Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori

Vendim i KM, Nr. 534, datë 20.07.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza e madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës) shtesa”.

Vendim i KM, Nr. 115, datë 08.07.2016
MBI PËRCAKTIMIN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Të përcaktojë përkohësisht OSHEE sh.a. në cilësinë e furnizuesit të shërbimit universal, për të kryer detyrat e furnizuesit të mundësisë së fundit të energjisë elektrike, nga data 1 korrik 2016 deri në 31.12.2016.

Vendim i KM, Nr. 533, datë 20.07.2016
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION DHE
Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe rikualifikim urban i lulishtes perëndimore dhe suplementi i sheshit qendror “Teodor Muzaka””, Berat

Vendim i KM, Nr. 523, datë 13.07.2016
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË TREGTIMIT E CERTIFIKIMIT TË MATERIALEVE TË SHUMËZIMIT DHE TË FIDANËVE TË BIMËVE ZBUKURUESE1
Qëllimi i këtij vendimi është që të përcaktojë kërkesat në lidhje me prodhimin e tregtimin e materialeve të shumëzimit dhe të fidanëve të bimëve zbukuruese, kërkesat për furnizuesit, për paketimin dhe etiketimin

Vendim i KM, Nr. 532, datë 20.07.2016
PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË Z. DENIZ TUFINA
Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Deniz Tufina, në masën 1 400 000 (një milion e katërqind mijë) lekë.

Vendim i KM, Nr. 536, datë 22.07.2016
PËR CAKTIMIN E DITËS SË HËNË, DATË 25 KORRIK, DITË PUSHIMI
Caktimin e ditës së hënë, datë 25 korrik 2016, ditë pushimi për punonjësit e administratës shtetërore.

Vendim i KM, Nr. 531, datë 20.07.2016
PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SHTESË TË KONCESIONIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË KONTRATËN E KONCESIONIT TË FORMËS “BOT”
Miratimin e kontratës shtesë të koncesionit “Për disa ndryshime dhe shtesa në kontratën e koncesionit (nr. 375 rep.; 203 kol., datë 21.9.2012) të formës “BOT” (ndërtim-operim-transferim)

Vendim i KM, Nr. 514, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E PROJEKTDOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2017-2019
Miratimin e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2017-2019, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Vendim i KM, Nr. 529, datë 20.07.2016
PËR SHPËRBLIMIN E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, PËR SIPËRFAQET TAKUESE QË PREKEN NGA NDËRTIMET INFORMALE
Shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në qarqet: Elbasan, Korçë, Kukës, Lezhë, Vlorë, Tiranë dhe Durrës.

Vendim i KM, Nr. 522, datë 13.07.2016
PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE “SISTEMI I MENAXHIMIT TË KARTELAVE INFORMATIVE PËR SHËRBIMET PUBLIKE”
Krijimin e bazës të të dhënave shtetërore “Sistemi i Menaxhimit të Kartelave Informative për Shërbimet Publike” (këtu e në vijim “SMKISHP”).

Vendim i KM, Nr. 528, datë 20.07.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 336, DATË 4.5.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN E AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË TREGJEVE TË TREGTIMIT M
Në lidhjen nr. 1, që i bashkëlidhet vendimit nr. 336, datë 4.5.2016, të Këshillit të Ministrave, të hiqet nënndarja 2, “Tregu i shitjes me shumicë i fruta-perimeve, Shkodër”.

Vendim i KM, Nr. 521, datë 13.07.2016
PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË MJEKIMIT TË ZNJ. ERMIRA BAKALLI (GARUNJA)
Mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të znj. Ermira Bakalli (Garunja), në masën 3 300 000 (tre milionë e treqind mijë) lekë.

Vendim i KM, Nr. 526, datë 20.07.2016
PËR NJË NDRYSHIM DHE DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 23, DATË 20.1.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË T
Në pikën 1, numri i punonjësve dhe i praktikantëve me kontratë të përkohshme ndryshohet dhe bëhet “... 2 196 veta ...”.

Vendim i KM, Nr. 520, datë 13.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 325, DATË 19.3.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR PRANIMIN NË VEPRIMTARIN
Në rregulloren që i bashkëlidhet vendimit nr. 325, datë 19.3.2008, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon:

Vendim i KM, Nr. 525, datë 20.07.2016
PËR FINANCIMIN NGA FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT TË FAZËS PËRGATITORE TË PROJEKTIT TË BANKËS BOTËRORE “PËR ZHVILLIMIN E INTEGRUAR URBAN DHE EKONOMIK”
. Financimin në vlerën 70 000 000 (shtatëdhjetë milionë) lekë të kostove për hartimin e disa projekteve teknike, si dhe të disa projekteve konceptuale-vizionare për zonat e Jugut të Shqipërisë

Vendim i KM, Nr. 519, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 524, datë 20.07.2016
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SEKRETARIATIT TEKNIK TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT
Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit, si organ ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të Ujit, është institucion qendror, person juridik publik, me seli në Tiranë, në varësi të Kryeministrit.

Vendim i KM, Nr. 518, datë 13.07.2016
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 55, DATË 5.2.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË NDIHMËS SHTETËRORE”, TË N
Në pikën 1, të vendimit nr. 55, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, nëndarjet me fjalët “znj. Dareka Dariu - anëtar” dhe “znj. Anduena Dedja - anëtar” zëvendësohen, përkatësisht, me “z. Petrit Bakiu - anëtar” dhe “z. Gramoz Hoxha - anëtar”.

Vendim i KM, Nr. 527, datë 20.07.2016
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR PRONËSINË INTELEKTUALE, 2016–2020
Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 517, datë 13.07.2016
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TË NDIHMËS SHTETËRORE PËR VITIN 2015
Miratimin e raportit të monitorimit të ndihmës shtetërore për vitin 2015, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10