Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i KM, Nr. 582, datë 13.10.2017
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj”, Selenicë.

Vendim i KM, Nr. 571, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Romina Kuko emërohet zëvendësministër i Brendshëm.

Vendim i KM, Nr. 581, datë 13.10.2017
PËR SHPALLJEN E QENDRËS HISTORIKE TË FSHATIT KANINË E TË ZONËS SË MBROJTUR RRETH SAJ DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN E SAJ
1. Shpalljen e qendrës historike të fshatit Kaninë e të zonës së mbrojtur rreth saj sipas hartës dhe koordinatave gjeografike, bashkëlidhur këtij vendimi.

Vendim i KM, Nr. 570, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Z. Artan Shkreli emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Vendim i KM, Nr. 580, datë 13.10.2017
PËR SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 482, DATË 5.7.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
1. Shfuqizimin e vendimit nr. 482, datë 5.7.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të prokurimit, për vitin 2017”.

Vendim i KM, Nr. 569, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Z. Hantin Bonati emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Vendim i KM, Nr. 579, datë 13.10.2017
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 289, DATË 17.5.2006, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT
1. Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon: “1. Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale në Republikën e Shqipërisë, më poshtë e quajtur ALUIZNI, është institucion qendror, person juridik, publik, në varësi të ministrit të Drejtësisë.”.

Vendim i KM, Nr. 568, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Z. Petro Koçi emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes.

Vendim i KM, Nr. 578, datë 13.10.2017
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 512, DATË 13.7.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SË MINISTRISË SË BUJQËSISË
Pas pikës IV, të vendimit nr. 512, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, shtohet pika IV/1, me këtë përmbajtje: “IV/1. Deri në miratimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor, në bazë të të cilit do të përcaktohet organi që ngarkohet me përgjegjësinë e administrimit të ujërave, Ministria e Bujqësisë

Vendim i KM, Nr. 567, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Kleopatra Maliqi emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Vendim i KM, Nr. 577, datë 13.10.2017
PËR SHKARKIMIN NGA DETYRA TË NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË STATISTIKAVE DHE ZËVENDËSIMIN E TIJ
1. Shkarkimin nga detyra e anëtarit të Këshillit të Statistikave të z. Endrit Lami, përfaqësues i Ministrisë së Financave, sipas shkronjës “a”, të pikës 4, të nenit 10, të ligjit nr. 9180, datë 5.2.2004, të ndryshuar.

Vendim i KM, Nr. 566, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Teuta Vodo emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

Vendim i KM, Nr. 576, datë 13.10.2017
PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË DISA ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË STATISTIKAVE
1. Lirimin nga detyra e anëtarit të Këshillit të Statistikave, në përputhje me përcaktimet e shkronjave “c” dhe “ç”, të pikës 14, të vendimit nr. 999, datë 25.10.2013, të Këshillit të Ministrave, të: a) Znj. Ilda Malile, përfaqësues i përdoruesve kryesorë të statistikave zyrtare;

Vendim i KM, Nr. 565, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Z. Toni Gogu emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

Vendim i KM, Nr. 574, datë 09.10.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PAGESËS MUJORE SHTESË PËR SHKAK TË VËSHTIRËSISË, PËR ANËTARËT E INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT
1. Anëtarët e institucioneve të rivlerësimit përfitojnë një pagesë mujore shtesë për shkak të vështirësisë, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Vendim i KM, Nr. 564, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Ornela Çuçi emërohet zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit.

Vendim i KM, Nr. 573, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Z. Etjen Xhafaj emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Vendim i KM, Nr. 563, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Mira Kapisyzi emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Vendim i KM, Nr. 572, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Artemis Dralo emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Vendim i KM, Nr. 562, datë 09.10.2017
PËR EMËRIM NË DETYRË
Znj. Bardhylka Kospiri emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10