Tipi dhe numri i aktit  
Data e aktit Nga:    Deri:   
Numri i fletores zyrtare Nga:     Deri:    
 
   

✖Mbyll

Tema (Vendim .)
Nuk ka nen-kategori




Vendim i Kuvendit, Nr. 4/2017, datë 02.02.2017
PËR MIRATIMIN E DEKRETIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, PËR EMËRIMIN E MINISTRIT TË DREJTËSISË
I. Miratohet dekreti i Presidentit të Republikës nr. 9996, datë 31.1.2017, për emërimin e zotit Petrit Vasili në detyrën e ministrit të Drejtësisë.

Vendim i Kuvendit, Nr. 64/2016, datë 22.09.2016
PËR PROCEDURËN PARAPRAKE TË PËRZGJEDHJES SË KOMISIONERIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI
Miratohet procedura paraprake e përzgjedhjes së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, sipas fazave të mëposhtme: a) Nga shërbimet e Kuvendit të bëhet shpallja dhe bërja publike e vakancës së organit të krijuar me ligj nga Kuvendi.

Vendim i Kuvendit, Nr. 3/2017, datë 02.02.2017
PËR MIRATIMIN E DEKRETIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, PËR SHKARKIMIN E MINISTRIT TË DREJTËSISË
I. Miratohet dekreti i Presidentit të Republikës nr. 9995, datë 31.1.2017, për shkarkimin e zotit Ylli Manjani nga detyra e ministrit të Drejtësisë.

Vendim i Kuvendit, Nr. 63/2016, datë 22.09.2016
PËR MIRATIMIN E DEKRETIT NR. 9501, DATË 4.4.2016, TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, “PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 19/2016 “PËR MASAT SHTESË TË SIGURISË PUBLIK
I. Miratimin e dekretit nr. 9501, datë 4.4.2016, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike””.

Vendim i Kuvendit, Nr. 70/2016, datë 20.10.2016
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT “PËR HETIMIN DHE VERIFIKIMIN E ZBATIMIT TË LEGJISLACIONIT NË FUQI
I. Afati i veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, negocimit të marrëveshjes së shitjes së aksioneve, mirat

Vendim i Kuvendit, Nr. 60/2016, datë 08.09.2016
PËR MIRATIMIN E DEKRETIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PËR EMËRIMIN E MINISTRIT TË TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
Miratohet dekreti i Presidentit të Republikës nr. 9731, datë 7.9.2016, për emërimin e zotit Sokol Dervishaj në detyrën e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës.

Vendim i Kuvendit, Nr. 3, datë 24.01.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DHE RREGULLAVE TË HEDHJES SË SHORTIT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI
1. Miratimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 2. Hedhja e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i nënshtrohet parimeve të transparencës,gjurmueshmërisë dhe monitorimit të këtij proçes

Vendim i Kuvendit, Nr. 59/2016, datë 08.09.2016
PËR MIRATIMIN E DEKRETIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PËR SHKARKIMIN E MINISTRIT TË TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
Miratohet dekreti i Presidentit të Republikës nr. 9730, datë 7.9.2016, për shkarkimin e zotit Edmond Haxhinasto nga detyra e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës.

Vendim i Kuvendit, Nr. 2/2017, datë 16.01.2017
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT “PËR TË KONTROLLUAR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT NË FUQI
I. Afati i veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrojtjes së interesit të shtetit shqiptar nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ A.S.”

Vendim i Kuvendit, Nr. 55/2016, datë 22.07.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 96/2014 “PËR KRIJIMIN E KOMISIONIT TË POSAÇËM PARLAMENTAR PËR REFORMËN NË SISTEMIN E DREJTËSISË”
Komisioni i Posaçëm do të zhvillojë veprimtarinë e tij deri në fund të muajit dhjetor 2016

Vendim i Kuvendit, Nr. 1/2017, datë 16.01.2017
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT “PËR HETIMIN DHE VERIFIKIMIN E ZBATIMIT TË LEGJISLACIONIT NË FUQI
I. Afati i veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojten e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, negocimit të marrëveshjes së shitjes së aksioneve

Vendim i Kuvendit, Nr. 53/2016, datë 22.07.2016
PËR ZGJEDHJEN E ZOTIT ARBEN MALAJ ANËTAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË
Zoti Arben Malaj zgjidhet anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me mandat zëvendësues, në vend të zonjës Ermelinda Meksi.

Vendim i Kuvendit, Nr. 66/2016, datë 06.10.2016
PËR NGRITJEN E KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT PËR TË KONTROLLUAR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT NË FUQI
Ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh, për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi për përdorimin dhe administrimin nga strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit të pajisjes përgjuese “IMSI Cathcer”.

Vendim i Kuvendit, Nr. Nr. 52/2016, datë 22.07.2016
PËR ZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Zoti Agron Gjekmarkaj zgjidhet anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Vendim i Kuvendit, Nr. 62/2016, datë 15.09.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 3/2016 “PËR MIRATIMIN E PËRBËRJES SË KOMISIONIT TË POSAÇËM PËR REFORMËN ZGJEDHORE”, TË NDRYSHUAR
Deputeti Taulant Balla caktohet bashkëkryetar në vend të deputetit Bashkim Fino.

Vendim i Kuvendit, Nr. 51/2016, datë 22.07.2016
PËR ZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Zonja Suela Musta zgjidhet anëtare e Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Vendim i Kuvendit, Nr. 61/2016, datë 15.09.2016
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 5/2015 “PËR CAKTIMIN E PËRBËRJES SË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KUVENDIT”, TË NDRYSHUAR
I. Deputetja Dhurata Çupi caktohet anëtare në Komisionin për Ekonominë dhe Financat.

Vendim i Kuvendit, Nr. 50/2016, datë 22.07.2016
PËR ZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Zoti Sami Nezaj zgjidhet anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Vendim i Kuvendit, Nr. 65/2016, datë 22.09.2016
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 47/2013 “PËR CAKTIMIN E PËRBËRJES SË SEKRETARIATEVE TË KUVENDIT”, TË NDRYSHUAR
Në vendimin e Kuvendit nr. 47/2013, “Për caktimin e përbërjes së sekretariateve të Kuvendit”, të ndryshuar, bëhet ky ndryshim: I. Deputeti Florion Mima (PD) caktohet sekretar i Sekretariatit për Buxhetin.

Vendim i Kuvendit, Nr. 49/2016, datë 22.07.2016
PËR ZGJEDHJEN E NJË ANËTARI TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Zoti Zylyftar Bregu zgjidhet anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10