Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori 
13823 artikuj aktive


Vendim i KM, Nr. 504, datë 06.07.2016
PËR KRIJIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË UJËSJELLËSKANALIZIMEVE1
AKUK-u është person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit të Transportit dkrijhe Infrastrukturës.

Vendim i KM, Nr. 488, datë 29.06.2016
PËR KLASIFIKIMIN, ETIKETIMIN DHE AMBALAZHIMIN E KIMIKATEVE1
Kriteret e klasifikimit të kimikateve dhe rregullat për ambalazhimin e etiketimin e kimikateve të rrezikshme

Vendim i KM, Nr. 503, datë 06.07.2016
PËR PËRDORIMIN DHE KONTROLLIN E FONDIT OPERATIV TË POLICISË USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Policia Ushtarake përdor fondin operativ, që i vihet në dispozicion për realizimin e veprimtarive specifike, brenda fondeve të miratuara në buxhetin vjetor për Ministrinë e Mbrojtjes.

Vendim i KM, Nr. 483, datë 29.06.2016
PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, 2016–2020
Miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara, 2016–2020, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij vendimi

Vendim i KM, Nr. 502, datë 06.07.2016
PËR HAPJEN E KONSULLATËS SË PËRGJITHSHME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MYNIH, NË REPUBLIKËN FEDERALE TË GJERMANISË
Hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Mynih, në Republikën Federale të Gjermanisë.

Vendim i KM, Nr. 491, datë 29.06.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “LEZHË–SHËNGJI
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Lezhë–Shëngjin” (shtesa).

Vendim i KM, Nr. 501, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË IZRAELIT, PËR BASHKËPUNIM NË FUS
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Izraelit, për bashkëpunim në fushat e shëndetit e mjekësisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 487, datë 29.06.2016
PËR KLASIFIKIMIN E PRODUKTEVE BIOCIDE2
Personat fizikë ose juridikë, që aplikojnë për autorizim për vendosjen në treg dhe për përdorimin e produkteve biocide në territorin e Republikës së Shqipërisë, klasifikojnë

Vendim i KM, Nr. 500, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE URDHRIT SOVRAN USHTARAK SPITALOR TË SHËN GJONIT TË JERUSALEMIT TË
Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Urdhrit Sovran Ushtarak Spitalor të Shën Gjonit të Jerusalemit të Rhodes dhe Maltës, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 485, datë 29.06.2016
PËR MBULIMIN E PJESSHËM TË SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË ZNJ. LUZHIANA ABAZAJ
Mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Luzhiana Abazaj, në masën 3 200 000 (tre milionë e dyqind mijë) lekë.

Vendim i KM, Nr. 499, datë 06.07.2016
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS, PËR AKORDIMI
Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Popullore të Kinës, për akordimin e grantit ekonomiko-teknik, sipas tekstit bashkë- lidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 484, datë 29.06.2016
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN E PUNËMARRËSVE NGA RISQET LIDHUR ME ASBESTIN NË VENDIN E PUNËS1
Miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me asbestin në vendin e punës, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 498, datë 29.06.2016
PËR SHPËRNDARJEN E PJESSHME TË TË ARDHURAVE NGA PRIVATIZIMI I SHOQËRISË “INSIG” SHA
Kufiri i shpenzimeve kapitale dhe niveli i deficitit buxhetor, miratuar në ligjin nr. 147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016”, shtohet me 1 100 000 000 (një miliard e njëqind milionë) lekë nga të ardhurat e realizuara nga privatizimi i shoqërisë “INSIG” sh.a.

Vendim i KM, Nr. 481, datë 29.06.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1128, DATË 5.8.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN DHE ADMINISTRIMIN E MALLRAVE REZERVË MATERIALE SHTETËR
3. Mallrat rezervë materiale shtetërore, që nuk financohen nga buxheti i shtetit, në çdo kohë transferohen pa pagesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit te subjektet shtetërore ose u shiten subjekteve private

Vendim i KM, Nr. 494, datë 01.07.2016
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 407, DATË 8.5.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NJË REGJIMI KONTROLLI PËR TË GARANTUAR RESPEKTIMIN
) të gjitha zonat sipas nenit 11, të ligjit nr. 64/2012, “Për peshkimin”;

Vendim i KM, Nr. 480, datë 29.06.2016
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË SH
Miratimin e listës së pjesshme të inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Shëndetësisë, për drejtoritë e spitaleve rajonale, Elbasan dhe Korçë.

Vendim i KM, Nr. 495, datë 29.06.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 8, DATË 14.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE NË NEVOJË
Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror, pension pleqërie fshati ose pension social, por që janë me banim në qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësuar.

Vendim i KM, Nr. 479, datë 29.06.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 718, DATË 29.10.2004, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LISTËN E PERSONAVE TË SHPALLUR SI FINANCUES TË TERRORIZMIT”, T
Në listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit (Lista e OKB-së), që i bashkëlidhet vendimit nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhet ndryshimi,

Vendim i KM, Nr. 489, datë 29.06.2016
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË SUBSTANCAVE ME RREZIKSHMËRI SHUMË TË LARTË (SVHC) E TË KRITEREVE PËR PËRFSHIRJEN E SUBSTANCAVE NË LISTËN SVHC DHE LËSHIMIN E
Për qëllime të këtij vendimi të gjithë termat kanë të njëjtin kuptim me termat e përcaktuar në nenin 5, të ligjit nr. 27/2016, “Për menaxhimin e kimikateve”

Vendim i KM, Nr. 478, datë 29.06.2016
PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRËN E ANËTARIT TË KËSHILLIT TË STATISTIKAVE
Znj. Diana Shtylla, anëtar i Këshillit të Statistikave, përfaqësues i Bankës së Shqipërisë, lirohet nga kjo detyrë.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Reklame


Reklame
Digitalb
Reklame
ventouris


Reklame
inTV