Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori
Vendim i Komitetit të Përbashkët, Nr. 1, datë 22.03.2007
Për miratimin e rregullores, përfshirë termat e referencës dhe strukturën e grupeve të punës KE-Shqipëri
Komiteti i Përbashkët mblidhet rregullisht një herë në vit në Bruksel dhe në Tiranë, në mënyrë të alternuar.


1