Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i KM, Nr. 756, datë 26.10.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 280, DATË 1.4.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE,
I. Në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon: “1. Objektet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi në ndërtime me leje, në vijim të quajtura “ndërtime informale”, kualifikohen për legalizim kur nga pikëp

Vendim i KM, Nr. 745, datë 26.10.2016
PËR KRYERJEN E VERIFIKIMEVE TË PËRBASHKËTA KUFITARE
1. Verifikimet kufitare në pikat e kalimit kufitar kryhen sipas parimit “një ndalesë-një verifikim”, duke mundësuar lehtësimin e kalimit të kufirit për personat, mjetet e të mirat materiale, si dhe duke siguruar një verifikim sa më të efektshëm me pjesëmarrjen e të gjitha autoriteteve përgjegjëse që

Vendim i KM, Nr. 755, datë 26.10.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 710, DATË 21.8.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SISTEMEVE TË RUAJTJES
1. Paragrafi i dytë, i pikës 1, ndryshohet, me këtë përmbajtje: “Institucioni, gjatë projektimit të këtyre sistemeve, duhet të parashikojë që nyja primare të hostohet pranë Qendrës së të Dhënave Qeveritare dhe nyja sekondare të hostohet pranë Qendrës së Vazhdueshmërisë së Punës (Business Continuity

Vendim i KM, Nr. 744, datë 26.10.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 718, DATË 29.10.2004, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LISTËN E PERSONAVE TË SHPALLUR SI FINANCUES TË TERRORIZMIT”
Në listën e personave të shpallur sipas rezolutave të Këshillit të Sigurimit (“Lista e OKBsë”), që i bashkëlidhet vendimit nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në listën e shkronjës “C”,

Vendim i KM, Nr. 754, datë 26.10.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 545, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE T
1. Në vendimin nr. 545, datë 1.8.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime: a) Në shkronjën “a”, të pikës 1/3, shtohet emërtesa “Sekretariati Kombëtar i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI - Shqipëri).”.

Vendim i KM, Nr. 71/2016, datë 20.10.2016
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT “PËR TË KONTROLLUAR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT NË FUQI DHE MBROJTJES
I. Afati i veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrojtjes së interesit të shtetit shqiptar nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë “CEZ A.S.,” ngritur me vendimin e Ku

Vendim i KM, Nr. 753, datë 26.10.2016
PËR NJË RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2016, MIRATUAR PËR MINISTRINË E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
1. Programit buxhetor “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit”, i shtohen 12 000 000 (dymbëdhjetë milionë) lekë, shpenzime korrente, për financimin e Urdhrit të Mjekut Veterinar.

Vendim i KM, Nr. 743, datë 26.10.2016
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË KATËRT KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E KONVENTËS KUADËR TË KËSHILLIT TË EVROPËS, “PËR MBROJTJEN E PAKICAVE KOMBËTARE”
Miratimin e Raportit të Katërt Kombëtar për zbatimin e Konventës Kuadër të Këshillit të Evropës, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Vendim i KM, Nr. 752, datë 26.10.2016
PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT TË STATUSIT, NGA TOKË BUJQËSORE NË TOKË TRUALL PËR NDËRTIM, PËR SIPËRFAQET QË PRITEN TË NDIKOHEN NGA NDËRTIMI I SEKSIONIT
1. Miratimin e ndryshimit të statusit të tokës bujqësore dhe kalimin në tokë truall për parcelat me sipërfaqe të përgjithshme prej 5 457,67 (pesë mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtatë presje gjashtëdhjetë e shtatë) m2 , të cilat ndikohen nga ndërtimi i 5 (pesë) stacioneve të valvulave të sigurisë/b

Vendim i KM, Nr. 701, datë 12.10.2016
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË PESHKIMIT 2016–2021
1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare të Peshkimit 2016–2021, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 751, datë 26.10.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 726, DATË 2.9.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VEPRIMIT 3-VJEÇAR,
1. Shtohet programi i veprimit “Plani 3-vjeçar i zonave minerare të kërkim-zbulimit”, sipas aneksit 1/A (zonat e kërkim-zbulimit dhe zonat e shfrytëzimit), bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 38, datë 18.01.2017
PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË NDËRVEPRUESHMËRISË TË TË DHËNAVE, GRUPEVE TË TË DHËNAVE DHE SHËRBIMEVE GJEOHAPËSINORE
1. Miratimin e rregullave të ndërveprueshmërisë të të dhënave, grupeve të të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore, sipas tekstit bashkë- lidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 749, datë 26.10.2016
PËR RISHPËRNDARJE FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2016, MIRATUAR PËR MINISTRINË E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
1. Në buxhetin e vitit 2016, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, bëhet rishpërndarje e fondit, ndërmjet programeve, si më poshtë vijon:

Vendim i KM, Nr. 37, datë 18.01.2017
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I NËNSTACIONIT 110/20 KV GJIRI I
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 110/20 kV Gjiri i Lalëzit, Durrës, sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Shpronësimi të bëhet në favor të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike

Vendim i KM, Nr. 748, datë 26.10.2016
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 243, DATË 6.3.2009, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE
1. Në vendimin nr. 243, datë 6.3.2009, të Këshillit të Ministrave, bëhet ndryshimi dhe shtesa si më poshtë vijon: a) Në titullin e vendimit dhe në përmbajtje, fjalët “… të Bashkisë Rrëshen…” zëvendësohen me “…të Bashkisë Mirditë, në njësinë administrative Rrëshen, ...”

Vendim i KM, Nr. 36, datë 18.01.2017
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I LINJËS SË TRANSMETIMIT 110 KV
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i linjës së transmetimit 110 kV Laç–Skuraj, sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Shpronësimi të bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a.

Vendim i KM, Nr. 747, datë 26.10.2016
PËR SHEMBJEN E GODINËS NR. 4, NË QENDRËN KOMBËTARE PRITËSE PËR AZILKËRKUESIT, TIRANË
1. Shembjen e godinës nr. 4, në Qendrën Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, Tiranë, sipas lidhjes 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Vendim i KM, Nr. 35, datë 18.01.2017
PËR MËNYRËN E FUNKSIONIMIT, TË ORGANIZIMIT DHE TË SHPËRBLIMIT TË KËSHILLIT KOMBËTAR PËR TË DREJTËN E AUTORIT (KKDA)
1. Miratimin e mënyrës së funksionimit dhe të organizimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit (në vijim “KKDA”), si organ i specializuar, për vendosjen e tarifave të shpërblimit mbi shfrytëzimin e veprave të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin

Vendim i KM, Nr. 746, datë 26.10.2016
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË PRONËS “ISH-REPARTI USHTARAK 8830”, YZBERISHT, TIRANË, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME,
1. Emërtimi i pronës “Ish-Reparti Ushtarak 8830”, Yzberisht, Tiranë, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndryshohet dhe zëvendësohet me “Reparti Special RENEA”.

Vendim i KM, Nr. 34, datë 18.01.2017
PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT, TË ORGANIZIMIT DHE KLASIFIKIMIT TË VEPRAVE TË TË DREJTAVE TË AUTORIT
1. Procedurat e regjistrimit dhe të pajisjes me certifikatë të të drejtave të autorit kryhen nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit (DDA) pranë ministrisë përgjegjëse për të drejtat e autorit.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10