Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i KNSH, Nr. 66, datë 15.09.2016
PËR PLANIN E DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “PËR KRIJIMIN E FONDIT SHQIPTAR TË KONKURRUESHMËRISË PËR PERIUDHËN 2016–2018”
Procedura 1. Njoftimi i skemës është bërë pranë Drejtorisë së Tregut të Brendshëm nga Drejtoria e Mbështetjes së Sipërmarrjes në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (MZHETTS).

Vendim i KNSH, Nr. 56, datë 04.06.2015
AUTORIZIM I NDIHMËS SHTETËRORE PËR VEPRIMTARITË, TË MIRAT DHE SHËRBIMET KULTURORE
Të autorizojë ndihmën shtetërore për veprimtaritë, të mirat dhe shërbimet kulturore, mbështetur në nenin 13, shkronja “ç” tëligjit nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”

Vendim i KNSH, Nr. 65, datë 15.09.2016
AUTORIZIM I DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “PËR NXITJEN E PUNËSIMIT NË NDIHMË TË KRIJIMIT TË BIZNESIT SOCIAL RINOR”
Bashkia Tiranë me shkresën nr. prot. 18807, datë 17.6.2016 në bazë të nenit 20, të ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar, ka njoftuar pranë Drejtorisë së Tregut të Brendshëm, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (më poshtë “MZHET

Vendim i KNSH, Nr. 55, datë 23.02.2015
AUTORIZIM I NDIHMËS SHTETËRORE PËR KRIJIMIN E “ZONËS EKONOMIKE” ME STATUSIN “ZONË E LIRË” NË SPITALLË, DURRËS
Të autorizojë ndihmën shtetërore për zbatimin e projektit ““Për krijimin e “Zonës ekonomike” me statusin “Zonë e lirë” në Spitallë Durrës””, mbështetur në nenin 13, shkronja “a” e ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005 “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar

Vendim i KNSH, Nr. 64, datë 15.09.2016
PËR PAJISJEN ME DEKODERA TË FAMILJEVE NË NEVOJË, PËRFITUESE NGA SKEMA E NDIHMËS EKONOMIKE
Procedura 1. Me shkresën nr. 1274, datë 12.2.2016, MZHETTS-ja i ka kërkuar Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë njoftimin zyrtar të skemës së ndihmës shtetërore lidhur me VKM-në nr. 758/2015, si dhe vënien në dispozicion të çdo informacioni tjetër të nevojshëm për vlerësimin e saj.

Vendim i KNSH, Nr. 54, datë 26.01.2015
PËR SKEMËN EKZISTUESE TË MBËSHTETJES ME GRANTE NGA BUXHETI I SHTETIT NË SEKTORIN E SPORTIT
Të konsiderojë skemën ekzistuese në përputhje me kriteret e legjislacionit të ndihmës shtetërore.

Vendim i KNSH, Nr. 63, datë 06.07.2016
PËR PLANIN E DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “FONDI PËR GRATË SIPËRMARRËSE NË BASHKINË E TIRANËS”
Të miratojë planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për Fondin e Grave Sipërmarrëse”, si një skemë ndihme të lejueshme.

Vendim i KNSH, Nr. 53, datë 26.01.2015
PËR SKEMËN E NDIHMËS SHTETËRORE NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 411, DATË 20.6.2014 “PËR BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTIT TË STADIUMIT “RUZHD
Të autorizojë ndihmën shtetërore për ndërtimin e stadiumit “Elbasan Arena” dhe Parkut Olimpik të Tiranës, të parashikuar në VKM nr. 411, datë 20.6.2014 “Për bashkëfinancimin e projektit të stadiumit “Ruzhdi Bizhuta” Elbasan, dhe financimin e Parkut Olimpik të Tiranës””

Vendim i KNSH, Nr. 62, datë 14.12.2015
PËR PLANIN E DHËNIES SË NDIHMËS SHTETËRORE “PËR PROGRAMIN E NXITJES SË PUNËSIMIT TË TË RINJVE, QË KANË FITUAR STATUSIN E JETIMIT”
Të miratojë planin e dhënies së ndihmës shtetërore nëpërmjet programit të nxitjes së punësimit të punësimit të të rinjve, që kanë fituar statusin e jetimit si një skemë ndihme të lejueshme.

