nenin 25 dhe 134, në lidhje me nenin 25 të Kodit Penal; kurse të pandehurit Leonard e Petrit - edhe për krimin e prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe të municionit, që parashikohet në nenin 278/II të Kodit Penal

Vendim i GJL, Nr. 4, datë 30.05.2011
N? EM?R T? REPUBLIK?S
në seancën gjyqësore të datës 30.5.2011, me pjesëmarrjen e sekretares gjyqësore Brunilda Ago, morën në shqyrtim çështjen civile nr.31001-00012-00-2011, me palë:

Vendim i GJL, Nr. 5, datë 20.01.2009
NË EM?R T? REPUBLIK?S
Konstatimi i pavlefshmërisë së pjesshme të kontratës së dhurimit nr.1080 rep. nr. 524, datë 9.10.1982. Detyrimin e të paditurës të më njohë bashkëpronar për 1/5 pjesë të një trualli-shtëpi banimi që ndodhet në rrugën “Gjon Buzuku”, nr.18. Tiranë.

Vendim i GJL, Nr. 8, datë 10.06.2011
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Konstatimi i zgjidhjes së marrëdhënies së punës me shkak abuziv, detyrimi i punëdhënësit të dëmshpërblejë paditësen me pagën e një viti pune për shkak të zgjidhjes së kontratës për shkak abuziv; konstatim i zgjidhjes për shkak të paarsyeshëm dhe detyrimi për të dëmshpërblyer

Vendim i GJL, Nr. 1, datë 08.01.2009
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Revokim i masës së sigurimit “Arrest në burg” dhe lirimin e menjëhershëm të kërkuesit.


1 2 3 4 5Argetohu Gjej
time.al
Jeta e perditshme Te nevojshme


Reklame
Hako_0317


Reklame
Euromedica_120x300
Reklame
spitali amerikan


Reklame
marketkonekt