Vendim i KNSH, Nr. 921, datë 29.12.2014
PËR PERSONELIN E ADMINISTRATËS DOGANORE
Personeli pranohet në administratën doganore për pozicionet e punës, që përfshihen në shërbimin civil nëpërmjet një konkurrimi të hapur, kur këto vende nuk janë plotësuar dhe kanë mbetur të lira

Vendim i KNSH, Nr. 61, datë 14.12.2015
PËR PËRCAKTIMIN E NORMËS SË INTERESIT PËR KTHIMIN E NDIHMËS SHTETËRORE PËR VITET 2010–2015
Miratimin e normës së interesit për kthimin e ndihmës shtetërore të dhënë në mënyrë të paligjshme, për periudhën 2010 deri në 31.12.2015, si më poshtë:

Vendim i KNSH, Nr. 52, datë 01.10.2014
PËR SKEMËN E NDIHMËS SHTETËRORE “VENDIMI I KËSHILLIT BASHKIAK TIRANË NR. 20, DATË 9.4.2013 “PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË ZHVILLIMIT
Vendimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës nr. 20, datë 9.4.2013 “Për zbatimin e programit të zhvillimit ekonomik dhe punësimit “Skema e fondit të garancisë” si dhe miratimin e kritereve dhe procedurave për përzgjedhjen e bankës së nivelit të dytë”,

Vendim i KNSH, Nr. 60, datë 14.12.2015
PËR SHQYRTIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 635, DATË 15.7.2015, “PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 1252, DATË 10.9.2008
Masa për pagesën me këste në procedurën e dhënies së autorizimit individual, e parashikuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 635, datë 15.7.2015, “Për disa shtesa në vendimin nr. 1252, datë 10.9.2008, të Këshillit të Ministrave

Vendim i KNSH, Nr. 51, datë 01.10.2014
PLANI I NDIHMËS SHTETËRORE “PËR KRIJIMIN E FONDIT NË MBËSHTETJE TË GRAVE SIPËRMARRËSE”
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, në bazë të neneve 13, pika 3, 22, pika 2, 30 dhe 31 të ligjit nr. 9374, datë 21.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar,

Vendim i KNSH, Nr. 59, datë 14.09.2015
PËR PLANIN E NDIHMËS SHTETËRORE PËR RINDËRTIMIN E STADIUMIT “LORO BORIÇI” SHKODËR
Të autorizojë ndihmën shtetërore për rindërtimin e stadiumit “Loro Boriçi” Shkodër në shumën 1 500 000 000 lekë, mbështetur në nenin 13, pika 3 të ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005,

Vendim i KNSH, Nr. 50, datë 01.10.2014
PLANI I NDIHMËS SHTETËRORE “PËR KRIJIMIN E FONDIT NË MBËSHTETJE TË SIPËRMARRJEVE TË REJA “START-UP””
Të miratojë skemën e njoftuar të ndihmës shtetërore “Për krijimin e Fondit në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-up””.

Vendim i KNSH, Nr. 58, datë 13.07.2015
SKEMA E NDIHMËS SHTETËRORE, PËR REALIZIMIN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
Në zbatim të nenit 27, pika 2 e ligjit nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Këshillit të Ministrave të përcaktohet se “për çdo rast të vënies në dispozicion të pasurive të paluajtshme në pronësi të shtetit shqiptar

Vendim i KNSH, Nr. 49, datë 29.09.2014
AUTORIZIM I NDIHMËS SHTETËRORE PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT TË GAZSJELLËSIT TRANS ADRIATIK, BAZUAR NË LIGJIN NR. 116, DATË 15.4.2013 “PËR RATIFIKIMIN E MA
Të autorizojë ndihmën shtetërore për zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP), të parashikuar në ligjin nr. 116, datë 15.4.2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë

Vendim i KNSH, Nr. 57, datë 13.07.2015
PLANI I NDIHMËS SHTETËRORE “PËR KRIJIMIN E SKEMËS “VOUCHER”
Të miratojë skemën e njoftuar të ndihmës shtetërore “Për krijimin e skemës “Voucher””.

Vendim i KNSH, Nr. 501, datë 30.07.2014
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 965, DATË 25.10.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT, NGA MINISTRIA E M
Në shkronjën “b”, të pikës 1, të vendimit nr. 965, datë 25.10.2013, të Këshillit të Ministrave, të shtohet shkronja “b/1”, me këtë përmbajtje:


1 2 3 4